Adverteert in dit Blad. GEOPEND zal worden Qeloovonc^ f119 'qK flö Bpxgl Schaduwzijden van Parijs D.D.D. Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planten extracten. Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gjj lijdt, man nen of vrouwen, acute of chronische ziekten, aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte, of alleen den naam daarvan, op te zenden aan den uitvinder dezep behandeling, G. DAMMAN, doctor in de medicijnen, bij QZÜÜ WONDEN ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. NIEUN MAGERHEID Het Kamermeisje van bel Palace Ml of 820 60 pneumatiek 4'|2 °/o Pandbrieven a 99'|2 °/o in stukken van f1000.f500.en f100. Mo. 1675 HEERENSTRAAT THALIA THEATER. IJ Utrechtsere Hypotheekbank UTRICHT H. KRIMPENFORT ZOON BERGAMBA NIEUWERE L--* Het Voedselvraagstuk VADER TEGEN WIL EN DANK de nieuwste UFA klucht in zeven acten. In de hoofdrollen LILIAN HARVEY - HANS MIERENDORF - HARRY HALM - JULIUS FALKENSTEIN - Als 2e hoofdnummer op verzoek: ■i VARIÉTÉ m de beste film van EMIL JANNINGS en LYA DE PUTTI Voelbalwedslrijd HollandDenemarken Toegang boven 14 jaar. VERKOUDHEDEN PAINEXPELLER VERLOREN Ondertrouwd: SCHOUWBURG-BIOSCOOP - «OUDA Pandbrieven f 47.000.000. - a.s. 825 12 I «LLEEM TOEBMEC VOOR PEROOREH ROVER 14 1RRR 40 4 Dit blad ver Hiermede geven wij U kennis dat ons FILIAAL 824 19 No. 355. No. 355. hoek Prins Hendrikstraat Oe negei morgen VRIJDAG 821 12 Eenig eigenaar der beroemde „CHRINOFLOOR”. 78150 822 8U kF; IV muf n p ft WESTZAAN. EEUILi HET GEHEIM No. L voor den Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. 823 40 ABONNEREN per kwartaal 2. Franco per post Abonnementen by onze agenten Onze bureaux Redactie Telef. 8 Het Sze De. tydelyk voorzi bondsraad, de heer negende Volkenbond; Sen September a.s. I agenda staan o.a. ve we permanente raa van een rechter by rechtshofiin Den Ha; afgetreden rechter voorts het rapport t den bouw van het V< laties tusschen den 1 en organisaties, die den Volkenbond zyn ring zal verder op de van de voorbereiding tot de codificatie recht, die het volge bijeenkomt. Ten slot kennis nemen van het sie over het voorstel doel heeft, de uitwer plan voor de codifici recht. T. LENS Prot. Becrafenis Directeur. Spieringstraat 57 - Taltf. 764 H. LANGERAK. Stalhouder. Hoogachtend PER EL J Dramatische schets in 6 acten uit het moderne Parijsche Apachenleven met Charles Ray als Millionalr, Joan Crawford als de Apache Meid en Douglas Gilmore de beruchte Apache De Kat. Als 2s hoofdnummer i Een dol komische film: Wij, bezitten 54 soorten middelen voor 21 velschillende soorten HAAR ZIEKTEN. Attesten van dankbare herstelden uit Uw eigen omgeving, gratis toezending. Spreekuren eiken Maandag en Dinsdag van 10—3 en 6—8 uur DIERGAARDE- SINGEL 91, by de West Kruiskade, ROTTERDAM. C. P HEIJ èn LIEN DE MOL. Gouda, 3 Mei 1928. Ontvangdag: Zondag 6^Mei van 21/2—4 uur, Markt 38. ‘Vanaf VRIJDAG 4 MEI zijn wij wederom geslaagd een succes-program ma samen te stellen Als Ie hoofdnummer i Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’S OOSTEKSCHE KRACHIT1L- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroont', met gouden medailles en eere-diploma’s. Ir 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadelyk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen Prijs per doos van 100 stuks 3.50. 200 ■«tuks 5.50. franco thuis onder rembour' of na ontvangst van postwissel. FILIAAL Gl’RSKI. Zeeetr. 21. Den Ifaae Heden overleed zacht en kalm in den ouderom van 79 jaar, onze beste Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Robbert Cornells de Bruin. Uit aller naam, Wed. D. J. DE BRUIN— Fennet. Gouda, 3 Mei 1928. Groeneweg 79. Voor de primitieve nensch, die baby heet, is er slechte eén vraagstuk Als de voedselkwestie is opgelost met de hulp van Molenaar' Kindermeel leeft baby in de beste verstand houding met ouders en verpleegster. Vraagt attestenboekje aan P. MOLENAAR Co. instelling, i doodt en i proefflacon zal U VANAF VRIJDAG 4 MBI is ten middel van wetenschap- pelijkc samenstelling, dat del I ziektekiemen doodt en de huid I I geneest. Een proefflacon zal U I overtuigen. I •Voer Nnidi HOE DE VAKMAN EEN BE DRUKTE VLOERBEDEKKING KEURTI nt kras proef. dwz. een ge!i)k aantal keeren elfde kracht over de ver e soorten vloerbedek u *st die. waar -in genngsten i - Overlui ze. alvorens I Erfgenaam tegen wil en dank. ZEVEN ACTEN van dolle schaterlach met in de hoofdrol de bij iedereen bekende BETTY BALFOUR. Als extra attractie Woensdag MATINEE. Donderdag gesloten- M. Snabilié (Afd. S 