I I lil )P 997.7. <KEN SOON. I ’ara NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA/EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, MOORDRECHT, m^cm^elle, mïi’ITWERKERK. OUDERKERK. (HinwWATER. REET1WTJK. SCHOONHOVEN. STOLWUK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. B7* Jaargang Mo* lg784 sekbank EERSTE BLAD. EEUILLETON. Zaterdag 12 Mei 1828 het geheime speelhol achinea f nuf f SO. j 53, Boud» R hoorweg. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ’EM. HOFSTAD. Dit nummer bestaat uit twee bladen. HOOFDSTUK XVIII. O (Wordt vervoVd) op voor ■lijke vard. (Nadruk verboden). t ver- op de k dan ie be- j zult {stife e ge- kink en za. rt. 'Te.egrafee- .1 zij oniniiddel- 859 50 Den Haag. anders. Het is bovendien altijd hetze 11 de en wordt dus te veel cliché voor de vorstelijke verjaardagen. Er schijnt daarvoor niet veel nieuws te vinden te zijn en het oude heeft zijn charme wel ietwat verloren. HAGENAAR. r.±M0 MkldM. M 40 je zijn zeer lang en larmede heel goed- n het ’lange traject benutten. Dat is de praktijk is dat age ritten van het Mjh geheel mee maakt Men rijdt een .gedeelte ervan, n.l. het deel van het eindpunt tot in het cen trum van de stad. De nieuwe lijn 20 die nu 1 Mei geopend is, is feitelijk de helft van een andere lijn Zij ligt om de groote Kerk in het midden van de stad, en rijdt van daar naar één der buitenwijken, de bloemenbuurt. Een eigenlijk nieuwe lijn is het dus niet maar het is in ieder .geval een uitbreiding. Jammer is alleen dat by iedere verandering altijd andere lijnen iets verslechterd worden. Mén heeft nu eenmaal geen materieel ge noeg en schaft dit ook niet geregeld aan- Het streven is er altijd op gericht om het materieel zoo klein mogelijk te houden en het dus zooveel mogelijk te doen rendeeren. Met eenigen ophef wordt een nieuwe Ijjr. aangekondigd maar de ervaring leert spoe dig dat tegenover dat voordeel ook een na deel staat, een beperking van den dienst O" andere lijnen. Een statistiek die de lengte der trambanen eens aangaf, wordt meenen wij wel eens ge geven maar het werd ons nooit duidelijk af daar de stukken die door verschillende trams gemeenschappelijk wofden bereden, één of meer keer warden geteld. .In ieder geval wijst de zeer groote toe- ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boeknandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Bedactie Telef. 83. Postrekening 48400. itoodig is. Zij, die meenen, stedelijke arbei ders naar den landbouw te moeten brengen, hebben van die structuur o.i. niet het juiste begrip. Er .bestaan omtrent de werkgelegenheid, die de landbouw kan schenken, in stedelijke kringen en met name ook bij de pers veel te optimistische opvattingen. Een bewijs hier van leverde de heer Joëls op de laatst ge houden Algemeene Vergadering van den Vrijheidsbond. Deze merkte bij de bespre kingen der prae-advfezen van Prof. Borde- wjjk en Dr. Vos op, dat we hier te lande nog eene groote oppervlakte ongeculti veerde gronden hebben, die vruchtbaar die nen te worden gemaakt. Maar weet de spre ker wel, zouden wij willen vragen, hoe productief dit werk is? Om ham daarvan eenig denkbeeld te geven, willen wij hem verwijzen naar wat in den gemeenteraad van Rotterdam onlangs is gezegd met be trekking tot de uitzending van Rotterdam- sche werkloozen naar de Overysselsche ontginningen. De arbeiders, die in de streek wonen, ontvangen bij dit ontginningswerk, waarbij in accoord wordt gewerkt bij eene 50-urige werkweek en een behoorlijke I arbeidsprestatie, gemiddeld een loon van 15 per week. De arbeiders uit de groote steden krijgen daarop een toeslag van 75 zoodat hun loon wordt 15 11.25 26,25. Gerekend wordt, dat zij daarvan 20.aan hun in de stad achtergebleven gezin kunnen doen toekomen. Om de 14 dagen irtogen de arbeiders op kosten der overheid naar huis. Telt men deze en nog eenige andere kosten bij het loon, dan komt men tot een bedyag van 29. Hiervan be taalt het waterschap, te wiens behoeve het ontginningswerk geschiedt, 