10 I VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAÏ’ELLE, [OON HOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBU No. 16748 67«JJ—rgonpx Zaterdag iril 1828 GOUDA van EERSTE BLAD. E EEtflLLETON. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKI NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, Xe iOUDA Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Jatstraat 71. K. m van da gel, HAGENAAR. ons •ht- RE HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbaden; oor de kamenier van m pakijs 0.45 0.75 te brengen. Men w tot een straat aan tdt met den dag mg onvermijde- liet achterwege ien de 0.79 0.05 strekten en al ge meenen j^n, een teruggang op de ontwikkelingslijn van het leven. Het is allerminst de bedoeling hi&r een loirede te houden op het parlementarisme of de democratie. Zij hebben beide hun ernstige gebreken. Maar zij vertegenwoor- digen ongetwijfeld een belangrijk en een later stadium in onze menschelyke ontwik keling dan het absolutisme of de dictatuur. Want dat is toch duidelijk, dat we in de ont wikkeling' van het gemeenschapsleven, en feitelyk van alle leven, als een draad het streven naar ordening kunnen herken nen. Uit den chaos en het anarchisme ont wikkelen we ons tot steeds zuiverder orde ning. Het is de ontwikkelingslijn waar langs de groei van kind tot inensch gaaf. En het is de mate, waarin ieder eigen inner lijk leven bewust geordend heeft, die in laatste instantie den graad zijner bescha ving,, maar ook zijn beteekenis en waarde voor het leven bepaalt. Het is ook de lijn, waarlangs de menschheid zich beweegt in haar ontwikkelingsgang. Ook de wilde, ook het hooger ontwikkeldier, kent een zekere nog hoogst primitieve levensordening. Hij heeft regels, wetten gesteld, waaraan hij zelf gehoorzaamt en waaraan allen te ge hoorzamen hebben. De beschaving van eeuwen heeft van deze primitieve ordening een geregelde, aan vormen en gebruiken en wetten onderworpen samenleving gemaakt en den rechtsstaat geschapen. En nu is iedere dictatuur en alle absolu tisme feitelijk de opheffing van dien rechts staat en daarom een teruggang op de lijn der ontwikkeling. Want 0.09 0.89 0.25 0.95 0.59 0.79 0.19 2.25 0.95 0.95 0.39 tui MODEPRAATJE. Moderne ochtendjaponnen. De huisvrouw van den tegenwoordigen tijd heeft heel andere behoeften dan de vroegere huisvrouw. Nu door het invoeren van den stofzuiger, de Amerikaansche rol ler en zeilwrjjver, het werk in huis zooveel gemakkeljjker en zindelijke? is, nu allerlei andere hulpmiddelen haar ten dienste staan, kan zij zelfs gedurende den weiktjjd keurig voor den dag komen. De vroegere ochtendjapon of peignoir is dan ook geheel door de „overall*’ verdron gen, de „overall!” gemakkelijke werkjas, die over elke Weeding aangetrokken wordt en Een bedorven maag en een bedorven gemoed beiden worden herkend aan de tong. laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatsing aan hot Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. dwynen. De grootere ayn ai verkleind en dat is het begin van opruiming. Zoo tegen den zomer komen de tentoon stellingen los. Men schijnt dit den besten tijd daarvoor te vinden. Op het oogenblik zijn er twee Toorop-tentoonstellingen in den Haag, beide toonder interessant en het is alleen jammer dat de entreeprijs wat hoog is, zoodat het publiek niet in die drommen op komt als wel gewenscht is. Hier **s nu een mooie gelegenheid voor het gemeente bestuur geweest, dat meer dan een ton gouds aan muziekuitvoeringen per jaar aub; sidiez