tl IN NUIEI a 3.1 ak U bet alapea' InippeJe D. D.P Dtenfabriek am, M Zn. PLOOI 55. FVOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ÖON HOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLA 1928 67* Jaargang Maanda «o. 16753 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Féestdagen EEUILLETON. M’i rrichting - Gouda luiswagens van raad voor EN ERF v.h. H C. de Man lam asten, enz. enz TE. te behandeling. DERVAART. Oosthaven 3 tïambl BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOO NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, S Rne in nmo«rd<ter CHARL0I8 ante revolutionaire leger „Par ma HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden) zoo (Wordt vervolgd). 784 1* D Als de liefde begint te onderwijzen krijgt ze heel gauw vacantie. iSDADELS SN, WEB BLIK, GLAS ITEN NOTEN. WoerdenUtrecht, we Markt, Tel. 677. elefoon 4279. GOUDA 792 16 it Gij nog langer koopen van gemakkeiyke ENEN? gbaar bij 'STRAAT ewone Waschmachines hines M - Telefoon No. 5811. vanaf 31.50 vanaf 10.00 z2 pond, nd. ssabon) 796 10 I t jond. BUITENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. Sneeuw en storm. Verscheidene personen omgekomen. Aan. de Oostkust der Vereenigde Staten varr generaal Wrangel, hebben zich Vrijdagmiddag met hun taxi’s naar -ie Pravoslavische kerk in de rue Daru begeven, om een rouwdienst bij te wonen voor den overleden bevelheb ber. Alle straten in den omtrek waren door lange files verlaten auto’s gestoipt voor het verkeer. Het aantal Russen, dat uit alle kringen der Russische uitgewekenen te Parijs naar de plechtigheid waren gekomen, was te groot om in de kerk te kunnen plaats ne men. jjn vanaf de straat in m 100.—, 125.—, 'klaar om op de licht- Oudst en vertrouwdst er verplichting. tte te Gent. rthe Club is Zater- tp van den diistricts- terste zitting ge- '■‘rnationale Rotor y- S vertegenwoordi gen Nederlandsche Fransche delegatie, ling aan. over han- lende andere over nisatie. n Wrangel. airs, die van origine uitgewekenen moeten eMhet bolsjewistisch Ontvluchten en voor een kleine buiging en verwijderde zich ini de aangeduide richting. Vida trad naar 't bureau, nam een plaatebiljet eerste klasse naar Man chester en tien minuten late" was zij op weg naar de stad dier fabrieken. HOOFDSTUK XII. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, por week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Iieiorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad U.bO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. is het opnieuw gfl| on regenvlagen Ten gevolge van dene menschen oM zjjin van een riviA boord geslagenjjl» weg naar het StM sagiers van een bij is één passagiéS scheidene anderen moeite konden wol Ook uit dè Zuid# en sneeuwval genie bindingen zijn Georgia en Alabaj om het leven gekofl Westen van eerst] zend personen dq loos zijn geworden waar fruit worclti groot. Aan de deur van het huis numero acht in de Duke-Street van Picc°d,illy 'i zelfde huis waarin miss Johnson. <ie modiste, haar magatójn had en wa"“- van signor Chilberti kamers bewoon de, stond op een1 koperen plaat i ..Miss Preston bewoonde een bene den gedeelte van 't huis errbezat; vo1- gens haar circulaire, het groote voor deel van een langdurige kennis me* de meeste fami|ië<n, '*ie> niet oorspron kelijk in Engeland1 thuis behoorden. Den morgen nai Vida s viucb* zat zij aan haar lessenaar, toen een licht getik aan de deu/r haar het woord binnen” ontlokte. Een Francais^ géhodraaamde aan dien roep. Het was dezelfde dame, die Vida aan het Saint-Penkrasstation ha"* aangesproken en kortelings bij Dare Deveröux naar dén weg had ge ïnformeerd TELEF 313 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkringj 1—5 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer f 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 flb bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer geredueeerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ENGELAND. Rechter Avery met den dood bedreigd. Een detachement gewapende politie be waakt het woonhuis te Gloucester Quare te Londen van rechter Avery, die in een ano nieme brief met den dood bedreigd werd, waarneer de executie zal plaats hebben van Kennedy, die in Gutteridge proces ter dool veroordeeld werd. De brief is vermoedelijk door een vrouw geschreven en werd Donder dag door den rechter tijdens het proces ont vangen. Gewapende politiebeambten in burger- kleediing volgen Avery overal en houden hem zelfs in het oog terwijl hij zijn Ciub bezoekt. Rotarywnfl In de Engelsch-Ei dag onder vootoittcM gouverneur Wulema houden der tweed! conferentie. Men W gers op van de Engf clubs en een talrÜ Men hoorde een me| delsmethoden en vai het doel der RotarjP Een hulde.; De Parüsche chai Rus zijn en meesl 1 worden beschouwde sch Htbewlnd^jnoe^l De verkiezingen in Frankrijk. Nieuwe aardschokken in Bulgarije en Griekenland. De Duitsche Oceaan- vliegers te New-York. Het slechte weer boven Frankrijk, het regende en hagelde den geheelen dag, heeft er toe geleid, ten minste wat Parijs betreft, dat de belangstelling voor de verkiezingen nog grooter wa» dan verleden week, daar de menschen nu niet door het mooie weer ver lokt werden naar buiten te trekken en den vrijen dag in de natuur door te brengen. Het totale aatal stemmen, dat werd uitge bracht, bleef niettemin, over het geheele land, beneden dat van verleden week Zon dag, doch de vorige week is dan ook onge woon druk gestemd. Voor zoover bekend, zijn de cijfers van gisteren echter niet be neden het normale. De gespannen belangstelling voor de ver kiezingen heeft tot den laatsten dag voort geduurd. In de meeste districten ging de stemming tusschen twee candidaten, terwijl de andfiren zich hadden' teruggetrokken, al dan niet met aanbevelingen voor hun kie zers, om hun stemmen aan een. bepaalden candidaat te geven. In vele gevallen waren, beide candidaten overtuigde aanhangers van Poincaré, zoodat de strijd liep óver de oude geschilpunten: republikeinen tegen socialisten, reactie con tra communisme, de macht van den enkeling tegen de toenemende macht van de geeste lijkheid, en zoo voort. Gekozen zijn: republikeinsehe Unie 159, republikeinen links 93, radicalen 64, sociaal- radicalen 113, sociaal-republikeinen 36, so- ciaal-democraten 103, onafhankelijk socialen 4, conservatieven 15, republikeinsch socialen 1, SOC. roTTirmini JL onafhankelljk republikeinen 1/commWsten 15. Er moeten nog 3 uitslagen binnenkomen. Loucheur en Daladier, de leiders der ra dicale partij, zijn herkozen. ■De socialistische leider Leon Blum is door den communist Duclos verslagen met 7659 tegen 7211 stemmen. Bulgarije en Griekenland worden nog voortdurend door aardschokken verontru.4. Een hevige schok, die ook in Athene werd gevoeld, heeft Zondagmorgen om 11.55 in Corinthe weder vele nog rechtstaande muren van de ruïnes doen omvallen en groote Pa niek verwekt onder de in tenten en barak ken vertoevende bevolking. Te 6 uur, 9 uur en 8 uur werden te Phi- lippopel en in de omstreken drie aardschok ken gevoeld. De schok van 8 uur was de hevigste; hij wend gevoeld te Stara Zagora, Haekovo, Harmanly,* Tatar Pazartsjik en zwakker te Sofia en elders. Er wordt ech ter npch van schade, noch van slachtoffers melding gemaakt. Nog wordt gemeld dat in Rome om 3 uur 18 een aardschok is gevoeld evenizoo in Bes- sarabië jn Kissenef. Tal van huizen werden OOSTENRIJK. I De rol van Bela Khun. Heeft hij de hand gehad in het oproer van Juli? Bela Khun, zijn privé-secretaresse, en de twee Hongaarsche communisten, wier iden titeit nü vastgesteld is zij heeten Mayer- hofen en Lital zyn ter beschikking van den officier van justitie gesteld. Bovendien bevindt zich de vioegere Hongaarsche volks commissaris Zekely nog in voorloopige hechtenis. Alle andere verdachten zijn weer in