2 NIELWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, stolwijk, waddinx p »9'l f KEN OON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOWH, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, -- - -c-- - -;yi|en, zevenhuizen^^ N» »8777 1828 kbank hoorweg. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen het geheime speelhol Woensdag 80 Mei 1828 87« Jaargang t" EEUILLETOIL n vvx/Ji, 1WJL/AUVIXVZX V HillDUOIlVUl f VIWIVJUXVXXJ^K, havvj istenaars: HOOFDSTUK XXVI. in den (Wordt vervolgd. Je weken der keel, de stem oor jke ird. klinken, eestdriftig ^hoorders. (Nadruk verbedon) rer- de dan be* zult tige ge- ink- iza* de mogelijkheid be- I van zijn onnoozel- anaakt. fc55O U^M* item vol- en klank registers, het forto, spanning. «ten worden aangewend, teneinde tot betere toestanden te komen. De regeering blijft op haar bekend stand punt staan, dat zy niets andere wij dan de publicatie van onjuiste en het aanzien van den Roemeenschen Staat afbreuk- doemde .berichten tegen te gaan. Een B. T. A.-telegram meldt intusachen, dat de vier journalisten, die gearresteerd waren onder beschuldiging alarmeerende berichten te hebben verspreid, in voorloo- ,pige vrijheid izyn gesteld. 00.- e-n gék'leed om hem s»apten in een auto Piccadilly, de Duke^St GOIILSEIIE l KA M. ADVEBTENTIBPBU8: Uit Goud* «n om*nta (Muonnd* tot dra bworgbinf): 1—6 regel* LBO, tik* regel meer 0.25. V** holte* Goud* <Uo boiorgkring: 1—5 regel* 1X5, elfce ngel meer t OM. Adnrtutü* ia het Zaterdag****** M bijslag op den prijs. Liefdadig INGEZONDEN MEDEDBE de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingt prijs. Groote lettere en randen worden ben Advertentiën kunnen worden ingezonden laren, Advertentiebureaus en onze agenten Bureau zijn ingekomen, teneinde van opuan Monsieur de la Chaux Mrs. Rus sell on weder stond Dare Devereux na een tijdverloop van veertien lan- i ge jaren tegenover iféster Ransome, en terwijl hij zich voor haair boog, meende hij door de beleefde frasy heen, waarmede zij hem welkom beet te, opnieuw haat dreigende woorden te hoo|ren „We tullen zien, Dare Dövereux, Mie van onö beiden uit dezen strijd als. overwinnaar zal optreden, Gij ot ik.” Er waren reeds eenige heeren in ’t salon en enkelen hielden zich bezig met het kaartspel. D« meeste bunn^i kenden Devereux, malar zij herkenden hem niet. Madame Merville, alls ge- wdonüjk in zwarte zijden japon en mét paarleh Getooid stond in vroOlijk gesprek met lord Wetherby, die van zijn bewondering van de lieve Fran chise in ’t minst geen geheim maakte. Toen Devereux ook aan haar werd meer ----- [heids-advertentüin de helft van den pitje. UNGEN: 1—4 regels 106, elk» regel mefcr IA O> dingen bjj contract tot zeer gereduceerd» Itod neer plRfawiimta. ior tuMchenkomst van soliede Boefchanda i moeten daags vóór de plaatsing aan bat verzekerd te zjjn. BUITEN LANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Noodweer. Het heeft gedurende de Pinksterdagen op verschillende plaatsen in Duitschland duchtig gespookt. In Silczië heeft een geweldig onweder groote schade aangericht. Tengevolge van zwaren regenval is tusschen de gemeemten Reichenbach n Schweidnitz een oppervlakte van ongeveer 15 K.M. onder water gezet. De daarin liggende dorpen en buurtschap pen zyn gedeeltelijk geïsoleerd. Het verkeer is slechts met bootjes mogelijk. De oogst is vmield; verschillende wegen zijn on bruikbaar. Nabij Breslau >is tengevolge van een dambreuk groote schade aangericht; de brandweer kon eerst na vijf uur onafgebro ken arbeid het water stuiten. hen de menigte. jg, Pinkster-Zondag door de Vereeniging vfln Civiele Vliegers te Orly bij Parijs was gehouden, heeft een treurig verloop gehad. Er js nl. een marine- vliegtuig terecht gekomen tusschen een groep menschen; 13 personen werden ge wond, van wie acht ernstig. Een der slacht offers is reeds overleden. BELGIë. Leopold’s en Astrid’s blijde intocht te Gent. Under de groote geestdrift van dui zenden kijKlusLgen deden kroonprins Leopo.d en prinses Astrid gisteren na dit eerst reeus te Luik en Antwerpen t« hebben gedaan, hun blijde intrede te üeait. 