h II KOUDEH lat verkoudheid Mch Ivoordoet.Uelleu, «eu wt| toch nooit d,^. king der Ihimvllexen een simpele v.rp|M1^ VSROOP RKEN ZOON. q en blaas ren, ;tl ji NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16769 Zaterdag ■ei 1898 67»Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen eeuilleton. het geheime speelhol I ■1 ,111 BERGAMBACHT, BERKENW0U1)];. BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eu EERSTE RJLAD. i Dit nummer bestaat uit twee bladen. ’er koker: f 1.50. f2.75. f4250 neewillen meer 39 tot de uit- liddel, smaak HOOFDSTUK XIX. d (Wordt vervolgd) i voor aillijke leverd. t-prestaties laartoe zijn ngsofganen behoorlijk knock-out. (Nadruk verboden; wie te aai en oeten dus geringste demhaling, iddelen uit planten- ganen gij lijdt, man- t om een uitvoerige i, op te zenden aar. in de medicijnen, bij WAM, die U alle behandeling, met de en. „Gij zoudt immers hel zelfde kunne doen als ik. >,Gij scherst, madap>e. Hoe zou ik de middelen verkrijgen, die er noo- Erzijn menschen, die men naJcorte ken nismaking niet meer uit zijn leven kan wegdenken. bij de duidelijk gegeven antwoorden. Al het overige was naar ais een, droom een droom met licitvt l schaduw doorweven. Vida km maar niet vertrouwd raken net het denkbeeld, dat zij nu Dare vrouw getwordteo waa. Zij sidderde als iemand haar bij dien nieuwen titel aansprak gn wikt diaarbij niet eens, ai ae naam, dien zij in de registers ge schreden aal, werkelijk haar naam was, want nooit had1 haar moeder zich omtnent den naaim haar» vaders uie gelaten. Zij dacht, dat iedereen heel 11 en vriendelijk voor haar was, doch dat d|ie allen, indlien zij die waarheid handen vermoed, een geheel andere houding tegenover haar zouden heb ben aangenomen. Eenmaal) met Dare alleen, klemde zij, toen hij haair in zijn armen <4oot, zich als m doodsangst aan hem vast. Ee onafhankelijke, fiere geest scheen een hulpbehoevend kind te zijn ge worden, dat bang is in de duisternis. Zefsi terwijl zij aan zijn borst lag e zijn kussen op haar lippen brandden, vroeg zij zichzelf huiverend a*. of niet in ’t volgend oogenblik alles veran derd zou zijn en ot de haar dierbaar geworden man zich niet met bittere smart en heitigen toorn van haar zou a-fkeeren. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. OMXX. Wat in andere groote steden reeds lang bestaai, arisen wij nu ook in een Haag. n.1. de gedegeiMi^d om per groote auto een tochtje door de resi oentie z®li te naiAen. lederen morgen om tien uur on lederen middag om - alt drie iaat tel reksoureau Linde- man een wagen uoor den ua^g toe ren. Op de Groenmarkt, in het een trum dus van de stad begint uet toch. De weg die gevolgd w.orn>t is zoo g Kozen dat men alie belangrijke pun ten en alle, voornaamste gebouw ziet. Eenige maden wordt g-.stopi zoo aat men rustig kan kijken en eenige n alen wordt uitgestapt om een begoeic te brengen, liet V redespaletis wordt bezichtigd, op den Scheveningsclien boulevard wordt azen gepauzeerd en hel Hui» Ten Bosch wordt in oogen- Hid.ioiuw genomen- Imderdaa'1' is deze toe/ zeer interes sant en v.i» nu een» een aardig «ver richt wil krijgen zal verstandig doen eens een ritje aneé te maken Onzen lezer» die wij zoo vaak hebbfen inge- ADVERTENTlEPRUS: Uit Goud* «n omsUdun (beboerende tot den bMorgkrinc): 1o regel* L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels Löó, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 28 ft bjjslag op den prjjs. Idefdadigheida-advertentiën de helft van