I I H I KEN OON. i an, 1 H NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht,m^c^elle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, 0UDEWATER, REEG WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, em. No. 16771 87»Jaargang Dinsdag 22 Mai ID28 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. I I [anten 11 i iiuiim» men lijdt. en noemt die soorten HAAR- MAANDAG en 1t villen de uit- el, or ke rd. “staties :oe zijn irganen HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verheden) len; prikkelbaar- sondeï* te weten voor honderden >st per flacon 2. (kleien voor 21 lekken ontslaan et of te droog 901 40 en Haag. ere gevallen. 0oyiibun mess, tte nunaster van omneii- ianoscne zaken, oevonrn zien m een moeiiyz parket, daar iiy eenerzyds met teiswnd de pohue in naar geneel kon ai vallen, maar aan uen anderen kant door de juistneid van verscheidene feiten haar evenmin gul in be scherming kon nemen, temeer met, daar de interpei'Ianten in 't Lagerhuis de instem ming nadden van de toehoorders van welke po n (ke richting ook. Er rit voor hem dan ook niets anders op dan een zeer nauwg en openbaar onderzoek in uitzicht te stel len. Er zullen te dien einde commissies wor den ingesteld, die. zich met de zaak zullen be moeien en de instelling der tribunalen van onaerzoek zal geschieden na overleg met leiders van oppositiegroepen, zoodat er een waarr-ong bestaat, dat op de meest onbe voordeelde wytze recht zal worden gespro ken. aak na geneesmidde- te vragen aan in de Medicij- >ote Markt 7, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. kmerika. TJES in den EIjDEN kunnen te. bleekzucht Maag of zwaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, zer, leverstee- e ziekten van De bemanning van de „Bremen” vertoeft thans te Albany. Gisteren ia hun te Boston een grootsche ontvangst bereid. Een communist veroordeeld. Levenslang. Uit Singapore woidt aan de „Times” ge seind, dat Wong Tek-chai, een communis tisch agitator, tot levenslange gevanenis- straf en 24 slagen met de „cat” is veroor deeld^ omdat hy in het bezit werd gevonden van opruiende geschriften en ontplofbare stoffen. Wong, düe de militaire leider was van de plaatselyike beweging, was te Kan ton „opgevraagd” wegens communistische actie nadat hy in Nederlandsoh-Indië ge vangenisstraf had ondergaan en daarna uit het land werd! gezet. De moord op den agent. Het hooger beroep van Browne en Kennedy. Uit Londen wordt aam het Hbld. geseind dat het hooger beroep van Browne en Ken nedy morgen door het Hof van Appèl voor Crimineele. Zaken zal worden gehoord door Lord Hewant als hoofdrechter met nog twee andere rechters. Scotland Yard heeft uitge breide voorzorgsmaatregelen genomen om demonstraties te voorkomen. De beide ver oordeelden zullen elk aan twee inspecteurs worden geboeid en door vy f gewapende de tectives worden bewaakt. VER. STATEN. De „Bremen” ernstig beschadigd. De marconist van Point Amour tegenover Greenly-eiland heeft, blykene een telegram uit Halifax, geseind, dat de .Bremen” Zon dagmiddag by een poging tot vertrek !a be schadigd en per boot van Labrador terug gezonden zal moeten worden. Intusschen zijn de beid» marinevliegtui- gen, die den vlieger Melchior van Junkers overgebracht hebben, te St. Georges gege ven om de „Bremen” af te wachten, waar van men de komst dus nog scheen te ver wachten. Een draadloos bericht uit Berljjn be vestigt, dat de „Bremen” bij de poging tut vertrek van Greenly-eiland ernstig besclia- digd Melchior was reeds van den grond, toen net toestel, na een eindje gevlogen te hebben, weer op het ijs viel. Het zal nu ver moede! yk onttakeld moeten wordjn. ’t haast niet anders dan schitterend zijn”, meende Danvers. „Onwillef- a- ne blijft men haar seeds bij i aai meisjesnaam noemen en ik denk wel, dat aij Vida Carolan zal blijven tot het einde der dagen. En zeer zeker zal men tot het ein de der dagen aioh met haar beaighou- den1’, zeid^ Mrs. Russell. „Zulk een rchoonheid (n zulk een eigenaardige persoonlijkheid toehoort tot de. ge schiedenis