t Blad. d a ÏRKEN ZOON. 997. “i en f 100.— NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Planten n oudere gevallen, aard. No. 16748 Woensdag 18 April 1988 87* Jaargang heekbank BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, NIEUWERKERK, OUDERKERK, 0L'DEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN,ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen line Tabletten EEUILLETON. BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, LVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BERGAMBACHT, I uur genezen. kvat geen schadelijke I 1 uit zuivere .medicinale gj ardevolle ingrediënten, j meest vooraanstaande elljdelijke werking van j komt met de gastrische zaakteen opgewekt en d gevoelen neem een of evoelt U frisch enop- Fr 100.- nekten men lijdt. HOOFDSTUK VI. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden, KATi ALLES ETtn (Wordt vervolgd). van dienst 3 én voor >r billijke geleverd. de «men met Dr. Cuiai- m Thibault ondanks snijdenden wind on en. de „Bremen" te MO brieven ontvangen e verbruikers. idscho Handel- ®n fd. „YEAST-VlTf” 10, Haag. i. Op vele plaatsen beschadigd en het e c t i e P. R. HOORWEG. van Dewar en Daniël, van hün' posteïï aan awwo BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Sneeuwstormen. In Zuid-Frankryk ia de temperatuur gisteren zeer gedaald, zoodat er zelfs sneeuw is gevallen. Ook vandaag heerschte lo minuien iq 24 uren. gratlsbeschrijvingovcr zenuwstoringen, huid j gevatte koude, sfapc- iele verzwakking. '1 de Fairchild-machin0; van Schiller. In ieder geval zal de tocht l naar New-York en Washington met eerg Jurikers-wiliegtuig ge maakt worden. Fitzmauriee was, nemens, naar Mum daar nieuwe onderd en brandstof vou? d moest echter, zootóii na een vlucht van I ENGELAND. De schout-bü-nacht Collard gepepsionneerd. Dewar en Daniel niet ontslagen. De admiraliteit te Londen heeft een week lang het rapport bestudeerd over de zittin gen van den krijgsraad te Gibraltar, waar voor Dewar en Daniel in verband met de incidenten op de „Royal Oak”, het vlagge- schip van Collard werden veroordeeld. Het verhoor van Dewar en Daniel heeft de admiraliteit er van overtuigd, dat schout bij-nacht Collard’s optreden heeft plaats gehad op een wijze, die niet met zijn positie in overeenstemming was en dat hij niet ge schikt is voor den hoogen post, dien hy be kleedde. Ondanks zijn goeden staat van dienst is Collard van zijn functie ontheven en op de lijst der gepensionneerden ge plaatst. De veroordeeling v 3i e'ontfiéven werden boord van de „Royal Oak" en scherp wer den vermaand, werd door de admiraliteit als juist erkend. Zij krijgen echter een nieuwe aanstelling, zoodra zich geschikte vacatures voordoen. Minister Bridgeman kan echter niet beloven, dat zy weder bij (Jen dienst ter zee zullen worden aangesteld, daar er weinig plaatsen open komen. Daar aangenomen wordt ,dat de overtre dingen door deze officieren begaan, van min of meer technischen aard zijn, heeft de raad het noodig geacht te verklaren, dat hij hun gedrag ernstig veroordeelt. De raad was van oordeel, dat officieren van hun ervaring op de hoogte moesten zy» van de wijze, waarop een klacht moet wor den ingediend en dat van het indienen van een klacht niet gebruik moet worden ge maakt, om het gezag van een hoogeren offi cier aan te tasten. Kapitein Dewar had zyn jongeren collega moeten weerhouden om venler te gaan dan het geven van een offi cieel verslag betreffende de feiten. Hij heeft commandant Daniel daarvan niet weerhou