rken lit Blad 1 i ZOON. en NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLA bergambacht, berkenwoude. bodegraven, ifVOOR GOUDA EN OMSTREKEN s 16779 97* Jaargang 1928 Vrijdag I NIEUWERKERK, OUDERKERK, .OUDEWATER, REEUWIJK, SCI >NHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen machines veg 53, Gouda he vanaf IN- maf f 26.—. i r KEUILLETOK BOSKOOP,» GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, X J UU1VAXUX1 TT V/J_Z XJxMxwXX T N 1 VZOJCLVZV7 5 Hjtdtens; en noemt die !R. eiken MAANDAG chen van van ver- heb- I 49 -*ns (Wordt vervolgd) r t HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbeden) Lichtende vonkjes Er zyn .berichten al® lichtende vonkjes llende soorten HAAR- ileeren. ten middelen voor 21 kale plekken ontstaan i, te vet of te droog g van geschillen, t leiden. ische congres ta van hoop, die echter werkelijkheid worden uft Zoo had een radio-A seind, een telegram oftg van de Citta di Milan» teekend door N obde. |n in Alaska moest dit M de „Italia” gevonden Naderhand bleek hew op een misverstand tea] in voor billijke alevard. wi Den Haag. JAPAN. Een vloedgolf. 400 visscherg omgekomen? Blykens berichten uit Tokio moeten 400 visscherg zijn omgekomen bij een vloedgolf ter reede van Sokaïte. ER, Amerika. 1DDELTJ1ES in den IERSTELDEN kunnen en Ik «fc. 'ELO 6 ben aangesloten by een geheimen bond. Thans wordt een streng onderzoek inge- eteld in verband met heit vermoeden, dat men hier te doen zou hebben met een veem moord. i ik zeg ik u, Mjfteugende bericht >erusten, “In den storm? gaophysisch insti- ife onderstelling dat fen plotseling door n<n dait het lucht ten een ijsberg zou k gevolgen. een veronderstel- r voor de hand lig- jiet iuchtschip door de gegaan. Bij het .er in een kouder Éamp in de atmos- ufWaaromheen zich Kit van een gewei- B-viisschensschepen 'en de bemanning, ■hen kon bedienen Elikke ijslaag be- 1 \Aks dit lot de K zij hopeloos ver ren moeilijk berich- Ktal'ia” voordat de ■wonden georgani- ;l om het terrein i het laatst iete jraomen. n deelneming. *U -Va^faéÈa,1i^ >in -ure nd doen t) T ïj - In verschillende S, ROTTERDAM. eigenaar. 42 m lenden; prikkelbaar- ngst, zonder te weten ►edig door de kille fedoofd. Kon in Alaska ge- HBngen te hebben voor Rome, onder- ■feens het station ri$ht behelzen, dat Handel nooit tegen uwe overtuiging, al moet gij smaad en spot verduren. Herin ner U wat Luther zei, toen men hem wilde verhinderen om naar Worms te gaan: Al waren er zooveel duivelen als er pannen op de daken zijn, ik zal mij niet laten af schrikken, ik doe wat mijn plicht is. BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De zoekgeraakte „Italia”. Alle hulp geaccepteerd. Om misvenstand van de laatste dagen uit den weg te ruimen, heeft het Italiaansche gezantschap te Oslo een verklaring gepubli ceerd waarin gezegd wordt dat de Italiaan sche regeering vanaf de eerste hulpmaat regelen die voor de „Italia” genomen zijn, met de Noorsche regeering samenwerkt, en dat zy ook rekent op den steun van de Noor sche autoriteiten. Fridjof Nansen zegt Men heeft Fridjof Nansen, den Poolvaar- der, naar zijn meening gevraag»!. Hy ant woordde dat het hem onmogelyk is eenig vermoeden te uiten over het lot van de. „Italia”, daar hem nauwkeurige mededee- lingen over de meteorologische omstandig heden ontbraken. Als de Italianen hun geweren en munitie hebben kunnen redden, dan zal het hun mo- gelyk zijn zich .in den zomer de noodige levensmiddelen te verschaffen, aldus Nan sen. iiiHimiE wrant Een Veemmoord? De Berlynsche politieke recherche is te laatste «lagen ijverig in de weer in verband met het feit, dat onlangs in de Tiroler Alpen een lijk is gevonden onder verdachte om' standigheden. In een bengspleet by Kufetein in ’t Keizer- gebengte, hebben toeristen n.l. op een afge legen plek het geheel ontkleede lyk gevon den van een jongen man. Uit verschillende verwondingen scheen men te moeten af leiden, dat de «loode door zyn begeleiders is vermoord' en zijn lijk «laar