ara ZOON. EIKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD. VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BGSKOO'Ó GOUDERAIi, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. .nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, au. 1. «o. «8781 67«'; Jaargang BOSKOOP, TGOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, het geheime speelhol EEUILLETÓN^ Woensdag 9 >üei 1888 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 31 - Brazilië uit dan Volkenbond. ur DIERGAARDE. 78150 NIEUWS. 'Ren. I (Wordt vervolgd) *e «HBS voor illijke werd. (Nadruk verbedou; Hieraan moest de geringe onvoldoende exploitatie van de soorten HAAR4 i omgeving, gratis haar juist fl’ 859 50 Den Haag zijn - i Deverei was Rotterdam ■••n, Br.ukb.ndi> irlj.cour.nt gr.tli 6W1 zijn kabinet geen »pral tegendeel vertrouwen Bratianu, dat goede voi ile stabilisatie der nu overigens alles in het aanzien en welzijn va hoogen. twruugesiagen hoed in dé hand doodsbleek, maar het Doi was een alle and Beklt Hasvinow, leider der importafdee- Naar de Daily Muil meldt, zou op een be spreking tusschen de departementen van Binnen- en Buitenlandsche. zaken te Londen besloten zijn, prins Karei van Roemenië te verzoeken Engeland te verlaten. Men zou henzeen behoorlijken tijd laten om alles voor zijn vertrek in gereedheid te brengen, en reeds verluidt dat de Prins binnen twee dagen het land zal verlaten. Zoo ie het nu eenmaal, wie in een vreemd land samen spant tegen zijn eigen of andere landen, begaat een handeling, die niet geduld kan worden en mag blij' zyn als hy slechts over de grens gezet wordt en, de strafrechter zich niet met ay'n geval bemoeit. Dat prins Karei n.l. aan ongeoorloofde, althans onge- wenschte handelingen schuldig gemaakt heeft, schynt, alle tegenspraak in inter view» ten spijt, wel vast te staan. De Daily Express drukt althans zoowel den tekst van Karel’s manifest als een facsimile van den ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22^ cent, overal waar de «surging per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boek.lande 1 en de porti tuil oren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend tan 0—6 uur. Aunnniatratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Ooede redenaars en kwaadsprekers hebben het meeste succes. Mo iiunmRMiib din IjjiibM» - Officieel wordt medegedeeld, dat de ryks- veiKuezingscomnüssie Maandag bijeen is ge komen ter vaststelling o.a. van de numme ring der lijsten. Deze is als volgt vastge steld I sociaal-democratische partij 2 Duit sche nationale volkspartij; 8 Duitsche cen- trumspartij; 4 Duitsche volkspartij; 5 com munistische partij; 6 Duitsche democrati sche party; Beiersche volkspartij; 8 links communisten; 9 rijkspartij voor den Duit-- schen middenstand (economische partij); 10 nationaal socialistische Duitsche arbeiders partij (Hitler-beweging); 11 Duitsche boe renpartij; 12 volkisch-nationale blok; 14 landbond; 15 Christelijk nationale boeren en landbouwparty16 voiksrechtpartij (par tij voor volksrecht en revalorisatie); 17 evangelische volksgemeenschap (Duitsche evangelische party18 rijkspartij voor handwerk, handel en industrie; 19 onafhan kelijke sociaaldemocratische partij20 volks- blok der inflatie-slachtoffets (algemeen voiksrechtpartij); 21 Duitsche huis- en grondeigenarenpartij22 nationale minder hedenpartij van Duitschland; 23 oude sociaaldemocratische party; 24 onpolitieke i ik U melden, dat id, m BETREKKE- deling