ums :oon. Sr NGEN LKEN 99* 1 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN go. 18782 Mei 1828 Donderdag BÏ^Jaargang tkbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ad enhandel Hanten udere gevallen. De zitting van den Volkenbondsraad. EEUI1J.ETON. het geheime speelhol (Nadruk ver beden, ikera. BERGAMBACHT, BERKENWOUD1,. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. HOORWEG, laatwerk. aarden. is (Wordt vervolgd;) en men -oor lijke •rd. labardine Fantasie »en Uw '■kt. Houdt vast, met heel uw hart, de poëzie van het leven. op als Dan j en il hij, de me- ir dan een of twee kamers toege- xlat in elke woning zooveel gezin- 100— E GOUWE 34. land st< jaar bet zoekenc registei Moakod ren, sti zich be LS«' opja, it on- te ■4 te bekende solisten zooals Sigrkl Onegin, Ed. Erdmann, Walter Braunfels en Jos. Pem- bauer zullen hun medewerking aan de uit voeringen verleenen. „Festapiele” te Heidelberg. Dtit jaar zullen de „Festapiele" te Heidel berg worden gehouden tuaschen. 21 Juli en 15 Augustus. Op het binnenplein van het oude Slot zal „Katchen von Heilbronn" van Kleist met de muziek van Weber, alsook „Een Zomernachtdroom” van Shakespeare worden opgevoerd. In den stedelyken. schouwburg zal „Söhluck und Jau”, het be kende blijspel van Hauptmann worden ver toond. Op 21 Juli zullen de „Festspiele" worden geopend met een feestzitting in de aula der Universiteit. Gerhart Hauptmann zal hier het woord voeren. NOORWEGEN. De vlucht van Nobile. De eerste vlucht, naar Nicolaas II land, zal spoedig ondernomen wor den. Volgens een bericht van Koningsbaai Volgens een bericht van Koningsbaai is Nobile voornemens heel spoedig zyn eerste onderzoekingsvlucht boven het Poolgebied te ondernemen. Deze eerste vlucht zal niet naar de Pool gaan, doch naar Nicolaas 11 land, de eilandengroep op de Noordkust van Siberië, waarvan de uitgestrektheid en de juiste begrenzingen nog vastgesteld moeten worden. De weersomstandigheden op Spitsbergen blyven uitstekend. Men weet, dat het luchtschip bij de lan ding op Spitsbergen en bij de 'berging in de ibalilonloods averjj heeft gekregen. Ook de. toeschouwers zijn er niet heelemaal zonder kleerscheuren afgekomen. Uit Spitsbergen wordt tenminste draadloos gemeld, dat by de aankomst een filmoperateur en een ma troos vry ernstige kwetsuren opliepen. Nobile Wil blijkens een radio-telegram uit de Koningsbaai op Spitsbergen, nog deze week zijn tocht naar de Pool voortzet ten. Er heerscht nu strenge koude op Spits bergen. De motor, die by den jongsten tocht boven de Barentszee den dienst gestaakt heeft, zal door een reserve-motor worden vervangen. Groote ovCrstroomingsschade. Tal van hoeven geheel vernield. De overstroomangen in Noorwegen hebben een enorme omvang aangenomen. Volgens hier ontvangen berichten zyn de bosschen en landerijen in het dal van de Glommen voor vele jaren verwoest, en onvruchtbaar geworden. Een groot aantal boerenhoeven is met den grond gelijk gemaakt. Hier en daar vertoonen zich ijsbergen, ontstaan door het opstuwen van het door het water medege voerde ijs. Vele honderden boeren zyn van alles be roofd. Nooit tevoren in de geschiedenis heeft een dergelijke overstroom ing in Noorwegen plaats gehad. voorloopige agenda voor de 50e sitting, die 4 Juni a.s. begint is vast- gestoeld, o.a. komt er op voor de mitrail- leursaffaire van Szent Gotthard. Jhr. Bee- laerts van Blokland zal namens het comité van drie den Raad verslag doen van de. be sprekingen, die onlangs te Den Haag zyn gevoerd. Als rapporteurs voor de Poolsch- Litausche quaestie zal de heer Beelaert» van Blokland den Raad op de hoogte stellen van de onderhandelingen te Koningsbergen ge voerd. De vertegenwoordigers van Roemenië en Hongarye zulleni den Raad hun beslissing meedeelen ove.r de aanbeveling, die hy in Maait aan beide partijen heeft gedaan inzake het optantengesdhil. Blyift Roemenië weigeren de benoeming van twee neutrale rechters in de Hongaarsch-Roemeensche ge mengde rechtbank te aanvaarden, dan is het te hopen, dat de Raad niettemin toto die be noemingen zal