'Pen stadibuizei werden zij verwelkomd aoor burgemeester Van- oDrategea», op wiens Vlaamscthe. toe spraak prins Leopold in het Neder- landsch ntwoordde, zijn beste wen- sciien uitend voor deii voorspoed van de stad, haar nijvenhend en ook haar haven, welke voortdurend groeit, llaa- uitwjeg langs 'l’qrneuui.^i, zeide luj, waarborgt de ontwikkeling van een scheepvaartverkeer, dat toeneemt ineï den dag. Later heelt het kroonprinse- t ijk paar ook een bezoek gebracht aan de Sint Bgafskerk roeit haar kunstschat ten en aan het pro4-ciaal regeermgs- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per wéék 22 cent, overal waar de Ijezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.K0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Biueau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. hoQitgiesteld als graaf de la Chaujr, zag zij hem onderzoekend in hiel gelaat, doch zonder <bat iets verried, dat zij hem hérkende. Zij begon dadelijk met hem te praten, blijkbaar opgeruimd een harer laind^ljedlen aan te treffen, die eensMfctajend de Fransche «aal sprak, li^HB van die meeste bezoe kers van T salon nieó gvz^gd kon worden. Lord Wetherby scheen met de kantel van den Franschen graaf* veel miaider ingenotmen en zijn jaloe zie was zeker te grooter, omdat hij niets begreep van hetgeen er in de vreemde taal verhandeld werd, 'loon en manieren bewezen hem bovendien, lat die graaf op galante wijze sprak en da hij in madame Merville een oprechte toehoorster had! gevonden de jonge man gevoef.dle, tot z.jn spijt, dat hij zelf in alles bij den welleven dien F rans oilman ten achteren stond. IntusBchen dacht de gewaande graftf ernstig na over het feit, dat madame Merville gegronde redenen moest be zitten, om zich in d.e«e betrekkin? te bevinden; hij vermoedde zelfs dat zij, evenals hij, sleehts een rol vervulde én besloot daairoro haar aandachtig gade te slaan. Teflkens vei^chenen er meer heeren in t speelsalon en tegen één uur wa ren de meeste speeltafeltjes in ge bruik. Mad'aime Merville maakte deel uit van een partij, waartoe ook lord Wetherby behoorde. Het noordelijk deel van Boheme is zwaar geteisterd door hagelslag. De gezwollen ri vieren overstroomden de omgeving en sleepten bruggen,, boothüizen, fabriekslood- sen enz. met zich mede. I Schilderijenf*briek. De politie te Frankfort heeft de hand ge legd op den man, die zifh bezig hield met het namaken van schilderijen, door oude meesters. Het is de schilder Baumann-. Door een paar journalisten ondervraagd, zeide hij ziih van geen schuldjbewust te zjjn; hij was dan ook nieb gevlucht, maar alleen een paar dagen op reis geweest, met het plan zich bij zijn terugkomst by den réchter van .instructie aan te melden. Wel gaf hjj toe, verscheidene werken van schilders uit de Düsseldorfsche en Miinphensche school te hebben nageschilderd en, met hun naamlet ters te hebben geteckew; hij had ze echter op de keerzijde duideljjM als kopieën ge merkt. Mien had ze hem dan ook als zooda nig betaald. Voor wat daarna schilderijen zwendelaars met zjjn werk gedaan hebben acht hij zich niet verantwoordelijk. Ook heeft hjj geen etsen vérvalscht, zooals de beschuldiging luidde, maar alleen een serie origineeie bladen met de hand gekleurd en in den kunsthandel verkocht Hjj ontving daarvoor van drie tot vijf Mark per stuk; <le echte exemplaren kósten in den handel 100 M. per stuk. Baumann leefde in uiterst bescheiden omstandigheden; men houdt hem voor een zenuwlijder, die niet heelemaal normaal meer is, zoodat .staat dat kwaadwilligen heid misbruik hebben géi FRANMK