JUFFROUW, S JSf 6389 6425 6456 6494 JE JE 12286 12306 12345 12430 12520 ua Negende Olympiade. li Urittilijl» Middirnicktzenilinj gebied Schacht van het Donetz-bekken, welk complpt bedoeld was om de steenkool industrie te ontwrichten is aangevangen. Terecht staart meer dan' 50 pers*ien. De vanwege de sovjet-unie ingediende aanklacht omvat niet meer of minder dan 56 dossiers van in totaal 204 gedrukte gina's. Beschuldigd wonden 63 personen, o.w. 3 Duitschers, n.l. Otto, Meyer en Badotiebei De dagvaarding verdeelt de beklaagden drie groepen. Tot de eerste groep behoorei 40 beklaagden, die op grond van antikei 58/7 van het W. v. Str. der sovjet-unie staat van beschuldiging gesteld zyn. De tweede groep'omvat drie Duitsche beklaag den, tegen^ wie op grond van de artikelen 58/7 en 17 wofdt opgetreden en de derde categorie omvat 10 beklaagden, op wie de artikelen 58/7 en 58/3 van toepassing zyn. BINNENLAND. Uitvoering van de Pensioenwet. Weipig medewerking der gemeente besturen. Minister Kan roept de hulp in van Ged. Staten. i e manster vau öinneutm»usche Za Keu eu Luiiudouw ueeïituu circulaire ^ir dut iet ue utxi btüieii ut?f ver- tMiiuenüö province beireiieiiuc uivoering van ue voorsoiirittuji .icr iwiaioe w#. .4922 uoor ue genie besturen juaarin worüit o.a. gez©Ju, '.Ju de Penaioemaaa dij de itvouuii dei pensioenwet belangrijke moci.i.s lieden ondervindt, doordat de gemeen- iebesturen weiii.g medeweraiug u toonen bij de naieving der huo uij de wet opgelegde v.rplicntingeu wat ue- trett mutinies en der bij hun in dienst zijnde ambtenaren en de Delating dei vorbcliujldigde penisio nbijuragen. spe ciaal trachten zij aan de linancieeie verpachtingen te ontkomen. Bo/eiKiien /«jn vele opgaven van de gemeente vol lonten. Hieraan weiischt de minis ter thans een einde te maken, waai- loe hij de hulp van bed. staten in roept. In een bij de circula je gevolg- oen leidraad wordt dan nau^r u gezet, waarin de 'medewerking uestaat, voornamelijk in het verzamelen van gegevens. Aan het slot wordt aan aeze eol.egee verzocht om tflen minis er te antwoorden of zij al dan niet tot me- He-werking bereiu rijn. Rechtspositie-congres voor de R. K. bedienden, liet Hoolübestuur van den Nederl. K K. Bond van liandeila-, Kantoor-'en Winkelbedienden hoeft besloten, om in de maand Juli een coogres te o'gani- scoreti, waar bethandeuct zal worden ,,L*e regeling van de recb-sposija üer Handels-, Kantoor- en Winaelbedien uen' De nationaliteit der gehuwde vrouw. Het hoo|fabesiUU|r der Nederlandsche ereeiijging van Staaitsburgereöseji heeft de» ministerraad verzocht, te bevordje^n, dat op de a.s. Nationab- teiteconferentie te Genéve als basis \*>or de| internationale regeling van de nationaliteit der gehuwde vrouw, net beginsel zal wordejm aanvaard, dat welijk geen verandering brengt in net recht dier vrouw om haar eigen nationaliteit te behouden of te wijzi gen naar vrije keuze. Halsteren» Gemeente-Secretaris, lil de gehoudeii vergadering van den gemeenteraad van Halsteren werd' oe- ^ioüen met 7 tegen 4 stamanen, oen e- cretatrjj, den heer A. van lioek, in c.e gelegenheid te stellen binnen aetn c»age«i vrijwillig heen te gaan. li hieraan nie* zal werden voldaan, zai de Raad van het besluit van Gedep Staten, w bij de goedk -ig ai» het raadsbesluit betreffende het ont slag van den heer v. H. werd out- houden, in beroep gaan bij de K/óou e,i zal hof ontslagbesluit door mr dr. Burika uit Den Haag voor den Raad van State worden verdedigd. Huldiging Mr. D. Fock. Op 19 Juni 70 jaren. Üp 19 Juni a.s. aal ma. D. Fock oud-minis „er van koloniën, oud-gouver reur van Suriname, oud-voorzitter va dt 'IWeede Kamer en oudhgouvenieur generaal van Nefderlamctocli-lndüë, tien -0-jarigen leeltijd bereiken. Gez.ende vele en, belangrijke diensten, door den l.eer Fock in een langdurige loopbaan aan Nederland en de overzeescbe ge westen bewezen, is van verschidemh zijden de wenscheiijkheid gevoeld om nem op f,ezap dag te eeren, en zulks door mitjtfel 'van een hulde, die ee. bij uitsték algenlfeen karakter heeil. Te dien einde heeft zch een eere- comdté gevormd, waarvan voorzitter ,s jbr mr. Da J. de Geer, minister-pre sident, en voorts zitting hebben de minister van Koloniën en Financien oud-ministers, minis ~s van Staal, bur gemeesters, leden der Kamers, enz. Teneinde <Iq maatregelen, voor e n dergelijke huldiging ereischt, voor bereiden, heeft zich daarnevens en groot uiWoarend oomitgevormd) waar van de heer S. van den Bergh Jr., lid van de Eerste Kamer, voorzitter de heeT H. Ch. G. J. v. d. Man- cere, algemeen secretaris van de V pr ee., iging voor Volkenbond en Vrede, secretaris. Jubileum Nederlandsch Jongelingsverbond. Ruim vijfduizend feestvierenden. Het Nededandsdi Jongelingsverbond bee t z jn vij> en zeventig jarig jubi leum gevierd met een t weedaagsch Rekt op Woensdag en Donderdag 1.1 Ie Amsterdam» In de Doopsgezinde kerk (Singel) werd Wö$pwd«gmorgen een huishou delijke vergadering gehouden. De Bondsvoorzitter. Ds. P. Veen, openue deze samenkomst met pen rede waarin bij dien nawruk <legae op ue airemeaijde taak van Aedier Bomend. De versohillende jaarverslagen w er- uon a&n de orde gesteld en goedge keurd, A»s Boudsbestuurders werden hi t- Rtteen die heeren A. ,1. billem, tl A die Boer Azn., D. Hoekstra, O. Üg- vekot en or. J. G. Laibbranu en be- kozen verklaard de heeren H. F. uusch en G. Niesink. De heruenkingB-samenkomst, die s middag» gehouden werd in net ge bouw Carré was door ongeveer iluou leden bezocht. ue Bonasvoorzitter intocht in.er vef- t>cliiilieud(e bu,.tenlandsdh« alge vaar digden het welkom toeroepen. Bij monde van den heer Küpper» (Utrecht) werd het Verbond een kos oaar vaandel aangeboden, waaraan Bondsleden uit het geiheeie land neb