Blad. J] n h El Hm rtOopO I •1 W"- Vrijdag 18 Mei 1928 ïRKEN ZOON, 99, NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoudi;. BODEGRAVEN, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OU DEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 87« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen n EEUILLETON. eekbank I o.— i Mo. 16768 <SB! I HET GEHEIME SPEELHOL Wals vanifff IEXPEUER EUMATijfl i do van honger te met om 38 I we- (Wordt vervolgd). oogen geopend'. Miijn familie had mij ,Ge zijt dus teruggekeerd1’ hernam -j eu JE, ROTTERDAM, g eigenaar. én voor Br billijke geleverd. Lof is een drank, die den sterke krach tiger maakt en den zwakke benevelt. den rug toegekeerd. toen ik het wa re karakter van m jn man had' leer^n kennen, was ik toch verplicht bij hrm ui, om met van honger te Ik was aan rijkdom en weel de gejwoon geweest en kon de armoe- niet verdragen. Einde- te blijven, si rven. J’ I f100.— t i e R. HOORWEG. (Nadruk verVw' ..Ik wel”, klonk- het welk Hester Ramson <e| hadi. ..Ik huwde een mi jn stond en zonder leep o] de trap /gewisseld werden, <',och later bleef <j :“x~ ger staan prak dame Miervil.e ontmoeting mie e bemer- Mervilte, al ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorfkringj 1—6 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.65, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjsiag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bij contract tot zeer gereduceerden pry's. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. S.'er, die dao»; i en naar schooi elt zich één ms» AtÉ in China. sperringen en de verdediging is opgedragen aan soldaten van verschillende nationaliteit. Prettig is de positie der buitenlanders niet, want zjj vormen terwjjl Tientsin zelf een millioenenstad is, slechts een bevolking van enkele duizenden. Het aantal vreemdelingen te Peking zelf bedraagt nog veel minder en er is dan ook al sprake van geweest de le gaties en de onderdanen van vreemde mo gendheden van Peking over te brengen naar Tientsin, waar de verdedigingsmogelijkhe- den blijkbaar gunstiger zijn,. Ondertusschen is te hopen, dat botsingen zullen uitblijven, schen buitenlanders en Chineezen op ver- ontrustend» wijze kunnen doen toenemen. Er is reeds aan de 'hónd gedaan vooral een ac- coord tot stand te brengen tusschen de bui tenlanders en de zegevierend oprukkende Zuid-Chineesche legers, teneinde de kans op wrijvingen zooveel mogelijk te verkleinen. Het welslagen van pogingen in deze rich ting acht men geenszins uitgesloten. Tsjang Kai Tsjek, de nationalistische opperbevel hebber, schjjnt zelf van goeden wille te zijn, maar er bestaat natuurlijk altijd de moge lijkheid, dat hij op een gegeven oogenblik een deel zijner troepen niet in zjjn macht heeft. Ondertusschen zal eerlang te Peking, waar het corps diplomatique vertoeft, een geheel gewijzigd regiem het vroegere vervangen. De inneming van Peking mag wel de bekro ning van de successen der nationalisten wor dengenoemd en de nuchtere feiten zullen de mogendheden er vermoede! jjk dan ook wel regeering te Nanking te erkennen als de uitsluitende Chineesche regeering. BINNENLAND. Het wetsontwerp op de Naaml. Vennoot schappen. Door do dezer dagen verschenéu (leïworie van Antwoord inzake het wetsontwerp op de N.V. zijn de be zwaren, die in de zakenwereld tegen deze wetavoordracht bestaan, naar '“M, oordeel van het Comité, dat in Sept, .eld is Engelsen te leë - Haag hield, geenszins ondervangen. lm dit domité zijn vertegenwoordigd P'ringen van handel en nijverheid, landbouw en middenstand. bankwe zen, scheepvaart en notariaat. Het heeft zich genoopt gezien, opmen1.