ben geweest, telijk dankzeg voor aan mij betoond, gaarne aanbeveel, htend, recht, Westeinde. ling von de Donoegoltruat, was tijdens zyn verblijf in Dmtschland met een aantal fir ma’s in relatie gotiodon. Hy liad van oen firma 8000 en van een andere 7000 Mark ontvangen. Een Duitsche firma had met een lid der organisatie, Gletzkx genaamd, een contract gesloten en verkregen, dat onbruik bare machines werden geleverd en aanvaard. Daarvoor was een bedrag vap 2500 roebel betaald. Badstieber had rechtstreeksche instruc ties uit het buitenland ontvangen. Otto had Hasrvinow na zyn terugkeer uit het buitenland compromitteerende ge schriften overhandigd. Het proces tegen de ingenieurs uit het Donetzbekken begint vermoedelyk 15 Mei voor het hooggerechtshof, dat in de groote zaal van het vakvereenigingshuis onder voorzitterschap van Wysinski, den rector der Moskousche universiteit, zal bijeen ka rnen. Men verwacht, dat het proces een maand zal duren. Hoe buitenlanders worden beetgenomen. Een boek over de sovjet-uni». De heer Joseph Douillet, oud-consul van België en hoofd-vertegenwoordiger van het Nansen-fonds in Zuid-Oost-Rusland, dia 26 jaar in het Czaristische en van 1918 tot 1927 in het bolsjewistische Rusland leefde, heeft over sovjet-Ruslond een boek geschreven, getiteld „Moscou sans voiles”. Het eerste, wat hy naar voren brengt, i» de sluwheid, waarmede de sovjets de onnoo- zele halzen, die uit den vreemde*komen om da werking van het socialisme in^usland in oogenschouw te nemen, bedotten. Zoo ge schiedde, toen een Engelsche deputatie een rondreis door Rusland maakte, het volgende: „De boeren werden plotseling met hun paarden en wagen» gemobiliseerd en gelast een groote partij stroo naar een aan den spoorweg gelegen fabriek, welke sinds ja- ren niet meer gedraaid had, te brengen. Het stroo werd in de ovens verbrand en spbedig kwamen er wolken rook urt de schoorstee nen, welke den indmk gaven, dat men er flink aan ’t werk was”. „Wat zyn deze buitenlanders toch onnoo- zel’ ’zei een der sovjet-ministers tot een ambtenaar in bijtzyn van den heep Douillet, vergetend, <Lat deze laatste Russisch ver stond. Elkeen, die zonder toestemming der sov jets tot de Engelsche deputatie sprak, werd gearresteerd en gestraft. Een man die den Engelschen bezoekers een muts teruggaf, die zij in den trein hadden laten liggen „werd op grond van artikel 66 van de sov jet strafwet van spionnage ten gunste van een vreemde regeering beschuldigd, en of schoon hy door een wonder niet op de plaats zelf werd doodgeschoten, werd hy voor drie jaar in een concentratiekamp op het Solovetsky-eiland opgesloten. Gepoe-gidsen worden opgeleid om vreem delingen om den tuin te leiden: „Zy laten deputaties uit den vreemde een aantal fa brieken, hospitalen, kinderhuizen en sana- is en de natie in- Jelt in het Jcabinet- ■ringen maakt, wut betreft en ook ftrk stelt om het Roemenië te ver- .i Blijkens berichten uit 8hai Japanners te Tsinanfofi <k listen omsingeld zijn. Moor pt htevige gevechten aantier De Japanners hebben forr tao-Tsinanfoe-spoorweg cieel verklaard, dat zy d schen aanval genoodn maatregelen te nemen, landsch militair attaché lyk staan met een oorlo heeft bovendien een 1 waarbij onmiddelijke/ o» nanfoe wordt geëischt. 