I I RKEN ZOON. '3 ROOS NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mo. 16745 87« Jaargang Vrijdag 20 J|#ril 1928 DOOP Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen machines EEUILLETON. I I f veg 53, Gouda ie vanaf f 90- BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ■t ontremd, dram inaa van l'/2 duur* :hen Zonder tevredenheid geen geluk. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbcden) 15 hoofdstuk vu. v (Worth vervolgd) oogetthjik aanreien liet •eden, miss Carolan nagegaan, hoe duur die wraak zou ia hodr van <fe Albemarie-Street staan Sn voor billijke aleverd. 40 T t l nauwelijks kan in tereen geloofden de minuut (geslagen ■en stryd bleef de ■aar, alhoewel zijn HERESIA) ELO sn. maf ff 25.—. ogend aan Uw plaat- legenheld ia van 1-5 irootsta len spec.... begeleiden. ■H-VAN HOESSEL bij YE MARIA van Gounad ile kapelscène op hot MGEN worden gegeven 1 uur on P/j-ll uur 35 cent IG lil - i zorg besteed, iciale muzikale Een artikel van Von Hühnefeld. De Hearst-ibladen publiceeren een artikel van Von Hühnefeld over het verloop van de vlucht van de „Bremen” over den Oceaan. Het artikel komt in hoofdzaak op hetzelfde neer als de reeds gepubliceerde verslagen van den tocht. Von Hühnefeld verklaart evenwel, dat het slagen van den tocht voor al aan Von Koehl en Fitamaurice is te dan ken, die elkaar om de drie uur aan het rtuur hebbe nafgelost. Fitzmaurice was de eerste, die land zag. Hij vertelde nog, dat geen der vleigers het vliegtuig op het Greenly-eiland wilde verlaten. Daar een van hen naar het vaste land moest, is er om geloot Hierbij is het lot op Fitzmaurice gevallen. DUKTSCHLAND. Wat kost het zomerverblijf in Hessen, Waldeck en het Wesergebergte. Nu overal plannen voor de zomervacantie worden gesmeed, plannen, waarbij het be rekenen van de kosten, vaak de allergroot ste rol speelt, moge hier een overzicht wor den gegeven van de pryzen, die voor volle dig verbljjf en alleen voor nachtverblijf in een van de mooiste streken van Duitsch- land: in Hessen, in Waldeck en in het We sergebergte, worden verlangd. In de badplaatsen, gelegen in het boven ste gebied van de Fulda, tusschen Rhoen, Vogelsberg en Knuellgebirge, namelijk te Bad Hersfeld, te Bad Orb en te Bad Saiz- schlirf variëeren de penporprijzen van 6 tot 10 Mark per dag. Te Bad Salzschlirf kan men zelfs reeds voor 5 Mk. een goed onderkomen vinden. Te Bad Hersfeld en te Bad Orb kost een kamer met een bed g& (iIHBMJIE UH RAM. Voor nachtverblijf wordt hier van 2.50 tot 4M3c verlangd. Te Gersfeld in de Rhoen, dat ook ver maard is als wintersportplaats en dat to •zjjn nabijheid de „Wasserkuppe?’ heeft, waarop de zeilvliegsport druk wordt beoe fend, vindt men reeds voUedig^jension voor 4.50 Mk per dag. Nachtverblijf kost gemid deld 2 of 3 Mk. Ook in de andere plaatsen van het gebied van de Fulda zijn de prijzen laag. Te Tann in de Rhoen, te Steinau, te Wachtersbach, te Basse, te Spangenberg en in vele andere stadjes van deze streek, stad jes, die vrijwel allen hun middeleeuwsch karakter Rebben behouden, kan men reeds voor 4 Mk. per dag volledig pension verkrij gen. Zelfs te Kassei krijgt men voor dezen prijs een goed onderaak. In het algemeen zijn de prijzen in deze stad natuurlijk hoo- ger. In vele hotels wordt van 6 tot 8 Mark voor volledig pension berekend, terwijl ih de grootere hotels de prezen tusschen 8 en 14 Mark per dag variëeren. In het algemeen neemt men te Kassei, dat vele goede 'hotels en restaurants bezit, echter een kamer zon- 'der pension. Hiervoor 'betaalt men van 4 tot 10 Mark per dag, al naar gelang de voornaamheid van het hotel. Men kan ove- Ilet daglicht kleurde reeds den oos- telijfcen hemel mei diepe tinten van rood' en van goud en deed het licnt der waskaarsen verbleeken, toen dö ballasten van Mrs. Staunton aan af scheid) nemen beöonnen te denken. „Waaneer zal ik u wederzien vroeg Devereux, toen hij Vidla1 bij het instijgen behulpzaam1 was. Eerst ontstol de Vidla op die vraag doch slechts even, bijna niet merk baar en dadelijk daarop luidde haar antwoord ,,Hoe zou ik dat weten? Of ge zou het voor lief moeten