I EN’ i 0 op dil M <KEN SOO NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, bbrkenwoudh. bodegraven, iRHElD S7*; Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen .o p 91 EEUILLETON. MALLES ETEtt 53, Gouda achines het geheime speelhol Tabletten I •4 BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, *vwvrv»v r»TT<TTT» TTrr TYnmT Vanaf f 90- 14 as. ur genezen. nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwuk, waddinxveen, zevenhuizen, I'f 6 - «O.JII8783 dacht en •J1 wt ngn >raai 33 die schande hebt het (Wordt vervolgd). voor llijke verd 40 (Nadruk verbaden, jvprmijde- |n veroor- i zullen vereeiügcn, j éljjk zich te keerenj m vijand, i.c. Japan9 ‘l er de samenwerking een feit imag wor- tot dusver, kunnen snigheden onder de moord iitefi (l<- bewees. lillHISUIE COURANT. t nietl 3t eer-J Wdng aan- ïnge- I heeft hy |hajulelen, op i Ente ren. f ffl*n, |op ren met ftfandsjoerye zullen terugtrekken, of dat zjj zich met de Zukielyl teneinde gemeenscha tegen één buitenland» r In elk geval krijgt’men dan inifVuk, nat m ram jg,] krachtig be- lauds belichaamt en sluiten met Zuidr p deze wyze China sd, omtkat de byrgerl v Trdwluk was voor he| ingang doen vinden der denkbeelden, welkj) 'ickkig propagee- zullen leiden tot beoogt brieven ontvangen erbndkcrs. die Handel- en „YEAST-VIT1" Haas. i regeeringen ^eteekenen in !de [iwéordige Engel- ten het bewind ia gekomen, al haar krachten, bij de regeling wyd. Chamberlain hoopte daarom, dat deze voorstellen tot een gelukkig' einde zullen worden gebracht. i [tebeschrijvlngovcf luwstoringen, huid- ;atte koude, slapc- venwakking. '‘A** een instrur. - lien, oipdat zij In meenschappelijke doel van Sarwat endde En gelsche regeenng te bereiken. Sarwat Pacha gmg napr Effepte terug met de overtuiging, dat hy aan zyn. land e“ii groeten dienst had bewezen. Het moet ten zeerste1 worden betreurd, dat men in Egypte niet verstandig was. ye beslissing vande \Vafdpart(j wa§ ongunstig en ’t verdrag werd door deze party om hal» gebracht. Onder deze omstandigheden deel de Chamberlain de opvatting van, MacDo nald, dat onder.handeling®ïi nutl,...„..„ -- zijn, zoolang de tjjil en werk niet hadden ve hoopte hy, dait het in ie van de Eng^léche I evenals de Vossiscüe is een on ai waardeering voor Strenemann s bui- lenlaudsche politiek, maar inónder goed te spreken over zijn buukeiUandsche Hij neet den reactionairen koers van net laatste kaïbnet lijdelijk aange zien’’ Het biad hoopt dat hij in het volgende decennium zijn binten en mnnenleaiasche staatkunde in harmo nie zal brenjfen. l>e örwans zegt dat Stresemaun, ondanks overeenstemming op bet ge bied der buiteniaiKiboiie politiek, een tegenstander van bet socialisme is. ..Hij is echter een verstandig lege— slander era als zoodanig ons welkom*” l>e bladen van uiterst rechts onthou den zich niet van scherpe kritiek en ook de Duilsch nationale Lokal Au zeiger slaat een scherpen toon aan. Een 2ü-jarige ter dood veroordeeld. De rechtbaju van gezworenen te öchwerin nee t den 2U-jarigen trien Bruto, uit bphnuau, wegens „rooi ter dobdi veroordeeld, Bruto in Augustus 102 i oen musicus Ernst Brandt, uit Berlijn, in de om gevmg van Ludwigalusl vermoord, om zich in het bezit van diens legitima tiepapieren te stellen. De verdachte teekende geen hooger befroep aan to gen dit doodvonnis De koude. Zware sneeuwval te Dresden. Nadat Woensdagavond een hevige storm gewoed bad, is gisterenochtend vroeg het weer plotseling omgesiageu en begon het zwaar te sneeuwen. Men vreest het ergste voor die te vel'*e staande