der mode, zedis al leefde zij niet n die eeuw der fotografieën. „Ook al bet geheimzinnige wat haar Omzweeft”, merkte Adolf Tollemache op, „maakt haar tot een der interes- sa*.tste verschijningen, want tet is toch inderdaad mefc-kwaardig, dat nie mand1 weet wde zij eigenlijk is. „Of waarom zij indertijd is ge vlucht', voegde een ander er bij. ,,We kunnen, dunkt me, wel haast aannemen, diat die vlucht met een ti.'delijke geldverlegenheid in verba, d heeft gestaan.” „Ja, dat kunnen we wei aanne men”, stamde Mrs. Russell toe. „Mrs 1 anvers moet geven.” In dit oogenblik verliet madame •Merville Ker groepfje aan den haard en naderde r’e bankiafel. „Ik heft) een»”, alzoo mengde zij zich in ’t gesprek, „ik heb eens een Spaansche familie gekend, die Carolan heette, maar ik geloof niet, dat Mrs. Lovereux een Kastiliaianscbe ia.’* n dus ningste dialing, worlijk ck-out. De verkiezingen voor d^n Duitschen Ryksdag hebbph, men heeft het gisteren feeds kunnen lezen, een belangrijke winst voor de sociaaldemocraten en communisten gebracht. Deze winst is alleen behaald ten koste van de burgerlijke partijen. Van de burgerlijke partijen kan alleen de economische vereeniging tevreden zijn, die haar aantal zetela van 19 tot 29 zag stijgen. De sociaal-democraten komen als sterkste partyi uit de verkiezingen te voorschijn. Zij hebben te Berlajn aan de communisten ver loren, doch dit verlies is elders meer dan ingehaald.. De Duitsch-nationalen hebben wel de zwaarste klappen gekregen. Maar ondanks dat verlies blijvende Duitsch-natio- nalen in den nieuwen rijksdag toch de twee de sterkste partij. By het Centrum heeft de ontevredenheid, over de achteruitzetting van dr. Wirth ont-1 staan, vermoedelijk een belangrijke i-ol ge speeld. Dit blykt in het bizonder uit de cij fers in enkele districten. Te Dusseldorf- West, het district van dir. Marx, is het aan tal stemmen, op het Centrum uitgebracht, met niet minder dan 35.000 achteruitge gaan, te Keulen, waar de socialisten 20.000 stemmen vooruitgingen, met 10.000. In Baden, het land van dar. Wirth, waar thans dr. Kohier, de ryksmintister van financiën, aan het hoofd der Centrumlijst stond, is een verlies van bijna 40.000 stemmen voor het Centrum te constateeren Vermoedelijk heeft de oneenigtheid. in het Centrum, op het laatste oogenblik bygelegd, de party een verlies van ongeveer 8 mandaten bezorgd. De burgerlijke partyen hebben, zooals reeds opgemerkt, met uitzondering van de econo mische vereemgung, alle min df meer ge voelige verliezen te boeken. Ook de Duit- sche volkspartij van dr. Stresemann is er niet geheel zander kleerscheuren afgekomen. De communisten zijn vooral te Berlyn vooruitgegaan, waanbyi de heer- schende werkloosheid waarschijnlijk een groote rol heeft gespeeld. De Vorwarts constateert, dat de verschui ving naar links ongetwijfeld een gevolg is van de politiek van het blok der burgerlijke partijen. Von Keudell, Schiele, Hergt en Koch hebben door hun optreden hun partyen de nederlaag bezorgd. Dat deze nederlaag behalve aan de sociaaldemocraten ook aan de communisten ten goede kwam, is niet verrassend, want reeds in het oude ryk had een politiek van verzamelen der burgerlijke partijen steeds een radicale strooming onder de arbeiders tengevolge. Mogelyk is, dat de uitslag der verkiezingen een versterking van de fascistische strooming bij een deel der Duitsche bourgeoisie tengevolge zal hebben, doch aan den anderen kant zal de groote ontevredenheid der massa, doe bij de verkie zingen tot uitdrukking is gekomen, ook aan de middenpartijen te denken geven. De Deutsche AUg. Ztg. wijst er op, dat Hef dier zoekt voedsel om zijn honger te stillen, maar de ziel des menschen zoekt wat achter deze dingen is: hare vol making. 41 - Madame Ransome was tear een uu- sleJetide leermeesteres en toen Octo ber in ’t land kwam, bezat zij kennis genoeg om ieder on jongen specht, die zich aan die speeltafel (Durfde verloo- toonieni, van al zijn vederen te beroo- ven. HOOED9TK XXI. 