den prtf&> INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regel* 2.06, elke regel meer 8J8. Op de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerde* prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMchenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ■U MODEPRAATJff. Zomermantels. Afgescheiden van de veie zwarte en don kerblauwe mantels, afgescheiden van de tui rijke ensembles die «e mode brengt in au-»** kleuren, zien we thans ook de eente uchw „zomermantel verschijnen, het soort man tel, dat alleen bij warm zonnig zomerweer gedragen kan worden. Het is nu wel jam mer dat djt zomerweer zich wachten iaat, maar de mode en haar leveranciers moeten vooruitzien, moeten met hunne volledige collectie gereed staan, zoodra de eerste zomerhitte doorbreekt. Wel zjjn ze allen ncht en dus „zomersch” van kleur, de nieuw- gdbrachte mantels. Hr is een kasha, van zoó lichte zandkleur, dat het haast wit Ijjkt, er zijn Engeische mélange stoffen, zoo toertjes beige, dat ze bjjna niet van deze witboige kleur afwyken. Maar dan komen de nuancen, alle m een opeenvolgend gamma van beige, de ééne grijsbeige, eene andere zuiver beige, weer ’n andere rose beige, of bruin beige. Evenzoovele kleurennuancen, evenzoovele stofsoorten! Er is vast kasha- en los óta- mine weefsel, erjs glanzend veloutine, wol len charmeuse poreifi^ nlckerbócker eft la»- geweven fantiaisiestof. Mjèt die stoffen, varieeren de modellen. Hoewel de rechte tailileurvorm in alles te herkennen is of althans den boventoon voert, vertoont ook hij, kleine afwijkingen, kleine wijzigingen als: plooien die ingestikt zjjn, plooien die losspringen, schakeering door het al of niet aanbrengen van zakken en ceintuurs. Voor de rechte jas zjjn „biezen” een© zeer gezochte garneenng. Zjj zjjn niet meer in diagonale richting opgezet of het moet zjjn dat ze elkaar uit twee richtingen ont moeten doch worden verticaal verwerkt en tot op verschillende hoogtes aangebracht. Ook de nervures zjjn op deze manier toe gepast. Zij vormen gaarne in het midden van den rug een omlaag-gjaanden punt, wel ke manoeuvre zicfh naar de voorpanden toe voortzet van uit den zjjnaad. Enkele mantels hebben een raglan snit en heel enkele vertoonen nog de smalle plooi tjes uit den hals, die aan het rugdeel mid- denop, een tikje elegante iwjjdite geven. Een beslist los en welhaast zwierig snit hebben de reismantels, die dikwjjls in groo te gemengde of gebroken ruiten zjjn uit- gevoend en die, vooral voor slanke per- |n een uort bezoek kevvohgeus passeert ►erst van ae Kouia- n ae pruiwee en “an [vervolgens gaat het riem fold met het rt 'begin van den dien weg waar net üe, beun is. Over pworat oen onimeqe keer op den ouden feg te kennen, die irdt gevoigdl tot men ft en daar even een K op den oud,en na v teï^uniershave., ■adellijk aan hei ■üomevardi aan zee Sd een verrassend Hniel vermoedt zoo jyjn en men even ■K öm dan plotse- ■akte te slaan. ■r dun boulevard Bedoor tot oude ■Wen Scheven1 g ■rate hel prachtige Mme scniiderwijK ■te 4Bosch aan a? ISB, het Hui» ten jBtaen. beidHcben iftar de Groenmarkt ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week lï cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.M, per week 22 cent, overal waar de lezurging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 1.F0. Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de posU <un oren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Auministratie Telef. Interc. 82: Bedactie Telef. 