h ■gr iH hl NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 16770 Maandag 21 Mai 1028 87«fJaargang KEUILLETON. i» sa| BERGAMBACHT, berkenwoudh, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKER^OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 10B- Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 4 l hoeveel nachten zjj en nu om met de Astrid te 549. MO. 11, 16, 20, 22, dam HOOFDSTUK XX. 24, 29/32, 38, 39, (Wordt vervolgd) en vogel, grond. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden; laaltijden van iede- igsstoffen bevatten jestanddeelen onzer ten, koolhydraten, zouten en stoffen it. Het eiwit wordt oor melk, vleescö, ydraten door meel, vetten door boter iminen door groen- iat elk bestanddeel in behoorlijke hoe- xi is. tuk. jek. n akker. orp in Zuid-Hollmj 13,16, 17/19, 23, 29. 17, J», 32, 34, 38, paarden, leisjesnaam. daat hier? jem No. 545. -30,43—43,43 3, jem No. 546. -11, 11 2, 2 38, RIEK Damclub „Gouda", 23, lokaal der club gingen der commissie heeft geleid. Spreker gaf een opsomming der bereikte resultaten en hy betoogde,'dat de tet zake gedane po gingen reeds een verbetering in de handelo- betrekkingen tusschen de volken ten gevol ge hebben gehad. De Volkenbondsraad zal t.z.t. een beslissing nemen,over de vraag, of een internationale actie ter zake wordt ver- eischt. evenwel opge- t is een rapport ier de aandacht de Volkenbondsraad: ia gebracht. NIEUWS. Aan dt prinses werden door een meisje, de maagd van Antweipen voorstel lend, ue symbolische roode en witte rozen en een diamant van groote waaide, vyf en een haif karaat, als geschenk der stad aangeboden. Na den middag ward een bezoek gebracht aan de haven en was er receptie in de beurs, georganiseerd door <Le Kamer van Koop handel. De dag werd besloten met een groot bal in de stedelyke feestzaal. De prins er. prinses, die in het koninklijk paleis op de Meir hun intrek namen, blijven ook Zondag van een in de by de Een draadloos bericht van hedenmorgen twaalf uur iheldt dat volgens de officieuse stemmencijfens de Rijksdag als volgt zal zijn samengesteld: Soc. democraten '50 zetels, Duitsch Natio nale Volkspartij 72 zetels, Centrum 60 ze tels, Duitsche Volkspartij 52 zetels, Commu nisten 51 zetels, Democraten 25 zetels, Beiersche Volkspartij 16 zetels, Linksche communisten 1 zetel, Economische partij 23 Gisteren hadden in Pruisen ook de verkie zingen plaats voor de Pruisische landdag. De einduitslag hiervan is als volgt: Soc. democraten 4.257.198 st. 106 zetels, Duitsch nationalen 2.534.540 st. '63 zetels, Centrum 2.621.938 st. 65 zetels, Duitsche Volkspartij 1.388.956 st. 34 zetels, Commu nisten 1.541.608 st. 38 zetels, Democraten 608.457 st, 16 zetels, Linksche communisten 40.837 st. 0 zetels, Economische groep 708.272 st. 17 zetels, Nationaal 295.307 st. 4 zetels, Duitsche boerenpartij 66.054 st. 0 zetels, Volk. Nat. blok 225.808 st. 2 zetels, Duitsch Hannoversche party 125.712 st. 3 zetels. a er allemaal enkele goede opl< oo moeilijk? adsels. f, myn tweede woidt myn derde U een geheel is een land ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezurging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad B.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Rui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekliandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; gedactie Telef. 