ij rheid misvormen door D. Ft •RSCHE KRACHTPlt- Zonderbare Busten. Ook m zwakken. Bekroond »s ea eere-dipioma’g. pond toeneming. nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reewijk, schoonhoven, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eu. II op lil Dili il I elvraagstuk sdselkwestie. ii t de hulp van Kindermeel le beste verstand- ers en verpleegster, stenboekje aan Co. 1 WESTZAAN. IUW- •ENINGEH doen zich te den als het verzwakt is, sn algeheele ig zal dan hebben. Gisl-Tamine i zijn in hun ig bijzonder daar zij het tomen zuive- ïheelezenuw- >nd en krach- n Devitami- ijz heilzaam, obeei een doos 1 zenuwgestel wonderdadige lit, betalen wij terug na ont- ledige doos. No. 16778 Mai 1828 Donderdag Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 'i b I EEUILLETON. 'I HET GEHEIME SPEELHOL IA ET EN ING’S TAMiNE ETTEN 67* Jnnrgnng liOIIISLHE <01 KA XT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Italia an Zuid-Slavia. 48 - ft; J gteri de liever en 188TM (Nadruk varbedwi) Vliegtochten der Noren. De Noprsche regeering heeft besloten twe© vliegtuigen by het zoeken naar de „Italia” te laten samenwerken. ze rnensch, die baby hts eén vraagstuk ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intere. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Kort is ’t leven Ons gegeven. Daarom neem het wel in acht, Want het heden te verlengen Of het gisteren weer te brengen, Staat niet in des menschen macht. in Coozen van en f 2.50 «IJ de Apothekers ca gisten laf’tnn HOLLANDSCHE 4 INDUSTRIE Ml) „Ycait Vil«“l ,n Dtn Hut verzongen en zilch in het aligemeCTTpreW- tabel te maken. En izy kan <lan ook „spiek and span” voor de schare, die haar op het vliegveld te Caïro kwam huldigen, verschij nen. Lady Heath is de eerste vroowelyke piloot die een vliegtuig van Kaapstad naar Londen heeft gebracht. Het is een waarlijk schitterende praestartiie, die meteen boekdoe len spreekt over de betrouwbaarheid van het moderne kleine vliegtuig. Een opzienbarend huwelijk. Wjj maakten indertijd melding van wederwaardigheden van de filmactrice Peggy Hopkins Joyce, die vier millionairs achter elkaar huwde. (Diezelfde Peggy doet wederom van zich spréken. In een Londen- sche boekwinkel maakte zij verleden week kennis met een Franschman, die zich voor- stelde als de baron de Janzé, en zoo onder den indruk van de bekoorlijkheid der Am«- i ikaansche blondine kwam, dat hy haar bin nen twaalf uur ten huwelijk vroeg. Baron de Janzé is de .geiwezen echtgenoot van miss Alice Silverthorne uit Chicago, die in Maart 1927 te Parijs op haar minnaar, Raymond de Trafford schoot, en hem ernstig wond de. Zij kwam er met een lichte straf af, en gaat met de Trafford huwen. ADVERTENTIEPRIJS t Uit Gouda ra omstreken (èebooronde tot dra hmgfaing) 1—5 regels L80, elke regel meer 8.25. Van buiten Gouda ra dra beaorgkring: 1—5 regel* f LM, elk» regel meer ÓM. Advertentie in het Zateidagaummer 28 bfyRlag op dra prije. luefdedifheide-adveitentiin de helft van dra prga INGEZONDEN MEDEDKELINGEN: 1-4 regels &D5, elke regel meer M Op de voorpagina 58 hooger. Gewone advertentiën ra ingezonden mededeeiingra 60 contract tot seer gereduoeerdea prijs. Groots letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. AdvertentiBn kunnen worden ingezonden door tnaoehenkotsst van aoliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten ra moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname venekerd te rijn. ENGELAND. 