Wit per! MING RKEN ZOON. ’ara^ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, g. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 67* Jaargang Donder Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. n voor billijke leverd. 1 ig 3 Mai 1888 ilte 20 plus Jongeheeren- ngmagazifo IAN EIJK spoor g en ken voerde. op (Wordt vervolgd). HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verheden', ikelijke kaas. 15 cent .10 cent 10 cent 10 cent 23 cent >eg van lijk Uw m a a kt, De Fransche verkiezingen. De opschuiving naar rechts. pijnlijk, dat hun leider Léon Blum word ge wipt hebben de linksche radicalen, onder leiding van Daladier, veeren moeten laten; maar vooral de communisten hebben een ernstig échec geleden; zij zyn van 27 tot 6 achteruitgegaan. Nu moet hier terstond aan toe worden gevoegd, dat het gewyzigde vei- kieeingasysteem hier mede schuld aan heeft; 17 cent aan de rjn op t oogen- wordt dat net naar de King 816 30 ..In onze Aristocratische kringen is een niet neringe opschudding ontst - door het plotseling verdwijnen ee ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per wenk 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Iieiorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 9.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten eu loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. inleriuitionale aal men moeten zeggen, dat zij niets geleerd, maan- zeer veel vergeten heelt. Nog weet men met of hij het alléén voorzien had op Hongarije, oieu wel of ook Oostenrijk het eventueel had moeten ontgelden. Zelf verklaart bij, en dat is het eenige wat uit hem te Krijgen is, dat zijn verblijf te Weenen uitsluitend verband hield met de hui dige politieke veriuoudungen in Hon garije en dat geen ander land in aan merking komt voor zijn politieke actie. Over Mayerhoger deelt het blad me de, dat deze sinds jaren met zijn vrouw to Weenen verblijf houdt. Na zijn vlupht uit Hongarije woonde hij in de Weensciie hoofdstad eerst eeni gei tijd in hotels. Toen hij een buis had gekocht, vestigde iii| zich als ver tegenwoordiger van Duitsche chemi st he en phmnaceutiische fabrieken. In Maart ’26 huurde hdj er een kantoor biji. Vast staat, dat hij weinig Klanten had, maar een uitgebreide post ont ving, evenals vdlo telegrammen en aaaigetoekienidie stukken, terwijl hij ontzaglijk veel teilefoinische gesprek 10 ct. p. pond 11 ct. p. pond 12 ct. p. pond 25 cent 25 cent 9 cent 15 cent 10 cent Rotterdam ou..n, Briukbinhi prljicourint jr«M« 1conmiumsttsdie partij had aan e Derdld Inlmmitionale ireiegedeeld, dat zij voor gewichtige aangelegenheden vier personen noodig haa. Beha Kun schijnt nu gewenscht te hebben per soonlijk deel te nemen aan die *<e'uze dier peraouon, met het gevolg, dat hij tot zijn reis besloot. Als bijzonderheic voegt'de „N. IFr. Presse” hieraan toe uat onlangs de Derde Internationale in Moskou een boek heeft uitgegeven, waarin de Weensehe gelbjeurtenissen van 15 Juli '27 worden besproken, en de deelneming daaraan door de com munistische partij wordt verheerl'jki. Kun in Oostenryk. Kun’s eerste -verblijf in Oostenrijk viel nai het einde van de Hongarije radeinheerachaippij, toen liaj op 2 Aug 19 op het kasteel Karlstem werd ge ïnterneerd en daarna naar een zie kenhui» werd gebracht. Toen geruch ten werden vernomen- over een voor genomen ontvoering van Kun, werd hij naar het gesticht Steinhof gebracht waar hij in een afzonderlijk paviljoen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkrintf: 1—5 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertantiën in het’Zaterdagnummer 20 bjislag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. jewistische propaganda met groote Kans op succes zou kunnen wor cii begonnen. De mislukking tot dusver van do bolsjewistische ectie in Oos tenrijk en Hongarije wat ml het g» volg geweest van