ken! anten iHELD NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWEKKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 10776 Dinsdag 29 Mei 1928 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen chines EEUILLET0N. 53, Gouda anaf fSII- 25.-. het geheime speelhol UW- ningen NG'S AMINE :TTEN in dit Blad. 97»Jaargang rrcu» ■n men lijdt. HOOFDSTUK XXV, 40 In het vlakke land verbeeldt de heuvel zich, dat hij een berg is. door een Rus terug zal wor- ere gevallen. lI thuis, en dan Bvuimen door J). Ft. iUHE KKACHTi'lL* tderbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond en eere-diploma’a. Ip ad toeneming. Gega- Door Artsen aanbe- ele dankbetuigingen. 00 stuks 3.50, 200 huis onder rembours mstwissel. »estr. 21. Den üaat. bare. Bovendien, lieve man, weel je wel, «lat ik ook het recht mol hem, om „Stil. Zeg dat niet. Je hebt redn óp mijn volle vertrouwen, mijn schat, *n e .ns aal ik je zieker al es, alles op helderen.'’ (Nadruk verheden). geneesmidde- ;e vragen aan in de Medicij- iote Markt 7, NOORWEGEN. Een onwettige bouwvakarbeidersstaking. Te Oslo en andere groote steden in Noor wegen zy'n de bouwvakarbeiders in protest staking gegaan tegen de scheidsrechterlijke loonuitspraak. iDe uitspraak is bindend en onaangetast en het vakvereentigin^scongres em ook het bestuur van den bouwvakarbeidersboml hebben hun leden voor de gevolgen van een onwettige staking gewaarschuwd. De regeering zal eiken werkwillige be schermen. Zij waairschuwt de stakers voor het gevaar eener bestraffing. De „Italia” in nood naar Siberië afgedreven? Hulpexpedities georganiseerd. Een radio-station, dat door de roepiet- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaonkring): 1—5 regels f 1J0, elke regel meer 0.25. Van holten Gouda en den bexorgkring: 1—5 regels 1.56, elke regel meer MO. Advertentiin in het Zaterdagnummer 25 btfalag op den prijs. Liefdadigheide-adveitentita de helft van den prtya. INGEZONDEN MEDE DEEL IN GEN: 1-4 regels 2.05. elke regel 1 T Z de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bty contract tot «eer gereduceerde* prjjs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkonut van «oliede Boekhande laren, Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Itexorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkant oren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Teief. Interc. 82: Redactie Teief. 88. Postrekening 48400. slapen.' Dare. i zen. „Goed dat heb ik er vrede Maar - M-tl’ zeggen, Vida.” te. bleekzucht Maag of zwaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, rer, leverstee- e ziekten van De verwarring in China duurt nog steeds voort en kan noig tot allerlei verwikkelingen leiden, daar aangenomen wordt, dat binnen afaienbaren tyd de beslissende strijd om het bezit van Peking zal worden ge voerd. Daar in beginsel de inbezitneming zoowel ’van Tientsin als Peking door de nationalistische troepen excessen in het leven kan roepen en Jiapansche levens daar door gedeerd en Japansche bezittingen ver nietigd kunnen worden, meent men te To kio, dat er alle aanleiding is bizondere waakzaamheid te betrachten. Japan gaat ijverig voort troepen naar China te zenden om by de hand te zjjn, indien buitensporig heden een ingrijpen nootzakelijk -mochten maken. De Chineezen zelf zij hebbeji deze op vatting meermalen onder woorden 