Blad. fO 99 U ZOON. EUCEN selvraagstuk oedselkwestie is aet de hulp van iXPHin INDEN doorliggea, smetten n, braad-, sny- eo iterhanden en voeten, f* ruwe huid, huidversclul- riten, zweren, open b*- tdonde in ra ultwendif* men met Wortel to*1* larie Wortelboor Fi orat bff da NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho. IB7S7 Vrijdag 4 *«i 1928 87» Jaargang ekbank 4.^- IMATIEK )UDHEDEr BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. V*X X UXUblLULl IT VU1/1 if 1 VyAyAJVULVJrk T Xllll DUOIlVVL MV U JLZJLUXVXJklA., A1WJV11 A) XU V V** J nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, stolwijk, waddinxveen, zevi Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ur DIERGAARDE. 78150 romp ge EEUILLETON. HOOFDSTUK XV. (Wordt vervolgd). de soorten HAAR- 1 omgeving, gratis HEt GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verheden Lachende spot geneest, een spottende lach krenkt. De van voor illijke iverd mt- m- ge- vrouw krachtig stand, uit net IER .Ml Iers aan mg dk eve -lensch, die baby vhts eén vraagstuk Kindermeel de beste verstand- ders en verpleegster, .estenboekje aan Co. WESTZAAN. i ik U melden, dat .d, in BETREKKE-- deling ben geweest, telijk dankzeg voor aan my betoond, gaarne aanbeveel, htend, recht, Westeinde. de meening van dien liet vermoeden juist, aai, eze overweg bewaakt was o_ weest, het ongeval niet zou zijn voor korte wending, zonder van vaart verminderen., aan. en In Al dat ondergrondseh gewroet i» OOK een •100.- i e L HOORWEG. Het Szent-Gotthaid incident. De tydelijk voorzitter van den Volken bondsraad, de heer Urutia, heeft heden de negende Vodkenbondsvergadering tegen den Sen September a.s. bijeengeroepen. Op de agenda staan o.a. verkiezing van drie nieu we permanente raadsleden, de verkiezing van een rechter bij het Internationaal Ge rechtshof «in Den Haag in de plaats van den af getreden rechter John Basset Moore, voorts het rapport van de commissie voor den bouw van het Volkenbondspaieis, de re laties tusschen den Bond en de instellingen en organisaties, die oijxtór de auspiciën van den Volkenbond zyn opgericht. De vergade ring zal venter op de hoogte worden gesteld van de voorbereidingen voor de conferentie tot de codificatie van het internationaal recht, die het volgend jaar in Den Haag bijeenkomt. Ten slotte zal de vergadering kennis nemen van het advies van de commis sie over het voorstel van Paraguay dat ten doel heeft, de uitwerking van een algemeen plan voor de codificatie van internationaal recht. I are Devereux reed1 in een auto ten zijn huis in Earlton Gardens naar Cavendlish-Squaire. Bij den boek va’1 Oxtordstreet mqpikte de auto een vrij RICHTER'S» ANKER I ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.1)0, per week 22 cent, overal waar de I merging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.F0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Aanunistrafae Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Het comité van drie, dat tijdens de Maart- zitting van den Volkenbondsraad belast werd met het onderzoeken van de documen ten en verklaringen inzake het incident op Nieuwjaarsdag aan het spoorwegstation Srent-Gotthard en met het uitbrengen van een rapport dienaangaande is in het depar tement van huitenlandsche. zaken in den Haag bijeengekomen. Het comité bestaat uit de vertegenwoor digers in den Volkenbondsraad van Neder land: jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, minister van huitenlandsche zaken, voorzit ter; van Chili, den heer E. Villegas, ambas sadeur te Rome en van Finland, de heer H. J. Procope, minister van buitenlandsche zaken en zal zich o.m. bezig houden met het hooren van de .door het comité benoemde deskundigen. De mitrailleuze-deskundigen, de Zweed- sche ingenieur Kjelltman, oud-directeur van een wapenfabriek te Stockholm, en dé Brit- sche heer Skerman, zullen verslag uitbren gen omtrent <|p door hen onderzochte over blijfselen van de zending wapentuig, die, geljjk bekend, door de Hongaarsche regee rt ng onbruikbaar werd gemaakt, terwyl de )xüde. andere deskundigen, de