5, zoodat het verschil doop Rijk en gemeente moet worden gedragen. Deze cijfers zijn inderdaad buitengewoon merkwaardig. Voor een loon van 15 aan ter plaatse wonende arbeiders en voor een loon van plm. 29 aan door de steden uit gezonden werkloozen wordt een arbeid ver richt, die geacht Wordt 5 waard te zijn. Productief dit is de conclusie, waartoe men komt is die ontginningsarbeid dus slechts in zeer geringe mate. Nu is hiermede de uitzending van stede lijke werkloozen niet geheel veroordeeld. Er is echter slechts één argument, waarmede zij kan worden verdedigd. Het is dit, dat men de uitzending gebruikt als middel, om te voorkomen, dat de werkloozen al te zeer op den steun gaan teren en om te bewerken, dat zij meer moeite doen werk te vinden. BRIEVEN UIT DÈ CMXIX. Al is het niet direct een wereldschokken de gebeurtenis, we mogen er toch wel even de aandacht op vestigen dat den Haag zyn twintigste tramlijn heeft gekregen. Eigen lijk is het de één en twintigste en als men alles meetelt zyn twee en twinitgste. Twin tig jaar geleden wks liet zóó dat er tien electrische tramlijnen waren, mitsgaders vijf stoomtrams. Van die vyf ouderwetische instrumenten zyn er al vier verdwenen en het leven van de vijfde» die naar het West land, loop* ook al op een. eind. Er zyn in de stad zelf nu achttien electrische lijnen waarvan er één alleen 's zomerö dienst doet. Daarnaast rijden de electrische naar Wasse naar—(Leiden en naar RijswijkDelft. Dan is er nog de electrische die van Schevenin- gen via Voorschoten rijdt en ten slotte is er ook altijd nog de electrische van Scheve- ningen Kurhaus naar het Hollandsche. Spoor-station..Dezle laatste is een onderdeel van het spoorweg-net en eigenlijk bestaat die niet apart. Het is wel merkwaardig dat die iyn nooit heeft gerendeerd. Zelfs dc rechtstreeksche verbinding Scheveningen Rotterdam heeft niets te beduiden. In de wintermaanden levert die vrijwel niets op en dan zijn er nog maar een paar treinen per dag. Er is dus hee] wat te trammen in de stad zelf. In den loop der jaren zijn vrijwel alle lijnen uitgebreid. Sommjgi liet lijkt dan alsof het da. koop rijden is omdat mén voor een dubbeltje mag natuurlijk theorie, want vrijwel niemand die Mn ééne naar het andere een Productieve arbeid en werkloosheid. Eenige weken geleden was in den Am- sterdamschen gemeenteraad een voorstel |an de orde, om een bedrag van 157250 be- achikbaar te stellen voor de tewerkstelling van werklooze Amsterdamsche arbeiders aan ontginningswerken in Overjjsel. De heer Wibaut stelde by de beraadslagingen over dit voorstel de vraag, of uit die tewerk stelling het vooruitzicht van definitieve ves tiging kon voortvloeien. ^Spreker zeide, zich te kunnen voorstellen, dat men een grooter offer brengt voor het geven van werkgele genheid dan het bedrag der steunuitkerin gen zou bedragen. In die werkverschaffing moet dan eenig perspectief zyn voor voortdurende werkgelegenheid in de toe komst. En nu koesterde de heer Wibaut ten opzichte VML dit vooruitzicht emstigen twy- fei. De wethouder van Maatschappelijk Hulp betoon verklaarde, dat de blijvende vesti ging wel wenschelyk is, maar dat er slechts mogelijkheid bestaat voor een zeer gering aantal menschen zich daar te vestigen. De wethouder beloofde echter met den minister van Binnenlandsche Zaken deze blijvende vestiging nog eens nadrukkelijk onder de oogen te zullen zien. Naar het ons toeschyai» heeft de heer Wibaut hier eene vraag aan de orde gesteld, die wel eens in meer algemeenen zin onder lie oogen mag worden gezien met het oog op de wanbegrippen, die daaromtrent blij ken te bestaan. Het is deze vraag, of er in den landbouw en wel speciaal bij de ontgin ning van woeste gronden productieve arbeid is te vinden, niet alleen van tijdel ijken, maar ook van duurzamen aard, voor een belangrijk aantal stedelyke werkloozen, zoo dat de steden van hunne werkloozen worden ontlast. Deze vraag nu moet o.i. in beslist ontkennenden zin worden beantwoord. De toestand is in ons dicht