den, doch diens rapport aangenomen, het geen in strijd was met de tradities en de regels van de discipline op de vloot. De raad der admiraliteit heeft daarom de vonnissen, GUIDSCIIE COURANT. van Mrs. Staunton zou oofmoe.en. Hij moest nootzakelijk er heen, doch wat zjou hij er uiüvoeren, indien zij aiwe- zig wRfe Doe nooit meer dan één ding tegelijk, maar dat dan ook met geheel uw verstand en met al uw kracht. De a»s. verkiezingen in Frankrijk, Een briefwisseling tusschen Jhr. Loudon en Litwinow. daarin een beroep gedaan op de Russische delegatie om in het vervolg het werk der commissie te helpen opbouwen en met af te breken wat reeds is tot stand gebracht. Litiwinow verwyt jhr. Loudon, dat die insi nuatie in stryd is met de gebruiken en met de onpartijdigheid, die men van een voor zitter mag verwachten. Litwinow vindt, in aanmerking nemende de houding, die de Sovjet-delegatie heeft aangenomen, die in sinuatie op zyn minst genomen vreemd en ongegrond. Hij verwijst naar de opmerking van jhr. Loudon in zijn sluitingsrede, dat de discussie der Russische voorstellen interes sant en nuttig is geweest, en doet udtkömen dat verschillende gedelegeerden hebben er kend, dat de Russische voorstellen tal va» elementen bevatten, die nuttig konden zyn voor de verdere werkzaamheden der com missie, hetgeen ook in de desbetreffende re- sotie tot uitdrukking is gekomen. Wat de verdere werkzaamheden der com missie betreft, merkt L/itwinow op, dat de Russische delegatie deze ter zyde heeft wil len stellen, omdat zij daarvan niet de ver wezenlijking van de ontwapening verwacht te. Niets in de houding der Russische dele gatie, aldus besluit Litwinow, rechtvaardigt de insinuatie, als zou de Sovjet-delegatie naar Genève zyn gekomen met andere be- doelingen dan om constructief werk te ver richten. In zyn antwoord aan Litwinow verklaar de jhr. Loudon niets gevonden te hebben in de verhandelingen der jongste zitting, dat in stryd is met de onpartijdigheid, die 'le voorzitter behoort dn acht te nemen. De wooKtwr -waarovêt Ts;; waren volgens hem gemotiveerd door het feit, dat de Russische voorstellen beoogden het vroegere werk der commissie opzy te zetteh. Hij herinnert er aan dat de Sovjet- delegatie zich uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden, terug te komen qp haar voor stellen tot adgeheele ontwapening, niet tegenstaande het duidelyk is, dat de com missie dit plan niet voor verwezenlijking vatbaar acht. Jhr. Loudon onderstreept ten slotte nog, dat hy met het oog op de voort zetting van den vóórbereidenden arbeid een beroep op constructieve samenwerking met de Sovjet-delegatie heeft gedaan. Hij ein digt met de opmerking, dat hy geen reden ziet, waarom de Russische delegatie hem het bewuste gedeelte van zijn rede kwalijk zou nemen en dit nog des te minder, daar hy uitdrukkelijk verklaard heeft, dat de sameri werking én de critiek der Sovjet-delegatie zeer nuttig zyn voor de discussies. zonderheden uiitgawerkt Evenals bij de ont vangst van Lindbergh zullen ook ditmaal alle schepen in de haven hun sirenen laten gilden, een groot aantal vliegtuigen zal over de stad kruisen. Op het plein voor het stadhuis zullen bur gemeester Walker en andere op den voor grond tredende overheidspersonen de vlie gers toespreken. Veertig radiostations zul len het verloop van de feestel ijkheden over de geheele wereld zenden. Veertig radio-stations zullen deze plech tigheid over de geheel e wereld verbreiden. Daarna volkt een plechtige optocht langs Wifth Avenue. Op