1 1 997.7. flflo— t d I ’lanten a en, én Zaak dan elders •e collectie costuums, mjassan - Loopers, ns Pluche Bedden, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDB, BODEGRAVEN, ItOSKOOt'. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, WV-H WB-VWTV W’WT>VM*.| 16773 Donderdag 24 Mei 1928 67» Jaargang pUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen' 1 t ff tekbank I EEUILLETÖN. HET GÜHEIME SPEELHOL Een Kabinetscrisus in GriekAland. J tt Wx/li( I VLzAjyJlVZx t Juu.I y 1 >V/öxW/vf 1. VIMKJ JLr JL^JI VXXJL*. J llxXXX0Xl*AJVXAl j ItXWXWIwAJVAAA XTA vaxawv/*** telkens ^smalk I en men lijdt i De Hel hens; Den ~W~ - ■1 ewillen V Jet ren.” 4 4» l 901 ‘<0 restates rtoe zijn jorganen blyven bij de wet istalcn geregel ld. Boven- >gelyk ie dat een zpelheidi van een een dicht be- met indiuatrieeie er icinan*’ was die met onverdeeld* aendectit naar je preek zat. te luiste- 50 enhandel GB GOUWE 34. iudere gevallen. mden; prikkelbaar- zonder te weten ïhoorlijk ock-ou^. t de uit- ie: R. HOORWEG. I en hetgeen er ver- I ka zeker eer i oen een u .1 la den van de. zij dienen. Wensche zij efer dare eenheid over te g4*m blijk moeten geven de da^rl goed te beheer schen. sehen meerderen en en noemt die J voor,. honderden kost lp flacon 2. en dus geringste inhaling, ie geneesmidde- n te vragen aan r in de Medicjj- Iroote Markt 7, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Goud* en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentita in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prijs. Liefdadigheids-adreitentUfat de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDKD RELINGEN1—4 regel! f 2.05, elke regei meer 640. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeedingen by contract tot seer gereduceerde* prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn .ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Wordt vervolgd.) ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2..'K), per week 22 cent, overal waar de 'lezurging per looper geschiedt, ftanco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad U.fcO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, dem boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intere. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. is qemokkelijker, een he'ele Kudde gek te njuken^ dan een enkel schaap tot terstond te brengen. (Nadruk verbedêu; BUITENLAND3CH NIEUWS. BEIKIE.- FranschMinvaliden. Een grootsche huldiging. t'zoek, dat de dgiegatie der Franscb /ermmkten aail^ru*.«#l -brengt, 4» not een ontroerende plechtigheid géwordén. De ongel ukki gen wordieq er me{ groot eer betoon gehuldigd en de bewijzen van eer bied en hoogachting, welke zij in ontvang.-t hebben te nemen, zjjn talrijk. De huldiging op de Groote Markt, wa«y de Belgische, troepen voor hun makkere hebben gedefileerd en' waar onder scheidin gen aan veertig F ranse he oud-stryders en hun pleegzusters zjjn uitgereikt. Tegelijker tijd werden decoraties overhandigd aan dr. Vaillant, den Franschen radioloog, wiens beide armen moesten worden geamputeerd ten/ gevolge van de bij zijn wetenschappe- lijxen arbeid* opgeioopen infecties, en aan generaal Mariaux, den -commandant dtr Panische Invalides. Bij de begroeting ten paleize onderhield de kohing zidh met de Fransche verminkten. De Taalkwestie in het Belgische Leger. 