Een vliegtuig tuaA De vliegdag, ■wist, djM'. je geein half uur vruüger nog (Wi graai ae la Oliaux als een goe den beikende de hand had! gedund... Tegen mdddiemaöht vond Rokeby Danvers den Ffranedien graaf gereed' - - te volgen. Zij en reden naar alwaar Z'j op dien hoek van >treet uitstapten. Het lot van (Ie „Italia”. geneiW Nobilé een tragisch slot? gewichtig besluit moest nemen. Sinus uien is nog geconstateerd uat T ‘ucni- schip sterk uit den koers) raaide, magr veruier heeft nw niets meeic verno- i..cai. Allerlei mogelijkheden zijn nu 'lenkbaar en de meest uiteenloopendp veronderstellingen werden gemaakt. Het is mogelijK dat de Italia «pers gewd heeit naar Siberië, het is ook mogelijk dat het ergens op een ge schikt punt een noodlanding gemaakt teelt, waarvoor aan board! de noodige hulpmiddelen en soliikkngen vooraan den zijn, maar pessimisten aobteii n l ni**c uitgesloten dat liet luchtschip door de mist te laag voegend, in noodlot tige aanraking is gekomen roet een ('er rotspunten, dlie langs dte kust van Spitsbergen tamelijk hoog uit zee op rijzen. De hoeveelheid benzine, die Nobile aan boord had, reikte voor een vlacht van 90 uur en was dus Zaterdagavond totaal uitgeput liet is hem dan echter neg mdgelijk zich een dag of ach in de lucht drijvende te houde maar - stuurloos overgeleverd aan de grille i van den wind. Natuurlijk behoeft men alle hoop nog niet op te geven. Men herinnere zich maar, dht oo<k van| liet luchtscnip ,,Norge’’, waarmee Anoideen en No- bir- in ’26 bun vlucht naar de Noord pool maakten, eenige dagen niets ge- toor4. werd, totdat men plotseling ver nam dat zij op Alaska geland waren. In 1925 toen Amundsen per vliegtuig naar de PooUging, bleven de bench, ten nog veel langer uit, daar l vlieg tuig bijna een maand in het ijs inge- slolen bleef. De wereld wacht met spanning de nadere 'berichten af en hoopt op d«n goeden uitslag van de uitgdruste iiul expedities. Gemakkelijk uitvoerbaar is de taak van deze intussetoen met. Krijgt de kruistocht van Krijgt de .kruistocht van generaal Nobile een tragisch slot Men is maar al te zeer geneigd dit voor waar aan ie nemen. De lazer kent de feiten. Aanvank^ lijk is de Noordpool vlucht van Nobilé ender hel beste gesternte verloopeji. Op Woensdag 22 .vlei is generaal No- bilé roet de Italia’ tegen 5 uur op gestegen van de Koningsbaai op Groenland. Men kon m dezen onver schrokken llailiaan', die twee jaar ge leden de beroemde Poolvluicht met den hoor Amundsen meemaakte, het groot s e vor.rouwen hebben, en inderdaad werd een dag later het bericht ont vangen dat Nobilé met zijn manschap pen de Noordpool had berend Welis waar kon geen landing plaats hebben. Het luchlschip kruiste Woensdagnacht hu uifr boven den Pooi. Nobilé net de Italiaansdie vlag vallen en het door den paus gezegende kru s. He» was bereiktmen kan hier spre ken van een kruistocht naar de Noord,pool. Voqt de eerste maal is het kruis op dit geheimzinnige ondoor dringbare punt dier aarde geplant: een veolbeteiekend!, zegevierend symbool nis men wil, maar dat praktisch na tuurlijk weinig zin heeft, omdatdit gedeelte van dé wereld1 totaa'J onbe woonbaar is. i j Geen wonder dèt vooral de Itali anen trotsch waren op den triomf van Nobilé. Iljun gevoél van eigenwaard^ dat de laa'ste jaren nog al eenige l^den is oipgeloopqn, heeft er dit- malil terecht weer iets door ge wonnen,. De Italiaanische geestelijke en wereldlijke autoriteiten hebben nun stoutmoedigen landgenoot met re^io- telegrafische gelukwensclien bestormd Deze gelukwenschen zullen hém cch- ler bereikt hebben, toen hij al met '»e grootste moeilijkheden te kampen kreeg. Want zoo voorspoedig die heen reis blijkbaar is geweest, zooveel te genspoed' ondervond hij op de eer- reïs. Den geheeleji terugweg bad h j met felle tegenwinden! te kampen. N»e||temin kreeg het den schijn, dat