'gebracht en zelfs in een protest aan den Volkenbond geformuleerd gelooven niet zoo erg aan Japans onbaatzuchtigheid en zijn veeleer de meening toeged&an, dat de verwarring in China den Japanners die gretig aange grepen gelegenheid biedt zich duurzaam in China te nestelen. Het merkwaardigst is ondertusschen Japans houding met betrek king tot Mamtejoerye. In een nota heeft Tokio nad nikkel ijk te kennen gegeven aan de in China elkaar beoorlogede partijen, dat de strijd in geen geval mag overslaan naar Mandsjoeyye. Wanneer dit desondanks toch mocht gebeuren, zal Japan niet dade loos kunnen toezien. Ook op andere wijze bemoeit Japan aich met den burgeroorlog, zoqdat bezwaar! an witer omgang iidrn alsi graal de la Chaux veel gelegen schieen, volkomen ingepalmd. Zij hadden zich des te lie ver bij hem aangesjl-oteii, daar zij van dokter West gehoord' hadden, dal de graaf zber rijk en een hart»lod)tpijjk speler was. De weg naar het salon van Mrs. Russell was voor hem ge opend. Intusschm heeft het speie van twee verscftifltendb rolleta voo-r een jong gehuwd man zijn eigenaardige» bezwaren en moeilii|jk heden. fleJukkig niet in ’t algemeen, doch slechts in dit bizonder geval i» het in de groote wereld een njgt zelden voorkomend verschijnsel, dat de getrnwwdie man nu en dan ee a onjd, som» wel een ganschen nacht doorbrengt, in gezelscliap van jonge lieden. Ook op Vida's lippen kwam ‘air- omtrent geen enkele vraag, veel min der een v.erwijt. Zij vertrouwdie haar Mi volkenen en in alle» en' moest daarbij tot zich zelf zeggen-, dat Z'j geen recht had om zijn doen of la .en te witten welen, zij, die hem een groot gefveini had verborgen geltouden Maar Devereux zelf wilde niet, dat er van zijn kant geheimen zouden be staan voor Vid& en niettegenstaande oat, oordeelde hij het beter eer» dan alles te vertellen, waumder hij zijn doel zou hebben bereikt, waarvan hij nu reeds» het einde meende te nade re». 5 mee. één ding moet ik je toch Vidn.” "jin dat ie?” ,,Je doet me nooit een» «en vraag of maakt mij geen enkele opmerking over mijn veelvuldig uitgaan en lang L’itblijv^n. Ik iwieet, dat je mij ver trouwt en toch verwondert het je mis se' den, dat ik je nooit zeg, waar ik geweest ben, niet omdat zoo iets be paald noodig, maar omdat het zoo na tuurlijk is, terwijl je her- mij altijd* doet.” „Nu, ik heb er wel aan gedacht, frnaar zeide tot mij zelf, dlat je wellicht zaken ha<», die mij niet aangingen, >en zich te sn als het rzwakt is; algeheele zal dan bbeii. sbTamine 'ijn in hun bijzonder aar zij het men zuive rde zenuw- d en krach- De vitami- heilzaam eer een dooa zenuwgestel inderdadigc betalen wij rug na ont- edlfce doos. i rloozen van f 2.50 bij de potbekers cn ten OLLANDSCHB 4DUSTRIE Ml) rcast Vkc'i - Den Haag BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLANÜ. De Oceaanvliegers. Fitzmaurice door de regeering uit- genoodigd. De Vossische Zeitung deelt mede, dat de I Ryksregeering aan overste Fitzmaurice een uitnoodiging heeft doen toekomen om met de beide Duitsche Oceaanvliegers Köhl en von Hüneveld op de terugreis naar Europa een bezoek aan Berlyn te komen brengen. De uitnoodiging is door den Duitschen ge zant te New-York, von Prittwitz over handigd en door Fitzmaurice aangenomen. De drie mannen, die gezamenlijk den stou- 46 - Grillig is het woord niet”, zeide