10.000 mijl met eem speelgoed-toestel. De laconieke Engelsche. Ej- is al heel weinig drukte giemaakt van den vliegtocht van Lady Heath van Kaap stad naar Londen, een afstand van te- naastenby 10.000 mjjl. Wy hebben ons den iaatsten tyd zoo vaak moeten verbazen over lange vliegtochten, dat ons vermogen er met geestdrift en verwondering op te rea- geeren wat is verzwakt, aldus Het Vader land. Maar over lady Health’s prestatie mag toch wel eens wat worden gezegd. De feestelijkheid en de hulde by haar aan komst, ’s middags drie uur, op het terrein van Croydon was beperkt tot de aanbieding van een mand prachtige rozen, van den president van het internationaal verband van yliegers. Het kleine toestel, turkaois- blauw van kleur, was omlaag gegleden over de hoofden van een kleine schare toeschou wers en tot rust gekomen in de onmiddel- lyke nabijheid van een zwaar toestel dat even tevoren uit Parijs wag aangekomen. ik. Door Artsen aanbe- Vele dankbetuigingen, n 100 stuks S.50, 200 thuis onder rombour» i postwissel. ^tr. 21, Den nU| Het speelgoed'-achtige toestelletje van lady Heath, met zyni dertig p.k. vermogen, kon zich gemakkelyk verbergen onder een der vleugels van den machtigen soortgenoot; maar het had niettemin zyn meesteres vei lig gedragen over oerwouden en woestijnen, moerassen en bergketens. Lady Health verliet Kaapstad op 12 Febr. en begon met een rondvlucht naar de ter reinen van de vyf vliegclubs van Zuid- Afrika. Overal waar zy aanlqgde gaf zy de gelegenheid voor „joy ridtes” voor een pond sterling per vlucht om te helpen aan de vorming van een fonds voor de ontwik keling van de burgerlijke luchtvaart in Z.- Afrika. De gansche reis deed zij het zonder speciale vliiegkleeren. Zy droeg een gewoon bruin mantelpak met ’n mantel van pony- vel. En in plaats van een vlieghei m had zij een normaal modern hoedje op, strak passend om haar hoofd. Zy verklaarde by aankomst dat er niets bijzonders aan de vlucht was geweest. Zy had het wat moei lijk gevonden om’ over de Nairobi-bergen te komen en had «laarom den ballast vermin derd door ’n tennisnet, twee paar schoenen en een half dozijn boeken overboord te wer pen. Zy had dé reis zeer eenzaam gevonden en had d|e verveling, die den reizigers bij lange vliegtochten overvalt, verdreven met het lezen van verscheidene romans. Toen zij Caïro naderde dacht zij aan de mogelijkheid dat zij ér me.t eenige plechtig heid zou wordlen ontvangen. Z ijhiekl daar om met lezen en het knabbelen van choco lade op en „kleedde zich”. Dat wil zeggen, zy trok liaAr fcousen aam, die zij gedurende <1^ y/arme jriiegu ren had uitgetrokken. Het whs gymakkelyk gedurende de vlucht de Do buiten!andsche politiek van Mussolini werkt niet met opzet naar een oorlog toe, zoo betoogen de Duitsche bladen <üe over 't algemeen den Italiaanschen dictator met een minder vriertdedyk oog bekijken, maar laten ay er terstond op volgen, zy> leeft zooaeer in den geest van de Italiaansche expansie, dat zy overal problemen opwerpt die met door diplomatieke handdi-ukken en onderteekeningen opgelost kunnen worden. Inderdaad, dut geeft den toestand op de juiste wyze wieer. De onrust op dfan Balkan schynl met den dag toe te nemen. Het is niet juist te zeg gen dat die uitsluitend door Mussolini te weeggebracht wordt. Zij wordt in de eerste plaats bevorderd door de scherpe tegenstel ling tusschen Fnankryk en Italië, die beide probeeren, natuurlijk ten koste van elkaar, hun invloed op den Balkan te versterken. Dat gebeurt langs zoogenaamd vraedzamen weg, maar bijaldien de