a lil JOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, IHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. i Ho. 16775 Zaterdag^ 26 ii 162 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OU DEWATER, REEUWUK, SCJK Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen II EEUILLETON. HET GEHEIME SPEELHOL EERSTE BLAD. Euwa in heden. i Onze onrust. Pinksteren. rgang 67"Jaa bergambacht, berkenwoude. bodegraven, boskoop, I a-'-*-' I V171 AllVxi T AuX1 J VZOAXV/w 1 «4i I K. on). echt in het Huis" est. ex- (Wordt vervolgd) watertjes of haar-zalfjes. mijn lijaar maar liever vergrijzen, an zeer emstigen i strenge straf op jaren gevangenis- (Nadruk verboden) loliliek liep het discours ,li een Royalist in merg Des drijvers geweldige roede Jaagt rustloos ons voort op ons pad die iets oopgevan '.gij kunt gemakkelijk schertsen Bericht. MAANDAG (2e Pinksterdag) zal de GOUDSCHE COURANT niet verschijnen. Darc, mij te 'romen in. nenkoor en orkest). operettemuziek. Dit nummer bestaat uit twee bladen. dere perspectieven: God, ons aller Vader, de God van Christenen, Joden, Mahomeda- nen, ook der Heidenen. Zij hebben allen aan deel aan Zyn deest en niemand is uitgeslo ten van Zijn liefde, niemanj), die den heer zoekt met ingespannen krachten. Dat is het universeele, het al-omvattende, het niemand uitsluitende van het Christendom. En tot die allen spreekt Gods Geest „zonder aanne ming des persoons. Hij kent niet onze scheidsmuren, Hy, die de harten kent en de nieren proeft. Tot allen klinkt zyn vermaan: komt allen tot my. Wij weten ook, dat veel voor Gods geest wordt uitgegeven, wat in wezen uitdenksel van menschelyken geest is. Woorden als: „Gy weet niet, van welken geest gij zyt” of „Onderzoekt de geesten, of ze uit God zijn”, wyzen hierop uitdrukkelijk. En wie in Nederland geen vreemdeling is, weet maar al te goed, hoe vaak een heilige vlag een onheilige lading dekt. Op den Pinksterdag worde ieder, die ook in het godsdienstige waarheid en vrij heid vragen, versterkt in het bewustzijn, dat zy niet uitgesloten zyn van den Geest Gods. ;e het O. M. het be- r de verklaring van *t groote bedrag op spaarbankboekje. eischte spreker 1 igenisstraf. echt die 29-jarige iDen Haag, gedeti- n.1. het uit winst- iljetten van 1000 Éten tot een bedrag afkomstig van het ichte. verduisterde „Nu, dïv. laat ik in hetnek ipam 1- als ikJ daarbij een gevoelig hart mag be- Dao blijft gij Melykheid, over E bver alles pra- Lgelyk. Vroeger ueven verandert [andere bedoelen j,de vraag. Maar telfde gezegd en hun iggen. Daarom zeker heimwee naar ns denken: „Vroeger het leven, rustiger.” In die uitspraak t de 32-jarige kan- 3., uit Den Haag, :e van verduiste- i van 1000.— ten herdachte bekende >er 1927 heeft de appy, waarby ver- tam was hem naar enheim en van Till halen en. wel 15 bil- van 100. haald (had, is by len om hiervan houden. Hy is naar t daar de 15 biljet- ettendoosje gedaan volgens is hy naar naar de politie ge- y 15.000 verforen hg mede, dat vrien- .dden aangespoord m bewusten dag is ekf toe overgegaan, n door mr. Polman, nde, zeide, ondanks ran verdachte, toch diens houding te 'Ch ten slotte is uit- aweest aan het vol- po'l.itie. Eerst toen is hy gaan beken- •r van verdachte dat hij Liebei- v«n zijn Ie», eui eveneens vordering voor o» voldoen nidt kon. Voort* ‘ij van de ooe- ar bemoeide hij netelt hij aan den Bvraagdi, of do ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertontiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheida-idveitontiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen btf contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. OMXXL Het eerste kwartaal van dit jaar geeft een eigenaardig verschijnsel voor de residentie. De aanwas der (bevolking bedraagt slechts twaalfhonderd zielen. Dit is ternauiwernoo 1 het getal geboorten, zoodat de vestiging boven het vertrek slechts aanrvult het getal der sterfte. Zoo gering was de toename in de laatste jaren haast nooit. Misschien komt er eindelijk een kentering in de zucht om zich in de groote stad te vestigen; mis schien duidt het op een afneming der werk loosheid buiten de groote steden. De cyfers voor Amsterdam en Rotterdam wijzen het zelfde verschijnsel aan en dus is er stellig een al genreene oorzaak. Indien dit zóó is dan is dit een reden tot verheuging. Wy zijn Het diner werd opgedragen en Des dryvers geweldige roede Jaagt rusteloos ons voort op ons pad. Wy spreken veel en gemakkelijk van den tijd van heden, als van een tijd van onrust en gejaagdheid en vrediger, den rustiger, den gemoedelyker tyd. Graag stellen we ons daarbij voor, dat de mensch in dat verleden rustig en genoe- gelijk en zonder ge jaagden haast, maar voor al ook tevreden voortleefde, en dat leven in zichzelf een zekere standvastigheid, een sta biliteit had, die het tegenwoordige mist. Nu valt het niet te loochenen, dat ons leven voortdurend haastiger wordt en in sneller tempo gaat en dat het daarbij, steeds meer van die rust inboet, waarnaar we vaak zoo heftig kunnen verlangen. De ontwikke ling der techniek, die het verkeer, de pro ductie, ja feitelyk alles een sneller tempo heeft gegeven, heeft wel voor een deel die onrust gebracht, waarover we ons =oms be klagen. Maar het is toch maar voor een klein deel. En het is niet die onrust, die daarmee in ons leven gekomen is, waarvan we den meesten last hebben. Het is nu een maal een gewoonte van alle geslachten, het tegenwoordige zoowel als het voorbijgegane om het verleden beter en mooier te zien dan het heden. Die gewoonte kunnen we zich telkens en ieder oogenblik zien openbaren. „Vroeger was dat toch anders”, zeggen de menschen, wanneer ze over de ongezegge lijkheid en brutaliteit der jeugd, over het De Pinksterklokken luiden in breede gal men ovejt een herboren aarde, en nooden allen, die van Christelyken huize zijn, naar de onderscheiden tempels der Christenheid. Daar hooren zy wederom het oude verhaal, hoe een handvol eenvoudigen van harte een drachtelijk bijeen waren, en hoe zy, onder vreemde teekenen, tot de aanwezigen spra ken in vurige geestdrift, in velerlei talen, vervuld als zy waren door Gods geest. Gelyk het Kerst-evangelie zal ook het Pinksterverhaal zyn bekoring nimmer ver liezen: het spreekt tot de ziel der Mensch- heid in alle hemelstreken, in alle talen, onder alle volken. Gelyk niemand de Godheid kan grijpen, zoo kunnen wy ook slechts Gods geest be naderen: het is de Geest, die in ons hart de vurige geestdrift ontvonkt tot het doen van Godswerk op aarde, zonder hoop op loon. Hy doet ons spreken en leven voor een ideaal en het stoffelyke gering achten. Die geest werkt niet alleen in hen, die in sommige kringen zoo gaarne worden aan geduid als de bekeerden, de begenadigden. Niet alleen in de helden des geloofs: profe ten, apostelen vernieuwers, heiligen. Ook in de eenvoudigen van harte, die anderen tot zegen zyn: de liefdevolle moeder in het ge zin, de stille zuster der barmhartigheid, allen, die troost en hulp brengen aan een lijdende en verdwaalde menschheid. Hy brengt niet enkel tot inkeer maar tot terug keer: hy maakt tot een nieuw schepsel. Wat wij voor