SIMON DE WIT Adverteert in dit Blad. is goedkooper! PW M EISCNT VEEL VAN DE HUISVROUW ABDIJSIROOP Abooneerl II up dll Blad GIST IS LEVEN 1 D.D.D. gis een middel van wetenschap- pelijke samenstellirif, dat del I ziektekiemen doodt en de huid I I geneest. Een proefflacon zal U I overtuigen. ONZE TUD Maison Para A. BRINKMAN ZOON. r Kegelclub MAGERHEID SJMON DEWIT-GOUDA ^reumatiek verkoudhedehI JICHT 1 NIEUWS BERGAMBACB .nieuwerker ALLE DRUKWERKEN Vertegenwoordiging Genezing door de Planten van 'ilf h te-onder v,ermel^a ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneerongeneesbaar verklaard. Portefeuille met inhoud, Zaterdagavond omstreeks half acht, omtrek Station. Tegen be- looning van 1OO. terug te be' zorgen bijJ. VLAG, Kuiperstraat, Gouda. 868 12 De groote strijd. Irvings Gist-Tamine s No. 16761 Dit blad verach EEUILLE het geheime H. BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Simon de Wit’s Royal Pudding Bijzonder fijn van smaak. ^Vliegende Hollanders AKKER’a PAINEXPELLER Nul. MiiHernachtzending Vereen. Openbare Vergadering op WOENSDAG 9 MEI 8 uur, I VERLOREN 31 - RUDOLF MOSSE. Köln. 8S9 SO 13 No. 355. 78150 J. KUT KB OTHMIIW ■STMMELM Den .voor den Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zéér billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd (N< MMS o O.7B, I urn, i aso, l Sm naaa-a.w T. L E N S Prot. Begrafenis Directeur. Spleringstraat57 - Telef. 764 H. LANGERAK, Stalhouder. 1 RICHTER’5 wier ledental door verschillende toorzaken is verminderd zag gaarne NIEUW^ LEDEN tot haar Club toetreden. Degenen die voor deze sport iets gevoelen gelieve bericht te zenden aan het bureau dezer Courant. 867 15 Brieven onder motto „Kegelclub”. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, ’s-Bosch 1924, R’dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. Naar de Daily Mail me spreking tusschen de d< Binnen- en Buitenlandsch besloten zijn, prins Kare verzoeken Engeland te v hemden behoorlijken tijd zijn vertrek in gereedhe reeds verluidt dat de f «lagen het land zal veria eenmaal, wie in een vre spant tegen zijn eigen begaat een handeling, dl worden en mag bl ij> zyn de grens gezet wordt en zich niet met zijn geval Karei n.l, aan ongeoorlo< wenschte handelingen heeft, schynt, alle tegei views ten spijt, wel vast Express drukt althans zo Karel’s manifest als een RARAMTIt MMW^wwttNg<teWkteMM.doordBdo. bchoone, volle lichaamsvormen door D. Fi- STEINER’S OOSTERSCHE KRACHTP1L LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroono met gouden medailles en ee're-dipioma’s. Ir- 68 weken tot 80 pond toeneming. Gega randeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen Prys per doos van 100 stuks 3.50/200 stuks 5.50. franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL OURSKL Zew.tr. 21. Den Haar Neemt proef met de volgende artikelen: ons.10 cent 10 cent 10 cent 15 cent 10 cent 15 cent 12 cent 15 cent 23 cent 12 cent 40 cent 42 cent per pakje 5 cent i 5 pakjes -voor 24 cent SIMON DE WIT’S GRIESPUDDING per ons SIMON DE WIT'S VRUCHTENPUDDING per 10 cent 11 cent 12 cent 25 cent 25 cent 9 cent óoede redenaars ei hebben het meeste succ Heerlijke ,Fróu-Frou per IJswafelTjes per ons Mocca tafeltjes per ons Balletjes verschillende soorten p. V2 pond Heerlijk