88. Postrekening 48400. Het rapport der SzentGotthard-coinmis- sie aan den Volkenibondsraad zal niet gepu bliceerd worden voor de Raadszitting. Dit bericht is te Genève nogal becritiseerd. Men acht minister Beelaert» van Blokland ver antwoordelijk voor de geheimhouding, om dat het bekend is, dat het een alge meene traditie van den Volkenbond is, dat een rap port niet langer aan de o"—1-J - onttrokken, wanneer de 1 openbaarmaking ervan ac Men betreurt an Genét ding, zoo wordt gemeh overwegingen. Wanneer I het laerts tot de raadszitting wordt aan de openbare nrepni Wanneer men geen rust heeft in zich zelf ,is het vergeefsche moeite haar elders le gaqg zoeken. leugd. »p rookje. chten op een eiland Jr: „Broeder, breng >dat ik ook van de reiger draagt den naar *t eiland. Nu r terug te keeren, et; trekt hem daar- als de veeren weer de reiger De aap *r meer!" Maar de my eerst bedrogen, eiland gevangen. i krokodil slapen op zeel voetstappen in hy den krokodi] en tl wy oorlog voeren; >t in aantal." 'eel voetstappen jn erkelyk, uw volk is ulieden eerst, maar gaan liggen in de nd.” jen zich op een rjj. iggen der krokodil- wee, drie", tot den left dezen een slag steland. de Je^ igen n vorige week. t, kan). at, emmer, feest). .ol. als een der beste natuurlijke sanatoria voo- nierlijders geldt. Daar Stresemann echter, wegens de crisis -op binnenlandach politiek gebied, destijds geen maandenlang vei lof naar Egypte wilde nemen, vergenoegde hy er zich mee enkele weken naar de Fransche Riviera te gaan. Vandaar reisde hy naa»- Genève om aan de zitting van dien Volken bondsraad deel te nemen, en nam, na zijn terugkeer in Duitschland, met grooten ijver deel aan de verkiezingscampagne. Weken lang trok hij door het Zuiden en Westen ties ryks als vurig woordvoerder zijner politiek en zyner party. Na in dozijnen vergaderin gen te hebben gesproken, kwam hy op, van vermoeidheid kort voor zyn verjaardag te Berlyn terug, waar hy instortte, zoodat hij op zyn 50sten’ jaardag al met koorts te bed lag. Zyn reeds Lang verzwakt Lichaam was tegen de vermoeienissen van de verlriezings- reis niet bestand geweest. Stresemann heeft in het bewustzijn van zijn enorme werk kracht zyn gezondheid niet voldoende ont zien en dat heeft zich nu erg gewroken. De geneesheeren hopen hem er weliswaar door te halen, maar het wordt in ’t gunstigste ge val toch een ziekbed van vele weken, terwijl het herstel maanden zal duren. Voor dat herstel zal Stresemann op hun voorschrift naar Egypte gaan. De Hambrugsche incidenten. Reeds twee dooden als slachtoffers der verkiezingscampagne. Te Hamburg hebben bloedige verkiezings incidenten plaats gehad die aan twee per sonen het Leven kostten en waarbij verschei-, dene lieden werden gewond. De Duitsche bladen brengen thans nalere mededeelingen ter ^ake. iö republilruin burg veroorzaakte het gebeurde groote op winding, terwijl de dooden slachtoffers wor den genoemd van het drijven der commniisti- sche en nationaal-sodaliatische groepen. Deze ’beide groepen zouden voortdurend aanvallen hebben gedaan op geïsoleerde Reichsbanner-troepen, o.a. in den nacht van Woensdag op Donderdag, waaiby <ie aan plakker» van verkiezingsbiljetten met revol vers werden geattakeerd. Toen werd het Reichsbanner-lid Heidern gedood en werd een tweede ernstig door een schotwond ge- kwetst. Donderdagavond had een bloedig treffen ^plaats te ^armbeck, waar de Reichsbanner- leden vergaderden. Communistische troepen bestormden het lokaal, waar zekere Tiede mann dermate werd gewond, <lat hy even later overleed. De communisten beweren, dat de Reichs- bannerleden het eerste schot losten, doch dpe laatsten houden het tegendeel staande. Het proces tegen de ingenieurs. De aard der contra-revolutionaire actie. Het proces tegen de Moskousche inge nieurs, die op advies van den procureur* generaal van het hoogerechtshof dd. 12 Maart j.l. inzake