ben bijgedragen. De vergadering voigde met groot aandaobu die allegorie. „Urn het lloog- c zangspel, ter uitbeelding van den buidsarbejü het werd opgevoeru door die aïdeeling Dórdreciit en ha*br c mdeir-aiideelingen. lnlussebap nad ui de aula van net boioniaal Instituut een paralel-saanen- hoinst plaats onder leiding van de>u heetr J. Lens, lid van het Bondsbe- siuur. Hier werd door leden van de Vmsterdamsche aifdeelingen de Bonds- arbeid uitgebeeld door ue opvoen van bet zinnespel „Twee kamera den''. Des avonds kwamen de leden en vrienden van bet Verbond ir< feest- vergaderingen bijeen. De groote op komst maakte noodig, dat in een 3-tal kerken samenkomsten plaats vonden In de Westerkerk voerden de bee res 11. Gordeau Jr., Algemeen fciecre taris van 'iet Jongenswerk en Ir. D. Grijns resp. he. woord over „Unze zwakheide-ouze kraebten ,,-Ilet Btndbidietvies". In de Nieuwe lyer'r, epraken Ds. R. J. Dijkstra oiver: „D«ir ug jaar Bondslid" en de heer C. Ta- aak, Algemeen Secretaris van het Verbond, overStandvastigheid en bewögi gIn de Ronde Luthersche kerk voerden het woord: deneer J G. Leifbbrandt, lid van bet Bondsbv stuur, over „Werkelijkheid! geen schijn en de beier C. V. Dqoïbo' Aigen»eeii Secretaris van het Verbond over: „Een. doel en één str- Zant^ en muziek brachten in* dieze sa il-eukainsten aangename af wisse' g. 447e STAATSLOTERIJ. 5e klasse. Trekking van Maandag 21 Mei. 10.000.—: 19499 1500.—: 15176 1000.—: 6381 9422 ƒ400.—: 1376 17828 200.—: 4040 5266 5846 6891 15893 100.—: 1576 2360 6183 8076 10801 11717 12537 15420 18127 18419 20722 Prjjxen van 70. 395 438 444 458 539 602 604 714 735 846 858 933 994 1018 1 GEMENGDE BERICHTEN. STADSNIEUWS. De Mond- en klauwzeier. Enschedé'» markt gesloten. Gedeputeerde Staten van Overijsel hebben bekrachtigd het besluit van de gemeentel Enschedé tot swbiors rg /an de in die gemeente bestaande veoniarkt in verband met het neer- sclen van mond- en klauwzeer. LUCHTVAART. Van Lear Black te Karthoem aangekomen. Geweldige hitte. De heer Van Lear Black is Zondagmorgen naar Karthoem vertrokken en des middags aldaar aangekomen. Alles was wel aan boord. Er moet een geweldige hitte heer- schen in het verre land MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Oudewater. 21 Mei. Aangevoerd 149 partijen, 6705 stuks, 33525 K.G. Prijs Goudsche kaas le soort met Rijksmerk 45—-ftO, 2e soort 4244; zonder r.m. 4042'. Handel ma tig. j ItotterdaniBche Veemarkt. 21 M©i. Aanvoer 590 vette runderen, 395 vette en gradkalveren, 740 varens, 218 schapen en laaiimeren Prijzen Koeien le kw. 51—56, 2e Uw. 46r—49, 3e kw. 24—38. Ossen le Kw. 5052, 2e kw 4647%, 3e kw. 42 Keveren le kw. 72%—77%, 2e kw. 57% —6?%, 3e kw. 42»—47%. Scha pen le kw. 28—34, Lammeren le ,023, Varkens le kw. 35, 2e kw 34, Stieren le kw. 48, 2e kw. 44, 3e kw. 38. Handef m "'oenen en ostjen trapg, prijfcen gedrukt. Vette kalveren han del sleieht, lagere prijzen Schapen j lammerren handel Hauw, prijzen ge wüon. Varkens haindei vlug, Uoogere pri/zen. Stieren tamelijk vlugge üan- d-el, prijzen van vorige week. Aardappelprijzen Rotterdam. 21 Mei. Brielsche eigenheimers 9.00. idem blauwen 8.25—9.00, Zeeiiiwsohe blau wen 8 25—9.00, Bravo s 9.00—9.51, Rood star 8.00—8.50, Belg. eigenh. 00—4.75, lnd. 6 00—6.40, 'Malla. win ter, 13.00-16.00, Mala spr. 18—24. Vlasbeurs Rotterdam. 21 Mei. 3900 KG. wit 1.20-1.60, 7094 K.G. IIoll. geel 1.18—1.58, 2802 K G. gr. 1 19—1.29, 4777 K.G. wit 0.95-1.15 609 K.G. dl r. 0.91—1.04. BERLIJN, 21 Mei. VerwaohD wordt dat de regeering van Marx miorgen in veiGand met hel resultaat der verkie zingen zal aftreden. Het wordt waar schajnlijk gedacht dat een nieuwe coa li tie met di« sociaall-democraten zonder de Duftsch-uartonalen zal worden tot stand gebracht. Voor Pruisen verwacht men een nieuwe benoeming van Braun tot mi nister president 1122 1133 1185 1214 1246 1320 1330 1! 1381 1434 1461 1606 1511 1616 1626 1646 1760 1777 1971 1984 1988 2034 2042 2186 2196 2443 2468 2618 2560 2599 2056 2689 2741 2856 2904 2994 3014 3097 3239 3262 3309 3460 3821 4012 4104 4205 4330 4344 4400 4426 4403 4621 4706 4913 4916 4072 5032 5067 5188 5363 5614 8708 5713 5789 5807 5809 5830 5839 5908 5919 6092 6347 6562 6572 6686 6782 6795 6857 6884 6886 0906 6942 6963 7004 7015 7199 7234 7302 7332 7380 7534 7681 7694 7707 7811 7830 8055 8077 8191 8264 8282 8848 8931 8057 8983 9122 9202 9220 9680 9775 9823 10001 10115 10116 10140 10152 10236 10303 10363 10357 10396 10411 10711 10718 10792 10823 10851 10928 11092 11183 11219 11547 11659 11761 11874 12040 12103 12267 12506 12708 12731 12784 12888 13207 13511 13791 13887 13972 14001 14030 14243 14&73 14509 14649 14752 14798 14840 14862 14873 16305 15324 15346 15414 16613 15567 15585 15760 15956 16967 16029 16084 16129 16160 16424 16464 16809 16811 16880 16968 17027 17097 17161 17197 17300 17373 17475 17488 17509 17526 17006 17636 17687 17749 17879 17960 17975 18000 18044 18097 18181 18231 18313 18325 18406 18938 10066 19135 10170 19231 19415 19551 19555 19585 19665 19710 19727 19764 19801 19848 10966 19977 20038 20172 20237 20248 20368 20376 20433 20476 20485 20586 20627 20643 20661 20679 20716 20799 20895 12 424 631 634 472 636 849 372 534 696 402 560 710 961 1041 1114 1141 1147 1362 1345 1384 ie?? 1543 1602 1640 1671 1741 H91 ooli iS? 1887 1897 1909 1910 I»*4 1996 2038 2090 2130 2174 2205 2224 2237 2254 J®?7 2309 2433 2449 2464 2503 *0óa '2tlUÜ 2642 2762o2767 2804 2964 2960 3000 3010 3037 3071 3108 3122 3168 S f03 3227 3339 3367 3374 3396 3^6 ml 3516 3531 3559 3603 3625 3630 3656 3694 ama a758 3768 8808 3820 3875 3940 4024 4057 4077 4090 4145 4158 4164 4177 4204 4215 4244 4306 4346 4368 4383 4421 4438 4451 4487 4492 4513 4538 4557 4616 4632 4724 4787 4704 4797 4824 4830 4847 4878 4896 4993 4969 4995 5001 5018 &04o 5073 5274 6281 6323 5454 5463 5513 5542 5570 5603 5639 5658 5714 5747 5773 5808 5909 5915 6012 6046 6059 6194 fiSoi f53? 