am w 1 I ii Naaioiacliiiii :ant en in Huur. I tri 1 op ÜIIH L Kindorwagtii lincUin i Para it Blad. LRKEN 1111.Iff row lijwielti ZOON, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD GANGEN 1 en Gabardine >n en Fantasie luums jeste maatwerk. VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 18750 67* Jaargang Tiendeweg GOUDA, EEUILLETON. 1 BERGAMBACHT, BERKENWOUDK, BODEGRAVEN, LOSKOOI-, J Donderdag 1 aha flegralenis Qofai. IS v d. GRAIaFF SPECIALE T"*] en Statiekoetn Lil 1628 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zotk en Feestdagen --- 7eir i' net vliegtuigen over aen Uceiiau Moi, HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden; antwoordde I om die en zog- 'M N zocaat dr. Btjhlner, [hoop, kt het uiten-:. depót én voor >r billijke [eleverd dagen p©r stwmsonip, zjii ecüjwr vliegtuig W slechts 4 dagen du je „Deutsdh© Luft-llansa js| er rimitieve menach, die babj sr 'slechts eén vraagstui edselvraagsta de voedselkwestie is ost met de hulp van iar’ Kindermeel r in de beste verstand-1 et ouders en verpleegster, ft attestenboekje aan I IR 4 Co. - WESTÏAJ GOIIDSCIIE COURANT I roorwaardan. end, ederenhandel LAGE GOUWE 34. van r vonmd werd en Kornilof en Denikin vrijwilligersleger bijeenbrachten en noordelijk deel van den Kaukasus bolsjewisten trachten te bevrijden. In den winter van 191® kwam de terug slag. De Entente had oneenigheid gestookt in het kazakkenleger; het viel uiteen en de ■bolsjewisten stonden midden in het Don- gebied. Luid riep de regeering van Don-repu- bliek om hulp. En hjj, die hulp bracht, was Wrangel. Met een handvol Koéban-kozak- ken wierp hij zich op de tegenstanders. Een merkwaardig beeld: een Duitsche baron in Kirgiezenuniform als aanvoerder der ko zakken. Het succes bleef hem trouw; hij werd een van de meest geliefde kozakken aanvoerders. Gewillig verdroeg het kozak- kengebied de steeds terugkomende opoffe ringen van goed en bloed, die de Duitsche baron voor de voortzetting van den veld tocht noodig achtte. Zijn kleine kozakken brigade werd een sterke divisie, een corps, en ten slotte het Kaukasische leger, cc rechtervleugel van het leger van Denikin, die zegevierend optrok tot voor Saratof. De zwakke politiek van Denikin verhinderde nog en vast Lachend' 1918 hert leger der Donkozakken ge- - een het van In uw onheil schuilt een prijs, Zorg. gij dien te vinden. Rotterd»' mikoui.n, Br.ukkwb'i ■lil prljBoauriat |i«»| BUÏTENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Ernstig ongeval met een politie-auto. Een politie-auto uit Lichterfelde is op de Haendel-Platz tengevolge van het uitwjjken door een anderen auto geslipt en tegen een lantaarnpaal terecht gekomen. De auto sloeg om en alle tien inzittenden geraakten eronder. Vier politiebeambten werden ernstig en v(jf minder ernstig gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd, waar eenigen van hen onmiddelljjk geopereerd moesten worden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bexorgfcringj 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 1—6 regels 1.56, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 So büslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer f.M. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gcreduceerden prijs. Groote letters en randen worden betekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux jen onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. „Gelooven Gdiooveu is slechts ver moeden niet weten. Hoogstens kunt gii t dus hopen, en indien dat 'et geval mocht zijn, moet ik u die ho p ontnemen. Ik zie volstrekt geen kwaa in het spel, zelfs niet inboog spelen.’ En terwijl zij den ander vol in net gelaat zeg, zei ze „Ge zijt natuurlijk zeer verwonderd zulk een meening te hooien verkondii- feeai door een meiéje van rndjoi leeftijd. ..Neen, dat ben ik niet, omdat ik niet geloot', t geen ge blaar zegt. .Kom) Waarom niet? Waarom zou ik u voorliegen „Ik ik zou ’t zoo ongaarne ge- looven antwoordde Devereux, en wendde zich daarbij een weinig aL Vida zag hem van ter zijde aan.yZij streed! een moeilijken strijd en/ dè harts toch lelijke woorden drongen/ zich op haiar lippen 7 ..Neen, neen, geloof mij niet/ Dank toch goed van mij, niet slecht,*o ni'” slecht.” Maar die woorden bestierven voor ze werden uitgesproken, en scherp werd haar blik. cmairn zij „Waarom wilt ge mij niet "eloo- ven? Gij, mannen, wilt ons altijd vol maakt hebben, en caelf zijt gij hot geenszins. Ook ben ik niet opgevoed volgens een bepaalde) methode, di» oen meisje dit ontzeitgt en dat gebiedt en weder andere dingen, als strijdig beslissende stap, die wijst op het'steeds meer „vepvesterschen” van Turkije. Dj;. StiTsemahn heeft (gisteren in eenlVvj- in Mühclp woord gé binnentred levendig chen r jjksmij t kon aanhooi |e 1 uur slae en en zjjn dé 'herhaalde alisten, die o»;Buitjes Jblh 1 inter rumpeercr le o.m., dat n (strict tylünchen gaarne hjj zich verhéipgde, 1 en wel lieren e. op hem hac gedaan. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal j 2.25, per weck 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Im urging pér looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad U.bO. Abonnementen Morden dagelijks aangenomen aan ons Huieau: MARKT 31, GOUDA, bjj onzie agenten en loopers, tien boekhandel en de posti ant oren^ Onze bureaux zjjn ilageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. l zwakheid bewust, als wist zij, dat haar hart zich hadl overgegeven en zij t t recht verloren had om hem ee verwijt te Hoen. „Heb medelijden fluisterde zij, en laaf me los. Ge zijt wreed jegen» u zelf jegens mij.-’ „Jegens mij Zeif?’ vroeg Deve retwc, terwijl hij akn haar verzoek vol deed). doch tegelijk haar beide ban den greep ..Ik ben het niet, als gij mij wilt liefhebben. „Maar ik....” zij stokte. Ze gevoel de zich niet in staiat die groote leu gen uit te spreken. Zij boog het hoofd op de handen, dlie hij non altijd om klemd) hield. „Vergeef mij”, stameide 5dj, ..ik mag u thans niets meer zeggen. Gun rrij tijd. Kom over drie dagei weer terug en ik zal u ontvangen, maar zoo ge zoo ge mij lietfhebt *- laat mij dan vrij.’ ..Vida, mijn engeB, vergeving.-’ Nogmaals trok hij haar naar zich toe en nogmaals kuste hij haar be vende lippen. Daarna liet hij haar lots. Zij stond stil. Held haar handen te^en oogen en voorhoofd, en dwong zich tot bedaardheid) en zelfbeheer- sching. Vervolgens liet ze de beide haaiden zinken en scheen weder vol komen rustig. al!than$' voor andere oogen den de zijnen. (Wordt vervolgd). zijn verder succes. In den herfst van 1920 gelukte het hem het roode leger meer dan een nederlaag toe te brengen en afdeebngen kozakken op zjjn hand te krjjgen. Blijvend was zjjn succes echter niet. Tot midden November 1920 kon hjj het in den Krim houden. Toen gaf hjj het op en scheepte zich met ongeveer 20.000 