I I II h 1 I arde hl I t ’II NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, govderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL’WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Woensdag 18 Mei 1828 «o. 16767 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen nen j FEUILLETON. i |s verlaagd. DE WIT KOOPER Ie Planten oudere gevallen, •d. n I ii I Pripiginii nor üo Yilhokoii 18 Mei 1928. 1 90S n in den tuin !R4 Ta ct. in de vol- Troebele Mi >1, gel iten men lijdt. nirwkracht onderhoudt I ken MAANDAG en (Wordt vervolgd) B®S. 65 ct. 35 ct. 901 40 Den Haag. vrede meel angst en zonder oojn de wa< t em vi f HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbedon) e i» i« nde soorten HAAR- •ren. i middelen voor Je plekken ontstaan te vet of te droog lie zoo geweldig veel satie, en van organisatie alleen geworden. Zouden wij langs den weg van lijdelijkheid in staat ajjn den oorlog uit ons midden te bannen, wij zouden toch moeten zorgen, dat niet een chaos werd geschapen in plaats van de organisatie, die wy. wenschen. Voor die organisatie biedt de Volkenbond zekere, zij het ook voorloopig geripge waarborgen, en juist daarom moeten wij den Volkenbond versterken en bevestigen. De „Vereeniging voor Volkenbond en Vre- alf pond 25 ilf pond 25 ct. alf pond 25 ct. ilf pond 25 ct. i de geneesmidde- •en te vragen aan tor in de Medicjj- Groote Markt 7, Er is een bewaren, Dat schaadt; Er is een verliezen, Dat baat. de gevestigd te s-Gravenhage, voortgeao- men uit den reeds in> 1871 opgenchten Alge- meenen Nederl. Vredesbond, acht Uen Volkenbond verre van volmaakt. Integen deel. Lndien in eemgen kring de louten, die geheel den Volkenbond aankleven, worden gezien, zeker in den kring dier Vereeniging. Maar met alleen die fouten te zien, komt men er niet; wjj moeten het goede nemen, dat in den Volkenbond aanwezig is en het Slechte, het onvolmaakte trachten te verbe teren; het ontbrekende aan te vullen, bnt kunnen wjj alleen doen door den V olkenbond onze medewerking van ganscher harte te verleenen. Den Volkenbond moeten wy, al» eerste poging om tot internationaal georga niseerde samenwerking der volken te komen, behouden als kern van ons streven. Den Volkenbond moeten wy doen uitgroe en en uitbloeien, inwending en uitwendig. Bovenal moeten wy zorgen, dat de Volken bond en zjjn arbeid rusten op het vertrouwen van de wereld en van de massa’s der volken in de landen, die aangesloten zyn. Dan zal de volmaaktheid, die de Volkenbond zelf zoo gaarne wil, eerder bereikt worden dan wan neer men hem de krachten onthoudt, die h jj nooddg heeft. Want laten wy één ding bedenken dezen jaarlykschen 18 Mei-Volkenbonds dag. Stel dat eene, als in menig geval nood lottige samenwerking ontstaat tusschen de werkelyke vijanden van den Volkenbond, die hem niet willen, omdat zy, om we'<ke reden dan ook, het geweld van den oorlog verkiet&en boven de weldaden van vriend schappelijke samenwei de vrienden van den stap dei he d <vo| Lord - w_ vertegenwoordiger vap Groot-Brittan nlë in dien Volkeaibondsraad, antwoord de naman^ de regeering. Hij zeide, dat de regeering hel volkomen eens leid, en e meer’- willen dan hjj geven kan on zich van hem afwenden, omdat hy dit nog niet reeds geeft. Stel, dat daardoor de Volkenbond ge heel zyn kracht en dientengevolge zyn nut van bestaan zou verliezen dan ontstaat er een leegte, die niet gemakkelyk zal zyn aan te vullen, en dan zal er, voordat een nieuwe poging in gelijke richting kan wor den ondernomen, heel wat nieuw leed en ellende over de volkeren moeten gaan. ja gelukkig bijkans allen nog met afschuw en afgrijzen vervullen. Dat ia begrjjpeljjk vooral, wanneer men ziet, dat de vrees voor een nieuwen oorlog, al wondt deze wellicht nu en dan overdreven, allerminst denkbeel dig is. Wij willen aan geen oorlog, welke ook, meedoen, aldus de kreet die velen, de een uit Christelijke en de ander uit ethische beginselen, derde de uit politiek-Oconomisch oogpunt aanheffen. Wy willen in geen geval <ie wapenen ter han-l nemen, en indien an deren niet met ons medegaan, willen wy alleen het voorbeeld geven van gebrek aan gewapend