20 transportschepen nfoeteq gereed lig gen om ti-oepen uit Jafkn naai’ China te verschepen. De minister van oorlog te Tokio overweegt de mobilisatie van een expeditie- macht van 50.000 man het geval van noodzaak^ doch vyftieii Japansche schepen hebben gisteren opdracht gekregen zich on verwijld naar de Chineesche gevaarlijke zóne te begeven. Naar aanleiding van berichten dat Ame rika als bemiddelaar in deze strijd zou op treden, wordt gemeld dat de Ver. Staten alleen een bemiddeling tusschen China en Japan zouden kunnen óverwegen, als de twee partijen hun daaroy verzoeken BUITENLANDSr DUlTSCa De a.s. verld ,.ij wcptit zxx> bedreigt de haar met de politie.. De vrees voor het onder gaan eener vernedering zaH haar doen besluiten om mij te ontvangen, en in dien zij in 't eerst in toorn mocht ontsteken over oen. handelwijze, e ontegenaeggelijk wei iets heelt van een bandieten-aanranding, ten laatste schenkt tij toch vérgilfenis, want zoo Zij een man walre, zou, zij misschien eveneens doen.” Aldus keerde Eilis naay vatieposl en wachtte Dare zoo geduldig als hem ïnogelijk ev on troosteloos geweest als een schei ding voor eeuwig. Maar, toen ue stoom 4)üoi uit het gezicht was, had zij zich naar eigen halfheid verweten; zij ha tot ziotizeli gezegd, dat geen oceaan in slaat kon zijn om haar vorder te scheiden van dien gelie.de, dan ue daad, die zij nu reeds had ten mi Voer gelegd. Eu nu, terwijl zij be daard in naar kamér zat, had zij alles nog eeam rijpelijk overwogen en was stellig Desluit geraakt. euk /Zij ptond op. kleedde zich en liep 'naar het stoomboot-agentsdhap in de Waterstreet. Terwijl zij het bedoelde buis naderde, (rad een man lot haar toe en zag haar met otptmerkzaaimheid in het gelaat, maar Vida was te zeer gewoon, om de aandacht te irekke. dan dat zij zich thans daarover zou verwonderd hébben Zij ging het kar- Itooir van liet agentschap binnen eu in formeerde daar wanneer de eerste boot naar Amerika vertrok. De man, die bij de dleur gestaa had, was insgelijks het kantoor bin- ne getreden, terwijl Vidla mek een der schrijvers m gesprek stond tnj las de verscjhillende stoomvaiartberichteu, die aan den muur hingen, zonder zoo het scheen voor iets anders oogen of ooren te hebben. Eerst toen de dame het kantoor verliet, zag haj op en volgde1 haar oogenblikkelijk. De jongè diame verhaastte haar schreden, liaar vervolger insgelijks. Daarop sloeg zij «en zijstraat ui, die IIOIIKSIIIE cmIIANT 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advartendfa in het Zaterdagnuminer 28 ft bijslag op den prjjs. Uefdadigheide-idverteutiën de helft van den prfja. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingeionden mededelingen bjj contract tot «eer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden do^K tusschenkomat van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ztfn. De straat was zoo somber en uitge storven, dat Vida1 hét verkieslijker achtte öm den man, dje haar met zoo veel hardnekkigheid naliep, het hoofd te bieden, dan om zich alleen verder te wagen. Trotsch was haar houding toen ziï< stand iefld en geen schijn van vr was uit haar groote, schoone oogé waar te> nemen. Zij had haar sluier en Ellis trad met n haair toe. Zij was waren oogen te breken, opgegeven. Wegens een lek aan de olietoevoer moest hy op Le Bourget landen. RUSLAND. De gearresteerde ingenieurs. Een tegenspraak der A. E. G. De A. E. G. meldt, dat voorzoover haar betreft de mededeeling, dat de A. E. G. de contia-revolutionaóren financieel gesteund zou hebben, een verzinsel is. In de akte van beschuldiging tegen de gearresteerden in de Schachty-aongeleigen- heid wordt o.d. het volgende verklaard: Het centrum der tegen de Sovjet .gerichte organisatie is Gharkow. Uit de persoonlijke betrekkingen van enkele ingenieurs tot de voormalige eige naars heeft ^sich een stelselmatige organi satie ontwikVld, waaraan buitenlandsche firma’s geldmiddelen verschaffen en in structies gav< productie eni tned worden toegeschreven. Er >ging gedaan deze actie ook trt industriegebieden uit te breiden. 