6662 6700 6794 6720 2 f77* 8776 0786 6799 6803 6828 6861 Sfo HMA 7106 7139 7176 7299 7233 7691 S SE I490 7497 7505 7568 7574 7591 7599 7721 7741 7803 7848 7866 7899 7991 7929 3979 8106 8142 8162 8398 «of? 55 8268 8261 8272 8281 3344 8338 8363 8370 8377 8406 8531 8639 8662 8713 8717 8731 8758 89?n S E 8874 8882 8886 8902 8907 oiin S E 8948 9032 9072 9984 9094 99^ E E 9200 9226 9265 9395 9861 E Tol T2 9408 9420 9454 9514 9551 E E n 9614 9654 9091 9724 9727 ^.978L9786 9896 9»51 9869 9871 9967 10130 10165 10167 19179 10296 10840 10393 10424 10448 10464 10510 10582 10541 10543 10556 10583 10634 10641 10800 10826 10857 10863 10871 10891 10906 10982 10973 10989 11007 11025 11053 11054 11137 11158 11189 11271 11289 11336 11344 11394 11471 11478 11486 11497 11618 11621 11648 11600 11679 11756 11767 11807 11819 11833 11837 11866 11869 11925 11972 11994 11997 12091 12132 12144 12690 12704 127,75 12819 12846 12901 12919 12937 12047 12°60 12960 13026 13032 13061 13062 13080 13152 13175 13187 13227 13291 13293 13307 13352 13460 13472 13506 13512 13560 13567 13681 13627 13643 13647 18652 13675 13699 13702 13704 13746 13769 13765 18771 13811 13380 lö"7 13963 13991 13994 14035 14059 14076 14096 14191 14227 14259 14282 14322 144-12 14495 14516 14571 14578 14600 14616 14632 14634 14687 14723 14797 14840 14874 14896 14914 14926 14927 14928 14974 15003 15006 16044 15121 15133 15216 16289 16290 16378 16380 16390 15392 16400 15403 15426 15440 16462 15523 15526 15546 15678 16692 15612 15620 16621 15636 15646 15683 15734 15742 15762 15778 15799 15801 15810 15929 15941 16004 16060 16064 16078 16116 16116 16120 16171 16187 16264 16271 16285 16302 16311 16396 16402 16412 16426 16447 16466 16470 16516 16542 16661 16078 16751 16764 16786 16800 16808 16815 16863 16868 16870 16886 16912 16949 16978 17032 17036 17061 17073 17134 17148 17109 17184 17206 17234 17286 17296 17312 17350 17368 17388 17404 17438 17468 17472 17512 17565 17596 17607 17631 17660 17662 17668 17704 17706 17759 17765 17817 17860 17867 17880 17908 17918 17932 17968 17979 17988 17998 18067 18063 18116 18186 18158 18159 18171 18210 18241 18255 18316 18405 18416 18430 18457 18488 18497 18536 18542 18540 18552 18553 18566 18580 18715 18758 18772 18784 18786 18807 18828 18850 18879 18897 18925 18932 18942 18946 18062 18997 19023 19074 19076 19099 19131 19158 19203 19215 19234 19239 19257 19288 19343 19363 19371 19389 19437 19524 19539 19577 19009 19619 19644 19651 19692 19695 19708 19797 19805 19807 19842 19858 19990 20034 20143 20152 20154 20219 20254 20310 20349 20360 20431 20464 20551 20648 20677 20721 20739 20748 20760 20773 20809 20845 20880 20911 Veendam" in aanvaring met een Amerikaan ach stoomschip. De „Veendam" naar New-York gesleept. Het B-a. eenaam van üe iioi ïanü—.uneriKa ujn, uat Zaterdagmor gen» uit ivew lor*. vertroK'Keu was, i» uea miidtiogs in die Lowerbay, tenge v~Jge vah -en dichte® mist, in aanva- nng geweest p et hel AmeriKaaascne sloouiiöcb.p „Portorice lief schip daf in ftraadlooae verbiu h xig stona met Maissachusetss bee t blijiwoaar poedig hulp verkregen, vol gens de laatste ingenomen bertctHeu toch is hi°t schip met averij naar New lork gesleept. Aanvankelijk werd bericht dat et schip in zinkenden toestand verkeer de, dit is gelukkig niet juist get,veest. De „Veendam die tot de grootste en modernste schepen behoort van de vloot der» H.A.L. is een zusterschap van die in 22 gebouwde „Volendam liet is een stalen dubbelsohroef s.oom schip van lo450 br. reg. ton in 1923 in Glasgow bij Barlandi Wolf! ge bouwd. De V eendiambezit 4 dPkkeu en heeft nog kort geleden als toeris- tensohip, varende naar de West-Indi sche e.ianden, dienst gedaan. 2 .Vlei is het schip van Ko.terdam .er- irobk«n om 12 Mei in New ïork aan te konicjB, vanwaar liet, zooels wij be richtten, Zaterdagochtend is ve/trok ken Aan boord bevonden z.ch 385 passagiers. i 11 i J Het s,s. „Polrtorioo" is een schip van de New York and Portd Rica company te New York en meet 4301 bruto tan. De Bilt's architect oneervol ontslagen. Corruptie door den Raad bewezen geacht. Zaterdagavond 1 eeft de raad der gemeente De Bilt in geheime zitting zich bezig gehouden met de zaak van den gernee te-arc^itect Vermaak, die, zooals geme'd, van corrupt.eve hande lingen werd verdaehti De raad achtte feit bewezen en besloot na lang durige discussies den heer V. met t gang van 1 October a.s. oneervol ie ontsjaan. Een werkman in een rioolput gevallen. v rijaagmijoag ongeveer 4% uur neeit nabij dien Wester voor iscnen dij. re Arnhem een ernsug 'opgeval plaats gehaai. Gemeentewerkiieam waren be zig met het reinigen van een groot riool. De werkuipii; kluit ha'1 daarbij iW ongeluk in een opepstaaw'en put vallen Een bestuurder van een vuilnisauto, zekere De Greel, die juist voorbij kwam, zag het ongeval gebeu ren en oegal zich zonder aarzelen in 'de® put Het gelukte hem Fluit te pak ken en naar boven te tillen, doch daajma verloor hij het bewustzijn ten gevolge van de sterke opstijgende aam pen. Ook1 F'luit was teen reeds bewus teloos. Fen andere werkman, Gabri&l geheetem, liet zich daarop met een touw naar beneden zakken. Toen n' Li het riool was afgedaald, gaf hij teeken, dat men hem wee»r zou op- tieukjen. Toen.de man was opgehaald, naai ook bij bet bewustzijn veTlaren. Het drama te Maartensdijk. De Bruin blfjft beslist ontkennen. I »e landbouwer De Bruin, die nu al gedurende een-ige dagen aan n streng verhoor wordt onderworpon, beett nog steeds met betkena zien aan ae nem ten (last® ge,egde feiten moord), orana- st chtimg en testament vervalsching, te