liet hem zou gelukken op Spitsbergen te landen, Hij nadlerde dit eiland tot engeveer 200 kilometer. Dat zijn tocht met voor den wind ging, blee- Don derdag al uit de telkens korter wor dende antwoorden op de radio tetle- gratfsche mededleelingen dlie hem van buiten werden toegezfonden Tenslotte antwoordde de „Italia’ niet anders meer dah mét bevestiging van de goe de ontvangst der berichten). Vrijdag ochtend schijnt rfch vrij plotseling een cycloon te li>é|bbein ontwikkeld1 van he vige kracht. Om1 half et[ vroeg c*e Italia’ dringend om goniofnetrisohe gegevens, blijkbaar wijl Nobilé een Zoodra men door zijn vrienden verlaten is, heeft men geen vijanden meer. Graaf de la Ctuaux zat tegenover Mrs Russell in een écarté, waartoe hij haar bad u tgenoodigd. Zij zaten beiden aan een klein tafeltje, en wel zoo, dat de graaf de grootere tafei, waaraan madame Me-ville zat, goed in ’t oog kon houden. Deze regeling was met geheel toe vallig. De graal brak het eerst bet stil zwijgen, hetwelk bij dien, aanvang van het écairleeren geheétrscht had. „Gij hebt dus ook te Parijs pe- woond? zeide h j tot Mrs. Russetl .,Uw Fransch dluidt hei trouwens reeds aan.” ,,Ik werd te Parijs opgevo.-d ant woordde zj. „en het Fransch was dus om zoo te zeggen mijn moeder taalIk was evenwel nog jong, toen ik Frankrijk verliet.” „En zijt ge er nooit weer terug whest „Tweemaal Na mijn huwelijk heb ik omstreeks een week te Parijs ver loefd en nu vijf jaar geileden, ben ik er nagenoeg drie maanden achtereen geweest.” „Zoo? Hebt ge te Parijs niet den baron Bergheim uit Berlijn gekend, een alleraangenaamst anensch Ik ont moette hem' voor het eerst te Ween#? ren tal van jaren geleden, dat was op eea diner bij een Engelschen vriend van mij.’’ „Neen, ik heb hem, voor zoover 47 - „Gij schertst graaf Morgenavond ga ik er heen en zal u ’t pad wel effen maken.” „Zeer ^aame”, betuigde de graal tn verwijderde zich, met eien eigen- aardigen lach. Twee dagen daarna zocht Rokeby eten graaf op. vond lieir echter niet thuis en liet de volgende regels voor hom achter „Waarde graaf. De oudé dame was dé vrietndieflijkheid zelve. Tegen twaalf uur ben ik van nacht bij u. misschien hebt gij dan wel lust om met ïnij naar de Duke-|dreet te gaan Uw toegenegen, R. Danvers. „De overwinning is reeds ha f ver zekerd”, dacht de grahf dé 1» Chaux. Natuurlijk heb ik er lust in, om met hem naar de Ddkie^street te gaan.” Rn lachend liet hij er op volgen »-O, Danvers, o, beste jongen, als waöT waö» toen <e mij van' biddag niet thuis vondt, ais je eensr ■gepouw, waar mevrouw i>e KptckHo- ve de Depte-gem, eeiugenoote van oen gouverneur oer provincie een hran s<he toespraak hield en het priiisenj- «e paar, als geschenk van een pro vinciaal dames-comité, een tafelkleed voor 150 personen en een toiletspie gel aanbood. Bij het bezoek aan het nieuwe m seuan van oudheden in de oude abdij werd den prins en de prinses een zilveren miniatuur, deze abdiij voor stellend, aangeboden. Hoewel er strenge ordte-ma'atregeleo waren getroffen en er een sterke po litie- en gendüflmeriemaoht op de been was waagden eenige Vlaimingen toch bij den doortocht van dén prinsehj Len stoet voor amnestie te b-toogen. Dl gebeurd ondier meer aan de Sint iBaa skejtfc, 'waar éen groep Vlaamsche ndtionalisitpiii en g^wiezien frontsolda ten stond en een jjersoon werd gear resteerd, later aan het provinciaal re geejringsgebouw en bij het zuidstation In het geheel w-eirden echter slechts drie arrestaties gehandhaafd. POLEN. Groote dorpsbrand in Polen. In liet dorp Makof in het district Maklof is een groote brand uitgebro ken, waarbij 140 huizen in de asich zijn getle-dl Dalarbij is een tweetal Kinderen van dén leef tij» van 3 en 5 jaar verbrand, terwijl een der bewo ners’ bij de vlucht in een vijver viel én verdronk. VER. STATEN. Zware mist voor New-York. Vijftien