'lijst der oorlogsslachtoffers, arbeidersmvali- den en ondersteunden (voiks wel vaar tparty FRANKRIJK. Een gedenkteeken voor Lindbergh, Nungesser en Coll. Ln tegenwoordigheid van Bokanowski, <ten minster van handel en Herrick, den Amerikaanschein geaant, heeft de Ameri- kaansche gever, Jackson, gistermiddag op het vliegveld, le Bourget, het monument ont huld, dat den tocht van Lindbergh verhew- lykt en in herinnering brengt de poging van Nungsser en Coli om den Atlantische!) Oceaan over te steken op 8 Mei 1927. Te Etiretat, het punt, waar de verdwenen vliegers den Franschen grond hebben verla ten, werd een mis gecelebreerd. Een twaalftal muiters veroordeeld. Incidenten binnen en buiten de rechtzaal. De krijgsraad te Marseille heeft gisteren weer een twaalftal soldaten van het infan- terieregiment te Calvi op Corsica, die zich aan ongehoorzaamheid hadden schuldig ge- mapkt, veroordeeld en wel tot ge vange nis- strtiffm van 3 maanden tot 2 jaar. By het proces kwam liet tot, een hevige botsing tusschen <len z verdediger, den advocaat Fournier en den voorzitter van den krijgs raad, die zich een voor den advocaat min der vleiende uitlating liet ontvallen. Toen de veroordeelden wegigeledd werden, kwam het tot een betooging van de menigte, die zich voor het gebouw had opgesteld. De politie moest ingrijpen en veegde het plein voor Wt gebouw schoon. Een vlucht ParijsTokio. De Fransche vlieger Pelletier d’Ooisy ia gistermorgen te 5.57 vertrokken voor een vlucht naar Tokio. Het wereldduurrecord. Na 1188 mjjl gevlogen te hebben heeft mghai zouden de door de Nationa- irtdurend moeten »n gang zyn. -rmeel den Trtng- jenomen en offi- tar een national isli- ft werden tegen- plgens een buiten bet; deze daad gc- Werklaring. Japan Itimatum gesteld, miming van Tsi- OJ> h; hear tande vast opeengeslotetti en haar schitterden als vuur. ,,God. wat is zij schoon dacht Ellis, ,,’t Is waarlijk niet te verwon- doren, dlat Mr. Devereux haar ge «.■me slaaf is.” (^Dare was op zijn kamer en liep daar dein uitislag af. Besluiteloosheid lag niet in Vidto’s karakter, ihaar de stap, wöattoe zij thans meest overgaan, kon toch niet zonder aarzelen genomen wordien. In de binnenkamer van een stille woning gezeten, had zij voor zichzelf naar voorwendteels gezocht tot het uil- s'éllen deir voltrekking van het groote plan. Nog gisteren had zij een passagiers- hoot naar Amerika zien stoomep, de reizigers op het dlek met hoeden en zakboeken zien wuiven en de achter gelaten vrienden en kennissen den af scheidsgroet hailf lachend, hadf met tranen in de oogen, zien beantwoor-’V den. In haar gedachten had, zij toeft Zich reeds zélf op een schip gezien, dat het land verliet en dat haar- elk uur mijlen vérder bradht van hem dien zij liefhad dio gedacht» was en; en er vaNen da^e- >eeft, wanneer gy uw zÜt of zenuwachkg; n slachtoffer te wor- Jaarom veiisteric uw jke middel dat u snel uw weerstandwermo- Pgewekt gevoel van >ehoort Neemt er d» „Nu hebben wij haar, daar zou il op durven zweren" dacht Eliis, tdr- ■wijl 'hij zich naar het hotel begat waar