'Deze week wordt-by de Belgische Kamer wederom een nieuw voorstel betreffende het gebruik der beide landstalen in het Leger ingediend. De nieuw voorgestelde eej 6et, welke bij aapfcjèrmng eerst in 1932 vOl- ledig za] worden toegepast, zal het mogelyk maken, dat voortaan de Vlaamsche zoowel n^jn zjjn volg otok~ mtyi geluk verduistert, af" zoex je t ook verban mij te verhei gen. Beef met zoo kind. Ik zal je ir«rs 1 van groote hoeveelheden gevaarlijke chemi sche stoffen in bewoonde buurten geduld moet worden en of in dit opzicht niét een herziening dep openbare voorschriften noo- dig zal zjjn. Van belang is venter, dat 41e fabriek van dr. Stolzenberg dit gas, dat nog uit dan oorlog afkomstig is en indertijd gefabri ceerd werd voor het vullen van gasbommen, gedurende eenige jaren wiet alleen op geslagen had om aan particulieren te ver- koopon. De naam van deze firma was reeds in het jaar 1926 in het middelpunt van hef tige debatten. Het feit’, aldus schrijft de „Vorwarts", -lat deze firmji in verbinding met Sovjet-Rusland -staat en phosgeengas •laarheen ’uitgevoerd heeft, werd reeds in December 1926 door Scheulemann in een rede in den Rijksdag naar voren .gebracht; zelfs werd beweerd, dat dit gas <kx>r de Sov- jetregeering voor oorlogwloelein<len werd gebruikt. In dit verhand werd ook gespro ken van de oprichting van een gifgasfabriek in het gouvernement Samara ii,n Rusland. De connecties tusschen dr. Stelzenberg en en de Sovjetregeering hebben indertijd in Engeland groot opzien gebaard èn de „Man chester Guardian-” schreef indertjjd daar over een reeks hoofdartiikelen waarin aan het adres van <te Reichwehr ook verwijten werden gericht. Aan de debatten, welke ixiar aanleiding van «lieze beschuldigingen in den Ryksdag werden gevoerd, namen be halve de rykskanseilier dr. Marx, ook de mi nister van buitenlandsdie zaken dr. Strese- niann en de toenmalige minister van oorlog dr. Geasler deel. Noodlottige Ham botsing bij Gelsenkirchen. Een doode, twaalf zwaar gewonden. Gistermiddag omstreeks vier uur heeft te GelseriErehen-Biir een ernstig tramongeluk plaats gehad. Een motorwagen van de tram reed namelijk op- een kruispunt in volle vaart op eep vrachtauto in. De botsing wa< zóó hevig, dat do tram uit de rails vloog, terwijl het bovengedeelte eraf werd gerukt. Een montdbr van de tram werd op slag ge dood, terwyl een der passagiers eveneens om het leven kwam. Voorts werden 16 inzitten den gewond, van wie 12 ernstig. Velen hun ner verkeeren in levensgevaar. De oorzaak van de ramp moet aan nala tigheid van den trambestuurder worden ge weten, die <len vrachtauto reeds op 30 M. afstand waarnam, do^h bij het naderen niet tjjdig remde. Op het faatste oojfenbhk ver loor hjj zijn tegenwoordigheid van geest, waardoor de botsing onvermijdelijk werd. Ernstig verkeersongeluk. Een Fransch verkeersvliegtuig verbrand. Een Fi-ansch verkeersvliegtuig van de Ijjn Parijs'Berlijn is gistermorgen even na 'len start van de Keulsche ^lieghavon in de lucht in brand gevlogem Er was 700 I* benzine uanboord. Het vliegtuig verbrandde totaal. De drie inzittenden, de bestuurder, de meca- no en een dame-passagier, Mevr. Marx uit Keulen, kwamen om het leven. riet mis te loopen. Toen aij ei nel ijk kwam en den goeden arts in hiet oog Kreeg, werrt zij insgelijks food, keer ae xiéh al. doch xnt geen kwartier ia ter op oen vrij wel geïsoleerde *olu in druk gesprek met Gif ord West. Ik vreesde all dat ge in f geheel niet kamen zou fkmsterde de dokter ..Is het dan reeds zoo laat?’ ..tl iwa-n mij ten minste ge lumi de het wachten zofevoar, (e ik zelf niet lang kijk bhlven. „Niet?” IM Peve kind zag hem daarb j fp recht bec'iKoefd aaM er --- der gesproken wAd onschuldig gun, (ISrh ter Devejreox zijn vriend» onder arm nam. riep ij toch ..Oude, va.' harte gefeliciteerd. Waarpiee? Waf heb‘ gij gehoord?' Gehoord? Niets maar gezien zeer veel, fk ’eb gerien. dat gij met zoo veel ernst en overtuiging zat te rede neeroi). ais een leeraar van zij» ka theder en ik he|b tevens ge&ien. dat moedertaal zal wonden X^feïu^HeT^eger’ wordt daartoe in twee éenhtxlen veidee'd. Van officieren en meerderen zal worden ge- ei.scht, dat -zjj een behoqiljjke kennis van beide talen bezitten. Qe bevordering tot majoor wordt mede afhankelijk gesteld van een voldoende kennis va<i het Vlaam.sch. Hierdoor wordt een oinde gemaakt aan den miastand, dat meertierenidie deel uitmakén van militaire commibsiespf lid zjjn.van ilen Krijgsraad, z:clt niet vanule Vlaamsche taal kunnen bediejbn. Voor 4»ver onderofficie ren en nuralcren betreÊti van dezen wordt slechts kennis vereischt ^an één -der beide talen, naar gelang van de. eenheid, waarby ^mwel naar de an- m, dan zullen zij '•bij gebruikte taal In den omgang tus- mimleren, wordt de taal van deze laatsten gëpezigd. Wat de re lation tusschen mihitaite en burgerlijke autoriteiten betreft, <i<£ t',1! op het gebruik der li Bniefwisseling tusschen militaire autoritei ten onderling zal uitsluitend in -,1e Fransche/ 1 taal worden gevoerd eti evenals vooAcen zullen de legercommando's in die taal alleen worden gegeven. DUITSCHLiANI). De ontploffing in Hamburg. De politie te Hamburg heeft in oyerleg met het O. M. een onderteek ingesteld naar de oorzaak der ontploffing van het pho— geengas en de herkom»^ daarvan. Boven dien gaat zij na hoe het zoo ongewoon groote h der gevaarlykate gasreu woonde buurt, voigeboui ondernemingen en geleqakvtak by h*1' vefl, daar bewaard wend, zónder dat de. po litie daarvan precies op de hoogte was. De Firma dr. Stolzenberg heeft in haar beziV aanzienlijk'groote hoeveelheden phos- g^ngas, die niet zooals in den chemischen vh and el de gewoonte ifi in stalen fl&wchen worden bewaard, maar iin 6 a 8 meter lange tanks. Deze tanks wopden regelmatig ge controleerd en zoo is 'ook dfe tanks die Zon- Vtag 1.1. ontplofte nog niet lang geleden in orde bevonden. Volgen® de eerste\beniehtcn zou deze tank ontploft zijn, qchter blflkt achteraf dat dit niet waar is, maar dat alleen erof gesprongen is. Voor- loopig nlH^Hn aan, dat een fout in het materiaal dïe^m buiten af niet te zien was het ongeluk heeft veroorzaakt. De wanefen der tank zouden poreus zijn geweest. Doch de onderzoekingen in die richting zjjn nog r.iet afgeloopen. Een dezer dagen heeft de ovèrheid en deskundigen myt de bedrijfslei ders der F-'rma Stolzenberg een conferentie gehouden over de vraag wat met de andere tanks, 4e phosgeengas bevatten, moet ge-, beuren, of zjj ónschadeljjk moeten worden gemaakt of naar eon plaats zullen overge- bracht’wonlen-waar zij geen schaile kunnen aanrichten.** Daarnaast blijft natuurljjk de vraag bestaan of in de toekomst opslaan ekte. .Bleekzucht tis Maag of ist, zwaarten in (uitslag, roode en enz. op elke Rheumatiek, lever, leverstee- Mle ziekten van De bestuurder, de Franechman Char pentier, vloog jarenlang uisschen Frankrjjk en Marokko. Dr. Streuemann. De verbetering houdt aan. De verbetering in den gezondheidstoe stand van Dr. Stresemann houdt aan. De geneesheeren bljjven er echter <>p staan dat de minister te bed bdjjft, slechts weinig bezoek ontvangt, en zich zoo weinig mogelijk met de gebeurtenissen van den dag bezighoudt. Aspérgetentoonsteliing en* aspergefeeat. Te Schwetzingen in Baden, vermaand om zjjn asperges, vindt van 2 tot 4 Juni a.s. het jaarlijksche traditioneele „aspergefeest” plaats, dat ditmaal zal gepaard gaan met een groote aspergetentoonstelling, waarop men een overzicht^ zal verkrijgen van de aspergeteelt in Baden. Schilderyvervalsching op groote schaal. Antiquair te Frankfort gearresteerd. Te Frankfort a/d M. is men, volgene de Tel., een groote schikierjjenvevval^ching op iiet spoor gekomen. Sinds eenigen tijd wei den tiaar kostbare schilderijen van oude meesters in den hahdej gebracht en mee ren- deels ook tegen hooge prjjzen van de hand gedaan. Successievelijk kwamen echter van verschillende zijden by de politie kktehten binnen, «lat men waarnuhjjnlyk met veyval- schingen ha«l te dóen. Thang heeft de politie een antiquiteiten handelaar te Frankfort gearresteerd, die nu aanvankelijk ontkennen ten slotte door de mand viel en, bekende, inderdaad vervalschte .whilderijen in den handel te hebben ge bracht. De vervaardiger der nagexhaakte schilderijen is een kunstschilder uit Frank fort Er moeten echter nog meer personen bij «Ie affaire betrokken zijn, zoodat verdere arrestaties worden verwacht. O.a. zouden zich ook te München eh Keulen medeplich tigen bevinden. VER. STATEN. Weer een mijndamp iade Ver. Staten. Reeds dertien dooden geborgen. Naby- Jaeger in West-Virginia, heeft een mynontploffing plaats gehad. Er zjjn reeds dertien Jjjken gdborgen. Er bevonden zich echter op het oogenblik van «ie ramp min stens nog vier andere mijnwerkers in «le rnjjn. Een benoeming van Lindbergh. Uit New-York wordt gemeld, dat Lind bergh zich met de leiding van een technische commissie heeft belast, die ingesteld is door een onlangs opgerichte Amerikaansche ver- keersmaatschappjj, welke een gecombineer- «ien transcontlnentalen spoowag- en lucht dienst v 1 ifirichten. Eeh bomaanslag. Negen dooden. vefètig gewonden. Gist rmorgen i*s op lwfpassenbure.au van het Italiaansche consulaat, te Buenos Aire. een helsche machine ontploft, die in een kast, wtui verborgen. D«* gevolgen hiervan zjjn vreeseljjk geweest Negen personen, die zich n|ak na e, Venizelos weer in de politie^. heeft bereikt, is nog steéds een -gewiekst en bekwaam politicus, «iie een internationa’'' vermaardheid heeft verworven en vermoede- Ijjk zal zjjn activiteit zich ditmaal niet slechts tot de situatie in 't land zt^f uit strekken, maar ook op buitenlandsch politiek gebied doen gelden. Het was in 1920, toen zjjn partjj geducht klop kreeg, dat hij het veld moest ruimen en dadelijk toezien, dat koning Constantjjn's terugkeer een feit werd. Doch ook, toen in 1923 de koning op nieuw het slachtoffer weid van den ongun--t van het volk en het land moest verlaten, waarop de republiek werd uitgeroepen, roer de hy zich slechts zelden meör. Het vaar- wekdat hij aan de politiek had toegeroopen, schtmi definitief te zjjn en slechts als toe schouwer volgde hij de politieke gebeurte nissen m zjjn land. Maar thans na acht jaren wenscht hjj bljjkbaar opni<mu\daa-l- krachtig *het lot van Griekenland mefle te bepalen. Vermoede!jjk vreest hjj, dkt hetzy de monarchisten, hetzij de Pangalisten, een nieuwe, voor Griekenland noodlottige^, acti viteit aan den «lag zullen leggen en acht hjj het oogenblik aangebroken om als redder «lies vaderlands op te treden. Stellig rpag men benieuwd zijn naar de daden^van Veni zelos, die een politiek in grtgyten stijl placht te voejren. \\a. mij voor ’i. «ogenblik Kwelt, vro. ger wau ik nooit bekchaanud om ga&tep t« ontvangern en nu wel. Weet je Hoe dut kotiiit thiKtoi ik denk, d<at i n.euwihen je vrouw niet waardig kou ren jou vrouw <e zij: Ni t voor jnkl, jj.aajr voor je zelf is difc gedachte jmj onverd'ragejjjk. Begrip je müj Y ,,O, zok r begrijp i«. je, nr jn l eve vrouw. Zet de dii’WnineeMte.n van j want wie zegt je. «Int Iwst^jordeei deï «ere.