1 korting op dil M IMIBlIf KEN OON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop,, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eMZ. 16774 Vrijdag 25 Mai 1618 67* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. i i shines nf f !l- 3, Gouda ’RINS iLSEN Hl 2^ FEUILLETON. het geheime speelhol orros aard danspaar >Dans! 1 Dit nummer bestaat uit twee bladen. AAR Zn. s; en noemt <lie merika. I 'JES in den I 1LDEN kunnen oorten HAAR- B delen voor 21 •kken ontstaan t of te droog IA AN DAG en FERDAM. (V^ordt vervolgd) UD*«^ 40 10 r ke rd. en; prikkelbaar- onder te weten 901 40 m Haag. zeggenindien niette tegen miij heeft, l^nkrili'ilr nootn" hou- d n deze lik. -g lad. Z07- l iaat ir ’t is dag 25 Mei er Programma Mjfdfilm: eldberoemde te operette - :n: SYDNEY n STEWART HENLACHEN I neel TWEE attracties ADVEBTBNTIEPJUJS: Uit Gouda an onutraksn (bslamanda tot dan bawrtkrini) 1—5 remt» L80, elke rerel meer 0J5. Van bulten Gouda on dan bmorgtaing: 1—5 regela LH, alkn regel meer OJO. Advutantün In bat Zaterdagnuminor 20 ^G^DbM^ t Mi. O, de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot aeor gereduceerde* prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de piaataing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. voor honderden I st per flacon 2.1 voomuuen te Hamburg afieten voor m caiötneele doeleinden Widen gebruut aan wel, of zij ook hadden moeten dienen om Uuiischland. bij militaire operaties een geducht wapen m han- üen te geven en op een geraffineerde wijze den chemisctien oorlog te voe ren. Van officieel® Duitsche zijde laat men ondertusschen uitkamen aat er beeleuiaal geen aanleiding is, dat ao Vollkenboimi zich met de Kwestie be zig houdt hel wordt n 1. voorgesteld, alsof de pnosg een voorraden der firma Stolzenberg slekjhte oarlogsrestanten waren, die ten behoeve van dlej Kleur- stotnijverhietid werdien gebruikt. (H het muisje nog een staartje zal hebben en ol Duilscliliunid. wanneer het buile land zulkfe verlangt,- op overtuigende wijze duidelijk zal moeten maken, dat net niets in zijn schild; voer do en de aanwezigheid der gasvoorraden niets te maken had met ininder vredelie vende plannen, moet wordien ^ge wacht. Van belang is het dial die vroe gtre leider Hier chemische afdeeling bij die inlergeal lieerde milltaiire con- trolwounniissie Miuraour in de Matin een artikel publiceferi in verband met de ontploffing te Hamburg. Hij ver klaart duvrin, döl d® vervaardiging van chloorgas en .pinasgeen vdlgens hei verdrag van Versafiliefc niet verboden is. De Slolzenbergfe^bridk heeft het phosgeen indieètijd van de initergealli- cerde commissie gekocht. Voorts wijst hij etr op, dat, toen^nij bij de1 missiie in functie jMjP'. «Ir nkniderden ten over ‘fc.'gr^vehmardiging tn heilsgeheim door Duifech® chemisch® fabrieken zijn ontvangen. Bij nadar (vnd'eirzoelk zijn deze aangiften echter nooit juist gebleken en de commissie leeft nooit vastgesteld, dat Duitsehland in dit opzicht in strijd met de bepa ling en. van het Verdfiag van Versailles heeft gehandeld. Alles, wat over de vervaardiging van vergiftigde gassén In Duitsehland geschreven is, berust zegt bij <*p temtasi® of oweftendheid BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Tentoonstelling „de Voeding” te Berlijn. De tentoonstelling „De Voeding’’, die ver leden week te Berlijn in aanwezigheid van een groot aantal vooraanstaande persoonlek heden wend geopend, heeft zich reeds in een ongekend druk bezoek mogen verheugen. „De Voeding” is de grootste tentoonstelling- van dien aard, die ooit te Berlijn is gehou den. Zij beslaat een oppervl&kte van niet minder dan 45.000 M2, en op deze uitge strektheid is alles stelselmatig onderge- bnacht, wat met de menschelijke voeding in rechtstreeksch of onrechtstreeksch verband staat. De grootste der tentoonstellingshallen