i'evereux zijn intrék had genomen en weer. Hij bleet staan Loen J Eilis binnentrap en zag dadelijk aan meais voorkomen, dat het onderzoek vruchteloos was geweest. •>Ellis, ge weet wat riep hij. „Ja. Sir, ik weet, wat.” IWereux luisterde zwijgend naar "«t verslag van zijn kamerdienaar en nadat deze uitgesproken, had, zeide hij: „Eilis, gij moet' bij het agentschap 01 <an minste niet ver van daar, de houden zoo gij miss Carolan I Ziet. moet ge haar volgenzij kent u niet, zij heeft u nooit gezien. Als RU merkt dat het achtervolgen verdacht voorkomt, en daarop moet gij u toeleggen, treedt ge fl’ 2nj r ZeKt *iaaT 60 ®*llt haar mede, dat ik te Liverpool bei1 en dat ik haar zien en spreken Weight zij haar adres op 8ev«b, noen, om u te wijze waar gediend leeg was, en EUis dieed het zelfde j Operns zag V ida om. Zij bleef niet verschrikt staan, gat geen enkel blijk olm haar iets verdacht voorkwam maar liep met denzelfden haastigen tred door co sloeg weder een zijstraat in. Eilis was de dame een oogenblik kwijt, en) beivreeisdi dat zij onopge merkt in een der huizen van de. pas ingeslagen zijstraat mocht verdwij n, liep hij met verdub|bje||de snelheid haar achterna en wel met zulk eten vaart, dat hij haar reedb vlak bij deu hoek den straat had ingehaald. Nu bleef Vida staan en zag op haar beurt den vervolger ortversdbrokKen ’n t gezicht „Miss Carolan sprak hij beleeid „Kent ge mij?” vroeg ze snel. „Maar wie ajt gij zelf? Wie heelt u gelast mijn gangen na te gaan ,,Ik ben in dienst van Mr. Deveceux miss Carolan. Misschien hebt ge wel een» mijn naam hoeren noemen, als (hen van iemand, wien Mr. Devéreux zijn volle vertrouwen verleent „Eilis, niet iwaar? Ja, ik hpb uw naam dikwijls gehoord, en gij k am dus te Liverpool om mijn verblijf uit tt vinden „Dat hebben wij beiden gedaa-, miss Carolan. „Gij beiden? Is Mr. Devereux dan ook in deze stad „Ja, en hij wil u tot eiken prijs zien en spreken. „Maar ik wil hem niet zien, dat weet hij zeer goed. Ik ontzeg hepi elk recht om, mij te volgen hij han delt daarmedle zeer verkeerd. Zeg hem dat ik hem niet wil zien. Zij deed hierbij alsof zij Eilis den rug wilde toekeeren. Merkbaar beefd zij, hoezeer zij dat ook zocht te ver- bergjen. Eilis .hield haar; tegen met te zeggen „Bardbn, miss Carolan. Gij weet wel dat mijn heer met zulk een antwoord geen genoegen kan nemen. O'm zij nentwille - om u zelfswil, m ss Ca rolan, sta hem zijn bede toe.’ omslag daarvan af, dat Karel’s portret en Aandteekening vertoond. Het manifest is ge- teekend Sth. Godstone, Londen, 5 Mei 1928, zoodat alleen nog de vraag ovenblyft of de ir.houd van compromittanten aard is. Waar het stuk Karel’s wensch te kennen geeft om terug te keeren, de huidiige regeering afbreekt en een geheel politiek programma bevat, kan men die vraag gerust met een volmondig ja beantwoorden. Voor wie aar zelen mocht, zou in ieder geval de laatste zin den doorslag geven, die luidt; „God zegeno Roemenië en verhoede, dat er broederbloed vergeten worde”. Het stuk is gericht tot „het volk van Groot-Roemenië. Karei zegt, dat de drie ja- ren, dat hij nu in ballingschap vertoeft, zijn gedachten steeds by aijn land zijn geweekt en dat hy het recht .meent te hebben toe te zien, dat het erfdeel van zyn oom een bloeien*! en krachtig land blyft, door ieder een geëerbiedigd en waarop ieder Roemeen trotsch kdn zijn. Met diep leedwezen ziet hij den toestand achteruitgaan. Het land, in koning Karel’s dagen beschouwt als een waarborg