Madison Square zal wor den halt gehouden om een krans te leggen bij het monument van de gevallenen uit den wereldoorlog. De American Telephone and Telegraph Cy stelt op den dag der aankomst haar draadlooze telefonische verbinding met Europa ter beschikking der gasten, die zoo doende zullen kunnen spreken met hun fa milieleden in Europa. De inwoners van Natashquan, het kleine afgelegen visschersdorpjè, waar Schiller en Fitzmauriee gisteren naar gemeld, zijn aan gekomen, heeft de beide vliegers gehuldigd. Zij werden beiden tot eereburgers van het dorp benoemd. Fitzmauriee dankte bewogen voor de hulde, en verklaarde, dat dit het schoonste oogenblik van zijn leven was. DUITSCHLAND. Het tramongeluk te Berlijn. Een onderzoek naar de oorzaak. Het onderzoek, dat door de crimineele en de verkeerspolitie is ingesteld, naar de oor zaak van het vreeselijke tramongeluk te Berlin is. gj^jpiorgen yoortgezet met het verhoor van de ooggetuigen en de lichtge wonde passagieds, nadat gisteren de be stuurder en de conducteurs verhoord waren. Een controleur van de tram gaf als zijn meening te kennen, dat de mogelijkheid vol strekt niet is uitgesloten, dat een rem, die overigens geheel in orde is, plotseling wei gert. Gistermorgen vroeg heeft men in tegen- woordigreid van deskundigen van de spoor wegdirectie te Berlijn en van de verkeers politie, alsmede van bedrjjfsingenieurs van de tramwegmaatschappij, rijproeven geno men met eqn tramtrein op de plaats, waar het ongeval geschiedde. Tot dit doel wer den de wagens van den trein belast met een totaal gewicht van 60 ton, wat ongeveer ge lijk is aan het gewicht, waarmee de tram was belast op den dag van het ongeluk. Door in de bocht met verschillende snelhe den te rijden wilden de technici zich er van veugewissen of de bestuurder de rem te juister tyd voldoende in werking heeft ge steld. Bij deze proeven werden de rails kunstmatig glad gemaakt, om zoo mogelijk den toestand geheel te reconstrueeren, waar in het baanvak zich Zondag j.l. bevond. Het onderzoek is nog niet gesloten, maar in kringen van verkeersdeskundiger. helt men e ziekte. akte, Bleekzucht nchitis Maag of eetlust, zwaarten in :ten (uitslag, roode misten enz. op elke m Rheumatiek, n de lever, leverstee- Alle ziekten van ren. in de geneesmidde- luren te vragen aan loctor in de Medicjj- Groote Markt 7, Het vertrek van Fitzmauriee van Greenly- eiland werd te New-York druk besproken. Allerlei geruchten deden de ronde: volgens sommigen was hij, als «enig Engelsch spre kend hd der bemanning, vooruitgegaan om de maatregelen te bespoedigen, welke het vertrek van de „Bremen’’ zouden kunnen vergemakkelijken; volgens anderen had hij zich door een groot New-Yorksch blad laten overhalen, dit het eerst het verslag van den tocht te leveren. De Burgemeester van New-York heeft daarop naar verluidt een telegram aan Fitz- maurice gezonden, waarin hij zegt, dat alle burgers van New-Yoric, onverschillig van welk ras of geloof, met het grootste onge duld wachten, tot alle drie leden der beman ning van de „Bremen1’’ te New-York zullen aankomen, en dat het program voor de offi- cieele ontvangst rekening houdt met de komst van alle drie vliegers. Nog wordt gemeld dat boven geheel New-Foundland hevige sneeuwstormen mo menteel woeden, en de talrijke persvliegtui gen, die reeds sedert Zaterdag gereed staan voor de start, nog steeds niet kunnen ver trekken. Wat de huldiging in New-York betreft, de plannen zijn reeds tot in de kleinste by- ADVERTENTLEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoo rende tot den bezorgkringj 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 ft bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regei meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerde» prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 1Y cent, met Zondagsblad per kwartaal f^2.:)0, per^ weekwereldwaarde bezorging per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Adnunistratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. toch reeds over tot de meening, dat de be stuurder de remmen niet te juister tyd in werking heeft gesteld. Het huis van Karl Marx. De sociaal-democratische party heeft naar de „Vorwarta” meldt het huis te Trier, waar op 5 Mei 1818 Karl Marx wend gebo ren, als aandenken aangekocht. De teruggekeerde winter. Het wordt werkelijk meenens met den nieuwen winter: in het Reuzengebergte heeft het sinds gisteravond tot hedenmor gen zeven uur onafgebroken hevig ge sneeuwd. In het lagere gedeelte, waar de sneeuw hier en daar 40 c.m. dik ligt, vriest het eenige graden. Boven in het gebergte zeven graden vorst, by krachtige N.W. wind De telefoongeleidingen zyn gedeeltelijk verbroken. „t 19 mij zeer aiangenaron u te zien iiiko Carolan. Ik vreesde reeds. oat wij heden dial genoegen moesten mis sen’ zedde Mrs. Staunton tot Vida, die zij nabij de deur van haar met een schitterend gezelschap gevuld sa lon tegemoet trad. ,'t Spijt me zeer, dat het onwille keurig iets te laat is geworden anv- v oorddie Vidia, ..maar onze auto ge- r.iakfb op den tocht hierheen m ge drang. Vidai was op dteze partij verschenen i .et haar duenna als men name lijk een daime die weinig of seen toezicht uitoefent op dfe schoonheid, die zij vergezelt, zoo mag betitelen. Mrs. Hargrave, de weduwe van een huzarenofficier, was een blonde, be daarde, vrijwel onbeduidende vrouw, wel opgevöed en niet misdeeld van cunservatietoon, maar gemalklievend en het sltille huiselijke leven verreweg voorkeur getvend boven ’t verkeer in de groote wereld, waaraan zij ree^s Jang vreemd was. toen zij op een ad vertentie schreef, met het gunstig ge volg, dat zij werd verkozen tot gez°l schapsdame. tevens belast met het toe zicht over de ufishouding, van de 18 - De beide vrienden schudden elkan der de hand en Devereux verwijder de zich, den dokter aan zijn praktijk overlatende. Aan die hu.sdeur gekomen, zag hij de chautteur van zijn auto naar de vraag eener dame luisterde, die in de Frajische taal naar den weg infor meerde. Zij stond' met den rug naar Deve reux, toen deze de dokters woning verliet. Ofschoon paar kleed.ng verre van nieuw of schitterend) was, herl’ de men in haar tloch dladleiijk de dame en ook haar stem was beschaaft! en welluidend. ,Daar riep die chauffeur. mQMK baar verlicht bij die komst van Deve reux, ..deze heer zal u veel beter kunnen begrijpen dan ik bet doe, ma dame.” De dame keerde zich snel om en vertoonde een lief gezicht met schit terend, Zwarte oogen en zwaar, don ke|r haar. Waarmede kan ik u zijn, madame vroeg Devereux be- ieetd ui net iransoh. Hoe verhelderde opeens het ie;wat angstige voorkOMiien der dame op liet 1 ooren van haar moedertaal die nog wel met het zuiverste accent gesproken werd. ,,Ah, monsieur, sprak zij schi-lijk, maar toet) met al de kenmerken eener vrouw van die wereld, ,,ge zoudt me zeer verplichten, indien ge mij den weg wilde wijzen naar de Mortindr- Street. Ik kan mij hier zoo moeilijk verstaanbaar maken Niets gernakkelijker uit te dui den dan de straat, die gij bedoelt, madame