aan den Kaisendamm is gewijd aan de voè- Waar 7 eer of uw karakter geldt, Moet gij maar nimmer vreezen, Om waar en flink te wezen. _wie dat doet, heet ik held. (Nadruk verboden). costumes! n, in Europa rm succes in n Australië ASSY international J imitator VOOR 60UDA senstalling, ederen leeftijd, en drie voorstel- 50, 6 en 8.30 uur oezen Laurence Summers, Rokeby Dan vers en Adolf Tollemache. „Ik verwacht nog een oud vriend zeide West tot de veraamelde gasten „Een afstammeling van het „ancien régime” Te Parijs heb ik beun in mijn studententijd leeretn kennen en nu m jaren niet gezien, doch ik' geloot wei, dat hij in uw aller smaak zal vallen Hij «ai wel dadelijk komen. Terwijl hij nog sprak werd er een ge bel aan de huisdeur gehoord, kort daarop de saHoiuteir geopend en kon digde de knecht „den heer graat de ]a Chflux’ aan. West (rau vooruit om den langen, tamelijk knappen graaf van middelba- r n leeftijd te ontvangen Hij was bruin van gelaat, had don- er, nagenoeg zwart haar, een zwar ten knevel en puntbaard, droeg een zacht gekleurden bril en vertoonde rich onberispelijk kewig in houding en kleed ing. De gedaanteverwisseling was zoö volkomen, dial zelfs Weet die toch op allee was voorbereid een oog - biik verbluft stond en maar niet kon begrijp®», <*»t het zijn vriend, Dare Deverenx. was. dien hij bij het bin- p komen de hand had gxlrukt °ok het geluid der stek» klonk geheel an dere in de ooren. dingsvaetenschap. Een groot deel van het hier aanwezige materiaal over de anatomie van den mensch en de physiologic van de voeding is ter beschikking gesteld door het Duitsche Hygiëne-Museuiy te Dresden. Op <le wetenschap v4>lgt de praktyk. De stad Berlyn bewijst aan de hand van een reus achtig model met beweegbare treinen en schepen, dat zij een der grootste afnemers van landbouwproducten van Duitschlandl en van de geheele wereld is. Het is geheel on- mogelyk hier op te sommen, wat al interes sants de tentoonstelling biedt. In een bij zondere afdeeling wordt de huisvrouw wyee raad verstrekt over de voeding van haar gezin. Ekfcrs toont men ons met prachtige piaten en zeer geslaagde voorbeelden de his torische ontwikkeling van de menschelijke voeding. Een verzameling van alle mogelyke Ersatzmiddelen herinnert den bezoeker aan de droeve oorlogsjaren. De rol, die de voe ding in de caricatuur heeft gespeeld, is niet vergeten. Daumier komt hier in het bylzonder tot zyn recht! Wat leert men at niet op deze tentoon stelling! ‘De Duitsche brouwers herinneren er den bezoeker aan, dat het eerste vracht goed, dat op de Duitsche spoorwegen werd vervoerd, en wel op de lyn Neurenberg Fürth, uit twee tonnen echt Beiersch bier bestond. Interessant is ook de verzameling keukens op „De Voeding”. Men toont ons, hoe de keukens zyn moeten en hoe zij niet moe ten zyn. De meest moderne keukens kunnen hier worden bewonderd naast groote keu kens voor massavoeding. Elders staat hat publiek verbluft voor een reusachtige auto matische broodbaikkerij, alwaar per dag ongeveer 20.000 brooden worden bereid door een personeel van slechts 10 man. Voorts ziet men op deze tentoonstelling in bedrijf een koekjesfabriek, een margarinefabriek, een oliemolen, een graanmolen, een ryst- molen ,een kaasmakerij. De rijksweerbaar- heid heeft een eigen afdeeling met veld keuken, veldbakkeryen en geheele keuken- installaties van een oorlogschip en van een torpedoboot./In een afzonderlijke hal van 4500 M2, die in den recordtijd van 41 dagen werd gebouwd, is een modelstal met koeien ondergebracht. De rysthandel heeft een eigen pavilloen, een Indischen tetapel, alwaar den bezoekers allé mogelijke (gerechten uit rijst worden voorgezet. Wij bezoeken het „bananencafé”, alwaar „bananeragirls” het publiek bedie nen. De ’„Hapug” en de „Norddeutsche Lloyd” toonen het publiek, hoe de passa