geeft, om eens te helpen door de kosten te verminderen tengevolge waarvan thans de toegangsprijs zoo hoog is. Tran sport en assurantie eischen een heel bedrag en uit de opbrengst der vermakelijkheids belasting ware subsidie te verleenen. in plaats daarvan «al het gemeentebestuur waarschijnlijk nog het een en ander in de wacht slepen uit de entree’s voor deze expo sities. Met name voor de schilderkunst doet de overheid niets en het ware juist zoo ge makkelijk wel iet® te d oen door bij te dra gen in de hooge kosten die er nu eenmaal onvermijdelijk aan verbonden zijn. Een rozen-tentoonstclling en een katten tentoonstelling werde deze week aangekon- digd beide in de maand Mei te houden. Voor de liefhebbers zullen dit interessante expo- ities zijn. Het is over het aigemeen nog zoo moeie- Ijjk het publiek er heen te brengen' als het rich toevalllig niet voor het onderwerp in teresseert En juist voor dit gedeelte van het publiek was het zoo noodig dat het er op uit ging om er belangstetling voor te krijgen. Een al gemeen e tentoonstellings zaal in het centrum der stad zou al zooveel de loop was, «wam men ook wel eens kij als het onderwerp niet aanstonds tot „liefhebberijen” behoorde. Meer centralisatie op dit terrein van ten toonstellingen ware gewenscht, meer samen werking tussehen aillen die een bepaald doel voor oagen hebben. Voorshands behoort dat tot de vrome wenschen maar wie weet leidt de noodzakelijkheid op den duur niet tot samenwerking. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 1» cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.J0, per week 22 cent, overal waar de ’«surging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.S0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Hu eau: MARK1 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de posti ajit oren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Ammnistiatie Telef. latere. 82; (iOlBSCHE MEANT seWe’; moet ik baar zeggen, dat ge verb&ndlerd zijt om haar te ontvangen? Zoo sprak Lucile, de kamenier van Vida Garoten, tot haar meesteres, die bezig was om een nieuw muziekstuk in te studeeren. Eenigszifls verrast zag Vida op, maar antwoordde toch bedaard: Volstrekt niet. Laat Mrs. Bradford in mijn boudoir en als ik sdhel, breng mij dan thee.” Doch nauwelijks werd de deur achter Lucite gesloten, of Vida sprong op, pres te haar handen tegen de slapen van het hoofd en steunde daarbij „Mijn God, wart moet ik haar zeggen? Zij is hier gekomen om mij alles af te vra gen! Heb ik geen verraad gepleegd? Neen neen, dat heb ijc niet! Toch weet ik niet wat ik haar antwoorden zal.” Driftig begon zij ’t vertrek op en neer te loopen. Zij beefde angstig terug voor den strijd, dien zij al te overmoedig had aanvaard. Zij beproefde om al die denkbeelden voor 't oogenblik uit haar ziel te bannen, om alleen te denken aan het moeilijke van bet heden: de samen komst met haar móeder. Ze moest track- ten om aMes te verzwijgen wat haar moe der verdadnt kon voorkomen, ’t Was geen gemakkeliijke taak, Vida ontveinsde ’t niet, om Hester Ransome om den tuin te leiden, doch *t meisje kiende de moeilij ke kunst om haar gedachten en haar ge voel voor anderen te verbergen, want nog nimmer was liefde voor de waarheid in haar jeugdig hart geprent. (Wordt vervolgd). ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrokan (behoorende tot dan besorgkxingj 1—5 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dan bexorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer f 0.30. Advertentün in bet Zaterdagnummer 20 bijslag op den pry*. Liefdadigheids-advertentiën de helft r*n den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.05, elks xagei meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen bjj contract tot zeer gereduceerde^ prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 1 ascisme te buiteh gaan, beselfen -yeelal de diepere beteekenis Van dat fascisme niet en zien ook niet den bodem waaruit het abso lutisme leelt. In vvtzen is dit absolutism? een verzet tegen de heerschappij van het lecht, zooals zicmoit in den loop van eeuwen in onze wwten en gebruiken ge kristalliseerd heeftj en een beroep op de willekeur. Daarom moeten, zpn gevolgen vopr onze samenleving verderiely-k zyn. Het is moge! ijk, zdïfs waarschynlyk, dat onze tegenwoordige ïegeeringsvoi m zich in den loop der tijden kal wijzigen naar nieuwe behoeften. Maar het is ondenkbaar, dat de ontwikkelingslijn vgn ons leven zich weer zoover achterwaart? zou buigen, dat we den rechtsstaat zouden cpheffen en opnieuw de willekeur en het geweld de macht over ons leven zouden geven- ~BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. GMV1. Op tal van plaatsen in de residentie ligt de straat ovemoop, want men ts bezig n«n jaaiiyKscne tomuig voor asiaiteering te be steden^ Den naag stelt op zyn oegrootmg geregeld een som vast ofci straten met asiait-üek te beleggen en volgens eenvast ptan wordt daarmede gewerkt. Binnen wei nige jaren zUlleij alle belangrijke wegen de bekende gladde baan hebben. De volgorde hangt ook al van den toestand waarin de wegen thans verkeeren en van de verande ringen in het tram-net die men denkt aan bjijj. de asfaiteering beurt ia voor herstra- |fce de kosten zoo klein 1 Dliriw lnWW* 1 Het is nu zóó dat men van het station Holiandsche Spoor tot aan het begin van den ouden Scheveningschen Weg onafgebro ken een geasfalteerde straat heeft. Tal van andere wegen hebben reeds dezelfde bedek king en nog geregeld gaat men met de uit breiding voort. Als het werk gereed is ia het hee' mooi ,maar de aanleg is een vreeselyke boel. De straat ligt vol puin en het is een stofplaag van je welste. Als gevolg van den korten arbeidsdag vordert het langzaam en het zou ernstige overweging kunnen verdie- nen of het niet mogelijik was in twee ploe gen te werken opdat het eens zoo vlug ging. Natuurlijk geeft de keuze der straten aan leiding tot veel kritiek maar bij de bepaling van de volgorde overwegen allerlei andere motieven dan de bewoners willen doen gei den. Het i3 nu vijf en veertig jaar geleden, dat de eerste asfaltweg werd aangelegd. Niet dan na heel veel discussie js tot den aanleg besloten. Men vreesde vooral voor de glad heid, die Voor de paarden noodlottig zou zijn. Het is wel merkwaardig dat van die noodlottigheid nooit veel, ig gebleken en dat thans de paarden bijna geheel verdwenen zijn. Een paard is een abnormaal verschijn- 0.39 dijk 0.35 ehts 1.95 2.75 0.15 0.25 0.12'/j f 0.12 :hts 0.25 0.15 ons 0.69 ■an- 0.69 1.39 0.79 1.25 2.25 1J5 1.29 1.25 0.29 1.95 2.25 0.39 'oor f 1.95 oor 0.25 i 1.25 nge 0.98, f 0.25 ral sel geworden. Men zegt dat er nog maar t wee Qi <lne eigen equipages in den Haag bastaan en als het Hof en de politie nog niet geregeld paarden lieten «ren zou er vrywei mets meer van dit edele ras over zjjn. Een enkele groenteboer heeft nog zijn knol, maar ook by deze industrie is het paan! al grootendeels door de auto verdron gen. Vooral voor den aanvoeg van de groen ten uit het. Westland is