P. J. ÜBvet Zonen mm vooih nbiuuidh BAHLMANN1 Co. Adverteert in dit Blad. gttifJ Colbertcostuums IEIW Ajourinrichting Stroohoedenvernis VAM NEL DE GOlIDSCflE FRUITHANDEL Goudsche Dienstverrichting Drogisterij „HEI BLAUWE KRUIS" Dimes- en Kindermentels Costomes-Japonnen-Men Kinderjurken - Shawls Reis- en Regenmantels, enz. ZOOEVEN ONTVANGEN N.V. C. G. Schuler's .Goederenhandel ONZE VERF VOORKOMT BEDERF Jan Vanderland - Markt 2 BRINKMAN Zn. Voor Lips' Brandkasten en Slotenfatriek I A.S.N.G. HET RIJWIEL UDSCHE COURANT - ZATERDAG 12 MEI 1928 - TWEEDE BLAD Fokstieren. eenige Fokstieren. - Stofknoopen „CALVÉ - DELFT" DEMONSTREEREN Spiritus vernis Stroohoedenvernis Huizen, Jachten en Auto- stoffeerders. W. Vermij Zoon ANTON coops Joh. BelJ c. A. B. BANTZINGER Ruiten Dessins H. Reparon, lleermaker Kslz.rstra.t 38 Souda r uit onzs schitterende keuze: De laagste prijzen De gemakkelijkste Betalingsvoorwaarden. IS DE ASEITT P. HOND Pz., GOUDA. I \m\ PATISSERIE MODERNE IHI A. NIEUWENHUIZEN, Turfmarkt 1 - Telef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar aüe plaatsen. Transport van Piano's, Orgels, Brandkasten, enz. enx. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. Zeer nette behandeling. living's Glst-Tamlne Tabletten f zullen haar in 24 uur genezen. LEVEriSKRACIjT LEVERZIEKTE Onze Garantie. it ons Parlement in Dinidaf 15 Mei aangeboden Veemarkt Rotterdam. Hooge afstamming Billijke prijzen M7 R. KOK, Leeuwarden. tevens mach. vervaardigen van Ja. E. VAN DONGEN BOLDING Burg. Martanssingel 154. H. BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, 'a-Bosch 1924, R'dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. STEENHOUWERIJ A. ROODBOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCHOORSTEENMANTELS GRAFWERKEN. ACHTER DE KERK - GOUDA. kómt 883 31 .SCHILDERS VERFHANDEL Oosthayen 65 Gouda Telefoon 280. Aanbevelend, Lage Gouwe 10 Vrouwe steeg 22 Tel. 419 in vele kleuren zoowel glanzend als mat. 10 Drogist Wijdstraat 31 Gouda Radio Elsctr. Techn. Bureau Blauwstraat 12 Tel. 66. Bi| Eksteroogen, Eeltvorming en Wratten is n,«n TINCTUUR het aangewezen middel, f 0.35 PER FLACON met penseel. BURI. MARTENSSIN8EL 109 TEL. 739. MAKKT 18-19 Wij ontvingen een uitgebreide 8orteering HEERENMODEARTIKELEN, OVERHEMDEN, BINDERS, BRETELS. SOKKEN ENZ. 12 in alle tinten en prijzen 8 Colbert Costuums vanaf f 35.- GOUDA Apart» Dames- »n Kinderkleeding fn elk» prfjsfag» Enorme sorteering KATOENEN- WOLLEN- en - ZIJDEN - - STOFFEN - In verband met de groote drukte en eventueele veranderingen is het aanbevelenswaardig zoo mogelijk in het begin der week Uwe inkoopen te doen. 100 893 de allernieuwste modellen Whipcord en Gabardine REGENJASSEN, blauwe Kamgaren en Fantasie Onze Heerenkleeding vervangt het beste maatwerk. Aanbevelend, LAGE GOUWE 34. PER HALFPOTtOSBCsWE VRAAGT UWEM Wlttt\ELIER_ VAii MELLE'5 MAGNEET KOFFIE 44 Speciaal adres voor Electr. en gewone Wasch machines en Wringmachines Goudscheweg 70 - ROTTERDAM - Telefoon No. 5811. WASCHMACHINES~Tvanaf 31.50 WRINGMACHINES vanaf 20.00 Onize Electr. Wasohmachines zijn vanaf de straat in weriring te zien. In prijzen van 100.125. 145.1 165.enz. enz. Zoo klaar om op de hcht- leidiag aangesloten te worden. Oudst en vertrouwdst adres. Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting. Tevens Reparatie-Inrichting. WOLPHAERTSBOCHT 17 - CHARLOIS 2 x daiflsche Autobesteldienst J. VAN DE MEER v.h. H C. de Man Gouda—Moordrecht—Nieuwerkerk—Rotterdam Rotterdam—Nieuwerkerk—Moordrecht—Gouda Woerden—Utrecht. Adreé te GOUDA: Bodehuis: „HET CENTRUM" Nieuwe Markt, Tel. 677. Adres te ROTTERDAM: Bodehuia: Grootekerksplein, Telefoon 4279. Firma Wad. A. Rletveeid. LANOE TKNDEWEÜ 27 TELEF 313 BLAUWE DRUIVEA, VERSCHE AARDBEIEN. KAAPSCHE PRUIMEN SINAASAPPELEN, CITROENEN, TAFELPEREN, TAFELAPPELEN, hoeft in voorraad BANANEN, DOOSJES TUNISDADELS NIElfWE VIJGEN, STUDENTENHAVER VRUCHTEN IN BLIK, VRUCHTEN IN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN. Ti ZONDAG den geheelen dag VERSCH BROOD verkrijgbaar 1| en diverse GEBAKSOORTEN. Neemt proef met onze overheerlijke BOTER- en GEMBERKOEK 30 ct. p. ons Firma A. SAMUEL - Wijdstraat 7 waaraan de meeste zorg wordt besteed 30 EIGEN MERK - EIGEN WERK INFORMEERT U EENS RIJ H. H. BERIJDERS VAN S.N.G RIJWIELEN Verloren Kost 3 nabij Plateelfabriek - GOUDA Beleefd aanbevelend, L. N. POLDERVAART. Eon snelwerkend middel. BevalMjJw/JJüÜSÜË HERSTELD HOOFDPlJtl IIEURAIGIE DIABETES rflêuWE U/MBAflO HERWONNEN LEVENSKRACHT een snerwcrKcnu miuuci. oc»« - bestanddeelen. Samengesteld uit zuivere mcd/cio»ie j gist, vitamine en andere waardevolle ingrediënten, ais voorgeschreven door de rtieest vooraansiaanoe medische specialisten. De gelljdeiijke werking van de gist, als deze in contact komt met dc gastrische sappen van de maag, veroorzaakt een opgewekt en aangenaam gevoel. Bij niet wel zijn of vermoeid gevoelen neem een ot twee Oist-Tablctten en U gevoelt U frisch en op gewekt na eenige minuten. Irving'» Glsl-Tamlne Tablttteo heijieD U bfl tel volgende: Hoofdpijn, neuralgie I» J Indigestie, gassen en zuren -in 5 tot 10 minnten. MaagstoomUseo. levertiekle lnl0totl5„,itlult„ lnfliicnza, gevatte koude, koorts ln 21 "re°' Zendt ons briefkaartvopreengratlsbeschrijvingoyer suikerziekte, bloedarmoede, eenuwstorineen, Bnio- aandoening, hardlijvigheid, gevatte koedc slapc loosheid, rheumatiek, algaïeele verawakklng. WU hebben meer dan 22.000 brtnaeimrtvangi» In II maanden van dankbare verbruiken. N.V. Alflomeene Hollandecho Handel-en Induitrlo My. - Aid. „YIA*T-W« INDIGESTIE WG5T0DRHIS/ KWIAUIS ETEU Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft zich in waar in gnel tempo door achterstallig werk heen geslagen. J- ééai dag we reten de begrootm- ZZ van Oodtrlnds» eu Suriname goedge keurd en den tweeden dag volgden Curasao, de gaswet, de strafbepaling tegen de flee- g^gntxekkery, de ambtswoning van den Mi nister van Buitealaadsche Zaken, wijziging vnn de Ongevallenwet e.a. Alles ging er zon- j-r «temming door en nieuwe gezichtspun- t geopend. gy het Radio-wetje zette de Minister van Waterstaat uiteen, dat hy de meest geschik te menachen zal zie», te vinden voor den in te stellen Radio-raad, die hem moet advi- seeren inzake een billijke verdeeling van den zend/tyd over de omroepsorganisaties. neemt wat te voorzien was het aantal gegadigden toe, zoodat aille reli gieuze en politieke nuances him deel komen opeischen. Of het publiek dit op den duur tal wenschen? Wy betwijfelen dit ten zeer ste, doch ook dit heeft zyn goede zijde: hoe meer richtingen in den aether propaganda naken, hoe grooter de kans, dat men ten alottj» tot een ander, waarlijk nationaal sy steem zal moeten komen. De Tweede Kamer heeft den arbeid hervat. Zy heeft een voorloopige agenda sa- mengesteld, waaraan waarschijnlijk nog teel wat o.a. de motie-Sannes inzake ouderdomsvoorziening en de wijziging der Dienstplichtwet zal worden toegevoegd. Merkwaardig was de poging van den heer Brast om een peneioen wet je, waarvan hy met wil weten, van de agenda te verwijde ren. Natuurlijk kwam daar niets van. Als ieder lid, die bezwaar heeft tegen een wets ontwerp, dit niet behandeld zou willen zien, werd ieder Parlement onmogelijk! Dr. van der Waerdep slaagde er in, zijn motie, waarbij de Regeering verzocht wordt apoedig de instelling by de wet van een We genraad te willen bevorderen, behandeld te krijgen