heer Kalff. directeur-generaal der Ned. Spoorwegen, en de Zwitsersche heer Verzinger, voorzitter van den raad van beheer van de expediteurs- firma Danzas Go. te Bazel, aan het comi té inlichtingen zullen verschaffen omtrent quaestieg van internationaal spoorwegver voer, expeditie en toepassing van douane reglementen. Het comité zal worden bijgestaan door den heer Erik Coliban, directeur der ontwa- peningsactie van het Volkenbondssecreta- riaat, die vergezeld wordt van een drietal 27 - Heator Ransome greep driftig t bied en doorliep met de (togen het sensa u—Daarna, als vertrouwde zi.i gekomen is de minister bereid het oordeel uitsluitend ten aanrien van dit la. tste van Hel Kijkstoeziöht op ..e Sp wegen mede te deel en Uémeenteraad van Luiemborg. De burgemeester over zyn nouding in de bekende quaestie. Naar aanieiduig van een brief door vein neer h. j. ten Borge, nd van uen gemeenteraad van Culemporg, ge ii‘441 Ql wen ourgemeetttty, waarin ue vraag wem gewield, oi deze alsnog m net algemeen belang iii^i sitanupuait zou willen moiivegreni in verband' mei de 'door het Eerste Kamerlid Hermans geoefende critiek in de bekom T quaestie, antwoordde de burgemeester Ut de raadsvergadering van Woens U'.igaviondl o.m. Ik had aanvankelijk gedacht met op dezen brief in te gaan, doch ben later op dit besluit teruggekomen, daar ik in uezje vergadering een prachtige ge legenheid neb, te zeggen, wat mij op het tart ligt. W elnu, uit een door alle betrekke- pen afgelegde schriftelijlke en getee- l ende verklaring blijkt, dat van al de^ beweringen, door het Kamerlid Her-' man» gedaan, mets wdar is. Praatjes tegen het belang der gemeente, daarom zal de Riad zeer zever niets liever wenscheu. dan dat einde komt aan dat gestook. Dit wil ik u hier wel verzekeren dat ik, on- d&*ks alle pogingen tot intimidatie, mijn plicht zal blijven doen, en met een Kamerlid of wie ook zal mij Mg- gen, wat ik als burgemeester te doen heb. Het geschil tusschen. Cairo en Londen, mag momenteel als bij gelegd worden be schouwd. Ei^eland toch heeft met voldoe ning vastgesteld, dat Egypte s houding niet door fanatisme en hardnekkigheid wordt gekenmerkt, daar in de nota aan Engeland de bereidwilligheid te kennen is gegeven de behandeling der wet op het vereenigings- recht, die den Britten een doorn in ’t oog was, op te schorten,tót November. Onder- tusschen geeft de Engelsche regeering in haar antwoord aan Cairo op een wijze, die aldaar niet misverstaan kan worden, te ken nen, dat de wet geenszins in eenen of an deren vorm mag herleven en dat men te Londen geeq maatregelen van Egyptische zijde kan gedoogen, die een even gevaarlijk karakter dragen als de geïncrimineerde wet. Engeland kan niets toelaten, waardoor iyf en goed van buitenlanders, voor welker be scherming het verantwoordelijk is, bedreigd worden, zoodat <lan ook opnieuw Britsche interventie in uitzicht wordt gesteld, wan neer Egypte buiten zijn boekje mocht gaan. M. a. w.: Engelanda antwoordnota beteekent een betuiging van instemming met het feit, dat Egypte voorloopig afziet van staippen, die Engeland zouden prikkelen, maar tevens een ernstige waarschuwing aan ’t adres van Cairo om niet opnieuw een houding aan te nemen, clie feitelijk de huidige tegemoetko mendheid der Egyptische regeering te niet zou doen. Het conflict is dus voorloopig uit de wereld en pas tegen het einde van het jaar zullen wy weten, of de Egyptische na tionalisten opnieuw Engeland zullen trotsee- rem. 'l'wee dagen daarna was tiet huis in de Hertordsljreel gesfioten en had nog niemand tets ontdekt van t spoor van Vida Carol au. Had haar met mogen vertrouwen ik \<as zwak, diwaas, liciJfgeloovig, toen in mij inbeielde, dat bój een wezen als zij die haat een machtiger factor kon zijn dan de liefde. Tegen wil en dank heelt zij dien Devereux lieu, i eii.