'ieën i en blaas EN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOL'ÜERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. EEUILLETON. ■ng Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 1—5 regels •4, GOUDA. cmL man ui No. 355. HOOFDSTUK XIII. ir DIERGAARDE- 7W60 Wie altijd piekert.wat het leven hem „had kunnen" bieden, die kan van het leven niet genieten. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden) te soorten HAAR- omgeving, gratis ALSKEA.OJ (KJ i, hoesten n zijn ge- tan FIK. iden nad MIK FIPS IPS toot- eschheld, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Imorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad :M 0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn lage lijks; geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. maand In Dit all wijze, -mol vilLe schfe dame kpr de redenen te hebben om alle moei lijkheden over het hoofd! te zien. Zij ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertantiën in bet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheide-advertentifai de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. lustbarende wijzo mocht ontwikkelen. Bo vendien loopt het gerucht, dat Engeland, mocht Egypte in zjjn verzet volharden, be slag zou leggen op de douanerechten van laatstgenoemd Land, waardoor het van een belangrijk» bron van inkomsten zou worden 1 beroofd. Intusschen heeft Egypte reeds water in den wjjn gedaan. Velschillende besprekin gen zyin gevoerd tusschen Koning Foead en Nalias Pasja, de premier en het resultaat is geweest dat het ontwerp, hetwelk Engeland' zoo onwelgevallig is, niet terstond tot wet zal worden verheven. De verdere besprekin gen daarover zullen tot November worden uitgesteld. Hieruit volgt, dat Egypte voor den Britschen aandrang is gezwicht, zij het wellicht op een wyze, waarmee men te Lon den geen genoegen kan nemen. Engelad toch verlangt intrekking dér wet, terwijl Egypte de behandeling ervan slechts een half jaar heeft uitgesteld. Aan de eischen, vervat in ’t ultimatum, is dus niet volledig voldaan, slechts is van een compromis spra ke in het antwoord dat de Egyptische re- geering gisteren heeft overhandigd aan den Hoogen Commissaris Lord Lloyd. In dit antwoord toch wijst de regeering er op dat zy het recht van Engeland, of van eenigen anderen staat om zich te bemoeien met een aangelegenheid van zuiver binnenlandschen aard, niet kan erkennen. Wel wil zy aanne men, dat de Engelsche regeering eveneens te goeder trouw is bij het vaststellen van haar standpunt, dat van de zienswijze der Egyptische regeering zoozeer verschilt. Om nu een conflict, dat uit dit verschil van op vattingen kan voortkomen, in elk geval te vermijden, zal de Egyptische regeering de betrokken wet in deze zitting van het par lement niet meer indienen. Zij verwacht dan echter, dat, tegenover dit bewijs van den goecten wil der Egyptische regeering, de Engelsche ook haar best zal «loen om in den tijd tusschen nu en November, lyanneer het nieuwe zittingsjaar geopend wordt, een compromis te vinden, dat beide partijen zal bevredigen. De Egyptische regeering wenscht van ganscher harte tot een beter begrip van het Engelsche standpunt te komen, maar hoopt omgekeerd hetzelfde en verwacht dat door nadere gedachtenwisseling de moeilijkheden oplosbaar zullen blijken. De nota herhaalt dan den wensch van Egypte om alle wrij ving te vermijden en hoopt, dat de Engel sche regeering met deze verklaring en den algemeenen toon van de antwoordnota, ge noegen zal kunnen nemen. ddelen uit planten- anen gjj lijdt, man om een uitvoerige op te zenden aan i de medicijnen, bij DAM, die U alle ‘handeling, met de Engeland en Egypte. Het antwoord van Koning Foead. Tusschen Engeland en Egypte spant het den laatsten tijd. De directe aanleiding, men weet het, vormt het feit, dat de natio nalistische regeering te Caïro een ontwerp tot wet wilde verheffen, waarmee