en w^l tegelijk met de begrooting van het Wegenfonds, waarmee de Tweede Kamer zich drie dagen heeft bezig gehou den. Er was een groot aantal apreeklusti- gen hy deze begrooting: niet minder dan 20. Over t algemeen kan men zeggen, dat er wel waardeering was voor de verbetering van ons wegennet, maar dat men nog niet voldaan was. Er is thans reeds 21 millioen voor het loopende jaar voor uitgetrokken, zoodat de Minister van Waterstaat aan spraak kan maken op erkentelijkheid. Niet temin werd van vel» zijden op grooten spoed aangedrongen, mede op grond van het feit, dat de autobezitters thans reeds de wegen belasting beladen en zoo spoedig mogelijk waar voor hun geld willen zien. Veel werd ook gepleit voor bruggen over onze groote rivieren, vooral by den Moerdijk, omdat het Zuiden zich thans meer en meer op België (Antwerpen) gaat oriënteeren, waar men pmakkelyker komt dan in het Noorden van (os land. De Minister van Waterstaat kwam ten deze eenagszrins over de brug, door op de volgendé begrooting gelden in uitzicht te stellen voor dit doel, terwijl hij zich op de vlakte hield t. o. v. den aandrang van dr. van den Tempel en den heer Hermans om den bruggenbouw voor de binnenlandsche industrie te reserveeren, een aandrang, waartegen dr. v. d. Tempel'* geestverwant, dr. van der Waarden, in verzet kwam en waardoor men inderdaad op het pad der protectie verzeild raakt. Minister van der Vegte zegde overigens toe, dat het plan voor 5 jaar een minimam is en dat de Rykswa- terstaatsdienst zoo mogelijk want alles kan niet tegelijk) meer zal doen dan dit mini mum. Het debat bewoog zich voor een niet on belangrijk deel om de motie-van der Waar den. Het Departement scheen van een We- genraad niets te moeten hebben. Men kan het daar alleen wel af en vraagt af en toe een advies aan wien men wil. Te hooi en te gras. De voorstanders van de motie wilden echter een georganiseerd overleg, een col lege dat den Minister geregeld zal advieee- ren. Thans kwam er, zooals mr. van Gijn het uitdrukte, vaak advies als mosterd na den maaltijd, een behoorlyk niet-ambtelyk college van adviseurs ontbrak en de Kamer stelde er juiat prijs op, dat de Minister ook andere adviezen krijgt dan van het Water staatscorps, waarin sommige sprekers op het terrein van de wegenverbetering geen ouibeperkt vertrouwen stelden. Minister van der Vegte heeft tegengesparteld wat hij kon. Dezelfde Minister, die pas nog een Post- raad verdedigde, en op het punt staat een Radioraad in te stellen, wist nu geen kwaad genoeg te zeggen van een Wegenraad, maar de bezwaren (dr. Beuimer haalde er zelfs het fascisme by) maakten weinig indruk op de Kamer, die ten slotte de motie-van der Waerden met 69 tegen 19 stemmen heeft aangenomen, nadat de Minister van Water staat ze weliswaar had ontraden, doch toe gezegd had de motie, indien Zij modht wor den aangenomen, niet naast zich neer te zul len leggen. Nu de Kamer zich met nUV een groote meerderheid voor een advisee renden Wegenraad uitsprak, zou het ons verwon deren als de Minister zich, toch nog een weg zou laten opdringen om aan inwilliging van den wensdh der Kamer te ontkomen. De begrooting van het Wegenfonds is ten slotte zonder stemming goedgekeurd. Hst conflict lunchen Ohina en Japan. E«n verklaring van de Japansche Regeering. net veraoek o»u tuaseaen«.o>nst bij J.