hebben schuldig gemaakt. De man, die allerlei le-ugems verzint, h^eft blijk baar niet zoo een roitsvast geheugen, da>„ liaj zijn eerder gedebiteerde on waarheden kan blijv&i volhouden. Vandaag was biet ai een hieel slechte dag voor riem. In vele opzichten sprak hij zich tegen. Met het uur neem' bo vendien het a am tail overtuigende bewij zen tegen hem toe. Vandaag zaü de B. voor dien ö'ficier van justitie worden geleid. Kinderlijkje met den aschman medegegeven. Griezelige vondst op de aschbelt te Hengelo. Bij het leegstorten van een vuilnis wagen der getmeentereiniging op de aschbeït aan de Oldemzaailsche straat te Hengelo, kwaau aven tot de ontdek king, dat zich oncter het v. ilnis hei litkje Van een pasgeboren kind be vond Blijkbaar was de dood slecnls enkele uren te voren ingetreden. Het lijkje was blijkbaar wider vuilnis in °en aach|bak gedaan en aldus met den vuilnisman meegegeven. Uit dé wijk, waar de wagen heeft gereden, kon men ongeveer nagaan, in wsike buurf men de moeder van het kind moest zoeken Nad^r vernemen wiij, dat «le xditie een spoor meent gevonden te hebben. Ruim 20.000 verduisterd. De te Leiden gearresteerde admi nistrateur. Omtrent -*e arrestatie te Leiden van de administrateur aener handelsonder neming te AOtta-Radja kan nog wor den geyneid, dat de arrestant heet N de Br., on tot voor é*n jaar ongeveer nog werkzaam was als administrateur ven de Atjeh-Courant c.a. te Kotic- Radfjai. GOUDA, 21 Mea 1928? Verantwoording gemeentegelden. In verband met het betrekkei (jk Rroot aantal gevallen, waarbij in den laataten tii sprake is van gevallen van niet-veratrtw^T ding van gemeente^geklen door een gemeen teaecretaris, heeft het hoofdbestuur van der Bond van Gemeente-ambtenaren zich wend tot de onderscheiden colleges van Ged •Staten, met het verzoek er bij de contro'e der gemeentelijke administraties op te wil- len letten, dat de verantwoording der z*. meentegelden in haar vollen omvang ge schiedt door de ambteharen, tot wier taak het behoort, n.l. door hen, die daarvoor door wet of verordening uitdrukkelijk z(jn aange wezen. Afscheid Ds. Herm. Knoop. Woensdagavond 23 Mei te kwart vfór acht wordt in den Schouwburg een avond belegd door de Goudsche Ohr. Vereenigingen w.o. de Goudsch Oir. Besturenboiui patri monimm en Jcurrtcmtmle om D,.Knoop voor nfn vden aitoeid in het Wane dor Chr actie in Gouda te danken. Autobusdienaten in Zuid-Holland. Ged. Staten van Zuid-Holland heUben getrokken de aan Gebr. Smits te Ouderkerk aan den IJasel verleende vergunning voor een autobusdienst van Krimpen aan den IJasel (Pontveer) naar Gouda (Markt). Koel- en Zeilvereoniging „Gouda". Scherpe vaartuigen en cano'a. De Roei- en Zeilwreeniging „Goutla" heeft gisteren op de Reeuwpksche plas..® haar jaarlijksche onderlinge gehouden voor scherpe vaartuigen em cano's. De uitslag ia als volgt: Scherpe vaartuigen: le prpa T. Verjaal: 2e prijs W. van Wjjnen; Se prijs niet toega- kend wegens disqualificatie. De Vossenjacht is wegens het slechte weer niet doorgegaan; toen het weer op- klaarde kon het Canoroeien nog doorgaan. Hierin behaalde P. We(jer de le prijs en H. Nort de 2e prjjs. De regeling was- door den heer Verschoor uitnemend verzorgd. Van de gelegenheid tot dansen in den avond werd door velen gebruik .gemaakt. uaii een jaalr geleden liepen in Medain em te Kotto-Radje r®eds geruchten van fraude. Het bedrag zou echfer wiet f 220.000 maar ongeveer 22.000 hebben bedragen. De Br. zou van te ontvangen bedra gen slechts een deel hebben geboekt en heit andere ten eigen bate bebben aangewend. n den vertrekkenden Stationschef. De heer Zwartjes, stationschef alhier die binnenkort Gouda gaat verlaten wegen» overplaatsing' naar het station Fefjenoord, hjj ook vroegor stationchef was, heeft gi stieren een alleraardigste attentie in ontvangst moeten nemen. Het Fanfare-muziekgezelschap, bestaan de uit spoorwegpersoneel van Fejjenoord, kwam van Utrecht waar het een muziek- had medegemaakt, arriveerde te ongeveer acht uur op de terug tocht naar Feijenoord aan het station Gouda en maakte van die gelegenheid ge bruikt om een treintje over te blijven en in dien tusschentyd hun nieuwen chef, die, toen hy in Fejjent>ord was zooveel heeft bijgedra gen tot de totstandkoming van het korps, in serenade te brengen. De heer Zwartjes stelde deze attentie zeer op prijs en dankte recht hartelijk voor deze onverwachte huldiging. Een tocht naar Waddinxveen en Boskoop. De aid. Den Haag van de Vereenöging Ned. Fabrikaat organiseert een tocht naar Waddinxveen en Boekoop op Woeiw- lag 23 Mei a.s. De deelnemers aan den tocht zullen t# Gouda ongeveer half tien aankomen, en per .Vooruitgang" Vertrekken te 4.45. Het gezelschap zal te WadtKnxvean» ten Raadhui ze worden ontvangen, vervolgens een bezoek brengen aan de. meubelfabriek van den heer Matse, daarna de papierfabriek ,de Schoone haas" bezichtigen. Te 21 uur vertrekken de tochtgenooten naar Boskoop. In Hotel Klaassen zal men .gezamenlijk de lunch gebruiken, na de lunlch de tuinen van de Firma Felax en Dijkhuis bezoeken. Te half 5 hoopt men te Gouda weer te arriiveeren om te 5 uur weer naar iDen Haaa terug te keeren. Roeiboot in den grond gevaren. Vrijdagnamiddag weid bij de Rabathbrug alhier een roeiboot van den Rijkswaterstaat welke by die brug gemeerd lag aangevaren door een motorschip met het gevolg, dat de boot zoodanige averij opliep, dat zij onmid dellijk izonk. De man die in de boot aan het werk was kon nog bijtijds op de wal komen, De schipper verklaarde dat de motor «en oogenblik weigerde waardoor de aanvaring 'haul. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor. Jaarvergadering Chr.