is neergewor pen. Bij onderzoek door de politie is gebleken, dat de doode de negentienjarige student Hans Neiimann uit Rostock is, die tot kort geleden te Berlijn studeerde en daarna naar München is gegaan, waar hij zich zou helt in ose voor honderden >SE kost per flacon 2 „Denke]>jk veel meer dan gij ver- ntaedt, imaaame. Ik heb Mr. Claremont 'a*n zeer nabij gekend. Daar, weder verandert gij van kleur, madame. G’j lunt het nipt loochenen, gij heid hem gekend' en ik zou gaarne, met het toog op sommige omstandigheden, ieman jn den arm nemen, die een elven groet belang in hem hadl gesteld als ik zei', wij moet uitkanen, madalme Zij speelde werk tuigelijk. Haar art «lopte geweldig, haar «ogen rolden door het hoofd en telkens werd zij beurtelings rood en bleek. Geen en- ele verandering op dat gelaat ont- P ag aan de heldier blauwe oogen van nen gewaanden Franschiman en eer Z11 nog met eenig antwdordi gereed hernam bij ,Jk zal u nog meer zeggen, mada- ik wil u bekennen dat Perc val «en trouwe en onvergefelijke DUITSCHLAND. Een groot oplichtersproces. In Moabit is een proces wegens oplich ting op groote schaal beigonnen, hetwelk waarschijnlijk een drietal maanden zal du ren. Er zyn niet minder dan 87 beklaagden, 70 getuigen, zes medische deskundigen ge dagvaard. Ongeveer 25 advocaten voeren de verdediging. De akte van beschuldiging somt 63 gevallen van bedrog en oplich ting op. Het proces behandelt allerlei oplichte rijen, bekend als <Ie „Einsponn”- oi’ wel „Einwub’-Geschafte, van einspinnen, ein- weben: de slachtoffers n.l. van het interna tionale oplichtersgezelschap, dat hier te recht staat, werden geleidelijk met behulp van lokmkldeltjes en ilokzaakjes in het net geweven en dan totaal uitgezogen. Op die wjjze zyn Berlynsche zakenlieden binnen een jaar voor ongeveer een en een kwart millioen opgelicht. De ziel van dit fraaie concern was een koopman uit Riga, Balson, met zyn Oosten- rykschen helper Gustav Baranyi. De min dere góden waren een Engelschman Mar- guani, de Est KI ompus, een Beriynseh koop man Lehnerdt, een oorlogsinvalide Eisert. Verschillende beklaagden, die in dit proces slechts een nevenrol t^pelen, zyn in andere hangende processen 'hpofdbeklaagde. Ba ranyi had in de Friedrichstrasse een keurig bureau, waar hy een groot aantal tusschen- personen in dienst had. De. zaken werden dioor de betrokkenen al» „Amerikanische Geschafte" aangediuid; de ingewijden noemden zich „Angehöriige der Amerikanische Kolonie”, hun slachtoffers noemden zij ,^'reiar”. De geheele onder neming werd gefinancierd door Balson. Het heet, dat hij en Baranyi de eenigen zyn van het heele gezelschap, die gekl| achter de hand hebben, maar dat zij dit in liet buiten land in veiligheid hebben gebracht. Bij Balson liepen alle draden tezamen. Hij gaf het geld voor de noodige adverten ties om geldschieters aan te lokken, en voor ,>Lockgeschiifte". De oplichterijen waren zoo fijntjes in elkaar gezet en zoo goed doordacht, dat het langen tijd duuide eer zy de justitie aan leiding gaf tot ingrypen. Het concern had allerlei ibankflvma’s, expeditie-ondememin- gen enz. opgeriteht, 'bij wie men informaties kon inwinnen. Maar alle daarbij betrokkenen waren creaturen van Balson. De goederen, welke z.g. verhandeld wer den, waren onbruikbaar en afgedankt goed uit de 'legervoorraden, meestal niet veel moor dan oud roest. Zelfs vqftpraden uit- het beruchte Hanauer „Lager” van den be kenden Kutisker behoorden volgens de bla den «laartoe. Bij het begin van het proces was de ge heele rechtszaal gevuld met beklaagten; slechts negen van hen, die preventief zaten, hadden plaats genomen op de eigenlijke be klaagdenbank. Een pleidooi voer vrede door President Coolidge, gen, die de. wereld ooit heeft gekend. Op 13 April lf>28 heeft Kellogg aan te betref fende mogendheden een onitwerp-verdrag doen toekomen, dat zeer gunstig is ont- J vangen. Wy zyn bijeengekomen, aldus Cooldige, om hulde te brengen aan onze gesneuvelde soldaten. Deze dag is gewijd