verbet Op grond van afschuw voor den oorlog alleen reeds is een derge lijke houding begrijpelijk. Maar om haar resultaat te doen verkrijgen voor alle vol ken en daarom gaat het biedt zij een nog moeiljjker oplossing dan de meest au- mengestelde Volkenbond. Gesteld het vo'k, waartoe wy behooren. stelt zich terzijde van eiken oorlog, maar alle andere volken eer biedigen dit niet; wat helpt ons dan onze lijdelijkheid, indien ons hetzelfde geweld, ditmaal zonder verzet, wordt aangedaan. Slechts dan zal onze lijdelijkheid ons kunnen helpen, indien wy tevoren weten, dat deze een zoodanigen moreelen indruk om zich heen verspreidt, dat de anderen daaruit ge noegzaam leering trekken. Wij hebben niet alleen den oorlog te verafschuwen; wij heb ben niet alleen afgrijzen tegen den oorlog te doen leven by zooveel mogelyk allen, die binnen on» bereik zijn; wy hebben ook op te bouwen. De samenleving der men- schen in de verschillende Staten is, naar mate de internationalisatie der wereld is t, Amerika. DELTJEIS in den RSTELDEN kunnen ziekte. te, Bleekzucht litis Maag of lust, zwaarten in n (uitslag, roode sten enz. op elke Rheumatiek, e lever, leverstee- Alle ziekten van van de neurasthenie beroemde. Protocol van 1924, totstandgeko men dank zy de Fransche en Engel sche sa menwerking, eene ,opk>sing zou brengen voor het alles beheerschende. vraagstuk van arbitrage, veiligheid en ontwapening. Het heeft met zoo mogen zyn, gezien de tegen stellingen, die het politiek element in dit vraagstuk beheerschen. Wil men eenerzyds de veiligheid voorop stellen om eerst daarna tot ontwapening over te gaan; anderzy.l- oordeelt men voorafgaande ontwapening noodig om tot veiligheid te komen. Dat, waar dergelyke principieel© verschillen aan wezig zyn, eene voorbereidende Commissie voor de Ontwapeningsconferentie niet op direct resultaat kan wjjzen, is begrjjpeljjk. Dat neemt echter niet weg, dat het verloop van de beraadslagingen van de Comités voor ontwapening en voor veiligheid, geljjk deze laatstelijk te Genève zijn gehouden, uitermate teleurstellend heeft gewerkt. Nie mand onder de vrienden van den Volken bond zal dit teleurstellend resultaat ontken nen of verbloemen. De een moge het op den rug van de Russische voorstellen schrijven en de ander niet; het teleurstellend resultaat staat vast. Maar is dit een reden om den Volkenbond vertrouwen te ontzeggen? Sterker nog: om de meening aan te hangen, dat hjj wel nooit in staat zal zijn de hem («pgegeven taak ten uitvoer te brengen. Die vraag dient al reeds daarom ontkennend te worden beantwoord, wijl de taak, op de schouders van den Vol kenbond gelegd, een geweldige, een letter lijk alles omvattendeis. Bedenkt man wel eens wat die taak isj Na den dood van Christus hebben dcMhiken twintig eeuwen doorgebracht onder een regime, dat den oorlog als een gewettigd middel van inter nationaal geweld heeft beschouwd. Landen zyn groot geworden en landen zyn vergaan tengevolge van den oorlog; volken hebben geleiden en gebloeid naar aanleiding van zulke oorlogen. Nu komt de Volkenbond den oorlog als een internationale misdaad der menschheid voor oogen stellen; nu komt hij de taak op zich nemen om vrijwel geheel de wereldgeschiedenis te conrigeeren, en nu schijnt men te meenen, dat die taak in een luttel aantal jaren kan worden verricht. Het spreekt wel vanzelf dat dit niet kan. Aan de materieele ontwapening moet wor den voortgearbeid, met alle kracht die in ons is, maar begrepen moet ook worden, dat deze ontwapening moet worden voorafge gaan door moreele ontwapening, die der geesten en gedachten. Het begrip van vripnd en vyand moet de wereld uit, gelijk in den ‘loop der eeuwen, die achter ons liggen, het begrip van onderscheid tusschen de bewo ners van verschillende provincies de wereld is uitgegaan! Dat kan niet anders dan gelei delijk en langzaam geschieden, want al'een dan is een dengelyke hervorming duurzaam. Zy moet leven in dt hoofden en de zielen van de groote menigte, en er is niets wat, anders dan tengevolge van bijzondere om standigheden, zoo langzaam in beweging is te brengen dan juist deze groote menigte! Velen