Engeland zich ónmogelijk kon vereen iigen. Bedoeld ontwerp, hetwelk betrekking heeft op open bare bijeenkomsten en betoogingen, zou in de plaats komen van de bestaande wet, waarmee Egypte het al een jaar of vijf heeft gedaan en die, naar de Engelschen meenen, de handhaving der publieke orde zeer wel mogeljjk maakte, zonder dat de in- dividueele vrijheid' daardoor in 't gedrang raakte. De Egyptische, nationalisten waren van een ander gevoelen en redigeerden nieuwe artikelen, die Engeland» ontstem ming wekten, omdat ze, naar het inzicht van dit land, de bevoegdheden der autoritei ten ten zeerste beperkten en de activiteit der politie verlamden. De'Engelsche bezwa ren golden ook de omstandigheid, dat krach tens de nieuwe wet de politie geen preven- tie-maatregelen mocht nemen, maai- pas mocht optreden, wanneer ernstige ongere geldheden waven uitgebroken. Terwijl voor betoogers Slechts Straffen, die niet al te veel om het lijf hebben, in ’t vooruitzicht worden gesteld, bedreigt de nieuwe wet de politie autoriteiten, die zich „vergissen”, d.w.z. iets te vroeg bij' relletjes tusschen beide ko men, met hooge boeten en vrijheidsberoo- ving. Engeland meent, dat een en ander de openbare orde, in Egypte ten zeerste gevaar kon doen loopen en dait, werd het ontwerp de veiligheid' der buitenlanders, waar- ,,'v^br Engeland krachtens de declaratie van ^1922 verantwoordelijk is, niet langer verze- rffend zou zijn. Ook door Chamberlain, Ehge- lanuls minister van buitenlandsche zaken, is gisteren deze vices geuit in ’t Lagerhuis, waar hij de Engelsch-E^ypttsche spanning besprak. Daar men te Londen echter inzag, dat met vriéndelijke verzoeken; aan de regee- ring-Nahas pasja niets was te bereiken, zag het Engelsche kabinet zich genoodzaakt krachtiger op te treden en een laatste waar schuwing; die een ultimatief karakter droeg, tot de Egyptische regeering te richten. En geland verlangde daarin van den Egypti- schen premier, dat terstond alles zou war den gedaan, opdat het ontwerp op het vereenigingsrecht geen wet zou worden en dat het bericht, behelzende de inwilliging van dezen eisch, op 2 Mei ’s avonds te 1 uur moest ^ijn ontvangen. Wanneer met de En- gelsche verlangens geen rekening wend ge houden, zou Groot-Brittannië die maatrege len nemen, welke haar in verband met den toestand wenschelijk voorkwamen. Dat dit geen loos dreigement was, bleek uit het feit, dat Engeland terstond slagschepen en krui sers naar Egypte zond, terwijl het nog ver schillende vlooteenheden by Malta gereed houdt, voor ’t geval de situatie zich op on- 'jaar van DuilscWand en Ierland veest, dat Amerika niet zal vergetea. BULGARIJE. Een cycloon boven het land. Vele dooden en gewonden. Uit Stara Zagara wordt gemeld, dat een »eor heftige cycloon, die met hagelslag ge paard ging, om 4 uur namiddag» in de buurt gepasseerd is, die verscheidene gebouwen beschadigd heeft; daken werden afgerukt en tad rijke barakken vernield. Een karre- voenttar werd met wagen en al opgenomen en ergens verder zwaar gewond neerge- smakt. Het is nog niet bekend hoe groot het aantal slachtoffers en de materieele schade is. De cycloon, die de richting Noord-Zuid had doorsneed Bulgarije van Roese naar Gorna Ozjechowitsa en heeft de telegrafi sche verbindingen met Roemenië verbroken. POLEN. De tocht van Generaal Nobilé uitgesteld. Het tegen hedennacht bepaalde vertrek van Generaal Nobilé naar Spitsbergen is te elfder ure pfgelascht daar intusschen zeer ongunstige weerberichten binnenkwamen. By windkracht en hevige sneeuwval be draagt het zicht slechts 100 Meter. BELGIE. Löwenstein koopt eeln Fokker-toestel. i>ü oeigiscne üuancier Lowenstein nooit een F OKKcr-eendeKker geKociil voor 10 passagiers. ALij is voornemens mol vrienden een toer ie maiKOiov.r net Aniierikaaaischiei continent. Hij ver- irent vanuaag naar Mqntreal mei oeu sUturdor Balcheji. OOSTENRIJK. Een proces tegen een „helderziende”. Te