man te Sebastopol naar Constantinopel in op schepen, die de Entente tot zjjn beeohik- king hadden gestekt- Jaren lang heeft hjj zjjn mannen bjj elkaar gehouden in de hoop, dat de toestand in Rusland zioh zou wjjzi- gen. Toen dit niet gebeurde, ontbond hjj Jn 1922 zjjn generalen staf en zjjn organisatie. Sinde dien woonde hjj in Brussel. ITALIë. De koninklijke familie te Rome teruggekeerd. De Koning en de Koningin, vergezeld van dè Prinsessen Marie en Johanna, zjjn giste ren uit Tripoli te Rome teruggekeerd. I De prins van Piemonte, prinses Alafakia en verscheiden regeeringspersonen verwel komden de koninkljjke reizigers op het sta tion, die bjj hun rit door de stad naar het 'Quirinaal luide werden toegejuicht. VER. STATEN. De vlieger Floyd Bennet overleden. De vlieger van Byrd’s Noordpool vlucht, de held van> overste Bytti s vlucht naar de Noordpool en terug, ie te Quebec overleden aan een longontsteking, opgedaan toen hy op weg was naar Greenly Island, om de be manning van de Bremen hulp te gaan bren gen. Gisteren was Lindbergh de oceaanvlie- ger naar Quebec gevlogen met door de professoren noodig geachte serum, helaas heeft dit niet meer, mogen baten. rWIo^d"iBènnett. behoorde tot eet» der be kwaamste vliegers. Hjj heeft, het driemoto- rige Fokkervliegtuig bestuurd, waarmee Byrd den öen Mei 1926 in 15 Va uur tjjds van Koningsbaai naar de Noordpool is gevlogen en terug, via Verlegen Hoek, een afstand van ongeveer' 2900 K.M., waarbjj de vlie- r.Oig eenige malen rond de Pool gecirkeld hebben, om de waarnemingen van Pearry te verifieeren. Bennett behoorde aanvankeljjk tot de be manning van Byrd’s toestel voor diens Oce- aanvlucht, doch liep bjj een mislukte proef vlucht zulke ernstige kwetsuren op, dat hjj geruimen tjjd bedlegerig bleef en aan geen der vluchten over den Oceaan kon deelne men. Dit was de eerste groote vliegtocht van Byrd, waaraan Bennett niet heeft deel genomen. Bjj Byrd’s Zuidpoolexpeditie, zou hjj weer van de partjj zjjn geweest. Met Balchen, een van de andere medewer kers van Byrd, was Bennett op weg gegaan naar Greenly Bay; beiden kregen te Murray baai influenza, doch, terwjjl Balchen spoe dig herstelde, kreeg Bennett longontsteking zoodat hjj naar het ziekenhuis te Quebec overgebracht moest worden, waar hijj thans is overleden. t algemeené stemmen grondwet besloten, weiKe (le volledige scheiding van ihaeiu werd. Zoodoende is IniMoestafa Kemal Pasja's 'ram, dat betrekking iu\d I volgens hetwelk het Mo- ayloof van alle politieke vyto^den bevrjjd, doorge- van de grondwet, dip ildé, dat dWreligiie van 'l'urkjje de Is- .®chl$jgt evenals 0e vermelding geestelijk recht. Bover>iien zjjig de -cjer leerférmule 'tewjj'zagd- An dje grondwet waften cohtrastehAlén rfcet s jvan de grondwet, jlie riwn geest was vervuld, diö waartoe M^estafy flMclamqeren der repu- liLfler grondwet in 1923 tw verband met de en Êeel de Islanu- möt liet zoogenalamd fatsoen brand merkt. In mijn salons wordt niet oog gespeeld;, omdat het niet tot dén ,&o ton behoort, maiar iets slechts, een zonde, zie ik er waarlijk niet in Was ook Devereux i-jwundig ge kwetst, zijn lielfdle was onverminderd- gebleven. Halt afgewend! had hij haar aangehoord, nu keerde hij Zich eens klaps tot haar en zijn oogen. weer spiegelden zich in de haren. Iets in haai- b/lik hield) de woorden terug, die reeds op zijn lippen) bedateni. Hij week een schrede terug, m«t dien uitroep „Vida.