gaat dit te langzaam. Dat is be grijpelijk, wanneer men zich bedenkt hoe kort al de gruwelen van den grooten oorlog achter ons liggen, hoezeer deze velen onezr, wijs te maken, dat ik je nwsieid höc, toen ik aaide, dat hij mij als een wnd dier van. de eene plaats naar de an dere heeft gejaagd, of wel gij heb. je zeilt voorgesteld. dat hij goedle gron alen moest ‘•ebben voor zooveel wreed heidl. Dat allies hebt gij gedaan, niet waai om in je hart den minnaar te kunnen vnjpleilen Maar nu mijn eigen kind zich tegen mij keteirt, kan. geen oand van 't bloed of dier liefde mij meer verhinderen om haar de glansrijke overwinning te betwisten, waarvan zij zich reecte zeker waant. ja, misscii'en jrên oogenblik voor t sluiten van dien vloekwaardige!! band. „Is dat een bedreiging vroeg V i- <ia beenaard. ,,Ik zeg naets wét iK niet vo.bsen- gen kan.” ..Welnu, ontbet mij dan daderjk van die rol, die ge mij hebt opgelegd (ia tot hem en zeg hem alles wat ik verzwegen heb en voeg er bij. dat ik bereid ben om, zoo. hij t verten--t, neer ik tusschen u en dat duur ge kochte geluk treed? Heb ik niet rc- z-jgd, dail imdien ook gij de wraak, mocht vergeten, ik hadr bliji geden ken tot mijn dood Heb ik niet aides ten oil er gebracht om u te vormen tot hetgeen ge thans zijt geworden Me: zorg heb ik je kindsheid bewaakt met innige vreugde zag in je ont wikkelen tot een schpone bloeiende maagd, daarbij, afltijid denkende aan mijn plan, aan mijn wraak. Heb ik niet gespaard en weder gespaard, een leven van ontberingen geleid om je eens een positie te -versiciia'fen, waar in gij als werktuig mijner wraak moest dienst doen? En wat is mijn loon? Ik ben beetolen voor alles wat ik aa,. je b<4> opgeofïerd. D' zie je met lietde in de armen snellen van een. man. dien gij met snïaad! en verachting van je hadt moeten stoot en. Wat betee kent evenwel, mijn lijden tegenover jou liefde? Wat beteekent mijn ellen de. zoodra er sprake is., van je gel Gij hebt je ze-lf waarschijn,ijk zoeken i| hl! Engeland on het Anti-Oorlogsverdrag. in bet Britsche Hoogerhuia had gis teren een cuebat plaats over “e Ame riKeainscihe voorstellen inzake een mu. tüaieraal verdrag tot het aizwQren van een ooriüg ais instrument van natio rade politie*. Hef aebat werd ingeleid aoor den marKies van Reading, °en ■>er liberale leiders, ue vroegere o - derkonang van Inuië. Lora Readj g stelde een motie voor, uitsprekendc, dat het Ik ogerhuis de voorsteden m^t bartelijke ingenomenheid begroet, dat aan deae voorstellen een sneLe eu gunstige behandeling moet ten deel vallen, en dat de Britsche regeekmg de begins 'en dient te aanvaarden, 11 de voorgestelde verdragen vervat. Lord Reading zeide dat hij een woord van w«rme hulde wenscht te ui en voor d pogingen, voortdurend en oon sequent door de regeering en dien l - nister van Buitenlandfeche Zaken ge- caan om en wereldvrede te ver zeke ren. laird) Reading verklaarde verder dat De Volkenbond en het grondbeginsel, waarop deze rust, voimen mets meuwa in ue geschiedenis der volken. Aile eeuwen «oor is betoogd, dat alleen dan aan dm gewelddadiigen stryd tusschen de volken een einde zou komen, indien een lichaam, gelyk te stellen met eene Vereeniging van de Sta ten, »ou worden opgericht om voor de vrede lievende berechting van <le geschillen, die noodwendig tusschen de landen aanwez.g zullen blijven, zorg te dragen. Maar het bleef vanaf het ibegin der dertiende eeuw toen voor het eerst, m Parys, een geschrift in dezen geest verscheen, tot aan het einde der negentiende eeuw by betoogen, en van daden kwqm niets. Onze groote Hugo Gvo- tjus mocht in zijn beroemd, in 1025 versche nen werk over het „Recht van den ooi log en van den Vrede” voor hqt eenst de figuur van den Staats-misdadiger schilderen, en uiteenzetten, dat aller gezamenlijke krach ten tegen dien Staats-misdadiger moesten worden ingespannen tot aan het einde der negentiende eeuw is uit de openbare meening de gedachte niet verdreven kunnen worden, dat oorlog een gewettigd middel tot z.g. beslechting van geschillen is. Op het oqgenblik, dat in 1914 de groote oorlog uit brak, zag <le groote menigte daarin iets