I'vvereiux ^en nveinig somber, ,,wél Veertien dagen na' hun «erste ont r.ioetmg waren Rokebey Danvers ui monsieur de la Ónaux intier e vnen- dten. Zeifs del stugste Engelschman was mieded.eeizeahi geworden tegen over dien ninemeiiidlein Franeehen graaf i lies t« meer du» de uit zich zelf reeds i zco leivensdustige nokoby Danvers. Op zekeren avondl bralchit de a Chaux het dïsoours op het speel sa Ion van Mrs. Russell, waarover zijn ken nissen reeds zoo dükwijls» hadden ge sproken. ,,Ik twijfel uie»t, dat ik u daar an introduoeeren”, aneende Danvers, doch eerst moet ik daartoe haar vergun ning hebben. Mrs. Russell is zeer voor zichtig en ontvangt niemand1 wilens naai» haar niet van te voren is meder?edeeld tegelijk met de verzekering, dat hij een „habitué” van de groene tafel is Die dame is bepaald veefleischend en gij kent mij waarschijadijk niet lang genoeg. o»m mij nM een gert». gewe ten te durven aanbevelen rusteloos „Goed!, morgenavond aal ik thui» b'ijven, ook al bep je er niet.” .}Ik ’blijf uwgenavoitdl ook thuis, Mhdflief. ik zaï je blijven moet je iets voor mij spelen, Vida,.” „O, dat zaïl heerlijk zijp..., zooals vroeger jn sj>an(|e. Jammer, dat hi ar de oranjeiboomon en de zachte lucht ontbreken. »Wjj kunnen immers weer naar Spanje gaan, als je daar zoo gap’*ne W eh| zag haar vo-r- Mbejuli in ’e oogen, d'ochi zij schudde "et hoofdi. »0 neen”, zei ze. ,,Ik zou niet lang J®JTist kunnen verdingen. Mijn ge. •wie le>n is een reizen en trekken J^West en rifet heb ik zelden gevon- T»- Toch wifldle ik, dat ik haar vin <kn kon?’ Wedierom zuchtte zij. Ditmaal zon- het zeif te weten en ’t was nu ni0t als kort te voren, een zucbit van Japan 6 ,.w neemt. De Zuid-Chineezen, de zegevierend op rukkende nationalisten derhalve, hebben zich in vei»ban<l met de houding, die Japan aanneemt, zelfs genoodzaakt gezien de heer Woe naar Washington te zenden, teneinde in opdracht van de Koemingtang de aandacht der Amerikaansche regeering te vestigen op Japans optreden. Woe heeft de regee- ring van Coolidge er dan ook op attent ge maakt, dat het verbod van Japan aan de Ohineesche troepen, om hun intrede in Mandsjoerye te doen, indruischt tegen het negen-mogedhedenverdrag, dat een jaar of xe® geleden te Washington is gesloten. De Zuad-Chineezen wenden zich by voor keur tot de Vereenigde Staten, omdat de len als nummer één bedoeld verdrag, het welk de onschendbaarheid van China garan deert, hebben onderteekend. De strekking van Woe’s missie is dan ook Amerika erto? te bewegen Japan op het onibehoorlyke van lijn gedrag te wijtzen. In de Vereenigde Staten is men dan ook niet bizonder met Japans verdachte be langstelling voor de Ohineesche zaken inge nomen, daar men vreest, dat, wat thans door Tokio als een tjjdeljjke en vreedzame maatregel wordt voorgesteld, geleidelijk Dare Devereux besüoot reeds spoe dig part’j te tne&ken van zijne t ver «rtMiMiiing op het diner van Gi'ford Weet. Hij had de drie jong0 mannen Mioch’ haar schoonheid niet' dien man, dien zij lief heeft, en haar zelf ten vloe’' zijn getwe'est. Zoo kwam hij op zekeren nacht te gen twee uur thuis van een heeren- parfi|j bij Summers, waar hij als graaf de la Chaux was verschenen en 'aar b (nog licht in> Vida,’s kamer zag, trad, hij die kamer binnen. Ook Vida was nog niet laing thuis en zat Hu, in een peignoir gehuld, in een