m! as. DA •ara RKEN ZOON Planten oudere gevallen, d. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAülBAGHT, BERKENWOUDi:, BODEGRAVEN, BOSKOOP. CbpilERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 1874ft Woensdag 2ft April r 1828 87" Jaargang BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen te*1 liehouders BERGAMBACHT, KEUILLETOIL 19 - 757 250 iftru *n R> te en kten men lijdt. dat er een o niet lastmj 1 15 cent 1 39 cent 15 cent 10 cent 15 cent HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbedw’, in komt de fiscus nog ogensbelastlng met 100 neente, opcenten 20.000 1905.07 1002.33 726.40 1093.90 335.96 i voor aillilke leverd. i» 40 Rottardim. STOELEN, s Fauteuils en concurreerende I 10 cent I 11 cent I 12 cent 25 cent 25 cent 9 cent 1 55 cent per pond 1 55 cent f 35 cent 1 55 cent 1 38 cent GOIDSCHE ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda an onutrakan (behooretuie tot dan bezorgtringj: 16 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dan besorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advartentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 840. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tucechenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zftn. Heil’ge ernst, geen spel is 't leven Eigen wilskracht scheppe uw lot; Zit niet neer in vruchtloos droomen, Arbeid is het zoetst genot. Voorburg 34.56 en Wassenaar 12.21. Voor hoogere inkomens spreken de cijfers een nog duidelijker taal: 15.000 1840# 69643 486.40 748Jo 224.06 ziekte. ;e, Bleekzucht -~ litis Maag of lust, zwaarten in n (uitslag, roode sten enz. op elke Rheumatiek, le lever, leverstee- - Alle ziekten van i de geneesmidde- ren te vragen aan tor in de Medicij- Groote Markt 7, vermogensgroep van 16.000 tot 30.000 moeten worden gerekend. Uit de gepub.iceerde gegevens blijkt dat Gouda niet alleen bij. den Haag en Nijmegen belangrijk achterstaat maar dat van de 42 groote gemeenten er 34 zijn dje naar ver houding meer vermogensaanslagen tellen. Hier wordt in cijfers gedemonstreerd dat de welgestelheid der Goudsche bevolking in zeer belangrijke mate afwijkt van de (bevolking van nagenoeg alle grootere gemeenten, enkele uitzonderingen daargela ten. Het spreekt vanzelf dat deze minder gun stige verhouding ook van belangrijken in vloed is op de belastingpositie van Gouda in vergelijking met andere gemeenten. Bij de behandeling van de Gemeentebe- gro o ting en de daarbij lingediende belasting voorstellen kort geleden is van meerdere zjjden op het gevaar van nieuwe en van verhoogde belastingen voor Gouda gewezen. De thans verschenen statistiek bevestigt dat deze waarschuwingen waarlijk niet on gegrond zijn geweest, want dat verschillen de gemeenten door hun lagere belastingen een geweldige aantrekkingskracht oefenen op die bewonérs onzer gemeente, die er aan kunnen denken zioh elders te vestigen. De hier volgende cijfers doen duideWjk de zeer belangrijke verschillen in de aanslagen zien. Deze aanslagen zjjn berekend naar het zui vere dus niet het belastbare jnkolnen van gehuwden zonder kinderen over het be lastingjaar 1927/1928. Voor Gouda is dus - - x ls aangenomen be- BUITENLANDSCH NIEUWS. RUSLAND. Hoe de Sovjet-leeningen geplaatst worden. Kort geleden schreef de sovjet-regeering een boeren-leening uit. Weken lang wijdden alle sovjetbladen pagina’s aan de beschrij ving van de talrijke voordeelen, welke het bezit van de obligaties dezer leeningen ver schafte. De animo was echter gering en de plaatselijke autoriteiten namen hun toevlucht tot de gewone.maatregelen, welke de ibolsje- wiki gebruiken by het onderbrengen van hun obligaties: dwang, dreigementen enz. Ryków, de voorzitter van den Raad der Volkscommissarissen van de Sovjet-Unie, „Daar is toch niets gebeurd, wat u ernstig ontstemd heeft?’ vroeg Dij. „Niets wat injy persoonlijk betreft Maar t geen ik zooeven. hoorde, her i mierde mij Een oog ent) lik stokte haar stem, maar kort daarop vervolgde zij den zin met te zeggen ’t Geen ik daar hoorde, herinnerd mij aan een treurig voorval mijD eigen jamilie. Hebt gij misschien ook in een der ochtend-editiën van de ..Timeu” ’t korte verhaal gelezen va. een jongmensch, die zichzelf om het leven heeft gebracht, zooals vermeld werd, tengevolge eener ongelukkige liefde ,Ja, dat heb ik gelezem, maar w ik dén iiaam vaoi dien ongelukk” niet kende, heeft de zaak geen ver deren indruk op mij gekwaakt. „Op mij evenmin, want diergelijke gevallen leest men dagelijks in alle mogelfjke nieuwsbladen. Maar daar stra? s vertelde iemand, die toet be wuste jonge meDBcb van nabij moet g kervel hebben, dat het verhaaltje dier ongelukkige liefde slechts verzon nen is door de ‘familie van dien zelf moordenaar, om de ware oorzaak te verbloemen. De ongelukkige! had g - Êpeeld en alles verloren eft^nu ge ruïneerd, had hij zich zooals veie lafaards dat plegen te doen een kogel door ’t hoofd gejaagd (Wordt vervolgd).. gaan, opdat mijn afwezigheid een nW a> te groot opzien baart./’ Met deze woordten gaf Vida, in het speeisalon komend, haar alfsoheid aan oen heer Lehmann, op wiens arm geleund zij t vertrek was binnenge- Konm. „Zal ik ook een glafe water hal. of misschen iets anders? vroeg de gemoedielijke Duituche piano-virtuoos nog aan de ontstelde gastvrouw. „Neen, ik dank u. Ik heb alleen een oogenblik rust noodig het was kinderachtig van miij, om mij dat ver haal zoo aan te trekken, doch ik kon 1 et waarlijk niet helpen ,,O, het pleit integendeel voor w gevoelvoi hart meende de beer Leh inann, na welk gezegd) hij buigend afscheid'nam van Vida Carolan ’t Zach te licht uit de aangrenzende salon straal de op haar schoon gelaat, terwijl zij bij de tafel ter neelr zal Gewoonlijk was haar gelaatskleur bleek, doch nu was a'J bieeker dan ooit. Leunend op haer elleboog, met het hoofd een wei mg achterover, met gesloten oogon, met een pijnlijken trek om den mond, zat ze daar en haar ademhaling was zwaar en onregetimatig. Wat kon er gebeurd zijn,’ dat ha zoo had ontroerd1? Was hij niet in een omgeving geweest, die elke toe nadering als strijdig «eet de étiquette zou veroordeeld hebben. Dare Dewe reux zou haar voet zijn gevallen, 30.000 3033.82 1702.25 1326.40 1828.30 618.46 lenule gemeenten heffen lyswijk alleen 50 opcen- ipbelasting, Voorburg en ■we niet. lis van de hierboven ge inslagen voor 1928/1929 ?nd met de^a> >y een zuiver inkomen van: 3000 4000 5000 100.000 139.50 211.75 289.10 776.32 86.57 129.51 175.27 421.23 54.40 82.40 114.40 286.40 73.16 114.61 158.70 412.60 25.16 38.11 52.91 182.46 I. 3 12 cent 1 15 cent Gouda Den Haag 85.57 129.51 Rywyk 54.40 82.40 Voorburg 73.16 114.61 Wassenaar 25.16 38.11 Voor 2500 inkomen zyn d^ze aanslagen: Gouda 104.95, den Haag 6425, Ryswyk 40.40, Voorburg 53.36 en Wassenaar 18.68'/j en voor 2000 inkomen: Gouda 71.73, den Haag 43.45, Ryswyk 26.40, Ean arbitrage-verdrag tussohon Duitschland de Ver. Staten. Financieele plannen van Minister Churchill corlogejvercVag verwisseld worden, doch' moet worden gerangschikt onder ae reeks van airbitragevetrdlragen, die door de Vereenigde Staten met ver se' eidene mogendheden zijni gesloten. Minister Ohurchil heelt gisteren in iet Britsche Lagerhuis zijn begroeting ingediend efi bij de behandeling van het’ vraagstuk der nationale schuld aangekondigd, dat hij vpn plan was ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de ’mutging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad :l.t 0. Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Hui eau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. mi111 in voor <07 nul [erlede 11 nbe- 1.585 000 J wn de inkomsten op dien grondslag vau de oegtaande betastingem» merkte ae kanselier van de schatkist op, dat de douanei-rechte®. en accijmsen in ow eenstemnin^ met de toeneming van cie bevolking en het op peil u lijven van de koopkracht met 2 a 3 million per jaar toenennen. Churchill meende, dat die opbrengst van de bietrbelaBting op het cijfer van verleden jaar kan worden geraam/1, doQh dat inkomsten uit dien alco- hol-accajnB vermoedelijk zich in dalen- rtch*iBg~-ffli41uii bewegear. De verhooging van die tabaksbelas ting heeft aan de verwachtingen meer ban beantwoord. De rechten op zijde en op den invoeii van artikelen Vol gens de wet tot beveiliging van de industrie toonen over het algemeen een vermeerdering aan. Churchill verwachtte dit jaar een opbrengst van 3% mi'llioen uit de belasting op de weddenschappen L~ gen 2.700.000 verleden jaar. De opbrengst van de belasting op thee en suiker zal vermoede!lijk in het omendie jaar zich langzaam in stij gende richting bewegen in overeen- siemhning met het toenemende ver bruik. De Minister deelde mede, <’at de regeering het aantal regoeringsambte naren reeds 7000 vejnmindlerd heeft. Lu de eerstvolgend© vijf jaar zullen nog 11.000 posten opgeheven worden. Een, onbevredigend tooneel ve-toon- don volgen» den Minister de „ziware industrieel, waarbij de lasten tenge volge van de werkloosheid) rechtstreeks de productiekosten beïnvloeden, als mede liet eomurrentievermogen dezer mdiustrieen in binnen- en buitenland. Blijkens de jongste opgaven was m ©Ik mijndisirict minder w<k verrient en toen moest de maj-iindustne jaar lijks ettelijke millioenen aan belasting op brengen. Bij herhaling vernieten üe iioodlijdfen e industrieën die zwaar be last© gebieden, aldus nog zwaarder lusten leggende op de actUerDiijveude industrieën Eenige verplichting der 'plaatselijke belasting was dringend, noodaakei tp. Hij had daartoe den premier voorge- sield, dat als slot van het iinancieeue werk van dit parlement zou worden getracht een masse manoeuvre van 20 a 30 iiü^ioeii per jaar te vormen. 1 e regeeruig had haar plannen reeds gemaakt. De voor dit doei vereischte wetten zouden de belangrijkste van dien aard woedeu van de geheele e‘-uw. Spr. moest aanzienlijke nieuwe i.(koansten vinden om deze politiek ten irtvoer te leggen. Hij veronderstelde, dat niemand zou twijfelen, waarheen mj zich daartoe moest wenden. Gedu rende de 19e eeuw was de industri eel© macht van het land op de kolen gebasseetrdl, maar m de 20e eeuw wa- reu we steeds meer aahankehjk ge worden valn de Tloejbatre brandstollen van welke bijna g«en enkele in et Britsche rijk werd gevonden. De regeering had daarom besloten een nieuw recht van vier pence per gallon te belten van bepaalde soorten geïmporteerde olie. De nieuwe belas ting zou beperkt blijven tot de lich tere hydrocalonische O,iën met inbe- gjip van de benzine, maar zonder de zware oiiën en olie voor verlichting. De belasting zou naai* schatting dit jaar nog 14 miilioen opbrengen en in het volgend jaar 17% mllioein. De Minister maakte met genoegen melding van het feit, dat de ontvang sten uit de gealliéerdtei schulden inde Duitsche herstelbetalingen, dit jaar 32 miilioen zouden bedfragen, slechts 845.000 minder dan Engeland aan de Vereenigde Staten zial betalen. Het Lagerhuis nam de bedasting- voorstelilen aan. Rotterd** :«unn, Br»ukb«i><l“ pldwrirt jrw’ om haar te zeggen dat hij haar wilde beschermen tegen elk leed, tegen el ken storm. Doch Vida was in eigen huis en waande zich a'lleeru. Zij vermoeide zijn nabijheid niet. Ook hij mocht geen misbruik maken van het voor deel, 't welk hem haar toevallige on gesteldheid aanbood) Hij mocht echter niet langer een verborgen getuige .nn van liaar stille smart en den verspie der spelen. Langzaam stond hij op en trad on der die lichtkroon. Met een donkeen blos op de kaken sprong Vida op. ,,Mr. Devereux”, riep zij, meer ver irast dan vertoornd .Vergeef mei, miss Caröian.” Hij deed1 een schrede voorwaarts u