af- grijselyks, iets gruwelijks, maar het bovenal onrechtmatige van het geweld, gevoelde men niet, besefte men niet. Want degenen, die de eeuwen door de gedachte aan den Volkenbond of Statenorganisatie, of hoe men dat verder wil noemen, hebbeai gepre dikt, zyn in gebreke gebleven de groote massa op te voeden juist in deze richting. Eerst van den huidigen tijd dateert de op vatting, dat de aanvalsoorlog een interna tionale misdaad is, en eerst wanneer deze, voor de groote menigte nieuwe opvatting, gemeengoed is geworden, zal het oogenblik zyn genaderd, waarop men den oorlog als iet®, dat door allen uit den booze wordt be schouwd, kan uatbannen! Uit den oorlog van 1914 tot 1918 is de Volkenbond voortgekomen. Het moge de vraag worden geacht of de z.g. Vredescon ferentie te Parys tot de stichting van den Volkenbond zou zyn overgegaan, ware niet een Wilson in haar midden geweest, die met nimmer falende hardnekkigheid in die rich ting stuurde. Het is ongetwijfeld te betreu ren, dat de Volkenbond aldus is geboren; geboortefouten hebben hem daardoor aan gekleefd èn in de aanvankelijke opvatting van zyn taak èn in het aantal en 4e soori. zyner leden. Het kan nu eenmaal niet an ders, en het ia ongetwijfeld waar wat Mi nister van Kamebeek betoogde in de Memo rie van Antwoord op het wetsontwerp, dat tot Nederland’s toetreding tot den Volken bond leidde: Zonder oorlog zou wellicht nog r. neen,, niaa'r voortdurende jtoed» levendig zeln erwijt. de kracht te» beaitten om Md te bekennen en daarbij mij te stoetenhem voor al toos moeten verlieten. Geiuk Neem, nooit zal ik weten wat bet be tuekeni gelukkig te zijn. Heater Raneomiet was, niettegenstaa.. d- haar wrok, toch door dit laagte woord min of meer bewogen, ma..r dlit gevoel bracht haar weder in op stand tegen alle weekheid van het hart ..Gij niet gelukkig?” sprak zij. ..Waaroln niet? Kmdilief, de mannen verdienen niet beter dan bedrogen te worden Hij vooral, die Dare Deve- reub, kan geen aanepraak maken op ae oprechtheid van mijn dochter.’ Een oogenblik zag Vida haar moe der aan met sombere® blik en wend de daarna het gelaat af. Heater sloeg haar met oplettendheid Sade alles mondeling te bevestigen. Gij moet zelf weten oi gij u opnieuw weer wilt laten verjagen. ,,-Ei, zijt ge zoo veranderdzeide madame Ransome scherp, ,,dat gij thans je geluk durft bouwen op mijn gedwongen stilzwijgendheid „Neen, ik ben niet veranderd. Ik ben alten bij u in een goede schooi geweest, moeder, voor dergelijke nan aelingen. Ware dat met het geval, hoe zou ik dan zulk een bedrog kunnen plegen Wanneer gij u op mij wre ken wilt, dan weet ge nu op welke wijze gij dat doel kunt bereikên Nooit 1-eh ik het geluk gekend en, nu heb ik zelfs de hoop op geluk vernietigd, v. ant hoezeer ik ook verlang te teven aan zijn Zijde, zoo blijf ik toch gru wen van het- denkbeeld osn een Leven van leugen en bedrog te moeten lei den. Mijn geweten is nog niet zoozeer algeetoinipt. dat ik een man. di° mi) bemint en vertrouwt, aanhoudend kan bedriegen, zondier daarbij zelf te lij den. Voor nrfj bestaat geen ru&t of ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bewixkdng^; 1—5 regel® f L80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den besoi^krinc: 1—6 regel® L55, elke re«el meer 0.30. Advertentie in het Zaterdagnummer 20 tt byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer O.M. Op de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiSn en ingezonden mededeeüngen bjj contract tot seer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ROTTERDAM. Igenaar. en dag één eetlepel ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per weck 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal j 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad ;U0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boeknandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. er gaen aarzeling moohx wezen, noch I ruimte voor de gedachte, dat er aar zeling bestond, ten aanzien van ue aanvaarding van deze1 voorstelleji. Amerika had den grootsten stap ge- oaan, die iet nog toe op dm weg van ue<n vrede was gewet. Lord Reading