volkeren den heime- lykes dwang gevoelen die ander al deze vriendelijkheid verborgen ligt, kan het tot uitbarstingen leiden, zooals men nu pas in ZukLSLavië er eene heeft zien optreden. De spanning tuaschen Italië en Zuid- Slavië was den 'Iaatsten tyd sterk toegeno men, voornamelijk in veifoaiki met Albanië, en de regeeringien van ibeide landen gevoel den dat «ie stemming in de bevolkingen al lerminst geschikt was om over een vemie i- wing van het vriendschapsverdrag te onder handelen, dat dit jaar afliep. Van Italiaansche zijde verwachtte men verbetering van de verhoudingen, wanneer maar eerst eendge zekerheid bestond over de conventie van Nejjteno. Deze overeen komst werd reeds inT925 door den toeri- maligen Zuid-Slavischen minister-president met* Italië gesloten, waarbij eenige op Dal matte en de Italiaansche manderheden be trekking hebbende kwesties werden gere geld; maar de ratificatie van deze overeen komst door het ZiuidHSlavisdh parlement bleef uit. Onlangs nu besloot de Regeering om de conventie aan het parlement ter be krachtiging voor te leggen. De bevolking schynt van een dergelyke bekrachtiging echter niets te willen hebben, en vooral de Zuid-Slaven die ia Dalmatië wonen, achten zich in hun bezit bedreigd door de fascisten dae aan de overzijde var. de Adttia naar expansie zoeken. Wie met de betoogingen begonnen is valt moeilyk uit te maken. De Zuid-Slaven be weren dat het optreden van de fascisten in Zara aanleiding heeft gegeven. Maar bet is niet denkbaar d!at de fascisten betoogingen hebben uitgelokt die direct tegen die con ventie van Nettumo zyn gericht. Hoe ’t zy, de betoogingen en botsingen in Zuid-Slavië, die <k)or tegeribetoogingen in Italië gevolgd zyn, mogen als een duidelijk symptoon be schouwd worden van de wederzij dsche ver bittering, die onder de .beide volken heerscht. Men zal opmerken, dat de betoogingen in hoofdzaak opgezet zyn door jeugdige ele- naag een handje na het eten een RIGLEY’S. oud gebit, prima een goede spija- xljn de eerste n voor een go- ia». tere hulp hierbij GLEY’S KAUWGOM. rfjubaar In paHjes n van 15 cent*. Fa. B. Mtlnaertam, rn Haat. De Janzé gaat zyn geluk beproeven met £*38X7, die thans vele millioenen bezit, en een schat van edelg»steenten, o-a. een blau we diamant ter waande van f 750.000.Op haar reis naar Europa werden haar sieraden dag en nacht bewaakt door twee detectives in Peggy’s spedalen dienst. Portefeuille met diamanten zoek. Verloren of gestolen? J>e politie heeft een onderzoek ingesteki naar het verlies van een portefeuille, welke 12.000 pond storting aan diamanten bevatte en toebehoort aan den Antwerpschen dia manthandelaar Benjamin Tas. JDe eigenaar gelooft, dat de dieven zich de portefeuille, ofschoon hy haar aan zyn bretels met een ketting had vastgebonden, hebben toegeëigend, vlak nadat hy te Lon den dén trein in het Liverpoolstetiion had verlaten na met de boot uit Nederland over gestoken te zijn. De ketting wa« doorge knepen of gebroken, Tas kreeg het op zyn zenuwen, toen hy het verlies ontdekte. NOORWEGEN. Het lot van de „Italia”. Een patrouille van Alpenjagers maakt een verkenningstocht langs de kust van Spitsbergen. Van de „Italia" zyn nog steeds geen na dere berichten ontvangen. Uit Kingsbay wordt gemeld, dat de Citta di Milano weer den terugweg heeft aanvaard, daar het schip op een dikken tfsgordel i« gestuit. De Citta da Milano heeft thans aan de kust van Spitsbergen een patrouille skiloopers aan land gezet, bestaande uit 4 Alpenjagers, dae