kWi Para dit blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 87s Jaargang Zaterdag 28 I go. 18752 ‘bij afgebeelde oals: uitvallen, roos, Üna altjjd RADICAAL ire herstelden uit Uw ruim 600 herstelden. Hl 1928 HET CENTRUM" idselvraagstuk BERGAMBACHT, BERKENWOUDE BODEGRAVEN, f NUW- lOSNINGIN ING’S TAMINE LETTEN i- “™:.“7L7:2:. BODEGRAVEN, BOSKOOP.' G('U1)ERAK, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. hierboven zijn lerika, Sedert 24 jaar (rand Prix. 5000 100 75 100 50 5.25 EEUILUETON. 22 haar HOOFDSTUK XI. Olll- (Wordt vervolgd). V Sommige menschen moet men naar be neden halen om ze te verheffen. 6.60 5.40 6.75 40 50 50 king steeds trekt, doe tot Gouda zeker zeer magnetische kracht u werkelijk van jaar tot vestigen. Hooge belastingen, hier duidelijk aan, zjji h«ijn in verhouding ige belastingen, een toefent en dan ook iMT velen zich daar inzake een anti-ooriogspact in begin sel aanneemt. Verm. opet. I 50 100 O" deur i Maandag en Dinsdag DESINGEL 01 by ie Rotterdam ikousen, Breukbanden II. prijscourant gratis 80 40 25 100 39.48 83.50 15.72% 37.04 32.76 29.70 59.57 42.88 65.92% 33.75 37.04 42.58% 34.20 26.40 67.65 97.60 51.37% 33.68 36.43 54.60 50.52 73.69 28.60 62.15 I16.£0 251.50 54.51 115.94 114.96 139.39 182.21 170.88 257.04 147.65 115.94 181.56 122.20 100.20 228.23 302.11% 164.37% 111.24 127.97 178.60 166.86 258.64 119.60 200.64 Tel. 13Ï78, Kraiaatraat M ïlergaarkeleaa) potheken, Credieteo, Belastingzaken en i voor Brand, Onge- n enz. enz. d. Rijn 6.23 13.50 2.33% 4.80 3.— 1.95 9.96 2.08 3.69 4.25 4.80 1.36 4.20 1.80 8.75 1864% 831 3.60 *?4.55 166.50 35.10% 73.29 7437 8061 118.66 102.88 156.69 83.10 73.29 109.31 7720 62.20 148.19 188.26% 106.87% 69.44 78.77 115.60 104.16 167.33 74.10 129.03 mitieve mensch, die baby slechts eén vraagstuk b voedseikwestie ia st met de hulp van ar' Kindermeel in de beste veratand- t ouders en verpleegster. attestenboekje aan Co. - WES1ÏA1M g>n want de verzoeking osn te blijven, om nen geheide te zien, ja zelfs om hem te misleiden, was zoo groot; daardoor toch kon zij imikschien ’t geluk koopen van gedurende eonige maanden de zijne te 'wezen met lichaam en ziel Hoeveel veronischuidigingein. vonz’ iet haar minnend hafft voor zulk een han delwijze? Hoe zou hij oordeeien over haar plotselinge nucht Zou de ge dachte bij hem opkomen, d'at zij aan een anders zijde was weggegaan oï ■vel dlait zj, in t gevoel hairer eigen onwaarde, liet niet gewaagd had haar beslaan te verbinden met het zijne, wijf vroeg of laat de vreebölijke waar heid van een slecht verleden aan het daglicht zou moeten komen!. De eene gedachte was nog velrechrikkej ijker dan de andere. fiOUDSCH E <or RAM. HET GEHEIME SPEELHOL v^Blruk verboden Den volgenden avond zaten de bei de dames zonder verder gezelsenap aen tafel en Vida praatte vroolijk als altijd. Zelts eei meer opmerkzame ge tuige dan Mre. Hatrgralve was, had weinig vermoed van hetgeen er ging in t halrt van Vida Caroian Na tafel gingen de dames naar het salon, waar Vida, na een korte poos Jjiano te hebben getepeield, zich tot fdrs. Hargrave keerde met de woor den Lieve Mrs. Hargrave, wilt gij mij wél excuseeren, ais ik voor het verdere gedeelte van den avond mij een cijfer dat niet hoog is in vergelijking met het getal zielen van den Haag. Wel hoog vinden wij het dat de gemeente