EIT4DELI JK LENTE J. IL I S Adverteert in dit Blad. xQ* wow OnrocrendiiGoïHlereii: Abdijsiroop verzacht zuivert geneest. iknmrl hp H Colberlcostuums D.D.1 ZOOEVEN ONTVANGEN ALLE DRUKWERKEN 1 NIEUW bergambaci NIEUWERKE] A. BRINKMAN ZOON. MAGERHEID Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen. Bronchitis 4^2 °/o Pandbrieven a 99^ in stukken van f 1000.—f500.— en f 100.— I Hemelvaartsdag gnhnefnn dag versoh gebak ei VELD - Waschmachines EEUILLI Strooheeden en Slappe Hoeden. Firma G. J. BIK, Lange Tiendeweg 52 Utrechtsc;he Hypotheekbank N V. C. G. Schuler’s Goederenhandel pHEUMATlEk VERKOUDHEfiu Notaris J, van Kranenburg TB GOUDA 3- Patisserie „Moderne” DE IDEALE PHILIPS COMBINATIE. hniliiiRbine unif f 43 50. Electrische vmf f 90- Ook voorradig goedkoopcro soorten vanaf f 29.—. VELO Waschmachine MijL. Tiendeweg 53, Gouda Gouda, Dit blad verse varach brood. 10 42 kJr f 175.— waarborgt U een absoluut zuivere weergave. 38 29 Pandbrieven f 47.000.000.- 40 D Onder de genoegens van den zomer speelt Radio, naast sport en natuur genot, een zeer belangrijke rol. Met haar immer terugkeerende on weerstaanbare kracht verdreef de Lente ook thans weder den hardnekkigen winter. We voelen ons met de natuur als her boren en sterker wordt het verlangen om van den komenden zomer te genieten. PHILIPS Ontvangtoestel UTRBCHT 911 2SS HET GEHEIME (N Lof is een drank, die tiger maakt en den zw( PHILIPS Luidspreker No. 2003 f 52.50 PHILIPS Plaatip.apparaat No. 3002 f 55.- HEERENMODEARTIKELEN M IU1 Onze Heerenkleeding vervangt het beste maatwerk. De laagste prijzen De. gemakkelijkste Betalingsvoorwaarden. Aanbevelend, voor den Handel, Vereenlgingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. BUITENLANDSC DU1TSCHL Grootvorstin 1 Eendgen tijd geleden gemaakt van een proces ausgabe van den Lokal Tagliche Rundschau o vrouw die zich uatgeeft Anastasia van Rusland, van den vermoorden tsaa bad te Jekaterinbung werkelijk recht heeft oj beeldhouweres v. Rathle de Nachtausgahe twee ven, om de juistheid toonen, welke artikelen i gevolgd door twee ander» tielid het tegenovergeste 'Mevr. Rathldff antwo in de Tagliche Rundscha de journalist van de Nac der vroegere regeerende kocht. De journalist liet dit en klaagde mevr. Rathle kooping van e.en ambten* de allernieuwste modellen Whipcord en- Gabardine REGENJASSEN, blauwe Kamgaren en Fantasie Na een dag van sport of tochten in de natuur zijn de koele zomeravonden ideaal om rustig te genieten van een vol maakte reproductie van muziek en zang. Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STELNER’s OOSTEKSGHE KRACHTP1L- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma’s. In 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadelyk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prijs per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSKI. Zeeetr. 21. Den Haait onmiddelliA v«rdr«veh\ dooreenenkeli inwrijvmd met mcHfwArtMfg x t PAIH-KXPKLLER [7 f I ITlillioenen lijden vZ\/ I hebben daaraan l /k «Of ggKSSI MINÉtPUin Alle berichten omtren f in China stemmen hiei I Noordelijke troepen ziel 1 ken. Tsang Tso Lin, de I delijken, schijnt liever t de Zuidelijken te vermijt I Peking verlaten, teneini den terug te trekken. F den er blijkbaar niet mee hier en daar schijnen de zoo nu en dan nog beste name door de soldaten Yoe Hsiang, die Tsjanj steunt. Het ontruimen v: der gvbied bevordert bej ongest oorden en zoodoen der Zuidelijken. Het is n de nationalistische troe loopig terzijde zullen lai zoo spoedig mogelijk Pd nenrukken dan wel, of noemde stad zullen ver< In elk geval /beleven beide steden thans min< blikken, daar uitspatti van anderen aard tot bet begeleidend verschij inbezitneming van sted< troepen. De ibuitenlande nikkenden Zuid-Ohineesi ljjk niet beletten zich vai te maken en kunnen er bepalen pogingen te doei komen, dat