-’ I Bloed! steeg ’t meisje tot over het voorhoofd. Zij sprong op, sidderend' F een espenblad) doch in het vol gend oogenbflik hoe zeer was niet aar gelaat veranderd Bitter lachend; zei zd „We \ergeten beiden, Mr. Deve reut, dat onze afwezigheid) ginds te lang duurt. Ik moet naar mijn fasten terug.” ..Nog niet.’ Krachtig vatte hij haalr hand sprak op hartstoditel ijken toon ..Ik moet alleen met u spreken. 0, vergeef mijt alles en latat mij u zog gen. wat mij op 't hart >igt.” ..Neen, neem”, viel Vida hem ver schrikt in de rede. .Zeg niets. Het is onnoödig Het is nutteloos. Gij ver keert in een dwaling. Stil. Geen woord meer. Ik mag niet langer uit t salon Scheiding van kark an staat in Turkije. De verkiezingsstrijd in DuitschlaMd. 1 De Turksche Nationale Vergaaenng heen dezer dagen me| algemeene stemmen tov een wjjzigmg de iiieebrac|jt, dat kerk, en |taat ei ookAiet punt vi her'|oriping^pros op «oe religie ei j Ij hammedahnsche L invloeden moest i Mperd. faragra bepaald^, dat lam is, is gèschi vati het geest/- b^jVoordibgen ze bepalingen, die, renome^i en scherf overige gedeelte leel' van ’n modèri w|ren een v conceésj Kfflhal Pasja bjj het^j buftk en het üiitwerk zien verplicht achtt volksstemming Jn T tische wereld. In den loop van heeit hervormingspolitiek Moestafa Kema^jPasja echter in dezen traditioneelen vonm, jflie overgenomen was van het sültanaat, bres op bres geschoten, door eerst het kalifaat en de geesteljjke rechtsmacht op te heffen, en verdpr den fez en vrouwensLuier af te schaffen en de po lygamie te verbieden. l’oen hy tenslotte het Zwjtsersche burger lijke recht invoerde, dat aan alle staats burgers geljjke rechten en gewetensvrjjheid verleent, werden de oude bepalingen volko men onhoudbaar. De ingevoerde hervormin gen brachten automatisch mee, dat daaruit ook de laatste consequenties weiden getrok ken en alle overblijfselen, die nog afkomstig waren uit den tjjd, dat de Islam staatsgods dienst was, uit de grondwet werden verwy- Terecht merkt de Frankfurter Zeitung op, dat zoodoende een stap is gedaan, die voor de Islamitische wereld van beslissende be- teekenis is. De Islam, die als godsdienst en maatschappelijk# idee nog steeds diep in de harten der massa's leeft, kende tot dusver naar het inzicht van verreweg het meeren- deel zjjner aanhangers in zjjn moraal en recht geen scheiding „tusschen wat God is en wat des keizers is”. Voor deze opvatting is na de tegenwoordige grondwetswijziging geen plaats meer. Dat beteekent een omme keer, waarvan de omvang niet mag worden onderschat en staat haast geljjk met een tweede revolutie, die alleen mogeljjk werd, omdat niet reeds dadelijk tijdens de eerste revolutie deze radicale breuk met het ver leden werd gewaagd. Dat men deze breuk thans aandurft, is een symptoom, dat de grootste aandacht verdient: het is een zeer blij’veD.’1’ Vida was zeer aangedaatn weer clan uit iet voorgevallene verklaard on zijn. De blos harer wangen had plaats gemaakt voor een doodelijk b;eek en de woorden 'nwamen stok kend van haar kleurlooze lippen. Zij scheen nauwelijks te' weten, wat ze zeide. en toen zij zich wilde bewe gen. wankelde zij en moest haastig de leuning van een stoel grijpen om niet ineen te zinken. In t zdifde oogemfb|lik was de steme arm van Devetrewc om het slanke licluifllm gealagen. Vurig drukte hij haar aan zijn borst en Vida as halt bewusteloos en te zwak om weerstand le