Blad. 7° Ill ij ÉN. i 5 a Hf RKEN ZOON. J 99» I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEüWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, ST0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 15'Mai 1828 80. 16766 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen eekbank o— 4 I Ü- 67* Jaargang 1 EEUILLETON. ne Tabletten 1 MAUtS ETEN 42 9. wor Ae haar eens en ver vroeg Hester (Wordt vervolgd) GOTD8CHE MANT. ROTTERDAM, eigenaar. in voor billijke Heverd Het oordeel der reinen van hart is altijd zacht. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden) ^Bremen*! schonk voor het wrste Üceaanv lucht boven- is>, dan zich aanvankelijk liet aanzien. btreseaiiann lijdt niet alleen aan eeu lt f100.- ti e R. HOORWEG. BINNENLAND. Rotaryclubs ia Nederland. Zaterdag is te Rotterdam in de aula der iiamiueisHOogesQhool de tweede na- Uonfaie discrici^oaafereiilie in Neder land gehoucten. uvuu.v Rot.erdamscba eenkomst te doen plaats hebben lus-^clite ir. Jvcfö Kamer, directeur der i ö^)|eepöbÜUWIltó4WaoIlttipp1j 1* eijenoord, spraik het welKomstwoojrd uk. Daarna word de conferentie, die ook werd bijgewoond door een directeur van dg Rotary international, den heer Joe bioyietr, geopend door Uen districtsbe1- sluulrdier, ''en heer D. Hudig, ''irec- temr der Kon. Ned. Stoomboot Mij en 1 on. West indiische Maildienst te Am sterdam. Deze deelde mede, dat meer contact met Ned.-lndaö zal moeten, wor- oen gezocht. Mr. Knottenbelt zal na men? de Rotary-clUbs in Nederland en namens spr. de club op Java bezoe ken en toespreken Bij de verkiezing van een candi- aaalrdistriotsbektuurder voor 1928-29, die 1 Juli in functie treedt ala opvol ger van den heer Hudig e^ die op da Kotary-convenlie te Minneapolis moei worden benoenud, werd als zoodanig aangewezen de heer W. de Cock Bu lling, uit Uen Haag. Vervolgens hield prof. mr. F. de Vries een lezing ove’’ ovdornieniingscoanbihaüëii en Rotary. Dr. C. P. Gunning hield een voor dracht over Roüary en onze nationale tank in Indië. Spr plaatste die taak in het kader van andere veranderin gen, welke m ons geestesleven in de betrekkingen tot min of meer bevoeg- •dep eti| aïhankelijken hebben plaats gehad, als die tufeschen man en vrouw ouders en kinderen, werkgevers en werknemers. Nadat de conferentie was gesloten, is een lodn op dei rivier en door de havens gemaakt. Met een gemeen- schappelijken maaltijd werd) de dag bestolen. DUFTSCHLAND. Verhooging Spoorwegtarieven. De raad van beheer der Duitse' spoorwegmaatschappij heeft in olverleg ii'et de hooidflministratie besloten aan de Rijksreo'eering een algemeene ta- rielvejhooging voor te» stellen Döver- hooging moet de inkomsten uit hel goederen- en reizigersverkeer met o o.i met 250 mil doen Rdjksmiark, doen lR, Amerika. deeltjes in den ERSTEhDlEN kurutöi lende soorten HAAR- leeren. en middelen voor 21 kale plekken ontstaan te vet of te droog eiken MAANDAG en 36 - „Neen, o neon riep Vida harts tocihitelijk, „niet dlaarom. Ik heb hem hef, omdat hij edel en goed is, om at tij duizendmaal beter is dan ik ben boe mij zooveel verwijten als gij goed vindt, misschien verdien ik ze wei, naar bedenk tevens, dat ik ook een vroufw ben met het hart van n vrouw. Ik moeat hom aan mlijn voeten lok ken, maar van het eerste oogenblik af, waarin ik Irep» zag, zocht hij mij, ik n et nem|hij had mij liet, mij, die zoover beneden hem sta. niet al leen in de geboorte. maar in alles. Ik beproefde te strijden tegen een in vloed', dien ik ternauwernood zet! be greep. ik kawipte om telkens weer mij Eerste Kamer. Het centraal sembureau heelt in zijn gistjernamiddlag i> u)ur ten.