Duwbur I "A LKEN OON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, B0SK00l\ G0UDERAK, H^STRECHT,'MOORDRECHT,MOHICAPEU^, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, ST0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. COOP •N HOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. r Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. 4 afgeheelde I lifavallen, roos, H jd RADICAAL stelden uit Uw 600 herstelden. lag en Dinsdag 3EL 91 bij de luccesfilm k nor Por- SS mi HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verheden) 732 40 HOOFDSTUK X. 'en Haag. (Wordt vervolgd). wat 'oo r ijke •rd. <■SONORA.de Th. TUKKER lustratio! -RLOG H! E GAUTIER •VAL o V^rdi en Ier Dumas R en >r, go. topje, ut on* van Uw .kt. Burgarye en Griekenland, die de beproe vingen van vele Balkan-oorlogen en revolu ties nog niet te boven zyn gekomen en ook nog een wereldoorlog hebben moeten ver duren, staan er het is bekend1 in financieel en economisch opzicht niettte best voor, zoo- dat zij uiteigen krachten moeiljjk op vlotte wy'ize de aangerichte schade kunnen herstel len. Onder deze omstandigheden zou het een geluk zijn geweest, wanneer er een inter- Sedert 24 jaar I BUITENLANp DÜITSÓ Een afgeirj Men herinnert ziel Maart in de rijksdag tische graaf Reventl4 ter Gröner heeft veil crisis in het hoofdkw te hebben, dat een ge» een woord is, zonder 1 'hierop niet zijn ingeg met den Vinger aan h zaal verlaten hebben, niet gebleven zijn. Dei zond graaf Reventlfta stad voor korter of langer tijd te ver- nuur- ver- een zoo van zich had willen stoeten, dan had zij geen rekening gehouden met zijn hart, dan kende zij de groote macht der manne|n liefde niet, dan was Zij on bewust van de onbeperkte heerschap pij barer eigen schoonheid. Acji, hoe geheel! anders zou ’t ant woord van Vida zijn, dan Dare Dev© reux voor mogelijk of waarschijnlijk hield. Zal ook zijn liefde besten^ olij- ken te zijn tegen de zware beproe ving, die hem weddlra zal worden op gelegd. ?H NIEUWS. |AND. peld duel. wellicht, dat op 28 Jting de nationalis ten ryksweerminis- len indertijd, bij de tier te Spa gezegd toch immers slechts |er. De minister zou n, doch, terwijl hij LVooriwofd tikte, de [aar daarbij zou het volgenden dag reeds minister Gröner - A verklaarde, dat „de minister het gewaagd had onder een rede van een koninklijk Prui sisch officier onder niet gewone omstandig heden de zaal te verlaten”. Zulk een optre den van een afstammeling van Joden liet Reventl ow zich niet welgevallen. Na nog eenige onhebbelijkheden over Joodsche op vattingen en begrippen van, eer, deelde de briefschrijver mede, dat hy hem zijn secon danten zou zenden. Op deze vlegelachtige Uitdaging heeft minister Gröner, die, zooals men weet aan het front den oorlog heeft meegemaakt, de graaf het volgende antwoord gezonden: „De ontbinding van den rijksdag ontheft my van de plicht mij met u, wien de te velde zijnde officieren gedurende den oorlog nooit ontmoet hebben, verder van gedachten te wisselen. Van uw strijdlust en geestdrift voor de wapenen verneemt het ryksweer- ministerie negen jaren te laat. Of graaf Reventlow hiervan „terug had”, vertelt het verhaal niet. Nobile’s Pooltocht. Het vertrek van de Jltalia” uit Stolp zal niet vóór de eerste week in Mei plaats vin den, daar het luchtschip niet vertrekken kan, voordat het schip „Cita di Milano” in de Kingsbaai aankomt. De aankomst van het schip vóór de eerste week in Mfei is we gens het ys zeer onwaarschijnlijk. >rt een geregelde geeft een diepen oogopslag, krach- ezellen de goede ilk een goede ge- del vinden, zelfs iw geheele gestel. GOUDSCHE COURANT. Die paarlen zoekt, moet in de diepte afdalen. 21 - „Kam nu’, sprak zij zacht. „Ik bep ©der kalm, zeer kalm1. Zij legde haar hand zwijgend geleidde hij salon terug. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bekoorde tot den besorffa-intf: l-ó regels L80, elke regel moer 0.25. Van buiten Gouda en den beiorgkring: 1—5 regels L55, elke re«el meer 0.80. Advertentie in bot Zaterdagaummer 20 B o» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bty contract tot zeer gereduoeerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschênkoozat van Bollede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. nog het gekreun der stervenden en gewon den. Een oude vrouw, die met twee harer klein kinderen het huis uitsnelde, hoorde dat hun driejarig zusje nog was achtergebleven. Grootmoeder keerde terug om het slapende kind te redden, doch op hetzelfde oogenblik stortte het huis in en den volgenden morgen vond men de lyken van de toegewyde oude vrouw met haar drie kleinkindren. iDe dienstdoende ambtenaar in het tele graafkantoor, holde, toen hy den eersten schok voelde, met zyn vrouw en twee kinde ren, naar zyn toestel om de regeering het nieuws van de aardbeving te seinen. Hy had nauwelyks den tyd om de woorden „Help groote ramp” door te seinen, of hy werd met zijn gezin onder de puinen van het in stortende gebouw bedolven. Dare Devereux ware wed te veront schuldigen geweest, indien hij in. de drie dagen van Bpanmeodie onzeker heid, waartoe Vidia Catolan hem ha^ veroordeeld, aan niets anders had ge dacht ctan aan ’t voorwerp zijner lief de, Toch verloor hij ïelfs in dien tijd het doel niet uit het oog, waaraan bij reeds zoo menig jaar vatn zijn leven 2 had gewijd. ’1 Was ook werkelijk beter, dat hij in dien tusschentijd bezigheid gaf aan aji. geest, dan dat hij zich verdiepte in angstige gepeinzen, en zoo bes’oot hij thans den eersten stap te doen op den nieuwen weg, dien hij zich had afgebakend', dat is, hij besloot zich te. vergewissen of Mrs. Rlissell en Een groote brand hi een locomotievenfabriek. Gisteravond heeft in de locomotieven!»- briek van Henschel en Zoon te Kassei eeft groote brand gewoed. De fabriek stortte voor het grootste deel int De schade is zeer groot. tigen aard, ingredient voerlegging der grow plannen tot dusver achten zullen de jong ringen van de staten bond behooren, ertoe -i zinder te zyn en het. een organisatie, die c Waarvoor door alle S gedragen en waaruit worden geput, wanni^ of andere land treft. BELGIË. De activisten. Verjaring van straffen? Een Brusseljwh correspondent van dé Maasbode verneemt, dait de minister van justitie een wetsontwerp gereed heeft om de straffen tegen de activisten, die den vijand gediend hebben, verjaard te doen verklaren. Op die wyze zou Borms binnen twee maanden worden losgelaten, terwyl de ver oordeelde, activisten, die in het buitenland verblijven naar België zouden mogen terug- keeren. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureau* zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. t Is de nacht na de soiree van Vida1 Carolpn. t Slaat drie uur. Som ber drongen dte diepe, zware slagen van de groote klok van Westminst- dioar het than» verlaten salon, waarin wij alleen nog de bewoonster ze've vinden Vi(ia lette niet op het getal dier klokslagen, zij had alle bereke ningen van tijd! vergeten, zij miste zelfs de kracht om geregeld te den ken. Nog altijdl getooid met, het rijke toi lel, met die schitterende juwelen, die zij op haar soirée had gedragen, liep zu.j rusteloos, gloeiend als in koorts- Iftte, met brandende oogen, heen en weer, nu eens krampachtig haar hin den wringend', dan weder ze oplief- fendi, als zocht zij hulp en steun bij Hem. Wien zij nooit geleerd had orn troost, bemoediging of vergeving te vragen. „Wat moet ik doen? O God, mij uoor inspecteur Barrett werden gesteld), en de antwoorden, die ik gai, werden uoor commissaris Harns op geschreven. De CMlicter van Ju^luie }4egt, dat er enkele punten onopgeheji- derd) zijn. Had men mij indertijd om de verKlaring gevraagd, dan zou i,f dezelfde verKlaring 'ebben gegeven, die ik thans geef.” Na een kotfe pauw zei hij ,,1k had in den nacht van deii( moord, geen vermoeden, dat Broiwme een revolver bij aioli droeg. Dit benierkte ik pas, toen de twee eerste schoten geiosl waren. Het was toen te laat om hem tegen te houden, ilk zei: Mijn boa, wat heb je gedaan.” Hij