under leiding van §en ter plaatse bekon- voor een langen mansch uitgemat en zal de geheele kust afzoeken. Zoowel in Zweden als in Rusland maakt men voorbereidingen om de „Italia” te hulp te komen. Samenwerking van de „Citta di Milano” met de Noren. Gisteravond werd uit Oslo gemeld: Blykens een radiogram van de „Cita di Milano” heeft de gezagvoerder in verband met het ondoordringbare pakijs tot den te rugkeer naar Knigs^y besloten, waar het schip hedenmorgen is aangekomen, zonder dat men een spoor van de „Italia” had ont dekt. Vooraf werden 15 man op de kust van Spitsbergen tegenover het iDenen-eiland ontscheept, om op ksi’s naar de vermisten te zoeken. De hulpexpedities wonden zeer 'belemmerd door hevigen sneeuwval en sterke winden. Te Kingsbay zal de Citta di Müano” de aankomst van den Nootschen ysbreker „Braganza” afwachten om dan gemeen schappelijk de noordelijke ijsmassa’s te trot- seeren. menten, studenten en andere jongelui, maar als symptoon iblyven ze daardoor van niet minder beteekenus. 'Dat de Zuid-Slavische Regeering niet an ders kan doen dan zij gedaan heeft, zal wel iedereen toegeven. Zy beoogt de bevordering van rust op den Balkan en moet haar eigen leemingspolitiek beveiligen. De conventie van Italië op wat voor wankele basis ook staat is voor ibeide noodzakelyk. Het is dus zeer begrijpelijk dat de Zuid-Slavi- sche ministerraad besloten heeft de over eenkomst ih het parlement te doen behan delen. ,De uitbarstingen van volkswoede zullen zoowel voor de regeering van Belgrado als voor Miussolini een misrekening zyn. In welingelichte kringen is men overtuigd, dat Mussolini een groote diplomatieke om singeling in den Levant beoogt. Op Grieken- laifl hadden èn Italië èn Frankryk het oog gericht. Hier speelde izich achter de scher men een taaie worsteling af tusschen de beide verklaarde tegenstanders. Een vriendschapsverdrag tusschen Italië en Turkije is gisteren onderteekend, ook met Griekenland waren de Italiaansidie onderhandelingen ver gevorderd totdat het optreclien van Veniiizelos, de vriend van Frankrijk, plotseling roet in ’t eten dreigde te gooien. In hoever de verandering in het Gwiéksche kabinet de onderhandelingen met Italië essentieel zal beïnvloeden moet nog blyken. Een definitieve wending heeft Ve- nizelos niet teweeggebracht. Wat de gevol gen van de onrust in iZuid-Slavië zullen zijn is ook nog niet zeker. Irt ieder geval blykt uit de jongste feiten, dat MuamliDi lang naet alle (lipflomatieke moeilijkheden die zich voordoen op zyn weg, heeft over wonnen. „Ochzeide de graaf lachen3, „da gelijks maken mannen en vrouwen ee i einde aan hiun bestaan, zonder schijnbaar aannemelijke gronden.” „"Zeker wel weder een lieïdesge schiddenis”, braiclit Mrs. Ruseell in h middlen. Hoe denkt Mn. Devereux thans ovex die zaak?’’ vroeg madame Mer- vHle. „Dat zou ik u niet kunnen zi-ggen, madlame”, antwoordde Danvers. „De verens noemt nooit meer dien naani va» zijn vriend, althans niet bij zijn 1 ennissen want ik kan mij niet be roemen tot zijn intidme vrienden te beboeren. „Hij moet dus zeer veel van dien Clarqmont hebben gehóuden, niet waatr?” vroeg de graaf. „Mien heeft mij tenminste verteld, dat zij boezemvrienden warén, zooals David en Jonathan, ofschoon zij nog Jai aanmerkelijk in leeftijd) verschil den.” „En z"4fe een David vergeel een Jonathan na verloop' van tijd’ meen de Mt». /Ruesell. „Zoo vergeetachtig is Devereux! niet Ik zou wed, zijn beste vriend, maar vo'sifrekt met zijn ergste vijand1 willen zijn „Gij