- stadhui- ze te ’s-Gravenhage gehouden zitting in de vacat re-wijlen dien heer A. W. de Vries lot lid van de Eerste Kamer gekozen verklaard mr. R. Pollema te Bolsward. Prov. Staten van Zuid-IIolland. Gen. öia.'en van Zuio-uoLanu heo- Iben. aan de Provinciale Staten .ge steld ue verordeningen op te heli van a. bruggeld voor den overtocht fa de brug over de üude Maas b. rechten voor liet bedaren van net scheepyaartkanaal tusschen Rijn en Seine en yoor het overzetten over d t kanaal met de schepen aan den Hol- v ®g c. rechten voor he<, opiialen van de ar g over den Rijn te Alphen aan den Rijn d. rechten voor liet bevaren van de Gouwe, weder twee* jaar te bestendi gen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de )»ezi»rging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad J.50. Abonhementen worden dagelijks aangenomen aan one Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. (V.A.R.A.) de mOdodcie-ling ontvangen cat met ingang van 1 September door oe V.A.R.A geen afstand meer Kan worden gedaan van de Zondagoch- tenriuren, ct.e sinds «enigen tijd door tte V.A.R.A. aan dien V.P.R.O ter be schikking waren gesteld) tot het uiize» - den van zijn Kerkdiensten. Hot bestuur van den V.P.R.O. heeft zich nu tot den minister van water staat gewen'1 het heelt het stedlige vergrauwen, dat de minister met de belangen ook van de Vrijzinnig Pro- testantsche volksgroep ernstig zal re kening honden en dat ook aan nei vrijzinnig protestantisme in den aetner recht zal wordien gedaan. De consthueerende vergadering van de Algemeene Vereeniging Kadio-Omroep. Onder voorzitterschap van oud-mi nister E. F. Westerveid is Zaterdag middag in het gebouw Behevue u> Amsterdaw de eerste algemeene ver gadering gehouden van, die Algemeene V ereetniging Radio-Omroep (a.V.R.O) De controle bij den ingang was tame lijk streng- De bezoekers der verga dering, ongeveer vijf liondetrd in ge tal, toewenden, de presentielijst, waar mede zij tegelijk uitdruKkeüjK ver klaarden. lid le willen zijn van 'e vereeniging. Aan de orde werd gesteld! de be noeming van W. Vogt als directeur van het omroepbedri ji van de A A .R O Door minutenland gejuich en ap plaus betuigde de vergadering haar instemming mei dit voorstel Ook de (benoeming van dea hejer v. d. Woord tot administrateur werd d<A>r de ver gadering bekrachtigd De rechtspositie van beide functionarissen zal Hoor het bestuur wordien vastgelegd’ op een basis, waaromtrent tusschen partij- o overeenstemming is verkregen- Naar aanleiding van <te besprekin gen met de dïie -oovengenoemde ver trouwenslieden was het wen cheltjk gebleken statuten een wijziging doenojndergaan en o.m. daarin vast te leggen, dat de vereeniging een om roepbedrijf zal voeten en dat de voor zitter door die algemeene vergadering zal warden benoemd V erder dient de regeling van e verkiezing der afd^ lingsbesturen otvOrgebracht te wórden van het huishoudelijk reglement naar de statuten en zullen de bekoegdne den van het algemeen bestuur ver ruirnd worden ten koste van het da gelijksch bestuur. Machinefabriek Jaffa. Een hoogleeraar uit Delft wordt directeur. De N. R. Gt vernam uit Delft, «la professor ir D. Dresden, hoogleeraar aan de echnisöhe Hoogescbool te Delft, benoennd zal worden lot direc lieur van de Machinefabriek Jaffa, voo. heen L. Smulders en Co te Utrecht De nieuwe veilingzaal in Aalsmeer. Hedenmorgen is de nienijwe veilings- zaail in het veilinggebouw geopend met eien rede van den heer J. Aider men Dzn. Daarna werd met de veiling begonnen. In den loop van den morgen kwam de Commissaris der Koningin, verge zeld van den heer van Aasch v. Wijk van die prol, griffie in het veilingge bouw aan. drukte hartstocht geuit, dat haar moe der haar veifoaasd bleef aanstaren en ni**t wist wat te zeggen. Hester Ransome had niet volkomen begrepen wat er bij Vida oinging docr wel flaujw vermoed, dat er in t maag delijk hart een wilskracht sluimerde. A;e haar eens alle bonden moest doen afschudden, om haar tot een omi'han- Lelijke meesteres te maken van al haar doen en laten. Was die tijd nu reeds aangebroken Die vraag gat haar de stem terug, en haar dochter scherp aanziande. sprak zij „Ge zijt dus op het oogenblik de verloofde van Dare Devereux en al ken ui heide voor hem zijt gij on trouw geworden aan mij?” Fier zag het me’sje op haar beurt Hester Ransohne in t gezicht en ant woordde kortaf I uur genezen. ivat geen schadelijke I lil zuivere medicinale j devoile ingrediënten, heest vooraanstaande lijdelijke werkingvan omt met de gastrische j lakt een opgewekt w gevoelen neem eenol voelt U frisch en op- I ten twlpea U bij bet1 met 250 mïhioen Rajk|sm!ark, doen locneniien. Dr. Stresemans ziekte. Maag-darm catarrh. Dr. 