daar van ruim acht Ion, meer dan een zesde deel van in de wacht sleept. Weliswaar betaalt zij in den vorm van subsidies daarvan een deel terug aan tooneel en muziek, maar dat in geen vergelijk van wat zjj eerst eivan plukt. Niet onvermakelijk is het dat men altjjd beweert geen scheiding te kunnen maken tusschen de verschillende soort voorstellin gen omdat daardoor altijd onbillijkheden zouden ontstaan. Bij deze statistiek doet men het wel. Ergerlijk is bij deze opbrengst die van de vereenigingen. Voor het overgroote deel zijn dit vereenigingen van maatschappelijk nut en daarvan nog eens geld te plukken zelfs bij uitvoeringen die aan de vereeni- ging geld kosten gaat heel ver. Als een zwem-vereeniginjf een openbare uitvoering geeft steekt de gemeente winst in haar zak terwjjl de vereeniging gewoonljjk de kosten niet dekt. Hetzelfde is met concerten van minder bekende artisten. Die stakkerds leggen er dikwijls geld, soms veel geld op toe, maar de gemeente verdient er aan. Alleen deze gevallen van schunnige praktijk der over heid moesten voldoende aanleiding zjjn om deze belasting te herzien. Den Haag woidt geplaagd door zestien duizend honden, waarvan, negentigduizend gulden belasting wordt betaald. Voor ge middeld vjjf en een halve gulden krijgt men dus het recht de Straat te laten verontreini gen, de fietsers te hinderen, ongelukken te veroorzaken en je buren te vervelen met een hond? Het is goedkoop, in vergelijking met het bedrag dat iemand dae een concert geeft dikwyls heeft te betalen. Gevallen dat de gemeente met vijftig gulden belasting naar huis gaat en degene die dien avond zong honderd gulden moest toebetalen, zijn heusch geen zeldzaamheid. HAGENAAR. belastingaanslagen en van deze spant Reeu- wijk de kroon. De gemeente Reeuwijk mag zich de eer toekennen de hoogste belastin gen in deze gtreek te heffen; Tegenover deze „dure” gemeenten staat als de goedkoopste Bergambacht, waar de belasting al bijzonder laag is. Uit een. vergelijking dezer 24 gemeenten met Gouda blijkt dat er slechts vijf gemeen ten zjjn, waar over 1927/1828 de belastin gen hooger waren dan in Gouda, welke ver houding voor het dienstjaar 1928/1929 zich •in beduidend ongunstiger zin ten opzichte van Gouda zal wijzigen, nu de plaatselijke inkomstenbelasting zoo aanzienlek moet worden verhoogd, zoodat de hierboven ge noemde belastingbedragen rónd 20 hoo ger zullen komen, terwijl daarnaast 100 op centen op de vermogensbelasting zijn ge legd. Daardoor wordt Gouda nagenoeg de duurste gemeente van deze geheele land streek. Bij de 'behandeling der begrooting is er op gewezen dat Gouda voorzichtig moet zijn om die plattelandsbewoners,die zich hier in Gouda willen komen vestigen, niet af te stoeten door te hooge belastingen. Boven staande cijfers toonen wel duidelijk aan hoe zeer die waarschuwing op goede gronden rust. Het kleine verschil dat er nog bij en kele kleinere gemeenten uit de omgeving „Goeden nacht”, ruischte het eens van haar lippen, en de ging achter haar dicht. Het zijn merkwaardige cijfers, welke bo vengenoemde gemeenten te zien geven, cij fers die veel doen denken. De verhouding tusschen de plattelands gemeenten onderling is zeer wisselend: van de 24 van deze gemeenten zjjn Reeuwijk, Ammerstol en Zoetermeer de hoogsten in door de Ver, Staten gedane voorstel j toet genoegen van uw gezelschap out zeggen ga Ik heb een macht v«n brieven, le schrijven, waarvoor ik mor gen ónmogelijk den tijd! kan vinden.” „Maar lieve, vraagt ga dit nog Ik ben zelf zoo moe van de warmte, ‘al ik niet ongaarne van tohet zou ver- landeren, om eens een uurtje rustig op mijn kamer te zitten.’ Vida trad op de vriéndelijke vrouw toe, knielde bij haar neder en vatl haar beide handen. „Goeden nacht’ fluteteirde z a. „Gij zijt altijd heel lief voor mij geweest hartelijk lief. Dat zal ik nooit ver geten. Tracht altijd zoo goed mogeli^k over mij te denken. Wilt ge dat?” „Kindlief’, sprak Mr» Hargrave een weinig ontroerd „Wat hebt gij toch? Waardin zou ik niét goed over u den ken „Nu, gij weet wel luidde hef ont wijkende antwoord, „men spreekt mis- sfhien wei eens kwaad' van mij, t zou mij zoo hinderen, indien ik kon nagaan, dat gij daaraan eenig geloot sloeg. Ik weet niet hoe ’t komt, Ik gevoel mij vandaag zoo kinderlijk weemoe'’ig. Ge weet ook* wel, dat ik, die in geselschappen altijd lach en schets, dikwijls treurig gestemd kan zijn. Goeden nacht.” Zij hief ’t lieve kopje op en terwijl Mrs1. Hargrave haar een kus op het voorhoofd drukte, ontging het haar niet, hoe de sehoond oogen vol tranen stonden. Ztj sloot d» ranke gestarte tien en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden J en rahden worden berekend naar plaatsruimte. uunen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boekhande- pftureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet tomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Nadat Vida van de goedhartige ge zelschapsdame ha 1 afscheid genomen, ging zij met de meeste nauwgezetheid die werkelijk moeilijk overeen ie ‘brengen scheen m«t haar innerlijken toestand, alles in gereedheid brengen tot de voorgenomen reis. Niets wer veronachtzaamd of vergeten Zij had besloten om allereerst naar Manches ter te gaan. ■=U:--■= BRIEVEN UIT BE HOFSTAD. OMW. Het is interessant «nit Cijfers van onze inkomstenbelasting na (jrgaan, geiyk die m het jaarverslag van de gemeente worden gegeven. Daarin zitten weer eens statisti sche gegevens, die elders niet vindt. We loeren daaruit biji^oïbeelil dat van de genen die in de mkateptfli aangeslagen b SWaïs gehuwd. Verder, dat 20 van de gehuwden geen kinderen heeft. Zestig procent van de aangeslagenen is dus kinderloos. Dat cijfer is op zich zelf al hoog maar het is daarom van belang het eens te weten omdat het een zeer merkwaardig licht werpt op de onder wijskosten. Immers bijna de geheele op brengst van de gemeentelijke inkomstenbe lasting, precies gezegd meer dan 990 daarvan worden door de overheid aan het onderwijs betaald. De gemeente krijgt wel een deel daarvan terug van het Rijk maar dat is ten slotte een kwestie van jas-zak; broek-'zak. Een feit is dat 90 van de ge meente inkomstenbelasting wordt ge>st>rt in de onderwijskas. Wanneer men nu ziet, dat 60 dor belastingbetalenden kinderloos is dan blijkt daaruit een® hoe ontzaglijk veel geld het onderwijs kost. Gesteld dat de 20' kinderloos-gehuwden ook eens naar evenre digheid wel kinderen hadden dan zouden die kosten nog anderhalf maal zoo hoog zijn als ze n uzjjn. Door het bezit van kinderen zou den die financieel zwakker zijn en minder belasting betalen, terwijl *de kosten zeer waren gestegen. De conclusie’s daaruit trekke