fauteuil te lezen. Met een gezicht, dat opeens v rooslijk 'werd1, 'reikte zij h«h> haar handjjei toe; hij knielde aan haar zijde en kuste haat hartelijk. „Vida, kindlief, je moest niet zoo laat opblijven; je moest reedb lang alnnMi)'” ,Jk ben natuwelijks een uur th is, i'" wilde gaarne dit boek uitle- De chaos in Ohina, Amerika en de houding van Japan. za uitloopen op een permanente militaire 'bezetting van uitgebreid Chineesch gebied, i Vooral het feit, dat Japan voor zich bizon- dere rechten in Mkiulsjoerije opdacht, kan de goedkeuring der Amerikanen niet weg- dragen. De onwelwillende houding der Ver- eenigde Staten tegenover Japan maakt te Tokio begrypelykerwyze een weinig gun- strigen indruk en slagvaardig hebben som mige Japanners al betoogd, dat Amerika er beter aan zou doen eens te kyken naar den balk in eigen oog. Daarmee wordt klaarblijkelijk .gedoeld op de Amerikaan- sche interventiepolitiek ten opzichte .van Nicaragua. Dat Amerika Japans politik in China desavoueert, blijkt nog pit eèn aiwler feit; Amerika heeft namelyk langs diplomatie- ken weg te kennen gegeven, dat het zich niet kan vereenigen met de wijae, waarop Japan meent zyn onderdanen in China be scherming te moeten verleenen. Aan de Japansche troepen is zelfs het verzoek ge richt Amerikaansche burgers en het Ame rikaansche gezantschap njet te beschermen. Immers: wanneer de Vereenigde Staten de bescherming aanvaardden, zou dit betteke nen, dat onrechtstreeks Japans houding werd goedgekeurd door Washington. De Japansche troepen te Peking hebben dan ook order gekregen de Amerikanen niet bij te springen, zelfs al worden zij de dupe van aanvallen, die van Chineezen uitgaan. Een en ander heeft een onaangename stemming tusschen Amerika en Japan in *t leven ge- dljk gezegd kan ^’ord^^dat rpenei^]^^do^y^L|UH^ramj^ i» door «traliteït nauwgezet uitspraakoe- kend geworden van Kellogg, den Amevi- kaanschen minister van buitenlandsche zaken, die ontkend moet hebben, dat Japan biizondere aanspraken in Mandsjoerye mag laten gelden. Men kan er dan ook van op aan, dat Japan’s antwoord op Kellogg’s voorstel inzake een anti-oorlogspact door een en ander ten zeerste zal worden beïn vloed en dat daarin vermoedeljjk een re serve zal wonden belichaamd, welke zich met Japans recht, om in Mandsjoerye tus- schenbeide te komen, bezig houden. udueunendheid, een mmoodüging dien de te wonlen gericht tot dit congre», °-i zij zag dJeze met groote bereiciwil- liglueid aanvaard. Trouwen?, reed» m t t nagaar van 1923 kwam de inter- nalioiiiaie Raad deze Unie, die alle (bijikatiM dertig) landen omvat, die in de Unie zijn vereenigdi, tê u-üraven- hage in hot Vredeepale».» oijeen. Gelijk reeds is medegedeeld», zal de opetyngszitling op Maandag 2 Juli in do Ridderuaa»!, daairtoe dtoor d<e regee ring beschikbaar gesteld, plaats vin don het secretariaat van het oongree ï,al daar zijn gevestigd. De zittingen zoowel van de cammwiön al» van net congres in zjijn geheel zullen m de aearopvolgencie dagen in de lokalen v«n de Tweed's Kamer der Staten-Ge- neraaU worden gehoudendeze zijn daartoe beschikbaar gesteld, hetgeen uiteraard voor dit congfeb een groot voordeel beteekent. Op Woensdagavo J 4 J»udi zal ter gelegenheid van dit con gres, door de Union, met m^dewer- KiiMZ van die „Véreenigiing voor Vol kenbond en Vrede” en. haar Haagsche