<1 een schaduw kan werpen, als ■wij -zelf overtiiïgd' zijn in hel Itebt <iie. onthuld te staan Ge zij z <1 te sclwAn en te algemeen bewonderd cm den nijd vam enkelen te kunnen ont gaan. Noem mij eens, als ge kunt l zij uit de gesohiedani», ’t-zij uil ons cagelijksdh leven, een benijd, men>ch wien» men niet tevens belasterd heelt ,.O, Dare, uit al je woorden sproei I voor mij. 'enblik stonden jwon en vridw ItaM. ziel aan ziel, doch beiden kwam legelMt de minder vei- kwilkelijke gedachte op. dat zij gas l«n nioesien ontvangen <n weder eeij j^air uur achtereen niets beduidende praat.kjs moesten aanhooren en bc*ni woo®cle4>.^u HOOFDSTUK xxiii. teid was in haar schitterende salons vereenigd. Zj Huid niet ..derhee.e wj^ruld v - zocht, op het gevaiar id van-de halve ereld te oeleedigen. Zij vond het yl t« dwaas om haar gasten in en ge t.rang Ie brengen, zooals' bij veldk no i woonte ls, die bevreesd zijn iemaie' \oor het ooid je s ooien Toch had. zii onder» anderen een lief, vroolijk, n-ei gewinnend ttelsje gejreviteeru, met nmef* miss Maud Belford waar Vbor-Vida veel sympatliie- gevoeJ-» hoewel zij allt-an «'tin tante lx*'W in de hooge kringen verkeerde. i meestal door ieefieren werd thuis gela ten Vida bleef ailtjd ou e ..lady (.naDiaaikelijk”, al was ook haar naam veranderd in Mrs Devereux Terwijl de gastvrouw hare gast n ontving', tto Devereux .met aandaéht erop, op G Hord JVesl ook verscheen, die beloofd had to zufllon komen. Toon hij h( m onder een schaar' 1 a« hiam i) I-omendèn ontdfeikte nam hij hem na,- dk l>'jk in b< slag en fluisterde hem bi, 'I verwelkomen toe Vriendlief ik moet je van avond noodzakenfk alleen spreken- ..HaWMiC riep die dokter. „Nu.. ..Nu4 heo*i^ je alleen te zeggen viel Dwereux ietwat ondeugend in. ..«fat obk Beatrice Malnsfidd geinvi teerd is en zeker wel verschijnen zal. West kreeg een kleur, lachte even, n aar zorgdle intuoschen niet van de deur te blijven om Beatrice Mansfield 601limit COURANT. 43 Ug A: spraiLzij zacht on verboog t oaniuijiiuuige kfpjc met den weelderi- Sen haardos aan zij-» borst, met eea mile bode to verontschuldiging, «He Reveil goed verstond, als ware die onder woorden gebracht. ”lk maak je geen verwijt, liefste ymam hij, ,«,dat weet gij- wel, maar «•smart Lij zoo een schaduw te ^ieij, ‘!^c’en hetfdere zonneglans moest dikwijls denk. ik. Dare, dat ik h “rter xou Runnen verdragen. dien ie niij verwijken '*eed. ïe da,i dat ,ifc ie on ftchwaaijïlig behandelde?” -Het j|ö-u geen onrnchtvaard.igheid ceU' -e- ton minste ik zou j^woor- ,aooit aïs zoodanig opnesien.' -Wnu?” •Maar gij gelooft toch niet, dat ik treur, omdgt ik mij n*et teiukkjg zou gevoelen 9 -Neen, daarvoor, hebben wij elkan z ®r te lief, doch ik kon niet j>linZ Zljn wx»r rt verdliet. dat jou ekbijrfn Vida Deverdux .gaf dezen avond f l aarfeierste seirfeö aan <ïe vrienden dn kennissen en «le élite der groote we- i Het Giieksche ministerie-Zaïmis, een ojaÈtickabinet van nationale eenheid, dat Unenge.-teld was om Griekenland rust te Arhat tér,, teneintle het economisch her- stel «les lands te’bevorderen, is van het too- neel venlwenen. Hel was in het laatst van 1926, «lat aan het bewind van den dictator J^nga os een einde kwam en het aanzien wéwl gegeven aan een ministerie waarin Mrwinlnkherlen, die tot de meest ulteenloo- peixie partijen; behoorden, werden opgeno- tnen. Een tijdlang werkten de ministers een drachtiglijk samen, maar sinds verleden jaar en verder in den loop van 1928 brokkel de heft kabinet van „nationale eenheid” hqe langer hoe me$r af, oihdat «te leiders van de