voor de beschaving en een factor van vooruitgang, dat onder Koning Ferdi nand’s regeering de deugden van zyn bur gers en boeren ten toon spreidde, wordt thans-beschouwd als een onsamenhangièende geheel, waarin elke leiding ontbreekt. Knoeierij en onbekwaamheid hebben het land tot spot van de heeJc wereld gemaakt. Dit stelsel van knoeierij, gekuip en tyran nic moet verdwijnen en alleen een vorst, op gegroeid in de -traditie® des lands, die zijn noodeit ke«t. is daartoe bekwaam. Intusschén is door de Roemeensche lega tie te iDen Haag een nieuw communiqué uit gegeven waarin nogmaals wordt gezegd dat het cepgres te AJlba Julia rustig is verloo- per> Een volmaakte rust heerscht er vol gens dit bericht in het geheele land. Het congres en de manifestaties, de in vrij ster ke beyeordipgen gestelde motie door het opiïtjgres aangenomen, zou gel ijk Wormig zijn aan <dè-’Vroegere moties der nationale boe- yeripq^tij/ Prins Karei, zoo zegt het communiqué, heeft waarschijnlijk gemeend, dat het oogen- blik gekomen was, de dynastieke kwestie opnieuw op te werpen en heeft tegenover de pers te Londen min of meer feensationeele verklaringen afgelegd, waarin sprake i8 van zyn terugkeer naar Roemenië,, als gevolg van de bijeenkomst van Alba Julia. Echter is te Alba Julia geen enkele zinspeling op de dynastieke kwestie gemaakt, welke door iedereen als voor goed uit de wereld wordt beschouwd. Bedoelde motie eischte o.a. ook het aftre- den van de regeering Bratianu, maar deze denkt hieraan1 in. de verste, verte niet, en de aanhangers van zyn regeering blijven vol houden dat van een volksbeweging tegen Prins Karei van Roemenië moet Engeland verlaten. De strijd in China. Het secretariaat van den Volkenbond pu bliceerde gisteTen den tekst van een brief van Brazilië waarin wordt medegedeeld, uat men niet op het eenmaal genomen besluit om uit den Volkenbond te treden wenschte terug te komen. De huidige Braziliaansche regeering heeft de taak naar zy verklaart nog eens ernstig wider het oog gezien, zoowel van politiek als van moreel standpunt. By deze overwe gingen heeft ze zich echter in de eerste plaats laten leiden door de gedachte van haar plicht tegenover het eigen land. Zy ié jpt de conclusie gekomen, dat er loor haar geen redenen bestaan, om onder dermate delicate omstandigheden een toe stand te wyzigen, waarvoor zy zich ge-- plaatst heeft gezien, terwyl geen der om standigheden, waardoor die toestand be paald wordt, zich heeft gewijzigd. De Brazi liaansche regeering doelt daarbij op den permanenten raadszetel, welken zij twee jaar geleden voor zich heeft opgeëischt. De Braziliaansche regeering verklaart, de corste te zyn om te betreuren, dat de om standigheden het haar nog niet mogelijk maken, als lid van den Volkenbond haar medewerking te verleenen. In het tweede gedeelte van den brief zet v de minister van buitenlandsche zaken uit een, dat het zeer wel mogeljjk is aan Jen Volkenbond medewerking te verleenen, zonder er lid van te zyn. Hy laat daarby dMlelyk uitkomeri, dat Brazilië, .ook zonder lid van den Volkenbond te 'zijn, trouw zal blijven aan het internationale gerechtshof, waarin overigens een Braziliaansch rechter ritting heeft, en zooveel mogelyk medewer king zal verleenen aan de volkenbondscon- ferenties. Hieruit' mag men afleiden, dat Brazilië evenmin voornemens is, zich uit de I internationale aiibeid.wganiisatie terug te trekken. No. 355.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1