ieder voor zich. Ze liggen voor de hand» Een ander belangrijk cijfer ie dat betref- „Ahs ik hem de waarheid zeg dacht ze, „dan moet hij mij haten riven., erger, veel erger, dan moet ij mij verachten en als ik hem zie, zal mij de moed ontbraken om hem de waarheid te 2eggen. „Nog een derde weg staat voor mij open”, ging zij in haar gedachten voort, „de vlucht. Dan zal de wereld mijn, niaam bekladden. Goed, maar hij 7>n' gered! zijn en wat gaat mij dan al het overige aan Wat is mij de heele wereld, zonder zijn liefde <11 e 0efde moet ik toch missen Zij liet haar halnden zinken en flms rtrde zacht „Ja -vludhten. Wanneer? Waarheen Hoe moet jk voorkomen dat hij mij volgt Hoe lidht kon bij met op 't spoor komen?” Langzamerhand begori evenwel het denkbeeld van te ontvluchten een inteer vaste gedaante voor haar aan te ne men, tot het eindeliik voor haar geest stond als een onwrikbaar besluit. Als zij dien gediéMe maar niet wed aGleen zag, gevoe.dn zij kracht genoeg in zach omt den stap te doen, Uien zij in zijn belang doen wilde, doen moest; in ’t belang van h^m, wien zij no»1 sle-chts weinige dagen geleden in het verderf had willen storten. En nu besloot zij onn dien man te redden, terwijl zij daarbij baar eige hart vaneen voelde scheuren, terwijl zij met eigen hand don eenogen straal van licht en geluk ging dooven, die ooit in haar rusteloos, zwervend, vaak schitterend, maar noo|it gelukkig leven gevallen was ja, haar was de liefde ten yioek geworden. „God geve’ herhaalde zij telkens en telkens weer, „dat ik dien man noqit^had gezien. Ik was een ijdele dwaas. Ach, waarom moest ik mijn eigen geluk te roekeloos in de waag schaal brengen Ik bdumn hem zoo zeer. Ik bemin hem waar, oprecht en trouw. Ik ben niet- zooeLs t meeren- deel d®r vrouwen, die hij kent. Neen, niemand kan hem zxx> liefhebben als ik. t Is niet moge.ijk, dat hij is wat mijn moeder van hem denkt daar toe is hij veell .te rechtvaardig, te edel en te goed. Daar schuilt ergens een geheim, ot wel hij heeft in dwaling zoo gehandeld', als hij deed.’ Indlien er nog twee nachten waren voorbijgegaan, zou de dag aanbrek d]e voor de sanenkomst met Devereux beateimdl was. Als Vida haar heil wil de zoeken in de vlucht, moest er haastig to'1 worden overgegaan. \’er- twijfelen^ wierp zij zich op d|e knieën. Belastingcijfers 1927-1928 van Gouda en omgeving. Hebben .wij dezer dagen aan de hand van de cjjferis van het Centraal Bureau voor de Statistiek gewezen op de zeer belangrijke verschillen in belastingaanslagen in Gouda en die gemeenten, waarheen zich by voor keur de trek uit Gouda richt, n.l. den Haag en de omliggende gemeenten Wassenaar, Voorburg en Ryswijk, cijfers, die onomstoo- teljjk hebben aangetoond dat die gemeenten een verleiding vormen voor hen die neiging gevoelen Gouda als woonplaats te verlaten, thans willen wy de aandacht vesti gen op de gemeenten uit'de directe omge ving van Gouda, om aan te toonen hoe het daar met de (belastingen in verhouding tot Gouda gesteld is. Wy noemen daarvan in hoofdzaak de plattelandsgemeenten met boe renbevolking, al nemen wij ook enkele an dere ter vergeJtyking daarby op. Wij drukken (hier af de belastingbedragen welke moeten worden betaald by een zuiver inkomen van 100(k—2000.—, f 3000.