^e- iijk fieeilt inij haar zijn liefdei betoOsr, en zij, zij is teinuggedeinsd voor het uoel, waarvoor ik zoo lang gewerkt neb God zoo lang. Zoowel voor de wraak als voor de liefde is zij ge vlucht. Voor de wraak, omdat ze die iet nemen wjl, voor die liefde, omdat ze dóe niet nemen durft. Zij isvalscb en inedneedlig. riep Hester, terwijl zij zich neer en meer opwond, van ha ar siboei sprong en ontstuiirig heen en weer nep. ..O, ik zóu zoo gaarne naar Dare i 'evereux gaan, om hem de waar hei cl ie zeggen, maar mijn tanden zijn thans gebonden Als ik nu te voor schijn treed', kan hij mij in ’t verderf storten. Haar geheim heeft zij onge schonden bewaard, dhareen twijfel ik niet. Maar wat zij gezaaid heeft, zal hii maaien. Toch heb ik met die ge schiedenis ten minste iets ver «gen 'besloot zij met een zegevierenden lach Als hij haar wetkelijk bemint, heeft hij een zwaar lijden te doorstaan en zal zijn gefieele leven 'moeten lijden, want de vlek, die op haar naam rust, is nooit weg te wissdhen. en oe vrouw van een Devereux moet, even als Cesar’s vrouw, boven elke verden king verheven zijn.” ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bahoorende tot dra bexorftrintf 1—5 regels L30, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en» den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagaummer 20 byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van dra prfja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels «.05, elke regel meer f 040. Op de voorpagina 50 hoöger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingra bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bat Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. BINNENLAND. (i eden kt ee ken voor Juliana v. Stolberg. Binnenkort zal uit de groeve Euvilie in Frankrijk in Don Haag aauKomeii, en wei in eenige achioreonvolgende zeiKitingen, de steen, waairuit het ge- denMaeKen v<x>r Juliana van stolberg adi wxjfrden vervaard.gd1. Het gedenkteeken aal worden opge iroKnen uil b0 grootere en Kleinere steenwlukken, welke op het Louise de c oiigniypiem ten opzichte van elkaai zoodanig zuiden worden opgestapeïa, aat elk steenstuK direct de berekende p.aats zal krijgen. Wanneer aldus de onafgewerkte sieeustui.ken zullen zijn opgestapeïa, zal diatirondieen worden ópgetrokken een houten loKXls welke als wejkplaa zal dienen voor dien beeldhouwer om ‘■e verdere steenbewerking te verricn- ten. Tegelijker tijd zullen, naar eze loods worden aveingejjracht de gjpsm ideilcn, die in zijn armen lag, herkende te j lot zijne verrassing het vriendefijse beschaafde voorkdmen der Francaise dié Item kort geleden bij t verlaten van het huis ven Gifford West naar den weg had gevraagd. ..Zij heeft zacb «kar Biet bweera bir’ vroeg een mam. die dadelijk naar de plaats van t ongeluk was ge sneld en spoedig daarop bad zich een menigte van to^chouwere om Deve reux en de Francaise vereenigd. ..Neen zoo beantwoordde Deve reux de gestelde vraag, .^aeen, zij kan zie’’ nagenoeg niet bezeerd hebben, zij werd alleen omver geworpen. Wilt gij mij helpen, om haar de auto te tillen?” BUITEN LANDSCH NIEUWS. TURKIJE. Een nieuwe aardbeving. In den afgeloopen nacht heeft aan de Westkust van Kleón-Azië een hevige aard beving plaats 'gehad, welke ook te Konstar.- tinopel werd gevoeld. In vele streken, zoo te Smyrna, duurde de aardbeving 25 secon den. Bijzonderheden omtrent aangerichte schade ontbreken. De aardschokken, waarvan reeds melding werd gemaakt, deden zich Woensdag kort voor middernacht in tamelijke sterkte ge voelen. Zy gingen gepaard met een dof on- deraardsch gerommel. Ook te Eaki Sjehir, Koetahia en omgeving deed zich een hevige aairdbeweging gevoelen. Te Koetahia kon den twee afzonderlijke zeer hevige schok ken worden waargenomen, waarvan de een 35 én de andere 90 seconden aanhield. Hier en daar scheurden de muren. Omtrent eventuéele slachtoffers en den omvang der schade js nog niets bekend. h'J de auto en terwijl bij rich boog over ’t bfecke gelaat der dame. OCH een hondenkarretje met voerman werd gegrepen, met het ge- voig, dal bet hooidi en annen van dien voerman van de romp werden scheiden Is, lunar nister, 1 dien dies vervaardigd op de Itelït der ware grootte van het gedénkteeken, welke i'ipsiilgietsels zijn gemaakt naar liet i leinmodel, oiUwwpie«n door den beeld houwer B. A. .M. Ingeïi IIousz. Op