vrijheid gesteld. De gevangenerTzullen door twee Weensche advocaten, die commu nistische sympathieën hebben, verdedigd worden. De recherche heeft reeds vastge steld, dat Bela Khun ziich al 3 weken in Weenen bevond en dat hij in dien tijd al 4 maal van naam en 2 maal van woning ver anderd was. Ofschoon by zijn aanhouding geen groot bedrag aan geld gevonden werd, is ook reeds vastgesteld, dat Khun langs omwegen groote bedragen uit Rusland ont vangen had. Bela Khun verschuiltzich achter een bijna volkomen stilzwijgen. Hy verklaart enkel, dat zyn politieke werkzaamheid Hon, garye betreft en volstrekt niet Oostenrijk. De bladen veronderstellen, dat Weenen door Bela Khun gekoïen werd als hoofdkwartier vdbr de wofrganisatie van de bolsjewistische propaganda in Óentraal Europa, den Balkan en mrisschie» Duitschland. Volgens Wolff weigert niet alleen Khun, doch ook zyn secretaresse, <lie c onder den naam van Ilona Breuer optreedt, evenals de communisten Meyerhofer en Zoltan -Lippay, elk antwoord op de tot Tien 'ge richte vragen. - Van. dat Khun ook gedurende de bloedige Juli dagen te Weenen verbleven heeft en dat hij reeds vóór het vonnis en het proces van Schattendorf agitatie voerde voor het uit breken van den volksoproer. POLEN. Een „zwarte regen” in Galicië. Naar uit Lember gemeld wordt, viel Vrij dag in een groot deel van Galicië een neer slag van een merkwaardig zwarte kleur; wat hiervan de oorzaak Was is nog niet op- gehelderd. De hemel was urenlang met diep zwarte wolken bedekt, het verkeer onder vond ernstige stagnatie. De kleeding van diegenen, die zich straat bevonden, werd, geheel bedorven; een chemisch onderzoek toonde aan, dat de neerslag gedeeltelijk uit aschdeeltjes bestond. üetmen. Zijj, die wel als ^ianniigraiHs naar die Vereenigde Staten gaau, bl’j- \en een bedrag van 9 dollar voor tiet iniimigralie-viflunii en van 1 dollar voor (ie aanvrage verschuldigd. De koeten van het Neder'andscho visum voor Amerlkaansche staa.sbur ger zijn, van genoemden at v rhoogd tot f 2.50. De nieuwe vice-president van den Raad vaa State. De gewonei wekedij«cstfi’ plenaire vergadering van 'ten Raai var» State zal morgenmiddag voor de eerste maal worden geleid door den nieuw opge- treden vice-president Graaf van Lyn den van Sandenburg. Naar wij verndmen zal d-ze verga dering door Prins Hendrik en i rinsea Juliana worden bijgewoond. Olympische Spelen. De plechtige opening. Naar de Tel. verneemt za' deplech,- tige opening van d® Olympische Spe ie op 28 Juli a.s. door zang en mu ziek worden opgeluisterd. Hieraan zulten die volgende zangvereenigingen haar medewerking verieeneo: Konink lijke MamwjnzaaigvereenJiging ,Apol- 1c" Amsterdam, de Maastrichter StaeF te Maastricht het Breda’s Man nenkoor te Bredja, te Kon. Liederta- fel ,,Zang en Vriendsdhap’’ te Haar lem, Rotte Mannenkoor te Rotterdam en de Haagschd zatugvereeniging „Cae- ciliai en ,,l)te Haghezangers De Militaire Kapel uit Den Haag zal voor de begeleiding zorgdragen Het geheel komt staan onder lei- recteur van de Koninklijke Mannen zagvereen. „Apolld” te Ameterdam TWEEDE KAMER. Wijziging Art. 88 Arbeidswet. Voorloopig Verslag. Aan het Voorloopig Verslag wordt ontleend, dat naar net oordeel van verscheidene leden de voorgesteld® wetswijziging een stap terug bete kent op den wdg, welke geleid heen naar het absolute verbod van kinder arbeid beneden den leeftijd van 14 jaar. Enkele lieden zouden tegen et ont werp geen bezwaren hebben, inuien de achtjarige leerplicht ingevoerd wa re Naar uitbeelding van het schoolon derwijs moet volgens hen met kracht worden gestreefd. Eenige ledeai wetaen er op, dal er ne aanneming van, de wijziging geen sprake kan zijn van kinderïabneksar- iteid in de beteetenas, daam vroeger aan gebecT t Het galat hier oni vakop leiding, een geheel ander begrip. F en lid juichte de in overweging gegeven wijziging zelfs zefer toe. Eenige leden meenden, dat