-Dem. Unie. Men schrijft ons: Op 10 Mei 1928 hield de Chr. Democrati sche Unie haar jaarvergadering in ,»De Pool" te Amsterdam. Na de desbetreffende verkiezingen iwaren de hieronder vermeld® instanties als Volgt samengesteld: Hoofdbestuur: R. v. d. Brug Voorz, Gouda; H. Steketee Secr., Gouda; L. P. du Bois Penn. Amsterdam; A. P. Jungcurt 2e Voorz., 's Gravenhage; S. Spies, Almelo; Chr. de Vries, Haarlem; en J. Coenraadts, Utrecht, leden. Redactie van ,jDe Strijder"; A. f. Juncurt, Gravenhage: R. v. d. Brug, Gouda; ML de Visser, Amsterdam; Propagandabureau: C. Nauta, Voorzitter, Haarlem; L. P. du Bois, Secr.-PenrfngW- Amsterdiam; S. Spies te Almelo. Het land werd verdeeld in 4 districten, terwijl voor de aa. verkiezingscampagne een -12-tal propagandisten werden aange- I stefld. Een voorstel van de AfdeeKng Almelo om in het Urgentieprogram, paragraaf Drank bestrijding, op te nemen de eiarih om apoe* dige invoering van een goede Wet op d# I Plaatselijke Keuze, weid aangenomep. voorstel van de Afdeeling Haarlem de Indische paragraaf van dat pro- °!L op te nemen de clausule: „meer aetels Indiërs in den Volksraad en afschaf- JJf van den doodstraf in Indië", weid vea- Ztd naar de volgende algemeene vergade- ÏTopdat het Hoofdbestuur deze belang- aangelege^h0"1 ®en« in studie kan "öJor te late indiening van de afdeeling Amsterdam, kon haar voorstel om in de rwwaoeningsparagraaf vaa het Urgentie- oirram de daarmede sterker uitdrukkende ^Ontwapeningawenach, niet in behande ld genomen worden. Deze zaak was niet in d« afdeetingen besproken, waarom de af- «evaardigden dan ook geen mandaat voor Se aangelegenbaid hadden ontvangen. Het aantal leden is in 1927 verdriedub beld, terwijl het aantal abonné's op de stry- j_r joodanig stijgt,, dat spoedig moet wor den overgegaan tot belangrijke uitbreiding vu den oplaag van het Officieele Opgaan van de Partij. In een aansluitende Openbare Veigade- jyeid Ds. J. J. Buskes Jr. van Ameter- een rede over: ,/Do gedenkschriften vw Troelatra". Het Bureau voor Arbeidsrecht te Gouda. Wü ontvingen het jaarverslag van het Umeau voor Arbeidsrecht over 1927. Wy ontleenen eraan dat: De aangesloten vereenigingen stationair bleven en wel als volgt: 1. Goudsche Bestuuixlersbond. 2. Goudsche Coop. Ver. voor Genees-, Heel-, en Verlosk. Hulp. 3. Coop. Broodbakker ij en Verbruiksver. Ons Voordeel" U. A. 4. Soc.-Dem. Arbeiderspartij, afdeeling Gouda. 5. Algem. Ned. Typografenbond, afdee ling Gouda. 6. Algem. Ned. Mletaalbeweo-kersbond, afdeeling Gouda. 7. Algem. Ned. Sigarenm. en labaks bew. bond, afd. Gouda. Het dagelijksch bestuur werd gevormd door de H.H. M. Mallon, Voorzitter; A. G. de Jong, Secretaris en W. Nieuwveld, Pen Ambtenaar was de heer W. Nieuwveld, Als hulpambtenaar fungeerde de heer W. Nieuwveld Jr. De inkomsten bedroegen 485A3 w.o. een subsidie van Rijk en Gemeente resp. van 60 en 1". De uitgaven bedroegen met een nadeel ig saldo in 1926 485.53. Voor 1928 wordt geraamd aan uitgaven «n bedrag van 408.50. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Aanbiedingen van werkzoekenilen. Lijst van 16 Mei 1928. 1 gameeider, 5 aardewerkers, 6 pypma- kers, 2 gieters, 3 drukkers, 1 leerling druk ker, 2 timmerlieden, 5 letterzetters, 1 degeh peredrukker, 16 grondwerkers, 1 metselaar, 12 opperlieden, 2 mach. houtbewerkers, 1 beitser, 2 kistenmakers, 3 houtdraaiers, 1 cirkelzager, 1 boekbinder, 3 schoenmakers, 3 bleekersknechts, 1 kleermaker, 3 slagers knechts, 1 scheepsbouwer, 2 machinisten, 4 «heepskildnkers en ijizerwerkers, 5 bliksla gers, 2 stokers, 2 bankwerkers (1 halfwas) 1 kopergieter, 11 textielarbeiders, 3 boeren arbeiders, 5 brood- en banketbakkers, 20 pakhuis- en 1 expeditiebedienden, 32 siga renmakers, 2 plakkers, 2 sorteerders (ged.) 9 schippersknechts, 2 reizigers, 3 kantoorbe dienden, 3 kellnera, 3 koetsiers, 1 winkelbe diende, 1 boekhouder, 82 transport- en fa briekaar heulers, 2 chauffeurs, 1 aankomend loodgieter, 5 heiers, 1 nettenrekker, 1 net- tenwever. Voilks- en Schoolbad. Gedurende de afgel oopen week werden in het Volte- en Schoolbad verbruikt 169 kuip baden, 199 sproeibaden en 839 schooïbaden, in tótaal 1207 baden. Agenda. 22 Mei 2—6 uur Soc. „Ons Genoegen", Bak en braaddemonstratSes van de Calvé fa brieken voor de ledien van de Ver. voor Huisvrouwen. Agenda Goudsche Padvinders. Woensdag 23 Mei 6 uur Algem. avond voor Welpen. 7.30 uur Patr.-aivoml voor alle patrouilles. Inspectie tentmateriaal. Apotheken. De apotheek van de Firma Weijer, Gouwe is tot en met Vrijdag 26 Mei, benevens 'len daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds (des nacht echter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. HAASTRECHT. De bestelauto van den. heer G. A. Ver steeg alhier is Zaterdagmorgen voor de 2e niaal van den <Rjk geraakt. De wagen werd bestuurd door een zon van den heer V., die b|j het passeeien van een andere auto waar schijnlijk iets te veel uithaalde. Daaroy raakte een voorwiel van den weg en daarom trachtte de naast den bestuurder zittenden chauffeur v. d. H. door omtrekken van het stuur dien wagen weer in het goede spoor te brengen. Dit gelukte maar ten deele want de auto kwam nu scheef op den berm te hangen, doch gelukkig werd voorkomen dat de wagen te water geraakte. 