zei me uit de auto te komen en ik ging naar de plaats, waak de agent in de greppel iag. Ik tradute Browne uit den weg te dringen, maar voor ik bij hero kon komen, werdlen die beide volgenae schoten galost De man was totaal ooi. 11 ij liet mij de revolver weer iaden ik was doodsbang en in een toestand van opgewondeniieid door wat ik ge zien had, zoodat i’ niet wist wat ik deed. Wat het a-utoma/tische pistool beu treft, het is volkomen juist wai ik verklaard eb dat ik dit van Browne heb gekregen voor ik naar Liverpool ging. ’Mijn bedoeling was, zoocira ik gélegen|heid kreeg, naar Zuid-Aïrika to gaan, waar ik net best had1 kunnen gebruiken. Ik wist, dat de Liverpool- sche po'itie op ntój loerdie en stak het pistool in mijn zak om bet weg t van zijn arrestatie en verklaarde dat hij geen plan had gehad het pistool voor den dag te halen. De reden, waarom hij de politie niet inlichtte was, dat hij doodsbang was van moord te worden beschuldigd, hoewefl hij ge heel onschuldig was. Lady Baily heeft tegenslag. Lady Baily, die alleen naar Kaapstad vliegt heeft moeilijkheden gehad. Zij arri veerde gisteren te Bulawayo van Living stone komend. Zij maakte deze étappe on danks een aanval van influenza. Ze ver klaarde dat zij een lastige vlucht had gehad als gevolg van sterken wind. Heden zou ze te Johannesburg aankomen, maar arriveenle niet. Er heerscht eenige ongerustheid, doch' later werd bericht, dat lady Bailey veilig was. Gebrek aan benzine en olie was oor zaak, dat zij een noodlanding moest maken in Noord-Transvaal. ROEMENIë. Een bijeenkomst van de Kleine Entente. De Roemeensche Ministerraad heeft gis teren besloten <le regieringen der Kleine Entente uit te noodigen een Minister van Buitenlandsche Zaken, voor een op 25 Mei te houden conferentie naar Boekarest te zenden. moet ik doen Dit stille geoed kwam cp in het foltereaul hart, zonder zelfs door de lippen te worden gezameld. Het was nutteloos ziohajelf te willen misleidendel blinddoek wa? haar van de oogen gevpMen en lag vertre den aan ha»r voet. Zij had Dare ’Ddvereux lief; zij be minde hem met al de kracht van baar hartstoobtelijke natuur Het uur van haar zegepraal kon nabij zijn. Het leven van dien man lag in aar kleine hand'. 0, hoe ge makkelijk kon zij nu smaad en «llen- Ue ever hiean* brengen, zijn liefde doen verkeeren in afschuw, zijn hoogmoed door t s-'ijk halen, hen» tot een speel bal maken, en toch in dat oogenblik van volkomen triomf gevoelde zijniets aan angst en kwelling. Zij gevoelde ■zich in staat oir al het geluk, dal Dare Devereux- liaar aanbood, met eigen hanid weg te stooten. Zij ge veelde zich in staat hem1 te dwii gen Laar voor liefdeloos te verklaten, haar te hoeren verwijten, dat ze geen hart bezat. Zij gevoelde zich niet m staat om het geluik van zijn leven te ver n leugen. ’wJE Nu moest de gewichtige vraag wöp-r den overwogen, of zij een leven van zijn zijde mocht slijten, dan wel of zij haair eigen geluk moest verjiie*'- gen voor ’t heil van den man, den man dien zij liefhad. nationale organisatie ,had bestaan, die tot taak had ovei-wykl en dus op <le meest doel treffende wijze te hetoen. Van Italiaansche zijde is indertijd wel de hand gedaan een desbetreffend onjwerp werd bij ‘den VolkenboiKl ingedien®—een dergelijke or ganisatie te stichten, doch van andere zyde werden zoovele bezwaren, soma van pietlut- tigen aard, ingedien^'dat van de tenuit- che en zeer nuttige lts is gekomen. Mis te rampen de regee- ddie tot den Volken rengen thans eensge- janzijn te geven aan Fer fondsen beschikt, llten-leden wordt by- btelkens terstond kan een ramp het eene Da aardbeving in dan Balkan. Een nieuwe catastrophe in Bulgarije. Op den Balkan heeft het den laatsten tyd op ontstellende wijize gerommeld; ditr maid was het niet de telkens tevugkeerende politieke onrdst, die de aandacht der wereld naar Zuid-Europa deed uitgaan, doch waren het natuurrampen, die de deernis van heel de wereld hebben gewékt. Twee staten zijn met name getroffen: Bulgarije en Grieken- ifand. Wat