legde zijn, hand op die leuning van haar stoel. ,Ik zat in de vensterbank”, he «••n hij. ,,door het gordijn aan uw oog onttrokken ’t Spijt mij zeer, dat ir u onwillekeurig moest storen.” „Geen verontschuldigingen, Mr. De vereux. Gij stoort mij niet ik kwam bet u doen, omdat ge alleen wenschte te zijn. Binnen, een paar minuten ben ik weer volkomen in orde „Dat hoop ik van harte antwoord de Devere x. zich een weinig tot haa huüzend Wat had hij niet willen geven om nog iets meek tot haar te niigen en een, slechte één kus te drukken op dat blanke voorhoofd'. Naa» van bevoegde zijde wordt e- degedleeld, zijn fut^schen den Aiireri- kaanschen staatssecretaris Kellogg en den Duitschen ambassadeur te Was hington van Prittwitz ondterhandelingen gaand» over die sluiting van een arpi tragevekdag tusscbien de Vereenigde Staiien en Duitschland. Wellicht zal reedt volgende week dé onderteeke ning van het verdrag plaats hebben. Dit verdrag nrag niet met het anti- tcrug ie Keeren tot de poiniex, in 18io door sir Stafford Northcote tijd en net kabinet Disraeli ingesteiü, om tien vast bedrag voor deze schuld uit te trekken. Hij stelde voor het cijier op 85b miilioen pér jaar vast te stellen Door de betaling van dit bedrag per jaar zal de buiten- gn de binneaiiandsche schuld met inbegrip van de schuld aan de Vereenigde Staten in een tijdvak van 50 jaar worden af gelost. Voor(s kondigde hij aan, dat zoo spoedig mog^ijk een wetsontwerp i«*i worden ingediend waarbij de rency notes” zullen samenstellen met de biljetten van dé Bank van Engeland. De totale uitgaven «voor 1928! wor den op 806.195.000 geraamr De uitgaven voor dien geconsolideerden schiuldendienst, sijn met 391 r”MU oen opgenomen en de uitgav» het algemeen bestuur met lioen. De uitgaven werden jaar op 833.390,000 geraalim droegen in werkedijkheid 83| Met betrekking tot de raming Devereux beet zich op de lippen en vuur speelde uit zijn blauwe- oor°n doch rustig nam hij plaats naast '-et vroalijke vrouwtje vap den emstigen Duitschen heer Lehmlainn. Wie hem zee schijnbaar opgewekt had zien pra ten. zou weinig vermoed hebben, dat het hart van dien man op dat zelfde oogenblik' een wilden strFjdl voerde. Voor de tweede maal had hij zijn hart gehicfot in een alledaagsch com pliment en hij wist, dat Vida dit moest gelroeld hebben. Toch had zij bet conplitment afgewezen. Gedoofde zij dan, dhlt hij een 'spel wilde drijven met haar hart Dat mocht niet zoo- blijven Terwijl Vida langs hem liep, Duisterde zijn hoogmoed hem toe „Ge zijt een Devereux En zij, wAe en wat is zij?” Zijn hart vond slechts één ant woord. „Wie zij is? Zij is mij meer dan del geheele overige wereld. Zij is «en dieel van mijn eigen leven. (K1\T. Sprekend* Belaetlngcljfers 1927—1928 Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft elk jaar een overzicht van den be lastingdruk op het inkomen en het vermo gen dyer het loopeixte belastingjaar. Zoo verscheen dezer dagen het overzicht over het belastingjaar 1927/1928. De cijfers, die in dit boekje geboden wor den, zyn altyd interessant en leerzaam, wyl ze de verhoudingen doen zien tusschen de verschillende gemeenten ten aanzien van de belastingen welke op het inkomen en het vermogen worden geheven. Van de 42 gemeenten boven 20.000 inwo ners, die Nederland telt, heeft ’s-Graven- hage het grootst aantal ingezetenen met vermogens boven 100.000 en wel het respectabele aantal van 3921, zulks niette genstaande het aantal belastingplichtigen in de Rijksinkomstenbelasting in den Hang 121490 is tegenover 232671 in Amsterdam. Het aantal aangeslagenen in de vermogens belasting ls dan ook in dep Haag het hoog ste van alle gemeenten in Nederland: den Haag telt er 14245 tegen A’dam 11444. Het totaal aanslagen van geheel Nederland is 174298. De grootste koopstad van ons land moet het dus dit opzicht afleggen tegen de Residentie. Het aantal