de ontdekking van een contra-revolutionaire samenzwering in het -333 zyz^? aan de redactie van larkt 31, Gouda. nog te Antwerpen, ter bijwoning voiksoptocht en een iecstvoorstelling Vlaamsche opera. VER. STATEN. Een mijnramp in Pennsylvania. Reeds 32 lijken geborgen. Nog ’veertien vermisten. Uit Brownsville in Pennsylvania komt het bericht dat een aantal mijnwerkers door een ontploffing en daarop gevolgden brand in de Mother-myn is opgesloten. De reddingsbrigades zouden tot nu toe, volgens die ofïicieele berichten, reeds 32 lij ken geborgen hebben. Negen mijnwerkers werden levend naar boven gebracht. Veer tien mijnwerkers worden nog vermist. Men neemt aan, dat de mijnwerkers om gekomen zijn door de ontwikkeling van gas sen na de ontploffing. Aan de ingangen van de myn hebben den geheelen nacht de fami lieleden in angstige spanning in den stroo menden regen op berichten gewacht. Hart verscheurende tooneelen hebben zich afge speeld, toen «Ie eerste namen der veronge lukten bekend werden gemaakt. DUITSCHLAND. Stresenuums ziekte. De geneesheeren raden een re's naar Egypte aan. De ziekte van minister Stresemann is zeer ernstig, ofschoon er naar de verzeke ring van de hem behandelende geneesheeren „geen onmiddellyk levensgevaar bestaat”. Uit het voorzichtig gestelde bulletin bly'kt, dat de minister aan een chronische nieraan- doening lijdt, die een acute verergering heeft ondergaan. De eene nier is al lang op en de andere is nu ook aangedaan. Operatief ingrijpen is voor ’t oogenblik wegen» groote zwakte van den lijder onmogelyk. Zes dagen lang heeft <le nderfunctie geheel stilgestaan, nu is zy weer langzaam begonnen en daar om hopen de geneesheeren den lijder in het leven te kunnen houden, ondanks de verre gaande hartzwakte, tide met het nierlijden, samenhang*, evenals de maag- en darm- katarrh, die intusschen al is af genomen en geen gevolg is van een vleeschvergiftiging, zooals aanvankelijk wend! verondersteld. Het vorige jaar heeft Stresemann ook al herhaaldflyk gesukkeld. Tegen Kerstmis kreeg hy een duchtigen griepaanval, tege lijk met dr. Marx, den rykskanselier. Beiden hebben zich er slechts moeilijk van hersteld. De geneesheeren wilde dr. Stresemann naar Egypte zenden, dat met zijn droog klimaat Dare Devereux had bet onnoo'‘ig geoordjeeldl om Vidla in kennis te stel len met het groote doel io zijn >ven, t welk de liefde zelfs hom niet deed vergeten. Hij had naai- dit doel ver **egec, grootendeels osn haar iets on ----- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (behoorende tot den besorgkring): 1—6 regeh L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels L55, elke regel meer 0.80. Advartentün in bet Zaterdagnummer 20 bijslag op den pry& Liefdadigheida-advertentittn de helft van den prtfa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2D5, elke regel meer 040. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tneerhrnkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaaUing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. 40 1 Hij reiede mef haar in t Miitenland Met alleen naar de gewone plaatsen, <iie nu eenmaal voor eien huwelijks ifcifc schijnen uitverkoren te zijn, maar ook naar Spanje, ’t welk Devereux vroeger bezocht had, doch voor Vida geheel nieuw was. Zij was gelukkig, onuitsprekelijk gelukk.g. O, nu zou zij iet gedane met meer ongedaan heb ben willen maken, zelfs al had zij caartoe dw macht gehad1, en toch had ze geen zieleyrede, geen rust. Het Ontging Dare Devereux niet dat er een achaduw' lag over het geluk zijner vrouw, doch hij verried! met, noch door e-en woord, noch door er blik, dat hij dit