i /EN 1 d en en blaas middelen uit planten- jrganen gij lijdt^ng* iet om een uitvoerige mi, op te zenden aan r in de medicijnen, bij 2RDAM, die U alle i behandeling, met de aten. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 67* Jaargang Dinsdag I Mai 1928 - Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen machines I KAB AJgS ETER weg 53, Gouda h vanaf f 80- maf f 20.-. 18754 del BERGAMBACHT, BERKEN WOU!)};, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT,MOORDRECHT, MOjERC^ELLA, Ine Tabletten uur genezen. evat geen achadelijke uit zuivere medicinale rdevolle ingrediënten, meest vooraanstaande 1 (lijdelijke werking van comt met de gastrische 5 laakt een opgewekt en NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER; REEUWIJK, SCHOONHOVEN,* STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. U5, -8 uur DIERGAARDE- 78150 zeer sterk gele- 732 <0 en Den Haag. chen tb. KEUILLETON. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk ver beden, 24 ook uit het (Wordt vervolgd). 40 i zjjn «vaar getroffen, sisafig stortteiyzich door OdAhwoud in de vlakte st$rm en hagel hadd< ^-verschillende ge- Ifese in het gebied 100 brieven mrtvnngen verbrallcen. deel» Hand* fdJ „YCAST.WW 4.HM» H. M. Looff der 2ek Z. K. rELO sn. talrijke representative plichten in verschil lende deelen des lands gemakkelyk te ma ken. De Daily Mail zegt dat men erover denkt een Bristolvechtvliegtuig voor twee perso nen voor dat doel te gebruiken. Een vlieger met groote bedrevenheid e waring is als bestuurder uitgekozen. VER. STATEN. Jack Dempsey’s eerste vrouw. Als uit de asch herrezen... In sport-, met name in bokskringen, is groote sensatie veroorzaakt, doordat bekend is geworden, «lat de eerste vrouw van Jack Dempsey, met wie hy in 19)6 was gehuwd, en die naar men meende in 1924 was omge komen bij een hotelbrand te Juarez in Mexico, weder te New-York waa verschenen. Zy is voornemens een proces aanhangig te maken ten einde de in 1919 uitgesproken echtscheiding te doen annuleeren. De overstroomingen. Dertien dooden. Het aantal slachtoffers van de overstroo mingen in Amerika is blijkens berichten uit New-York tot dertien gestegen. Aan de kust van den Atlantisohen Oceaan vallen hevige slagregens. By de-kustscheepvaart op den Atlantische nOceaan syn talrijke on gevallen vóórgekomen, waarbij ook vele menachenlevens zijn te betreuren. In het Zuiden van het land hebben sneeuwstormen de laatste dagen een groot deel van de ka- toenaanplant in Alabama verwoest. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per weck 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Iiezorging per looper geschiedt. Franco per post, per kwartaal 8.15, met Zondagsblad J.bO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux xjjn dagelijks geopend van 9—6 uw. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. illende soorten HAAR- dgen omgeving, gratis De Fransche verkiezingen. Het Duitsche antwoord aan Kellogg. Minister Chamberlain over het ultimatum aan Egypte. Volgens de laatste officieuze berichten luiden de uitslagen \an de algemeen» ver kiezingen in Frankrijk als volgt; Communisten 14 (in de kamer van 11 Mei 1924 26); onafhankelijke communisten - (3); vereenigde socialisten' 101 (106); repu- Wikeinsche socialisten 47 (4'2); socialisti sche radicalen 111 (141); repubiikeinsche radicalen 63 (45); links-republikeinen 98 (86); republikeinsche. democratische unie (Marin) 153 (122); conservatieven 