vermogens boven 1100.000 in Amsterdam bedraagt 2569 of c.a. 2/3 van het aantal van den Haag. En Rotterdam heeft niet meer dan de helft van het aantal vermogensaanslagen van de Hof stad, Van de *43 grootste gemeenten vah 'ims land blykt Nijmegen naar verhouding van het aantal aangeslagenen in de Ryksinkom- stenbelasting het grootst aantal aangèsla- genen in de vermoger «belasting binnen hare muren te hebben. Van de 16018 aangeslage nen in de Ryksinkomstenbelasting vallen er niet minder dan 2132 ook in de vermogens belasting. Met zulk een welgestelde bevol king is het dan ook geen wonder dat van de grootere steden èn Nyimegen èn den Haag, een gunstige belastingpositie innemen tegenover andere gemeenten en steeds nieuwe welgestelde bewoners tot zich zul len blijven trekken. By een vergelyking van onze gemeente met den Haag en Nijmegen maakt Gouda, ook naar verhouding een heel pover figuur. Van de 6586 in de Ryksinkomsten aangesla genen valfen er in Gouda nu 560 in de ver mogensbelasting en van deze zjjn er 66, die voor een vermogen van 100.0000 of meer zyn aangeslagen, 97, die een vermogens- aanslag hebben van 50.000100.000 en 145 wier vermogensaanslag varieert van 30i000f 50.000 en 242 die tot de laagste Voor toedeti mocht hij niet uit het oog verliezen, diat hij Vidas gast was. Nadat zijn vroolijk© buurvrouw was opgestaan en zicih, verwiijjdeird had, stond hij insgelijks op en t geipkte hem oen onopgenier' t het salon te verlaten. Door een tusschenkamer kwam hij in een1 vertrek, ctad voor spee*salon was imgericht, hoewel heden de som bere doezen gesloten waren gebleve en zich niemand in dat salon bevond. Oawillekeurig rees bij Devereux die vraag of in Vido’g buis wel eens hoog ge&peeld werd ’t Zou hem zoo bitter lebben bedroefd, en toch kon hij ad dacht© niet van zich afzetten, dat inderdaad de mogelijkheid daartoe be stond. Hij had op een vensterbank plaats genomen en zat daar half verborgen achter de zware gordijnen. Dat was Lem niet onaangenaam, want hij ge voelde behoefte An \iet zijn gedacti ten alleen te zim.. Hij bemerkte nauwelijks, dat er een stilstand was ontstaan in’ de muziek uitvoeringen,. doch het ruischen an een dameskleed trok onmidid'eClijk zijn aandacht, en dan een stent, nie hij dadelijk erkende, hoewel ztij op dit oogenblik Duitectr sprak. .Hjertelijk dank, miphh|eer. Ik bid u laat mii een weinig ailleen. een paar minuten slechte. Wees ookj zoo vriendelijk om h*t trio te doen voort Inkomen: Gouda 1 Den Haag Rijswijk Voorburg Wassenaar Van de hier 's-Gravenhage en 1 ten op de vermogti Wassenaar heffen 1 Naar wy meena noemde belastingai geen verhooging tf wachten, met uitzonde ring dan van G o i$d a, dat 100 vermogens- opcenten heft en dé belastingfactor dermate gaat verhoogen (vin 0.525 op 0.66) dat b.v. iemand met een lo0n of salaris van 30. per week of road 1500.inplaats van 4<k80 nu 50.64 belasting «moet betalen en iemand van 40.week of rond 2000.inplaats van 7148 nu 88.80 op zyn belastingbiljet zal vinderi. Wie meer in komen heeft zal een verhooging naar den- zelfden maatstaf ,in zyn belastingbedrag vinden uitgedrukt Wanneer een inftomen van 1500.ge noten wordt uit eten kapitaaltje van 5 rente, dat gespaard is voor den ouden dag by een levenaverz^sening of op welke an dere wy'ze ook, om den spaarder een pen sioentje te geven, om 76.80 voor ve opcenten voor dftC, het leeningfonds en de provincie en voor de verdedigingsbelasting Ia, welk bedrag in 1928/1929 door de vermogensopcenten nu 30.hooger is dan in 1927/1928. De gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek doen op demonstratieve wyze tot uiting komen dat Gouda belastin gen heft, die uitgaan boven vry wel elke ge meente van eenigen omvang, otn van de kleinere uit de omgeving, waarvan de trek naar Gouda komen moet, nu maar te zwij gen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1