a t Blad. neen 99'1. «M! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. >16744 67* Jaargang eekbank 4» OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ING 0«k 0 koffle •ffie rt» ■bij afgebeelde oals: uitvallen, roos, ijna altijd RADICAAL we herstelden uat Uw ruim 600 herstelden, n Maandag en Dinsdag DESINGEL 91 bjj de Donderdag 1828 BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 10.- 'l'i, 1 >VFiyrAXXWl. V ixn 1>VO4XV/VJI vxv» IXXXAUAIVUVIJIA, atawAWA^a»*-!^/***, a.* Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 3rand Prix. de EEUILLETON. HET GEHEIME SPEELHOL verbon- (Nadruk verboden. kettet of i> 75 cent (Wordt vervolgd). BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, Me ZIJ tten er bovenuit te Sn ononderbroken l 2500 voet dikte, lezen mist voortge- kn ze naar omlaag, m°t niet eerst unnen hebben. De ineleiding brak en te Later waren er geen ongelukken bedekken van de as een groot suc- Bgevolge geen ijs rat anders bij het i sneeuwstorm on- fceji leiden dat hpt Sr. nerika, Sedert 24 jaar «JOB ipeldt de correspondenV^mTÏW^JlMwP Tag.” te Kowno, is gisteren een aenaatio- neeh politiek preces begonnen tegen den chef van de politieke politie Radsjis, die werkzaam was onder de ch rist.-democratie ache regeering, en diens ondergeschikten. Allen worden beschuldigd politieke gevan genen te hebben gefolterd. De akte van beschuldiging zegt, dat poli tieke verdachten op een speciaal .geconatni- eerden electrischen stoel werden geplaatst en zoolang geelectriseerd werden, dat zjj bewusteloos werden Een vrouw werd zoo lang gepijnigd, dat zij haar verstand Ver loor. Waren de slachtoffers genoeg gekweld dan werd hun een gereedgemaakt document ter teekening voorgelegd, onder bedreiging van een hervatting van de folteringen. Zestig getuigen zijn verschenen. Vele an deren konden niet verschijnen, omdat zij in middels zijn doodgeschoten of wel geëmi greerd waren. De beklaagden beweren on schuldig te zijn en zeggen, dat het proces een wraakoefening is van de vroegere soc.- dem. regeering, die de politieke wil discre- diteeren. afgelezen. Toen er eindelijk licht kon wor den gemaakt, bleek, dat men 400 mijl recht noordelijke had gevlogen inplaats van wes telijk. Onmiddellijk werd deze fout hersteld maar er was veel tijd verloren gegaan. Toen de dag aanbrak, werd het weer nog slech ter. Mist beneden en een hevige sneeuw storm in de hoogte. Den geheelen dag moest er wegens mist zeer laag gevlogen worden. Vrijdagmiddag werd er laag vooruit land gezien, maar er werd geen teeken van leven gezien en dua besloot de bemanning van Bremen den strijd tegen den sneeuwstorm voort te zetten. iDe Bremen volgde de kust tot de streek van Belle Isle. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per *- - Franco per post per kwa onder stoelen en banken staken. Ook zou ae burgemeester bij een receptie leden van de bemanning van het luchtschip hebben gene geerd. Tevens heet het, dat op verzoek van Buitenlandsahe Zaken, de Pruisische minis ter van Binnenlandsche Zaken strenge orders zou hebben gezonden om de Italiaan sche bezoekers te beschermen tegen onhop feljjke betoogingen. GRIEKENLAND. Geheimzinnige duikbooten. In den morgen van 13 dezer is in Je Atheensche Golf binnen de driemjjlsgrens een duikboot van onbekende nationaliteit waargenomen; na een uur verdween het vaartuig. De minister van marine is ter stond er van in kennis gesteld. De duikboot