de auto van veel nut. Het ouderwetschj Westlandsche schuitje heeft ook afgedfen; de auto verdrong het en van deze heeft men ook het voordeel dat er Zondags van gebruik gemaakt kan wor den ©n dat een ijs-periode geen schade aan het bedrijf berokkend. Alleen zijn goede wegen een vereischte en in den omtrek van den Haag werkt men daaraan met groote kracht. In de stad zelf laat inderdaad de .vegbedekking eigenlijk nergens iets te wenschen over, dank zy de veeljarige zorg die daaraan besteed ia Nu hebben wy wel dit vóór, dat de ondergrond, uitsluitend uit zand uesteande, zeer vast i» en ‘lat verzakking byna is uitgesloten. Wan neer er eenmaal een asfalb-bedekking is, i» ze op der. duur goedkooper dan andere be strating omdat het onderhoud veel minder zorg eischt. Het zijn wel enorme' kapitalen die met den aanleg gemoeid zyn. Nu is weer 126 duizend gulden aangevraagd om. een brug te venbreeden en fle oprit gemakkeiyk te maken. Vroeger heeft men altijd ue fout begaan om de bruggen smaller, soms zelfs veel smaller te maken dan de straten die zij verbinden. Daardoor werd het verkeer altijd ernstig belemmerd en werden de bruggen gevaarlijke punten in het verkeer. Niet dan met groote kosten is die fout te ijDatWijk?nuocScweer*met^^ het groote Becuidenhout-kwarteir met de middenstad verbindt. Het is daarover een zeer druk verkeer en het w< drukker zoodat de verbreei lijk is en de uitgave dus kan fa/yven. i Alle vroegere doorbrakei blijken op den duur eigenlijk te nauw. Het best ziet men dit in het hartje van de stad» om het stad huis, waar het ook nog steeds tobben blijft zoolang het postkantoor daar in den weg staat Het is te begrijpen dat men niet zoo spoedig overgaat tot stichting van een nieuw postkantoor, al is daarvan al dikwijls sprake geweest. Het is een toenemende moeielykheid om in delude stad ruim baan te maken voor het autovefkeer en op den duur zal er van dit oude gedeelte niet veel meer over zijn. De grachten zijn op den duur wellicht alle ten doode opgeschreven omdat zy de gele genheid geven voor den aanleg van breede wegen. Ook vele plantsoentjes moeten het levefo laten als dit no<xlig is. Het is a'tjjd een aardige opfleuring midden in een straat een plantsoentje (maar men kan er zeker van zijn dat het op een kwaden dag moet ver- 1.79 ;eer en zoomden heetten Goodman, men- schen wien 't geheel onverschillig was wie zij in huis iwnen. Zij hadden vroeger reeds huurders van verlacht allooi geihiad. Mrs. Russel'werd op CÜ jaar geschat. Ze -was groot, trotsch en had grijzende haren;. Zeilden ging ze uit en öeUiaiOe stipt haar huishuur. Ze had een bransohe kanueniéc Fan- chelW geheeten, die met moeite eern. gebroken hngelisdi sprak en van aio men al zeer Weinig begrijpen ko” liet huis bezat ook een uitgang aan de achterzijde. In dien vroegen mor genstond zag men dikwijls elegant ge kleeds heeren het huis verlaten ue buren waren eenparig van meening. dlat bij Mrs. Russel een lichtzinnige schoonheid vdrborgen moest zijn, die nimmer te voorschijn kwam. DR was alles wat de slimme kamer dienaar ontdekt had' Mrs. Russol was blijkbaar een vrouw, die de geheele nabuurschap omtrent ftaar handel en waadel in onwetendheid hield. „Mijn eerste zet”, sprak Devereux, toen' hij weder alleen was, in zichzell ,,is om die Mrs. Russel te zien. Is rij de vrouw, die ik denk te zien, dan volgt weldra mijn (laatste zet Het 41 /moeilijk zijn, maar niet onuitvoerbaar En dan, Hester Ransome, zullen wij eens zien, wie het geheele spel wint: ik of gij.” hoofdstuk