giers op de oceaanschepen wordfen gevoed. De Mitropa komt voor den dag met de keu ken van een modernen restauratiewagen. Op het terrein achter de hallen zijn zeer be- zienswaardige modelboerderijen, varkens- fokkerijen en pluimveebedryven te bezichti gen. De tentoonstelling blijft tot 12 Augustus open. De ont ellende ramp welke dezer di&geii ie Hamburg plaats heeft gebad hoeft gisteren een onderwerp van| be- spreKina iritgeuiiaakt in die Minister raad. Afgezien nog van het treurig lot der door deze ramp getroffen perso non, vond het Kabinet tot bespreking van deze) aangellegenhiefid aanleiding (,p grond' van de voorsdhriften, vervat iao-e ,welt °P oorlogsnuateriiaad van ‘927,, inzake de fabricage van gifgas ge je mond weü een» meer gélukkig maar mee in en vertel me daar maa. ge mij te zeggen hebt. gen met mijn voorstel Ini het salon was de welwillende gastvrouw bezig met het opleidlen aer jonge burggravin Warden, diet ^en der nieuwste verzen van een dlichiter, d e zeer ,,qn vogue” was, ten gehoon® ou brengen. Terugkomend, moeU. Vida toevallig dicht langs naar ec'tvriend' gaan, d'ia op dat or^en-^ blik een fluistereaid gesprek voer de met Adoltf T'ollemache. De laatste had 1 leivereux iets gezegd en van het antwoord, t welk daarop volgde, ver stond Vidla duidelijk de volgende woorden ,,Ja, ik geloof wel, dat de aantrek- kWijkheid van het sailon daardoor veel grooter is geworden, docb .ik neb nooit veel opgewektheid voor het spel gehad Ik kan mijn tegenzin daarvoor maar niet overwinnen. Waarover hadden de beide heeren. het toch Vida traehtte onopgemerkt naderbij te komen haar gehoor was zeer scherp on zoo veratónd zaj, dat Tollepnache zeide „Zij alleirliefst, hodwel niet zoo heel .fong meer. Wetherby, die idolaat van lm ar is, heeft onlangs vijftig pond aan haar v^Floren. „Domme jongen. Duke-I&reet schijnt dus goede zaken te doen „Dat geloof ik. Menige vogel daar tal van veeren zitten, maai er ook charmant. „Beste Tollenmache. ik vrees, dat ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagablad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Bedactie Telef. 88. Postrekening 48400. '44 -u „Wilt g: nep West „Kuni ""•«e kamer wat D’k boud je misschien Wecrtoe af ,weiet’ dait nu in 6611 krinS n dia'mes en heeren staat en ik d'urï toch niet den gamschietn avon 1 mij zelf in beelag te nenwii. „Dat laatste zult ge zeker wel spo-e- J!LV02T döen- ik 1e felici ‘öeren „„Da wil taUtefiefd r g^,rioe denkeli'jkc’~iMet 'neen’ aan 'vodkamen gerust vriend. Manlid w - dOctl(er J^hartelijj Het „EinspoiuT-procee. Een grootscheepsche zwendeiarij. Na PuiKstereu begint voor do juiy- rco’ iibatiK te Charlottenburg het groot© zviendelproces, waarvoor de naam „Einsponu is geijkt. De 87 beklaag den, Gie terefchl- zullen staan, vorm den een bende, die als spinnen Run proofi „inspoiL.eii en uitzogen. De udders waren ue uil Letlanu. afkom stige Koopman Leopold Beison en n® OojleiJrijker Gustav Baxanyi, die voor den geestelijken vader van ueaen vorm van zwenaci doorgaat. De bende zelf noemde zich Ame rikanen en de zaken die aij ureef „Ametrikaansche zaken Die transac ties zaten meestal zoo inelkaar Een lid van de bende piaatste een ivl ver tend®, waarin aan kapitaal1 racn- tige menscheai groote winsten werden voorgtwpjegeld. Ityvani er een gega digde, dan vertelde de steller der ad verteniie hexy dat hij een partij, poe deren had gekocht en met een zeer ruim® winstmarge weer kon verkoo pen, maar nu in de knel zat omdat nij geen gereed geld iiad oni deu koop te betalen. Wilde men hem dat voorschieten, dan zou het verschil tusachien koop- en verkoopsom worden gedoeld. Het aspirant-sladitofler wendde zich dan in e meeste gevallen tot het adres dat hem w«s opgegeven als dat van den tweeden kooper. Deze beves tigde a's handlanger van dien adver teerder, dat hij