luster burg is een proces» begon nen Legen een bekende - ue uit Koningsbergen, Kise uuntiier- Geffters. Zij werd vaak geraadpleegd bij bet naspeuren van misdaden eb vi rlieugde ZicR in ee groote clients I uit alle kriÉgö der bevolking. Verle- uen jaar Mei was zij reeds vervolgd' wégens bedrog, maar werd toen in eerste instantie vrijgesproken, waarte gen tiet O. M. in nooger beroep was gegaan, Ér zijn ongeveer 70 getuigen gedag vaard, o.w. verschillende deskundigen Voor liét O. M. treedt als deskundige op prol. Nippe. De verdediger is ee Berliijnsch adivocaat, (jy. Winterberg, die een rapport heeft samengesteld met 26 positieve gevallen. Met mevr. Günther wordt de detective Radtke uil Koningsbergen vervolgd. ,Do man is al eems een keer gestraft wegens heling. Bij den aanvang van het proces heeft beklaagde eert overzicht gegeven van tiaar leve «loop. Zij beweert bijv op het landgoed' Osterwein verschil lende fain'idiegeheimejii onthuid te hebben. B j de ontdekking van een Kindermoord zlou een politie-ajibtenaar Kortom, de geschiedenis werd van alle kouten oe'zien, doch nooit van de liU'lvüziiyUe’. Natuurlijk werden er wel vijl ol zes aanbidders met namen ge noemd, met wie Vida kon ontvlucht zijn, en onder hen in de eerste plaats bare Devereux. Lucille had natuurlijk het eerst het verdwijnen van miss Carolan on'dekt. bïkw.jls stond Vida vroeg op en Kleedde Kidii dan zonder hulp barer kamenier. Zoo werd het middag eer Lusilie, over t lange stilzwijgen van haar meesteres verwonderd', haar slaapkamer betrad! eki de waarheid ontdekte. Was mademoiselle misschien vroegtijdig te paard of te voet uitfee- gaan Spoedig verkeerde men daar omtrent in zekerheid door het vinden van ddn brief aan Hrs. Hargrave, den Vida in ’t salon op tafe’ laad gefegdl. Mrs. Hargrave had in haar ont - i- tenis nog niet eens een plan gevon over t geen haar te doen stond, toen een ander persoon ten tooneele ver scheen. Dare Devereux had de gewoonte eiken morgen eepr wandelrit te maken cn was dezen morgen te paard naar Richmond1 gdweest. Bij zijn thuiskomst trad Ellis hen» re<*fe in die ves ibule tegen. Devereux zag duidelijk aan zijn gezicht, dat ‘dr iets belangrijks moest gebeurd zijn en vroeg daarom mln oï ii eer ongerus> „Wat te er, HUtó?” L ik U melden, dat 1, m BETREKKE- leling ben geweest, ;eljjk dankzeg voor aan my betoond, gaarne aanbeveel, itend, echt, Westeinde. „Vida Carolan Londen ontvlucht? Ónmogelijk zoo klonk1 d'e uitrcep van ieder, wien dit nieuwste nieuws ter oore kwam, maar de vertellers wisten zooveel biijzonderiiedlein mede te deelen, dat zelfs de ongeloovlgste toe- hoordler van de waarheid van het telt dbordïrongen werd. Het wab zoo, Vida Carolan had haar woning in d'e llert- foaxHstreet plotseling en op een ge- beimKinJiiige wijze verlat en. en nie- i.aar huip hebben ingetrospen. Zij kan uj( tiet voornoottU cm net ucnaoui ie zen ol iemand! een goede oi een Rech te tocuxomst heelt, pij verzekerde, dat in een bepaald' stadium van opwin ding een psychisch contact ontstaat lus- sctien de vragende persoon *>n haar zeil |uoe dn geschiedt of te verkla ren is weet aij zeil niet. Op de vraag van den president wdi zij verslaat onder helderziendheid, antwoordde mevrouw (iünfcher, dit aan ue wfttensicihap te moeite overlateo. Het is also! ziahi iels in mij losmaakt, lichtte zij toe ik voel me dan niet aan de aarde gebonden. De president wees haair erop, dat zij Iteel vaak vergissingen had begaan en dat zij dikwijls in te algemeeno bewoordingen sprak, waar op zij ver klaarde, dat, als zij verkeerd ant woordde, de wijze van vragen onjuist was. De president trachtte vast te stel len, dat beklaagde zich bediend had van een d^ecUve ot van te voren m gewonnen inlonnatiee, hetgeen mevr. Güntlter beslist antkendé. Zij beroept zich op het aan het licht brengen van. een moord', begaian op het dienstmeis je van een grondbezitter in Walters dorf. Als