gebrek aan nergie van de leidende penmen •er, ge- kopje, luut on dame, die door haiar merkwaardige schoonheid en fijne beschaving de ko ningin van schier ieder gezelschap was. Die dame heeft, zoo ’t schijnt, gisterennacht haar woning verlaten, zonder t geringste spoor Achter te laten om haar terug te vinden De geheele geschiedenis is in °en ge heimzinnig duister gehuld e aan gis singen omtrent haar ontbrefekt het ni“t. Men wil zoo gaarne den naam dier dame in verbinding brengen mei een anderen welbekenden naam', dbch voor deze gissing ontibreekt elke grond Voor zoover ons bekend is, worden geen pogingen in 't werk gesteld om de schuilplaats dtetr schoon*- vluchter - ge te ontdekken.” Zoo beidde een bericht in bet „Weekblad der elegante wereld”, en Fanchetie, die toevallig van n schan- ’1 had hoorde 26 - ,,’t Is goed, EHi». Ik ben je zeer dankbaar, dat gij mij ’t eerst vertelt, wat ge vernomen hebt. Ik moet on- middellijk weten wat ervan aan is en ga dadelijk naar de Herlfordfetreet. Ik wil liet juiste weten. Hij zag doodsbleek, toen hij weder in de vestibule kwam en het huis verliet. In Hor (ford streel kreeg hij, el aas, de verschrikkelijke zekerheid van het gebeurde. Nauwelijks had hij de schel doen over gaan, of tie deur werd ge «pende en de huisbediendie, blijkbaar zeer ontdiaan. zeide, terwijl hij in zijn ohtsteiltenis de gewone be'eefdheids- vorinetn vergat -,Mr Devereux, Mirs. Hargrave wou u dadelijk spreken. Hierheen als I u befieft.’ Dare Devereux volgde stilzwijgen- dén knecht naar ’t salon, walama deze rtch verwijderde, zeggende „Mrs. Hargrave zal dadelijk bij u KOmoni.” Naar uit gisteren een lunch gegeven ter eere van de vliegers van de „Bremeh”, waaraan personen, vertegenwoordigers van de offi- cieele wereld en van de voornaamste krin gen op het gebied van financiën en handel, benevens tal van bekende vliegers, deelna men. Er werden verschil lende toespraken gehouden, waarbij in het bizonder op de be- teekeniis van de vlucht voor de bevordering der vriendschappelijke betrekkingen tus- schen de volken werd gelezen. Des avonds had weder een groot diw plaats, waarbij 2600 personen aanzaten. vangstfeestelykheden hedenmorgen om 10 uur plaatselyken tyd 'beginnen. Over de Oceaan. Lindbergh’s plannen. Wolf ‘meldt uit New Yord, det Lind bergh ptanneii' 'maakt voor een nieuwe vlucht van Amerika naar Europa. De goudmijnen in Niquaragua. De zich in Amerikatoch bezit l.<- vindende goudmijnen te La Luz Bo nanza in Niquaragua zijn door aanha - gers êan generaal Samdtino ojigebla- zen. Kun’s plannen. Uil het in het kantoon- van beia Kun gevonden materiauil wordt algexeid nat zich waarschijnlijk in die eerstKomen- K.‘e Wieken in Hongarije gewicnuge ge teurteïi'issen aou-uen nepben aige- speeb'. Er waren aanwijzingen, datdellon- gaiarsdie conmruniistiscbe partij nen laatsilen tijd, oen grooter actie ontwik kelde dan te verklaren was ooo. de voonaereidiingen van die 1-Mei-viering. I Daarbij vernam de recherche, _da» Bela, V. Keudeli’s actie. De minister in het ongelyk gesteld. Het slaatigerecMsilwl te Berlijn heeft volgens het avondblad van het „B*rl. Tag.’’ gistermiddag in besloten zitting die quaestie-v Keudell behandeld en Dadelijk kwam ook d)e gezelschaps juffrouw van miss C'arolau. Devereux ijlde op haar toe en greep onstuimig baar hand miet den uilroep ,,Om Gods wil, Mirs. Hargrave, zeg mij toch- alles wet er gebeurd is.’ 1 >e aangesprakeme kon niet dadelijk antwoorden en Devereux schoof liaar eon stoel toe, terwijl v hij met onver- dragelijken angst naair haar antwoord bleef wachten. Toen zij eindelijk ge noegzaam tot zichzelf was gekomen, v rhaalde zij alles wat zij wist, en besloot met te zeggen „Als ge niet hier waart gekomen, had ik u bezocht, want Vida heelt liezen brief voor u achtergelaten.’ Tevens reikte zij hem Vida’s korten brief over. Hij ging een pas zijwaarts en las die weinige woorden, eenmaal tweemaal drukte daarna ’t papier hairtstoctitelijk tegen zijn lippen en wendde zidh eindelijk tot Mrs. Har grave, die ’t gezicht met die beide handen bedekt Meld. ,,Mrs. Hargrave”, sprak hij, en boog zich tot dlie dame, -zoodaf zijn gezient dicht bij het hare kwam. Een rilling voer haar door de leden, terwijl zij t hoofd een weinig ophief en h t doodsbleeike geiaaib van Deveroux aan schouwde, -wiens diepblatBwe oogen haar vast bleven aanetaretn. Droofenis lag over zijn geheele wezen, biltere, hartstochtelijke droefheid, maar tevens een wilskracht, dJe nergens voor te rugdeinst. in staalt gesteld aan boord van het vliegtuig te middagmalen. He restau- ratiebedrijf in hel Duitsche luchtv- keer is toeveriroi^wd alen de ,.Mftro- pa”, die dit Wdldra ook op andere lijnen zal inriahten. Een „Lichtweek” te Berlijn. Berlijn jn lidd Onder aeze leus zalt van 12 tot 18 October van dit jaar een algemieene verlichting van de hoofdstad plaats vinden. Alle openba- le gebouwen, kerken, schouwburgen, historische Imjouiumenten zuiden oijzon- der worden verlicht. Het plan bestaat zelf het „Braudeiiiburger Tor gere geld ’s avonds en ’s nachts te verlich ten. De groote winkelstraten zullen voor de gelegenheid nog feller wor- cien verlicht dian titans reeds h«t ge vat is. OOSTENRIJK. De samenwerking van Bela Kun. De liberale ,,N. Fr. Presse’ vraagt zich af wat wel de beweegreden voor K uns hernieuwd! optreden geweest mag zijn. Zou hij werkelijk niet in zien, diat die tijden sinds 1919 veran derd zijn, dal de honger de werelH niet meer regeert evenmin als vertwij feling bestaat over het verlies va den oorlog Heeft men van de Bou bon s gezegd, dat zij niet» geleerd niets vergeten liadde-ni, van de Derde Luister, Mrs Hargrave hernam Mj met zachte, doch glasheldere stem. „Ik heb Vida Carol an lief Deze brief zegt u, dat er tubscheai| ons beiden van liefde spralke was. Mijn tegen wootrdigheid in die verlaten woning geelt u ’t bewijs, dat mij aan t oor deel der wereld met» gelegen is, de wereld, die zeker niet zal nalaten om van l voorgevallene een schandaal te meiken. Oprecht en getrouw heb ik tiaar lief en zij zal de mijne worden. Zij zegt hier, dat zij mij niet bemint, d'’t zij mijner njiet waardig ia. Geen van beiden is waar. Zij had mij be loofd mij morgen te zullen ontvangt., en ik geloof, dat zij om die samen komst te ontgaan ik kan niet na gaan om wjel' e redenen dit huis Is ontvlucht. Ik zal haar gttan zoeken en wil haar terugbrengen als mijn vrouw. Ifiet» is in staat mü.i van haar te schei den niets zou mij kunnen bewegen om afstand te '‘ben van halar bezit. Al mpcht de heeHe werèb: haar en mij vcrooide<i|(“n of niet den vinger na wijzen, ik wil mijn liefde niet prijs geven.” Een oogenblflk liie-ldl Devereux en heknaun. toen- zeer bedaard ,.1)00 gij nu t geen zij van u ver langt en waarbij ik u niet van dienst kan zijn. Zend mij daarna eenig be- rhiht omtrent u zelf. Waar ik' ook ben Ellis, mijn kamerdienaar, weet st ds mijn adres en is in alles mijn ver trouwde. En nu moet ik u verzoeken 'ainds do vorige verkiezingen, toen krach tens het E. V.-stelsel werd gestemd, in be langrijke mate vooruit gegaan, doch door de districts-verkiezingen verloren zij niet temin een elftal zetels. Een merkwaardig versdhjjnsel, dat niiet onvermeld mag blijven', is de verkiezing van candidaten, die een anti-nationale politiek voeren: de verkiezin gen in Elzas-Lotharingen hebben n.1. tot resultaat gehad, dat een drietal aiutonomis- ten naar de Fransche Kamet- zullen worden afgevaardigd. Dit is voor de Fransche re- geemng een pijnlijk geval, dat te denken zal geven, al moet terstoncb’worden getuigd, dat ile Heimatbünder ook in niet geringe mate hebben geprofiteerd van communistische steun. Samenvattend kan men echter 'zoggen, dat de 29e April een goede (lag voor Poin caré is