«pan, dlat die nationaiistiscUe regea- r:ng, Wiethe geeja ud.van tle*n voIkui- uoiiid is, tot uien volkenbond, heeirt ge- (ficnt is, wo Deriotit ii»en nog uit ue- i'óve, "juridischi met "ontvanke.ijK. hiyettemm nam de secretaris-gene raal vam den volkenbond de taak op zich het verzoek onmiddellijk aan ahe raadsleden over te brengen. liet verzoete, van Nanking zqu out vankeiijk worden, indien dé Peking regeering, wetae lid. van den volKeii- bond is, net tot het hare maakte. De (Tbineesctoe regeering heelt zien nog mot net volgetioe protest tot ae pers gewend He. Mimsterie van Buitenlandsclie Zanem vain China te Peking heelt ner- haaidelitjk krachtig geprotesteerd W- getn het zenoen van japmsaie troe pen naar China. De Japansctle regee- r»ng is dooi gebleven voor deafe pro testen en daaruit zijn die ernstige voor tallen der laatste dagen te 'lsinaiLoe voortgevloeid. Verre van zfijn houding tegenover de herhaalde protesten van de Chi nees che regeering te wijzigen, heeft Japan nieuwe versterkingen naar Chi na gezonden. Volgen* telegrafische achikkingen r aiutorii.enen van de provincies fsjili en Mentsjoenje, heen Japan naar de provmoie bjantoeng gediri geerd de in due streken verblijvend* iroepeO|, die vervangen zullen women d< or eenlheidien onitroKKen aan do gar nizoenen van Korea. Van het vlieg Kan up van Tientsin werd zonder oe toestemming der Chinoesohe militaire autoriteiten gebruikt gemaakt door Ja- pansche luaa^trijdkrachton, wehie doonj do Japansotie! troepen te Tientsin waren gerequireord. Het iMinistexie van BuiteniandsCbe Zaken te Peking heeft èen onderzoek gelast, teneinde de juiste losing oer feiten vast te stellen. Initussohen heeft ook de Japansohe legatie to Den .Haag verklaring van die Japansohe regeering d d. 20 April gepubliceerd in zake het zenden van troepen near bjangtoeng. Deze midlt als volgt Up bel oogemblik, diat d)e Japansche troepen uit üjangtoeng teruggetrokken verdien, verklaarde ae Japansche re geering, dat, ofschoon zij niot voorne mens waa eenige partij oi fractie te gen te werken, in verhand met de onrust in China, zij nochtans, indi i üv vrede en de rust verstoord wer aen in plaatsen, waar vele Jaipaioscüe onderdanen verblijven, zoodat er vrees ontstaat voor de veiligheid' dezer od derdianen, verplicht zou zijn maatre gelen te nemen ter eagen bescherming. Met het oog op dl© onverwachte ver andering van dien toestand in Sjang toeng, waaruit onlusten zijn ontstaa welke een bedreiging vormen voor tiet gebied, waar Japanners verblij ven, is de Japansohe regeering thans gedwongen, in avetree^teaiiming met bovenaangehaalde verklaring', om J Japan een contingent van ongeveer oOOO soldaten te zenden naar het g-- txiea van de spoorlijn Kiautsjau-ÏA nau, via Tsingtau voor de besoherming eer Japansche inwoners. In alwacnt.ng v«i die aanKomst dezer sojdiaten, zui len drie compagnieën van het Japan- scne garnizoen ui China naar Tsinau gtzonden worden als een noodmaat regel iieit zal niet noodzakelijk zi/i te ver -laren, dat de Zending van troepen uoor de japanscne regeering naar ö;antoemg een anvermijdeiijKe maat i-egei van zeicoesooeriiuiig is, waan achter geenerlOi onvriendechaippefljujae 'beuoehng tegenover China schuilt noen r.et Uwmeescne vok, en geen int. r ivent.o'in ae militaire Operaties van de Noioraeiijke of de Ziuuel.jKe troepen. ue japansche regeering zond troe pen ter bescherming van Japansohe inwoners en gaf een uiteenzetting van naar houaing in verband met aezen cnvermajaieiijaen loop van zaken. iihans dient to war. en opgemerkt, cat sinds het be treurenswaiaruig inci dent in Tsinau plaats had, de situatie m cüat district zoo sterk is vererger a at de tegenwoordige sterkte van de Japansohe troepen onvoldoende is voor de bescherming dier Japansche inwo pers. De bjauuoeng spoorweg, welke l'smgteo en Tsumaiu verbindt, is op verschillende plaatsen vermdeldl, waar door het onmogelijk i» geworden bi, een tegenwoordigen stand van zaken, om de veroind&og langs die route ie vtTZiekermi hl doze omstandigheden is beeioten om de derde