—, 4000.en 6000.en nemen hiervoor de aanslagen van gehuwden met twee kin deren :n doen zich te lelden als het i verzwakt is; een algeheele cing zal dan it hebben. i Gist'Tamiae en zijn'in hun upg bijzonder daar zij het ilkomen züive- geheelezenuw- zondenkrach- en De vitami- bijz. heilzaam. Probee» ccn doos !w zenuwgestel >p wonderdadige telt, betalen wij d terug na ont- ;r ledige doos, ar in doozen van 0 en f Z.5V bijd» te Apothekers cn oglsten M. HOLLANOSCHE LH INDUSTRIE MIJ „Ycwl VlWl 140 - Den Hut mma Alphen a. Ammerstol Bergambacht Berken woude Bodegraven Boskoop Gouderak Haastrecht Krimpen a. d. Ueel Lekkerkerk Moereapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d. IJsel Ouderkerk a. d. IJsel Oudewater Reeuwyk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden .77.... Zevenhuizen Zoetermeer Rotterdam GOLDA In het Britsohe Lagerhuis vestigde Rttmpay üjaeDoinaJd ye aandacht op de actie van de regeermg inzake de op heffing van 'to rubberreftrictie, waar door <ie marktwaarde van de aandee lei. ongeveer tot de helit verminctóra werd. De regeermg, betoogde hij, be handelde den toestand buitengewoon siedrt. Het was die plicht geweest van de regeqhng die beperkingen zoo op te heffen, dat de rubberindustrie'door de wijziging niej op hachellijke wijze in het gedrang geraakie. Amery gaf in zijn anlwoojrd een uit- van t meisje in haar amen en kus y haair hartelijker dan zij ooit te voren had gedaan. Vtda beantwoordde stil zwijgend de moederlijke genegenheid met kinderlijke liefde, doch haar zelt- tehqersching verloor zij daarbij niet. Ware Mrs Hargrave een andere vrouw geweest, die mogelijkheid had bestaan, dat zij in di> uur het arme meisje gered had van ellende en ver- twijMtng, maar zij was te zwak van ziel om eenigen invloed bij Vida te kunnen doen geldlen. Hartelijke ge negenheid! bestond tusschen haar bei den, doch het wedermjdöch vertrou wen ontbrak. Zoo stond Vida op en wendde zich naar de deur, zonder dat de gedachte bij haar oprees, om, bij de vreeselijke crisis in haar jonge leven, anderen steun en andere hulp te zoeken dan die ze vond in eigen hart. 339.50 72.82 167.24 158.55 205.72% 2.49.13 2.46.88 366.30 214.10 167.24 262.31 170.20 140.60 304.06 446.98% 224.87% 163.04 189.89 244.60 242.99 356.74 170.30 277.13 van Gouda bestond, wordt door die nieuwe en hoogere belastingen in 1928 nagenoeg of geheel weggenomen, zoodat uit dien hoofde zeker de trek van buiten naar Gouda niet wordt bevorderd. En dit is te meer niet het geval wanneer we zien hoe Rotterdam, de marktstad waarheen de plattelandsbevol- fers toonen het een gemeente, die een centrum vormt toor het platteland, fataal. Er wordt voor Gouda veel aandacht besteed aan het marktwezen,' dat zich ge staag ontwikkelt. Wanneer straks een goede verbinding by SchoonhóWn over de Lek zal zijn verkregen door d^fcieuwe groote veer pont, welke voertuigen snel kan overbren gen, dan ligt een nieuW^terrein open om ook de plattelandsbevolking uit de Aiblasser^ waard naar de Goudsche markt te krygen. Uit die marktbezoeken^ die week aan week naar de stad komen, moet worden gevormd een aanwas van goed g^tueerde bevolking. Maar om deze te bewogen hun woonplaats te Gouda te vestigen, mqjten de belastingen niet omhoog, maar mh!