gewassen. FRANKRIJK. Roofoverval in een trein. Een conducteur bewusteloos ge- slagen. In dein sneltrein Ljyon-Nantes is gis- iirera. toen ue trein zich in uien tunnel van bt. Irene bevond, een aanslag ge pleegd op aen conducteur van den postwagen neme bevojud oh toevallig adeem m den wagen. Hij werd aange valken door enkele onbekend geble ven personen, die hem bewusteloos sloegen en ach van een postzak met aangeteekende stukken meester maak ten. De misdadigers wisuen te ontko men, nog vooroat de trein uit den tunnel wes. Toen de condtoeur weer tet bewustzijn kwam, maadete by alarm De jeege postzak, werd later in f*. tunnel terug aevonden. Van de dader» is tot nu toe geen spoor ontdieft. veriaten Kunt gij mij dan niet ver- 1 rouwen „Heb medelijden stamelde vida. „Ik ben nu zoo zwak. Het geschiedde om uwentwille, uitleen om uwentwille. Ge hadi mij moeten gedooven. „Gelooven, wat gij schrijft. Vida, terwijl den vorigen avond je lippen gefwe(ge!rd hadden de leugen uit te brengen Gelooven, dat gij mij niet bemint, terwijl ik reeds de waarheid in je oogen gelezen had Zeg het mij nu, Vidii, terwijl ik je aan mijn hart druk. Zie mij in de oogen, zeg, da* ge mij niet hef hebt, en ik zal geloo ven wal je zegt Maar Vida verborg, onder een harts tochtelijk snikkien. haar gelaa* aan z jn borst. „Ik kan he. niet. o. ik kan het niet. „Ik weet het, Vida, ik weet dat je het niet kunt zeggen, mijn lieveling. Scheuk mij thanh je vertrouwen en beken mij. wat er tusschen ons be staat. Het meisje beefdfe. Sliechts even lichtte zij t hoofd op, om het dadelijk weer te laten zinken aan zijn bars* Zij durfde niet te blikken in de op rechte oogen. weflke als smeekend de haren zochten. „Geloof ten minste dat andere dat ik jou niet waardig ben. ..Geen man, liefsite. dfie waarachtig bemint, kan geloof slaan aan zulk een onbepaalde zelfbeschuldiging. ..Als die beschuldiging alleen m |he-wtS' sn ine^n zullen slaan ei) elijjc tegen Japan zullen reJUjcht eerlang- voor een in 0 minuten. ■<n 9 tot 10 minuten. n 10 tot 15 minuien. In 10 tot 15 minuten - in 24 uren. ,t geen schadelijke fl zuivere medicinale j volle ingrediënten. jst vooraanstaande lelijke werking van j it met de gastrische cteen opgewekt en g voelen neem ven of elt U friseb en op- fl i helpen U bQ bet HOOFDSTUK XVII. Vida ijlde dien naderende niet te gemoet zij wendde zich ai. met ge vouwen handen. Een hand werd met kracht aan dien deurknop ges.agen een seconde nog en aj ware in on macht gevallen. Als in een droom zag zj’ dien geliefde- voor zich staan en sloeg de handen voor t gezicht, ’’och °°k in ’t zelfde oogenbiik haddehzijn armen haar lichaam omsloten en druk ten het met onstuimigheid aan zijn borst. Zijn bevtende lippen beroerden de haren spreken kon hij niet, hij kon haar alleen onukle'mmen, vast, o zoo vast, als ware zij heni uit den "bod wedergegeven en als vreesde hij d®- zij hem dadelijk weer kon ontno men worden. „Vida”, fluisterde Devereux einde- bj*1 on een sidderende hand streek 00 ,lrt{ken van haar voorhoofd weg. •^Mijn ©enige, trouwe Vida, mijn •Hes. mijn ziel. Waarom hebt gij mij MLUkikJJH TT VV171I, 1>\7-L/.EAIAW1. VjOAV, 1 IVJOJDkWK f W»asjuaa.au., aaaawv/u.-- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (tehoorende tot du buortkriiigj 1—B regel» f UO, elke regel meer OM. Vu bultu Gouda u du bexorgkriag: 1—5 regels 155, elke regel meer OJW. Advartutiën ia bot Zaterdagaumiaer 20 00 bijslag o© den prijs. LiefdadigheidMkdveitentiën de helft van den prfjA. INGEZONDEN MBDEDBKLINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Of de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot saer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiün kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhande laren, Adveitentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau xyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. c Dar© richtte daarbij uaar ‘■“T oogen zijn vaste "blikken moesleu zien. ..Ge hadt gelijk. Vida, zoo stellig te bouwen op de liefde, die ik je toedroeg. Ais Ik nu. terwijl de wereld je bespot eu besch mpt, tot je kom en je om wc- derlie de smeek, hoe had ik je d<ani kunnen 'oslaten, toen nog geen stem het had gewaagd jou naam te jezoe- deien. ..Gij wilt mijn wederliefde? vroeg zij aangedaan. „Gij wit. d»l ik de uwe zal zijn, terwijl men met verach ting over mij spreekt. O. maar gij weet dai» niet, dat een verbintenis tinwchen u en mij een onmogelijkheid is geworden Een afg(r|ond heb ik tus- schen ons beiden genaakt, die zelfs door jou niet kan worden aangevuid.” „God alleen ts m slaat om tuksdien jou en mijn leven e«n afgrond -'aar te stellen, die ik niet overschrijden kan”, antwoordde Dare Devereux, en er lag een hemel van geluk .n de stralende oogen. waarmede hij be^ldsdioone meisje bleet aanzien. Op eens evenwel veranderde die stille znlighb.d in het gelaat en riep hij hartótodhtelijk uit ..Vida, Viida. zoo ge mij liefhebt, moet ge mij ook ter volle vertrou amsvormen door D. j SRSCHE KRACHTPli Wonderbare Buetei. 0c,« en zwakken. Befaoon es en eere-diploma’», J pond toeneming. jk. Door Artsen aaab* Vele dankbetuiging^ n 100 stuks 8.50. o thuis onder rembou» n postwissel. 7/MMtr. 21. Den WM. Er komen verrassende beri<ihten uit Chi na, die de bdangstetónig voor de telegram men, welke te kennéjj geven, dat de botsi i- igen tusschen de Japanners en.de Zuidelijken nog steeds voortduröp, op den achtergron dringen. Immers de dictator van Moekden, de bekende maarschalk. Tsjang Tso Lin, die tot dusver als leider der Noordelijken de ChineesChe nationalisten zooveel mogelyk bestreed, heeft een belangrijk initiatief ge nomen: hy heeft een circulaire-telegram aan alle overheden, burgerlijke zoowel als mili taire, in China gestuurd, waarin hij, aan de hand «loet den tegenwoordigen .bungeroorlog te doen ophouden en de consequentie van dit voorstel is geweest, dat hy zijn troepen heeft gelast verder van alle vyandelijke handelingen af te zien. Men vraagt zich af, wat Tsjang Tso Lin er mee voor heeft thans het opzienbaren..e I telegram in zee te zenden. Beteekent zijn -- ...wA-ovA-A. „vau^a. oidw inzake de staking der vy-andelijkhe- en wat voorgesteld kon wonden om het ge- den, dat zijn troepen zich definitief naai Die 't goede wil, heeft steeds veel recht te maken wat krom is, wijl steeds zoo velen bezig zijn, om krom te maken wat recht is. «n 1 lambórlain zi /nze hy Pach» oJ iberlaim zei j-estelfl.J8aH| ste’l onderhoud m "egpven orrttrenti zien van de Ibetl woorden zich uil, ueen' zeue Vida en richtte daarbij een weinig t uootd op, terwijl tiaar stem vaster werd. ..Maar inuien de zeifbesdauidiging ook door een daad wordt bev?sti^d, ja Denkt ge dan, dat een meisje om niets haar goed'en naam opo fert. de booze wereld de gelegenheid aanbiedt om een scherp oordeel over haar ui’ uit spregen en zelfs dien man, dien zij lief heeft, voor eeuwig vatn zich scheidt Zucht en rustig luidde het antwoord van Dare Devereux 'Zoo gij. Vida, '’e liefde, die ik je toedraag, niet waard mocht zijn, was het dan njo- öig je goeden naa-iw prijs te geven om mij daarvan het bewijs te leveren