divisie uit Sjeotoieng te belasten met d© nooiüzakeiajke be- echerming der Japansche inwoners en Ce- verbinding via den Shantoeng- spoarwog. Aanvullingstroejpen zuilen worden gezonden ter beveiliging d°r Jf-peaische inwoners in Sjantoeng en ter beschernumg van den spoorwetf, met geen andeT doei dan dia!., waar voor de eerste tro^penzenddqg plaaU vond. Tegelijk met die zending van de derde divisie is besletoi tot zending van 5 andere oompafKeWl vatt TTapw naar Tjientsin. D«>. waren oorspron kelijk bestemd voor vertrek in Juni als tijdelijke versterking van het Ja pansche garnizoen in China maar de datum van hun vertrek is verstreken blinden, zelfs van het gezicht beroofd tij dens een gruwelyken oorlogsnacht in Sep tember 1913, toen hjj als soldaat in het 39e regiment dimde. Scapini is een nog jonge man, advocaat te P&rye, die als t ware m triomf door de kiezers van het le arrondissement werd ge kozen, niet alleen omdat «yn blindheid deer nis wekt, maar tevens om zyn zeer geziene persoonlijkheid. Scapini vertelde, dat slechts een paar uren hem voldoende waren geweest om het Brailleschrift te leeren. Hy zal in de Kamer met evenveel gemak als rijn collega's wer ken. De voornaamste passages uit de rede voeringen, die worden gehouden, zal hy in Braille-sdhrift noteeren. Voorts zyn er spe ciale stembiljetten te zyner beschikking ge steld; het eene glad, het andere ruw. Twee secretarissen heeft hy by rich thuis om de dossiers hy te houden en rijn corresponden tie te voeren. ROEMENIË. Prina Carol. Plannen tot vestiging in Italië. Naar de .Jnformatora della Stampa" van diplomatieke zijde verneemt, is prins Carol van Roemenië voornemens rich, behoudens de goedkeuring der Itriiaanache regeering, aan de Itahaanaohe Riviera te vestigen. Aanvankelijk was hy van plan in België pied k ter re te nemen, maar de Belgische regeering heeft hem indirect laten weten, dat zij hem niet gaarne in België zag. NOORWEGEN. De Italia van Koningsbaai vertrokken. Gisterochtend om zes uur is de Italia dp haar eerste expeditie in het Noordpoolge bied vertrokken. Over het doel van deze expeditie zyn de laatste dagen tegenstrijdige berichten ver spreid. Het heeft echter van den beginne af in Nobile's bedoeling gelegen eerst Nicoiaas II land te exploieeren, de eilanden groep aan de Noordkust van Siberië waarvan de grenzen nog sleChts ten deele vaststaak en nog deeer dagen meldde deTesteHarder naar Italië, dat hy by dit plan gebleven was, zoodat de Italia waarschijnlijk haar steven Oostwaars en niet Noordwaarts ge richt heeft. Een later bericht meldt dat Nobdle weer naar Spitsbergen is teruggekeerd. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De moord op den politieagent. De executie van de ter dood veroordeelden uitgesteld. De terechtstelling van Browne en Kenne dy, de moordenaars van politieagent Gutte- ridge, oorspronkelijk vastgesteld op Dina- dag over een week, zal, doordat beide ver oordeelden in hooger beroep zijn gegaan, voorloopig niet plaats hébben. De behande ling van het appel kan op zyn vroegst eerst 21 Mei geschieden. FRANKRIJK. Het blinde Kamerlid. Jean Hutin, de medewerker van de „Echo de Paris" gaat eenige van bij de jongste verkiezingen meuwgekozen Kamerleden in terviewen om ze naar hun plannen te vra gen. Hij is begonnen met Georges Scapini, den voorzitter van den Bond van Oorlogs- BINNENLAND. Eeredoetoraten door de Lddsche Universiteit verleend. Aan Prof. H. A. Deslandres en Prof. Dr. F. Küstner. De Senaat aer Leictectoe Universi teit hieef. tiet eer ©doctoraat ia die wie- eai natuurkunde verleend aan prof. Henri Alexandre Deslandires, direc teur dier sterrenwachten te Parijs eu Meudon, «tamédie aan brol. dit'. Frie- Anoh