bevolkte land van dien aard-, dat de landbouw niet in staat is aan het accres der plattelandsbevolking zelf met uitzondering van enkele tuinbouw centra eenigszins loonenden arbeid te verschaffen. Dit blijkt ook wel hieruit, dat bjj een loonstandaard van plm 25 cent per uur in menige streek de landarbeiders nog dikwijls met langdurige perioden van werk loosheid hebben te kampen. De structuur van ons maatschappelijk leven is dan ook van dien aard, dat voortdurend eene sterke afvloeiing van arbeidskrachten van het plat teland naar de steden en naar de industrie Liefde, innige, oprechte liefde, is de beste lamp voor de huiskamer. Zij geeft licht en warmte tevens en kweekt zegen en vrede aan den huiselijken haard. MODEPRAATJE. Hoeden voor den zomer. Eindelijk dan een totale omwenteling in de hoedenmode! Het ryk der viltjes is uit, verdwenen de slechte gewoonte om het korte haar, dat frisch en hygiënisch moet heeten, te broeien onder een warm, nauwsluitend viltihoedje. Het atroo is teruggekeerd, in al aijn charme, in een bovenmatigen rijkdom van soorten en kleuren. Indien men nieuws gierig is naar „wat Parijs brengt” kan ik wel tien stroosoorten opnoemen, die allen even nieuw en even aantrekkelijk zijn. Het grove pailiasson in glanzende kwaliteit „Yedda”, in doffe „Yova” genoemd, dringt zich het eerst op èn door z’n eigenaardig ruitjesvlechtwerk en door z’n grofheid en exotische kleurenweelde. Ofschoon het ge bruikt wordt voor hoeden in alle maten, groote niet uitgezonderd, is het te prefe- reeren voor kleine dopjes, daar het zeer uit gevend en soms zelfs opzichtig staat. Andere modellen dan „cloches" ziet men §r bijna niet van, deze zijn ar met gebogen randen van alle formaat, gewoonlyk met ééne zijde, de linker-, een heel stuk breeder dan de andere. Naast fyet pailiasson pousseert Parys het „Bakon”, het „parasicol”, het lingol en ban- beou, alle stroosoorten welke wij vermoede- Lyk dit seizoen alleen maar by naam zullen kennen en die de exportmode ons reserveert voor een volgenden zomer. Indien men wil weten „wat er hier te lande in werkelijkheid gedragen wordt?” dan luidt het antwoord: in de eerste plaats „Bangkok”, bangkok in ’t echte ragfijne vlechtwerk, dat door geen enkele namaak te evenaren, is, en namaak bangkok, in zóó ontzettende overvloed van soorten, dat het lijkt of de geheele daaneswereld met „bang kok” behoed is Het naturel-bangkok, de kleur die het midden houdt tusschen een wat vuil wit en de zachtste roomtint ,is al bijzonder in de mode. Men ziet er nonchalant-chique model len van, die met een enkel lint, een stroo- band of een geborduurd lint gegarneerd, prijzen van 3040 moeten opbrengen. Men ziet beige- bangkok en meer nog don kerblauw en zwart. De „nouveauté van het saison”, zou men het kunnen noemen, het zwarte glanzende echt-bangkok hoedje met cirelint gegar neerd, hetzy als effen band, hetzij als volle strik aan den achterzykant tegen den bol geplakt, na eerst door een koperen of een juiweelen ring gehaald te zijn. Wat zijn er een elegante modellen in dit echte (bangkok en wat plooit en legt het zich fraai in allerlei kleine en groote vouwen, in vlakke en bolle randen, in smalle koord- Vidia, daai zult gij ook je belofte aan mij verv|ullen 'f Dau wordt gij de mij ne.” fluisterde zuj teedJer, terwijl voor een oogenblik tiaar wa gen boo ger gekleurd werden, ora ze t voe gend oogenblik nog bleaker te doen zjn dan te voren. Weinige uren later was de schoone vluchteling op weg naar de wereld, die ze zoo plotseling en geheimzin i® Verlaten had. Hoe zou die wereld haar ontvangen Welk oordeel zou zij over taajr uitspreien? a; en er vallen dage- seft, wanneer gy uw ijt of zenuwachtig; slachtoffer te wor- larom versterk uw ;e middel dat u snel v weerstandsvermo- gewekt gevoel van hoort. Neemt er de Rottvrdain prljicaurint grill, f100.