nemen, om aan staanden Maandag mij nederig tehuis met uwe tegenwoordigheid te vereeren een musicale soiréeik vraag al leen menseben, die zich werkelijk voor muziek intereeseeren, en ik ben zeker Wjüo u^daaronder mag rangschikken. ,Zou ik een ongenbiik aarzelen het paradijs te betreden, miss Carolan?” en tuurde roohts en links. Het werd reeds helden dag, doch Piccadilly was nog zoo stii, als lag net twintig mijlen, van de zoo woeiir g< stad. Daar was in de geheele wijk niet» te zien dan de auto, waaruit Dij zoo even gestapt wias eni welk nu •langzaam wegreed, nog een ander, tauto, die stil stond op den hoek eener straat, een politieman, wiens stevige tred hol weerklonk, eo een. kat, die parmantig op een trottoir bleef zitten en Mr. Devereux bleef aansta ren, al» ware 4j de heera^g^es van geb^l Piccadilly geweest. „Danvers en Adoif Foheimactoe ben den twee uur gejeden bet bal verte ten”, dacht Dare Devereux; „zij zul’ Ben dus wel spoedig te doorschijn ko men Hij slenterde in westelijke richting voort, tot hij voor die Duke-Street een oogenblik bleef stilstaan. Hij wierp een onderzoekenden blik in die straat en vervolgde daarna, met ^enzelMen eentzamen gang, zijn weg. to de Duke Street was alles zoo stil als het grai. Een honderdtal passen slecht ging Devereux voorwaarts, keerde daarna denaelfden weg terug en' toen hij we der tot aan de Duke-Street genaderd was, vernam hij het geruisch van schreden en mannenstemmen, in wel ke laatste hij diet van Rokebfr Danver» en van Adolf Foïlemache herkende, den jongen man, met wie» Dan ver» het plan hebben den. xangst te nemen eu tranaporteeren. Zc steld is, willen de vliegers opstijgen om naar New-York te vliegen. Zij zullen vervolgens een bezoek aan Washington brengen en ver volgens naar Quebeck en Ottaiwa vliegen, om de Canadeesche regeering op deze wijze hun dank voor de verleende hulp te !>etui- gen. Fitzmaurice heeft met den lerschen gezant te Washington en met den burge meester van New-York getelefoneerd. Hy was verontwaardigd over de berichten, als of hy van- plan zou zijn zjjn kameraden in den steek te laten. ■De lersche vlieger heeft aan den burge meester van New-York medegedeeld, dat hij reeds morgen naar Greenly-eiland zv terugvliegen. Fitzmaurice bracht grooten lof aan de instrumenten -van de „Bremen", die vooral in het donker van de grootste waarde zijn geiweest. Te Washington worden groote voorberei dingen getroffen voor de ontvangst van de vliegers. President Coolidge zal hen op het Witte Huis begroeten, terwyl de leden van het kabinet en het corps diplomatique zich onder leiding van staats-secretaris Kellogg naar het vliegveld sullen begeven, vanwaar een esquadrille vliegtuigen de „Bremen” te gemoet zal vjjegen. staan komen aan naar eigen hart? Ha iiaair moeder haar ook met op t ge vaar gewezen Och wat zj,j haatte Dare Devereux zij moest hem haten. En kon er zelfs wel van ew ander gevoel sprake zijn? Immers, slechts tweemaal had) zij dien man ont moet. Aanhoudend hield Vida Caroran zich voor wat haar plicht was en her haalde nogmaals diezelfde redene^Ttag toen zij, op haar kamer gekomen zij had de kamenier nuet laten opblie ven r— van bleeding verwisselde Na- dat zij' zich; m een ruime peignoir ge huld, op de sofa had geworpen, om Daar rust te zoeken, vond ze niet wat ze zocht. Want als wij haten, niet waar? moeten wij immers aanhotir dend denken aan hem of haar, die dat gewoel bij ona beeft opgewekt Nu de dag der verkiezingen zoo langza merhand begint te naderen, heeft de Duit sche minister van -buitenlandsche zaken, Von Keudell, het noodig geoordeeld maat regelen te nemen tegen de communisten. Hy heeft er nameljjk byi die regeeringen van de verschillende staten op aangedrongen de communistische organisatie, die als „Roter Frontkampferbund” wordt aangeduid, te verbieden. Een dergelijke stap van Von Keudell is wel verklaarbaar, wanneer men in aanmerking neemt, dat hy zelf van Duitsch-nationalen huize is en vervuld h van een feilen haat tegen de linksche radi calen. Hy motiveert zyn stap met -erop te wijzen, dat het geenszins is uitgesloten, dat de vrijheid