het goed geligditnaa of wilde koopen vooraten geoMpdefr prij» Doorgaans vertroulwde de argeloaze <teae verzekering, want de represen totieve iedep van de bende zagen, er allen uit alsof men huizen op hun so liditeit kon bouwen. Was het gen eenmaal gestort, dan weigerde d*koo per heit goed te aldeepteeren ’(vege inferieure kwaliteit, te late levenng of iets dergelijks en de verkooper de steller der advertentie cedeer de den waardeJooaen rotnunel aan den geldschieter, die zich meestal niet eens bad overtuigd of er goede kwaliteit zou worden geleiverd. De bedlragen die die bende in den loop van een jaar of drie heeft bijeen gezwendeld1, worden op 1.6 millioen mark geschat. Hqrhaalddl ijk hebben slachtoffers tegen „Einsponners” civiele processen gevoerd, maar bijna altijd? zondier re sultaat. Van den gedaagde bleek nooit iets t© hallen. En de bende trad zoo brutaal op' dat zij vaak haar eigen slachtoKers 11017 processen aandeed;. Baranyi leeMe van de afzetterijen als een groot heer «n hij had een eerbiedwekkend kantoor in de Frie- driohssfrasse. Bij het bedrog op groote schaal moeten ook poiitiemianne'i be- Dank je zeide Gilford Wbst ein delijk en drukte warm de hem toege stoken hand Zij waren nu in een zijkamer zon der verdere getuigen en hier sprak Devereux van hetgeen hewu op riet hart lag. „Beste ker©i, hoor nu eens naa" lietgeen ik je tei zeggen heb. Jei weet, dat ik zoo ver gevorderd! ben om de ic.entiteit van madiame Ransome, alias Russell, te kunnen bepalen. Voor alles moet nu toegang zien te vei' krijgen tot haar speel salon en om dat Hioej, te berefiken, heb ik gerekend op jou.” Op mij Hdbt ge al eenig plan in het hoofd „Ja, gij weet nu, dat ik niettegen staande jou twijfel daaromtrent, mij goed maskeeren kan. Gij z.jt bekend met Rokeby Danvers en diens vrien den, doe mij nu het genoegen en ge ftan die fieèrm een klein diner. Bij Hie gelegenheid stelt ge faun een goe- oen kennis voor, een Franschman, die de jeugd reeds lang achten den mg heeft, iemand van goede familie, een man van do wereld en tevens een hartstocht®lijk speler. Het overige komt voor mijn rekening Wil het toeval, dat eep der heeren mij onder nieu we vetmomuning herkent, dan stellen wij de gehedle zaak voor als ’n grap, maar ik ddrf wedden, dat niemand <fe fopperij ontdekt. Neemt ge genoe H*t Anti-Oorlogavardrag. Binnen afzienbaren tijd geen bijeenkomst van de commissie-Loudon. De ontploffing te Hamburg. Dd AmeriKaansche ambassadeur heelt op bet departement van buiteniaiid sohe zaken de nota’s overhandigd be- ireffande de uitnoodiging aan Austra lië, Nieuiw-Zeeland, Zuid-Afrika -en Britecb-Iiiulië tot deelneming aan de onderhand elingen inzake het anti-oor logspact. Aan Canada en den leirscnen Vrijstaat rijn reeds dergelijke uitnoo- d’gingen overhandigd! 1 In de nota wordt o.m. ‘gezegd i)e Awikaansche regeering vernam genoegen dat de regeeringen der do- iijiinons het verdfoag zoo gunstig ge zind zijn, nat zi(j dlaaraan individueel wenschten deel te nemen, als behoo- ren'h? >ot de eerste ondferteeketiaars. w^nscht alleen t ge- en wie 2»u cliat het-i elij]jg kind gelukkiger ”unnen nwJcu’S 'WRUj, oude Dertialve. proficiat, amice.” An deat handel daarin. Het Kabinet nam kennis van het rapport van den kijksnuflister van Economische Zaken over het door die Hamburgsche au o rlteaten onroiodlellijk na het gebeurde ingestelde onderzoek. Hij dleeldc ue- <1 dat hij in verband met de vér strekkende bztetekenis van dit ongeDuk' ook uit zijn retesort een deskundige naar Hamburg zal zenden. In dien loop van de in het Kabinet gevoerde besprekingen kan reeds vast gesteld wordien, dat d® phosgeienvoor raden van de betreffend)® firma’s met ten behoeve of in opdracht van een of andere militaire instantie* bewaard' werden. In. elk g val zullen niu de nog aan wezige voorraden blijkbaar