getuige wordt een rechtelijk 'ambtenaar gehoordi, die mededeelde, dat hij liet medium in haar helder zienden toestand heeft gadegeslagen de vrouw heeft liet gebeurde van deur moai^d, zooals deae volgens de gege ven» ook geschied kan zijn, nauwkeu rig beschreven, als dader een zeke ren Gundling aangewezen. Volgens getuige kan wn sïinmtlafco van het me- diinu-jcaen sprak* Xater feeft Gundling beketnd do dader te zijn:. hij werd tor dood veroordeeld, welke straf (later in levenslang veranderdL'\f« werd. som <ler meeste redeneieriiigen dat zij niet alleen de stad had laten. Sommigen echter bekeken die zaak van,, een zeer iprotzhisch standpunt en melenden, dat het hluis in de Ilertford- street wel spoedig door klagende en jammerende schiuldie'schters zou be stormd wordten. Vodgens hunne mee- nmg. had Vida allleem van oplichterij weten te leven en de nachtelijke vlucht noest daarvoor als bewijs den. Zij had alles op predict geno men, tot eindelijk de bom moest los barsten. Bijtijds iind zij aich evenwel uit de voeten weten te maken. Anderen weer iwilden weten, dat Vida in 't geheim een dubbel huwe lijk luid aangegaan en diaf nu de er ste echtgenoot plotseling wals te voor schijn gekomen. BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. De Arbeidsconflicten. De staking in de Rynscheepvaart. De staking van het personeel van do Rijnscheepvaart is gisteren rèeds de vreemde taai kende, doch haar uïï- spirak alsof het Engelsdi was. „Wenscht madame een kam*’’? Eén kamer is nog vrij op de bovenste ver dieping en maidame moest altiji’l eea maand hinjr vooruit betalen." fo werd niet op hoffelijke legedieeld1, doch madame Mer en, ofschoon zij een trotsche geawemd worden, haar goe- fli te hebben otm alle ,,lk dacht, Sir’ antwoordde Elh», „dat gij reeds alles aou gehoord neb ben. De steim van den trouwen kamerdienaar slokte en Devereux opende haastig d'e deur van een j^jkamer, Ellis een wenk gevend om hem te vdigen. Nadat hij de deur gesloten had, vroeg hij met rustige stem, ofschoon zijn hart schier hoorbaar klopte „Ellis, wat is er gebeurd.” ,,'t Is het beste, Sir, dacht ik, d i gij t nieuws hel eerst van mij ver neemt. Ik heb gehoord men heek h t mij' -zooeven verteld dat miss Carolan van «echt irit haar woning verdwqnen is.” „Wat Wat zegt ge daar? Met heesflhe en Bevende stem bracht Devereux detae weinige woorden uit, terwijl zijn hand zwaar op Elli s schou der viel. Deze hernam blijkbaar ontroerd ..Mr. Devereux, gij weet, dat ik u met hart en ziel ben toegedaan, en ik weet vtvgeef mij die vrijpostigheid -- ik dacht ten minste, dat gij veel belang stelde in miss Carolan. - daarom mocht ik u niet verzwijgen, ’t geen ik vernomen heb. Ik lloor''e het nienRVB van uw rijknecht. Sir. Al le wait men weet, bepaaüt zich tot ’t geen ik u gezegd heb, n.l. dat m»ss Carolan hedennacht haar woning hei nrijk heeft venlaten de ri'knec’ althans wist nie<ts anders te vermel den (Wordt vervolgd). BINNENLAND. Raad van State. Gistermiddag is de vergadering va den Raald Van State, die ook' werd bijgewoond door den Prins en Prin ses Juliana, voor de eetste maal ge»- pretsideerdi door mr. dr. F. A. C. graai van Lynden van Sandenburg, die een korte toespraak hield, waiarin iuj hul de bracht aan het werk van zijn voor ganger’ en liet vertrouwen uiteprak, dat do leden en dé ambtenaren, even als zij dit onder zijn voorgang r heb ben gedhan, met hem zouden willen samenwerken om een zoo goed1 moge lijke' afdoening van zaken te bevorde ren Het oudste lid van den Raad van State, mr. Harte van Tecklenburg, heeft dlaarna den nieuwen vice-presi- en» in zijn functie welkom geheeten; waarbij hij op diens schitterenden staat van dienst wees. 25 - „Om dé verschillend^ méteniugen zeide ze ,,kan ik lachen en een ver blijf in deze nabuursdiap is mij om vele redenen het aaiugenaahiist. Adieu, uiadfairne.” Nogmaals boog zij tot afscheid vertroi'. Nadat zij de