overgaan. Op verzoek van da regeering van Albanië is de quaestie betref fende de bescherming van Albaansche. eigendommen en minderheden in Grieken land op de Raadsagenda geplaatst. De tus- sijjien de rechters van het Internationaal Gerechtshof te Den Haag en de Nederland- sche regeering gerezen quaestie over den voorrang der rechters komt andermaal op de agenda voor. De heer Scialoja zal rap- porteeren over den stand der ónrierhandelin- gen tussdhen 'beide partyen. De Raad zal verder niet minder dan van zes petities, voor het meerenxlee] afkomstig van den Deutschen Volksbund over de Duitsche min- derheden in Opiper-Silezië, kennis moeten nemen. iZooals wy gisteren reeds berichten zal Briand deze Volkenbpndszittinig vermoede lijk niét by'Wonen, wellicht zullen ook de ministers van Buitenlandsche Zaken van Duitschland en Engeland, in Juni niet per soonlijk aan de Raadszitting deelnemen. In dat geval zou <1 o» zitting veel van haar be lang verliezen en zouden verschillende quaesties vermoedelijk tot September ver daagd moeten worden. Een draadlooze uitzending naar overzeesche lauden. China en Japan, rijkstelegraaf dienst heeft Ir. Vormer van het ryksradio-laiboratoTium te Den Haag voor een week naar Genève gezonden, om de toestellen in het Volkenbopdssecretariaac te regelen en de proeven, die verder iedere week gedurende een uur herhaald zullen worden, in te leiden. 'De uitzendingen hebben deze week plaats van drie tot vief uur 's na middags (Greenwichtijd) op de golflengte 18.4. De berichten worden voorafgegaan door de zendletters P.CaL.L. De informatie- sectie van het Volkenbondssecretariaat ver zoekt den luister stations, die deze zendproe- ven zullen volgen, om toezending van uit voerige mededeelingen over de wijze, waar op de berichten, die in verschillende talen zullen zyn gesteld, ontvangen zijn. In het Volkenbondssecretariaat zullen deze week proeven worden genomen met het draadloos uitzeilden van berichten naar overzeesche landen. Hiertoe heeft de Neder- landsche rjjkstelegiraafdienst het draadlooze telegraafstation te Kootwijk belangeloos ter beschikking van het Volkenbondssecre tariaat gesteld, terwijl de Duitsche en Zwit- sersche post- en telegraafadministraties telefoonkabels Kootwyk-Genève hebben aangeboden Wanneer deze zendproeven sla gen, zou de mogelijkheid openstaan rede voeringen en ander belangrijk nieuws ook buiten Europa te doen hooren. Tevens is in het Volkenbondssecretariaat een korte golf- ontvangtoestel ingericht, waarmee proeven worden genomen om berichten uit overzee- sche landen op te vangen. De Nederlandache ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per weck 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.B0, per week 22 cent, overal waar de iiezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad l.bO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boeknandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van b—6 uur. Administratie Talef. Intere. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ENGELAND. Prins Carol. Met uitzetting bedreigd. Aan prins Carol is officie»! kennis ge geven, dat er een /bevel tot uitzetting togen helft zal worden uitgevaardigd, jndien hy me|t zoo spoedig mogelyk bat land verlaat. VER. STATEN. De bemanning van de „Bremen". Begin der rondvlucht. De Duitsche vlieger Kohl en zijn lersohe collega Fitzmaunce, de helden van de At- larjtische vlucht, stegen gisteren te New- Yofrk op aan boord van een zelfde vliegtuig ais de „Bramen”, voor een rondvlucht lang's verschillende Amerikaansche steden. Phila- delphia zal het eerst worden, bezocht. ie -geneesmidde- n te vragen aan >r in de Medicij- Iroote Markt ekte. Bleekzuifit tia Maag of .st, zwaarten in (uitslag, roode en enz. op elke Rheumatiek, lever, leverstee- Alle ziekten van Dirschot, VRAAGT 871 16 neldingCafé .De ei van 2 tol 6 uur De gebeurtenissen in China ontwikkelen zich op een werkelijk verontrustende wijv.e. De onderhandelingen, die aanvankelyk tus- sdhen do Japanners en Chineezen na de eensite botsingen te Tsinanfoe wanden inge leid, zyn op