yin. ,,D*ar is Mr». Bredford, inademoi- vun ven uanie van naar leeiuju. „Is die Mrs. Russel zou ouu reeds? „ito en bij ei zestig, denk ju. Ze ker is zij voorheen geen heilige ge weest, doch döt behoort tot de dagen van olim. Ze Kan indertijd mooi zijn geweest, meat zooveel is zeker, dat zoo iets lang, zeer lang moet geleden zijn. „Eh”, vroeg Devereux zoo onver- 'schihlig nwgeflijk, „is| het spel dee^m- ge uitspanning, die men daar vindt? ,,Ja, ik keu ten minste nooit iets enders gemerkt en die andere heer evenmin, want geen sterveling zal het wel in zijn hoofd krijgen om een goed oogje te slaan op fcancheitte, hoewel zij zichzelf voor onw eders taan naar houdt.'’ ..Fanchette „Ja, zoo heet Mrs. Russel.” Devereux toekende die kamenier in zijn geheugen op, want met een loe- lijke vrouw, die zichzelf voor mooi verslijt, is allee te ondernemen'. ,’t Is zeker noodig hernam hij losjes, „omi geïntroduceerd! te worden, alvorens bij Mrs. Rusee, toegang te verkrijgen.” „Natuurlijk. De oude diaij>e is op dat punt weinig toe^ctiieteflijk Ge moogt niemand ahn haiar voorstelbar wiens naam haar niet vroeger noemd is, evenals bij een presenla® aan ’t Vlof O, ik verzeker u, n|K vindt daar een uitgeaoriit gefeehctffiF «acht of willekeur als grondslag van onze samenleving. Er is de laatste jaren in geheel Europa een duidelyke neiging waarneembaar om aan den regeeringsvorm, die in ons wereld deel sinds de. F ransene revolutie de over- heeFsciiende wassen speciaal aan de denio- cïatie ‘voor een groote deel de misère te 1 yten, die na den oorlog ons leven is komen d\u<kken en zich af te vragen, of we er met heft absolutisch bestuur van een vorst of een 'dictator niet beter aan toe «ouden zyn dan met den parlementairen regeerings- vorm. In Noord- en West-Eiuropa is die neiging zeker veel minder sterk dan in Zuid-Europa, waar zy in Italië en Spanje al tot een dictatuur geleid heeft, die thans ook Polen bezig is na te volgen. Maar niet temin doet zy zich ook hier, ook in ons land gevoelen. En al heeft ze dan ten onzent nog geen beteekenis en behoeft men voor haar gevolgen nog geen vrees te koesteren, het is toch goed, zich van- haar bestaan, haar oorzaken en haar vlieperen grond duideiyk rekenschap te geven, ten einde zich ervan bewust te maken, wat haar be teekenis voor het leven js en wat de gevol gen «ouden moeten zijn, zoo deze neiging zich zoozeer wist uit te breiden, dat ze dey bestaanden regeeringsvorm naar haar in zichten wist te wijzigen. De tyd, waarin deze afkeer van den parlementairen r^eeringsvorm en voor liefde voor een absolutistischen of dictato- rialen regeeringsvorm zich duidelijker en algemeener openbaart, bewyst reeds, dat het geen uiting van levenskracht is. Wy leven nog ajtyid in een tyd van inzinking en gebrek aan energie. En wanneer zieh in een dergelijken tyd een streven openbaart om deze inzinking aan regeeringsvormen of andere levensvormen te wyten en van de verandering van stelsel verbetering te ver wachten, dan moeten we daar altyd al êen beetje argwanend tegenover staan. Maar dit wantrouwen izal nog versterkt worden, wanneer dat streven zich uitspreekt in oen teruggrijpen naar het verleden, in een teruggang als ’t ware. Want dit verzet tegen het parlementarisme en deze voorliefde voor een dictatorialen regeeringsvorm, die zich zelf, naar Italiaansch voorbeeld, veelal fas cisme noemen, is toch niet anders dan een begeerte om een vorm uit het verleden, waarvan nog sommige landen, al-s Rusland, de afschrikwekkende herinnering bewaren, in onzen tyd te herstellen. Maar het is bovendien een teruggang in nog meer vol- en wetten, die onze samenleving ordenen. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat ze alle wetten en regels op zy schuiven en de levensordening breken. Maar het beteekent, dat ze in principe het bindende daarvan niet erkenen en voor die wetten en regels de wil van één mensch in dé plaat8 stellen. Absolutist, hoe dan ook uitgeoefend, be teekent daarom in principe »le heerschappij van de willekeur. Tegenover deze staat de heerschappij van het recht/ dat is van het geheel van wetten en regels, die, in de groei van vele eeuwen ontstaan, onze samen leving ordenen. In dat recht is het rechts bewustzijn der menschiheid tot uiting geko men. En het eischt de onderwerping van allen, wie ook. Wordt die gehoorzaamheid verbroken en een andkre wil voor den wil recht in de plaats gestelid, dan is dat de opheffing van dón rechtsstaat en in beginsel een teruggang \aar de chaos, hoe streng ook in de praktjjk de absolutische regeeringsvorm zich moge handhaven. De menschen, die zich ook ten onzent soms in sympathiebetuigingen voor het Devereux bleef staan, zegge'rle „Hier meet ik. tot mijn spijt, van u afsdheidl nenren, en als bij wijze van uitzondering een goede raad een en kele maial werdl opgevolgd, zou ik u b°üdetn zeggen Mijdlt in ’t vervolg 1e Duke-Street Maar dat doet ge toch niet. Wel te rusten.” En de vrienden reikteai eilkamfder lachend de hand, waarna Dare Devereux zich ’•eclit- stieeks naar zijn woning in Earlton Garden» begaf. Bij het ontbijt van d/ien zelfden mor gen liet Mr. Devereux zijn ouden ka merdienaar roepen.' „EUis zeidie hij. ,,in numero vijf van die Duke^Street in Piccadilly woont eene Mrs. Russel Ga nog dezen mor gen naar die straat, zorg dat men iï Aan uit het huis niet bemerkt en tracht aangaande die Mrs. Russel zoo veel mngelijk te weten te komen als mogdijk is.'” De oude kamerdienaar, aan dergo- ,ijke bevelen waarschijnlijk niet,onge woon, antwoordde eenvoudig: ,*,Goed sir en vertrok. Eerst ’s a/vonds zag hij zijn meester terug, daar Devereux den ganschen dag buitenshuis was gebleven legen zeven uur kwam hij van eera wande ling terug en Ellis deed' henl dadelijk verslag van zijne bevinding. Mrs. Ruösel woonde sedert Maart in ae Duke-Street Zij bewoonde de bel étage. De beneden bewonen* van n mero vijf waren twee mannen, vader 0.49 0.49 or f 0.69 oor f 0.15 f 0.45 0.75 0.15 0.29 0J5 2.95 0.69 or 0.15 0.04'/j 0.07'/ï f 0.19 0.95 1.95 16 - „Spelen Ivoimt ge, dan uit een huis waar gespeeld wordt „Jemaar t blijve voor iedereen het diepste geheim, vergeet dat niet.’ „Ik begrijp niet, Danvers, waarom dat zoo telkens herhaald moet worden. Of ziet gij/ in nrij een. sitrengetn zede, - (preefcer, die er op uit is zijn banvloek lc slingeren naar liet hol des verderf? Wat ia het voor een dame, die daar aan ’t hoofd der zaken slaat. „Dat weet jk zeil niet recht, maar nted vindt daar een gedistingeerd ge zeisefaap van heeren^ - en bizonder hoog wor t er niet gespeeld', althans voorioopig niet. Mrs Russel ‘zoo heet de bewuste dame woont in numero vijf. De buren schijnen in den waan te zijn gebracht dat een „daine auoc camtélias” aldaar haar temen heeft opgeslagen, en de eigenaar van huis, die k beneden woont, bekommert zich weinig of niets om zijn huurders, als ze maar behoorlijk' ap hun tijd betalen. Overigens zullen zelfs laster aar» niet veel kwaads kunnen zegven ^2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1