geweest, die nu in staat wordt ge steld de politiek, die aanstuurde op alge- heelen nationalen wederopbouw, voort te zetten. Zal de aanwas der nationalistische stemmen echter tengevolge hebben, dat Briand’s buitenlandsche politiek meer hin dernissen in den weg zullen worden gelegd, dan tot dusver het geval was? Een inani'l- dels gepubliceerde officieuse beschouwing van Fransche zjjde tracht elke ongerustheid op dit stuk van zaken weg te nemen. BINNENLAND. Financieele verhouding tusscheif ryk en gemeenten. p vragen van het Tweede Kamer lid den h«er Witkamp luidende 1. Is het de® minister bekend! '’al vete plattcIandsgemecutebeHturen, we gens de daling der inkomens hunner ingezetenen, in gibete ongerustheid en onzekerheid verkeeren 2. Zoo ja, is dan dte minister bereid om, aangezien die westelijke regeling der financieele verhouding lussctoen Rijk en gemeenten nog wel eenigen tljü op ziöh zal laten wachten, zooda nige maatregelen te neme», dat be doelde plattelandbgemeeuten een voo K Terwijl de Fransché verkiezingen op 22 h April reeds aantoonden dat rechts «geen K reden tot klagen had, hebben de herstem- K mingen, die een week later werden tgehou- den, de successen der nationalisten slechts bevestigd, hetgeen beteekent, dat het Fran- sche volk jegens Poincaré feitelijk een mo tie van vertrouwen heeft uitgesproken. Het w kabinet der nationale eenheid', aan het hoofdj )het aantal communistische stemmen toch is, waarvan Poincaré staat, heeft nu een stevi- ger parlementaire basis gekregen. Tot dus ver kon Poincaré zich alleen handhaven, dank zij de omstandigheid, dat de radicalen en radicaal-socialisten bereid werden ge vonden het kabinet-Poincaré te steunen; laatstgenoemde politieke groepen waren in het kabinet dan ook door een drietal mi nistère Herriot, Perrier en Painlevé vertegenwoordigd. De groep dèr nationalisten is echter thans zoozeer vooruitgegaan,, dat zjj thans de sterkste Kamer-fracti-e vormen en dus de plaats hebben ingenomen, welke tot nog toe aan de radicalen en radicaal-socialisten wa-s toebedeekl. Wanneer Poincaré zulks, wenscli- te, zou hij zelfs, verondersteld, dat de meer rechts zich oriënteerende radicalen, die zich rondom Franklin 'Bouillon hebben geschaard en.die zich v^n de. socialisten verder hebber, verwyderd, den minister-president steunen^ de medewerking van de overige radicalen en radicaal-socialisten. kunnen ontberen. Het is echter niet aan te nemen, dat Poincaré Har riot en de aynen over boord zal gooien, daar een stevige meerderheid altijd verkieslijker is dan een onbftteekenende, welke voorna melijk steunt op rechts en ’t centrum. Terwyi de nationalisten een prachtigen vooruitgang wisten te boeken en de socialis- len zich konden .handhaven al was het BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. „Pressa” „De Technische Stad” „Huis en Techniek”. Ln den loop van de maand Mei zul len in DuitscMmid drie groote ten- toonwiteltingoni worden geopend. De leesftellijké opening van de ,,1’reswa de iideirnaitKxnale pcgs-lenloonstelling vinjclt op 12 Mei as. te Keulenplaa». icir dagen later, op 16 Mei, word te Dresden de tentoonstelling „De tech- n.sdie Stad’ georganiseerd ter geler geniueid van het honderdjarig bestaan («er Teclmtische lloogeselioql, geopend. 'Ion slotte opent op 26 Mei de gjooie teaitoouBtelling „Huis en TociiniA” te Miïnelien baar poorten. Middagmaal in de lueht. Op Zondag 26 April heeft voor het eerst peai in do di«n|stregeiling voor zien vliegtuig vaai de Itoutsche Lufl- hansa” de reis BerlijnParijs zonder tussciienlandiiig a(gelegd. Voor de eet- He maal werden tevens de reizigers Er zijn menschen die liever hooren waarzeggen, dan dat ze naar de waarheid luisteren. M mij even alleen met Lucille te la spreken,. Mrs. Hargrave stond op, om te do°n ’t geen ha&r verzocht werd. In liet oogenblik, waarin Devereux -zich alleen in