Ontbijtspek per ons. Leverpastei Linthorst Olst p groot blik Valencia Rijst, extra grof per pond Java Rijst, per pond Thee (uitgewogen) per ons Griesmeel per pond Abricozen per pond Bessensap per halve fl. 22 ct. per heele fl. Opruiming en Schoonmaak HANDEL IN LOMPEN EN METALEN, GEDRAGEN GOEDEREN EN MEUBELEN* Geeft de hoogste prijzen voor ZOLDER- EN WINKELOPRUIMINGEN Is ook aan huis te ontbieden. SCHARRENBERG Speldemakersteeg 7 Gouda Alom verkrijgbaar in koker* v. 230 gr. a 1.50. 550 gr. a ƒ2.75 i 1000 gr. a ƒ4.50. Eiacht kokerverpakking- SFIT Prins Karei van Roe Het secretariaat van di blieeerde gisteTen den tc van Brazilië waarin word men niet op het eenmaa om uit den Volkenbond t terug te komen. De huidige Braziliaanse de taak naar z(j verklaar onder het oog gezien, zi als van moreel standpunt gingen heeft ze zich e plaats laten leiden door haar plicht tegenover het Zij id feot de conclusie i oor haar geen redenen dermate delicate omstar stand te wijzigen, waam plaatst heeft gezien, ter standigheden, waardoor paald wordt, zich heeft gt liaansche regeering doelt permanenten raadszetel, jaar geleden voor zich h De Brazil iaansche rege eerste te zijn om te beta standigheden het haar 1 maken, als lid van den medewerking te verleenei In het tweede gedeelte v de minister van buitenla eert, dat het zeer wel m Volkenbond medewerkin zonder er lid van te zijn duidelijk uitkomeri, dat B lid van den Volkenbond blijven aan het internat! waarin overigens een Br rittang heeft, en zooveel kmg zal verleenen aan c ferenties. Hieruit mag Brazilië evenmin voornen internationale aiibeidsorg trekken. AB0NNEMENTSP1 per kwartaal 2.90, p - Franco per poet per k Abonnementen wore bij onze agenten en h Onze bureaux zyn 1 Redactie Telef. 88. Pt -m-1.-.JL-L..L 11 ■JL1.1""1-ggBggA Oude ingevoerde kaas-agentuurzaak te Köln a/Rh. zoekt de van een voornaam huis, dat tegen concurrentie bestand is, voor volvette prima Goudsche en Edammer Kaas. 865 20 Aanb. opder K. T. U. 773 aan BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziékien, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering,’verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in ’t aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee- -nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen *n de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gy alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gjj niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, by firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ijjdt. k mootste inraamaxMöQMBm M aattete tUMtete (feftalBMMtol da—hy.M.1,. O. gaUMM ■artt* aan d» «MT «te M temt mat gaaMaake .«.■iq.n.miliMb R Mi 4b af «amaaid ywatea MM Ma aff QMT TAMINB.TAKCTWI M U «1 U Ml* ah 4 DANKBETUIGING No. 355. MOORDRECHT BIJ GOUDA. WelEd. Heer. Met groote blijdschap kan ik U melden,*dat mijn haarziekte, welke een ernstig aanzien had, ift BETREKKE LIJK KORTEN TIJD dat ik onder Uw behandeling ben geweest, volkomen is hersteld. Terwyl ik nogmaals hartelyk dankzeg voor TROUWE en SUOCESVOLLE behandeling aan my betoond, waarom ik dan ook Uw adres een ieder zeer gaarne aanbeveel. (w. g.) Hoogachtend, H. VERZAAL, Moordrecht, Westeinde. onmiddellyk v«rdr«ven\ dooreenenkelA inwHivmd met RICHTER’AHKE* PAIH-EXPELLER ITlillioenen lijders hebben daaraan I hunne genezing te danhen verfcrij^baarbyaJIe j ANKER I De Heer en Mevrouw VAN TROTSENBURG—WITTE, betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte van hun zoon ondervonden. Bezoeken worden afgewacht a s. Don derdag van 3'/, tot 5 uur. Crabethstraat 13. Getrouwd: W. F. GROENENDIJK en J. O. C. PIERSMA die, mede namenswederzijdschefamilie dank zeggen voor de blijken van be langstelling bij hun huwelijk onder vonden. 