'S:resemlaim heeft zich, nagr men weet. ontu-ol'ken aan alle huldigingen PW aanleiding van zijn vttjftigslen verjaardag, daar hij ongesteld was. Thans blijkt, dat de ziekte ernstiger was m do eerste plaats noodig van i vergeten wat mij mibeist ter /houden vaii mijn toewijding aan he-n. Kon U daarom wel re etning loudpn met ce kradht van mijn hart, als ik van te voren wist dat hij zich niet zou laten alwijzen Neon, ik zou ‘vem het ja woord gegeven hebben, en ’aarom ■ontvlood ik hem. Wat bebeekende ook mijnnaam in vergelijking van zijn zielsrust, van zlijnj eer. die b’-iden zou den geschondien worden door biiitettis met m'j? Daarom, ontvluchtte ik.” „Hoe komit hêt dan vroeg Hester Reason ie met een schijnbar ihst die z j verre «was van tb gevoej’-m, „boe kómt het dan dat ge nu weder hier zijt?” ..Hij zocht mij op hij kwam mij op het spoor door een dame, die met u onder lietzelfde c'aik woont en die ilt mij herinner een oogenblik °an het Saint-Pancras-stajian gesproken te hebben op di©n nacht van mijn ont vluchting. Ik was naar Manchester ge gaan en vandaar naar Liverpool met ADVEBTENTIEPBUB: Uit G«ud« en ematrakm (bekoelende tot den benortkrlng) 1—6 regel, L80, elke regel meer f 0.26 Ven buiten Gouda en den beiorgkiing: 1—6 regel, f 166, elke rrgel meer 0.30. Advarteotüta In bet ZaUidegaummer S0 bjjslag ogp den prjjs. Liefdadighrids-adveztentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel meer 9M. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoUede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. VER. STATEN. Een nieuwe Oceaanv lucht van Lindbergh. Nog geen uur nadat Henry Ford van zijn Europeesche reis w.as terugge- keerd had hij eien lang-’urig oiWer- lioud met Lindbergh. Noch hord nuel? Lindbergh wilden iets ov&r den aard der behpre'-ing loslaten. oigens verschillende geruchten zou 1‘ord de nieuwe Oceaanylucht van Lindbe-gh v>a Groenland en IJsland financieren terwijl deze vlucht gemaakt zou den me. een Ford-vliegtuig. De tocht van de „Bremen". De cheque van 12.500 dollar die ue Elextrolux Corp aan de bemanning In 5 minuten.1 Mn 5 tot 10 infanten- j in 10 tot 15 minuten, j Id 10 tot 15 minuten tl i 15 minuien - fa 24 uren. ratls bcsclirijvingovci enuwstoringen, huld- »evatte koude, slapc- is verzwakking. t 10 brieven ontvangen a verbruikers. ischn Hnndnl- Af f d. „yeast-vitSJ. Haag. van de volbrengen van de T van Oost naar West, is door ’-on Hü- neveld aan mej ifirquw Herta Junkers gegeven, om het bedrag over te dra gen aan haar vader prol. Hugo Jun kers, als erkentelijkheid vo|or zijn diensten aan de mensdnbieid bewezen ZWITSERLAND. Barre koude. Uit Bazel wordt door Wollff gemeld Pal in liet gebied vfln dien St. Gothard i:et tien graden vriest. De sneeuw ligt daair ongeveer drie meter hoog. ENGELAND. Prins Carol zal (niet later dan Donderdag uit Engeland vertrekken. Minister .loynson-Hicks heeft giste ren in het Lagerhuis medegedeeld dat ex-kroonprins Catrol van Rojewenië zich definitief verplicht heeft, niet later dan Donderdag het land te verlaten. Gis termorgen was Jonescu, de gastheer van dien prins, wedr op he. departe ment van Binnen!andsche Zaken ge weest om uitstel te yragen. Het schij t niet slechts moeiilijk te zijn, een land te vinden, walar de prins rustig ver- blijiviein kan zonder -vrees voor dfepor- catie, doch ook een passend verblijf buiten Engeland. De malversaties te Meppei. Op de volgende vragen van den beier Schaper, idi van de Tweede Kamer 1. Is de minister bereid, een be knopt overzicht te geven van