niets uatgeloopen. In plaatg dat overeenstemming werd bereikt, zyn de ge vechten herleefd en wél, naar het schynt, omdat de Chineezen niet bereid waren ge volg te geven aan de eischen van de Japan ners, die de inwilliging van veel en velerlei, door de Chineezen, vergden. Niet-alleen ver langde Tokio, dat de nationalisten zich op een paar uur afstands ter weerszijden van de spoorlyn van Tsinanfoe naar Tsingtau zouden terugtrekken, maar dat ook de be velhebber der nationalisten', wiens'soldaten velschillende Japanners hebben doodge schoten, zou worden gestraft. Voorts stond Japan er op, dat er aan de anta-Japansche actie in elk opzicht een einde zou komen en dat met name de troepen der nationalisten, die zich aan excessen hebben bezondigd, zouden worden ontwapend. De Chineezen schynen deze krasse eischen welke neerkomen op een de-wet-stellen in eigen huis beantwoord te hebben op een wyze, die nu niet bepaald bevorderlijk was voor een vergelijk. In elk geval 'werden de vijandelijkheden hervat, daar China niet bereid schijnt te zijn Japan een al te be voorrechte positie in China toe te staan. Volgens sommige berichten moet de toe stand, waarin zich de Japanners bevinden, weinig benijdenswaardig zyn, daar een overmacht van Chineezen hen blijkbaar hebben omsingeld. Ook op andere plaatsen moet het reeds tot gevechten tuaschen Chi neezen en Japanners zijn gekomen. De toe stand is dan ook zoo ernstig geworden, dat, al is nog niet officieel de oorlog veifclaa.ru, niettemin een situatie is ontstaan, die prac tised. neerkomt op een oorlogstoestand. Bo vendien hebben de Japanners uitgebreide militaire operaties aangekondiigd, waartoe men slechts overgaat, wanneer twee landen krijg voeren. Duizenden Japansche soldaten, vliegtuigen, vüoot-eenheden enz. staan bo- niet. Ik heio u reeds gezegd, dat ik Mr. Devereux ontvangen wil en i1' zal mijn woord niet breken. In dat twis kan ik zijn bezoek afweehten. Vaar wel.’4 Haar doen en laten kwanj, Elhs zoo vreemd voor, zoo geheel anders dan bij verwacht had. dal hefjiem alleen nögelijk was Miss carolanj eerbiedig te groeten, toen deue bet aangeduidv, hu'S binnenging. Nauwelijks tien minuten later hield voor dezelfde woning een auto stil, waaruit een laaig heer mei een onmis kenbaar aristocratisch voorkomen te i kwam. ..Is mademoiselle Carré'o thuis vroeg diie heer aan het verwonderd kijkend diensimeisje, hetwelk de bui tendeur geopend had' ,,Ja, Oir. maar....” „Ik ben een vriend van mademoi selle, ik word hier verwacht sprak de vreemdeling, in ’t voorhuas tre dend1. „Woont zij op de eerste ver dieping?" ..Ja, Sir, maar....". ..Dank je. 't Is onneodig mij aan te dienen, ik zal den weg wel vinden. Dit zeggende schoof hi j t dfienKme1 s- je op zijde en ijlde de trap op. naar haalr. RUSLAND. De woningnood te Moskou. De woningnood (juister gezegd; kamer-nood, want in Rusland kiygt mand i wezeis, nien leven als er kamers zyn) neemt in Russ- ®ds nypender vormen aan. Verleden loot de Moskousche sovjet de kamel en te schiften en slechts hen m de s op te schrijven, wier verblyf te werkeljjk noodzakelyk is (ambtena- deerenden, arbeiders van te Moskou t vindende fabrieken e.d.) Op deze wy®e werd een groot aantal kamer-zoeken- den van de lijst afgevoerd en die lyst bevat te toen „slechts” 70.000 namen. Hiervan kon de sovjet in den loop van bet jaar 10.000, dus een zevende, aan een kamer helpen, zJo- dat 60.000 by kennissen moeten overnach ten, in de logementen moeten wonen enz. Inbueschen verdringen zich duizenden nieu we candidaten voor de deuren van de com- missae, die de kamer-zoekenden registreert. De sovjet heeft besloten de geregistreerde candidaten aan een nieuw onderzoek te onderwerpen en allen te schrappen, wier veiblyf in de hoofdatad niet absoluut nood- zakelyk is. Op deze wyze hoopt men de lyst wat kleiner te maken. Nieuwe woningen worden echter hierdoor niet geschapen, zoo- dat de toestand steeds erger wordt Nood leert bidden. De ontzettende woning nood en de volkomen machteloosheid der bolsjewistische bestuurders, hierin verbete ringen te