n en blaas u I «s MEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BOSKOOP. Gt^UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDEW^TER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen I. 18780 87.Jaargang 1828 BODEGRAVEN, EERSTE BLAD. I EEUILLETON. 'eg 53, Gouda het geheime speelhol (Nadruk verboden) machines BERGAMBACHT, BERKENWOUD] NIEUWERKERK, OUDERKERK, Zaterdag 2 J ii vinif f JU- laf f M._. i, hoesten n zijn Be van FIM iden raid jok nn IPS «wr- f5 eschheld, 4 ra 7 I ELO bexorgkring: timmer 20 Dit nummer bestaat uit twee bladen. MODJEPHAATJE. 50 HOOFDSTUK XXVII. j cent (Wordt vervolgd. 40 hen zeer Ontzaggelijk groot wöi janpleziers: vrachtwÜjp wagen als passagierswi We zagen er die volgs ook hebben wij er een dagen overbelast na Niets is in te drukte, waarbij ter ter zelfder tijd i. gewaarborgd is, dat ver uitgaat boven het geen het overgroote deel der bevolking in staat is zich ook met de grootste inspanning te verwerven. Het merkwaardigste daarbij is echter, dat wie eenmaal een overheids baantje is machtig geworden, spoedig van meening verandert en in plaats van bevoor recht, zich tekort gedaan acht. Het komt ons voor, dat er een nauw verband bestaat tusschen de salarfeering (inci. de pensioen regeling) van het overheidspersoneel en het vraagstuk der staatspensionneering. Deze laatste wordt bestreden eensdeels op Jjrin- cipieele gronden, die wij niet juist achten, maar kunnen eerbiedigen, anderdeels op fi- nancieele gronden. Waar moet, zoo vraagt men, het geld vandaan komen. Nu zjjn er ongetwijfeld ver schillende bronnen aan te wijzen, waaruit kan worden geput. Het is echter de vraag, of men voor de daarop betrekking hebbende voorstellen eene meerderheid in de volks vertegenwoordiging zal kunnen vinden. Wij willen dus maar zeggen ,dat er een nauw verband bestaat tusschen den toestand der schatkist en de mogelijkheid ,om tot staatspensionneering te komen. Dit diwingt o. i. de voorstander» van de laatste, om zoo veel mogelijk te zorgen voor een «uinig be heer der openbare middelen. En n< is het niet te ontkennen, dat een groot deel daar van noodig is voor de salarieering en pen- sionneering van het overheidspersoneel. Wie er steeds op uit is, om dit personeel te be gunstigen, vergroot daarmede dè belemme ringen, die in dën wegstaan aan eCTï'eenigs- zins redelijke verzorging der ouden van da gen. Men kan nu eenmaal ,zooals men wel eens zegt, geen twee ruggen uit een varken snijden. Dit te doen uitkomen, is ongetwijfeld oe goede, kern, welke is gelegen in de overdre ven uitspraak van den heer Braat. gevonden die zij verdienden maar wat deze man voor ons land deed, zal altijd met bizondere waardeering vermeld blijven. HAGENAAR. Liten, in alle rich- pe wellicht nog Jaag. Vooral Rot- leveren den aan- tdie in dichte hor- jper fiets ’s mor gens vroeg reeds komen ppzetten om dilc- BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. CMXXII. Het zou ondankbaar zijïi als wij niet on zen ibrief aanvingen met een enkel woord ter herinnering aan de schitterende Pinkster dagen. Eindelijk kwajn er dan toch een eind aan de gure buien, waardoor de lieflijke Mei maand haar reputatie bedierf. Het is wel onnoodig te zeggen hoe honderdduizenden in den Haag vol-op genoten hebben van de frissche lucht en de zon. Het was overal tjokvol, vooral den tweeden dag. Voor Sche- veningen zijn het enorme dagen geweest, die een aardige inzet vormden van het bad seizoen dat Zaterdag vóór Pinksteren ge opend is. Het water was nog wat koud zoo- dat veel liefhebbers om in de golven onder te duiken niet gekomen zijn maar dat is een kwestie van een paar dagen mits de zon blijft schijnen. houding verried diep en ernstig nadenken. Zij dacht aan Vida. Sedert den1 dag, waarop Vida haar bekend had, hart en hand te hebben geschonken aan Devereux en haar moeder als het ware had uitgedaagd om haar geheim aan den geliefden man te ver raden, wijl haar hppen, dat geheim niet ver mochten uit te «preken, had Hester Ransome haar niet weder gezien. Hedenavond zou den moeder en dochter evenwel een ontmoe ting hebben. Hester was niet vrij van bjj- geloovigheid, zij had veel geluk gehad en voelde zich daardoor sterk. Zij dacht ook, dat, indien Devereux thans de nauwe verwantschap leerde kennen, lie er bestond tusschen zijn jonge gade en de vrouw, die hij zoovele jaren zonder mede- doogen had vervolgd, zij dacht dat, indien hij dit alles wist voor ’t