denkt dierhalve, dat het -ee- gevaarlijk is om ®e Mr. Devereux lot vijand te hébben?” vroeg d»e graat met een vreten dien Iftch. Men moet zicfc, zoo t schijnt, degelijk voor em in acht i^emen.” „Ik zou hem gaarne eens willen z:en”, zeide Mrs Russell. „Men hoort dm Iaatsten-tijd zoo dikwijls over bem spreken, sedert bij die beroemde mode schoon’eid, Vidla Carolan, tot zijn vrouw heeft gemaakt. Gij weet wie ik bedoel, graaf?” „0 zieker. Wie kent haat niet? Ik heb onlangs haar portret geilen en moet Iverkennen, dat zij inderdaad venwo©|d)erlijk schoon ia.” „Ik heb ook nog nooit een gezichtje gezien. „Gij hobt Net spel gewonnen graaf. De bei'*e édarteerders stonden op. Monajeur de la Chaiux wendde zich* tori daarna tot madam® Merville, toen ook deze haar partij geëindigd' had. „Zou u ook, ter aïwiseeailng, een partij écerté willen spelen? vroeg nij. „Met genoegen.” De graaf geleidde madame Merville naar een afzonderlijk tafeltje nevens den haard en bood haar een stoel aan zoodanig, dat zij zittende Mrs. Rusgell en rug moest toefceeren. D« kaarten werden gegeven en bei spel begon. Gedurende eenige minuten werd er stilzwijgend gespeeld. Maar plotseling deidfe diet graaf, zondler van houding te veranderen en zeer bedaard de Kaar ten wehschend, wet zachte, dtochi vaste Sl7öij hebt M. Perdval Claremont ge kend, madame?” Het was geen vraag, het was een stelling, Joo juLsu geformuleer a.sct madame Merville vroeger het feit nad eikend, en de graaf er zich thans op beriep. Zij schrikte axx» hevig dat zij alle koinëdie-spel vergat en de kaarten aan haar hand ontvielenzij boog zich voorover, sdiijnbaar om de ge vallen kaarten op ie| rapen, doch veel i'-eer met het doel om haar gezicht voor die tegenpartij te verbergen. De graaf kwam haar voor. „Pardon, madapne”. zeide hij, ter wijl hij de kaarten bijteengaartte en haar hét spel overreikte. Hqeiwel den graai? la Chaux dit alles n!e<. ontging, Heek zijn aandacht toch veel meer op madiamie Merville geves tigd te zijn, want hij had zteor goed' opgdmerkt hoe die daime, zoodra de Mtmoioird ter sprake kwam, aandach tig hadi toegeluisterd en hoe haar ge laat plotsolkng van kleur was veran- d«rdi, zoodra die naaiin van Percival Claremont over zlijn lippen was geko men In het volgend oogenblik had ‘j haar zelfbeheersching teruggevonden en iets op lachenden toon tot lord Wether by gezegd, maar het zoo ge dwongen gedaan, dlat de graaf over tuigd was, dat Percival Clatemont voor deze vreemdelinge inódr was geweest dan iemand van wiens zelfmoord zo ’oevaliig gehoord had. »,Die geschiedenis”, hernam'de graaf haarde eohs te Parijs vrij \wat op- Gedurende deze oogenlblikken had zij zich weder van den eersten schrik hersteld, beter dlan te verwachten scheen, doch haar stem» beefde nog een iwteinig toen zij vroeg „Waaruit lefidit gij af. dat ik Mr. Flalrertont heb gekend Gij verkeert in een dwaling, graaf. „Dat geloof ik niet, madbime. Mis schien hebt gij niet den heer geiend, van wien ik spreek, mehr toch stellig iemand die denzelfd’en naata droeg, want toen ik dien voor ’t eerst nodm de. zag ik die herkenning dMidei’.jk op uw gelaat.” Gesteld, diat gij juist had gezien, graaf’1 zeide madame Merville. weder geheel zich zelf meester, „zoo begrijp ik nog niet welk belang de graaf de la ChauK bij die zaak kan hebben. (Wordt vervolgd; van de, „Albertville eten plechUge receptie worden georganiseerd. il’ALlë. Een Hollander beroofd in den trein. B«j ue aaiuornst van den trein Rit tomo te Milam géi uozer