zij is hier vlak bij. En met enkele woorden verklaarde, Devereux aan de Frandaise den weg, dien zij te volgen hadi. Merci, monsieur ik blijf u ten zeer ste veiplicht En roet een kleine bui ging gingen de twee menschen, dis elkaar geheel vreemd waren, uiteen, zij oost-, hij zuidwaarts, waarschijn lijk' om elkander nooit weder te zien zoo dachten ten minste beiden. De dlam« dacht nog een oogenblik aan de onberispelijke wijze, waarop de bereid|wi’Hige EngdsChman e Fransche taal had gesproken hij aan haar beschaafde manieren maar spoedig daarop waren beiden de korte ontmoeting vergeten. Devereux dacht veel meer aan zijn .schoone gelukzoeksiCer en vr>eg zacbeelt af of hij haar ook op het ba! iiiode-schoonheid van Londen (.een minuut bkee Vida met de voorkomende gastvrouw alleen in be sprek, maar zag zich weldra omringd ooor eep, schare vroolijk pratende gas ten. Haar scherpe blik zocht naar Dare Devereux en weldra ontdekte zij hem in de nabijheid van d« muziekkame* in druk gesprek met Beatrice Mans field). Toen haar bail boek je voor dezen avond reeds voor drie vierden m°* namen was ingeschreven, zette zij zich op een sofa, die iliet ver van de muziekkamer verwijderd was, en ont sloeg daar het meerendeel barer vol gelingen met koninklijke gratie. Eenige oogenblikken later boog De vereux zich voor de kleine, hem wel w i iend toefcereikte hancH van Vida Rarolan. ,Mr i evereuxsprak zij. ,,’t is werkelijk een verkwikking om eens met u te kunnen praten. Ge gelijkt zoo weinig op al die anderen Dare Devereux verandierde van hou ding hij bleef naar den grond sta ■ren en een min of meer bittere glim lach speelde om zijn mond. Nauwe- i lijks had Vida dien indlruk ontwaard, of het bloed steeg haar naar de wa gen. Zij had werkelijk gesproken met het plan om Devereux te vleien, hoe wel zJj daarbij geen onwaarheid uad ge„egd, want hij was inderdtaa'’ heef andere dan de andere heeren, |L*n zazou zich in zijn nabij eid st e gelukkig hebben gevoeld, indien ij heiri mot had moeten haten - maar hij. blij had een afkeer van allle vleie rij, omdat hij ze in dien reg*4 be schouwde als met minder eerlijke b°- doelingen geuit. Misschien nog noodt in haar leven had Vida zich zoo geschaamd, vooral omdat haar geweten haar niet geheel en al vrijsprak. Zij kon geen woo den vinden, wendde ’t hoofd af en het jagen van haar boezem werd zich, baar. Het denkbeeld, dat deze m dien zij in t verderf wilde storten, haar minder eerlijke bedoelingen ko toesohrijven. veroorzaakte een pijnlijk gevoel in haar hart, maar niets ware ia sfaat gewe s» om dat beeldschoone meisje meer onw edeifetaanbaar ‘e ina- i en. dan juist die onwillekeurige op welling hirer betere natuur. I >are 1 'evereux gevoelde zach e^gs- l-’aps ontwapend. „Mis Chrolanbad hij zacht n feeder. ..vergeving. Schenk mij ver giffenis i!< smeek u erom. Gij ‘’ebt mi j verkeerd begrepen. Ik dacht slechte ik moet het u nederig bekennen, a<rt gij een banaal kornplimentje wilde zeggen, zooals men die in ee i dans zaal bij duidenden hoort, en ik kan het niet ontveinzen zulke woorde door u gouit, brachten mij in een mindier aangename stemming Zoowel in Duitschland als Fnankryk Wordt in verband met de verkiezingen, die haar schaduwen vooruitwerpen, reeds een levendige campagne gevoerd. Bloedige klop partijen, als gevolg van het op laaien der politieke hartstochten, bleven tot dusver vrijwel achterwege. Alleen heeft Zondag in een Parijsche voorstad no,g al een ernstige botsing plaats gehad tusschen de politie en