- t i e ^T^üT^e^prZïen^ïoch^ee^^v^o^^ kwam) over haar lippen. Zij sloot na'”- ibanden voor de oogen en wendde zien s dttetr end al. Was er een martelino denkbaar zoo groot ais de nare Devdreux hadl de hand we^er op den deurknop gelegd. Zou Vida ein delijk toegeven, op t laatste oogen blik, op het oogenblik van scheiden? |4een. Zij stond) daar bewefeenlooz, al tijd met t gelaat van het zjne afge wend. Hij wachtte. Had hij wilskracht jgenoeg om haar te verlaten? Hoe zou einde zijn Zou zijn liefde over eiken twijtel hebben gezegevierd, om haar, die hij tdn slotte had wederge vende®, te verlaten voor eeuwig Hij trad op hpar toe, omvatte wedter d.e heerlijk gestalte. Zijn lippen von den weder de haren en evenals in een droom boorde W.da zijn hartstochtelij- ke taial „Vida. mijn ziel, mijn alles. Ik kan niet, ifci wil met leven zonder jou IXom Ifoi mij. Ik wil je niets meer vra gen, ik zal het je niet verw jten. zelcs niet in gedachten, dat gij mij iets wilt verbergen.” ..Spreek zoo niét. Neen, ge zijt krank zmniig, ge weet nitet wat ge daar zegt. Dare Om Gods w’l. maak de verzo° king niet te groot.’ „Ge zöjt de mijne, de mijne voor eeuwig riep hij Sit. „Wat gaat mij de wereld aan zonider jou Kan ik je gcedeai naam iriet redden, dlan Zullen wij gaan naar een land, waar noch „Neen, t is ónmogelijk. Is Vida Carolan weder in haar woning in de Herfordstreet Ik geloof er niets van. Neen, lieve Helena, dat is immers met waar. Dat kan niet anders dan een praatje zijn ,Ik verreker u toch, Mrs. Staunton, dat het geen praatje, maar zuiver waarheid is”, antwoordde Helena Lei cester. opgelogen dat zij te. eerste was. die haar vriendin het sensatie bericht kon miededeeldn, hoewel zij over het feit zelf minder verheugd was. sch.ed, kan morgen niet weder ber- roepeni, kan niet ongedaan worden ge maakt. ,,Dat is zoo, liefete zeide Deve reux. „dooh de wereld kan wel ge dwongen worden 'dUm een te haastig gesproken oordeel! te herroepen. Ge loof mij, het bes.e wat je thans te doen staat, is de wereld het hoofd te bieden. Het is een stout, een moeilijk vermeten, dat weet ik wel, doch 1W is zeker t verstandigst eau Mrs. Hargrav®, dat lijk naar Herfordstreet terugkeert om alles tot jou ontvangst gereed ma ken.' „Odhi, Dare, ze zal niet gaan, zij zal mij niet voqr onschuldig houden, zij kan het niet „Zeker, zeker, liefste. Ikover tuigd, dat zij het wei doet. In elk ge val kunt gij zorgen, dtat je telegram beantwoord wordt. ..Goed, het za' gebeuren.’ Zij drong zich vaster tegen hem aan als om steun te zoeken tegen oie we reld. die zf j ging tro'seeren Zacht streelde hij haar weelderige lokken, terwijl hij verder sprak ..Zoodr» hij het antwoord van Mrs. Hairgrave ontvangen >ebt, moet gij naap London en naar je vroegere wo ning terugkeeren. Het grootste leed zal spoedig geleden z;jn. De wereld heeft een grooten mond', maar een klein geheugen. En als alles weder den ouden voet is, d&n. nietwaar GOIDSCHE UIIRANT. jou. noob mijn naaui beikemd) is. Noem gr, Kraukaunigtieid. je zoo te bemin nen fcioed, <Jan be» ik maar wo en dan zai ik het blijven tot aao mijn dood. Wilt ge mi) niet zeggen, waarom ge ni,j verlaten hebt? e>oeu, behoud je geheim. dM behoort aan jou, uucli gij zeil belioart aan mij." .1 are, God, ge brengt mij in ver zoeking om je eau eohrikkebjv onrecht aan te doen. O. iaat mij los. Verlaat n.lj, terwijl Ik nog die kracht bezit om het als een gurtst van je al te smee- ken „Neen, ik laat je niet ion Vida. Ik wil je omkneld houden loi 4e begeeft, tojt ja wil één is geworden met mijn wit. O Vidia, mijn ziel, mijn eigen leven, nnju vrouw. Zie mij tojen aan. zeg toch iets Vidas kracht was gebroken. Neen, zij vermocht het «net om nog teraeh- uor ure h«t woord uil te spreken, da: haar van zijn lietdie had kun an be rooven Moest ook eenmaal het droe vig ontwaken uit dlie,i| zwijmel der 11 tde ontstaan, thans niet, thans nok niet. Het schoone hoofd viel tegen den schouder van den sterken man, de donkere oogen werden gesloten, half bewusteloos lag zij in zijn armni doch zij voelde de brandende kussen O', het haar en het voorhoofd ..Ik heb geen eriteie begeerte, geen enkelen wensdh, dan 1 geen uw ver langen ia’, sprak Zij. „maar Dare, bedenk het nog eens, wat heden ge- ma Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiïn en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaataroimte. Advertentito kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aao het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. 