83. Postrekening 48400. lidic over oc v«m de re si enae, runen wij ewn uergenja ritje, jfciu diitni wtu een- in tien uaa^ en in Mion^eic gang uoor enixxpmii ufttstranc, loens aan de oeurt. b UroemnarKt over F Ikei Binnenhor en ..Gelukkig de bruid die door de zon wordt- besc'enen ’- Ilïen wel eens en de zon scheen prachtig over et vriendeli^te dorpje CWeley, in Dor setshire, op den de-f van ’t huwelijk van Vida Carolen. doch de bruid, zag er niet volmaakt gelukkig uit todn zij m baar toilet van lichtgrijze zijde me* l-ant voor altaar lag geknield. In de laatste weken was er menig oogenblik geweest waarin zij ’t lx JuSt had gevormd om haren bruid-e gen» m een brief al'es eerlijk op te chiatte, dial ik biindenuigs lot mijn b s uit be„ overgegaan. Overigens oe noeii zij niets en zai zij ook nimmer ieis te weten komen van höt verle- djene.” t Is te hopen brojpde l'andhei- te. „Als twee menschen een geheim weten, is ’t ail genoeg zoodra ‘*et aan drie pereonen bekend is, begaat stellig een van de düe een dwaas heid. „Wees niet bekommerd, Fanchette. Hebt gij mij zoo dikwijls een dwaas iieid alen begaan Bovendien ben ik daarvoor nu te oud geworden. „Niemand is te oud otfi een dom heid uit te richtensprak Fauchei-te grommiend, terwijl zij zich v'Wijder- die ..Ik zal die 'madame Merville in 't oog houden. Waarom moeten wij vreemden erin lualen 'k”“ d' bronches of naar het ili|m de longen - en hoe gauw Jt niet - haar veel ernstloer :ute en chronische bronclü i. bontbenauwdheid 2i|n(|e v. eesde gevo'gen van osde verKoudheid. Maak de niet moeilijker en uurder de luiste behandeling te legin bij het begin en verzoro ud.ge verkoudheid daddlil ersterkende. onschadelijk chtig slijmoplossendè KKER’i Voord* Borst (illllMHE (lil RAM. t.e centrum een. z,eöiigiai xuiuer^u ,ci- iig dKior ue gevaren neen ie loouseit. uver net ai^tsmoen worai ep wei mev uaö xuiMAroil gewaïKMiti' ui ue uju maar aai hjai ons toch oiiuoeoaiyv. Misschien is nej voor uergeupte troep jes veei aanbeweienewuauqiger e n. gropt© auto ;e noren en een tochtje te maken. z.e zien pan veei meer i.. veel korter tijd en rust n rniidueier- wtji uit van ue venitoeienis»eu va., tie reis, hén oi twee uur in zoo n wa gen kan niet zoo auur wezen en in ieder geval zijn er accooroje» te trei- fe... Wij moeten toichi nog weer even dtó gelegenheia angrijpeii om te waar schUW|0ii| tegen een be'^oek aan ntiu'- vangeiiipioiori. voor Kinuieren. wog tui ju. ai en we (naar rijen schooiKindere s aan en wij zöuuen uat toen zoo graag airaaen. hr wel wat anaers en beters te 4ien dial deze griezelig heden. Wie langé^ iw den Haag ver^kltt, verzuime niet twee muaeu te gaan zien die men ncht zou vergeten na. net nnise-um-Bredtius op de Prinse graai t en het muaiek-mu&enin-Scneur leer achter net vredespaleis. Betue izijn schitterend en een bezoek dubbel -en d/wars waard. LtoK ten opzionte van eenige monumenten wordt wel eens -nagelaten dae ie bezichtigen welke taï ten voile verdienen We wijZKi bij voorbeeld op het prachtige monument voor de gebroeders Maris. Het staat achter het Vredespaleis vlalk bij het museumsScheurleer. Wie daar kom’ moet even Zorgvliet op wandelen e« het monument bezie figen. Binnenkort zal het .Ju|i(iana-nio«u- r.enit onthuld! worden en ook dat zal een bezoek waard zijn, maar dit staat aan een ‘.eel ander eind van die stad waar overigens met veel te zien is. Een tocht daarheen zal voor slechts één dag in den Haag ia, ver zijn. Er zijn tai van aardige punten diQ wij gaarne