der verkiezingen door de com munistische roerigheid in het gedrang zal raken en in verband hiermee wordt herin nerd aan het geval van den communistischen publicist Otto Braun, die dezer dagen door diens geestverwanten uit het gerechtsge bouw te Berlyn-Moabit is bevrijd. Nu kan niet geloochend wonden, dat er voortdurend kloppartijen plaats hebben tus schen de roode frontstrijders en nationalis ten, doch het is ook meermalen voorgeko men, dat juist de rechts-radicalen de ver wekkers vaTi bloedige relletjes waren, zoo-, dat, wil hjj consequent zjjn, Von Keudell feitelijk ook de völkische organisatie zou moeten verbieden. Terecht verwijten de communisten, doch ook republikeinen van andere politieke richting, den ryksminister van binnen!andsche zaken, dae niet de goed keuring van zyn minister-coilega’s die volgens hem ook niet wordt vereiBcht heeft verworven, zyn onbillyke eenzijdig heid. Men mag dan cok aannemen, dat Von Keudell’s plannen juist een averechtsche uitwerking zullen hebben en de communis ten, die thans in-hun actie worden bedreigd, een zekere mate van sympathie deelachtig zullen doen worden van de zytie dergenen, die den reactionairen maatregel laken, waarvan, wordt hy uitgevoerd, niet alleen de roode frontsMjder&bond, maar ook de roode marine ën de roode jeugdorganisatie het slachtoffer zullen worden» Dat van den kant der bedreigde organisaties, in samen werking met de communistische partij tegen Von Keudell’s voornemens zal worden be toogd, lag voor de hand. Overigens beleeft Von Keudell tot dusver nog niet veel plezier van zyn uitnoodiging aan de regeeringen der Duitsche staten. In meer of minder reactionair geregeerde lan den, zooals den ZundrlDuitschen staat Beieren, is Von Keudell’s voorstel begrype- lijkerwijze welwillend ontvangen, maar dit is geenszins het .geval met de andere sta ten. De regeering van Pruisen heeft onmid- dellyk een antwoord gezonden, dat niet al leen een positieve weigering behelsde, maar tevens de aanvullende mededeel ing bevatte, dat zij de kwestie aan het staatsgérechtshof een prijs nadian Press”, dae zich per vliegtuig naar Clarke City had begewn en Fitzmaurice interviewde, telegrafeer^ over dit onderhoud het volgende: Fitzmaurice vertelde, dat het vliegtuig „Bremen" zich schitterend hield en de be manning op het eerste deel van den tocht de stellige verwachtihg, nad, binnen den va-stgestelden tyd New'York te bereiken. De wind was in het begin gunstig en er wend een goede snelheid bereikt. Toen wy echter ongeveer 900 mijlen van Newfound land verwijderd waren, werden de omstan digheden slechter, terwijl de duisternis in viel. Wy geraakten in «en sneeuwstorm, het vliegtuig zwiepte heen ‘en weer. De storm werd steeds erger en nam ten slotte een af meting aan, die men zi denken. Vier uren ac vliegers, dat hun laat had. In dezen ontzette „Bremen” toch overwi—-- snelheid zeer göring was. Fitzmaurice verklaarde ook nog, dat de vliegers, toen zy landden, ongeveer gewe ten hebben, waar zy zich bevonden* Volgens een bericht ttit New-York heeft Fitzmaurice gisteren hij Azijn onderhoud met mejuffrouw Junkers dejnoodige aanwijzin gen gegeven voor de veiyending van de noo- dige reservedeelen.' Het is dë bedoeling, het zustervliegutig van de JBremen” weer naar New-York te zenden en daar dien propeller te demonteeren, die dan naar Greenly- eiland zal worden gezonden. Uit Montreal zyn 300 gallon benzine naar Greenly-eiland onderweg. Naar verWt, moet Fitzmaurice helt plan hebben deii vpropellor zelf in ont- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en onutreken (behooMnda tot den bexorgkrin^: 1—6 regels 1.30, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën ifl het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prija. Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» 2.06, élke regel meer f 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mede^ieeiingan hjj contract tot zeer gereducoerden prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plMtenumte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkonikt van «oliede Boekhande laren, Advertentiebuxeaux en unxe agenten en moeten daags vóór da plaataing aan J*et Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Datre Devereux had van het ball ko mend, zij» eigen auto weggezannten en een taxi genomen, weemrede ttiij zich naar Piccadilly Het brengen. Mid den in deze wijk liet bij halt houden betaalde den chauffeur, die zich met een veelzeggend' lachje verwijderde. De chauffeur had ditmaal evenwel voo" zijn beurt gelachen, want hij ver giste züch in de bedoeling, waarmede de aristoklratisehe heer soijn weg te| voet ivervolgdie. Devereux bleef nfldat hij «enige schreden had voortgeloopen op den Da varkiezingan in Ouitaohland. Een voorstel van Minister von Keudell. te Leipzig heeft vooxgelegd, dat nu heeft uit te maken, hoe in dezen moet worden ge handeld. Inmiddels is het voorbeeld van Pruisen reeds door andere staten gevolgd: Hamburg, Lubeck, Mecklenburg, Hessen, en wat riiet verwacht werd zelfs Baden hebben reeds te kennen gegeven, dat zy het vehbod van de communistische organisatie niet bereid zyn af te kondigen. Von Keu dell ontmoet dus veel verzet en heeft fedte- lijk daardoor een nederlaag geleden, die zyn party by de verkiezingen stellig niet ten goede zal komen. Nu zal a.s. Dinsdag nog de rykadagcommissie ter bescherming van de rechten der volksvertegenwoordiging, die vergadert by ontbinding van ’t parlement, of wanneer dit met vacantie is, Von Keu dell’s invitatie aan de staten bespreken. Vermoedelijk zal deze commissie een besluit nemen, dat Von Keudell’s nederlaag be vestigt. De communisten zyn natuurlyk dolblij met de prachtige verkiezingsleuze, die von Keudell hun door zyn onhandige actie in handen heeft gegeven: „De aanslag van den Stahlhelm-minister op het roode proleta riaat”. Het ly'dt geen twijfel of deze leus zal in de communistische verkiezingscam pagne opgeld doen. Reeds is in de Lustgarten een groote openluohtmeeting van de Roode Frontstrij ders gehouden, die tamelijk goed bezocht was. Verschillende sprekers hielden rede voeringen, waarin zij hun aanhangers aan maanden zich rustig te houden en zich niet te laten provoceeren. Voor zoover tot dus ver-,bekeird is zoowel de betooging als ook de afmarsch zonder incidenten verloopen. In Moskou ziet men in het verzoek van von Keudell aan de landsrqgeeringen een nieuw succes van de Engel sche omsinge- lingspolitiek tegen Sovjet-Rusland. ,De Rus sische bladen namelijk gelooven dat de actie tegen de Roode firohtstryders-organisatie een eerste uitvloeisel is van Birkenhead’s bezoek aan Berlijn. BUITENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. De Duitsche Oceaan vlucht. De lotgevallen van de „Bremen”. Fitzmaurice te Murray Bay. Fitzmaurice telefoneerde uit Murray Bay aan den lerschen gezhnt, die te New York is, dat hy te Murray Bay wacht op de ver vangende onderdeelen voor de „Bremen”, die hy naar Greenly Island zal brengen om daarna in gezelschap met de Duitsche ka meraden naar New York te vliegen. Hertha Junker bleef te Murray Bay. De S 13 landde met Melchior en Erhard Junker vanavond te Curtisfield, drie uur en twintig minuten na het vertrek udt Montreal. Interview met Fitzmaurice. Een bijzondere .berichtgjewer van de „Co- „Toch, is mijn verzoek misschien wel eenigszins zelfzuchtig, Mr. Deve reux. ik gedoog namelijk niet, dat de gasten, due zelr muzikaal zijn, tam licht onder een korenmaat stellen „Hoe weet gij, dat ik eenm muzi kaal jicht dezit „Denkt ge dan, dat er geen vogel tjes bestaan, die uw lof van de da«en uiigalmen „Tot wederzie tf', sprek zij terwijl zij hem van uit het portier haar hand toestak, en ondeugend voegde ze er bij „Vergeet het nu niet. Maandag avond om' negen uur. „Vergeet 'men ooit het bevel eener koningin? gaf Devereux ten antwoord en wist zelf niet hoe umig hij daarbij haar hand in de zij e sloot. Zijn afscheidsgroet was niet meer dan een aJledaagsch campüament, maar blik en toon en druk der hand maak ten dat woord vol beteekeniö. En zoo bij hetzelfde al had gezegd aan een andere lieve dftme, zou hij het da wel op zulk een wijze hebben ICunnefl zeggen Toen de auto- in beweging was, trok Vida zicht sidderend, et kloppend hart in die kussens terug. En wederom was t niet de zegepraal eener overwinning, die zij gevoelde, maar wel bittere pijn en zi^smart. Zij haatte Dare Devereux. Hij had slecht gehandeld en daarover wilde züj wraak nemen. Had1 zij zelve wel I ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per weak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar <le lietorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 8.16, met Zondagsblad H.M). Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, tien boëkaan.iel en de postkantoren. Onze bureaux zyn -lagelyk^ geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. achter de Indischs varenplanten ge sproken had. Danvers kreeg Devereux t eerst in t oog. „Mei, Devereux hiy uit, „wat komt gij hier zoeken?’ ,,'t Zelfde kou ik u vragen’, ant woordde Devereux lachend, „wat doet gij op dit uur in de Duke-Street „O, dat is spoedig genqeg opgehel- d“rd; maar om das morgens te heit vijf door Piccadilly te loopetn dwalen, dat komt mij hoogst verdacht voer.” „Natuurlijk, omdat men dtuarbij an dere menschen op verdachte wegen ontmoet. Nu, nu, ma-ak u maar nl t ongerust, ik zal u geen onbescheiden vragen doen.” „O, ge moogt naar hartelust vragen. Kom maar mee, dan zal ik u onge vraagd) vertellen waar we geweest zijn. Maar ik verlang één «ding van u, namelijk stilzwijgendheid.” ..Begrepen”, sprak Devereux, met een knipoogje, en wandelde voort aan dien arm van zijn vriend. ,,Ik denk trouwens”, hernam Roke- by. „dat gij voor de bewuste dame een minder '.ewenschte gast zou zijn, omdat gij ongaarne speelt.’’ rigena 09k reeds voor 2 of voor 3 Mark een goed nachtverblijf verkrijgen. Bijzonder goedkoop is het geibied van het riviertje de Schwalm en van het Knüllgé- bergte, alwaar de bevolking nog haar ouder wetsdhe schild er achtigs kleeren draagt In vele plaataen kan men hier réeds volledig pension voor 3 Mk. per dag verkrijgen! Te Marburg, de bekende Universiteitsstad1, ver langen de beste hotels 9 Mk. voor kamer met volle verpleging. Een kamer met óen bed kost hier 4 of 5 Mk. Men kan reeds Voor 3 of 4 Mk. een goed onderkomen vinden en voor 5.50 a 6 Mjk. volledig pension verkry- gen. Te Bad Wildungen, dat thans tot Prui sen behoort en waar vélen, die aan een blaas- of nierziekte lyden, herstel van ge zondheid zoeken, variëeren de prijzen voor volledig verblyf van 6 tot 12 Mark. Meer wordt, ook in de eerste hotels niet verlangd. Bad Sooden is nog goedkooper. Hier krijgt men voor of na het seizoen volledige ver pleging voor 5 of 6 Mark, terwyl men er tijdens het seizoen gemiddeld 6 of 7 Mark muet betalen. In de schilderachtige stadjes gelegen tus- schen Münden en Hameln, een gtreek, die druk door toeristen wordt bezocht, kan men overal goedkoop onderdak verkrijgen. Te Haimoversch-Münden, te Carlshafen, te Höxter, te Holzminden, te Hameln en elders in de streek van den Weser vinden vacantie- reiaigers vaak reeds voor 2 Mark een onder komen en voor 4 of 5 Mark per dag een kamer met volledig pension. Stormen in Silédë «n Polen. Een geduchte sneeuwval. len vropeUor wit in ont- «7, tleBcaUuuef neUWte haeUl'OüWU spoedig bet woikoreuken aamameji en ae geneede streek ui eeg* bruiaeud meer verandlertten. Stuk ken weg vfla 20 meter en meer zijn weggeepoeld en alle verkeer moeyt gestaakt worden, In 1’eters-W aula meeaten (je meeste bewoners hun hui zen ontruimen 6n m de keiK over nachten. Het vee weird op de marKi bijeengedreven, 'legen middernacht ging dte regen to sneeuw over, die zoo ducht viel, dat men geen hand voor oogen kon zien, hoewel die snee w slechts op hooge toppen liggen blee en ovqral elders snel smolt. Te»ei, zonsopgang hield het eensklaps met sneeuwen op eu ontlastte zich een hef tig onweer met hagelbuien en storm winden, die de verwoesting langs de velden en wiegen voltooiden. Van den spoorweg SchweidiaitzReicbenbacn Zijn twee bruggen weggeslagen, bene vens beele stukken van den spoordijk. Hét gebied van de Hohe Eule is vol komen ontoegankelijk zoodot men nog niet weet, of het noodweer slacbtoflers heeft geëischt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1