Küstner, oud-directeur der ster ra wacht te Bonn. Het ligt in de oe- coedjQg dat dieae eeredoetoraten zullen worden uitgereikt door prof. dr. W cte Sitter, directeur der Leidfcflhe öter- renwafcht in oen pfectitige vergadering van dien acaöemUBCtoeo senaat, due op Officieele dank aan de brandweercorpsen. Erkentelijkheid van minister Kan. Deminister vain HipnenlaildBcne Za gen en Landiuouiw heeft den cowman-' naut der Bramdfweex- te Amsterdam en dtn hoofdcommissaris van Politie te a-Gravenhage een oriel gezonden, waarin hij schrijft dan, nu mag wor den aangenomen dat de veenbraiuien in Drente bedwongen zijn, het hem een befaoeLe is den hoofden van de brandweer te Amstelrdam en den i laag ne verzekering te geven van, rijn dij- acndiera erkeniteiijkheiü voor de wijze waarop zij gevolg hebben widen ge ven aan aijn telegra.jsch uit Emm en gedaan verzoek. Do Nenyto. De Fransche deelneming aan de Nedjerjandscke NijverheadBÜentoonstet- lirg blijkt volgens de N. R. Ct. groo ter dan verwacht werd. Ongeveer 500 exposanten hebben, rich aangemeld Hét aantal groepen steeg tolt beven*. 4C motaalimidustrie mét name zal goed voor den dag konven. Daarom w uitten gepaalde groepen in andere hallen buiien het Fransobe pavillioeu ondergebracht. De Franecke afdeeling zal niet tegelijk met de tentoonstelling zelve geopenu /worden, v ermoedenjK gebeurt dit wat de Franscben aan gaal, 3 of 6 Juni, daar die Internatio nale tettfaonpteiiiing te Athene ezer dagen sluit «n vaji deze hepaylae ui zendingen netar Rotterdam worden ge zonden. Nationaal Lorentz-comité. De reeds bestaande plaatselijke Lo- rente-comita'a te Arnhem en Leiden, zoomede vertegenwoordigers van aet HaartemidCü® geruft ntols'ntuur hebben zich vere-emigd, teneinde de totstand oming te t>evorderen van een uitga- bredd nationaal Lorentz-comité, '<at zal haohten, de middtelen bijeen te krij gen ami die nagedachtenis van den be wetaften atuurkundige Hendrik Au ton Lorentz op grootsche wijze te eeren^ Jhr mr. D. J. d» Geer, minister- president, en rar. M. A. M. Waszink, minister van onderwijs, kunsten wetenschappen, hebben het eere-voor- rittetrschap van het oom té aéuvaard. Het uitvtoerend conAté i» samenge steld uit de heer en dr. J Th. de Vis ser, oud-minister van onderwi s, kun- sten en wetenschappen, voojiritter mr J. A G. baron de Vos v. Steen- wijk, raadsheer in het gerechtshof te Arnhem, secretaris-penningmeewter en m E. de Visser, advocaat en procn- re^x te Arrthem, adijunct-seqretaris. GEMENGDE BERICHTEN. De verduistering van 200.000 in Indië. De arrestatie te Leiden. Omtrent de aanhouding te Lei''ea van den heer B. wegens verthiistmnf van ruim. f 200.000 tqn nadeeien vai» een bankinstelling in Indoe, verneemt j de Msb., dat de heer B., die omstreeks 40 jaar oud is, atitoinbterateur was van een groote onderneming m Indië. De verduistering moei reeds ongeveer twee jaar gateden zijn geschfied. Pas eenige wef n geleden is bet verzoek tot rijn arrestatie uit Indfië bij den Jurifitieeie autoriteiten in Den Haag ontvangen, hoewel dezei aaaik reeas meer dam een jeiar geladen bij den unhang] was gemaakt. V?aaid/ van J btitie te Modan aanhangig De beer B., die na zijn vertrek uit ladiö, voor zjoover bekend, nog niet te Leidien was gekveeet, was nu een dagje naar Ledd-ew overgekomen om daar rijn familie te b«fcoeke(a, die aan 'den Hoogen Rijndijk woont. Dit be zoek was/ voor hetmi noodlottig. De po litie te Leiden kreeg er lucht van met het gevo'g, dat B. dented den dag in de woning der familie wetrd gearses- teerd en vervolgens naar het Huis van Bewaring te '^-Gfavenhage werd cvergebrachi. Nadter vernemen wij dat het verduis lerde bedrag ten ma ast e bij f 250.000 