had opgemerkt. <n een dame vertqoaudei ziel) opstraal, in wie bij op het eerete gezicht ma- dainie Merville herkende. Het viel den opmerkzamen toeschou wer op, dat zij thans veel eleganter en oveneefr'-omstig de mode was ge kleed damt tijdens het ongeluk met le auto. „Wat duivel, beteekent dat*?’' riep bij onwillekeurig hak ‘uid. Madame Merville ging die straat op naar het Piceadillyplein, keerde na 1 een half r weder tejrug, opende met een kleinen sleutel de huisdeur e.4 trad binnen. Twee minuten later kwam er eeni- beweging in ®en paar der kanten gordijnen van het salon en £igno” Gluilberfi bon duidelijk een donkere gedaante daarachter waarnemen; daar op werd een in hel zwart gehand- seh^ende hand zichtbaaV, die de. gvr dijnen nog iets diiehter tot elkander trok, en daarop verdwenen hand en gedmantet. Madame Merville hoorde bijgevolg in da* salon thns, of wel zij verkeer de daar als een vertrouwde gaat an Mrs. Ruesell. Hester Ransome was met de vrouw, uie zonder bijoogmerk een vriendsefaapsbond zou aangaan, en zo taadame Merville haar vertrouwd was, zou deze ook zeker haar medeplichti ge zlijn Devereux had al zeer weinig van madame Merville gezien en dat wei nige nog bovendien oppervlakkig maar Da Verkiezingen in Duiteohland. economische commissie uit den Volkenbond. Het rapport over het Szent-Gotthard incittept. ioXaal soc. 13 zetels, Duitsche boerenpartij 8\etels, de overige zetels zyn ovep de kleinere ’^roepen verdeeld. In de Ryksdag hadden zitting 131 Soc. democraten, 111 Duitsch nationalen1, 51 Duitsche Volkspartij, 45 Communisten, 32 Democraten, 28 Beiersche Volkspartij, 21 Econ. party, 14 Nat. socialen, 8 Duitsche boerenbond. De verkiezingen voor den Duitschen Ryks- zetels, Natie dag zyn in het gansche land rustig ver kopen. Rjjkspresident Von Hindenburg vervulde reeds even voor negen uur in Berlijn ip het stemlokaal in -de Taubenstrasse in gezel schap van staatssecretaris Meiener zijn stemplicht. De Berljjnsche bladen hadden by hun lezers er °P aangedrongen, geen Zondag- uitstapje te gaan maken alvorens zij ge stemd hadden. Van deze uitstapjes is niets gekomen, want het heeft den geheelen dag met zeldaame volhaiding en zonder enkele onderbreking geregend. Zij, die met stem men wachtten tot het wat zou opklaren, weiden ten slotte gedwongen, dn een stort bui naar de stembus te gaan. Zelfs de propagandisten voor de stemlo kalen hielden het in den regen niet uit, maar zochten een schuilplaats. Er hadid'en dan ook geen noêmenswaandige demonstraties plaats; slechts in de armenwijken hadden de altyd iets roeriger communisten roode doe ken boven de straten gespannen. Het was alles overbodig. Zyne Majesteit de Kiezer sloop langs de huizen zoo snel hij kon naar t zjjn stemlokaal, waar hij in den regel toch nog druipnat aankwam. Eir werd dan ook, in verband met het slechte weer, drukker gestemd elan ooit te voren. Maar van enkele uitzonderingen afgeziien was het ook de kalmste verkiezingsdag, dien Duitschland ooit gekend heeft. Geen muziekkorpsen deden zich hooren; zelfs de vlaggenstrijd tusschen zwart-rood-goud en zwart-wit-rood, kenmerkend voor den politieken sti*yd in Duitschland, kwam niet tot uiting. Om 8 u. hedenmorgen werden de volgende cijfer» bekend gemaakt: Soc.