Ge hadit beioofd mij tei ontvangen waarom hebt ge die belolte niet ge- houHien Wearo.n hebt ge n bij die gelegenheid met gezegd, wat gij mij nu «egt? Gij weet net, hoeveel leed ge mij veroorzaakt hebt met uw naam te hebben opgeofferd Geen antwoord volgde, zware ademhalen van Vida welk een strijd zij in haar binnenste had iy voeren over het geheele lichaam bevend zocht zij zich los te weirk«n. maar Devereux hield haar steeds vas er em vaster in zijn annen gelme^d en fluisterdie za'dh en teedier: .jAntwoordl mij toch. Vida. Go moet mijn vragen beantwoorden. „Welnu dain. ik was bevreesd om je weder te zien. Ik dttcht. dat gij geen geloof zou slaan aan mijn woor- BINNENLAND. De Radio Omroep. De Huizer-zender en de VJP.R.O. Naar ,,De Maasbode verneemt heo ben de besturen van den K.R.O. eu de N C.R.V. geaamen ijk zich met een wen. Kan lk je een grooiei bewijs van mijn lie.die geven dan ik reeus i eb gedaan Ik heo oeslo en om een m deren en eervollen oanm aan jou voeten te leggen, hoewel i* met eens weei of de naam, d.en gij '‘raagt, je ware naam is. Gij hebt mij ^uvlucbt, alleen en des nachts, gij veRiet een wuretd. waarin gij ais koningin had g«iiteerscht, een wereld, die niet k u nalaten om te juichen in je val eti je naam door het slijk te sleur -n, en toch Heo ik je weder opgezocht. Heb ik mei dat alles het recht niet gekocht om jou vertrouwen te bezitten, om je al te vragen, waarotm gij, mij ter wil le jou naam aan die schande hebt prijsgegeven Vreemd was het en niettemin .waar, dat juist dit aanhouden, dit smeeken va.t 1 are Devereux t me.sje nieuwe kracht verleende om onwankelbaar te blijven bij haar geno>.nen beslui. ,.Ik kan, ik mag u niets ophelde ren Ik kan u niet zeggen wie ik ben, noch waarom ik u moest ontvluchten Wees verzekerd, dat t laats.e alleen geschied is in uw belang, en vraag niet naar geheimen, die ik u nooit openbaren kan.” ,,Dan is je iMde oo|< geen vertrou wen. Devereux sprak dit op onbegnjp© iijk rustige wijze, maak Vida bleef net antwoord schuldig. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per weck 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad ;l.M. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux z^jn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Inbare. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. 1 ------ Minister Ohamberlnin over Égypte en de Amerikannsohe vooreteilen. I De strijd in China. het Britsche I.agerhuis heeft Ramsay sponakl gisteren vragen gesteld n^ar leiding van de jongste gebeurtenissen in btote en de Amerikaansche voorstellen vooï een multttatereel verdrag om den ooi- log in den ban te dqen. Sir Austen Chamberlain zipide in Ant woord daarop, dat de jongste crisis met be trekking tot Egypte niet ontstaan is uit de verwerping van het verdrag, waarover hy njet éarwat IjAcha onderhandel» heeft, do dl omstandigheden, die reeds jl te dikwijls t<>t een crist-I? aanledddfifc hebl pi^ gegeven, voorat men^og elft verd die, tenzij de feidettó der Egypt <c^’e poÜrtDk wijzer worden, in^e toekomst of lyk nog derrelyke, crisijssen z lij zaken- i wist omdat -acht over1 de eenzijdig enblik <W Egypteiftegelt, *zou vervaugf bèridin Mtte vervolgens uita wjize hij tic de bi^ierhandelinfl it f’acl^a OW het verdrag is gejtomen. 