dit voor stel in strijd is met het ontwerp-ver- drag betreffende de vaststelling van 'De stad New-Voik heeft aan de „Bit- men ’-vliegers een enthousiaste en harteiyke ontvangst bereid. Reeds een uur voór de aankomst van den trein uit Washington drong een geestdriftige menigte het Penn- sylvania-station binnen en vulde elk hoekje van de groote stationshal. Met eenige minuten vertraging kwam kon na zes uur de trein binnen Burgemeester Walker begaf zich naar den epecialen wagon, die ter beschikking van de vliegers was gesteld, gevolgd door Byrd en Cham berlin. Na enkele seconden verschenen Wal ker en Fitzmaupce als eersten, Köhl en Von Hüneféld na hen, weer op het perron, waar zij met een oorverdooivend gejuich werden ontvangen, dat zich over het geheele station voortplantte. Het magnesiumlicht flitste on afgebroken op en dikke rookwolken vulden heit station. Het was een wilde uitbarsting van spontaan enthousiasme. Onder een ooiverdoovend gejuich der wachtende menigte begaven de vliegers zich naar de gereedstaande auto’s, la snelle vaart ging het toen naar het Ritzi Carlton hotel, waar een ©ogenblik gerust werd. Veel tijd liet men hen niet. De reporters verdrongen zich ïn de groote zaal; delega ties wilden bloemen overhandigen en zorg vuldig voorbereide toespraken houden. Wie I er kans toe zag zich in de liften te smokke len, kwam- den. vliegers de hand jl^ukken^ telefonische verbinding met Dublin en Ber lijn werd tof stand gebracht. Toen dat alles afgeloopen was, kwamen de kleermakers de maat nemen voor dozijnen costuuma voor Köhl, Fitizmaurice en Von Hünefeld, die voor jarenlang in de kleeren gestoken zul len worden. Zondagmorgen woonden de vliegeniers een godsdienstplechtigheid by in de St. Patrick-kathedraal. Zondagavond waren de vliegers de gasten van burgemeester Wal ker op een feest m het Metropolitan Opera House. De eigenlyke feestelijkheden der stad New-York beginnen eerst vandaag, en wel om half negen. De stedelyke begroetings- boot verliet toen de Riverside Battery am het stoomschip „Dresden” tegemoet te varen en de echtgencoten van Köhl en Fitz- maurice naar de Battery te brengen. Van daar zal de feestelijke stoet gevormd wor den. damio zbu veronderstellen. Zelis ia luatöte oegenblik aarzel de zij niet. Met een doodsoleeik ge laat, zonder tranen, ontvlood Vida Carolan, zij', zon der Londenscbe gezedsiehappen, de koningin der mode, zonder ’t minste gerucht, vermomd- en in den nadit, het huis, hetwelk naar geen „benuii# was geweest, en trad' •enzaam in die donkere, stilte straau Alles was riötig en geen schepsel was in de geheelle straat te zien. Niet rassch» sdtreden verwijdeirde zijzich. Eerst nai een kwartier in noordelijke richting te hebben* voortgeloopen, riep zij een' taxi. Zij wist, dat het „Kings-Cross bn bet Saint-Paiikras-Station dicht bij el kander lagen. Zij vroeg den chauffeur haar naar t eerstgenoemde station te brengen. Van daar wilde zij te voet naar het laatstgenoemde station gaan, om verder naar Mandhester te stoo- nten Mocht de chauffeur, die haar gere den had, worden uitgeboord, dan gaf hij duw t verkeerde station op. Daar was juist een trein uit het noorden aangekomen, toen Vida het plein voo- et Salint-Pankras station betrad1. Een stroom van menschen holde her- en derwaarts, te veel jnet zichzeilf bezig om op anderen acht te slaan. Plotseling liep een dame, van de tegenovergestelde sójde komend', blijk baar in groote haast, Vida tegen tel lijk. Beiden stoven terug en beiden (teren. Hevige wind- n het water op. Storm zyn verschei- leven gekomen. Zoo boot drie man over- ónken. Voorts is op Uid een aarftal paa lt af geslagen; hier- gtmken, terwyl ver te met de grootste fered. (toten worden storm lardoor talrijke ver- iken. In Florida, jB negen personen Kwijl in het Noord- kden staat zesdui- Kstroomingen dak- K)>1 in de gebieden, M, is de schade want ik ben uw niet waardig. Ver