# een vergader .ng te beleggen van hen, dbe in de practijk met de werking van het instituut der N.V. op de hoog te zijn, ter openlijke bespreking van let mindsterieele Antwoord. Datum en plaats van deze vérgauv- ring worden nader bekend gemaakt. Viooraittet van het comité is dr. C J. K. van Aalst, pres, van de Ned Handel-Mij., secretaris is mr. B. C. Slotemaker Mauntskadte 5 Pen Haag,. De Volkenbond vin Kootwijk naar Indie. Het Volkenbondssecretariaat nee t Woensdagmiddag oij w jze van proef een aantal redevoeringen draadloos uitgezonden naar overzepsche gebie den via het N falter landsche station Kootwijk op daartoe door de Neder- landsche Telegraafadministrati© ter ne- schikkrg van den Volkenbond! geste' Een der sprekers was de heer Hel dring, die in het Nederlanidtsch 4e vol gende rede uitsprak BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. Grootvorstin Anastasia. Eemgen tijd geleden hebben wjj gewag gemaakt van een proces tusschen de Nacht ausgabe van den Lokal Anzeiger en ‘ie Tagliche Rundschau over de vraag of de vrouw die zich uitgeeft voor grootvorstin Anastasia van Rusland, de jongste dochter van den vermoorden tsaar, die aan het bloed bad te Jekaterinburg zou zijn ontkomen, werkelijk recht heeft op dien staat De beeldhouweres v. Rathleff-Keilmann had in de Nachtausgabe twee artikelen geschre ven, om de juistheid der bewering aan te toonen, welke artikelen op den voet werden gevolgd door twee andere, waarin een redac tielid het tegenovergestelde betoogde. 'Mevr. Rathldff antwoordde hier weer op in de Tagliche Rundschau en verklaarde dat de journalist van de Nachtausgabe door een der vroegere regeerende. vorsten was omge kocht. De journalist liet dit niet op zich zitten en klaagde mevr. Rathleff aan wegens om kooping van e.en ambtenaar, die haar bij het GOlimi E COURANT. MCHTERSl anker! f»IT I onderzoek naar de identiteit van Anastana had geholpen. Ook dien ambtenaar «elf klaagde hij aan. Dit proces nu, een voorspel van dat tu“- schen de twee bladen, heeft eergisteren te Berlijn gediend. De ambtenaar, die zich zou hebben laten omkoopen, bleek de assistent bij de recher che Ernst Dreesen te zjjn. Hij erkende mevr. Rathleff bij het onderzoek te hebben gehol pen, doch daarvoor geenerlei belooning te hebben gekregen. Hij had het gedaan omdat de zaak hem sterk interesseerde en hiühoon- te het geheimzinnige geval te kunneirophel- deren. Dit te meer omdat Anastasia inder tijd van het presidium van politie een pas heeft gekregen waarop zij grootvorstin van Rusland, geboren te Tsarkoje Selo, werd ge noemd. Hij had als vaststaande aangenomen ■1» het hoofd der politie over deugdelijke gegevens beschikte, die het althans zeer waarschijnlijk maakten dat de vrouw van hooge geboorte was en niet, zooals de jour nalist van de Nachtausgabe volhield, de Poolsche boerendeern Franzesca Sjaikofski, diie al een paar jaar spoorloos verdwenen is. Het eene gerucht wil dat zij bij een vecht- i e, de ellen e niet verdragen. Einde lijk was mijn iot niet langer te d 1- den; ik liet mij scheiden en zocht naar middelen om mij te wreken op de geblankette en vergulde wereld, die mij voor goed had uitgesloten/ „En'hebt ge u na de echtscheiding niet weder tot de uwen gewend?” „Oku opnieuw met verwijten te wor den overladen Neen, ik deed het Ik 1 eb van dien tijd af een stnjd zeer hard en moeilijk gevonden. „Evenals ik, en toch heb ik zells gedurende dien strijd' nog tijden ge kend van uitkomst, van rijkdom. „O, gij”, metende madame Merville, en er klonk afgunst in haar stem, „o gij hebt waarl jk ook nu geen reden van klagen. Uw leven is benijdeps- u doorlicgea, smett» leren, brand-, «n(j- n T|> winterhanden en voaten, n, ruwe huid, huiihawki baraten, zweren, open ba bloedende in en uttwmdi, •eet men met Wortelbed a Maria Wortelboer. 75 cent bfj d« Terkoope Artflulea. t „ue Z|iji uus Awruggmeoru mn. dj, „om de wereld te trotseeren je oujdo madbt te heroveren „Jai „Nu, 't zal je ge.ukken. pij heat het wijste gedaan, wat in jou toe stand kon gedaan worden, t zSj dan dat het denkbeeld van je. t zij 'al Hi van je minnaar is uitgegaan, 'let aur der wraak is alleen voorloop p uitgesteld vroeg of laat zal I tor1 Devereux de waarheid vernemen het zal heim gewis tienmaal sinarte lij er treffen. Mij verblijft de zefje.' Zij nam hoed' en mantel om te ver trekken. Vida had z'Ch op een so.a geworpen en aldaar haar gelaat ver borgen, maar haat moed'er rad met op haar toe. Zonder een voord tol afscheid, slechts