b. loogde, dat er geen ohveneenivbaarheid bestond tusschen 'ie bewoordingen van hel onderhavig Drag eenerzijds en de verphchtni- van Groot-Brit^uinie kraehtens hel convenant van tien Volkenbond en het verdrag van Locarno en d» an dere verdrdgen anderzijds Hij meen de dat <men üoolr aanneming van dit verdrag wél niet het duizendjarig rijk verkreeg/ doch toch wel een grooten 1 in de richting van veilig- r den wereldvrede. Aishendun, de tegenwoordiBe fiOMHE COURANT. langen tyd naar den Volkenbond zyn ver langd! De Volkenbond is er sedert 1919 en dat is veel, heel veel zelfs, wanneer men be denkt, dat de machtigste vorsten un de afge- loopen eeuwen er niet in slaagden hun de«- /betreffende ontwerpen tot verwezenlyk.r g te brengen. De Volkenbond te Genève werkt op tweeërlei wyze. Langs den directen en laags den indirecten weg. Langs den directen weg door te bedenken, dat de eigenlijke taak van den Volkenbond daarin is gelegen om niet slechts geschillen, die zich voordoen langs vredeliievenden weg tot oplossing te brengen, maar om zooveel mogelyk geschillen te voorkomen. Daartoe treedt de Raad menigmaal tussehenbai.de in politieke ge schillen van beteekenrs, en het resultaat, be reikt in 1923 tusschen Italië en Griekenland terzake van Corfu; in 1925 tusschen Bul garije en Griekenland terzake van een ge vaarlek grensincident; in 1926 tusschen Engeland en Turkye terzake van Mosoel, en in 1927 tusschen Polen en Lithauen terzake van de tusschen beide landen heerschendfc ontstemming, doet wel zien, dat in die rien- ting niet vergeefs pogingen werden in het werk gesteld. Bovendien beschikt- de Vol kenbond over enkele organen als de Manda tencommissie, de Regeeringscommissie in het Saargebied, de Hooge Commissaris -n Dantzig en de afdéeling van het Secretariaat die het Minderhedenvraagstuk ter hand neemt, om op de hoogite te blijven van alles wat er broeit in den politieken ketel van Europa, die dan eens wat meer, dan eens wat minder oplaait. Langs indirecten weg werkt de Volken bond door het internationale leven te ver sterken en den internationalen zin te ver- grooten. Er zjjn organisaties voor de inter nationale arbeidswetgeving, het verkeer en den doorvoer, de hygiëne, de economische en financieele vraagstukken van den dag, degntellectueele coöperatie en enkele andere meer, die nuttig, ongetwijfeld secundair werk verrichten, maar daardoor de betrek kingen, die de individuen op de wereld bin den, sterker toehalen. Bykans geen werk gaat er voorby of een of ander belangryk internationaal samengesteld lichaam of commissie komt te Genève bijeen; iets van uen drang naar gemeenschappelijken arbeid werkt langzaam en geleidelijk, maar werkt in den regel zeker. Slechts dan zou deze aandacht van den Volkenbond voor secundaire belangen ge vaarlijk kunnen heeten, indien bleek, dat hy zijn hoofdtaak uit het oog verloor. Dat duet hy evenwel niet. Het Grondverdrag van den Volkenbond brengt tot uiting, dat eenerzyds moet worden zorggedragen voor beslechting van geschillen tusschen de leden van den Bond, hetzjj door rechtspraak van het Hof te ’s-Gravenhage, hetzjj door bemiddeling van den Raad, hetzjj door arbitrage van eenig bestaand of op te richten arbitraal lichaam. Anderzijds doet het Grondverdrag duidelijk zien, dat de Volkenbond de beper king van bewapeningen, leidend tot interna tionale ontwapening, als een der hoofddee- len van zjjn taak .beschouwt. Men mocht een oogenblik hopen, dat het 37 „Öat weet ge wel. Ik veracht allen, die zouden durven ‘beweren, dat ik mij (Door aiaitaien en rijkdom en een eervodlen naam heb laten verblind an. Alb hij een bedJelaar way, zou mijn liefde even groot zijn als nu. Bele dig mij, slinger mnj allerlei verwijten •‘filar ’t hoofd, verdien ot onverdiend; bespot ©n vervloek imj, ik zal ahes verdragen, maar waag t niet de réin eid mijner liefde voor hem m twij- toi te trekken door zulke vragen. Goed, ik wil dan aan die liefde gdloof staan’, antwoordde madame 'Kaneome, ,.dodi hoe zal he| rijn, wan BERICHT. Morgen (Hemelvaartsdag) zal de GOUDSCHE COURANT niet verschijnen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1