18 (13»; Elzasser autonomisten 3 (0). Er ontbreken nu nog twee mandaten uit Guadeloupe. De burgerlijke meden juichen natuurlijk ever den nederlaag der communisten, en leggen Parijs en omgeving zyn thans van den revolutionnairen gordel bevrijd. De perscommentaren culmineeren in den uitroep „Het Poincarisme heeft overwon nen!” Men berekent, dat de nieuwe Kamer on geveer 375 besliste aanhangers der binnen- landsche politiek van Poipearé zal tellen, waartegenover een Linksche oppositie van 235 afgevaardigden zal staan, zoodat de ■tting van de binnenlamjeche politiek a jincart verzekerd1 igr Aan de stabili- i r declaratie Van 1922 an <fen fftac zal igMaan/ff B In het Britsche lagerhuis heeft Chamber- lain een mededeeling gedaan omtrent de J'ota, welke de Engelsche regeering han den «ersten minister van Egypte heeft laten overhandigen. Chamberlain wees er op, dat het wets voorstel tot regeling van het houden van openbare bijeenkomsten en betoogingen eenige dagen geleden by het Egyptische parlement ingediend is. Dit wetsvoorstel beoogt een wijziging van d? bestaande wet, In dat wat ons zwak is, zijn wij meest- bijzonder sterk. lo 10 tot 10 minuten rti to 24 uren, i jcatlsbeschrljw|ngover zenuwstoringen, nuid- gevatte koude, stape lde verzwakking, 1 Apeh^nen. tt-e in hfct ouftie e vraag- Zekejheia derovei Wfceg^n Wordgj. Het ht vooruitgang; van De danhanafrs van Briand lies van beteekenis geleden, atistep, die 12 zetels’ vet* (hr^jwlijk,*ria*Jhct ’ffcefln- komrn van de Kamer m 2 groepen uiteer.- vaiien. Een rechtsche vleugel onder leiding van Franklin Bouillon zal ongeveer 50 man «tak zyn, terwyl de rest «Ier panty zich waarschijnlijk onder leiding van Daladier naar link» zal richten. hebben om zoo veetetschend te zijn voör 't salaris, dat zij wenschen te geve». Ik weet, helaas, voor t oogen blik niets, wat u convenieert. Zoodra ik iets voor u weet, aal ik u schr.jven. Nog steeds hetzelfde adres?” „Neen, morgen moet ik een ander kwartier betrekken. Het tegenwoordi ge ligt veel te ver .va?» hier en bo vendien heb ik buren, die in gestadi ge disharmonie schijnen te leven. Zijn ut- kamers in Piccadilly nog bihi k m huurprijs „Neen, 't is hier zeer duur, wonen o’Uwooirdde miss .Preston. „In de ge- heele Dukestroet zuil! gij niet mPe goedkonpe kamers krijgen als die nu bewoont. „Ik vjind toch, dat de huizen hier vlak tegenover er niet zoo voornaam uitzien metende madame Merville. Meent gij t huis numero 5, waar men den naatn (loodman aan de d. leest? Dat huis mag ik u niet recon- mandeeren. r „Hoe zoo niet?’ vroeg de Fran- hebben door het hag« den. Ook de Zui<l-Pfaltz heeft veel noodweer te lyden gel er groote schade aang verbindingen zijn vtrbi lm Mannheim wend ---r— dak der tentoonstel!a zonder dat daardoor de algemeene h0] weggendrt. De Duitsche nota, welke den gezant der Vereenigde Staten in antwoord op het voor stel inzake een anti-oorlogspact tverd over handigd, is thans gepubliceerd. Er wordt o.a. in gezegd, dat de Duitsche refeeering overtuigd is, dat de vcmrgestelde verplichtingen niets bevatten, dat met an dere verplichtingen in stryd zou kunnen raken. De .Duitsche regeering gaat uit var. het standpunt, dat een pact, zooals door de Vereenigde Staten wordt voorgesteld, het recht van iederen staat op zelfverdeliging intact laat. De Duitsche refceering is derhalve bereid zich by een pact, zooals door de Vereenigde Staten voorgesteld wordt, aan te sluiten^ De Duitsche regeering ziet in het tot stand komen van een pact van zoodanige be- teekenis een streven, de algemeene ontwa pening een flink stuk vooruit te brengen. evordert een geregelde leelen, geeft een diepen sldere oogopslag, krach- vergezellen de goede >ben zulk een goede ge- er middel vinden, zelfe fi aan uw geheele gestel. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUFTSCHLAND. Noodweer. Hagel- en onweerschade. Over het zware noodweer, dat Zondag in Z.W.-Duatschland, vooral op de Bergstrasse gewoed heeft, komen van alle zyden nog nadere berichten binnen, waaruit blykt, dat men met één dér ernstigste noodweercata- strofen der laatste jaren te doen heeft. De fruitoogst is door het zware hagel- weer geheel vernield. Veel klein vee is in het water omgekomen. .De vertnnding Bensheim—Darmstadt wai- drie uur lang volkomen onderbroken. Ook andere plaatsen aan de Bergstrass" -«Ha, madame Miervdlle”, riep miss Preston uit. sprong van haar' lesse naar op e« vervoegde in erbdrinelij” 'ransdi ..Nu, welke ontvangst hebt Pi gehad?” ..Zeer slecht antwoordde madame «erville. terwijl zij' ptadte nam op dn aangeboden stoel. ..Men verlangt ^•and, die Latiji ,en teekenen *an onderwijzen, en ik kan daarin g««n onderrieht geven.” >.Maar d'at had men mij ook niet ^neld zeide miss Preston. ..Dat is zoo al» t behoort en ik vind, dat ®e mffljBcben bovendien niet het recht welke maatschappij in den crisistijd bet bruinkoolveld Grootheide heel' ontgonnen, heeft een adres doen toe Komen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de betondieling zijner maatschappij door den staat in zake tiet Groetheidegesctoii'. Adressant be toogt oinr. dat de staat slechts mot c deele gevolg heeft gegeven aan oen aandrang van.de TJweede Kamer d.d. 26 Maart 1924, om bet Groethei- degeschil aan arbitrage te onderwer pen, en blijken» de uitspraak der ar biters geheel buiten de arbitrage h» t weten gesteld te krijgen die voornaam ste punten van biet geschil, met na me le de vraag of de Staat tegen over de Louise Groeve een voor haar uiterst nadeelige contractbreuk heelt gepleegd!2e. de vraag of de door den Staat afgedwongeii contracten naar bun inhoud aan zedelijke caschen van billijkheid voldeden. Ten gevolge hiervan kan volgens adressant van een berated vap bet door den Staat aan de Louise Groeve aan gedane onrecht niet warden gespro ken. Door de ontoelaatbare houding d5e in de arbitrale procedure van de zijde van den Staat is aangenomen, rijn de bij de Louise Groeve betro ken belangen ernstig benadeeld, en w el doordat de Staat ter zake dienen de stukken voor de Louise Groeve van groot belang, heeft weten achte- te houden en doordat de feitelijke wederpartij der Louise Groeve, mr. dr. W. F. J. Frowein, destijdB direc teur der Rijkskolen-distributie, in fla grante tegenstelling met andere gevol- toezegging tegen verlies. Adressent viraagt te slotte een i a- der onderzoek omtrent verschillende punten te willen instellen, en maat regelen tot volledig berated van aan de Louise Groeve aangedaan onrecht, hetzij door alsnog de beide voornaam ste geschilpunten aan| arbitrage te doen onderwerpen, hetzij op andere, der Tweedie Kohier goeddunkende wijzh. Het adres is vergezeld van ee uit voerige memorie van toelichting De Haagschc Stationschefs. Gedecoreerd met de Huisorde van Oranje. Vandaag viert de heer A. W. P. Ixx>ff, .stationschef le klasse van het station der 'Staatsspoor te 's-Gravenhage, zyn 