de Chineesc tenlandsche concessies 1 Wat Tientsin met na de buitenlanders uitge J Lgenomen van militairen ’alles voorbereid te ztffn. der vreemdelingen zijn Alt Uw in den kenende tot broncl-_ neem de bej siroop die aanvallen zal oploci slijmvlies Methode Dr. DELOS PARKER, Amerika. dr worden HONDERDEN HAAJRMIDDELTJES in den handel gdbracht, maar BEWIJZEN VAN HERSTELDEN kunnen niet worden getoond. zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in ’t aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd, D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ijjdt. JICHT SFIT tengevolge van doorliggea, smett» jeuken bij kinderen, brand-, anfj- n T|i ruilde wonden, winterhanden en voeten, p iprongen lippen, ruwe huid, huidvsii faring, klovan, barsten, zweren, open bet oen, pijnlijke bloedende in en ultweodif aambeien geneest men met Wortelbed Zalf van Jacoba Maria Wortelboer. Verkrijgbaar 75 esnt bij de verkooptr *»n Wertelboer’s Artikelen. w j X* -si zal op MAANDAG 4 JUNI 1928, des avonds half acht (onmiddelijk na af slag der villa „Ouwe Gouwe”) in hotel „de Zalm“ a.d. Markt aldaar, publiek ▼erkoopen de volgende alle te GOUDA gelegen. Een WINKEL- en WOONHUIS a h. Rotterdamsche Veer No. 3. Ontruimd te aanvaarden. Een WOONHUIS a.d. Voorwillens No. 25. Verhuurd voor f4.- p.w. Een WOONHUIS a.d. van Strijen* straat No. 38. Verhuurd voor f 5.-p.w. tot 1 Januari a.s. Een WOONHUIS a d. Jan Philips- weg No. 69. Verhuurd voor f5.- p.w. Twee HUIZEN a.d. Turfmarkt 95 en 97. In eigen gebruik. De perc. zijn te bezichtigen de laat ste 3 werkdagen voor en op den ver- koopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur; zij zijn te aanv. op den betaaldag der koopsommen 4 Juli a.s. Verdere inlich tingen en notitiën zijn te verkrijgen b.d. notaris. 910 45 Wa/J uanztf aanvang onbetee- 1 verkoudheid is verergerd :hitis, talm dan niet langer, ‘proefde Akker’s Abdy- de prikkelende hoest- i zal temperen, de slijm isen en Uw ontstoken szen volkomen genezen. AKKER'* Alom verkrijgbur in koken van 230 grim 1.50 550 grin f2.75 en J000 grim ƒ4.50 «0*8- „Ge zjijt dus terugg rij, „om de werefld I je oujdo madbt te hert „Jai „Nu, t zal je ge-t het wijste gedjaan, m stand kon gedaan wo dat het denkbeeld vt Mt van je minnaar i uw der wraak is uitgesteldvroeg of Devereux de waarbei zal hem gewis tiemm treffen. Mij verblijft Zij nain hoed' en m< trekken. Vida had z' geworpen en aldaar borgen, maar haar n op haar toe. Zonder afscheid, sleichte nret gebroken gestalte, vei Hdrter Ransome Wa< der ailfleriei afwissdJii gesleten zij was nie keld) van g«aest omi zi< „CRINOFLOOR” IF'm bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAR- ZIEKTEN. Beleefd verzoek deze te controleeren. „CRINOFLOOR” bestaat uit 54 soorten middelen voor 21 Ty soorten haarziekten, zooals uitvallen, ronde kale plekken ontsta» in korten tyd zonder zweren, zwerende plekken, haarpijn, te vet of te droog haar enz. INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK, eiken MAANDAG en DINSDAG van 10—3 en 6—8 uur. DIERGAARDESINGEL 91 b/d WEST-KRUISKADE, ROTTERDAM. C. ROMEIN Sr., Haarkundig Spec. Eenig eigenaar. T- LENS Prot. Begrafenis Directeur. Spieringstrsat 57 - Tslef. 764 H. LANGERAK, Stalhouder. Wijdstraat 7 - Tel. 267 bestaande uit abonnements per kwartaal 2.90, Franco per poet per Abonnementen ac bjj onze agenten en Onze bureaux zjji Redactie Telef. 83. Verstandige menschen En juist zij alleen, Zij koopen een VELO En wringer meteen. A CONTANT en IN HUUR. 40 R Belet de jeuk U het slapen ?j Eg paas druppels D.D.| |«eeMnNtJge!n. •War - De BANK stelt beschikbaar De Directie: Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. Verloofd: RIE DE JONG en Dr. A. SMEENK, Accountant. Kattensingel 13 Graaf FJorisweg 26 17 Mei 1928. 91g 14 .4 A LAGE GOUWE 31.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3