aanbevelen aan nea, one langer hier vertoeven. Zij zul.en goea doeg» z.ch één der veie voortre,ieiijK gidsjes aan te schaffen ‘ie de er- eenaging voor Vreemdelingenverkeer beeft saniengeste.d). Men gaat bij jn bezoek aan den Haag nog te veel volgen» het oude recept te werk, n 1 wandeling door de hoo/lBtraten, be- zjcek aan het Binnenhof, het konink lij paleis °n dan is men ai orp weg naar Scheveningen. Even wordt dai. het pauoraina-Miesdag en de Zeestraat bekeken i dan liet Wredespaieis maar nu gaat het naar het strand. Het is cegrijpeiliT, “at men graag naar zee wil maar juist daarom is een snel tochtje per auto door den Haag aai. t bevelen. Wi“ met een klein clubje is van bijv, vijf personen, doet ver- ,,Om zieker winn|en?” „Juist. Wij begrijpen elkaar en uk b-oop, dat onze vennooitsdiap voor b i de partijen even aangenaam als voor- deelig zal zijn. Ik heb hier reeds ^en goede en steeds toenemende clientèle, en daiair twee hoof dein altijd meer we ten dan een, maak ik mij ook voor 1 vervolg niet ongerust." Zoo kwam het verdrag tot standen werd madame Merville de compagnon \an Hester Ransome. „Kunt ge haar iwel vertrouwen? vroeg Fanchett-e, toen zaj het nieuws vernamen had. „Waarom met?' vrovg Heöter la chend. „Zij heeft zware beproevingen gehad in t leven wat haar nu werd aangeboden is een ware uitkomst e bil een verraaHI kan zij niets anders dan verliezen. Gleloof maar niet-. Fan- bieiahten. 1 ocK dal besluit was nooit tot uitvoering gekomen, omdat rij u-en man veel te lief had, om den band, dien hij wi-die sluiten, met eigen hand te vernietigen. Misschien was nog nooit een bruid zpo onverschillig geweest omtrent den opschok ais Vida Carolan, althans nut een bruid van haar leeftijd'. De bru dsjuffera hadden veel werk van haar toilet gemaakt en Bea trice -Mansfiedai zetde dan ook bijna op jerisipenden toon, tot Vida „Mjen zou, als men u aanziet, haaet meenen, dat gij een ander, hatelijk, man moeist trouwen in plaag van een leveitölustigen, schitterende» man van de wereld, dien gij zooals ik heel goed Wfeet volstrekt geen kwaad nart toedraagt integendeel.' Anme Vida. Öf rij zich' dan niet g* lukkiig gevoelt Zeker, zij was geluk kig, doch zij leed ook veel en alles wat scheen te doelen, op vrOolijkheid er gefjuich was haar een wanklank. O. ze was hem zoo weinig waardig, ze was zo> .weinig den edelen ma.. waard, die binnen weftnige uren vare zou w^ze®. En nu stona ze naast Dare Deve- reuK in de kerk, zoo bleek', da zehs haar lippen kleurloos waren en dat iedereen, die haar zag. zich onwille keurig ongerust over haar begon te maken. De hand evenwel, die Deve reux in de rijjne hield, beefde met, evenmin als haar zoete stem dit deed1 standig een taxi te huren, o^e u <x,n paar uren rondrijdt zonder dat ue vted geua per persoon kost en m^u ziet ahn neel wat. Houdt meu vaat tau de route due Lindeman maaai dan heetfi men een gezegug, prettig ritje. gaarne lippen wij dat velen in do gelegenheid zuilen, zijn in dezen z»>- mier onze raadgeving op te volgen. Zij zullen eir geen spijt van hebben.. HAGENAAR. PLICHT. Kiem, cénletteijjittJig woord, wat ligt een d,epe zin in U veroorgenl Ken dienter noem de U eens een vriend met yzeren nan<4 on wattiryK mee ten omeente. Z n phcht -doen, ach, dat behoort immeis 'zoo, zegt de paentgetrouwé, het vait hem niet zwaar, en de naiatige zegt daarentegen: nu ja, met z n plicht neemt men het maar niet zoo erg nauw. Wie een ter de zaKen goed beschouwt, piaatsi zien op het stand punt van