aan hun her denking. Het komt my voor, dat de groot ste eer, die wy kunnen (bewijzen aan hen, die gestorven zyn op het veld van eer voor h--t bestaan van deze republiek, o® ons te ver plichten tot het verhinderen van ten oor log. De regeering van het volk, zooalis deze door Lincoln werd beschreven in zijn on sterfelijke boodschap, is een regeering van virede, niet van oorlog. Onze dooden zullen niet tevergeefs zijn gestorven, indien wy bezield dooi- hun opoffering, trachten door elk middel, dat in onze macht staat, bloed vergieten te vermijden door regeling van internationale geschillen. Het is mijn ern stige hoop zoo besluit Coolidge dat onze onderhandelingen tot dit resultaat zullen leiden en dat de idealen, waardoor de «Fransche minister van Buitenilandsche Za ken en de minister van Buitenlandsche Za ken der Veneenigde Staten zyn bezield in hun gemeenschappelijke poging om een op lossing te vinden van het vredesprobleer-., een practische vei-wezenlijking zullen vin den in het spoedige sluiten van een multi lateraal verdrag, dat in de toekomst den oorlog zal beperken. iDeskundigen van he|jffi tuut te Tromsö oppeiewue te „Italia” Viij<lagm<Ww een cycloon is owervaHpl schip dientengevolge wei zijn geworpen, met Maar natuurlijk is ling als een ander. M^» gend lykt het ons daCjie ijsafzetting is ten 'grwkie overgaan van een waaMr gebied zet ziich de feer of op voorwerpgö dan een dikke ijslaag dige zwaarte. VerscheKW zyn daardoor gezonkeft'4 die zich niet van te omdat die ook met dokt waren, vendroi®g „Italia” getroffen hea®E loren. In elk geval kanrite ten verwachten over dBfi hulpexpedities, die thrijp seerd, ten tijd hebben Mai te bereiken van waaiflË van het luchtschiip hedpi BezorgdreHri De koninit en.deJiH ook de paus hebben voort ken van hun bezorgdheid, kerken hadden speciale biddiensten plaats. In de Senaat hield de voonaitter, Tittoni, een korte toespraak om uiting te geven aan zijn bewondering en de beste wenschen te uiten voor het behoud van de expeditie leden. Ook Mussolini hield een korte mie. ENGELAND. Browne en Kennedy terechtgesteld. Browne en Kennedy, de moordenaars van den Engelschen politie-agent Gutteridge, zyn vanochtend terechtgesteld. Groote uitsluiting. 11.000 katoenwevers uitgesloten. Naar de blaten melden, zyn gisteren te Nelson in Lancashire 11.000 katoenwevers uitgesloten. De werkgevers zyn tot dezen maatregel overgegaan, omdat 300 wevers tot staking waren overgegaan wegens het ontslag van enkele arbeiders. Men hoopt, dat het conflict gelooaliseerd zal blijven. VER. STATEN. Poolvlucht van Nansen en Eckener. Onderzoek van het Poolgebied per Zeppelin. Kapitein Bruns, voorzitter ter Ameri- kaansche club te Berltfn, heeft naar de „Köln. Ztg.” meldt, eenige mededeelingen gedaan aangaande te nieuwe Poolvlucht, welke dr. Eckener, te Zeppelin-bouwer en professor Frithjof Nansen het volgende jaar zullen ondernemen met een te Friedrichhafen in aanbouw zijnd Zeppelin- luchtschip, de ,fL. 121”. Dit luchtechip, dat 105.000 kubieke meters zal bevatten ia ze» maal zoo groot als de „Italia”. De start zal in April geschieden, opdat men de enkele weken, die het poolgebied vrij van nevel is, kan benutten. Behalve een bemanning van 80 man zul len 20 geleerden van allerlei nationaliteit aan te expeditie deelnemen. Vermoedelyk zal Petersburg gebrtÉkt worden, omdat daar ’n landingspaal staat. Daar zaJ eerrt van 18 tot 23 Juni een congres van het Internationaal Genootschap voor arcti sche stadie gehouden worden, onder presi dium van Nansen, gedurende welke het de finitieve plan van de expeditie zal worden opgemaakt. ZWITSERLAND. De heer Regout benoemd tot voorzitter van de patroonsgroep op de Intern. Arbeidsconferentie. De heer Regout, Neterlandsch afge /aao- digde der patroons op de Intern. Arbeite- conferentie, is benoemd tot voorzitter der patroonsgroep voor te quaestie der mini- mumloonen. Als zoodanig wordt hij tydelyk vervangen door mr. P. W. J. H. Cort van der Linten. De heer Regout is tevens can- didaat voor het vice-voorzitterschap der commissie voor de minimumloonen der con ferentie. vriend is geweest. 