deze gipsmodellen zal de heer li .M. Hagedbomi bet punrteerwerk l ebben te verrichten, door op deze aaai te brengen duidenden vaste pun ten, van waaruit die verschillende me- liuaen zullen moeten geschiede Zijn rte metingen vefriebt, dan kan biet Lapwerk beginnen, eveneens te ver richten door den heer II. Ml Hage doom.. Het geheele werk staat onder toe zicht van den Reer B. A. M. Ingen- Jlousz. en de heer ir. D. Roosenburg verlftent als architect medewerking. De onbewaakte overwegen. liet Eerste Kamerlid de heer Muralt heen aan oen minister v\ aterstaat de voigendlq vragen gesteld: Is het ju.st, out ZZ Apru j-, op den onbewaaKten overweg op den Waard senen i/ija aan de spoorlijn Leiden— oorden een gruwelijk ongeval heeft p.aaits gevonden, waarbij uoor s..ieil trein een hondenkarretje tieberiom Daarna, als vertrouwde zij l niet, t geen zij g°rien had, b^on zij nog eens te lezen, langzaam, at <le grootste aandacht, woord voor voord. Neen, twijfel was niet nioge- hjt. de vluchtelinge kon niemand an ders dian Vidla zijn. Een paar minuten zat zij roerloos op haar stoel, terwijl i el weekblad aan haar machtelooze vingers ontgleed. Fanchette stond ne vens haar, zag haar meesteres me» opmerkzaamjtieid aan, doch sprak geien woord. Eindelijk zei ze fluisterend t Kan niennand andere zijn dan i>‘ad)e»iici|ifielle Vida.’ Hester gaf dioor een zeggend gebaar to kennen, dat rij die meaning van l’anchette deelde. ,,Dan is zij er ook met Mr. Devereux /an doorgegaan hernairt die kamenier. •jNeen", anltwoordde Heater met saaingeklemde tanden, „neen, dat is ze niet, dat weet ik wel zeker. Zij is alleen. Ik begrijp wel. hoe alles t e- kornen is. t Is allee mijn schuld. Fanchette hoorde dit alles zwijgend aan en niemand had, die haar gezien zou bobben, kunnen uilmaken ot zij deelneming gevoelde of riet. Fanchette was een kleine, dikke, bolblee're Francaise met een gemeen voorkomen, met scherpe trei ken om den mond en een vooruitstekende fan. Niettegenstaande haar kleine listige oegen was het gclueele voorkomen zeer «luidend Zij was eenvoudig gekleed en niema d zou op de gedachte zijn gekomen, deze vrouw van ijdelheid <e verdenkei, en toch was rij in hoog© n-ate ijdel. ,,lk moet erkennen, (Fanchette, dat ii Vida niet begrijp ae>i Hester. ..Wie heeft haar ooit kunnen be grijpen’-prak Fanchette, „zelfs toen zij nog een kind was leeft zij niet a:tijd haar zin gevolgd? ,.Ze kan natuurlijk nooit weder in de Londensdhe kringpn verschijnen meende Hester. ..Zij heietft zich hier voor goed ónmogelijk gemaakt Het eenige. walt ik dloen kan. is vooral onderzoeken en voor t overige moet ik d<e dingen hun loop laten Ik heb dwaas gohsindeld, misschien voor de eerete maal m mijn lev^n. een kind als Vida op te dragen om een man als Dare Devereux te verlokken, in l'ïvar netten te vargera^en mij daarbij in te beelden, dat haar liefde voor ii.ij sterker zou zijn d'an rijn macht op haar hart.’’ ..Ja, de liefde”, zuchtte Fanchette GOlllSIIIE (III HIM. De negende Volkenbondsvergadering bijo geroepen. Engeland en Egypte, ambtenaren van <le ontwapening#- en van de transitsecties' van genoemd secretariaat. De staking bij'de Rijnvaart. Naar het W. B. uit Duisburg meldt, heeft ook het schipperspersóneel zich verbonden geen arbeid meer te vórrichten op Duitsche schepen. De gevolgen wan deze uitbreiding der staking zijn niet te overziem ENGELAND. De Prins van Wales n#ar Afrika. De. Prins van Wades, zal binnenkort, ver gezeld door zyn broeder, ^len hertog van Gloucester, indien dieng inilitaire plichten het hem veroorloven, Óen groote reis door Britsch OostrAfrika ei» de Unde van Zuid- Afrika maken. De datum staat neg niet vast. Het gekit hier geen orfficiee' bezoek en het grootste gedeelte van de reis zal per auto geschieden. Zeer waaarschynlyk zal ook Egypte bezocht worden, namelijk in de tweede helft van Septéinber Dan gaat in de tweede helft van October de reis naar Oost- Afrika, vervolger® naar Rhodesia in No vember. Transvaal woedt laat in December en de Kaap begin Januari bezocht. De prins zal dan waarschyriyk uit Kaapstad naar Engeland