bewoog zich dicht onder de kust, gedeelte lijk boven, gedeeltelijk onder water. Natio nale kenteekenen of vlaggen waren niet te zien. Twee officieren, die in den toren wer den waargenomen, waren1 gekleed in lederen jassen. De Grieksche visschers, die het vaartuig ontmoetten, dachten^ dat het de Grieksche duikboot „Papanikolis” was. Toen echter bekend werd, dat deze het arsenaal te Salamis niet verlaten had, werden de autoriteiten met de feiten in kennis gesteldi Volgens een verklaring van deze autori- tinten werden reeds einde Maart in de Griek- sche wateren twee vreemde duikbooten waargenomen, die elke ontmoeting verme den en bij nadering dadöljjk doken. Waarschijnlijk zjjn het dezelfde geheim zinnige duikbooten, die korten tijd geleden des nachts aan de Klein-Aiziatiadhe kust zijn gezien en die de Turkache autoriteiten voor Grieksche bodems aanzagen. LITAUEN. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot <den bezorgkringj 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL IN GEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. violette kleur prjjken. De wagons, die de grootste zjjn, die zich in het bezit der Duit- sche Rjjksspoorwegen bevinden, zullen van binnen buitengewoon gerieflijk worden inge richt. Zij zjjn geheel uit staal gebouwd en bieden aldus <le meest mogeljjke veiligheid. De trein zal wagons Le en He klasse bevat ten. In de wagons der eerste klasse bevin den zich zaaltjes voor grootere gezelschap pen, maar ook-compartimenten voor 4 of 2 reizigers. Elke reiziger beschikt in deze klasse over een leeren zetel met hooge leu ning. Deze zetels zjjn in de groote en de klpine compartimenten om de tafel ge plaatst en kunnen warden verschoven. De wagons der tweede klasse bestaan elk uit twee grootere compartimenten. Aan de eene zijde bevinden zich tafeltjes met vier plaat sen, aan de andere zijde tafeltjes met twee plaatsen. Ook hier zjjn de zetels uiterst ge- makkeljjk. De handbagage der reizigers kan in een bijzondere bagage-coupé worden op geborgen. Bovendien heeft natuurlijk elke reiziger een bagage-net boven zjjn plaat» Elke tweede wagon beschikt over een keu ken. De gewenschte spijzen en dranken wor den in de coupé’» opgediend. De vaak lasti ge weg naar de restauratiewagen moet niet méér worden afgelegd. De wagons zijn in verschillende kleuren en stoffen ingericht, zoodat de reiziger, daar kan plaats nemen, waar het hem het beste bevalt. De toiletten beschikken over koud en warm stroomend water. Bij plotseling invallende kou<le kun nen de wagons door stoom of electriciteit snel worden verwarmd. Voor het reizen met den „Rheingold”- expires, zal in de eerste klasse een toeslag van 3 Mik., in de twee klasse een toeslag van 2 Mk. moeten worden betaald. Zuid-SI«vïe en Italië. van de spoorlijnen, die naar de Italiaansche grens leiden. De aanleg van deze Ijjnen zui len de Zuid-Slavische troepen in staat stel len van' Macedonië gemakkelijk naar 81 o- wenië eri van Agram en Belgrado gemakke- Ijjk naar Dallnatië zich te begeven. Op deze wijze wordt de beteekénis van het numeriek overwicht der Italianen aanmerkelijk ver kleind. Volgens denzelfden correspondent wordt eveneens gewerkt aan de uitbreiding van de onderzeesöhe marine en de lucht vloot, die agressieve doeleinden zouden die nen. Dezer dagen zjjn de twee eerste in Frank rijk gebouwde onderzeeërs, de Nepojsa en Hrabi, te Cattaro aangekomen. Hun aan komst wekte overal