met een blik op de gebroken gestalte, verliet zij t salon Hurter Ransome hadl haar leven on aiMerlei afwissd'ing en avonturen gesleten zij was niet genoeg ontwik keld) van gsest omi zidh in ledige uren CER, Amerika. MIDDELTJES in den HERSTELDEN kunnen party in de Beriünsche „Schurenwijk” is doodgeslagen, het andere dat zy een der slachtoffers van den grootmoordenaar Grossmann is geweest. De rechtbank heeft, na verhoor van enke le getuigen, o. w. superieuren van Dreeser., die allen verklaarden dat de jonge man een ijverig en onkreukbaar ambtenaar is, tie twee beklaagden vrijgesproken, zonder zich met de netelige kwestie der identiteit van Anastasia in te laten. Die zal by het pers proces wel aan de orde komen en is van be- teekenis voor de beslissing aan wie de gelds bedragen, welke wylen de tsaar bij de Bank van Engeland had belagd, moeten worden toegewezen. Goede tyding over Dn Stresemann. De verbetering houdt aan. Een bulletin verspreid over de ziekte van minister Stresemann meldt, dat de verbete ring in den toestand van den patiënt aan houdt. De staking bij de Rijnvaart. Doordat, ingevolge hét besluit der Ned. transpoilanbeidersfederatie Woensdagmor gen het Nederlandsche«scheepspeisoneel po een aantal Nederlandsfehe sleepbooten het werk hadden neengelegd, ligt thans het scheepvaartverkeer op den Rijn en de zij rivieren boven Ruhrort volkomen sitil. De Nederlandsche reederijen hebben staking van het personeel met onverwijld ontslag beantwoord. Het havenbedrijf te Duisburg, Ruhrort, Mannheim en Rheinau staat thans volkomen stik Alleen de havenarbeiders der Deutsch- Amerik. Petroleum-Geselschaft zijn aan het werk gebleven. ENGELAND. Prins Carol uit Fnyi vertroklq». r Prins Carw is Woensdag uit Londen, vertrokken en nij heeft ach op han- c'jge wijze weten te onttrekken aau attenjties d< r vei© verslaggevers en rechercheurs. Er was een ge.ucbt ver spreid, dat de prins uit het landhuis b Godsione, in Surrey, naar net X ic- toria-Station te Londen zou gaan om ei den boot trein te neonen. 1 wee groo te Daimlers kwamen voor, één ervan vverdl hoog bepakt met bagage, waar na de gofr- ijnen werden neergelaten en de wagen pijlsnel de oprijlaan uit reed. Journalisten en rechercheur» vlogen naar hun auto’s, en nu oegou er een wilde jacht. Zes of zeven auto’s vlogen alle met maximum snelheid over den weg hoeken werden me; twee wite.en op den grond genomen. 1 Ze maal.ten 80 lot 100 kilometer m liet uur, ook in Londlen, tot aan H,de Park Corner, waar de Uaimtor moest sloppen voor een verkeerstoloc. Hij v. erd onmuldelaijk omringd dloor jour nalisten, maar pr ns Carol was er niet in wei twee kinderen van den tee^r Jonescu, den gastheer van den prins, en één van s prinsen Engel- sctie vrienden. De jaoht had een klei ne drie kwartier geduurd. uig zijn, en dacht wel, dat zi4 gene gen zou wezen om geld te verdienen, indien haalr daartoe de gelegenheid' werd! aangeboden. Zij was arm, maar, zooa'ls Hetóter Ransome dadelijk .ver moed haid', vroeger rijk geweest en nh uitermate begeerig naar meerdere weelde. Mei madame Merville was ook voor haar ge.d te verdienen, meende Hestetr Ransome, en haar nimmer rus tendie geest liad reeds een pian "e VGrmrfl om de Francaise nauwer aan zich te verb nden. Zoodra dit denk beeld bij ‘'aar had post gevat, Hield zij de nieuwe kennis scherp in t oog Om haar studie op madame Mer ville beter te kunnen dóórzetten, nuo- üigde Mrs. Rossel haar op zekeren avond ten harent en op dien avond werden haar meeste vermoedens be vestigd. De Francaise sprak over de menschen met de gewone btterheid tan hen, die hun plaads in de wereld hebben verlote en daarvan liever de maatschappij met haar toestanden beschuldigen dan te denken aan eigen tekortkomingen. Op de avond, waarop t bericnt van Vida’s voergenomen huweiijt/ in de nieuws'b aden stond' te lezen, wa ren Mrs. Ransome en madame Merville weder bij elkander en t gesprek liep natuurlijk over die nieuwstijding. ,.Een goede partij voor miss Caro- km”, meende madame Mervüile. „Den kelijk een huwelijk uit liefde voeg- cie zij