teinigkeerén. OOSTENRIJK. De arrestatie van Bela Kun. Moskou in actie. De uitvoerende raad van de, communisti sche internationale heeft in verband met de arrestatie van Bela Kun een protest gepu bliceerd. Hij verlangt de onvoorwaardelijke verhindering van de uttleveiing van Bela Kun aan Hongarije. In het protest wordt <ie ijmgelykhéid van een bevrydlng van Bela Kun met geweld overwogen. Het protest bevat eervoproep aan de Duit- sche én de Oostenrül|ghe communistische partij, om den noodlgerTflruk op de Oosten- rijksche regeering uit te oefenen om de uit levering van Bela Kun te venhinulferen. ..Lici.de’ hernum Hestor spottepd. ..Wat is liefde? Een droom, een her stnschim. Anders niet. God, voor hoe weinig starten mannen en vrouwe zich maar altijd door in 't verderi?' ,.Och, dien dans ontspringt niemand ritog oh laat krijgt ieder rijn beurt sprak de kame.iior, e.. rij vervolgde met brutale gemeenzaamheid „Gij zelf hebt indertijd bet ergeir gemaakt ''an menigeen en nu spol gij mei de barislochten der jeugd. ..Dat bewijst alleen, dat ik even dwaas ben geweest als andere men •chen Hij. die meent een jlnst oor d^el le. kunnen vellen over liefde en liefdeszaken, begaat dezelfde fout, die hij aan a deren verwijt, en waant m vollen ernst, dat zijn liefde nu eens een uitzondering maakt op den gewo nen regel.” Zoo denkt ook iedere misdadiger overt feit dbor hem bedreven’ lach te Fanchette. I riltig stampte madame Ransome op .■(*n grond en sprak daarbij met eene l. Isheid. die voor een oningewijde vnbegri ipelijk zou zijn geweest, na de opmerking der kamenier Praat toch niet zooveel onz’n. ..Praat ik onzin lachte Fanchette nogmaals met de hand reeds aan den deurknop. ..Nu. ik ga heen, madame, en zeg alleen alls mijn mdening. dat olie Devereux meer weet van ’t vpr dwijnen van mademoiselle dan alle anderen te zamen.” Tijdstip van aanvang van dén Zomertijd. Waarom het in België vroeger gesteld kon worden dan hier te lande. itoi minister van Binmenllandsatie Za>- ken heeft thans geantwoord op ^de vraigemi van het Kerst» Kamerlid 'H. Polair, betreffende het tijdstip van den aa Lvang van dien zomertijd. De lieer Polak had o.a. het volgende gevraagd); Welke bijzondere eigenschappen cigeuaiardaglieden of belangen heeft te landbouw, die dezen onderscheiden van den landbouw in België, Frans lijk en Engeland, zoodat bier te lande ortmogelijik zou zijn, wat ginds moge lijk blijkt te wezen? Is 'bet aantal spoorwegverbindingt met Duitschland inderdaad belangrijk grooter dan met België, Frankrijk en Engeland Is het aantal spoorwegver bindingen van Nederland met Duitscn- lend grooter dhn dat van België en van Frankrijk met dat land Zoo "en reedi daardoor een I )are Devereux remde bracht dte auto tot stil den wip was -mij bij z»jn het, veruicniseis, laster, ol nqe nen net maar Wil noemen, uat teeo k rejeds medegedeeld aan den minis er uat nebben nu weer scttniteii^ verklaard de desbetrelieude personen. Maar men heelt mijne wooruen opzet telijk verdraaid. Het eigenaardige in neze queestie js, nat net nauiveriiu Hermans er den minister blijkbaar een verwijt vaa maakt, dat Uj alleen oen burgemeester heelt genoord. De miiMsteir vrqeg inlichtingen aan oen der betrokkenen; dien burgemees ter, die zijn aanstelling van de Kroon ontving en beëedigd is, En deze i - uc tingen zijn objectief en juist, blij kens de verklaring van de ander© be- tioakienen: van qen hotediouder, den fabrikant, de genteenito-beamWen. .naar c v h|cer Hermans zelf hoorde geen der betrokkenen en ging af op bewerin gen en praatjes van hen, die er biijK baar beiang bij liebben, den burge meester van Culeanbcrg ineen kwaad daglicht te stellen, doch die zeil geen getuige waren. De heer Hermans heeft beweerd, dat de burgemeester van Culemborg zich allerzxMMterlingsl heeft gedragen en niet heeft gedaan, wat eten verstan dig burgemeester heeft te doen. Die bewering wordt gegrond op losse ge ruchten van derden. Het zal u tbau». v el diiüdelljk zijn, wat er van die praatjes overblijlt. Letterlijk iets. duitsUWLand.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1