1 heeft; het verth jat Pacha ieeft iJi jk Chamberlain uil gegjeven onttrentwe crisis, Welke w zien van de Ibettrekkingen tusschei land en Egypte wfs ontstaan. Chambenlain heeft daarop Sarwa voor zijn uitlegging 'bedankt, merkt, dat hij minder belang steldeKpn teggingen van of beschouwingen oV$r I uen. ;Marx van bui den toe' is’ g< cc hij i aan'Trf de 1921 verdragi toetredien van Dultscbland tot den Vol- i enbond jn Saptember 1926 heelt btr^ semannt JJuitechlaind op alle vergade- (ngeai'vto den raad van den» Volken bond te Genève vertegenwoordigd. De 'i ergaderiad van Maart 1927 werd doejr hem. g€»rpsideerd. Met Briand en t iMunbernui ontving Stresemann in 1926 deniVNobelprijs voor den vrede. De Tftttliciie Kundischau die als het orgaan van dèn miinieter geldt, zegt «'at Stresl^nann thans in de heele we reld als walsman betkendi is. Zijn ar beid bejïbort tot de historie, die hem veel rechtvaar-tiger en welwillende»' zal beoorneelen dan vele zijner Dud- sche ti$gen«)ten. Het gaat niet aan, hem vbor te stebeji als den gelukKi- ge» voortbouwer op de vervullingspo- lif.ek van Wirth en Rathenau, wier theore.ischo, lijdelijke ep op een ver- keelrdie beoordeeding van Duitsohilandi s tegenstanders berustende politiek schip breuk heelt geileden op de bezetting van het Roergebied. Stresemann '’nar en tegen heeft stéedis voor een actieve toenaderiTïgspoiitiek geijverd, die met dc erkenning van Duijschland s geüjg- rcchtigdheid is bekroond. mOa ue i-uitscne Alig. Zig„ die uwnals oe lagl. Runüscnau tot ^e vuiaspartij beihoort, stelt Streeeman s verdiensten voor Duitschlandj’s herstel in het lion, en vraagt Waar zou het rijk thans zijn als biresemann m 1923, toen zoowelen de moed lieten zakken, zijn opt.misi.ne n.et had bewaard? De bladen van links beoordeelen we verdiemslen van den jubilaris even eens welwillend. In de Voss Ztg. noemt graaf Coujdenliove-Calergi he n .Streeenaann de Europeer en zegt oat zijn eerste groote werk de >er nieuwuig van Duiischland is geweest e*i het tweede zijn streven naar duur zaïnein vrede in Europa Het Berl. Tagebl. democratisch den en was bang, dat ml jn eigen hart n'et sterk genoeg zou zijn om je te wederstreven, indien ge bij je besluit mocht blijven volharden. ,,En ge hadt gelijk sprak Devereux, en hoofd je op. zoodait haar jypte te 'een herhalingJvari itige fwaarachuwingen uit oorlogsschepen te zeijttyra an Kfellogg'zi^ly tla-B$ hoewel«r iA het verb h iweem, die iet opzet op' lurdtjrt, ten einde somr tottia^j- voq deel op te los _^weest Engelsche régtïcranm begroet di nerikaansche »^oorste|len, oipdat T»jang Tso Lin’s tele, roep op «lel eenheid d< •lat hij, dolor vrede sluiten met t Ghiha, verwacht,I dat fop tieze wyae China zal kunnen worden g< oorlog tot «lusver ibei de cojnmlunisten zoo ren en die z.i. op den 0uui Ching’s ondergang. Bovendien Tsjang TpodLin klaarblijkelijk met zijn stap niet alleen (pen krachtdadige bestrijding vaii het bolsjewisme, maan tevens de vereni ging vJfl Noord*- en Z^id-China, welke eee oplossing] der affaire Van Tsinanfoe moge lyk moét maken. G<s»nsziris uitgesloten is het thai^», dat de vertphillerwle partijen in China,felie elkaar tét dusver1 dwars zaten en China «tot een ont^ttejJalen heksenketel maakten, de ïu zich gémeensch keerenj, dat zi^L vereenigd Chinawet geplaatst, hetgeen zyn portie wérkelijk kuet‘«prettager maakt. Zal Japan doUr dezen lo^p der gebeurtenissen zich genoodzaakt zie$ zich terug te trek ken i |Zal het afaien van de expeditie der téken» omvangrijker. wordende troepen- i, oipuat zy wi machfen Deze vragen kunnen natuurlijk altgémeene pa-1 W ^oor toekom® worden beantwoord, •egeeringen «^p <*:OC0 reeds nu kan warden vastgesteld, dat de mogendheden, tusschen Noord en Zi denaniet langer, gelij prónteeren van de Chaj^ezen BUITEl^ANDSldH NIEUWS. DU1TSCHLAND. Dr. Stresemann 50 jaar. De