schepen zijn dé haven van New York niet kunnen biMenkonien, wijl daar ter plaatse een zware mist heerscht Hierbij bevindt zidh ook eén Hapag-boot met 2500 passagiers aan boord. BINNENLAND. Dr. Berlage gehuldigd. Zaterdag had te Amsterdam in de groote zaai van de Kamer van Koop handel in de Beurs de plechtige her denking plaats van het 25hjaing be staan vaji de Beurs, in tegenfwooAd'g- heid van dr. II. P Berlage en zijn familie). In de geheel gevulde zaal sprak prof. R. N. Roland Holst een herdenkingsrede uit. Prof. Roland Holst heeft tijden» zijn rede het spe- C!kle nummer van het „Bouwkundig Weekblad Architectura dat geheel fceiwijdi is aan de Beurs en waarin uit sluitend bekende buitenlandteche archi tecten hunne gevoelens over de Beurs hébben neergeschreven, overhandiigd en het in diat nummer voorkomende bericht voorgelezen, dat aan dr. Ber- jflge het eere-dootoraat in de Techni sche Wetenschappen door de Techni sche Hoogeschiool te Weenen is ver leend. Néd. Mij. ter bevordering der Pharmade. De 77e algemeene vérgadtering van de Nec^ Mij. ter bevordering der Phar ►Wd, Ml op 2, 3 en 4 Juli te Rotter dam warden geboudlen. Nederlandsehe Tuinbouwraed. In de onlangs gehouden,, vergadering van het bestuur van den Nederiana- Sihen Tuinbouwraadi werden door den voorzitter eenige wooirden aan de Gentsche Flora|liën en het daar door den Nederlaudschen tuinbouw beheai- dé succes gewijd. In de tweöde plaais bracht de voor zitter hulde aan het tuinbouwceni m Aalsmeer, voor dé daar gehouden ten toonstelling, wélkp niet hét minst tn) de buitenJandache deskundigen de giootste bewondering had gewekt en dien roem van Aalsmeer in de tuin bouwwereld opnieuw had bevestigt. In aansluiting hierbij zeide de heer van Toulon van dér Koog den vvir- zitter '*ank voor de wijze, waarop bij de Nederlatodsche tuiubouwbeiangen te Gent behartigd «1 vertegenwoordigd heeft. Over het te Gent gehouden congres van den Internationalen Bond van Be- roepetuinbo cwers wefrdi verslag uitge bracht. Besloten werd niet ded te nemen ROEMENIë. De Censuur. En de protesten ertegen. Dezer dagen is, naar de correspondent van het „Bert. Tag.” te Boecharest meldt, een vergadering gehouden van de persver- eeniiging in de hoofdstad, om te protestee- ren tegen de bestaande censuur en tegen het feit, dat journalisten wegens jle uit oefening van hun beroepspliehiben gearres teerd zyn. In een aangenomen motie werd sympa thie uitgesproken met enkele onlangs gear resteerde collega’s, terwijl vertrouwen in de justitie tot uiting werd gebracht om der- g-elijke methoden tegen te gaan. De voorzitter van de vergadering werd naar den regentschapsraad afgevaardigd teneinde dit college uiteen te zetten hoe de pers behandeld wordt. Tevens werd een commissie gevormd, be staande uit vertegenwoordigers van de ver schillende directeuren en redactaès om te beraadslagen over de middeleif^welke moe- weet, nooit getzien’ antwoordde Mr>?. Russèll, „hoewel mij de naam toch niet vreemd voorkomt. „O, gij zuL hém waarsohijuliik wel eens liebben ooren noemen. Hij wat. zoo algemeen békend. De arme kerel beging eindelijk zelf moord.” De graaf zuchtte diep. „Werkelijk? Neen, daarvan heb ik nooit iets gehoord.’ „Och ja denkel jk w el een of a diere liéldesgeectóedénia e» - i» dibniet vreemd? De Engelschman bij wien ik hem bad leeren kennen, bracht ook zichzelf om het leven. Dat ;;ult gij zeker wei gehoord hebben, vant het stond in aile nieuwsbladen Hij heette PerdvM Olaretoont; Wj ver druik zich in de Seine.” „O ja”, zeide Mrs. Russell zonder een zweem van schrik b| j 't vernemen van dien naait„Ik herim er mij die zaak indertijd te hebben gelezen’ Zij was, dit zeggende, juist aan t ge yen en haar hand! had! op eens zul1' een stuiptrekkende beweging, dat /ij hijna <te kaarten vallen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1