er spottend bij. ren, dan in Engdland om het Fransch maohtg te worden. Een zeilschip met pelgrims vergaan. Volgens een bericht van de „Chicago Tri bune” uit Teheran is Dinsdag in <)e Perzi sche Golf een zeilschip, waarop zich 72 pel grims bevonden, waaronder vele vrouwen, met een stoomschip in botsing gekomen, dat zonder licht voer. Het zeilschip zonk binnen enkele minuten. Slechts vier personen kim den gered worden; de overige verdronken. De vlucht naar Tokio. Pelletier u’Oisy met zyn vliegtuig neergestort. Het vliögtuig, waanmede P llelier d’Oisy de vlucht ParijsTokio ouüei neemt, is bij Akyab omlaag gestort. Peille|tier dt Oisy zelf werd niet noe metishvaard gewond zijn beide loc geuooleh Gavin en Calrol moealjen ech ter in het hospitaal iworden opgeno men. Het vl egtuig is totaal vernield. SPANJE. Primo’s aanstaand huwelijk. Gelijk men wed, heeft generaal Primo de Rivera, dictator v&n Spanje, zich verloofd. Heit bericht van zijn verldving ver lullende soorten HAAR, roleeren. irten middelen voor 21 le kale plekken ontsU» ijn, te vet of te droog C, eiken MAANDAG en Oa strijd Alle berichten omtrent de gebeurtenissen I in China stemmen hierin overeen, dat de I Noordelijke troepen zich overal terugtrek- I ken. Tsang Tso Lin, de dictator der Noor- I deljjken, schynt liever een ontmoeting met I de Zuidelyiken te vermijden en heeft daarom I. Peking verlaten, teneinde zich naar Moek- den terug te trekken. Felle gevechten wor den er blykbaar niet meer geleverd en alleen hier en daar schjjnen de Noordelijke troepen zoo nu en dan nog bestookt te worden, met name door de soldaten van generaal Feng Yoe Hsiang, die Tsjang Kai Tsjek’s actie steunt. Het ontruimen van steeds uitgebrei- daar herhaalde incidenten de spanning der gebied bevordert begrijpelijkerwijze den sriwn hi«itoniinnH«>ra pn nn ongestoorden en zoodoende vlotten opmarsch der Zuidelijken. Het is nog niet duidelijk, of de nationalistische troepen Tientsin voor- loopig terzijde zullen laten liggen, teneinde zoo spoedig mogelyk Peking te kunnen bin nenrukken dan wel, of zy vooraf eerstge noemde stad zullen veroveren. In elk geval beleven de buitenlanders in beide steden thans minder prettige ©ogen blikken, daar uitspattingen of incidenten van anderen aard tot dusver byna steeds bet begeleidend verschijnsel waren van de inbezitneming van steden door Chineesche troepen. De buitenlanders kunnen den op- rukkenden Zuid-Ohineeschen legers natuur lijk niet beletten zich van de steden meester te maken en kunnen er zich hoogstens toe bepalen pogingen te doen, teneinde te voor komen, dat de Chineesche troepen de bui- tenlandsche concessies binnen dringen. Wat Tientsin met name betreft, hebben - - de buitenlanders uitgebreide maatregelen 'toe noodzaken binnen afzienbaren tyd de kgenomen van militairen aard, teneinde op ’alles voorbéredd te zijn. De nederzettingen der vreemdelingen zyn omringd door ver scheen het eerst in de Fraubche bid den en weru' toen door een Spaansch nieuwsbureau in Spanje verbreid, waar heit uiteraard groot opzien ver wekte. De censuur verhinderde de publica tie niet en daarom beschouwde men het als juut, wauna spoedig de oHi- cieelo bevestiging kwam. Généraal primo de Rivera is sindtv vele jaren weduwnaar. Zijn verlooide Mercedes Nirri Castellanos, behoort toi een adellijke en zeer rijke falmihe. Ze is te Stockholm geboren, waar aar .Vader, fmarkier di San Felix, Spaansch gezant was. Intelligent en zeer ontwikkeld, ga niet Mercedes Castellgno^'tn gris- tocratiaehe kringen van Madrid die ai gemeens sympathie. Toen ihet feit dan ook bekend) I, ontving de generaal van alle kanten gelukwenschen, bet eerst door de ko- ninginHi|oerter. De koning verklaarde, één der getuigen bij het huwelijk te willen zijn. Men verzekert, dat de huwelijksin zegening 24 Sept a.s. zal plaats vin den. Hij is vijftig, zij dertig jaar. In d'en tusschenhjd ging het nee.e gezelschap, ut twaaii personen be staande, waaronder ook prins Carol en mevr. Luipescu zich bevonden, i auto’s rustig naar Dover, waar ze zou der herkend te zijn aan