't Waren dónkere morgenstonden in J® eerste dagen van Novdnwber. Aan houdend viel de regen al plassend bp «e straten, ^ie Schier Uitgestorven wa- en in de klelinere zijstraten »a«, behalve de regen, niets hoorbaar dan de regelmatige tred van een eenza- politieman. De ontvangstkamer tfan Heteter Ran- some zag or zeer elegant uit met het P^per-zjjdén behang in gouden lijsten vervat. Misschien was de kamer over wat <Ö1 overeen, te tijk g> •KXfeerd, doch def gasten war«£i ta detl iiadame Mefvi.Ie een gesprek aan te idioopen De jonge lord was namelijk sinds ergisteren, toen hij voor de eerste maal in ’t speeisalon was verschenen, dadelijk verliefde op de mooie Fran- caise. Hij had twintig pond sterling aan tear verloren, maar gevoelde zich g lukkiger met dit verlies, dan hij ooit met winst van tear had kunnen zijn, want had zij ^m niet beloofd hem heiden nacht in de gelegenheid, te stellen om revanche te nemen. Demail Staunton verbrak een vrij langdurige stilte ond^r het banken m-t te zeggen „Zoo is dan .weer de godin der schoonheid in ons midtten teruggekeerd.” „Reeds aangekomen vroeg Dan vers. „I at wist ik nietwel had ik gehoord '’at teaj op,die terugreis was.” „Gisterenavond om zes uur aange komen’ antwoordde Staunton, „ik hoorde het nieuws van verschille de zijden en natuurlijk ook van Summers „Natuurlijk”, stemde Tollehuacbe in, die heeft het zeker nog vroeger ge weten dam de betrokken pe'-sonr zelf. Zij zdllen dus denkelijk denwiu ter in de stad doorbrengen?” „Ja. zoover ben ik niet ingejichi, doch ik denk ’t wei.’-’ „Alles schijnt een schitterend ;'i zoen te voorspellen zeide Mr. Rus sell met een vriendelijk lachje. „Wanneer Vida Carolan er is, ken De Verkiezingen in DuitschlanV. Belangrijke opschuiving naar links. hoewel de sociaal-democraten, naar net schijnt, in het geheele rijk gewonnen heb ben, hun overwinning toch niet zónder weer klank is. Het is hun niet gelukt om, zooals zy gehoopt hadden, den communisten een nederlaag toe te brengen. Het heeft zich ontzettend igewreken, dat de burigei'lyke kie zers ondanks alle waarschuwingen op de kleine partijen hebben gestemd, die toch geen kangen hadden. Het blad spreekt reeds over rykskanselier Otto Braun, maar wy’st er ook op, dat ge ringe wijzigingen in de samenstelling vun de partyen by die definitieve verkiezings uitslag bet rekke lijk nog van grooten invloed kunnen zijn voor de politieke mogelijkheden, die zich in den nieuwen rijksdag kunnen voordoen. ...Xi In Frankrijk is men zeer ingenomen met den uitslag van d» Duitsche verkiezingen. De nederlaag van de Duitsche nationa listen, de overwinning der linksche pertyen beteeloent voortzetting van de politieke toe nadering en dat is natuurlek den Fran- schen partijgenooten even aangenaam als de meer naar rechts georiënteerden. Alleen komen de laatsten, uit binnenlandsche par ty overwegingen, er niet zoo rond voor UiL De linksche pers geeft ondubbelzinnig haar vreugde te kennen over deze consolida tie van de Duitsche republiek. De royalist Jacques Bainville betoogt in de „IJ.berté”, dat de overwinning der so cialisten daardoor is gekomen, dat het Duit sche volk vergeten is, welke rampen zij in 192A pver het Duitsche rijk hebben gebrachx. Het socialisme heeft toen Duitsdhland tot een faillissement op muntgebied gebracht- Het rechtsche bewind, dat in 1924 gevolgd is, heeft Dulitschland er weer bovenop ge holpen, maar is op zijn beurt ook weer im populair geworden door zyn geschetter en de niet vervulde beloften omtrent een reva- lorisatóe. De rodeneering van de kiezers, die zeggen dat de nationalisten Locarno afkeu ren en toch meedoen aan een Locarnistisch ministerie is nog zoo dwaas niet. Inderdaad heeft deze politiek Duitschland noch de ont ruiming van den linker-Rynoever, noch een herziening van het plan-Dawes gebracht. Maar men moet nu van Fransche zyde uiterst voorzichtig zijn, want het alterna tief blijft steeds bestaan: óf een Duitsch land, dat in staat is om te .betalen omdat het goed bestuurd wordt, ót een Duitsch land dat in de handen van de demagogie valt err daarom doop zyn zwakke geruststelt, maar dat daardoor tevens geruïneerd en dus insolvent wordt. 