bedraagt. Corruptie te Onst wedde T Drie personen in arrest. Omtrent de vermoedelijk corruptie bij die gemeentebedrijven te Onstwed de, wordt gemield, dat chane het raads lid G. v. L. is gearresteerd', en naar Winschoten overgebracht. Het onder zoek ten gemeentehui ae vanwege de Jtötitie is atfgelQopen. Omtrent de re suidaitesi is niets uWgetfekt. I flet rapport van eten indertijd door den Raad aan gewezen commissie van onderzoek is dcor de Justitie in beslag genomen. Ook uit dSt rapport veilt niets dJetmi- t'efs te melden. Het verliefde gasfornuis. Retour-provisie of Amour-provisie? In de gaB-wereldl komen allerlei ver schijnselen voor dfie de aandacht ver diénen. Tot n g toe vernam men alleen de HET AANZOEK. Hy was eenvoudig doodelyk van haar. Dat ia een komische of tragische levensom standigheid fal naar u 't beschouwen iwilt), <lie echter meer voorkomt. Den eersten keer, dat hy haar zag, trof haar schoonheid hem als een bliksemstraal. Hy sidderde. Zoo iets had hy werkelijk nog nooit ge- ïien. Hier, in deze jonge vrouw, was nu let terlijk alles verreenigd, wat tot opperste «hoonheid voeren kan. Hy ontmoette haar op een partyfcje by een vriend, waar het erg druk was^^treeg slechts even gelegenheid om rneMÊm te spreken. Maar dat eene oogewblaS^as al genoeg. Haar stem pure engelenmuziek was volkomen in overeenstemming met el het andere in en van haar. Zij was hem voorgesteld als juffroüw Terberghe, en als een onbeholpen schooljongen stond hy even toet haar te spreken. Van dat oogenbli'k af had hy geen rust toeer. Door een handige informatie was hy te weten gekomen waar rij woonde, en «r 8ing geen dag voorby, of hij zwierf even om haar huis, in de hoop dat hij haar tref fen zou. Het lukte. Drie dagen na zijn eerste verkennings- toóht liep hy haar lood-recht tegen het lijf- Hy kreeg een kleur, nam zijn hoed af, en ftamelde een paar woorden. Ze zei, met een ironisch glimlachje, toch even een paar vriendelijke woorden terug, en aaide dan hoar hondje, dat zij an haar armen hield. Jaloerach keek hy er naar. Toen verdween ze in haar huis. Nu was hij heelemaal van streek Ze had 'm herkend. Ze had tegen 'm gesproken. Twee dagen laten was'hy opnieuw der. koning te rijk, toen hy" haar dicht by haar woning zag aankomen. Verheugd trad hy op haar toe. Juffrouw Terberghe. Ik ben waarlijk een boffer! Ik... Hij schrok van den blik harer oogen, die 'm vreemd aanzagen. Ik heb, niet het genoegen u te kennen, zei ze. Hy was atupefaat. En eergisteren hebben we hier in deze zelfde straat nog met elkaar... Ik spreek niet met heeren die ik niet ken, zed ze verontwaardigd en Mep door. Hij stond paf. Wat wag er gebeurd in dien tusschen- tijd? Wat had men haar wijsgemaakt over hem Want natuurlijk, er moest iets bijzon ders zijn. Een mededinger? Een vyand? Een lasteraar? Een week lang -bleef hij in onzekerheid Toen nam hy een kloek besluit: liy zou het weten. Hij izond een boodschap naar zijn kantoor, dat hij wegens lichte ongesteldheid niet komen kon, en besloot den heelen dag in de nabijheid van haar huis te blijven pa- trouüleeren. Dan moest hij haar zien. Om negen uur trok hy op post. Om «wart voor twaalf kwam zij haar huis uit. En hoe...! Reeds uit de verte zag hij haar zonnigen glimlach, toen ze hem in de gaten kreeg. Het duizelde hem. Was het weer goed? Had zy bemerkt, dat zü hem onrecht had aange- Juffrouw Terbarghe... Wat een geluk dat ik u weer... Het genoegen is heusch aan mijn kant, meneer Verhagen... Hy wist niet goed wat hy zeggen moest, tot ze 'm vertelde dat ze naar de Bderstraat moest. Ik ook! loog hy. Leuk! fluisterde ze, en het was of er een hem*j voor hem openging. Twee straten verder zag hij zijn patroon aankomen. Als een