dp kamier bevond preste hij de beide vuisten tegen hef voor hoofd en jamanelrde ida, Vid" Blijn leven-, mijn ziel Ge wist niet, hoezeer ik u beminde, anders liadt ge mij uw volle vertro wen geschonken.” Toen Lucille ’t salon betrad, was hij weder de kalme, beredeneerde mini en een vludhtig opmerker zou gedadlrt hebbejn, dat de schre.endO kamenier véél meer door 't gebeujjde \.as aangegrepeai dan hij. Lucille kon aangaande V ida’s vlucht nie; de geringste opheldering geven z;; kon zelfs niet met juistheid zeggen geen enkel -kleedmgstuik uit die garee spreken, kocht een exemplaar van het bovengenoemd blad en, nadat ‘et be wuste bericht haar aandacht getro’ - ken luad. ijlde zij naar de Ihikostreet zoo snel als haar voeten haar daar brengen kondOn. „Madame, madianie’ riep zij. et salon biimenstormend, waarin Mrs. Russell zat te schrijven, „lees dat eens. ’t Ziet er mooi uit.” voor faj start i loop en het luchtswl uit het gezicht verdv weersomstandt kust van Spitsbergen’ blik gunstig. Verwa®j luclitscirip in 45 urel stone-baiai zal vliege® VER. STAGEN. De Oceaanvjpegei-H. Coolidge zal hen ontvangen. New-Yoric gjfrordt gemeld, is 351)0 met oenigo andere Hongaarscne voik», commissalissen wem Opgesloten loén weru, een poging gedaan om nem te bevr.juen, iater nog een om hem te verguiigen. ‘Lp lo Jun 20 weru hij met uitgawjaseide krijgsgevangenen eu communisieji naar Kusiand gestuurd. ue regeering te Moskou, die ten voile vertrouwen stelde in de energie van Bela Kim, gebruikte hem her naaluepjk voor liet neerslaan van eon t-rarevofutiouaire bewegingen. Zoo werd hem de bewtrijuuig locverlrouwü van de contra revolutionaire beweging in don Krim. Daaitoij ging hij te wers op zulk een doortastende wij^e, dat Moskou hem terug moest roepen. Dui zenden menschen Hot iiij toenmaals rqeiniclueten. In verband me dit op noden ging toen tiet gerucht, dat hij Krankzinnig zou zijn, maar het gerucht oleek oajjuist. Een tijdlang was Kun s invloed te Moskou uitgescnakold, daar in) vercloukiiig hadi gewekt door zijn sympathie voor de oppositie In z,en laatsten tijd schijnt het hem gelukt te zijn weer iuet vertrouwen dor leiden de kringen terug te iqrijgen De politieke recherche te Boedapest, Olie beschikt over goede inlichtingen u Moskou, zoo vertelt de „N Fr. Presse’ verder, meent, dat Kun; zich door zijn jongste actie te Weenen %ijn positi|q ld Moskon nog meer heelt wil ton versterken. Hij heeft de sovjetre- geering een rapport voorgelegd, waar n hij trachtte te bewijzen, dai de re volutie in Midlden isuropa alleen mogelijk is door e«n actie van u>t Weenen oi Boediapest. Hij grono- d<. dit oordeel hierop, dat de eeono- miaglie_.y^yiioudingen in beide landen r (iOlimiE COURANT. beplistf dal die weigering van de lands- re^eeriug om aan biet verzoek vap den rijksmimster te voldoen, gegrond is. I »e kosten komen voor rekening van het rijk. De Strafeenaat beschouwt blijkbaar de wettelijke voorwaarden voor liet dooi’ v. Kdudell verlang verbod niet als aanwezig. Het luchtschip „Ltalia” van Stolp naar Spitsbergen vertrokken. Hedennacht te 3.20 is het Italiaan- sche lucihtschip ,.Ita)lia” van btolp naar Spitsbergen verifrokkon. Generaal Nobilé gal, nadiai. te ^middernacht gun stige weerberichten waren ontvangen, last het schip voor fcpt vertrek gereed tö maken. De start Md een vlot ver^ loop en het luchtsctilp was ghedten l’e de geringste opheldering geven boe de vluchtelinge gekleed was. want daall in <fe groote woreld „na. /«roan. robe werd gemist Devereux had na het onderhoud met T wille nog een kort gespr met Mrs. Hairgrave en op haar voorsted oir de mienschen iets te vertellen van een dringend telegram gaf hij ten antwoord: ,,Doe zooals gij mocht goedvinden, ï.irs Hergrave, men zal h to**’ ntot gdiooven.” HOOFDS UK XPV. 12 cent 15 cent - 39 cent

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1