deiur achter zich, ad' dichtgetrokken bleef zij een ©ogen blik staan, drukte liaialr hand tegen >et halrt, terwijl liaat beiveinde, blee- kc lippen eenige wooirdlen schenen te vormen, doch de' klonk der stem werd niet gehoord. „Misschien is ’t niet zoo als ik denk”, dacht zij, „mfis&chiien ben ik geheel op een dwaalspoor, docht ik wil geen steen op mijn wég ondoor zocht laten.” Vastbesloten stapte zij dé straat over en bij de Goodinan» binnen. De oudste Goodman, een ineei drongen man met een gemeen, ongun «tig voorkomen, sprak geen Frangch. liet zijn zoon roepetn, die we) antwoordde, dat zij nveit de vooruitbe taling genoegen nam en, niettegen staande de opgegeven huurprijs hon ger was dim dien jjij gewoon was te betalen, verlangde zij do 'ka er te zien. De kamer viel niet tegen, ze werd op staandten voet geiliuiijrd en net be dongen geld betaaHd. Hierop verwij derde zij zich om voor ’t overbrengen' barer goederen te zorgen. gedeeltelijk Talrijke sch, pen moesten onderweg stilgelegd wor den, aangezien de equipage het werk stopzette. Do 1 (uRsche Vétrkeersbond! en het Centrale Verbond van machinisten en sloik'trs spoort overal tol strikte soli dariteit aan. VER. STATEN. De huldiging van de Oceaanvliegers. Na da on-olli|iéelo voor-ontvaugsi beeft gistenen de stad New York <k vliegers van de Bremien ee(n oflicieele negroeling octreid, die 5 uur duurde en do inleiding beteekende voor een feestprogramma van meerdere dlagen. Naar officieel© dqetlmemers verklaar den hoeft do ontvangst door het ge- wctWige e..lih|aiffiiateim» en de groote deolneiming herinnord aan een intocht in liet oude Rome.Ondier het geloei der siyren.es van dö met vlaggen ver sierde vaartuigen, terwijl in de stra- l papiersnippers, «lingers en bladen uil telefoonboeken geworpen werden, melden de vliegers Run intocht, te midden van Duitsehe, lerscbie en Ame- rikaausche vluggen en honderdduiz dén toe «houwers. Hetgeji^bel b|egon, toen hel comité van <mtvangst de vliegers van hun hotel aïhaalde en naar dé stoomboot Macon bracht, die de Hudson verliet, toen de Lloyd stoomor Dresden bij de pier aanlegde. Eerst 1 wa etr een vlootrevue onder leiaing van de boncfemarinekolter Se minoie. Do aan dé pier liggende oce- aanschepen Leviathan en Berengaria droegen tot ‘et algdmeiene gefoüi bij Do beuiianningen. yan dé Schepen die in mijlenlange rtjWWW pftwt la g«n, stemdlen met het gejubel in. Bij net vrijheidsbeeld' zwenkten de sche pen. toen de Macom bij de bettenj aan de Zuidpunt van New York aan legde. Onophoudelijk werden de vliegers door de meevarende fotografen gefo tografeerd. Bij dte batterij begon d landparade van een 10.000 man van tKt bondsJeger, de vloot, de staats- ïwWo en andere organisaties. Jube lende menschenmassa’s omringden den stoet. Het papier viel hier en daar als een sneeuwstorm'. De vliegers verklaarden, dat de o t- vangst overweldigend was geweest. Nog wordt gemield dat bij de ont- vangst op het raadhuis burgemeester Walker heeft gewezen1 op dé hartelij ke belangstelling van alle bevolkings- dfeelen van New York. De menijle was te grooter, omdat geen rassen zoo danig tot de ontwikkeling van deze wereldstad hebben bijgedragen als de Duitschers en Ieren. De keuze van New York a’ls dbd van de groote vlucht naar het Westen over den Al- lantischen Occaen is ben schoon ge mand wist waarom of waarheen zij gevloden was. Mrs. Hargrave, haar dame van ge zelschap had wel beproefd de zaak zooveel mogelijk te verbloemen en ge sproken van oen onverjivacht telegram moiar geen mensch sloeg daaraan ge loof. De overijlde, nafcriitelijke vlucht van Vidrt Carolan kou, volgens helooideei der menigte, door geen enkel tele gram gerechtvaardigd worden en de onverschilligheid), waarmede zij het oordeel der wereildl had' durven trot- seeren, dieed veeleer dénken aan de een of andere slechte daad. De slot- was, ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1