deugejue, die zgn phem nau wgezet, vervult. Kn... uat is vaak heel moenyk er. gaat niet steeds van een leien dakje; in- tegêndeel, ook de plichtgetrouwe zal stnyd kennen, heeft zijn verlemding, waaraan weer stand te kunnen bieden, hem tot eere strekt. Ais| gij Uw plicht venzuiimt, zoo heet het, lacht het goud U reeds toe, terwijl bij ver vulling van dien plicht, slechts een eenvou dig salaris Uw deel bljjft en niets méér. Hoe men het in dergelyke gevallen met zijn ge moedsrust stelt, bljjve voor heden hier bui ten beschouwing. Wie kent niet de korte maan* krachtige opwekking tot het nakomen van zjjn plicht, eens uitgesproken door een van Engeland’s groote admiraals, Neisqn: „tiet Vaderland verwacht, dat eik zyn plicht zkl doen Waar iedereen zjjn plicht in acht neemt, daar marcheeiren de zaken goed, hetajj m het leger, op die vloot, in de huishouding van j den Staat, in die maatschappij, in de kerk, w het bednjjf, in de school en last not least i m het huisgezin. Déar vooral komt het er F* trp *aair vete kteiw® plichten te vtrrvui- I len met groo te liefde en toewijding. Er L zijn gelukkig voorbeelden te over, dat man- F nen en vrouwen in de maatschappij P01-’ f sonen van naam en positie in huis bij hun ouders, b.v. met vacantie zijnde, weer o zooveel kinderplichten met een blij gelaat weten te betrachten. Naast menig voorbeeld van plichtsverzaking, staan er gelukkig nog zeer vele van jjverige plichtsbetrachting. Is door het laatste niet reeds menig onheil af gewend'? Denk aan een wachter, die een hem toevertrouwden post met verlaat; aan een schildwacht, die geen oogenblik in slaapt; aan een boodschapper, die niet rust, voordat hij zich van zijn moeilijke opdracht gekweten heeft; denk in één woord aan allen, die door daad en woord toonen liever alles te derven dan ontrouw te worden aan, hun plicht. Hoe hooger het ambt, dat men bekleedt, des te awaaider zjjn de plichten! Daarom is het zoo gelukkig te prijzen als hoogtwaardigheidsbekleeders een verheven opvatting van hun ambt of bediening heb ben; ongetwijfeld izuMen aji' ^an nimmer hunne plichten verzaken. Wat kunnen 's menschen plichten ver uit een loopend zijn! Voor den een kan1 het plicht heeten te zwijgen ter wille van goed© ver te openen. .,Dait is voorloopag geen nooclaake- lijkihieid. Gq zoudt u bij voorbeiel met lenvanB kunnen vierbinden. die reeds behoorlijk gevestigd was. Karnaa h ten wiji beidien die masker» aptieüen en ronduit met elktoder pralten. Wij beidien rijn tegen de wereld en ov - iveineld i8 tegen ons VV .j benden moe ten op de een of andere wijze in g»i» levensonderhoud voorzien en geen vfln on»J beiden is te nauwgezet van ge weten om angstig dat „een of ander' te wikken of te wegen. Hek ik u oe leedfigd Neen La en wij dan tot de komen. Zoodra het winter seizoen J^eer begint en de groote wereld naar Londen jerugkeert, zullen wij het hier otuk genoeg hebben. Gij rijt schoon en begaafd en kunt mij vele bezoe standhouding, voor den ander is het gebie dend te spreken en te getuigen van waar heid en recht. Hier eischt de plicht stil thuis te zjjn en te aiibeiden in bescheiden kring daar wordt men door zjjn plicht geroepen in het gewoel van een groote menschenmassa, alles geheel verscheiden en toch alles gedre ven door dat ééne gevoel van plicht. Is het geen onvergeefljjke plichtsverzaking, indien roekeloos wordt omgesprongen met gelden van anderen, waardoor vaak zuurverdiende penningen verloren igaan? Of met gelden van de gemeenschap door zoovelen