eerstgenoemd land (betreft, is hel vooral de stad Philippopel, die ontzettend heeft geleden van een aardbeving, welke duizenden huizen heeft doen instorten en op andere wyze een schade heeft aangericht, die in de millioenen lava’s loopt. Doch het is, helaas, niet bij stoffelijke schade geble- vf®: velen, meer dan honderd personen. héGben tengevolge van de ramp het leven verforen, terwyl het aantal gewonden het zevenvoud daarvan bedraagt. De toestand in het geteisterde gebied is, zooals licht valt te begrijpen, verschrikkelijk, daar enkele honderdduizenden menschen’gee^ dak meer boven het hoofd hebben en genoodzaakt zyh in de openlucht te kampeeren, wat, vporal wanneer zooals thans het geval schijnt te zjjn het weer engjuftstig is, een bezoe king is. De moreele depressie der bevolking neemt nog toe, omdat de aarde nog steeds beeft en telkens nieuwe schokken de bevol king blijven beangstigen. Maar heh^lye te Philippopel heeft de aardbeving ook m an dere Bulgaarsche plaatsen ernstig onheil aangericht. Hedennacht is daar nog bij gé- komeirfteen. hevjge aaidbevter a®fc-dt^warte Zee eri.rfferd Varna dooi5 golven overstroomd. Men vreest dat Varna dus een zelfde lot heeft getroffen als Phi lippopel. De Bulgaarsche regeering staat thans voor een moeilijke taak, de bevolking kan niet zonder hulp blijven. Voedsel moet Worden aangevoerd, de huizen moeten wor den herbouwd, leed van zeer uiteenloopen- den aard moet worden gelenigd. Dit vergt groote financieele opofferingen. Reeds is een begin gemaakt met de hulpverleening van regeeringszyde en het steriit tot tevre denheid, dat ook het buitenland zich niet onbetuigd laat Vooral Zuid-Slavië springt op sympathieke wijze by en beijvert zich naar beste kunnen om het lot der ongelukki- gen te verzachten. Ook andere landen zullen stellig niet in gebreke blijven om de zoo hoog noodige hulp te bieden. Griekenland is evenmin gespaard geble ven. Hoewel de omvang van de ramp in dit land niet zóó groot is als die van de ver woestingen, welke in Bulgarije zyn aange richt, heeft toch de aardbeving een ver schrikkelijk onheil aangericht: tal van per sonen zyn gedood en gewond en vele huizen zyn veranderd, in puinhoopen. Het ergst heeft Corinthe geleden, hetwelk gedeeltelijk met den aardbodem .gelijk is gemaakt. Daar de aardschokken in Griekenland bij korte tusschenpoozen blijven voortduren hebbepj de autoriteiten) het plan om tyde- Het heengaan van Paoeili. Volgens het „Berl. Tageblatt” is het thans zeker, dat de nuntius Pacelli bij eer. volgend concilie tot kardinaal zal worden verfieven en dus z(jn Berlijnsche post zal moeten verlaten. Als zijn opvolger noemt men de prelaat Pizzardo, directeur van de afdeeling loo- pende zaken in het staatssecretariaat. Piz zardo was vroeger auditor aan de nuntia tuur te München en beheerscht de Duitstehe taal volkomen. Hester Ransome een en dlezeftfde per soon was. Hij (moest, om dit raadsel op te lossen, haar zelf zien. Missch.en ware het diet overbodig, zoo hij te weten kon komen, of <e jonge Kat.jner, zoo heette de jonge ling die zicihi dtoor een pistoolschot van i leven had berooid, zichi geruïneerd! hadi in ’t speelsalon van de Dpke- Street. De mogelijkheid bestond. ModDt •zijn vermoedien gegrond blijken, dan had hij weder een nieuw wapen, te- op zijn ara» eu 8™ ^.V5°UW’ d5e sPefeItai8 ha»r naar hal Opeild had' 5 Den morgen na Vidlal’s soirée be- zocht hij Rotkeb|y Dagvers, om, zoo mogeiijk, aangaande dit vermoeden eenige inlichtingen te verkrijgen. Danvers kon hem geen uitsluitsel gevetn,. Indien Latymer ’t salon al hM gezlodht, zoo moest li|iij dlaf onder een anderen naBin lielbben gedaan, want Danversi had in de Duke Street nooit een Latymer ontmoet pf van hem hoe ren spreken. Thuis gekomen, gaf hij zijn instruc ties aan Ellie, tengevolge waalrvan die oribetaalbaire knecht zich andermaal naai* dé Duke-Street begaf en in het huis tegenover dat, waarin Mrs. Rus sell woonde, de volgende informaties kreeg ’t Huis behoorde aan een mo demaakster. De