4O-jarig jubileum in Spoorwegdienst en gaat hy tevens als chef over naar het station van ue Hollandsche Spoor in den Haag', terwyl de heer G. Mulder, stationschef le kl. van het station dér H. S. M. ta 's-Gravenhage, na een die/sttyd van 45 jaren by de spoor wegen/ heden den dienst met eervol ont slag yerlaat. k1. de Koningin heeft zoowel den heer Us den heer Muller benoemd tot rid- kl. in «le Huisorde van Oranje. H- de Prina had gisterochtend de beiden hèeren by zich doen uitnoodigen ten bureele vhn Z. K. H. in het gebouw van het Nederlandsche Roode Kruis en heeft daar den heer Looff en den heer Muller onder het aanbieden) zijner gelukwenschen en met een hartelijk en zeer waardeerend woord namens de Koningin het versiersel der Huisorde overha/ligd. )UDA. kan ik U melden, had, in BETRErXE- ihandeling ben geweest hartelijk dankzeg voor ding aan my betoond zeer gaarne aanbeveel’ ogachtend, Dordrecht, Westeinde. ENGELAND. Lady Bailey’s vliegtocht Engeland Zuid-Afrika. Uit Kaapstad wordt gemeld dat Lady Bailey daar op haar vliegtocht uit Engeland in haar eentje is aangekomen. De prins van Wales gaat vliegen. Bij een inspectie van het vliegveld van Northolt verleden week, heeft de prins van Wales zyn goedkeuring gehecht aan de maatregelen die genomen zyn om een vlieg tuig van de koninklijke iuohtmacht te zynen dienste te stellen, om het vervullen van zyn caiMS, en zag daarbij miss nre»ton onderlopend in t gelaat. „Ia daar iftB sledhts aan 't hiuts „Ja, zij hebben een zeer, zeer ver (lAchfte huurster op de bel étage, een zekere Mrs. Russell, zooak zij zich laat noemen, ofschoon ik niet gaarne zo beweren, dat dit haat ware naajn is. Men riet haar uiterst zeldteaam. Zij is een vrouw op leeftijd en ik geloof, uat rij er een speelsalon op na houdt. De Fnyncaise verschoot van kleur, doch ïniss Preston wate zoozeer in haar schik alles wat zij wist of veron- dersteide aan een ander te kunnen mediedeelen, dat haar de uitwerking van haar laatste woorden ten eenen- iwale ontging. „Gelooft ge dat werkelijk? Hoezijt gt tof die overtuiging gekomen „Door het zien van een menigL 1 eer en. die in de ochtendschemering t huis in- en uitgaan’ aeidé miss Preston, „dn dan nog wel door een zijdeur naast het huis. ..Wat zijn ’t voor heeren IHIIIISUIE (III I! V\T. van het gehad. Onweren hebben ngfliricht. Vele telefoon rbrAen ffld p»ör den storm he- ingflhN in den Sch lacht- Heel erg getroffen meenten aan de Berg-.——- van Ryn en Main. Voor^de plaatsjes Zwin genberg en Auerbach Meterhooge waitormas de passen van het 0 van het Rijndal. Wat st^rm en hagel ha«lden gespaard, werd door het water vernield. D<’ vooruitzichten voor demfruitoogst zyn ge heel vernietigd en yok aan de vroege gewas sen is veel schade berokfcen«l. Ook te Spessart en ij^het MainrTaunus- gebied heeft het noodweer gewoed. In de Zuód-Pfalz is vooral Landau en omgeving geteisterd. De senade overal groot. De straten vanLandau, waar het water Zondag 1 Meter hoog stond, waMBi Maandagmorgi-r. nog heel met slik b«l<df(p Doordien ook het terrein van ^e gasfabrie^? onderliep, bestond er gevaar vöor de gasvxxnajening. Sedert zeer niet ge- I gevoelen neem een of woelt U friseb en op tion helpen U bfl bet In 5 minuten. 