brengen, hebber, de sovjet-regee- ring gedwongen 'n beroep te doen op de ge hate kapitalisten. Het instituut van particu lier eigendom van huizen zal hersteld wor den en iedereen zal het recht krijgen huizen te bouwen en de woningen te verhure, aan wien hy zal willen en tegen door herti zelf te bepale huren. Men zal de eigenbouwers vrijstellen van de drukkende belastingen. Het is echter <le vraag of er veel kapitalisten te vinden zullen zyn, die gehoor zullen gevew aan dat zoet gefluit. De bolsjewiki kunnen immers ten allen tyde de nieüwe huizen na- tionaliseeren. vendien klaar om in te grijpen, zoodat nieu we en ernstige botsingen zyn te verwach ten. Kan eenigerlei interventie nog het ergste verhoeden? Zal de Volkenbond ingrijpen? Tot laatstgenoemd instituut hebben de Chi neezen zich reeds gewend en er te Genève o.a. op aangedrongen, dat <le Japansche troepen China onverwijld zullen verlaten. BUITENLANPtcH NIEUWS. DUITSCHLAND. De koude. In Duitschland is het ook vinnig koud. In het Reuzengebergte is sedert Zondag veel sneeuw gevallen, die op de kammen 10 c.M. hoog ligt. Het heele gebergte is weer in het winterkleed gestoken. Ook in het Zwarte Woud is het 'bar koud geworden. Vanochtend vroor het er 6^2 graad Celsius. Ook hier is veel sneeuw ge vallen. In de dalen en ook aan den Ryn is de thermometer sedert gisteren 10 graden gedaald. De terugkeer van de Oceaan-vliegers. By hun terugkeer naar het vaderland zul len de vliegers Koehl en von Hüenefeld het eerst worden ontvangen op het Stadhuis van Bremen en aldaar namen® den Senaat Worden begroet. Voor Bremen heeft de tocht van het vliegtuig, dat den naam dar stad draagt, overigens een bijzondere betee- kenis. Het is namelyk net tachtig jaar ge leden, dat de stoombootdienst tusschen Bre men en de Vetreeaiigde Stated werd iinge- richt. Op deze lijn voeren toen twee schepen, die zelfs bij gunstig weer vier Weken noodiig hadden om ter bestemming te komen, een ■reis, die toch al alg een groote vooruitgang werd begroet. De groote Duitsche regatta op de Noordzee. Op 27 Mei beginnen te Helgoland de jaar- lijksche groote Noordzee-regatta. Ongeveer honderd zedlschepen, waaronder de groot ste Duitsche zeiljachten, zullen er aan deel nemen. De wedstrijden zullen een week duren. De scheepvaartdienst Hamburg- Helgoland zal gedurende deze week wor den verstrekt. Een Beethoven feest te Bonn. Het 16e. Kam ermueiekfeest zal van 13 tot 17 Mei in de Beethoverizaal te Bonn worden gehouden. Den eersten dag worden werken van Bach en Mozart uitgevoerd. De tweede dag zal aan de. modernen, en wel aan Hin demith, Reger, Jarnach en Busoni, zyn ge- wyd. Den derden dag zullen piano- en orkestwerken, alsook liederen van Schubert worden ten uitvoer gebracht, terwijl de vierde dag zal zyn gewijd aan Beethoven, den grooten zoon der stad. Op Hemelvaarts dag vindt ten slotte een ochtendconceri plaats, met, op het programma, werken van Haydn, Schubert, Schumann en Brahms. Drie kwartetten, namelyk het Amar- Kwartet, het Klingler-Kwartet en het Budapester-Kwartet, alsook verschillende (lOlIkSCHE (01 Ki M. ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beeorgkringj 1—5 regels L80, elke regel meer 0^5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advartentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiön de helft van den pr|ja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer OAO. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bü contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. de dreigende woorden, die ^venwel geen ijdele woord6» -waren, zooals Vida Carol an zeer gnoedl begreep, moest zij getwis die geweldige macht erkennen een er lieiae, die niet aileen allies opoffert, maar ook alles waagt, alles durlt doen, alles op het spel zet om te geraken tot het doel. Zij moest nu Devereux zien, zij werd er toe gedwongen, en een soort van wilde blijdschap, dat Devereux zelf baar ei ken uitweg had afgesloten, was het gevoel, dat haar bezielde bij de be dreiging door Ellis geuit. Het stilzwijgen was van korten duur nmiumu en toen Vidk het