geet mij Ik dfeed verkeerd net zoo ver te jaten komen Ik smeek u niet om vergeving, want ik kan niet nopen hater te verkrijgen.. Voorwel voor eeuwig.” Zij sloot dit schrijven in bij een brietf aan Mrs1. Hargrave, waarin zij dtie dame verzocht oni den ingesloten brief af te geven aan Mr. Devereux, voor het gevai hij haar mocht komen bedoeken. Den dubbelen brief legde zij op te toileltatel met bijvoeging van een «ont geld, voor Mrs. Hafrgrave bestemd, waardoor die dame gedurende een jaar werd schadeloos gesteld voor het niet bokleeden eener betrekking. Het geld, t welk Vida daarna over bleef, pakte zij in een handtasohje haar kostbaarheden en kleedde .ach vervolgens voor de reis. Vergeefsche moeite zou t geweest rijn, om zich zoo te kleeden, dat men niet dadelijk in haar de dame luid herkend. Een verkleedang zou veeleer te opmferklzaainhead tot haar hebben getrokken, dfie zij tegen eiken prijs vermijden wilde. Zij kleedde zich ge- eel in t zwart en sloeg een langen zwartje» siluifer qver ’t gelaat. Dat J aar geheel toilet uit de fijnste stof bestand, zou in 't half dimster van het fatten niet eens worden epgamerkt. Vidal had1 besloten voor een Itali- aanschie door te gaan, wel wetend da* dat niemand in haialr een Engelsche BINNENLAND. Emigratie naar de Ver. Staten. Van 1 Mei af behoeven Nederlan ders die zich naar de Vereenigde Sta ten van Amerika wenscihen te begt ven en die n»et zijn te beschouwen als „iiuniligraints’ in den zin der Ame- rikaansche „Immigration Act” van 1924, voor liet Amerikaansclte visum ni het geheel slechts een do.iar te r epen gelijKtijjaig heit woord „Par don maar de dlahiie, wier haast oe botsing veroorzaakt had, hoorde nau wediykisl de stem en het gelluifdl der jon gere dauiie zij zelf was van ufl - nelberen leeftijd of zijn hernam da delijk in het Fransch ,,O, niiaidemoiseHle, misschien kunt gjj mij helpen. Ik kan mij hier moeilijk verstaanbaar maken.” Vidla bleef staan, of beter zij ging een schrede terug, om haar reeus onder den dichten sluier verborgen gelaat nog tets meer in de schaduw tt brengen van een der zuilen van *-et stationsgeioouw en antwoordde be leefd ,,’t Zou mij ualngenalaty zijn u üi iets van dienst te kunnen weoen doch ik zelf ben een vreeuKlelinge te Lon den.” „Dan vraag ik u om verschooning en zal u niet langer ophouden. Ik dacht dat gij misschien in die gedegen heid zou zijn mij hier in do nabijheid een geschikt hotel aan te wijden.” „Zoodra gij ’t plein af zijt, ziet ge een zeer goed hotel, antwoordde Vida, daar zij met den toestand der dame, want dit scheen de vreemdetin- ge te zijn, ihedelitjdlen had. ,,Ik ge loof diat men dlaar ook Franscb spreekt Waaradtijolijk kunt gij voor dez nacht nergens beter terecht komen." „Duizend maal dehk- Ge zijt wel zeer bdieefd, ïnadeanoiselle. Dit zeggende maakte de Francaise GOniSCHE MRANT 23 - Manchester toch was zeker wel de laatste plaats, waatr Dane Devergtu gesteld dat hij haar wilde nare1- zen liaiar zoeken zou. Zijn eerste getlechte zou wel zijn aan t vaste land. Hij wist, ’’at zij in Engeland nagenoeg een| vreemdeling was, en in ’t buitenland Jion zij, zoo ze dat ver koos, voor Francaise, voor Duitsche of voor Italiaansche doorgaan. Waarheen zij verder zou gapn, oi waartoe zij verder besluiten zou, was tot nog toe geen punt van overweging geweest De hooMzaaik was slechts om met gevonden te worden. Mocht baar vlucht hem nog niet genoegzaam van haar onwaarde overtuigen, dan zpfcer zou dit wel die brief doen, dien zij hem met bloedend hart schreef. Ach, hoe beefde de pen in haar vingers, terwijl zij met oogen verduister'* "ter haar tranen!, het volgende schreef ,,Ik kon u niet ontvangen. Het zou een noodelooze kwelling voor ons geweekt. Ik heb u met hef. Ik mag u ook niet liefhebben, vernield, dooden en gewonden zijn te be treuren. - Telefoon 267 tardigd igi ,n HL --

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1