'Door den heer van Vliet alhier werd de auto weer op den dijk gébracht; verzekering ^kt de schade, dies echter niet groot is. SCHOONHOVEN. Ged. Staten hebben ingetrokken de aan de ia. Oskam en van Alphen te Schoonhoven verleende vergunning voor een autobus- dienst van Schoonhoven over Lopik ÜMelstein naar Utrecht, evenzoo aan H. Schotel te IJsselsfcein en G. v. d. Horst te Schoonhoven vergunning .geweigerd voor autobusdienst van Schoonhoven over Mi Hangen, Langende, Lopik, IJseelstein, Jutfaas naar Utrecht. De Hockey wedstryden. Nederland slaat Duitschland. Zaterdag lieej e Nedenandacne iloakdy-piaeg van Duitacüland gew - Pen met 2—1. Nadat die eerste Nederiandadie aan val door „sticks wor 't onderbroken, .etten do duizenden op die tribune oiuanjiqhemditiii tot nieuwe aanva'len aan. Toch breken er na vijf minuie sjeien nog geen gevaarlijke momen ten voor net Duiteche doel aan on danks het feit, dat de onzen t»ike - ade aitaqueoren. nuitsclmau'i neeuiit ttl spoedig lejdiing en weei een goal te make spoedig scoort ecliter v. d. Kovaert en is de stand) guijk, gevolgd) üoot nog een een doelpunt van Ne erlai •kn de tweede helft komt bier ge. i veraaiKlering moer. Het einde komt a l aoo met 2—1. FrunkrykSpanje 21. Een echt-telenrsielIeiv'e tegei &kelting was deze weOBtrijf., doe om ze or in net Nieuwe Stadiion gespeeld werd, legemoiver de spannend mooie we - strijd die er aan vooraf ging. i>e Fraueciien vertoonden nu en dan eenig sahnenspel, maar veel lijn zat er in hun, spel niet, hoofdwakelijK om dat de Franscho middenlinie ujet uit zondering van de mid-half de voor hoede niet voidoeujde steunde. Trou wens de Spaans die achterspeiers de den hun uiters.e best en vooral Be- oetril sldagde e- herhaaldelijk m op goede wijze aanvallen der Franscbc n ai te breien.' Even voor halt time maakte Spanje een doelpunt, maar tot groote vreugde vaa de Fransohe jour nalisten maakt Riyière al gauw gelijk en voilgde nog eqn schot van (ixiinou pre® waardoor fle Franschen wonnen met 21 Britsch-IndiëDenemarken 50. Le Britscli-Indlsche hocaep-gooche- laars zijn in dien wedstrijd tegen i nemflirken op grooter tegenstand ge stuit dan vetwaebt werd. Een groote irnjcLcap was het uitvallen -ia 17 n iinuten ape.en vain e-n hunner bev>te voortioedle-speiers, Feroso Kha oic bij een botsing an ateu.eloeieu braik. Daar er in diit tournooi geen in vallors worden toegestaan, speenden zij dius het grootste gedeelte van den strijd met 10 man. i>e Deensche verdediging deac' terspeler Koofoed in vet bijzonder - )kas buitengeiwoon. op diree:, aoodat de Britsdb-lndjische voorhoede, die na tiet uitvallen van IFerose Khan steeos uit man bleef bestaan, voor een zeef lioeilijke taaik werd gesteld. Ook de Deensche doelveirdeidiiger Banimann verdient een woord van lof voor de wi.ae, waarop hij eenige vinnige ho en* uit ®'n doeil hield'. Dat de Britscii -0 Nieuwe Stadion, 7 uur n.m.: Holland— Uruguay. De pry-zen der plaatsen voor alle dagen: ncttörs ten slotte tooli nog met zegevierden is grootendeels te danken aan het eminente sped van dien klei nen bam|d,igea Dhryan Olfanjd», die dit maal vier Hoelpunten voor *'n reke ning nant. BelgiëZwitserland. Teil slotte werd gespeejd' de wed strijd B e l g i Mj—Zwitserïa.d. i e®© werd üioor Öelgiö gewonnen met 3— Het door beidie ploegen vertoonde spel wa« niet van voldoende gehalte om eenig enthousiasme te ontketenen J e Belgen, die ondanks tiun 9—0 n deriaag tegen e Britsah-hidliers in die entmaeting den HKlruk hadden gewest -als waren zij hun infainkjijugen van den laagten tijd) te boven gekomen, .ieb ben over t geheel teleurgesteldi. H falen dier middeniinie speciaal in eerste helft was oorzaak, dat het /«i banband in dje ploeg gxcmUieaioeeis om- brak. Van deze omstandigheid maakte de Zwitsersclue aanval een '«anknuar gebruik om steeds maar doelman riou bre aan den tand! te voelen en alleen het gemis van de fint shing-touch deae linie behoedde de Belgen voor een ZwitsersCüem voprsprong. Het programana der nog voor net Uiymipisch hookey-tournooi te spelen wedstrijden luidt als volgt Maahdai?, 21 Mei Rustdag. linsdag 22 Mei 3 uur n.m. Bntsch Indië—Zwilser- land*. Nieuwe Sitadiion. 4.30 uur n.m. DuitaahlandFrank rijk. Oude Stadion. 7 uur n.m Bellgië—Oostenrijk- Nieuwe Stadion. Woepsdieg 23 Mei 4.45 uur n.m. Holland—Spanje. Oude Stadion Donderdag 24 Mei: 4 uur n.m. Oostenrijk—-Zwitserla. Nieuwe Stadion. Olympisch Voetbaltournooi. Het programma der wedstryden van het Olympisch voetbaltournooi luidt als volgt Zondag 27 Mei: Nieuwe .Stadion, 3 uur n.m.: PortugalChili. 7 uur n.m.: Spanje'Estland. Maandag 28 Mei: Nieuwe Stadion, 2 uur n.m.: Zwitserland'iDuitschlaiwl Oude Stadion, 4 uur n.m.: EgypteTur kije. Nieuwe Stadion, 7 uur n.m.: België Luxemburg. Dinsdag 29 Mei: Nieuwe Stadion, 2 uur n.m.: Italië.Frankrijk. Oude Stadion, 4 uur n.m.: Winnaar Por tugalChili tegen Joegoslavië. Nieuwe Stadion, 7 0. n.m.: Argentinië Amerika. Woensdag 30 Mei: Oude Stadion, 2 uur n.m.: Winnaar Estland—Spanje tegen Mexico. j C J- Eere-tribune fi, Marathon-tribune 4.— Zijvakken (onoverd. zi^rt.) 3. Zuid. tribune (onoverd. ritpl.) 2. Noord, tribune (staanpl.) 1. Nederland—Uruguay. Wat de Urugueezen ervan denken. Het bericht van den uitslag der loting voor het Olympisch voetbaltournooi heeft op dé Urugueezen in „Velzerbeek" grooten indruk gemaakt. Z(j zyn jaloersch op hun Argentyaische rivalen, die tegen Noord- Amérika wel geen aware party zullen heb ben. De Urugueezen daarentegen hebben voor het Nederlandsch voetbal veel respect Zy weten dat hun eigen spel technisch beter maar de strydi tegen Nederland, in 1924 Parys gespeeld en die eindigde in een -1 overwinning voor de Zuid-Amerikanen, ligt hun nog versch in het geheugen. Daarbij koint nog, diat hun schutter Pe- trone, die in Pary« de beide goals scoorde, wel niet tegen Nederland aal uitkomen, aan gezien hy dien tydi vanaf dat hy in Nexler- lanid vertoefde, ziek is geweest. Eerst heden avond wordt hy be Velzen uit het ziekenhuis weer terugverwacht. Een andere speler, Martinez, wordt sedert eenige dagen ver pleegd in het St. Antonius ziekenhuis te IJmuiden-Ooat, waar hy is opgenomen voor een blindendarmoretsteking. Overigens zijn de overige spelers in goede conditie. Gistermiddag hebben de Urugueezen een ernstige trainingondergaan op het