4n 5 tot 10 minuten. to 10 tot 13 minuten. icwam-n zoeken tot hot verkrijgen, eener betrekking, tradiefi binnen. Mpdarne Merville stond op. „Ik raag u niet langer ophouden, madame sprak zij. terwijl zij buigend af schei- nam. „fiat blijft dus zoo bepaald zei miss Preston met een innemen lach je. „Ik hoor spoedig ief® van u.” ..Zeker. Zoodra ik u mijn nieuw adres kan opgeven, zal ik t u mel den. Ik zal toch niaar eens hiertegen over gaan infonneeren. Wat gaat mij aian 't geen de fnenschen die daar wonen, .itvoeren. zoo ze mij slechts geen overlast doen „Maar ’tis tochi. d'unkt me. niet °e- schikt voor u om zulk een omgevi g te hebben.” Madame Merville brok lachend de seconders op. die 5 jaar van kraaht is geweest en de Egyp tische autoriteiten in staat heeft gesteld, om behoorlijk de openbare orde te handha ver», zonder bezwaar voor individueele per sonen en 2 vryheid 6nnioodig belemmerd wordt. De nieuwe wet zou het uitvoerende gezag zeer verzwakken en de politie machteloos maken, daar zy by vergissingen een veel zwaardere straf zou oploopcn dan degenen, die voor wanordelijkheerlen verantwoorde lijk zouden zyn. De openbare vrede zou daardoor ernstig bedreigd worden, evenals het leven en de eigendommen der buitenlanders. Deze opvatting wordt zoowel door de En gelsche als door de Egyptische politie autoriteiten gedeeld, evenals door de buiten- landsche kolonies. In dit verband verdient het aandacht lat, toen in 1924 voorstellen werden gedaan, die een zelfde resultaat zouden gehad hebben. Zaghloel Pache zich daartegen heeft ver zet, daar hy deze voorstellen strijdig met het algemeen belang achtte. ox De Engelsche regeerjn& die yolgens-de - iMg heefjhee^^rgi|bjlffnoodwc w r-Z2 tenslotte v^ra^twooHe- ’A zal |bans niets -meé|» ^lijk is jóoj de veil^heMl dtr buitenlander?,,|r. t VkAMKHUK. Ppiïicaré zjJh-jHeuwe ka- kan r met onverscmUg- voor eenWmgelijTre Men pjitootjÉ iq, Alexanljri’5 1921 h^mndnfc, waarbij oqgen^jr 20^ui- tentaÈH&rs gqdood en ranjii wefceji een-men», Oft vqór nc dwmöpgeWMï was, iiet «gendom vah tartten- treden, landers aangeVallfci en beschadigd. t>ndeF deze omstandigheden heeft de wet betreffende het vereenigdnigsrecht en enkele andere wetgevende bepalingen by de Engel sche regeering geruimen tijd ernstige zor gen gewekt. Ernstige doch vriendschappelijke waar schuwingen met betrekki-rtg tot «leze wet zyn op la^t van de regeering door lord Lloyd tot den tegenwoordigen eersten minister en zijn voorganger Sarwat Pacha gericht, doch het schijnt helaas duidelijk, dat de Egypti sche regeering besloten is om met de be handeling van het wetsvoorstel voort te gaan en op last van de Engelsche regeering heeft daarom Lord Dloyd Zondagavond een waarschuwing tot den eersten minister van Egypte gericht. Deze waarschuwing heeft reeds tot gevolg gehad dat Senaat en Kamer in een geheime zitting besloten om de discussies over het wetsvoorstel op de publieke bijeenkomsten uit te stellen tot November. ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den becoixkrin^: 1—5 regels L30, elke regel meet 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentie in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheide-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer IA0. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentièn en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot seer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchmkorast van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ..Uit den eersten stand. Kortom, ik weet wat ik weet, en ik weet en ben soek er. dat mijsi vermoeden juist is ..En weet gil, niets van Mrs. Russel zelf?” „Niet lu‘t nuinst. Ik geloof, dat zij uit het buitenland komt, /.ij heeft ten minste een. Fransche kamenier rneege- bracht. een zekere Fainchette. maar Fanchelte laat niets los. Zij kent geen Engetech, of houdt zich alsof zij het met kent. .Maar ook, al spree.d men Kronach met haar, blijft zij gesloten ais een bo«k. ..Dan is die kateemor zeker niet jong meer. ,.O neen, ze heeft de jeugd reeds lang achter den rug Zij doet de da gelijikache inJkoopen en ook uit het geen zij koopt j's te merken, dat Mrs Russe l meer d© Fransche dan de En- gelsche leefwijze volgt.’’ Op dit oogenblik werd weder aan de deur geklopt, en een paar dames, die. do bemiddeling van dm» Preston En4^i^aufo-on»eluk t<j Arles. dJoor, be( shppen. van epn auto op een ‘door dep'i-^p glad geworden weg zijn vipTksopetvgedotxi en tWoe ernstig ge- *wohA De Loire on haar MJrivferen zyn dooi ^jen’ heyigen’regenval buiten de oevers ge- Mistinguctt’s nieuwe reVue. „Paris qui tou-rne”, de nieuwe revue van Miistinguett, die m de Moulin Rouge gaat, is door de censuur eên weinig gekortwiekt. Du sketch >rLe salon de la Dubarry”, waarin de onthoofding van Mme Dubarry op zeer rea listische wijze ten tooneele is gebracht en waarin voorts na de terechtstelling- het hoofd (van papiermaché) den volke wordt getoond, werd naar het oordeel van den pre fect van politie ongewenscht geacht, zoodat hy een verdere vertoonang verbood. De di rectie van de „Moulin Rouge” heeft de sketch nu van het programma afgenomen. Mistinguett is zeer teleurgesteld, tiaar zy lange maanden aan dte voorbereiding ervan had gewerkt. HONGARIJE. Prins Windisch Gratz. Naar gemeld wordt is het ziekteverlof van den tot vier jaar gevangenisstraf ver oordeelden prins Windisch Gratz, hetwelk heden afloopt, met drie maanden verlengd. On 30 juli moet hy dus zyn verdere straf tijd beginnen, ingeval voor dien datum niet de amnestie op hem toepasselijk wordt ver klaard. BINNENLAND. Ruimere toekenning van ouderdomsrente? Een wetsontwerp in voorbereiding. Bij de oeuanuoiing van de begroo-, Uiig yan Airbed la de EersteKamgr beeft minister Slotefnal<er de Bruine verklaard, dat hij zal pogen de inva liditeit»- en ouaerdouiswetten beter iinn Haar uoel te doen beantwoorden. In verband hiermede verneemt d» led. fat ecu wetsontwerp in voorbereiding is lot aanvulling van de invaliditeits wet. waardoor o.iu. zal worden voor- gesleld de mogelijkheid te verruimen tot bqt verkrijgen van ouderdomsrente. Prof. Noyons. Bezwaren uit den weg geruimd. beaat dagen heeft prof. Noyons, ule zooaiw men weet, aanvankelijk gewei gera bad zijn ahulbt te aanvaarden, een onderhoud gehad ntot minister Waszink ea^ hem ingelicht over de oxerwegende bezwaren tegen het aan vaarden ven een autot, zónder vol doende zekerheid dat binnen afzien- baaren tijd die benoodigde rujint. vooi onderwijs, college en voortgezet on dArzoek te zijner beschikking zou wot uen gewteld. Naar het „Utreohtsch Dagblad’ w- neemt, deelde minister Waszink vol komen het standpunt van den hoog- leeraar-en heeft bij de pertinente toe zegging gedaan naar vermogen te zul le bevor’•en dat nog dit jaar een aanvang zal worden gemaakt met den bouw van. een nieuw phyBiologisch laboratorium voor prof. Noyons Klachten van den directeur der Louise Groeve over de behandeling zyner maatschappij door den Staat. Nasleep van het Groetheide-geschil. De directeur van de N.V. Exploita tie Louise Groeve, de heer F. S»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1