a Weel ing, een groote openbare verga dering worden georganiseerd, waarop sprekers van internationale reputatie zich zullen doen hoor en. De namen dezer sprekers en dé plaats der ver gadering "uilen te geftegenertij n nader worden med'egeriieeld Er heeft zioh, ten einde uit a«le kringen der bevolking dit congres wel kom te heete», een Nationaal Comité gevozmd, dai ondier leiding staat van mr. J Limburg, voorzitter van o ,,V«reeniglng voor Volkenbond» en VredO” President van het uitvoerend comité voor het congres is de heer H Ch. G. J. van dier Mandiere, al^e meen secretaris van de „Vereenjging voor Volkenbond en Vrede”. Oud-Minister Cohjn. Een brochure over de Indische staatsregeling. Uik Soera ba ja wordlt aan Anela gö- meldi, dat volgens jiet Soer. Hbl. do heer Colijn gereed is gekomen met de eerste hoofdstukken van een bro ei ure, waerin de voorstellen lot wij ziging van die Indische Staatsregeling worden behandeld. Schrijver conclu deert, dat tegen aanneimiing van de voorstellen geen bezwaren bestaan e hij acht hiet thans bestaande sys teem de inlanritecfte imeerderheid in den Volkenbond» wel aanvaardbaar. Illj verklaart, dat dleaei zaak dioor zon verbrande Nedlerlandiers vroolijk is op geblazen en adviseert tenslotte tot in stelling van een uitgefjreidie gemeng ae cornmissie van Europeanen en In lander», jowel in Nederland als h. Indie, Pïe tot taak zal kriljgen het in stellen van een onderzoek naar <*e mogelijkheid van een algeheel0- wijzi ging van de grondslagen. ten tocht over den Oceaan hebben onder nomen, zullen ook gezamenlyk in Duitsch- land welkom worden getteeten. Het nauw keurige tjjdstip van hun aankomst in Duitschland staat nog niet vast, evenmin als trouwens het programma van de be groeting tot in alle détails. In ieder geval echter zullen de vliegers door den R(jk?>- president worden ontvangen. Een Junkervliegtuig, verongelukt. Drie inzittenden omgekomen. Zaterdag is nabij, het dorp Eich, in de nabijheid van Elberfekk-Bsrmen, het Jun- kerverkeersvliegtuig F XIII van het tra ject DortmundFrankfurt a. Main door tot dusverre onbekende oorzaak neerge stort. Toen het toestel met een hevige n slag tegen den grond stootte, vloog het in brand en werd .geheel vernield. De bestuurder, de piloot Hoffman, en twee passagiers de heeren Lippert en Ruu-, ge uit Dontmundi vendun den dood in de vlammen.. Licht gewond* werd de heer Hunnereteh uit Essen, ongedeerd bleef Mevr. Benhou uit Dusseldorff. OOSTENRIJK. Hela Kun wordt ,niet uitgeleverd. Per Russisch vliegtuig naar Rus land. Blykens berichten uit «Weenen heeft de Oostenrijksche regeering aan Bela Kun medegedeeld, dat hy, als--Praag en War schau ermede accoord 'gaan, sisch vliegtuig naar Rusland den gebracht. De Hongaai-sche drnfc op de Oostenrijk sche regeering tot uitlevwing. kan men dus Een nader bericht meldt dat Bela Kun voorloopig in vryheid 'is gesteld. HONGARIJE. Prins Windisch-Graetz heeft gratie gekregen. De amnestiewet is bij besluit van het Hooggerechtshof ook op prins Wjndisch- Graete van toepassing verklaanl, in zoo ver het de 'gevangenisstraf betreft. De prins moet de hem opgelegde boeten echter betalen. (Wordt vervolgd; -v'£ BINNENLAND. Unie van Volkttnbondsvereen. Jaarlyksch congre» in Den Haag. Van 30 Juai tot 7 Juli wordt te ’hKMveniiiage Geft jaarlijks congres van de „Union deze Unie, dio