eerste verdieping was verhuurd, die tweede niét. Ellis vond evenwel den huurprüjs voor die ver dieping te lioog en ging weer heen. Den volgenden alvond, toen ’t reeds VER, STATEN. De Duitsche Oceaanvliegers naar Washington. Te Lake St. Agnes aangekomen. Naar ujt Lake St. Agne^ gemeld wordt, aan boord te 22 uur Midden-Europeesche tijd daar geland. Hedenmiddag te 2 uur M. Europ. tijd zal de bemanning van de „Breinen” met het Junker-vliegtuig van Hertha Junker naar Washington vertrekken om aan de nage dachtenis van den gestorven vlieger Bennett hulde te brengen. ENGELAND. De moord op den politieagent. Het relaas van Kennedy. poogt zich te rechtvaardigen. lie laatste getuigen in de moor'<zaa< Letreliende den politieagent Guiterid- ge voor Old Baily, zijn gisteren boord en üe laatste pleidooien gehou den. \anaaug zal de reohteir de raak voor de jury samenvatten' en zal deze u.tsppaak moeten doen. Kennedy is niet doorezijn verdedi ger opgeroepen om een getuigenis ai te leggen, mogehjk omdat deze viees- <lie dial Kennedy aan een kruisverhoor zou worden blootgesteld'. Aan Kenne dy weird echter tijdens de pauze toe gestaan uit de beklaagdenbank ge zworenen toe te spreKen. Hij zeide Dames en heeren, do verklaring die ik aan inspecteur Bajrrett heb gege ven, is volstrekt waar. Ik heb toen een aantal vragen beantwoord die lijke verblijfplaatsen, op te richten laten va ren; zij nemen, thans maatregelen om de be volking van Corinthe en Lutraki naar veili ger plaatsen over te brengéÉ^ Ontbering en gebrek hebben èiekten, voor al longontsteklijfc onder, de ongelukkige slachtoffers der a|frdibeving doen uitbreken, lock men tracht een epidemie te voorkomen. Van de 2800 Jntizen te Corinthe is er thans geen enkel meer bewoonbaar. De terreinen, welke by de verwoesting zyn gespaand, woyden gevuld met meubelen en andere voorwerpen, welke de eigenaars, met groot gevaar voty eigen leven uit de puinhoopen te voorschijn halen. De klok in eeri der miiren van het stadhuis,, welke nog steeds stilstaat, wyst het noodlottige tijd stip, acht minuten over tien, aan. De verwoestende schok, «Élke voorafge gaan werd door‘een verschrikkelijk ondA*- grondsch gerommel, was zoo krachtig, dat de menschen op straat niet op de beenwon den blyven en tegen dien grond «geworpen werden. Enkele seconden later hoorde men een ontzettend iawaai van ineenstortende huizen; de stad werd in een.zware wolk van stof gehuld, terwijl door verwoesting van de elektrische centrale volkomen duisternis' iiv trad. Het moet een venschrikkelyk gezicht ge weest zyn ouders met hun kinderen in Me armen naar veilige plaatsen te zi^n spellen en de retIdjngsuogi^gen y^n andete Heöéri .te aanscfeffiyen. diuisteir begon te warden, vertoonde zich aan miss Johnston, halmodiste L. de Duke-Street, een nieuwe huurder, bij was groat, siank man met een vol len baard en eon brilhij sprak net Engelsch met een stork scheirp accent en gaf te kennen, dlat hij de Iweeae verdieping wilde afhoren. Hij was een Italiaan en noemde zich Chaioe' Voor zaken moest blij in Engeland weaen en wilde lijdelijk een dopuici hum te Londen hebben, hoewel hij d'ikwijjls genoodzaakt zo<u zijn de hoofd kalen Mij dong niet af op den prijs, die miss Johnston, echter hoogd had, omdlait die huurder vreemdeling bleek te zijn, en werd diïe zaak beklonken. Tot hiertoe, maar ook niet verder, was Dare Devereux op zijn verken ningstocht gekolinieni. Binnen twee gen moest ‘ij Vidai Carolan zien spreken, en dan? Ja, wat d)an? Wel ken stap hadi hij gedaan vroeg hij zichzelf af, terwijl hij in ’l 'nachtelijk uur alleen in zijn studeerkamer zat na te denken. Lntiissclien leed hij de moeilijkste kwelling, de onzekerheid, maar het kwam geen oogenblik bij hem op om ida, zelfs in gedachten,'hiardi té val len voor deze kwelling. Hij had haar Jzoo iwiig lief, dial hij niet tóón denken; aan de mogelijkheid!, dat zij hem zonu '■•er gewiohtigen grond zou willen kwellen. Indien Vida hem daardoor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1