1TERDAM. iaar. 42 BINNENLAND. Opening der Olympische Sleten. Bij afwezigheid der Koningin doar den Prins. fa voröaiY' met hel voorgenomen verbiijif m Scandinavië van H. M. de Koningin, zal Prins Hendrik in op dracht dier Koningin de Otympiaone spelen openen. De Zondagsdienst op de Spoorwegen, uedurende de bpcien. Naar aanleiding van het benem, a&t lueaer dagen in ap pejra de rende aeed voigbiis eiweoK ae minisier van vva- teraiaai, ue neer van aer VegU, ge weigerdi zou hebben mede te werken dan een uitbreiumg vaja den Zonuag»- a-enat op de Neaeriauutfcbe spoor we gen ged’ureuue ae Olympische Spelen, neert hei Htaa. zidi vot den jnuMKr om inlichtingen gewond. De minister vqriel..e, dat de voor genomen mloreiding van ''en Zonoags- uiienst mei aileeti 'de tijdperken van öe Uiynpischie Spelen benroi, maar d geneden gewonen zounerdienai. lie ging oir het mieggen van ongeveer honderd nieuwe treuien over net ge heele land in den zomerdienst. ,,ia nee onder de gegeven omstandigh den gdme°nd niet tot deze udbreuding <e moeten, medewerken aldus nnnm- 1 ter Van der Vegte, „omdat zij zou be teeltenen een alge^kéeno opjv.eksmg tot reizen op Zondag. Maar het spreek* juMioelt, diat de dEettet der btaateópooi wegen vxjijheid heeft voor het ge val gedurende de Olympische Spelen oi door andere gebeurtenissen ueti ergens méér reizigers aanmelden, aan in den vewoneBi treinenloop ’'unven worden verwerkt extra-treinen in te leggen. De menschen kunnen niet op het station blijven staan. De Staats spoorweg en zullen hu.- pLcht i’. dit opzicht natuurlijk ook nakennen Maar dat is dan toch nog heel wat anders, dan dat er in het spoorboekje staat, dat er om zoolaat-en-zoolaat nieuwe, ingelegde treinen, speciaal ^oor e Zondlagsredzageis, zulten loopen. Waar 9e behoeftek blijkt, zullen de men steen vervoerd) worden, maar de oe- hoefte zal met nog eens extra geprik keld worden door een vooropgestelde uitbreiding van den dienst.” Spoorretourkaartjes voor kinderen. Naar wij vernemen heeft de direc tie der Spporwegen een bepaling at gekondigd, welke voor hen, die met één kind op reis gaan, een vere°n- voudiging beteekent. Tot nu toe kon Hen twee kinderen op één recourkaar- tje reizen, doch ging men, met een kind op reis, dan gold als tarief net BUITENLANDSCH NIEUWS. ZWITSERLAND. Zwitserland spreekt zich tegen „Ueberfremdung”. Het Zwitsersche volk heeft met 347.670 tegen 132.338 stemmen de nieuwe grond wetsbepaling ter bescherming tegen de z.g. „Ueberfremdung” aangenomen. Volgens deze bepaling krijgt elk buitenlandsch in Zwitserland geboren kind, wanneer de moe der Zwitsersche is, van de geboorte af de Zwitsersche nationaliteit. Hierdoor zullen jaarlijks ongeveer 2000 kinderen Zwitser sche burgers worden. Ontzettende ontploffing te Hamburg. Verscheidene slachtoffers. Tal rijke personen vergiftigd. Gisteren heeft in de vrijhaven te Ham burg, een hevige ontploffing van met phos- geen-gas gevulde cylinders plaats gehad, waardoor verscheidene personen het leven hebben verloren en tal van personen door gasvergiftiging ziek zijn geworden. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, had een zeer moeilijke taak, daar de door haar gebruikte gasmasker» tegen dit gas geen voldoende bescherming bleken te verleenen. Enkele brandweerlieden geraakten dan ook bewusteloos en moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Onder de bevolking in de buurt deden zich sipoedhg tal van veigifti- gingsgevallen voor. Ia het geheel werden 52 persorteu naar de xlekenhiuizen overge bracht, van wie er reefs 3 overleden zyn, terwijl andere nog in levensgevaar verkee- ren. Geheele wyken moéeten door de bevol king worden ontruimdl DtJial voor landver huizers van de Hamh^^-Amerikalyn is voorloopig ter beschikt!