allo (bijkan» dertig) Runden omvat, Société Ces Nations gehoudien. Dit congres omvat de vertegenwoordigers van de ereanigingein ter prqpageering van oe Valkenbo1 dsgotiaclde en den Voi- l eoibondsarbeid in do verschuilende landen -Sedert 1919, toen het eerete congres van de Unie, op internationalen lees* geschoeid, ie Brussel werd| gehouden, zip bijetvitóomsi.en geweest te Milaap, te Genève, te Prapg, te Weeuen, ie Lyon, te Warschau, te Londen, to Abeijybtwith en te Berlijn. De „Vereeniging voor Volkenbon' en Vredteidie als die Nodierlandscne sectie van dez<e Unie dieut te worden besdiouwd, meende, dat voor 1923, internationaal jaar voor Ne ertand» bq lilllDSLHE COURANT ters A.S.R.A. 03 geïdentificeerd werd als wordende bediend door een lid van den per- soneelastaf der „Universiteit van het Verre Oosten” te WJadiwostok, zond gisteren in vier talen hulptroepen uit voor de „Italia”. Het bericht, dat hier en te Portugal op gevangen werd tousachen 5.05 en 7.4»0, luidt: „SXkfi. A.S.—R.A. 03. Luchtschip „Italia” met generaal Nobile in nood. Luchtschip voorzien van draadlooze op golflengte van 4045 Meter. Onmiiktellyke hulp verzocht.’ Een Reutertelegram uit Sattle meldt d.d. 28 dezer: Geen van de ze8 d-raadlooze stations der Amerikaansche marine in Alaska hebben iets van de „Italia" gehoord, ofschoon de berichten, door het expeditieschip „Citta di Milano” uitgezonden wel voortdurend ont vangen Worden. VER. STATEN. 222.495.000 dollar. Het huis van afgevaardigden heeft het wetsontwerp tot belastingverlaging met 222.495.000 dollars goedgekeurd De wet gaat nu ter onderteekening naar Als uit den dood herrezen. Men herinnert zich natuurlijk de ontplof fing van verleden week Zaterdag in de myn te Mather by Brownvile in Penssylvanië, die zooveel mynWerkers het leven -gekost heeft. Toen men Dinsdag reed» 60 lyken geborgen had, nam men aan, dat ook de 140 overige arbeiders, die zich nog in de myn moesten bevinden, dood waren. Men kan zich dus de verbazing begrijpen van de ar beiders, die met het opruimingswerk belast zyn, toen zij -gisternacht op twee mylen af- stands van de verongelukte -schacht een mynwerker aantroffen, die nog in leven was. De man was uitgeput en niet in staat tot spreken, doch men had alle hoop, dat hij spoedig weer by-gebracht zou worden. J meer meer [GEN: 1—4 regeb 2.05. «Un regel meer IM O» verlicliting. Darei zeide niets op die vreemde verzucbilii.g, doch stneeiK met die hand zaohtkens over ’t golvend haar en zij veT&tond die stille deelneming in het geen, haar droevig en onrustig stemde zoo goed, alsof hij woorden, van troost en bemoediging tot haar gesproker, had. Thui» streed zij weder dSen nooit eindigenden strijdl met de stem van haar geweten. Dacht Vida reeds, dat zij haar geluk 10; een te» hoogen prijs bf.d) gekocht Neten. Nog alt.jdl luidde het antwoord op do vraag, dlat zij zich ze»lf reeds mehigmaail had voorge legd „Zou ik, afe het in mijn macht stond, het gedane ongedlaan willen maken, zou ik heden anders handelen dan ik gisteren deed altijd en op nieuw: „Neen, duizendmaal neen.' O mocht dat arme, gefolterde hart eindelijk vrede vinden met zich zelf. Mocht e>r eeri’oplossing gevonden wor den voor haar geftieim. gehielei anders (*an zij zelve imogelijk achtte. M u* haar zelf ten vloe’1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1