'Ik moet tot eiken prijs alles weten, wat heun geueurd is en toen ik aag, dat ook gij nem iadit gekend, dacht ik^... 'iaën hij ^baetd1, werd de Francai- se zoo roteWL bloed en z.j fluister „En gij witf aart, ik voor lare- 'nont meer’TOn een vriendin was ge weest, niet waar? Nu, die gedachte mag ik u niet ten kwade (Huiden, daar ge mdj bier vindt. Haar b ik, de toon hater stem, haar geheele voorkomen, alles getuigde den graaf, dat zijn eerste opiyattL g do ware was geweefet, dlat maddme Mer- v’lle niet die gewetenlooze gelukzoek- ter was, zij wilde schijnen, maar dlat haar tegenwoordigheid in dit speelhuis, even als de zijne, een groo- ter beteekenis moest hebben. Bedaard luidde zijn antwoord Gij db°( mij onrecht, madame. Ik had niet zulk een slecht dlenkbeeld van u. Ware dat het geval g veest, dan liad ik u noo t toegesproken, zoo als ik deed. Ik moet u integendeel verklaren, dat ik verbaasdi ston< U hier te vindten, dat ik, hoe zelden ik ook nog ie eer heb gehaid u te ont moeten, reeds een meening van u ha gevormd, die met uw tegenwoordig verblijf te dezer plaatse in lijnrechte tegenspraak was Madanu Merville staarde den spre ker met ongehuichelde verwondering aan. „Gij vergist u blijkbaar in de pei- süou, graat zei ze, „want ik heb nooit vroeger gezien.” „Doch ik u wei, madame. Neen, vergis me niet het mins,., zeg ik evenmin, als ik mij' hierin vergis, dat gij--” Hij boog zich voorover, als ware hij geheel en al m t spel verdiept voltooide langzaam, als wilde hij WGord tot zijn redht laten komen, den dn aldus „dat gij niet zijt, wie ge schijnt, a«t gij u hier met een bepaald oog- i perk hebt ingedrongen en dat ge die vrouw daar in die val hebt laten loo ped.” Een seconde latng zij dien graat met ingehouden adem aan en zeide daar op „Spreek vrij uit, monsieur, wie en w at zijl gij en waalrtoe z|egt ge mij dit „Ondiat ik zelf met mijn vier zijn een vastftateld plan volg en omdat ik in ’t diepst van mijn ziel overtuigd ben, diat ons beider belang hetzelfde Ik wil u alles openbaren, doch niet ru en niet hier. Beanit|wioord mij slechts een vraag „Hebt gij Percival Clare mont gekend?” „Ja.” „Dan zullen wij elkaar spoedig ge noeg begrijpen. Detae slag is van mi). Ik heb een verzoek aan u, m dame Merville. Ik moet u alleen spreken en zou u gaarne bezoeken, speelhuis. In den fla”w verlichten gang snelde Fanchette otn den gast uit te la ten en achter h|em de deur tö sluiten. ,,O, ma Fanchiette sprak hij, ter wijl hij de lompe meid onder de k n streelde en haar een stuk geld in de bond stopte, „hebt ge voor mu) mets an ’eirs over dan een lachje1?'’ ..Wel, ik denk, dat een lachje m' genoeg fel mlonsieur”, antwioordd'e Fan- riiette en maakte daarbij jen kokette beweging met het dikke hoofd ,.Ik denk er anders over’ gaf de graaf als zijn meening te kennen en kuste haar dai het klapte. ..Adieu, ma belle, droom nu van Armand cte la Uhaux. Hiermede trad hij op straat en liet het ijdele kameniertje. badend in een zee van verrukking, alehter. „AH, mon Dieu” riep Fanchete, v.at een pracht van een man is dat. En zoo galant. „Bah”, kon intusschen de galante man niet nalaten uit te roepen, toen hij op straat was ,Het lastigste van die heele komedie is nog, dat ik aan dat schepsel het hof moet maken. Ik mag mijn lippen wel eerst behoort jk pivegen. voordat ik daairmede het rei- r.e voorhoofd van die Helster aller vrouwen beroer Ter gelegenheid an ‘Memorial Day heeft presklent Coolidige dezer dagen een retie ge houden, waaraan het volgende is ontleend: Na uiteengezet te hebben, dat de land macht van te V. S., en speciaal het staande1 leger, zeer gering is, zeide de president: Wy handhaven onze zeer gematigde strijd macht, doch wenschen de wereld mede te deelen, dat deze uitsluitend dient voor ver dediging en voor de bevordering van den ulgemeenen vrede en de rust. Geen ander volk bezit