bieden. Het schoone hoofd rush® tegen den schouder van den harts tochten jk en minnaar. Was dan alles vergeten? De bal- Jiiigschap en de ellende harer moedor, de taak, die zij zich tot levensdoel had gestelid, de wraiaik, die zij gezwo ren had te nemen? Gewis, indien zij bil haar zinnen ware geweest, zij had teruggebeefd voor die omarming en meer nog voor de kussen, die hij op voorhoofd en lippen drukte? Gewis, zit leefde een oogenblik ais ui een droom, en toen haar denkvermogen en daarmede haar wilskraicht terugkeer de en zij zich van d« gloeiende om Mrfng poogde te bevrijden, geschied de dfit eer niet zachtheid dan met drift, alsware zij zich haar eigen 20 - i Zal milsschien uwe befvreemding wekken, dat dfeze oiorzaak tot zeil- i oord naj meer kon aangrijpen dan <*ie andere t Is edhiter zeier naiuur- l'jk. Nog geen jaar geleden heeft in VVeenen een lid van nii|jn faknilie zich op dezelfde wijze en om dezelfde re Gen van het leven berooffd. en ook dat feit vemaim ik op een muziekavond I Schijnt, dat ik bij zulke gefleigenhe- uen geen wanklank verdragen kan voegde zij er bij1, op toon, die los (moest heetten, maar Devereux was ver zekerd. dat die toon niet natuurlijk was, doch alleen werd aangenomen de innige ontroeringen té bema< telen. I „Zulk een voorval moest u dan wél I aangrijpen’ zei Deveréux medelij- I Gend, „en ik ben overtuigd, dat gij I u zeflf met de laaitst gesproken woor- I Gen onrecht hebt gedaan.” I Gelooft gij werke’ijk, I j*at ik voor het spél den traditionee- «en. maagdélijkien afkeer heb?” „Zekér, geloof ik dat.” Dr. Strest kiezingsvergadenng in de Büi'gerbranl^oliör 'én in^een stampvolle zaal |ï|het fvoerd; Stresemann werd b Aijn (en door zjjn aanhangers zeer fegroet. pp vo^rzatt^er, de gal ‘in zjjn openingsredeSuiting aan <1 dat München het bewijs zout leveren, den Duitstehen rijksmiji^pr van zafcen rust» G^durendi in spre|< wiljan ddf ten, voor/het d> vaar0>, daal aen directeur van het BrocKennotel wenden. Nieuwtjes in den Harz. het bekende „Ha.'zer Burgtheater nabij Ihale viert dit jaar zijn v$en- tv. iiiMgjarig bestaan, net was ue eer ste openlucht schouwburg in Duitsch- lund. up het mooie marktplein van Wer nigerode zullen in den aanstaanden zomer tooneejlvoiorstedLjigen worden ge houden en wel voornai»edi/j|k 's avond81- net plom zal dan dodé schijnwerpers V 'orden Verlicht. 'Ie Wöriiigerode zal nog in den loop van dezen zomer een „Kurtuin w orden ^eopiend. BELGIE. Generaal Wrangel overleden. Een bestrijder der bolsjewisten heengegaan Baren Peter Wrangel, wiens overlijden wy gisteren hebben gemeld, werd in 1880 uat een Balti^che famalie geboren. Hjj werd in Rusland opgevoed en 'behaalde het diplo ma voor mjjningenieur. Het leger trok hem echter veel meer aan en zjjn militaire talen ten, waarvan hjj als ordonnans-officier van gen. Ilennenkampf in den Russisch-Japan- echen oorlog had blijk gegeven, kwam tot volle ontplooiing in den wereldoorlog, waar hjj eerst als kolonel, en spoedig als generaal meestreed. H. Leonardt, die indertijd in de Deutsche AlL.Zitg. een levens-karakterbeschjjving van dezen generaal gaf, schreef daarin blijkens het Hbld., dat zjjn meesleepende dapperheid en zjjn buitengewone gAve, om met den een- voudigen man om te gaan, maakten, dat hjj pok na de revolutie spoedig weey een voor- zhn je Stresemann er beelden in weer- jrbrekirigen door iezen en In, uitéefti fe zet- de cadkjjjatuur le »ad aan- At juist Zuld-Duits^ iland en wel Eieren ccti beroep op hem hal gedaan. j Langzam|( /-hand werd het rumoer .sterker. De nut.