^' gesteld', om de uit hun huizen verdrevenen op te nemen. ENGELAND. De indiscrete Londensche politie. De Londensche politie heeft zich onlangs op een, voor de betrokken personen zeer onaangename wyze, gemengd in particu liere aangelegenheden van sommige Londe- naars en van haar indiscretie zijn met name, sir Leo Money en misa Savage, een typiste, het slachtoffer geworden. Zy werden ervan bescnuldigd ztóh in het Hydepark te hebben misdragen op een wyze, waardoor de open bare eerbaarheid werd geschonden. De zaak kwam voor den politierechter, doch deze ver klaarde, diat op het gedrag der beide perso nen niets was aan te merkeji, zoodat de ver- baliseerende agenten derhalve in het onge- lyk werden gesteld. Het muisje heeft echter nog een staartje gehad, daar de kwestie tot een onderwerp van discussie is gemaakt in het Lagerhuis, waar verschillende sprekers hebben laten uitkomen, dat de agenten zich aan meineed hebben schuldig gemaakt en dus te kwader trouw hebben gehandeld. Bovendien moet het gebeurde met sir Leo Money en miss Savage niet een op zich zelf staande geval zyn, doch een schakel s in een keten. (lOIIISLIlE (01 l!i\T. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «a ouutnkvi (tebooreade tot dra braorgkriui): 1—5 trada 140, elke regel mrar f 045. Vu buiten Gouda en dra betoigkring: 1—5 regel, f 145, .U» regel meer 040. AdwtratUta in hut Zatradaguunuura 20 hUalag op dra prü- Lieldndigheid-UrMCenüta d. hol» tu dra prija. INGEZONDEN 1USDEDBELINGEN: 1-4 regela f 246, rik. r^ri mrar 146. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiln en ingezonden mededeeiingen bjj contrast tot zeer gereduceerde^ prys. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatoruimto. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaacheakomrt van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatoing aan nat Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd to zfln. Madame Merville had meer oizon der 't woord gericht »ot Mrs. Ruesell, die met goed gespeelde verrassing op zag en ten antwoord gaf „Van geboorte niet, doch dit neemt niet weg, eat zij toch van Spaansche afkomst kan rijn. Ik heb een» hooien zeggen, dat haar iatoiiie uit 't westen van Engeland kwam en daar vindt men nog veel Spaansch Woed. .Ook de naam V'idla klinkt zoo vreemd”, voegde madame Merville er oij. „Ik had dien naam vroeger oo' ncoit gehoord'’, zeide Rok^by Danvers en zou niet gaaune zien, dat eenmn- dere daar» hem droeg. Naam en per soon rijn volgen» mijn idéé onafschei delijk geworden Een leelijke Vida <n een Vida met e«n alledaagsch gezicht is voor mij niet denkbaar.’ Madame Merville wendde zich, la chend af, terwijl sir Harry Carysfoid en Lord Wetherby van bun partijtje ópstonden. ..Mylard”. sprak zij tot laatstge noemd», „wil ik u thans revanche ge- \en „Als zoo goed wilt z.jn, mada me”, lujidde het beleefde antwoord^ dat van een buiging gepaardi gin» Ge zoudt er mij dadelijk vee! ga noegen mee doen.” (Wordt vervolgd) regel geen, scherpe critici en hecht', waarschijnlijk meer aan glanadan^a goeden sn aak. Een vroolijk vuur brandde in tea open baard van gepolijst staal en aaiarvoor stouidie^ twee oi drie fatsoen lij! gekleeds jongelieden met eert da- n e in gesprekvan een onmiskenbaar aristocratisch voorkomen. Die dame vas gekleed in zwarte rijde en droeg psarlen als versiersel. Zij sprak een weinig Engelsch, doch zeer gebroken en met een Fransdi accent, net geen haar, buiten alles, nog een eigenaar dige aantrekkelijkheid verleende. Da overige gasten, niet meer dan evn twaalftal, en alleen heeren, wa ren aan verscheidene tafeltje» ver deekl en onderhaeldfen rich met kaart spel!. Aan een dier tafeltjes, waar gé bankt we|rd, zat madame Ransome, smatakvol gekleed en strallend v*.i vroolijkbeid en levenslust. Aan deze tafel bevonden zich Rokebyi Danvers, Adolf Toflleanache en DenzhL Staunton, welke laatste heden avond voor hei eerst bij Mrs. Russell geïntroduceerd was. Ijfliurence Summers stond voor de baard in gesprek met madame Mervil le en sir Harry Carysford speelde écarté wet den .jeugdige lord Wet^er- by, broedt r van Helena Leicester en erfgenaam valn den markies von Bray- Booke, die m rijn hart de heeren oe- mjdde, welke t gewaagd hadden met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1