hazewind schoot hij een banketbakkerswinkel irt. „Bonbons!" riep hij tegen haar. Hij' kocht een prachtdoos. Ze naan hem blozend adn. Bij mocht haar weer thuis brengen ook. Den volgenden dag was het weer mds. Ze negeerde 'm straal. Liep, toen ze 'm zag zelfs hard weg, en vhidhtte een winkel in. Hy ook. Ze draaide hem haar rug toe. Alles weende in hem. Maar op den Xvond van den zelfden dag, -kwam hy haar weer tegen, en nu straalde ze van- vriendelijkheid. Er lowam zelfs een blos op haar wangen ,toen ze hem zag. Ze was met haar vader, groette hem Liefkoozend, toen ze een jtram instapten, deed hij hetzelfde. Op het balcon stond hy naast haar. Haar voet raakte den zymen aan. Hij kon zich niet langer bedwingen. „Mag ik hopen?", fluisterde hy. Haar blik was voldoende antwoord, haar wenbbrawuen wezen naar pa... Hij liet er geen gras over groenen. Op z'n mooist aangedaan vroeg hij den volgenden dag belet bij haar vader, die m'n statig ont ving. Meneer Teaberghe, sprak hy, met al den mannenmoed die in hem waa, ,jk ben iemand van onbesproken gedrag, goede be trekking, en kom u de hand uwer dochter vragen. We beminnen elkaar!" De vader keek hem lidhtelyk-verbouwe- reerd aan, en zei: „Verklaar u nader, me neer...!" Op dit oogenblik ging de deur open van het salon en keek een bekoorlijk meisjes gezicht naar binnen. Zy waa het. O, riep ze, „hebt u belet?" Maar dan, eensklaps, ging de deur wijder open, en zei ze: „O pa, dat is nu de mijnheer, die me telkens brutaal achterna loopt...!" Kom eens hier. Erna! zed de vader. „Deze heer..." Loopt me achterna, en ik ken 'm niet...! Kent u me niet? En we hatóen sa men...! Stil mijnheer, zei de vader streng. „Erna, heb je dezen heer Mef Lief? Ik vind 'm gewoon een... nu ja... dat doet er niet toe...! Maar dan mag ik u verzoeken heen te gaan, meneer, wanneer u met (wilt dat ik u by uw kraag neem? Hy waggelde weg. Draaide de aarde of niet? Was rilea nu werkelijkheid of niet? Zon hjj zich nu maar kei-hard verdrinken of niet? Een beetje ar senicum innemen of niet? Hij besloot vier-en-twintig uur bedenk tijd te nemen. Maar in die vier-en-twintig uur kwam hij haar weer tegen, de stralen de schoonheid Ze keek als een heelen dag onweer. Uit eigen beweging kwam ze naar hem toe en zei: „Nu ik gemerkt heb, dat u tel kens een ander meisje achterna loopt, spreekt het vanzelf dat alles, alle® tusschon ons uit isl" Weg was ze. Als een pauw zoo trotsch, als een hinde zoo snel. Zijn hoofd dreigde te barsten» Hij een ander meisje achterna loopen? Hy, die 's avonds verzen maakte op haar? Die eiken dag een schoon boordje om deed, omdat hij haar kon tegenkomen? Welke vuige laste raar was hier aan het werk...? In zyn knetterende wanhoop besloot hij alles aan zyn vriend te vertellen ,in wiens woning hy haar het eerst had ontmoet: die zou hem raad geven, stellig. Hij deed het. De vriend luisterde aandachtig en begon toen te lachen dat de meubels in de kamer er van trilden en de familie-portretten van den muur vielen. Stommeling, brulde hy, toen de bui wat «ver was, „stommeling, heb je dan niet gemerkt dat het een tweeling was? Het zyn twee zusters, en ze lijken zoo sprekend op elkaar, dat ze zelfs thuis in de war zou den komen, als ze niet een hulpmiddeltje hadden om ze uit elkaar te houden: de een draagt een gouden en de ander een zilveren ringetje. Stommeling! Maar met wie héb ik dan bij Jou ken nis gemaakt? hakkelde hij. Weet ik het We hadden ze allebei ver zocht, maar de eene was ziek. Wie er ge weest is weet ik met eena. Hy is stil weggegaan en heeft getracht zijn eerst© Maf de te vergeten. Want hy wist immers ndet een», wie hij gevraagd had? S I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3