-socialisten begonnen' tè ziwen, het Duitschlandlied, het Hitlerlied, <lej'| Wacht am Hhein. Herhaaldeljjk sèhreeuwden zjj: „leve Hitler!” t,welke kreet door de aanhan gers ukn den spreker met „leve Stresemann” werdypeantwoord. Dadi- het onmogeljjk bleek de orde te hei- stellem slóot de voorzitter tegen 10 uur de vergadering, waarbij hjj uitdrukkelijk con stateerde, dat heb niet mogéljjk was geiweest den Duitschen rijksminister van buitedl. zaken te M-öhchen gehoor te verschaffen. Aan het slot van zjjn réde sprak de mi nister er zjjn leedwezen over uit, dat zjjn tegenstanders het DuitschlandJied niet te goed vonden om tg worden gebruikt bjji het verstoren eener vergadering. Bjj het verlaten van de zaal, welke de politie ten slotte deed ontruimen, werden Stresemann door zjjn aanhangers nieuwe ovaties gebracht, terwjjl de nat.-soc.' het Hitlerlied bleven doorzingen. BerlijnMoskou ini li uur. V fjT Het luclilverkeör op de lijn Berliiii Moskou zat op pMoi-'weer worden geópend. iDet vliegtuigen zullen Beriijp- lempeUuf om 11 uur ’s avonds yeria- tén en dpn volgenden dag s naiujw dags olm 2 uu>r te Moskou landenjjjia lussciliénlandjingem te Königsberg, Riga en Sniblers te hebben gpmaaktï (De iels kost 300 Marie, Ml Naar het luchtverkeer over den Oceaan.' De „Deuitsictoie Luiit-llansa- wdefc het bïijht u.t uiilMJtnigen van Ijaar m- recoeutreai tegenjo|er vertegonwoorui- ers der pers, gróoten aamiaacnt au ijlt pyoü^ecjm van liet verKepr «pór ■Jnegcijig jovêr de<n Uceaan. m ae fapi - W plaats gusctuedlt uit a«it het oog op ue enorme tijdoesparing, die boij reizen1 per vliegtuig beteeuent it21 w ji(^en btoomsctup de reus van Wurbfcce naar ivew ïote <ougevé ujUO K.M.) in 7 dagen ailegt, zal el vliegtuig ójervoor stLecii|is 2 uagen np i- ujg itftüfren. De 'reis van de Noor- zte naar Btieiw^-Ayres (12.000 ly.M.) auirt lb ...n fier ren. óverig eijs van overtuigd', dat een vler- keeir^ Iinaiicieele voordeele» zal kunnen op- ic veren. Voor het luchtviefkeer over den Uce aan zullen geen lamcDviiegtiiiiigen, maar uitsiiuntejrid bijzondere zeeviiegtuigen in. aaiiiinerl.ing Keruiap. Reeds, thans zijn door de 1 lujtsotoe induBirie groote, wa- tervliegtuigen, zooals de „Rohrbacb- Kacco' en de „Dornier-buperwall oio plaats Jiqhbffli, gewwi. 'IIS ander materiaal is voor een tocht over den Oceaan zoo groot, dat alleen zw.a.re vliegtuigen hiervoor in aanmerking Komeijk. De piloten van de „Deutsche Lult Hans0 worden reedls voor het ver keer over den Oceaan opgeléid. Zoo dra met de zeeviiegtuigen voldoende ondervinding zal zijjn opgedaen, zal eerst heit verkeer naar die Kanarische en naar de Kaap-V erdische eilanden worden georganiseerd, als inleiding tot een ^eregelden dienst naar Noord en Zuid-Annerika. Walpurgisnacht op dein Broeken. De „Walpurgisnacht” zal ook dlit jpar, in den nacht van 30 April op 1 Mei, op den Broeken wordein gevierd. De deelnemers aan het feest zullen zich op 30 April s namidldlags met eten versierden trein naar den top van den berg begeven. Om middernacht zullen bij de „Teufelskanzei” de traditionee ls feestelijkheden beginnen. Na zons opgang wórdt de terugtocht aanvaard'. Zij, dlie aan dit vermaarde feest wen- schen deel te nemen, kunnen zich tot

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1