in het kustgebied groote geestdrift. „God igeve”, zoo seinde de Adria- bowd Jadranska Stradza aan admiraal Priza, „dat dé eerste boden van toekomstige roem en zege onzer marine een sterke vloot zjjn, die onder de wyze leiding van onzen koning zal toonen, dat zjjn onderdanen eensgezind en heldhaftig toe zulle snellen ter verdedi ging van het vaderland”. De admiraal dank te „dén onvermoeiden voorvechter der Adriatische levensbelangen van het Zuid- Slaviaéhe volk, in de overtuiging, dat, wan neer het oogenblik mocht komen, de man schappen der beide onderzeeërs hun plicht zouden doen”. Het telegram eindigde met de woorden: „Lang leve, bloeie en groeie de Jadranska Stradiza!” Niet alleen de duikbooten-, maar ook de luchtvloot wordt uitgebreid. Zuid-Slavië be schikt tot dusver over vijftig vliegtuigen, welk aantal binnenkort tot 200 verhoogd zal zjjn. Voor de vervaardiging ervan hebben de Franschen een vliegtuigfabriek in Zuidr Slavlë opgericht. Van de ZüM-SIavische grens is Triest 20, Venetië 75 en Rome 200 K.M. verwijderd. In gevall van oorlog zal het nauwelijks mogeljjk zjjn het verkeer van Venetië, Triest, Fiiume en Ancona uit in de nauwe zee te handhaven. Zooals men weet, hebben de Italianen in de Adria na het ver dwijnen van Oostenrijk geenerlei dekking in •den rug verkregen. Integendeel: juist nu schijnt zjj de mare amarissimo, de smarte- lijk-bittere zee, te wonden. iden,hoesten rlrën zfjn oe- ers van FIPS qoeden raad K OOK FIPS FIPS toor- heeschheid, T week 22 cent, övéral waar de liewrging per looper geschiedt. -zartaal 8.15, met Zondagsblad ;M0. Abonnementen «orden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. 14 - „Maar ik meeside wat jk i&\”viel het nnefeje'bem snel in de rede. Wedler betrok zijp gelaat. Gevo®1 hij, dat zij wel de waariueid spra doch niet on waar te zijn „Miss Carolan”, zuchtte hij, loof nrij todh, als ik u zeg, uw mond liever een zou willen hooren, dan< alles 'zweedrt naar vleierij, dian alles met voortkomt uit uw hart. „Meirai. Wkeet ge wel, dlat hetgeen ge thans zegt voor mij een zeer groot koiiiplirnent is zei Vida, weder •*hiinbaar kalm, want inwendig sid derde zij van den indruk, dien dit pesprek op haar had gemaakt, gemaakte Injctrthatrtighieid ging voort „Wij zullen elkander dus voort aan nooit iets zeggen, wat op een kompliment gedijkt Als wij van weers zijden ons daartoe verbindén, wil ik aiet gwwwgen wijn zegel aan het be- De Italiaansche bladen wijzen er telkens weer op, dat de Zuid-Slaven voor geen w^rk of opofferingen terugschrikken, teneinde de kust van Dalmatië tegen Italië in een toe stand van verdediging te brengen. Terwjjl de Italiaansche kust van Venetië tot Ban maar één bruikbare haven, Ancona, bezit, t^lt de Dalmatische kust er niet minder dan zes: Soesak, Sebenico, Spalato, Medkawitsj, Gravosa-Ragusa, Castelnuovo-Cattaro. De Zuid-Slavische regeering heeft ter uitbrei ding van deze havens te Londen een leening van 50 millioen pond gesloten. Soesak con curreert hoe langer hoe sterteer met het Italiaansche Fiume, daar de van Agram komende spoorlijn eerst in Soesak de zee bereikt, voordat zjj verder gaat naar Fiume. Spalato zal tot de \oornaamste haven van Zuid-Slavie worden ingericht; hjer zal een Zuid-Slavische overzeesche scheepvaart maatschappij met verbindingen naar het Oosten en de beide Amerika’s, in samenwer king met de Engelsche Conard Line, in ’t leven worden geroepen. Naar deze beide