de maii- versaties en ongeioo|rlo|Q|fde handejlin gen on nalatigheden, gepleegd doa hel daget!ijksch bestuur der gemeente Meppei zooals deze de laatste maan den zijn geconstateerd of •wellicht nog te constateeren vallen i 2 Wil de iiynaster hierbij mededee- leii, in hoeverre in het bijzonder de burgemeester van al deze handelingen, de verantwoordelijkheid otf de med«- verantwoordelijkihèid draagt eti< oï overwogen wordt oi artikel 60 der ge meentewet op hem van toepassing is? heeft de minister van binnenlain^- i sche zaken en landbouw geantwoord i dat zijn ondierzoek nog niet mo ver is gevorderd!, dart, dlie vragen binnen den gebruikelijken termijn van dertig dagen beantwoord! kunnen worden. Volkenbondsdaff. Naiar de RadJio-Bode meldt, zal op den Volkeabondsdag, 18 dezer, rte Al gemeen© Vereeniging Redio-Omroep 1 ui n HtlversiBmschien zender aansluiten met het Kurbans te Scheveninge Voor rMej microfoon zullen prof. dr. E. Moresco te 7.1b en de minister van buitenlandsche Zaken te 8...0 een rede houde Beide redevoeringen zullen afgewisseld worden door voor drachten van mevr. J. Boyaards-ba..-'1, fbeiqg. Te 9.00 zal, de heer A. H. Wil- lemse, lidl van het bestuur deir Haag sche aideeling een causerie houde.i, getiteld Waarom Het bestuur van den Vrijzinnig Pro- testantschen Radte Oproep meldt Ue Katholieke Radio Omroep (K. R O.) en de Ned. Christ.- Radio Ver eeniging (N.C.R.V.) hebben dezer da gen een request gezonden aan den 'muniister van waterstaat, inhoudend let verzoek, een einde to maken aan den toestand, walafbij de V.P.R.O. ge legenheid heeft om des Vrijdagsavonds ,na haib’ acht zijn programmat over Hui zen uit te zenden. De Vrijz. Protestantsche Radio-omroep. Het bestuur heeft van de vereeni ging van Arbeiders Radio Amateurs let voornemen om mij naar Amerika in te schepen. Te Liverpool vond mij Dare l evereub. l-Hj noodzaakte imj nem te ontvangen. Slechts één ding vorderde hij van imj, namelijk om hem te zeggen wat ons van elkand r kon scheiden. Ik weigerde dat. Daar op wendde hij aöch van mij af, doch slechts voor een oogemblik. W^r kwam hij naar mij toe, moeder en deed ze lts afstand van| zijn eersten eisch. Van alles, van alles wilde hij afstand doen, uitgenomen van nujr liefde. Hoe kqn ik hom nog langer weerstand bieden O, ik beken, dat ik slecht ben. maar niet omdat ik mij wraak aan de liefde hide ten otter ge bracht. doch wel omdat ik den man bedrieg, die mij niets geheim nield. die het grootste vertrouwen in mij stelt Een leven van leugen ga ik te gemoet. want ik heb den nted niet om hem een waarheid te bekennen, die mij voor altijd zip liefde zou ont rooven. Zij had dit alles met zooveel onoer- ringen zonder wier medewerking de Raad niets kan bereiken, onder deze prikkels tot langzame verwiefcetnlijking der aangenomen besluiten zullen over- guan. Als eerste spreker zeide daarop bir Ar.hur Balfour, unit de aigeaneerae koopKTucdiit in hel vervlogen jaar nog niet do zoozeer getnoopie versterki had ondeirgaan. l)<e| intornalioniale Han del moet levendiger worden en daar toe - - - een, toeneming der opbrengsten den binnenlanaschen oogst en onaor- iingo vernrinojering van invoerrechten cp eers e i^veinsbeatooiaiigabiedlen. De toetreding lot die intjsnationate oconfyinsche overeenkomst net bijna alle» te wenschen oaatrentegen mag mot genoegdoening vastgesield woruen (telt «r ernstig gestreejeai is naiar opn •- ting van de verschliliqndiei verboaboe palingen van in- en uitvoer. Hei wordt nu echter »e hoogste tijoi, ondanks ue vele plaa.selijke mioieilijkhedlen, om (te verwezenlijking van de beginselen der Wweldiaanierenlie krachlijger ter hand te nemen 't op liet g<Viea der tane- venpolititek bamiende besluiten door te zetten 1 e iscononiischo Raadl mag geen voorstellen aaainenien, die het voort- d ren van dte op het oogenblik gel dende tarielbepalingen gedlurende eeq verder aantal jaren zou bestendigen. Spr. meende in overweging te mo gen geven om tot vaststelling van de moeilijkheden en tegen elkaar opoot- sende belangen een internationale bij- sthen de leidende groepen der onder scheiden groote industrieën. Waarschijnlijk zouden deze mannen het spoediger eens kunnen worden wa op practisth gebied nu r.eeds be reikbaar zou zijn, en zoudefi zij hun regeeringeni opmerkzaam kuim n.a- Ken op de maatregelen), die zé als de meiest dringende tot het verkrijg©.