langs chieaiusdien weg in allerijl wordien vernietigd- De autoriteiten zullen bier toe te eerder overgaan, daar van de zijui® van t publieK met 'Hem wer i aa gedrongen op het opheffen der bedrijven,, waar de gevaarlijke gassen wordien geproduceerd. Ook die rijksre- geering is er van pacifistische zyde reeds op gewezeai, dat het vervaardi gen en opslaan van gifgassen m Duitsehland niet is loegestaan. getrokken en in verschil lendb staten argwaan gewekt. De vraag wordt dan ook reeds hier en daar gesteW, of de Duitsche iegerautetóteiteh weiTicht 111 stilte groote quanta! gifgassen, zulks in sirijd' me hel verdrag van Versailles, hebben opgeslagen. In het Britsche Lagerhuis heeft me(n er zelfs bij Cham- 'oerlain, den minister van buitenland scha zaken op aangedromgen.dle zaak bij den Volkenbond aanhangig te ma ken opdat deze nai zal gaan of Duitscj land niet buiten -zijn boekje is g- gaan. Chamberlain wil e echter met overhaast te werk gaan, omdat nog niet voldoende oifficieele gegevens ter beschikking staan en een protest al leen gebaseerd kaïn' worden op con crete feiten. Het trekt intusschien die aandacht, dat juist m Londensehie berichten er van. wordt gerept, dat het geenszins is uitgesloten, dlat db Volkenlbondscaad zich eerlang met de ontploffing te Hamburg bezig zal houden. Dat men in Frankrijk buitengewoon argwanen* is, behoeft niet uitvoerig uiteen te wordien geaet. Ook dlaar te lande bepleit mep een serieus onder- Izoek. dat moet uitmaken, of dé gifgas- GOIBSLHE (01 liAM. Naar u.t Genèke wordt gemeld! zal de door jhr. Loudon gepresideerde commissie ter voorbereiding der ont wapeningsconferentie niet meer voor de eerstvolgend® volkenbondkvergade^ ring bijeenkomen. De uirecte besprekingen tusschen de groote mogendheden, die aan de zitting vooral moeien gaan, om de iwaede lezing van die verleden jaar in eerste lezing ontworpen conventie cxjgedijlu te maken, schijnen voor Sep tember met tot een bevredigend resul- kmat te kimnen komen, zoodat Wifieuwd uitstel noodig schijnt. Bovendien wordt van Duitsche zijde Iniet (inieer dermate op spoedige bijeen- n.eping dier conumissie-Loudon aango Tongeii als eenige maanden geledten. Dit hemie-.Twde uitstel zou tot resul taat hebben, d'ait de Volkeh|K>ndsver- gattering in September, zooals ieder Rr, de balans van den stand ^er voorbereiding der oMwapeningsconle rentie zou opmaken, waaraan dian -ie leden van den Bond) zouden deelne men, en waarvan die Russen buiten- gceloten zouden Zijn. Het moet verder geenszins vast staan dat de «omnuissie-Loudian spoedig na de rittjng der Volkjes^pindfcvergaderjng bijeenkomt men ow u daar geheel zal willen plukken Het spel heeft al menigeen diep rampzalig gemaakt en vooral zulk spel. „Komi Vreest gij dat Men moet overal vast in zijn schoenen staan eu ik weet, hoever ik gaan kan.” ’t ,Zou toch verstandiger zijn, zoo gij naar een welgcmeenden raad wilt iuisteren. «Stil Wi/j moeten uit) beleefd heid, ook luisteren, als een dame iets dedaaneert”. Vida had alles verstaan, doch waag de liet niet, haar man iets te vrag°n aangaande het salon in de Dukei-Street Zij vreesde zijn scherpen blik, zij was ongerust, dat een enkel onvoorzichtig woord Item kon verraden, hoeve®! belang zij in die zaak steldle. of hem verdacht zou voorkomen. Zoo bleei zij voortdurend in de onzekerheid of Da re al dian niet wis; w.e Mrs. Russell was. t Was niet waarschijnlijk, dat Lij kon weten, dht de vrouw, die hij reeds zoovele jalren vervolg ad, thans onder een -onderen naam naar verblijf hield in de Duke-Street en todh sidderde Vid£ op het verschrik kelijk denkbeeld, d#t hij eenmaal de volle waarheid mocht weten. HOOFDSTUK XXIV, I Slechts acht gasten waren op het b dren-dmer van GtFord We^t in Ca- veudisb-Square uitgenoodigd en onder

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1