864 14 GOUDA, 8 Mei 1928. Wanneer Uw leven dag en nacht ver gald wordt door benauwdheden op de borst en bq de ademhaling, maak dan het taaie kleverige slijm los met jle be- proefde Akker’s Abdijsiroop. Gij zult dan spoedig bevrijd zijn vandieangstigé beklemming en dat verstikkende ge voel. Ook beroemd bij bronchitis, kink hoest, slijmhoest, griep en influenza. lEjlr* Wy- bezitten 54 soorten middelen voor 21 verschillende soorten HAARJ RIEKTEN. Attesten van dankbare herstelden uit Uw eigen omgeving, gratis toezending. Spreekuren eiken Maandag en Dinsdag van 10—3 en 6—8 uur DIERGAARDE- SINGEL 91, by de West Kruiskade, ROTTERDAM. Eenig eigenaar der beroemde „CHRINOFLOOR”. in de Ned. Herv. Kerk (kleine). Sprakar: Ds. F. G. HOSPERS, Pred. te Noordwijk aan Zee, 886 10 een Wart lederen •Voor Huid oandoMitncai o ,.Nu hebben wij Iv op durven zweren” wijl 'hij zich naar het l'evereux zijn intirek 1 hire was oip zijn ka heen en weer. Hij I Eilis binnentred en (fieais voorkomen, dat W vruchteloos was Ellis, ge weet wat >fJa, Sdr, ik weet. Devereux luisterde jet verslag van zijn nadat deze u.itgesprok< Ellis, gij moet'bij 01 ten minste niet ve wacht houden zoo g «et. moet ge haar x u niet, zij heeft u m RU merkt dat het alc verdacht voorkomt, gij u toeleggen, JP haar toe. zegt haa haar mede, dat w» en dat ik haar ïnoet, We-igert zaj hl K*v«a, noien, om u 10 ct. ons 12 ct. 863 120 De overheerlijke ontbijtkoek voor het huisgezin 1^/2 ons zwaar per stuk 25 cent le soort Groene Zeep per pond Ie soort Gele Zeep per pond le soort Glycerine Zeep per pond Simon de Wit’s Zeeppoeder 3 pak voor Simon de Wit’s Huishoudzeep 6 stukken voor 4 pond Soda grof of fijn voor De groote str|jd om het bestaan wordt door ieder gastreden; en er vaNen dage- Hjks slachtoffers. Wanneer uw weerstandsvermogen geleden heeift, wanneer gy uw werk niet meer met lust kunt doen; wanneer gy ongedurig zijt of zenuwachtig- prikkelbaar en slecht gehumeurd, dan zijt gy goed opweg een slachtoffer te wor den. Gaat dat zoo voort, «lan kun-t«e straks niets meer! Daarom veieteric uw krachten nu het npg tyd is. De SA'NGUINOSE is het kostelijke middel dat u snel en zeker de verloren zen-uwkraeht wedergeeft Zy verhoogt uw weerstandsvermo gen; maakt uw slaap diep en verkwikkend en geeft u dat opgewekt gevoel van kracht en blijdschap dat b(j een> volmaakte gezondheid behoort Neemt er d» proef van. SANGUINOèE kost: per fl. 2.—, de 6 fl. 11.—12,fl. 21.—. H WACHT U VOOR NAMAAK. Tweemaal daags een eetlepel is voldoende. VAN DAM Co., Dia vaak door gebrek aan hulp te kampen heeft met neuralgie en hoofdpijn Hmtfdsteeg 7 Rotterdam V.rpl.glngiartik.l.n, Ogrilti, Bummikou(.n, Braukbanh* Warmwafaraakkan. Balll prljacourant gratia SUMMIW.REH mi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3