waardevol aanzagen in het licht der Materie, het wordt waardeloos in het licht des Geestes. Wy aanbidden wat wij hebben verworven, wat wy hebben aangebeden. Ziet maar naar Augustinus, den voormaligen wereldling, naar Franciscos van Assisdë, den vroegeren ryken koopman. Gelyk alle cultureele waarden, heeft ook- het geloof in Gods Geest een evolutie door- loopen. Het oude Israël erkent één God. Jehova, Heer van al het Geschapene. Dit plaatst dit volk verre boven de Heidensche natuurstaten, die den wreeden Baël aanbid den, of den menschenoffers-eischenden Mo loch, of de zinnelijke Astarte. Maar Jehovah is toch steeds een speciale, een nationale God. Het Christendom volgt wel eerst deze Joodsche lyn, maar het opent weldra bree- getuigenverhoor. Bhii, advocaat en anv, die curator zoowel van de ek'bank als van ik voor Cre-r-et. dab die balans ettinootschap niet het passief ook st rente aan oe Jkbank. •000 by de H. T. M. nk heeft gisteren e zaken, welke ver- September van he; verduistering van ran de Haagsche zoeken naar genot, over i de echtscheidingen, feitely ten. Ze hebben natuurlijk was het anders, want het voortdurend. Maar met dal ze beter. En dat is vaak no hun ouders hebben hetze kinderen zullen het ook zeggen we ook met een i dat verleden, dat we ons was openbaart zich onze vermoeidheid ,ons ver langen naar rust Maar het is, ook’ ter be reiking van die rust, die we zoeken, beter, dat we ons bewust worden, dat in het ver leden die rust er evenmin was als in het heden en dat ze alleen te vinden is wanneer in ons de rust daalt, de verzoening, de vrede met het leven. Want zoo al het leven van heden in menig opzicht gejaagder en onrustiger is dan dat van het verleden, het is niet deze onrust, die ons plaagt. De onrust ,de gejaagdheid zit in ons zelf en is een onvermydelyk gevolg van ons zoeken, ons streven, onze onvol daanheid. Wat gefluisterd wordt, wordt het hardst uitgebazuind. zegt de dichter. Maar die roede is de eigen begeerte, de eigen onbevredigdheid, het eigen rustelooze zoeken, dat ons niet op adem laat komen, maar ons voortdryft tot- nuemen liet v etleüeii Utn wenkt. Want wy, menschen, wy allen, htnz- ben nooit genoeg aan het oogenblik, het tegenwoordige. De werkelijkheid, die we doorleven bevredigt ons niet, blyft beneden het peil onzer verwachtingen. We droomen van een vollere heerlijkheid^ van een vol komener geluk. En tot het laatst toe zien we uit langs den weg der toekomst, of het nog niet nadert. Maar byi dat uitzien blyft het niet. We werpen het bereikte weg, dat ons niet voldoen kan en zoeken, werken om iets anders te vinden. Daar is een goede kant aan. De onvoldaanheid met het leven, die een bewys is, een bewys kan zyn ten minste van ’t ideëele, het voorname van ons streven, houdt ons actief en werkzaam, maakt, dat we hooger trachten te grijpen en beters te dóen, dat we onvermoeid arbeiden aan de ontwikkeling, aan den vooruitgang van het leven. Maar deze onvoldaanheid brengt «tok de onrust, die ons vermoeit en doet ons telkens weer het goede en schoone voorbyzien, dat in het heiden' leeft. In het verlangen naar het betere, het schoonere, het volmaakte, dat we droomen, gaan we vaak zooveel geluk van het oogenblik onge merkt voorby. We geven ons niet aan dat oogenblik, we gaan niet op in de gewaar- wa'ien”, zeide A<lk>lf. leder zijn keüs. e&uwig jong.” „Ocfi graaf”, zei die West, vun ’t laatste gesprek had gen, ,'.gij kunt gemakkelijk me+ gevoelszaken, ge zijt immuers nop it verliefd’ geweest.’ „Ik niet Welzeker. Als ik mij iu t vergis, zelfs drietmaal dkxch dat was tussetoen mijn twintigste en vijfentwin tigste jaar. Hebt ge dan die kleine Lizette vergeten?” „Nooit hooren noemien’', diachtWest doch luid sprak hij „Dait was geen liefde, dat was lou ter tijdverdrijf, maar bennind, werkt lijk bemind hebt gij, van zoo ver ia weet nooit.” „Nu, gij kunt wed gelijk hebben ik weet niet juist die grens van liefde en amusement te bepalen Ik weet wd. dat ik indertijd tranen heb Ge stort ower 't verlies van Désirée, maar toon was ik niet ouder dan Iw-ee en twintig jaar. Neen, neen. West, ik •-blijf er bij wie oud' wil worden, moet niet hartsiochiteflijk afijn?’ „Dat is gemakkelijk getoqgd, als men in *t geheel geen her heeft, maar gij maakt u zelf slechter dan gij zijt, de ’a Chaüx’ wordingen, de gevoelens en indrukken, die dat oogenblik ons als opdringt. En we laten den beker der vreugde, die dat oogenblik ons biedt, ongemerkt voorbijgaan of drinken haar niet leeg met die volle teugen, die het drinken ervan tot een zaligheid maakt. We haasten ons langs den weg van ons leven vooruit naar wat er ginds in de verte aan verlokkends schynt te schitteren en zien niet wat voor schoons er bloeit voor onzen voet, noch waar liefde en vriendschap ons terzijde noodigen voor een heerlyken feest dag. Terwijl we het geluk najagen, dat we hopen, hebben we geen tyd voor het geluk, dat zich ons ongezocht aanbiedt, niet voor de wondere genietingen, van het oogenblik. Het is onze eigen onrust^g^yolg van de on voldaanheid met wat we vonden en van de verwachting voor het toekomende, die ons belet het geluk te genieten, dat we bezitten konden. En we blijven de zoekers en de ho- peloozen vaak, die ons leven lang het droom beeld najagen van een toekomstig en ge waand geluk, totdat we aan het einde van onzen levensweg nog nauwelijks begrijpen, welk spel onze eigene hoop met ons gespeeld heeft. We kunnen er nooit geheel aan ont komen. Des dravers geweldige roede blyft ons dryven en maakt ons leven onrustig en vermoeiend. Maar het is w^l mogeiyk toch om wat beter om ons heen te zien. En wan neer we dan oog krijigen voor de schoonheid der werkelijkheid, dan kunnen we soms stil staan op onzen weg en genieten van de van het leven, ieder bloempje en, heb- en iedere zonnestraal aannemenoe um- dankbaarheid van wie weet, dat het geluk, dat we najagen een droombeeld en alle ge luk op deze aarde onvolkomen is. We moe ten blyven streven. Maar we moeten trach ten by dat streven naar het toekomende nooit het heden te vergeten. Dan zullen we iets kunnen wegdoen van de onrust, die ons kwelt. INBOUW, wtentoonstelling iblik. ber ai.s. zal dopr (Wik en Ornstre- shet Maatschappij 'rootè land- en g georganiseerd itterschiaip van Z. i Bwienlandsciie Mr. J. B. Kan, der Koningin, in oU.and, Jhr. Mr. m uitvoerig eiere- waarin de ver- uimbouwspecialis autoriteiten heo- Deze tentoon- ;ende afdteelingea ichaipen,, varkens, lijnen, bijen, ak- W, fruitteelt, zaad uur, bloemisterij, organigBtie enin- haiwel en nip e-prijzen vford^- sen zilveren me- Koningin en een igin-Mioedler. iteljng zal op 12 eene vergadering dier Hollandsere ndlbouw. Vooris eon hardldraverij i door die hard- Prins Hendrik” Mirs hippique s" ptember Carou- acoujrs van boe- ABGNNEMENTSPRIJSs per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de '«worging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad .110. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARK1 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, «len boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Adnun^trahe Telef. Inters. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Zoo liep het gesprek, nu over dii en dan over dat en hetzij de graal inderdaad een egoist was, he zij 1 ij zich daax zoor gaarne liet doorgaan, nij toonde zich een aangenaam prater, die veel gezien had' en ongetwijfeld zeer rijk moest zijn. En toen 't geselsenap van dokter West huiswaarts keerde e m t prachtige winterweer oen gedeel te van den weg gezamenlijk afb gde, naanem banvers en Summeirs va.i hun nieuwen kennis afscheid met den bar- telijken wensch spoedig elkander w*- der te ontmoeten. Graaf de la Chaux w oude in een deftige straat in Mayfair, en een stee- nen trap aan het achterhuis leidde naar eem erngen, duisteren doorgang. Uil bedoelden doorgang Wwann een haj;? uur na het huiswaarts keere» van de.i graaf een langen man in een grooten pels gewikkeld op straat. Het hebt van een lantaarn bescheen een b ond hoofd eh e*r baardeloos ge zicht. I „Reeds één uur” sprak hij op zij' horloge, ziende, ,,ikl zal tocb niaar eeps naar Mrs. Pemberton gaan, on» te ien o- Vida nog niet weg is.” Hij bewoog rich weder in de rich ting van Piccadilly, kwam in He Strat- ton-Stmeet en bevond' rich, vijf minuten later in de met gasten ovefcvu'.de z& len van Mrs. Pemberton, waar hij Vi da ontdekte in een toilet van rlver- grijze zijde, in een opgewekt gesprek ..WCHEWRAW: pasten begaven zich naar de eezagl. i raaf de lai Chaub, die het Engeisch viij 'wi&l sprak, cSodli met een gepr teerd vreemd accent, toonde in ieder opzicht een gezellig dischgenoot te zijn, door en door een man van de wereld, een weinig spotter, ma'ar ze.er geestig, z^er beschaafd en, zooals Lau rence Summer» dadelijk gemerkt hgd oij lang geen vreemdeling aan de groene tafel. Ook over politiek liep het discours Hij toonde zich een Royalist in merg eti been, doch moest aan de andere heeren &ewonnen geven, dat bet Ko ningschap in Frankrijk geen kans op h stel meer *'on hebben. Ook hij had eens dien zoe.en droom' gehad, doen zooails hij meer in 't bijzonder tot den jongen Tollemaehe zei de op twintig jarigen leeftijd gevoelt men n eerst op veertigjarigen leeftijd denkt men.” „En voélt dan tevens merkte Adlolt lachend aan. ,,'t Is niet ónmogelijk, maar he‘ is zeer verkeerd”, meende! de graaf. „Gevoei vermoeit m maakt het haar grijs. Ge> ziet naar mdjn haar; ja, diai is nog geheel donker,, ofschoon ik rdedb een goed eind over de veorug ben. dat komt, omdat ik allee wat naar gevoel «verheit, steeds vermeden eb, daarin bestaat het geheefe geheim, t Is proefondtervindblijk veel voor- neftelijker dan alle mogetijke haar- 45 - „Hoe maakl gij het oude vriend vroeg de graaf in het Fransch. „Ik hoop niet, dat ik op mij- komst heb laten wachten en verzoek als dat ’t geval mocht zijn mij wel te cuseeren.' „Gij komt volstrekt niet te laai, amice”, antwoordde de dokter, d.c moeite genoeg had om a'l zijn ernst te bewaren. „Mag ik u met dOzei heeren m kenns stellen?’ Onopgemerkt onderzochten dte' oogen achter den lidht-blauwen bril al gezichten, die Imet Devereuirt even vriendschappelijk omgingen als onder- 'ing, bogen zoo pllechtstat g a’s bij ontmoeting gebruikdijk is. „’t Gaat goed”, dacht de gewaande graaf tevreden. ,,Tk kan mij overal en aan iedereen onder deze vermomming presenteeren, zonder vrees van n - mwI te worden. West zelf zou niet geweten ebben, wie hij voor z’ch jag, zoo ik hefn' niet in het gehe’m l ingewijd.” niet zoo vóór diensnellen groei der steden omdat het voor een deel zeer weinig kapi taalkrachtige personen zyn die hierheen trekken en zy op den duur meer kosten dan zy inbrengen. Tegenover dien