jarige ongesteld. De iij-Ksminister van buitenlandse *e zaken ar. btreseniann nee>it gisteren tc-r gettegtmeku van zijn’’ vijitigsteii verja|airuiaó, e<tii groot aantal geluk- v enschen enz. ontvangen, o.a. van «‘en rijkspjreeidenl Hindenburg en van den. rijKSAanselier dr. .viarx. btresc- mann zeh vierdé zijn verjaardag in alle st4te vooral daar bij tengevolge van het Koude enl natte weder onge steld is. De bladen brengen allen bijzon 1 r heden uit net Jeven van den Minister die te Berlijn i^erd gejjoren en st deerde aan de universiteiten te Ber- l*jn en te Leipzg in geschiedenis en staatswetenschappen. Dr. Stresemann werd, na zijn stu diën te hebben voitoad, syndicus van (ten bond van &aksi»cne fabrikanten en later lid van het bestuur van den Duitsch-Amerikaanechen eeono-misenen bond, in 1907 werd hij als algevaar- d'- i i hPacha '\ppge- i uit- - lk het geen gebeurd was dan lk do vraag,hoe -de tegenwoordige en toekomstige betrekkingen mllen zjjn en of men op dezelfde iwjjze als In het verleden zou voortgaan, of dat de tijd gekomen was of zou komen, dait Egypte de feiten zal erkennen en hiendoor tot een re geling voor een verdrag met Engeland zou komen -ter vervanging van de eenzijdige Engelsche declaratie, waardoor de vrijheden van Egypte terstond bevestigd zouden wor den, terwijl te gelijkertijd die belangen voor het Engelsche rijk verzekerd zouden wor den, welke, naar de verschillende Engelsche regeeringen hebben verklaard, Engeland al tijd zal moeten handhaven. Na drie dagen kwam Sarwat Pacha op het ministerie van - buitenlandsche zaken terug met een ontwerpverdrag, dat hy aan bod. Dit was een oprecht vriendschappelijk aanbod van den Egyptischen premier. Het aanbod maakte daarom, aanspraak op een ernstige en vriendschappelijke overweging van EngeOsche zijde en Chamberlain over legde met het kabinet, in hoeverre het do-jr Sarwat Pacha voorgestelde verdrag kon worden aanvaard, welke wijzigingen er eventueel in moesten worden aangebracht f’igde van de toenmalige nationaal iDeralc ptirtij aü den rijksdag geko- en, waarvaai hij sedert onaiigöbroKe is geweest cia aen oorKV, slichtte •ij in.h lijn geetrtv er wanten de Duu- rne v-olisparuj. waarvan luj diaiu og dip leider is. Na liet a.treden van et kabidjel-uiuio in Augustus 192ö werd btdBsenuuMi met oe vor wig van pet Kan liet belast, waerin hij zelt als rijtokaimlier optrad, up dt eerste kabóitoti<Sjreseinaain volgde in October 1H23 een) tweede kamnet, dat ecmer reedsin November 1923 moetw aitre- HWlto daarop volgende kabin»- JBxi dr. Stresemann minister tiWiiamdsche zaken, wat hij se He volgende kabinetten tot nu «attleven. In 1' eWruairi 1925 letd- door zijn veiligheidsvoorstelten •ankrijk de poliuek in, die ern- ’5y]W de onder teek en mg «r geW' van Lokwuo leidde, na bet aanleddii -j 4n ini|(pe tt, hü dit gevoeld 1 “l verdrag te oi M declaratie, reklkinigen tusschen niet nutteloos zouden de ervaring hun ,richt>| Intusschen _iy, itait het in Mier geval aan den kant van <te Engelsche regeermg moigelyk zou zijn om de betrekkingen met Egyp laten voortduren zander een herhaling de crisissen efl zoijder m üe noodtakel ijl te komen im enjsto: -- te deelen ojf zelfs oc.!_0_ Ombreid ue voorstellen j Chiambe^a^i, dat^ IjoeweP niAies zijn geweei oorlog dknstui vraagstul&en _tot de oorlog' in Er.w s van de politiek is gj?' de Amerikaansche Doorsvin overeenstemming- zijn met' litiek van alle EngelscR ook omdat zy een stap richting, waaraan de tegd: sche regeering, sedqrt zij i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1