terreiu van Stormvogels, waarbij ook hun president tegenwoordig was. Er waren 21 Urugueezen aanwezig. De 22e plaats werd gedurende uur vervuld door onzen oud-internationaal Jan de Natris. De wedstrijd Holland—Uruguay. Het aantal aangevraagde plaatsen voor den wedetryd tusschen Nederland en Uru guay op 30 Mei heeft reeds de 150.000 ov».r- chreden. Het Indische wonder. Leo Lauer vertelt in de Crt. van het hockeyspel van de Britaoh-Indiërs Hockey a grand Spectacle noemt hy het. Zy spelen, zegt hy, en hun stick is hun beurtelings tot vork, lepel en mes. Ook strekt hij hun tot dienblad. De bal suist aan en zy vangen hem op het alleruiterste nippertje van den stok op, en daar ligt hij, alsof hy in een breimandje lag en zy loopen er mee heen in een sneltrein stormloop en de bal iblytft daar op dat stok uiteinde rustig plakken. De bal suist aan en zy stuiten hem in de lucht en hy kleeft met een onzichtbare kleefstof vast aan den stok, glydt ter aarde en wordt meegenomen. De bal suist aan en zy geven hem een knipoogje en hij verlaat zyn rechte baan. wykt, aangetrokken door een bovenaandsoh fluddium, naar links of naar rechts af en gaat op een stick zitten als eeif kanarie op zijn Btokje, want er ie adtfyd ergens op het veld een Indische Btick, zoóals er altijd een Indiër is. De andere man speelt, naar hy meent naar een geheel open plek. Maar dat is een vergissing. Die plek is nie$ open. Er is een Indiër. Er is altyd een Indiër. Er zyn hen clerd Indiërs, waarvan men er dertig tege lijk ziet. De andere zeventig zijn er, maar die men niet. iDe Indische bal kent ook geen zwaarte kracht. Een dier getinte duivelskunstenaars kykt leem strak aan, het ding schrikt en blyft in tie lucht hangen. H y gaat pa» weer veials de speler hem een goedkeurend knAje toewerpt. Na den derden tiy^an een bully is igen-en-negerttig ylteeren van de honderd - de Indische stick het eerst aan den bal. De bal vliegtyweg, een is van meenamg, dat hij te ver éaat en trekt aan het elastiek waarmede, hü^iet geheimzinnig voorwerp aan zich éenbonden heeft. Onmiddellijk keert de JkiI op zijn weg terug en vraagt wat er <Bn van zy n believen is. Dan volgt hy gedwee het gegeven bevel, Dit is geen hockeyspel meer. Het is bal let. Het is een goochelnummer. Het is... prachtig. In de pauze zit Europa in de kleedkamer en laat knietjes, spiertjes, peesjes nazien. Indië staat in de gure kou te praten, stick onder den lenigen arm en slurpt koffie. Noorden, waar het 46-jarig Friaia, de oud ste Noordelijke club, uat de eerste klasse zal verdwijnen. De promotiecompetitie, waaraan Olympia deelneemt is bëinvioed. R. F. C. versloeg de Leerdammers met 60, waardoor promotie een feit zou zijn geworden, ware het niet, dat de uitspraak van de protestcommissie ode aan de Gouwenaars nog kans kan ge ven. Het protest, waarvan de behandeling des- tijde moest verdaagd worden, wordt as. Woensdagavond te Rotterdam opnieuw in beihandeling genomen. O.N.A.—Voorwaarts werd bij den stand 8—1 wegens regen gestaakt. O.N.A.Voorwaarts 31. Gestaakt. i/e belangstelling was Uitmaal mei zoo groot ai bij de® wedstrijd ü.N.A. Uoudia. ue gaateni verschenen 111*. one invaders en begonnen den auraj) uren; ue stek emoe zon in den rug. Al spoedig nam O.N.A, bet leder over en Diiwieq iwee minuten was die stan reed» 1—0, doordat een voorzet v,au v. d. Poet door een Utr. ba»cK u. eigen doel werd geiwejrkt. Na twu-tig minuten maakt J v. d. Spelt uit goea samenspel vat» de linkervleugel er 0 van. De gasten hadden eindelijk ook succes. Bij een plotselinge door braak schoot de invaller rechtsbinnen Mraus langs de O.N.A-keeper, 2—1. >e aanvallen van O.N.A. herhaalden ?,.ch, en tot tweemaal toe kwam1 wen goed schot tegen den staander Eerst van Luitjes en daarna van d)e iloop, rie minuten voor de rust terwijl de regen met straaltjes neerviel, kopie van dier Post een vooraec van de iloop langs den U-keeper, 3—1. Het vel'" stroomde daarna ledig en ve'en; gingen huiswaarts. Na tweemaal een kwartier te hebben gewacht kwa imen partijen ovtereea», door de weers- Hestdidiheid: den wedstrijd maat te sta ken, zoodat 2de Pinksterdag de be- lissing in de promotiewedstrijd waar scliijpjijk zal plaats vinden. Kampioenschap van Nederland. Feijenoord Ajax N. O. A. D. Z. A. C. Velocitaa 12 17- 10 18— 8 15—16 8 2021 2 9—25 Promotiecompetitie 3e klasse Afd. II. R. F. C. Olympia L. S. V. •13—6 1310 8-10 SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Uitslagen van Zondag 20 Mei 1928. N. V. B. Internationaal 1 lamnover NoordkDuitschland— Noordt-Nederlamid 'a—0 Kampioenschop van Nederland. Zwolle: ZAG—NOAD 4-4 Promotiecompetitie 3e klasse. Gouda -. ON Ar—Voorwaarts 3—1 daarop, gestaakt Rotterdam RFC—LSV 6—G Promotiecompetitie Res. Se* klasse. leid|en: ASC II—VUC II 1— G. V. B. le klasse. Schoonhoven 2Olympia 3 82 Overzicht. Met den wedotoryd Z. A. C.N. O. A. D. is de kampioenscompetitie beëindigd. De beide Westelijke clubs met Feijenoord aan het hoofd nemen de eerste plaatsen in, die Tilbungenaars, die een doelpunt minder tegen hebben dan Z. A. C. eindigt drie, de, Zwollenaren vier en Velocvtas als zwakste Noordelijke broeder sluit de ry der disrtaïct- vertegenwoordigers. Met uitzondering van afd. IV hebben de onderste clubs in de eerste klasse alle plaats moeten maken voor tweede klasse kampi oenen. Gisteren viel de beslissing in het KORFBAL. Korfbalcompetitie R. K. B. Sperwers—Ter Gouw II 1—1 Hoewel aaiuvaokolijk geen wedstrijd was vastgesteld voor ZiOnaag, 1» oeu wedstrijd Sperwers»—Tr Gouw 11 inge taschit geworden, welke g sfcerew in een geiijifc. spei eindigdie. Voor den rust wegen, be«die poriij tegen elkaar op. De bal worth vtug van vak tot va»K gespeeld, doen, noch öpOrwers, noch 'Ier Gouw weten net toi