-Dem. 8.917.760 st., Duitsch nationalen 4.246.069 st., Cen trum 3.683.956 st., Duitsche Volkspartij 2.632.864 st., Communisten 2.915.195 st., De mocraten 1.439.626 gt., Beiersche Volkspartij 938.870 st., Linksche Communisten 110.460 st., Economische .party 1.354.417 et., Natio naal Socialisten 824.213 st., Duitsche boe renpartij 465.735 st., Volk. Nat. blok 296.620 st., Duitsch Hannoversche party 194.880 st., lantlbond 213.422 st., Chr. Nat. Boeren partij 515.589 st., Volksrechtpartij 423.0^0 at, Saks, landv. partij 127.633 st. Op de andere partijen wenden uitgebracht ongeveer 300.000 st. De consultatieve economische commissie van den Volkenbond heeft de laatste hand aan haar rapport aan den Volkenbondsraad gelegd, waarna zij uiteen is .gegaan. In het rapport geeft de commissie naast de gemelde resolutie» over handel, n- dustrie, landbouw, suiker, steenkolen, waar- devasthedd van hef goud en de economisch'! oorzaken van politieke conflicten een volle dig overzicht ovër den huldigen economi- schen toestand. In zijn slofrede onderstreepte de Belgi sche oud-premier Thcums nogmaals het ver band, dat tusschen handel, landbouw en nij verheid bestaat. Hij voegde hieraan toe, dat de handelsbelemmeringien bij de volken zoó diep zyn ingeroest, diat een krachtige ?n voortdurende inspanning der belanghebben de groepen wondt vereischt, wil men by de toepassing der aanbevelingen van de inter nationale economische conferentie positieve resultaten bereiken. Voorst is het noodig, dat de openbare meening er van doordron gen wordt, dat de handeJsbelemmeringen zoowel op de producenten als op de consu menten zwaar drukken. Theunis eindigde met een dringend beroep op allen, die aan de internationale economische conferenties hebben deelgenomen, om de economische waarheden te versproi<ien, met name onder de technische kringen, wier bestaan afhan kelijk is van de internationale economische politiek en daarna onder de massa’s. Alleen op die wijze is het ^aldu» spreker, mogelijk den huidigen toestand te verbeteren. De Fransche gedelegeerde Loucheur bracht daarop welverdiende hulde aan Theu- nis voor de krachtige en buitengewoon des kundige wyze, waarop deze de beraadsia- aangenaans te sparen. Eens immers had zij b,em verteld), dat een hater familieleden door het spel toi zeli- moord was georaoht, en dtei mogelijk heid bes.onu, dat dezelide vrouw, die hij zo|o rusteloos bleef vervolgen, ook in dal tre .rspel was geweest. id® had ook verklaard!, dat zij dak- w ijls had zien spelen en daarin niets verkeerds vond. Meer en meer wilde I4j deze en dergelijke herinneringen uil halar z ei bannen enj door een hel der „heden de duistere indnik' en van het „gisteren” doen vergeten Fen week voordat die hiuweilijksinze gening in t kerkje van Uavelejy plaats vond, was bignor Chilberti, die, zoo als hij vertdid had, een liandelsrei., door Engeland h°Jl gemaakt, werier in zjn woning van de Dukefatreet in Pic cadilly verschenen. Aldus in den na middag aangekoimen, had' blij post ge vat aan een raiaau, doch zoo, dat hij nooh van de straat, noch van de te genover liggende woning kon worden opgemerkt Scherp hield hij de ramen van li# salon van Mrs. Russell daar bij in ’t oog. Voor ’t oogenblik was daar niets te zien. De kanten gordijnen waren zoo aangebracht, dlat men niets kon waar nemen van t geen er in 't salon mochi gebeuren. t)e gewaande Italiaan bleet echter t’xmw op zijn post en na een uur ge waioht te hebben, zag hij eindelijk toch i«te. De hiMedeur werd geopen4 feibaairheid wordt Importeur met de foord gaat. B de geheimhou- t, uit prindpieele het rapport-Bee- gehehn blijft ling iedere mo gelijkheid ontnomen, eenig oordeel uit te spreken over de voorstellen; en inzichten der raadscommissie van drie. Van andere zijde woixlt merkt dat het geen gebruik te publiceeren voor het (fed van de Volkenbondsraad is f, BUlTENLANDSCj BBLGI% Prins Leopold en pri«se Aintwerpe^k Kroonprins Leopold Jw^grinses Astrid hebben Zaterdag hun MjK%rtrede gedaan in het