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM, die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling, met de bewijzen Van de verkregen merkwaardige resultaten. JICHT SPIT AD onmidt vtrdrwvenVW7 W/;- W door een enkdé/Y /A I inwmivinö met WA f ï/i RICHTER'ARKEA 1 RAIH-KXPCLLER 1/ \A-( I millioenen lijden 1/ 1 hebben daaraan l JK vCl hunne penezing te danhen AHKIR I Door het verbindend worden van de eenige uitdeelingslijst in het fail lissement van H. VAN SLINGER LAND, kleermaker te Gouda, Is dit faillissement GEËINDIGD De curator, Mr. S. H. SMIT, Wijdstraat 5 te Gouda. Lachende spot ge lach krenkt. een gouden kettinkje met blauw émail medaillon, inhoudende jongensportretje. Tegen belooning terug te bezorgen bij ENDENBURG, Ridder van Cats- weg 67, Gouda. 11 826 HOE DE VAKMAN EEN - BEDRUKTE VLOER I BEDEKKING KEG" fill buigt een stuk naar /till kanten Kraakt het met dar i lll 'l I hi|. dat de 'I HL l,|k met d m I j en daardoor r duurzaamheid IjlII f dezelfde wi' WS vloerbedekk DANKBETUIGING MOORDRECHT BIJ GOUDA. WelEd. Heer. Met groote blijdschap kan ik U melden, dat mijn haarziekte, welke een ernstig aanzien had, m BETREKKE LIJK KORTEN TIJD dat ik onder Uw behandeling ben geweest, volkomen is hersteld. Terwyl ik nogmaals hartelyk dankzeg voor TROUWE en SUOCESVOLLE behandeling aan my betoond, waarom ik dan ook Uw adres een ieder zeer gaarne aanbeveel.’ (w. g.) Hoogachtend, H. VERZAAL, Moordrecht, Westeinde. Het comité van dri< zitting van den V werd met het onderzi ten en verklaringen Nieuwjaarsdag aan Szent-Gotthard en m een rapport dienaang tement van huitente Haag bijeengekomen. Het comité bestaal digers in den Volker land): jhr. mr. F. Be •inaster van buitenlt ter; van Chili, den hf sadeur te Rome en v; J. Procope, mi niste zaken en zal zich o.m hooren van de door 'leskundigen. De mitrailleuze-de sche ingenieur Kjelli een wapenfabriek te ■sohe heer Skerman, gen omtrent <]p door blyfselen van de zei gelyk bekend, door ring onbruikbaar wei jbeide. andere deskur directeur-generaal de; de Zwitsersche heer van den raad van beh firma Danzas Co. t té inlichtingen zaïlle: quaesties van intern, voer, expeditie en t< reglementen. Het comité zal wc den heer Erik Colban peningsactie van he rjaat, die vergezeld Eischt origineele met schriftehjke garantie en weigert imitaties, die U als gelijkwaardig asn Q^lktwn XQitdtn wordm langepozcn» 27 - H«st0r Ransome en doorbeip met dn tieberionii Daarna, l niet, t geen zij zij nog eens te lez öe grootste aand "oord. Neen, twijfe •ijk, de vluchteling* dm dian Vidb zijn zij roerloos op i el weekblad aan vingers ontgleed. F vens haar, zag liaj opmerkzaamheid, aa woord. Eindelijk t Kan niemand O'adöniqiselle Vida. Hester gaf door ‘f kennen, dat zij l anchette deelde. „Dan is zij er qoi *«H»doorgegalan „Neen’, antwooa ^aingeklemde tand) ze niet, dat weet il allöen. Ik begrijp kamen is. t Is alli tengevolge van doorliggen, smetten ea jeuken by kinderen, brand-, sny- en ve1’ ruilde wonden, winterhanden en voeten, i* sprongen lippen, ruwe huid, huidverscW fering, Moven, barsten, zweren, open b*" nen, pijnlijke bloedende in en uttwendR* aambeien genoost men met WertoiW** Zalf van Jamta Maria WorUlboer. Vorttrifgbanr ft 71 cent b« da wm WMbaar*a AiMbiWa 1 .OER 'URTI r beide adkt het met dan weet verflaag onafscheide- massa verbonden is >«r waarborgen voor imheid geeft Keur op wi|ze alvorens Uw tkmg re koopenl DRUKTE VLOE KEUJ Hij neemt een kras hi) krast e met dezelfi schillende king en kiest die. waarop het krassen den genngsten invloed uitoefent Overtuigt U op deze wijze, alvorens Uw vloer bedekking te koopenl Gelooven op gezag is niet meer noodig! U kunt zeer eenvoudig zélf beoordeelen of de vloerbedekking, die U zoudt willen aanschaffen, aan Uw eischen voldoet. Het is U duidelijk, dat de duurzaam heid van een bedrukte vloerbedekking afhangt van de kwaliteit der verf- en vernislaag. Hoe vaster deze op de massa zijn aangebracht, hoe grooter de waarborg voor duurzaamheid is. U kunt dat zelf constateeren! Neem de hiernaast afgebeelde krasproef op alle bedrukte vloerbedekkingen, die Uw leverancier U toont en U zult uit eigen overtuiging Balatum verlangen. En het zal U tevens duidelijk zijn, waar om de Balatum-fabrieken van nu af aan, ondanks den lagen prijs, lederen koop van haar nieuw en verbeterd product schriftelijk kunnen garandeeren. Balatum is mooi, duurzaam en goed koop. gemakkelijk te onderhouden, tegen water ten volle bestand en in een groot aantal dessins, w.o. naar ontwerpen van Hollandsche kunstenaars, verkrijgbaar. De BANK stelt beschikbaar: De Directie: Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3