doelpunten, te brengen, hoe wei D«- ae doelen soms tn gevaar sa jn. nust 0-Q. No» de hervatting is de tbiuisclub fciven in d°i meerderheid. Vaa een Fout 111 de Ter Gouw-werdiekliging wordt iLaaii getoruiF gemaakt, 1—0 Ter Gouw ziet dan de tanden of elkaar en t rans JSnaterse w,eet vrijstaand tegen te scoren, 1—1. Nu omspint scion een telie strijd) om die leiding, in den stand kiwam echter geen verandering meer. Voor Ter Gouw II, dat gisteren baar eerste punt veroverde, een aardig suc ces, temeer daar Sperwers momenteel Kampioen van die afdeeling zijn, LAWN-TENNIS. {bi Qu.dk) I—IXrtkko 5—1 Dei laatste partij gestaakt wiegen» de regen liod' II— Roqd Wit 1- Om de Davis-cup. Holland slaat Hongarije met 32. De uitslagen van de te Noordwijk gespeelde Hoiiand'Hoogarije-wedstrijrt J ^Tirulmer slaat Tackacs 6-2, 0-0, 6-4. Vow Kehring slaat Dierner Kool 7, 04, 6-2, 1-1. Tiinmer-Koapman slaan Von Keh ling Petri met 1-6, 64, 6-2, 7-5. Taak es sl. Koopman'6-4, 6-2, 7-o Timmer slaaf Van Kehrling 6-3, 6 4, Holland wint derhalve piet 3—2 en Komt di» '.n de demi finale uit tege. 1 leneimairken. RADIO-NIEUWS. Programma toot heden. Hilversum. 6.00 Dmermuziek. 6.00 Soliatonconoert. 9.06 Omroeporkeet. Huizen. 6.06 Fotografie-cursus. 7.00 „MeasiW-causerie. 8.00 „Der Me«iM" uit de tank te Mver- sum. Daventry. 6.20 Orgel. 8.06 Eénacter. 9^6 Zang-recital. 10.20 Muziek. 11.2012.20 Dansmuziek. LAATSTE BERICHTEN. DRAADI.OOZE DIENST. De blikeem jeelacen In de laren ren Tanaam. Hedennacht is de bliksem geslagen in de toren van Tarnsum gemeente Delfzijl, waar door de toren in brand geraakte. Hedenmorgen om 7 uur stood de toren in lam. De spits is reeds naar beneden gestort, en ook de keak, een der fraaiste bouwwerken der provincie Groningen, loopt groot gevaar. Nieuwe groote Kunstzijdefabriek. mo 1 ratDAM, 21 Mei. «aar h«t i'orsbureau va® Dia» verneemt 1» oe- uen ppgerichl Dij akte van notaris t. H. iv. dl. Helm to Amafcerdaau veirle<i©n ue N. VK unataijde-spiniieirij Nijma u.et z»etel te Nijmegen. Het kopitaa, dier Vennootschap ne- draagt f 15.03U.000.— verdeeld in loOOO geiwono aandeedeo, eik groot I 1000, en 30 prionteitaaaiifieelen eveneens elk groot f 1000, waarvan tliano wjü geplaatst en volg^tort aiile priorileiu- aaodieeleai ep f 3000 gewone pand e- len. Tot directeur van die vennootsctiap benoemd de heer tl. H. Th. Bury en tot leden van den Raad van Com i)iiab»ria&eo zijn benoemde de heeren J. H. Bjijdenstein, te Enschedé, J. H. van Heeik te Lanneker, M. Kalke to Apeldoorn, W. Stork te Delden en J. M. TeWars tie Amsterdam. De vennootschap heeft uitgestrekt, terrein verworven aan die linker Waal- oever te Nijmegen. Zij aal daar bin nenkort een fabriek bouwen voor de fabricage van kunstzijde, waardoor zij aan een groot aWntal werkkrachten, bij voorkeur uit Nijmegen, werk zal ver schaffen. 1 1, Het kantoor der vennootschap wordt gevestigd Lage Burdbtatraet 14 te Nij- megeo. 1.1 sJ Generaal Nobilé naar de Noordpool. STOGKHOUM, 21 Mei. Generaal No bilé heeft medegedeeld diat de „Ita- ha" f «de®avond naar de Noordpool IVertrekv alwaar 2 uur gestopt zal wor den ou» die 'beide gedeerden Malmgren en Orojani in de gelegenheid» te stel len het luchtsdhiip te verlaten otu we tenschappelijke onderzoekingen te ver richten. Prof. V. H. Rutgers. AMSTERDAM, 21 Mei. Tot professor aan de Vrye Universiteit is benoemd voor het geven van ondemvijs in het Romeinsch recK en strafrecht, de heer Mr. V. H. Rutgers. WISSELKOERSEN. 19 Mei 21 Mei. 12.10'/,. 12.10 Londen Berlyn Parjjs Brussel Zwitserland Weenen. Kopenhagen Stockholm Oslo New York 59.32% 9.76% 34.59 47.77% 34.90 66.50 66.50 66.40 2.47% Praag Madrid Milaan 59.31 9.76% 34.59% 47.48 34.90 06.60 06.52% 66.40 2.47%* Niet officieel. 7.36 7.36 41.65 41.48 13.06% 13.00% Beursoverzicht. De beurshandel bewo>og zich van- I Vaag in rustige bannen en dalarbij was die stemming onregelmatig. Vwn de In- dustrieelen werden de kunstzijde aan deden In vaste houding ingezet, doch I reedfe spoedig klreeg het aanbod» over wegend de overhand en voltrok rich een scherpe inzinking. Onder de bui- tenlaivtsohe soorten trokken linoleum. aandacht, dloor rich onder levendi- ge amaetten boven 400 te verheffen RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting: Zwakke, tot matigè noord oostelijke tot oostelijke wind. Meest zwaar bewolkt. Nog kans op ragen of onweer, vooral in het zuiden zachter. INGEZONDBN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) ADVERTENTIEN. Ontsiering van de stad. Mijnheer de Redacteur! By het bespreken in de laatste Raadsver gadering van het al of niet plaatsen van de poffertjeskraam van Van der Steen aan den Kattensingel, wend als .argument voor de niet-plaatsing aangevoerd, dat zoo'n tent een onaesthetisch gezicht oplevert, vooral met het oog op bezoek van buitenlanders tor gelegenheid van <le Olympiade. Het is zeker aan die aandacht van B. W. en de Raadsleden ontsnapt, dat een der mooiste plekjes van die stad, bij de Tiende- wegébrug al maanden ontsierd wordt door een paar oude leelijke schuiten en dat ook tal van kaaimuren van onze mooie grachtjes nog altijd leelijk gemaakt worden door vir- Mogen B. en W. ook aan het verwijderen daarvan hunne aandacht eens wijden. Bn voorbaat mijn dank. OPMERKER. FABRIEK VRAAGT voor kantoorwerkzaamheden. Kennis van moderne talen, stenogr. en typen strekt tot aanbeveling. Brieven met opgave van leeftijd enz. onder No. 939 Bureau Goudsche Cou rant, Markt 31. 14 TE GOUDA deelt hierbij mede dat al wat over den persoon van den heer J. J. HOLLENBEEK, rondgestrooid wordt schandelijke laster is. Het publiek wordt derhalve drin gend vei zocht aan dergelijke praatjes niet het oor te leentn. 938 15

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2