^- Dat leeren de cyfers, iqRfê af gedrukt ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de >ezurging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad .1.1-0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Hm eau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, >ien boekhandel en de postk «u oren. Onze bureaux zy’ii dagelijks geopend van 96 uu*. Aunuohtratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring^ 15 regels L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezefckring: 15 regels 1.55, elke regd meer 0.80. Advertentién in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone adverteetii prjjs. Groote letters'1 Advertentiën I laren, Advertent Bureau zyn BELASTINGDRUK VOOR GEHUWDEN MET 2 KINDEREN «27/28. Zuiver Inkomen: 1000 2000 3000 4000 fende de aanslagen van hen die onze stad verlieten en van hen die zich hier vestigden. Voor 9% milüoen gulden belastbaar inko men verliet de gemeente. Byna 15 millioen vestigden zich hier, een vooruitgang dus. Het vertrek had voor een groot deel plaats naar Ryswyk, Voorburg en Wassenaar, het geen weer eens typisch demonstreert hoe deze gemeenten eigenlijk aanhangsels van den Haag zijn geworden. Vooral blijkt nu dat ook peisonen met kleinere inkomens zich in Rijswijk en Voorburg gaan vestigen en hier forens zyn hetgeen nog eens duide lijk er op wijst dat die gemeenten een wijk van den Haag vormen waar men even ge makkelijk kan wonen als in den Haag wan neer men daar zijn werkkrig heeft. In Was senaar hoopen zich meer de rijkeren op. Nog is het interessant te vernemen dat de hoogere inkomens, d. w. z. die boven 9500 gld. maar door 4 van de belasting betalers in den Haag worden genoten. Maar die 4 r/c brengen 54 van de opbrengst der gansche belasting,op; de overige 96 maar 46 We drijven hier dus op de hoogere in komens en daaruit blijkt weer eens welk een levensbelang het voor den Haag is te zorgen dat de rijkeren niet wegloopen om de tC hooge belasting. Leerrijk zjjn ook de cijfers der opbrengst van de belasting op de openbare vermake lijkheden. In duizendtallen guldens is die aldus ge weest. Bioscopen 354, sportwedstryden 20, variétés 42, tooneel en muziek 284 en ver eenigingen 20. Daar komen dan nog bedra gen by voor vermakelijkheden berekend naar de oppervlakte der lokaliteiten. Voor lasting worden café’s met muziek 98, vereenigmgenö, sport- 3 en 43 oli-* wedstrijden 0.6. "Allefe sSmen 826 duizend gulden. Wil men nu weten hoeveel de Hagenaars aan vermakelijkheden uitgeven? Hier zjjn de cijfers voor 1927. Aan de bioscoop betaalde de Hagenaars 2127000 gld., aan sportwedstrijden een be drag van 154.700 gld., aan variété’s 256.000, i tooneel en concerten 2.179.000, vereenigin gen 149.800 gld„ in totaal 2.680.000 gld., Het anti-oorlogsverdrag. Het Duitsche antwoord. De Britsche ruÉberpolittek. t>e rijAïWit.aister vaiu buAenlandsehe zh‘ en iicej.1 gi^teriniada# den gezant \an de ereeiugye Staten te benijn ou.vangeui Hij n.jeti hem del antwoord nota' der DUttectoe rege&nng ovevnaai- ciigd, die betrekKing heeft op de uit nooddgmg door de Vere^nugae Staten aan ujiuscimatid gericnt oetreuenae uen anti-ooriogsverurag. Dit antwoord dat in den loop van oen dag ter Ken nis is gebracnt van de gezanten te Berlijn van de belanghebbende mo gtrnidJieden, zou in de eerstvolgende dagen gepubliceerd worden. Naar verluidt moet het antwoord' in- houiden dat ue Duitsche renewing het ozoz

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1