geringen aanwag der be volking staat weer een zeer groote toene ming van het aantal woningen. Die bedroeg In het eerste kwartaal achthonderd. Aange zien voor twaalf honderd zielen slechts drie honderd woningen noodig zyn is de voorraad dus weer met vijfhonderd vermeerden!. Bovendien zyn er op 1 April 3300 nog in aanbouw waarvan een zeer groot deel vóór den winter gereed komt. Het gemiddelde aantal bewoners per woning is nu gedaald' tot 3.98, een cyfer lager dan het ooit is ge weest, waarschijnlijk zelfs lager dan in den tyd toen het heette dat er een overcompleet was. Wanneer in de zelfde verhouding het verdere jaar voortgaat dan i8 het te ver wachten dat aan het eind daarvan een toe neming der bevolking met vijfduizend zielen is bereikt en een groei van het aantal wo ningen met 3500 a 4000, d. w. z. een twee duizend vytf en twintig honderd meer dan noodig is voor dien aanwas. Het gemiddelde cijfer voor het aantal personen per woning daalt dan tot 3.96. Op deze verschijnselen wijzend, meenen wy te mogen concludeeren dat er spoedig een 'betere toestand op de woningmarkt zal ontstaan die door een daling der huren moet worden bereikt. Als deze brief in de krant staat naderen wij de Pinksterdagen, die dit jaar juist zóó vallen dat ze de opening van het zomersei zoen kunnen vormen. Het ie nu maar te Ire^vorme2^ il0U('en en 060 en' gaan open maar in de. dagen die ons nog van Pinksteren scheiden mag de zon wel eens flink schijnen om de temperatuur van het water te doen stijgen. Op het oogenblik is dit nog zóó dat een bad allerminst aan lokt. Als aan het eind van den zomer deze temperatuur is bereikt gaat het nog wel omdat men er geleidelijk aan gewend is, maar om -er mee te beginnen is het niet bizonder lekker. Het groote openluchtbad in het Zuider- park is reeds een week eerder opengestebi. Ook daar zal het er alles van afhangen of de zon het water koestert. Wie van zwem men houdt moet als hij in den Haag komt, I niet verzuimen dat bad eens te bezoeken. Het is iets heel bizonders. Even voorby Ryswyk in de richting van den Haag gaande ziet men aan de linkerkant de torens van dit bad, dicht langs de spoorbaan. Het ligt dus vlak bij het station en het is de bezichtiging alleszins waard. Meer dan honderdduizend baden zijn er per jaar genomen sedert het twee jaar ge leden geopend werd. Hoezeer daardoor dél hygiëne bevorderd wordt kan men zich voor stellen. Geen verschijnsel op gezondheids gebied is zoo belangrijk als de toenemende zx)O t scheen, nrel een ïetila» dames en heeren. Eeui glans va» vreugde over toog naar gelaat, toen zij haar echtvriend zag ,,Hoe lief van je, <te» je ni.j nog komt afhalen Dare sprak zij. „We moesten u-u, 'unkt me. maar da.'elij.i naar huis gaan.’’ Zoo had xij op die partij sierlik, stralend en gelukkig gesdienen, wan zij was dat eerst iwjerkelijk, terwijl sij net haar echtgenoot huiswaarts fed In de auto hing zij in zijn armen, leunde me. haar hoofd tegen zijn hors en slaakte een zucht van verlichting. t Werd' mï/ daar ai te vdrmoeiend' zei" zie. „Welke goede engel, Dare, heeft je ingegeven, om mij te 'romen afhakn?' ,De~lfde ngel, de nnj reeds zoo dikwijls heeft gelokt naar de plaatsen wkar gi.i waart, jn schut. Maar waar om ging je dan naar die pa-t'J. ie liever had willen thuis blijven-. O, ik had ook niet veel gen'oei>“ii Ir thuis te,blijven, terwij je uit was. üaarom ging ik naar Mrs «Pemberton maar ik was daar nauwelijks oen ha't uur, of ik vond alles even vwzelcw'- Ben ik niet zeer grillig van aard Dare.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1