moeilijk opgebracht? Het heeft daarom zeer zeker zjjn nut steeds op ’s menschen plichten te wijzen, waar men tegenwoordig ook in alle lagen der maatschappij wordt herinnerd aan zjjn rechten. Rechten en plichten behooren saam te gaan. Een staatsburger mag eischen, dat zjjn persoon en goederen wor den beschermd, zjjn veiligheid gewaarborgd, maar hjj vergete niet óm de wetten van zijn land te eerbiedigen en na te leven. De ar beider heeft thans meerdere rechten dan voorheen, waardoor moge lijke uitbuiting van werkgevers tot het verledene behoort, maar hjj vergete niet, dat het zijn eerste plicht is zjjn werktijd nuttig te besteden. Immers daardoor kan het peil der arbeiden de klasse worden opgevoerd. Hoe meer men echter vordert en hoe verder men komt op den weg van den plicht, des te meer breidt zich het veld van den plicht voor den mensch uit. Zoo moge dam, vooral ook de jeugd, aan welke immers de toekomst be hoort, steeds getrouw blijven in het vol brengen van den plicht, daarbij indachtig het woord van De Genestet: „Daar is geen vrede, vreugd’, noch lucht, Dan op den: engen weg van Plicht." gaarne aan, ue n.aul in uc zome pituaits van ue tï ven Haag met ai zij nu deze ioci. xMon gaai van bet Buatonnoi aan Kamt ue eenk^ MOppiaais bij üvt Mauritsiiuwaaraf" i.vordt geuraciw. I men <te paiieizen, J gin Moeaer, aan val van de KoniugrnJ over het «jóuende' inoixuinent naar tti ouden Schevemjingèl Vredespaleis aan J het park ZorgvheW gemaakt oun dan N bel f^enjiigsciien w een eindweegs wcj e Boechjes >n gaa toertje maakt. Te» weg gaat het naa» van waar men on Ziudereiudj van o» komt. Dat i» al moment omdat u»ëa dicht bij cte zee M tegen hel dwn op| Dng voor de watei Een gtueeJt« s wordt gereaien, <M dorp, naar den a when weg ou zool rosarium in die hm komt het Haas béurt met bezoop Bosch, terug ...Haft straatweg en zoo n Men teeft dian wel niet de nieuwe Buitenwijken van den Haag gezien maar toch een tociht gemaak'. die zeer aantrekkelijk a Als ge dat moest ‘öo pen deedi ge er zeker drie en een nalf uur over. Verleden jakr hebben wij een» een, derge\lijke rit met de Amerikaansciie journalisten gqmaakt en hermnierei wij ons wel dan hebben wij daarva ook met v.eell lof gesproken. ZeEs Hagenaar komt dan op plaatsen waar hij anders nooit o zelden eon bezoek ailegt. Wjj zouden nog oeót een tweede ritje kunnen sakuensteilen, dat nog weer, wat anders liet zien maar als dez|e'tochten opnemen. zullen die van zelf ook wei komen. Concurre. (ie zai dan weg, maken dat er van alles wat te kiezen is. Reeds zagen wij in de stad al weer lange rijen kinderen van èlders een bezoek brengen aan den Haag Wij bewonderen altijd den moed, van de leiders en leidsters om deze tochteii aan te durven. Het lijkt een hpnde oaairije om bijvoorbeeld in het druk kers verscnaiien. l.v ben zeker, dat wi j samen voordeeligen handel zullen; drijven.’ Hoe denkt gij over mijn voor stel, madame?’ „Ik neem het zonder aarzelen met b'ijdsübap aan antwoordde de Fran ca ise oogenblik-elijk, „en zeg er u hartelijk dank voor. Maar ik versta, helaas, zoo weinig van het spel- „0, wij hebben nog lijd in over v'oed", teide Hester, niet alleen otm te leeren hoe men spejl^m moe*, maar. - I Zij hield even op. Madame Merville zag haar open in 't gelaalt en vol- i tooide bedaard den zui ue middelen verkrijgen, die er noo- J „Om zeker te zijn van te zullen Zijn om zulk een prachtig salon ,Gij scherst, madame. Hoe na

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1