iiagen een reizjiger, uie nee it|iiaansch met mach ig was, ie Kennen/W neun zijn por tefeuille met 1000 (ire ontiuteeki was m den trein, i.e beroo|kle wast de N«e- dvrlandsohe u.tgevsr C. J.,, A. v. D. De heer van u., die 2e Klasae, reisde, nad te Monza, r^isgezeiscluip gekregen van twee mannen, *een groote dixke en een kieine magere. Vlak voor het (station Milaan was*» boer van D. op gestaan om zijn Bagage mt het net te halen. Een van zijrt reiisgezeilen sehar relde toen lussdhen zijni beenen over den grond, zoogenaamu om geld te zoeken, dat gevallen was, lerwi^ de andere bij een schok van den trein zijn evenwicht verloor en tegen den neer van D. opviel» De man maakte dinzendl verontsdhiuilèigingen en ver dween toen mie. zijn metgezel, (baar de trein mmiddieils het station Binnen- gekomen was. Even liaiier ontdekte Uö Nederlander, dlat hem. Zijn portefeuille en sigarenkoker ontrold! wairen. Het gróótste gezin. Het grootste gezin in Itaiië is dm ivan den rijken KOop#iwi> Domenico ito landq, dje te Porhd bij Napels woont. i/e liper Roland» heeft ujt één u- ve.ijk twintig kindleren, van wie er nog negentieti in leven rijn en W goede gezondheid geniejep. Dw jiu a.en gjn als blijk van W,,,,rdwnng* Kan zenden, naeft hij hem dezer da gen zijn portret met eten indrukwek kend onderschrift over de hooge b - leekeqis van dien kinderrijkdom doen, luekomen. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGlë. De koninklijke Kongo-reis. In verband met de aanstaande Kon go-reis van kotiiing Albert en; koningin Elisabeth heeft de Belgische regeer ruig, eenigen tiad geleden, drie draad- looze korte-golfstations aangekocht daar liet lange'-golfstation te Huisselede voor de betrekkingen met de kolonie, m geheel voldoet Twee dezer stations zién naar deu Kongo overgebraebl; v,et eene zal opgericlu worden te Elisa bethville, in de Kaïtanga-iprovincie, nel andere te Kinshasa, de nieuwe hooici- stad der kolonie. Het derde station bevindt zich te Ruisselede waar het sedert een paar weken reeefe in wer king is gesteld. Van het voornemen om1 het vertrek van het vorstenpaar, uit Antwerpen, zondler eenige officieele plechtighe’d te doen plaats hebben, is, op verzoe,. van het Antwerppche college van B. en W„ afgezien. Er zal lus wei ue- gelijk. bij de inscheping aan boord zien, hoewel Parijs even sterk is in bet overdrijven en illustreeren van zulk een feit, als zwak van geheugen. Hier mengde zich Rokeby Danvers in ’t gesprek. „Iedere zelfmoord', graaf, gaat m den regel met eten tal van gehem®m- nige nevenoinstaindiigheden gepaard zeide hij. „Claremont, van wien «tij spreekt, wak ook de beste vriend vp iemand, wiens naani' gij zdker w_el eens bij dokter Weet zult gehloord hebben namelijk vain Dare Deve reux.” „Ja, ik beloof, dlat West hem ,vel eens genoemd hóeft, doch in welke betrekking stond die Mr. Da're Deve reux met de zaak van Claremont „Men telegrafeerde hem uit parijs om het ia de Seine gevondten lijk te Ik. kennen.” L Wederom verwissefldd het gelaat van madame Merville van kleijr, en schijn- baair onverschillig vroeg zij „Was die Mr. Devereux destijds in Frankrijk?” „Neen, Mj was in Engetandi ij «as destijds nitt veel meer d«n een Vnaap, en dc moord moet Itemi tooh ?eer heibben getrioWen. zooalfe men W- wdert Dactt men dWn toetol aan ’n moord niet aan een zelfmoord?” viel de graaf in. Neen, dat geloof ik niet. Ik weet w.j, dat men maar geen beweegrede nen tot den aeWm»«rd tan vmOen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1