havens zal, natuurlijk ten koste van Fiume en Triest, de handel der Donaulanden wor den geleid. Sebenico, Gravosa-*Ragusa en Cattaro zjjn uitmuntende oorlogshavens. Laatstgenoemde stad met zjjn fjordachtige golf kan de grootste oorlogsschepen der MiddeHandsche zee bergen. Met behulp var. Frankrijk, zoo meldt de Romeinsche corres pondent dër Klölm 7/tg., zullen al deze ha vens zoo geducht mogeljjk versterkt wor den. Al deze havens zjjn, wanneer dit nog niet het geval was, met het achterland door spoorlijnen verbonden. Cattaro, over welke plaats de weg leidt, waarlangs Albanië kan -worden aangevallen, zal door een recht- stneeksche spoorjjn met Mitrovitaa, dat aan de Ijjn naar Uskiib (Skoplje) ligt, verbon- den worden, zoodat Albanië van den Noord en Oostkant door Zuid-Slavische spoorlijnen wordt ingesloten. Een verovering van Dal matië van de zee uit lijkt voor <le Italianen vrjjiwel onmogeljjk: tegen een aanval uit het zuiden is het door Caattaro gevrijwaard en tegen een bedreiging uit het noorden tracht men zich te verdedigen door een uitbreiding j BUITENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. De Duitsche Oceaanvlucht. De lotgevallen van de „Bremen’’. De „Evening Standard” geeft een eerste uitvoerig verhaal omtrent de lotgevallen van de Bremen, pér radio gezonden van Clarke City. Den eersten dag ging alles goed tot de duisternis inviel. Daarna werd het weer zeer slecht. Mist maakte de zee onzichtbaar en toen ze hooger vlogen, kwamen ze in den eersten sneeuwstorm terecht. Ook bleek dat het electrische licht niet wilde werken, zoo dat de instrumenten niet konden wonder - iuj, „ge- i zeg, dat ik uit harde waarhei4 wat wat n f100.- c t i e R. HOORWEG. *Dé direeWwr Roettinger is gearresteerd in verbad mét het verleenen van credieten zonder voorken nis van den Raad van Commissarissen en het opmaken van een valsche balans. Ook een zjjner vrienden, is gearresteerd. Het huwelijk van Otto v. Bismarck. De kerkelijke inzegening. In den Berlijnschen dom is gister het huwelijk van prins Otto von Bismarck, een kleinzoon van den Ijzeren Kanselier, met een Zweedsche jongedame, mej. Annemarie Tengbom, kerkelijk in gezegen!. Aan de plechtigheid namen Rijkspresident von Hin denburg, dr. Stresemanm, de ministers von Keudell, Koch en Schiele, <le Zweedsche gezant te Berlijn en tal van andere verte genwoordigers van regeering en corps diplo matique deel. Generaal Nobile te Stolp. De Beriijnsche correspondent van de „Times” meldt, dat generaal Nobile, de commandant van het Italiaansche lucht schip, te Stolp onaangenaam zou zjjn beje gend do9r eenige leden van de bevolking, die ails goede Pruisische Jonkers hun mee- ning ten opzichte van de Italianen niet si tin iiecdten. ,,lk wd eerlijk beloven, u ahum een logenachtig KOnnpliment te iDftRen Hoewel liet som», ja, veelal een om- piiiiieoit moet scfiijneii, indien men te genover u ■eeaiyouüig de waarheid l- uigt.” ,,Daar verbreekt gij waarlijk reeds hei contract”, zei Vida, vroolijk m^t den vingeir dreigend. ,,Lk had mij nog tot nieta den „En sohdjnt dat ook voor het ver volg niet te willen doen. Heel goed, l’ian zal ik mij zoo goed mogelijk trachten te redden en u, indien gij onfcin verkiest te spreken, met dezeli- ‘^e maat terugbetal-en.’ ,,De straf zuu niet al te waar zijn, f aar ik dan toch ’t voorrecht bleet ge nieten om mij met u te onderhouden. „Mr. Devereux, trek alles Srua, andere heeren, wat' iki zooeven tot uw lof heb <rer gd. j kunnen wagen. Ge zijt even dwaas als de anderen. en lachend aai Ik wil in geheel niet meer praten.’ ,,l>at is een vermetel besluit voor een daine”, antwoordde Devereux rus- tig „Wijt ge mij dan stilzwijgend d* i eersten vrijen dans atstaan?” Vida zag hehi lachend aan en reikte hem, zonder iets te zeggen, haar balboekje toe. Hij doorliep de volgorde der dansen en schreef daar- n» zijn initialen bij twee achtereen volgende dansen. Maar Vida schudde het hoofd, nadat zij het balboekje had overgenomen, en wildte het tweede G0LDSC1IE COURANT. Die herinnering vervuklei haar zoozeer met schaamte, dat zij onwillekeurig naar anm uit dien van haar geleider k rhjitroA, dodi ook in, 'L zelfde ©ogen blik kwam zij tot bezinning en veel zou t haar waard zijn geweest, m- dien zij de beweging ongedaan had kunnen maken. ..Zullen wij niet een weinig gaa: rusten vroeg zij, onn een glimp te geven aan t geen zij onwillens ad gedaan. Dövereux boog zwijgend en nam naast haar op een sofa plaats. Nadat zij een oogenblik stilzwijgen/* daar hadden gezeten, beproefde „-u Z1J en haar in t gelaat te zien, doch hield het een weünig afgewend een weinig gebogen. Was dat meisje een volleerde *’o- ad zij een onvendaarbaa oogmerk met haar geheele houding tegenover hem Niets wist nij van haar Was het hart van dat schoone kind misschien reedk valsch en ve dprdl terwijl hij zelf begon te begrij pen, welk een diepen indjuk zij op het zijne had gemaakt. O, die gedach te doorsneed hem de zie. Na een kort stilzwijgen stond zij op en stelde hem voor naar de danszaal terug te keere... ..Zooals gij verlangt sprak bij, n zij keerden naar die andere zaal tera». Nauwelijks hadden zij den ingang l>ereikt toem een mannenstem, de stem van Rokeby Danvers, half luisterend, maar niettemin d’uidejijkr tot iemand, D.’ doorhalen, toen Devereux met oen mengeling van komische t- OiJtwaiaidigiDg en innig gevoelden er - waartegen zeaer weinig vrouwen zou den bestand zijn, haar hand terug meld, zeggende t Zijn er maar Iwee. Wees toch genadig. Is het al geen, straf genoe" voor mij, dat gij in ’t geheel niets meer zegt Is daarmede uw wraak nog niet bevredigd?' Bij de lichte aanraking zijner hand en bij de losse woorden, die hij sprak idderde V ida, als had haar een ad de gebeten Zij oegreep, dlat zij wel zou doen bij haar voornemen te vol harden, doch spoedig gaf zij ook die overtuiging prijs Zij mocht Dare De vereux niet afstooten, maar hem tot zich trekken. Hij was veel te trot^cb, den dat zij met hem, zooals met de een bacheilijk spel had Zoo gaf zij schertsend lachend aan zip bede gehoor Twee of drie maal zweelde bet Lchoaie paar als in een wodk van gaas en kant door de groote danszaal en toen bij het eindigen van den dans 1 'evereux i.aar voorstelde om een oogenblik in de muz1efcfcamer t ver- loev^n, nam zii zijn voorstel willoos aan. zonder daarbij te denken, om ae haar onwaardige roü van sirene v <!er dtoor te spelen. Toen zij echter aan zijn ami voort wandelde. herinnerde zij zich opeens datgene, wat zij haar plicht noemde. Niets is zoo aangenaam aan te hooren als de waarheid. Daarom is geen conver satie zod aangenaam ais die met iemand, die oprecht is, die luistert zonder de be doeling om te misleiden en die spreekt zonder het voornemen om te bedriegen. o ie mei hem achter een boschje Indische varenplanten was, zeide „Zeg eens, vrieridiiel, ia t u ernst om vannacht