communisten, die een belonging hielden. De arbeiders droegen in den stoet groote bor den mee, waarop caricaturen voorkwamen van verschillende ministers en andere poli tici. De politie, die zich van detze borden meester probeerde te maken, kwam hierdoor in conflict met de arbeiders, die zich kracht dadig tegen de inbeslagneming verzetten. Aan beide zijden werden heel wat personen gewond. Doch dit is een op zich zelf staand inci dent, hetwelk geen schakel is in een keten van wanordelijke gebeurtenissen. Rust en bezadigdheid kenmerken veeleer de rede voeringen, waarvan de merkwaardigheid is, dat het woord vrede er voortdurend in voorkomt. Vooral blijkt dit uit de toespraak, die Briand te Nantes heeft gehouden, door welk district hy sinds menschenheugenis naar de Kamer wondt afgevaardigd. De Fransche minister van buiitenlandsche zak_*n verklaarde onder meer, dat het verschrikke lijk beeld van den oorlog: hem met een ge voel van afschuw had vervuld, hetwelk hem niet meer verliet Laten wij van heeler harte en met al onze intelligentie, aldus liet Briand zich wit, arbeiden, opdat ons land bespaard blijve voor een terugkeer van een dergelijken oorlog. Briand’s collega, Herriot, herinnerde in een uitvoerige rede te Lyon aan zjjn werk ten behoeve van den vrede In 1924. Hij schetst© de dagen van zyn bezoek aan Engeland, zijn besprekingen met den Engedschen Labour-premier Macdo nald en zyn eerste contact met de Duitsche regeering. Vooral stond hy lang stil by de beschrijving van den ontkeer in de stemming der Franschen, die vooral aan den dag trad, toen hy by zyn terugkeer uit Londen op het station te Parys door een groote men- schenmenigte werd ontvangen met den kreet: „Leve de vrede!" Herriot maakte o.a. nog de opmerking, dat Duitschland thans, op den grondslag van het püan-Dawes, zonder mokken de schadevergoedingsbedragen betaalt en dat de ontruiming van het Roergebied' een kwes tie van politieke eerlijkheid was, nadat Duitschland het plan-Dawes had aanvaard. Het Volkenbondssecretariaat te Genève maakte gisteren de briefwisseling, die na afloop van de jongste zitting der Ontwape ningscommissie tusschen Litwinow en jhr. Loudon over diens sluitingsrede is gevoerd, openbaar. Zooals bekend, had1 jhr. Loudon üteo helpen U bij het I In 5 minuten. *4n5tot JOmifluiet' td, in 10 tot 15 minuten. I In 10 töt 15 minuten een hpvige sneeuwstXBm. zijn de tclefoonilyifen telefonische verkeér gestoord. VER. STATEN. De Duitsche^Dceaanvlucht. Geen reparatie op het Greenly-eiland. Een grootsche ontvangst te New York voorbereid. Uit St. Joim komt het bericht dat Duitsche vliegers te nier en den mechanl de hevige koude en vermoeid getracht he repareeien, maar da® zy tot de overtuiging zyn gekomen, dat de machine te emsijg beschadigd is om op. Greenly-eiland gere pareerd te kunnen warden. Zy hebben thans besloten, de Bremen” met den ijsbreker „Montcalm" naar Halifax te verzenden en zelf op de snelste wijze naar de beschaafde wereld terug te keerin. Zy zullen zich met het vliegtuig van Duke Schiller naar Mur ray Bay begeven, waar zij door de Junkers- machine van Herth^ punkers te zamen met majoor Fitzmauriee|ullen worden afge haald. Mocht het JuAkers-vliogtuig niet te Murray Bay kunnen panden, dan zullen de Duitsche vliegers hetÉtegemoet vliegen met tocht naar eeni Jurikers-viliegtuig laar thans blykt, voor- r Bay te vliegen om Hen voor de „Bremen” h motor te halen. Hij linen thans weet, reeds i K..M. te Natashkwan jraiï.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1