boord van de „Viile de Liege gingen die hen naar Oostende bracht. Vandaar vertrox et gezelschap naar Brussel waar net ui trek nam in het Palace hotel. Gisteren 'vertrok prins Carol en mevrouw Lupescu naar de Ardennen waa)r zij in het no.el Chateau Royal 1 un intrek namen. FRANKRIJK. Toenadering voor de jeugd. - Fransch-Engelsche uitwisseling van jeugdige personen. Gedurende zeven jaar reeds gee.t ao Associalon Franco-Grande Bre-ag- né te Parijs een tijdschrJt uit ter be vordering van ue F ranschrBritsehe toe nadering. Een van ue midüielen daar toe is de -ilwisseiung van jongelieden tusschen de veertien en adnttien jaar ue Franse en gaa naar Engeland de Engetschen worden bij Parijsthe ia- indies ondergébrachit. Nu is gebleken dat er tot dusver steeds meer Franscihe liefhebbers voor Engeland zijn geweest dan omgekeerd In 1926 gaven zflch 267 Fransche jon gens en meisjes voor Engeland op e- gen 164 Engeischen voor Frankrijk, liet vorig jaar bedroeg het aantal 296 tegen 155, terwijl er tot nu al 3ó') hraosciie aanvragen zi n ingewome tegen slechts 50 Engelsche. Het bleek dus dat men m Frankrijk aangenaam en rustig te kunnen bezig- houden. Zij had een af keer van den omgang met Fanohette, voor wie zij eigenlijk meer vrees dan vertrouwen had, terwijl d® Kamenier bo ndien een onopgevoed schepsel was, die vr 1 meer natuurlijke list en geslepenheid dan aangename vormen beza Onder zulke omstandigheden gr cp madame Ransome met opgetogenheid elke gelegenheid aan om eens een praatje te maken met de nieuwe be woonster van numero-'vijf, mét ma-a n e MerviKe. In 't bögin bepaalde icb de conversate tot/enkeile woord n, die bij een ontmoeting op den over- Iten allengs iets tan en deelde ook mfi- i Mrs. Russel baur van Saint-Pancras- station met de nüérkwalardige sohoone, jonge dame, uit wier beschrijving Mrs- Russel Vi a Carol an herkende zooa.s oak ten huize van dokter West aeri Mr. Devereux was medegedeeld'. Misschien ware de omgang der bei de* dames niet vertrouw el «jker géwor dén, zoo met Hester Ransome aa keie dingen gemeend had ken. dat diezelfde madame hoewel zeer voorzichtig n al hiar doen en laten, nié zoo bizonder nauw gezet van geweten was. Zij zag in de s<hoone Francaise eenigprmiatc een gelukzoekster, zooals zij ze’f was, ai mocht taij dan ook iets minder schul- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per weck lï cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de »e'.urging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad .GO. Abonnementen «orden dagelijks aangenomen aan ons Rmeau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, tien boek.iandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjiv dagelijks geopend van 9-M urn. Aamumtratw Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. waardig 0Gij kon zulk een leven insgelijks hebbep,” ..Ik? Hoe zou ik dat moeten aan- leggen Kadiamte Kiuis'omt'e antwoeoxtue ia ciiend ,,Nu, hij oezut nagenoeg allee en zij met veel. Het huis inHertord- stieiet met den gehcelen inboedel was geen slechte speculatie. Maar mis schien heelt zij hei.n toch lief om zijn persoonlijkheid. ,,’t Is toch wel gelukkig, als men op iemand verheid wordt, die met aiardaclie middelen gezegend is, sprak madame Merville „niet iedereen trelt t zoo bizonder goed.’ Hester zag haar scherp van ter zijdg aan. Daarop gaf zij als haar meening te kennen ,,In onze jonge jaren ge- loQven wij werkelijk, dat de lieU'e alltoen in staat is om ons gelukkig te maken, en eenmaal in déze dm'aliug verkeerende, slaan wij alle voordee- len in den wind om gedurende wei nige maanden te leven als in en droom van rozengeur en maneschijn, maar wanneer wij eenmaal verstandi ger worden, dan erkennen wij, dat liefde een inbeefldng en dat geld de groote hefboom in deze domme reld is.” „Gij hebt dus niet door liefde gei leden vroeg de Francaise. ,Jk trouwde n et uit liefde *- antwoord, to1i- ook verwacht man. beneden mtr’delen van bestaen dé liefde had) mij bl’nd g*1- maa’ t en al spoedig werden mij dv.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1