met mij naar de Dake- ó.reei te willen gaan „U ja luidde het antwoord gedempte stem. „.Maar het zal gaan Men moet daar immers verzochi worden?” ,,lk geloof we,, dat ik u zal kunnen introduceeren. De dame is met zoo bijzonder lasüg, als zij maar eerst goed weet met wien zij te doen heett, begrepen Maar mondje dicht, hoor. Alles blijft onder o®.”' „Goed, ik ga mee. Geen spier bewoog zich op Vida s öelaat en niet de minste verandering was' in haar geheeie houding te ont dekken. Wat datzelfde ook met haren geleider het geval Van terzijde blik te zij hem, aan. Het kon niet messen, dat hij het fluisterend gesprek even goed gehoord had' als z'j, maa niets verried, dat h<x eenigen indruk op heen laad gemaakt. Het behelsde dan ook inderdaad niets, waarover een man. die veel in de wereld' verkeert, zich zou kunnen verwonderen. Toch ware het Vida1 zoo veel, o zoo veel waard geweest, indien zij met zeker heid laad geweten, dlat Dare Dev*1 eux op deze toevallig gehoorde vraag om trent de I iade Street geen, acht had geslagen. t ""^ïaaï^iu^waT^d^w^ïnev^orraad^bynT ten einde en men begreep dat een landings plaats moest worden uitgekozen. Toen de vliegers recht boven Greenly Island waren, dachten zjj over een zeilschip heen te vlie gen, doch lager komend en voortdurend tegen den sneeuwstorm kampend, bemerk ten zjj, dat het een eiland was. In het mi'L- den van het eiland werd een meertje ont dekt en men bemerkte ook den vuurtoren. Toen besloot men zonder verwjjl te landen, zoo dicht mogeljjk bij den toren. Het jjs in het meertje brak en de machine kreeg een schok, waardoor de ddjjfa^s en de staart be schadigt! werden. Hierna volgen nog eenige bijzonderheden. Het eerste slechte weer, storm en bedekte lucht werd aangetroffen op 500 mijl van lei'laral. De mist was het hevigst op 450 mjjl van New Found!and. Dit was de dikste niis« <lie ze ooit hadden meegemaakt. Zij tracltt stijgen, maar het was |ei mistbank van Eenigen tjjd werd ingk vlogen maar toen gingpn om de zee weer te vinden, die ze pas zagen, toen ze er nog slechte 50 voet, dus onge veer 15 meter boven wnren. Er stond een zware zee en ze moesten weer omhoog om buiten het bereik van de golven te bljjven. In den nacht passeerde een ongeluk, dat de ernstigste .gevolgen voedingsbuis van de k het kostte de grootste^ moeite, het lek stoppen. T meer vóórgekomen. H^t vleugels met paraffine ya ces, er heeft izich dienten op’ de vleugels afgezeLapyi urenlange vliegen in Aft vermijdel ijk toestel in zee gedrukt iren JAPAN. Ontzettende brand in Japan. Meer dan 1000 huizen in de asch gelegd. Te Hrrosatie woedt reeds gedurende 7 uren een hevige brand. Tot nu toe zjjn meer dan 11)00 huizen w.o. 4 scholen, twee bank gebouwen, 6 ziekenhuizen en een kerk door den brand verwoest. Een Multi-milliottinair overleden. iDe Japansche Multi-millionmair Baron Okkura is op 91-jarigen leeftijd overleden. De overledene begon izjjn loopbaan als be diende in een drogisterij. DUFTSCHLAND. De Rhein gold”-Exprea. De „Rhein.gold”-expres, de nieuwe snel trein, die van 15 Mei a_s. af van Nederland langs den Rjjn door een van de fraaiste streken van Duitschland zal loepen, zal in elk opzicht een Menswaardigheid «jjn. De wagons zullen tot aan <te vensters violet zjjn geschilderd. De bovenzijde der wagons krjjgt een crème kleur en het dak zal zilver grijs zjjn. Ook de bagagewagens zullen in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1