overvloedig met vlaggen en bloemen versierde Antwerpen. Op de groote verkeers wegen tusschen het centraal-station en het raadhuis, de Keyserlei, Leysstraat en Meir waren hooge masten met Belgische en Zweedsche wimpels geplant en de groote werken, welke thans op de Meir worden uit gevoerd, had liet stadsbestuur tijdelyk on zichtbaar gemaakt door het bouwen aldaar van een reusachtige, stilstaande boot, die als gestrand leek te liggen in het centrum der stad. Omstreek» half elf arriveerde het prinselijke paar, door den gouverneur der provincie Holvoet en burgemeester van Cauwelaert begroet. Het dochtertje van den burgemeester bood prinses Astrid bloemen aan. Een militaire muziekkapel speelde de Brabarujonne en onder het hoera-geroep van die op. den doortocht samengehoopte menig te en van de schoolkinderen, die van op de stilstaande boot bloemen wierpen, werd langzaam naar het raadhuis gereden, waar de tyirgemeester prins en prinse» in het Ne- derlandsch de hulde bracht van de Scheldc- stad. Prins Leopoklar.twoorddc in dezelfde taal en wees op de groote rol, door Antwer pen in de geschiedenis gespeeld en gaf uiting aan den wensch haar bloei steeds groober te zien wmlen. Merville "Heen bewogen had. Deve reux, bleef aan de tegenovergestelde zijde der straat een weinig achter het tweetal. Op het Piccadilly plein, geuo- men, wendden dé dames zidi oost waarts Devereux, die haar niet uit het oog had! verloren, liep ze voorbij, keerde zich jjtolijeiing om als iemand, ole iets vergeten had, en liep in bet terugkopen rakelings langs de oude dame. Deze sloot ter zij^e en terw.ij’ Devereux met een verontschuldigend gebaar dten loed afnam, zag hij haar vlak in ’t gelaat. Ja, liij kon zich in deze trekken, di® M slechts eens in z jn leven gezien, had, niet vergissen, daarvoor waren zij te vast in zijn ge Leugen geprent. Mrs. Russell was nie mand anders dan Hester Ransome. Sgnor Ghilberti wist thans genoeg Hij ginigs zijns weegs en verliet nog diénzeitflen avond zijn kamers in Je Dukeptreet, daar h j nu, zooals hij ^eide. voor ombepaalden tijd op reis noest gaan. l)>e tijd verliep en madalme Merville eigende zich telkens meer en oeter voor de betrekking, waartoe zij tot eiken prijs de geschiktheid scheen te willen bezitten bOUrtlIE COURANT. niets .n haar had, volgen» z jn mee- iwng, de geluk^ekster gekenmerkt, en haar gebeele voorkomen had ze's den meest wantrouwig en menschen. kenner op een dwaalweg geleid en Ier hairer gunste gestemd. Neen, 1) - vereux kon niet gelooven, da deze voorname dame een deelgenoote zou z.jn in t werk van een vrouw ais Hester Ransome, die leefde” van be diog en diefstal. Daar was si>echts con verklaring te vinden voor deze tegenstrijdigheden, en wel, dat mada- in Merville met een bepaald doel vooi OOP en een rol speelde, die met naar ware karakter geheel in strijd was. „Dat zal ik wel spoedig te weten kernen”, dacht Devereux, „als ik maar eerst die Mrs. Ru«sell kon ontmoeten. fhj wachtte den ganschen middag tevergeefs. Euidelijk, tegen schemer avond!, wetrd de kleine zijdeur weder geopend! en kwamen twee dalmes-ge- stalten te voorschijn de eene was n adjam-e Merville, de anderel eene da me op leeftijd met grijzend liaar, smaakvol gekleed en itiet een sluier voor ’t gezicht Was die laatste Hes ter Ransome t Was reeds te donker om dit met juistheid te kunnen vast stellen, te meer daar de oude dame Let gezicht grootendeels hield afge wend. In een wip was de gewaande Ita- 1 aan op straat. De beide damefe wan delden Larigzaeni in geflijke richting als zich vroeg op den dag madamQ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1