iets, dat wij door geweld zouden willen verwerven. Hoewel zich enkele afdeelingen van ons leger op het ooigenblik in Haïti, Nicaragua (■n China bevinden, verblijven zij daar niet voor oorlogsdoeleinden-, doch slechts om den vreedzamen toestand, te waarborgen en om de rechten van onze onderdanen te be schermen, waarop zij volgens te intematio- nela'jurisdictie aanspraak kunnen maken. Het doel van onze troepen in Haïta en Nicaragua is verder de regeering van deze landen te helpen de onde te bewaren en de instellingen' te handhaven, In harmonie met de hooge beschaving der wereld. Wij zijn daar op haar verzoek en ingevolge overeen komsten. De over de geheele wereld verspreide financieele en handelsbelangen van de Ver- eenigde Staten, nog geheel afigezien van manschelyke overwegil^en, leiden er toe elke kans op oorlog te venmijclen. Onze han del .dietrekkingen zijn van dten aard, dat het vrijwel ónmogelijk is in een conflict ergens ter wereld gewikkeld te wonden zonder dat wy de nadeelen er van ondervinden. Wij kunnen ons door het bouwen forten bescherming verleenen, doch indien wij geen wederzydsehe gevoelens vriendschap aankweeken, bestaat er geen garantie voor den vrede. De eenige methode om tot betere standhouding te komen, zoodat de vriend schappelijke gevoelens bewaard blijven, is om te zorgen voor regelii voordat deze tot een brei Over het pan-Amenijkat Havana zeide de president,dat dit congres een motie heeft aangenomen tot het bijeen roepen, binnen een naar, van een congies der Amerikaansteshé staten te Washington tot het opstellen van arbitrage- en verzoe- ningsveixl ragen. Deze conferentie zal waar- schynlyk tegen het éinde van het jaar wonden gehouden. De wereldvrede kan natuurlijk niet ver kregen worden door een enkel verdrag, doch elk verdrag tegen den oorlog vormt een nieuwen slagboom tegen conflicten. De president gaf vervolgens het overzicht van de gebeurtenissen, die geleid -hebben tot te voorstellen in zake een anti-ooriogs- vordrag. Gedurende e!f maanden', die sedert het voorstel van Briand zijn verstreken, heeft deze idee zich ontwikkeld tot een man van de indrukwekkendste vredesbewegin- (•ochf dat is ommOgeHijLWilt ge da»r- on. in mijn woning komen? Indien ge mij evenwel wamVouwt, t geen vol strekt n.et te verwonderen zou zijn, daar ik u geheel vreemd ben... MaiJume Merville viel Item m de rede, met te zeggen ,Ik wantrouw u niet. Ik zal komen. Waar en wanneer „jlergenavand om negen uur aan (iiv adres, „Hij had intusschen een kaartje te voorschijn gebracht, hetgeen madame Merville snel verborg. Ik zal er zijri sprak zij. „Ik twijfel er niet aan Madalme gij speelt met een ongehpordei veine. M/atfame Merville naim> laohendte den slag op, terwijl de graaf het ern stige omlleirwerp riiet verder aanroe rend (Hmitputtehjk bleef in kom- pii ment je» en aardigheden, alleen mo- als de Francafee terecht begreep, om Mrs. Russell en de salonbezoekers te misleiden, on niel om tegenover haar defi galanten cavalier te spelen. Na nog een half uur te hebben ge speeld, s'lo^’d' haj op en erw’jderde zich Eerst Itad' hij een weinig gewon nen, doch daarna een aardig somme tje ver’oren en hij scheidde van '’e dame des huizies. met dte verzekering weder zper spoediig van haar gastvnj- 1’ id in dit alieraöngenaanist salon ie komen profiteeren. Hij ging alleen dte trap af, want buiten hem verliet nog niemand het -G-.- nJ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrricen (behoorende tot den becorgkrinf 1—5 reffela L8Ü, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 04». Advartantüta in het Zaterdagnummer 20 o, de voorpagina 50 9b booger. Gewone advertentiMn en ingezonden mededelingen bQ contract tot arer gereduceerdea prjjs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiön kunnen worden ingezonden door tuMchenkomat van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Iiewrging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.F0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1