- van praotischei resultaten noodig en on>nt heerlijk zouden achten. aanval van griep, maar heeft dien een tamelijk ernstige aandoening van maag en darmen, terwijl boven dien de nieren eni heit hart eenigszins zijn aangedaan. Vrees voor het leven van den minister bestaat er niet, e„ de doctoren hebben ai Ie hoop hem binnen afzienbaren tijd te doen her stellen, echter zal hij1 op zijn minst iwg veiertien dlagen het bed', moe -m houden. De Economische Raad bijeen. De toepassing van de beginselen der wereldconferentie. Gistermorgen is te Genèire ondier voonziliierschap van den Belgische^, oud-premier iheuuüs de eerste bijee - koms. gehouoen van den Econqmi- scheui Kaacu, net lichaam, dat als uit- v'oeiisel van de Economische Wereld conferentie in nel leven is geroepeu Het secretariaat van dep Vomonboud lieell voor den Raay* een overzicht iamengestcid van «e voornaamste ge beurtemssen op economisch gebied m bel afgetoopeu jaar, en bovendien ue antwoorden van 29 staten op de iraag naar hun houding nopens na op de wefeldcoq erentje aangenomen be ginselen. Uit dqze antwoorden blijkt, dat in het aigeimieeui de woerrectnen verlaagd zijn eu een aantal handeis- verdragen gesloten zijn bij welke be langrijke verlagingen voor bepaalde lutiweden verkregen zijn. In. gevallen waarin invoerrechten nog verhuoget zijn, was dit het g-d/olg van reeds in bfhwndieJing zijnde wetten lijdens den (lu-ir (ter Wereddcioniierentie, maar ook in- dieze gewaden heett men altiia s een geringere verhooging bereikt dan oorspiioiiikelijk bedoeld was. Theunis gaf vorder in zijn openingsrede een overzicht van die economische toestan den in de landen die aaai de wereld conferentie hadden deeg-nomen. De taak van den Economiseren Raad lot verwezenlijking van de beginselen der Wereidcoh erentie, kon slechts stap voor slap en m den loop der tijden volbracht worden. In het afgeloopen jsar Iteeft metj verblijdende resi^ltaien •kunnen boeken, maar, zoo ging Theu- nis voort, men moeit de oogen daarom met sluiten voor eenige nog zeer be dentelijke punten. In di, verband wees spr. er op. dat de toestemmende ver klaringen der regeeringen tot de be sluiten der Wemdittanterentie zoo goed als zuu er platonisch gebleven waren. 1 laarom is een krachtig beroep op de openbare meening der betrokken lan den nooidig, alsmede een krachtdadige propaganda der beginselen doo; ieder lid zelf, opdat de afzontderlijiko regee- BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. De Franc. Volgens de Echo de Paris kan in Augus tus de stabilisatie van de franc verwacht worden. 4, te herinneren aan het doel, waarop ik was uitgezonden, om mij zelï op te dringen, dat ik d.en man moest haten, voor wien ik met liefde mijn leven had) willen geven. Mijn strijd bleef vruchteloos. Ik vluchtte om zijnentwil le, ik vluchtte om hem te redden.' „Zou hij t gewaagd hebben”, viel Hester in, „om je om liefde te sme°- ken, zonder je daarbij zijn naaie willen aanbieden.” „Zulke slechte gedachten kunnen bij hem niet opkomen”, alitwoordde A ida trotsch uHij heeft mij gevraagd o e z jn vr uw* te worden Hij wild ik moe' t niet naiar hem luister i^ kon heim de volle waarheid ni t zeg gen en wilde hen» niet bedriegen 'hn tij* te winnen, bepaalde ik een dag tot het geven van mijn antw'' rd, en eer die dlag was alangebroken. ben ik gevlucht. Waarom Ik Heb bet u reeds ge egd onudat ik henr redden wilrte en bevreesd was voor de van mijn eigen hart. Als ik aan b*.m dacht, aan zijn liefde, wa© ik alles

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1