34 - „Is misschien het gettoeim, helwe.k ge mij niet kunt todvertrouwen, net uwe niet alleen?” Wedjeirom geen antwotord. D© zachte lippen waren geskoten als een gevan genisdeur en geen enkele spier ver trok op het jeugdige gelaat, ^lat zoo Jit als marmer en even roerloos Heel. Nu zij toch moesten scheiden, was het mmvers oneindig beter, dat bdj de ver- sebrikkeliijkie waarheid niet ve m, en kon verlaten, zonder haar te ver achten'. .-Ik heb je”, sprak Devereux met zware, hojje stom, nal de liefde, al t .vertrouwen van een geheel men- schenleiven geschonken, en mij weigert ge een grein van waarheid. O Vida. 0 miijn engel”, hij stlriekte zijn handen’ smeekend tot haar uit, .,mijn gansche bestaan heb do aan jou voeten gelegd etl C>j loont dit allies m«t een hard bokkig stilzwijgen.” pens, tweemaal beproefde het jneis- uame van het tram-net wel op de uitbreiding van de stad en al komt de tram in den regel veel te lang achter due uitbreiding aan, wy zien er toen de geleidelijke ontwikkeling in. De beide „feesf-dagen 30 April en 1 Mei zijn heel kalm verloopen. leder had zijn dag en trachtte vroolijik te zyn. Het ia in het centrum van <le stad drukker dan op andere dagien maar veel bespeurt men er niet van. 'Eenige onaangenaamheden heeft het op geleverd dat de burgemeester niet bereid was aan alle wenschen van de 1 Mei-vierders te voldoen. Hij heeft vergunning gegeven, voor hetzelfde waarvoor hjj dat verleden jaar deed en voor meer vond hij geen aan leiding. Natuurlijk is men daarover boos in de kringen die meer wilde maar men be kommert .zich daarin niet om dat de burge meester ook met andere groepen heeft te rekenen. Het verkeer in gang te houden in de stad is al moeilijk genoeg en op den duur zullen alle optochten enz. die de open bare straat in beslag nemen, niet in de drukste wegen kunnen worden toegelaten. Op.30 April zyn op een paar plaatsen in de stad weer muziekuitvoeringen gegeven. Wy hadden het voorrecht zoo ééntje vlak by ons huis te hebben ep zjjn dus eens gaan kjjken. Van luisteren kon niet veel komen want het was-er een veel te groot lawaai. Het is natuurlijk voor een groot deel de jeugd die naar «leze uitvoeringen opgaat en zy weet zich daarby nog alles behalve goed te gedragen. Eén der oorzaken is ook wel gelegen in het Je late uur der uitvoering. Het was al donker op de helft daarvan en de opgeschoten jongens en meisjes schenen dat een prachtige gelegenheid te vinden om te stoeien. Op geen tien Meter afstand van de muziektent «tonden twee Sebwenmgsche jongens lustig op hun mondharmonica’s te blazen en hadden daarmede aandacht van een gansch groepje kinderen die dit veel mooier scheen te vinden. Er was voortdu rend een geloop, een gegil en gekrijsch en wie niet in de eerste dichte ryen vlak om de tent heenstond deed beter met naar huis te gaan. Of er op de een of andere wyee iets aan te doen zou zijn om het er rustig te houden, weten wy niet. Bovendien moesten telkens auto’s door de menschen heen en zy accom pagneerden met hun signalen de muziek op minder gewenschte wijze. Vreemd toch dat onze jeugd, zoo weinig tucht heeft om zich behoorlijk te gedragen. In kleinere plaatsen in ons land en in het buitenland hebben wy dat wel anders en veel beter gezien. Daar waren ook Veel kin deren maar zy waren er onder geleide van hun ouders. Hier schjjnt dat niet zóó te zyn. Overigens gebeurt er hier op den 30en April niet véél dan eenige samenkomsten in de 'groote zalen waar uitvoeringen gegeven worden. In een paar straten in het centrum van de stad wordt vlaggetjes-versiering aangebracht door de gemeente. We zullen er geen kwaad van zeggen maar mooi is

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1