brak, geschiedde dit i vcorsdiijn niet zachte en duidelijke stem. To •"'Q‘ .,We behoeven niets meer te zeg gen”, sprak zij. ,,Ik word gedwongen om. tegen mijn besluit te handelen Kom mee en ik zal u wijzen waar ik wood. Ik' zal Mr 1'evereux ontvangen zoodra hij diait verlangt." Ellis was te verrast en te beschaamd om eepig antwoord te gev®n. Zwij gend volgde hij miss Carol an, terwijl een weinig vrees bij hem opkwam, dat zij hem omtrent de wort mg op een dwaallspaor zou .eiden. Zij bereikten ïveldra een fatsoenlijke straat en VI da bleef in t midden dier straat voor een net, eenvoudig huis staan „Hier woon ik”, zei ze tot Ellis. .,ond°r den naam van mademoiselle Carreno. Ge vertrouwt mij niet ten volle, dat zie ik wel. doch gij kunt volkomen gerust zijn, ik bedrieg u 32 - ..Juist om zijnentwil ben ik Londen ontvlucht, juist om zijnentwil ben ik hier’ antwoordde Vida. ,,Laat mij irijn eigen weg gaan, t is het best voor ieder „Miss Ca'rolam, ik heb geen recht o® langer bij u aan te houden, en tteh doe ik dait in t belang van mijn -AJs gij hem werkelijk zoo gejie- gen zijl’ viel Vida haastig in, dwing ®aj dan niet oun hem te zien. Gij weet men van mij spreekt en waar lijk niet zonder reden. •.Ja, dat allefe weeto ik betuigde Lilis, „maar oierttegenstaandie dat moet w u ah mijn mieening zeggen, hoe waarde dlie ook in uw oegen nee’t, dat ik niete gelief aan te ne- wen van t geen de wereld op uwe rekening brengt.” Niet zonder aandoening zag Vida uot Mub op. .’•Op welken grond zou gij mij voor oeter houden dan ik schijn?” vroeg „Miskomen omdat ik meer geloo, sla aan d« meening van mi. i seve re uk’ antwoiorddie Eilis. „Neen, niet alleen uiaaironu. waarscnijnilijK omdat ik niet anders kan. „Gij zou dan niet slecun over mij denken? stamelde Vida, en de tra nen apro-ngem haar daarbij in de opgen. Met stokkende slem ging zij voort „Ellis, gij bezit een edel hart Zou op dit oógenblik een van| nem, die zich te London mijne vrienden noemden, nog zoo goed ovo. mij den ken Zij zweeg een oogenblik, om tot kalmte te komen, en hernam daarop vrij bedaard', doch met een cenigszins a'gejwenc^ gelaat „Wat balen mij alle edelle harten van de wereld, nu mijn naam bezoedeld is? Zeg aan Mr. De vereux Weder stOKte haar stem, doch met gewefld beheerschle zij zich, om op vaisten toon den zin te vol tooien „Zeg aan Mr. i 'evereux, dat ik hem niet kan, met wil lerugzien „Met dit aotwocfdi miss Carolan. durf ik niet tot hem terugkee-en. „Maar een ander antwoord kan ik u niet geven. Nogmaals wilde z j zich verwijderen en nogmaals trad Edis haar eerbit in dten weg. „Miss Cainolan”, sprak hij, xiet vertoornd op mij. Ik moet I wat mij .bevolen werd. Ik motet u volgen én zoo gij dat gewaar wem, moest ik mij aan u bekend1 maken uu u vei’Zioeken m-ij uw won.ng geven oi aan te toonen. mi mocht weigeren aan <M> verzo voldoen^... „Wejiu, als ik mocht weigeren aan dat verzoek te voldjoen.... nerbaalue Vida op spOttenden toon, n.aar mwer- ujg toch zeer ongerust om ie weten hetgeen volgen zou, „wai^ dan?” „Daij hernam Elhs, ,,dan moet u u doojr de politie doen kwaken, on der heft eerste liet beste voorwendsel dat mij in de gedachten komt. n°" gij ten minste niet meer vrij zal Mr. Devereux wel zorgen, dal al ware het uoor bemiidde.mg der po litie, toegang tot u verkreeg, want hij moet u spreken. Ellis had het niet gewaagd' om bij deze bedreiging ida aan te zien. Hij zag zöifs niet op bij de plotselinge stilte, d4e op zijn worden gevolgd was en vroeg zich angstig af, hoe groot wel de rndlruk van deae mededeeling zou zijn. Iedereen in zijn plaats had, evenals hij. erop durven zweren, dat zulk een bandlietachtige wijze ge lijk Mr. Devereux zelf gezegd' had bm de jonge dame tot een sam komst te dwing an, een trotscb hart als het rbiedig hare in woede had doen losbarsten, v maar Dare Devereux had bij het ge- >Jw*‘os zijnvr bevelen wel deugdelijk 'doen rekening gehouden met dat zelfde trotsche hart en niet minder met haar e'gtto liefde. Na de eerete opwelling van dlrilt bij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1