uiterste groepen zoowel van links als van jwhts - het ministerie den rug toekeerden. Alleejr TV middenpartijen bleven over en het bestaan <!tr regeering, waarvan d« narle- nentaiieJ basis telkens ^maller wqW, zou desonelaHKs misschien nog geruimen tyd on bedreigd zijn gebleven, wanneer niet in den loeiem der progressieve liberale partij, die ded uitmaakt van de regeeringscoalitie, zich een scheuring had voltrokken. Er bestonden (Sinds eenigen tijd moeilijk heden tusschen Kafandaris, den minister van financiën en leider der progressieve 11- bera'e partij en Venizelos, die qgn voogdij uitoefende, welke Kafandaris ?ich blijkbaar met walde laten welgevallen. Het gevolg nu it geweest, «lat Kafandarir niet alleeh een nieuwe party, in ’t leven heeft geroepen, maar ook als minister y» afgétreden. Het iechter niet by ’t heengaan van één motster gebleven; de premier Zaïmis he§ft iWT'4‘w* repu- hem 'Wijkbaar duidelijk was geworden, dat een reconstructie van 't ka rn hmet op een mislukking zou uitloopen, het E ontslag van het geheele ministerie aange- I boden. I Het verrassende by de huidige Grieksche I kabinetscrisis nu ia, dat Venizelos, die ver- I sdieidene jaren lang zich van de actieve politiek verre had gehouden, maar natuur- I lijk achtev «Ie schermen voortdurend een rol* I speelde, >eer openlijk op het tooneel ver schijnt en zyn afzijdigheid laat varen. De telegremmen uit Athene spreken dan ook de verpachting uit, dat Venizelos, die in de Grieksche politiek en de internationale staatkunde in 't algemeen reed* zoo’n be- la^rijke rol heeft géspeeld, opnieuw <een leidende functie zal vervullen, hetzy als premier, hetzy als president der Grieksche republiek. Het waarschijnlijkst<ds, dat aan ^len Kretenzer, doorkneed in de politiek, de k oplra^ht zal worden verstrekt een nieuw Uninisterie ea|pen te stellen, aan het hoofd waarvan hy dan zal komen te staan. \0n'getwijfeld verschijnt thans weer r i^rkwaardige persoonlijkheid op het toó^ W der Grieksche staatkunde. Venizelos, ofschoon hy reeds den 64-jarigen lepftifd als de Waalsche soldaat uitsluiteni volg ofak ini^n geluk verduistert, af zoek je t ook ver j»an mij t3 im- niets vragen.'Je bezit mijavolk vertrouwen. Ik heb je .ndertijd mijn •‘•oord gegeven, jou stWzwijgen steejs >e ‘zulien eerbiedigen. Al» er n ramp ontstaat- uit datgene, wat je voor mij geheinj) liofidl, dat zult ge misschien tol de erkinn.iBg geraken dat gij oe maplit majner Jieidie te gering hebt ge schat oflii t gevaar te bezweren. Hoe uan in-eiu een woaid' genezen als men naar aard niet kent Spruit jou ver dnet èveni.vel alleen daaruit voort. Gai je voor brij een geheim hebiver- ■'ban «Jan het verdriet en bedtenk; dat ik uit vrifjen wil vergurihirtg heb leend. Beloof mij alleen dit. rnjjn lie veling, dht jo nwj' mets verzwijgt, g«> n 'zorg, geen angst als je begrijpt of ver- ,.O, Dare, uit al möedt. dat ik tjh helpen kan. Op jour^iets dan goedheid ■geheim heb ik geen recht, doch net Een oogenblik sto is mijn heiliger plicht' 0m ieder gevaar, ha d .win lidft ziel t welk boven je hiqofd hangt, van je beiden kwam legeli te wenden, niet alléén, omdat wij ver- - bedden zijn doo^ den qcht, maar pm nat ge mij t liefste zijt van alles, wa. r op dte. geheele wereld bestaat. Als Lnj beangst rijt en bij miij(^een'. troost zocht, zou mij jou gedrag tetter «gru- ven. 't Is mij een leverjAbehoefte. om te wéten, dat je nwj vertrouwt, zooals i'- het je doe.” Je‘ nidt vesdrowen. jou niet, de beste van aller w<msehen ?”r Huisterde zij snikken^. ,.Ja, ik wil je zeggen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1