vervolg hem ook de handen waren gebonden. Zelfs als zij ap haar beurt wraak wilde nemen, als zij haar vervolger in het verderf wilde storten, had zij van haar dóchter niets te vreezen, want Vida zou toch haar eigen moeder niet gaan verraden en haar over- lev ren aan haar vijand? Hester g voornemen was, Vida te dwingen om zelf alles aan haar echtgenoot te beken nen. De liefde voor dat achoone kind, mis schien het ©enige goede in haar slecht ka rakter, was nu geheel verdwenen. Zjj haatte nu de trouwelooze; de dorst naar wraak brandde nu sterker dan ooit in haar hart en beroofde haar van de vreugde, die ’t ver krijgen van een nieuw kapitaal haar anders gewis zou verleend hebben. AJ had ook Devereux zijn wraak niet tot het uiterste gedreven, al had hjj zijn verdel- gnigskrijg tot heden nog niet ten einde ge bracht, hij had haar toch aanhoudend ver volgd en gekweld. Zij, ze had hem echter nog niets geen leed kunnen berokkenen! Integendeel geluk, Vida’s liefde had hjj, al ware het dan ook tegen haar wil, toch door haar bemiddeling gekregen. En Vida zelf die meineedige, die woordbreekster, ook zij was volmaakt gelukkige althans volgens de meening van Hester 'Ransome, die van het lijden, veroorzaakt door de stem van een nauwgezet geweten, niet het minste be grip had. Wat de moeder nog het meest kon grie ven, was haar overtuiging, dat haar dochter opgehouden had aan de ochuld van Deve reux geloof te slaan, dat Vida. zeer zeker tot de meening wa® geraakt, dat Percival Claremont aan haar moeder tot speelbal had gediend en gevallen was als een offer van haar handelingen. Zoo had dan haar dochter een hooge po sitie verkregen langs de ladder, door haar moeder gemaakt en gestéld, en nu, nu ze boven was gekomen, had ze met verachting de ladder weggestooten en zich plidhtver- getend en ondankbaar losgerukt van haar, aan wie zjj alles te danken had. Geëerd,' gevleid en bewonderd leefde Vida in een wereld, die voor haar, Hester Ransome, altoos gesloten bleef, aan de zijde van een man, die haar aanbad, een man, <Ken zjj, Hester, vreeseljjk haatte en voor wien zij zich nochtans angstig moest verborgen reg te gaan. Het ions zoo vol dat derige zalen te gaan van waar uit men een prachtig gezicht daarop heeft. De tocht duurde niet lang maar ging wel door het mooiste gedeelte waarbjj zich rit doorWassenaar aansloot. Het was een mooie zonnedag en de frissche lente-weelde was in haar grootste bekoorlijkheid. Het was alles nog zoo frisch in dekleuren en vooral zoo vrij van de stofplaag, die anders een autotocht zoo onaangenaam Xun beder ven. Tot slot ditmaal de vermelding van een aardige intieme bizonderheid betreffend één onzer groote mannen. We kennen den Staatsraad Mr. Cort van der Linden die ge durende de oorlogsjaren ons land zoo voor treffelijk heeft geleid. Hoewel twee en tach tig jaar oud, is hjj nog heel kras en meent hij' nog dagelijks' deel aan de zittingen van den Raad van State. Kort geleden heeft hij een huiselijk feestje gevierd: zjjn schoon mama vierde haar twee en negentigsten verjaardag. Het zal wel heel zelden voor komen dat iemand op dien leeftijd nog in ’t bezit is van een zijner ouders. We vinden het gevalletje aardig om het eens te vermelden nu het een man betrof dien geheel Nederland kent en altijd met. groote erkentelijkheid zal gedenken. Wei nige staatslieden hebben de onderscheiding !l jen| die liddelen uit planten- •ganen gij lijdt, man- >t om een uitvoerige rj, op te zenden aan in de medicijnen, bij RDAM, die U alle behandeling, met de ten. En de daad by het woord voegende, wisch- te hij met zijn zakdoek krachtig over zijn Fond, als wilde hij daarvan een vuile vlek *®gvegen. Arme Fanchette! Arme vlieg! Gij weet n°g niet eens, dat gij reeds midden in het web van een listige spin zit! Gjj maakt u reeds luchtkasteelen, droomt van een fraai hotel en een schitterende équipage en ge lÜt gelukkig. (Het geweten heeft voor u Reen angst. Wie is wijs Die van allen weet te leeren. Wie is sterk Die zijn harstochten weet te beteugelen. Wie is rijk? Die tevreden is met zijn lot. Wie is achtenswaardig Die allen acht. De bediende keerde spoedig en eenigs- zins beleefder geworden, terug; hij ver zocht de dame om hem te willen volgen. Hij ging haar voor door den gang, opende aan ’t eind daarvan de deur eener kleine ont vangkamer, alwaar hij het gaslicht ontstak en de dame uitnoodigde plaats te nemen in afwachting van <le komst Van Mrs. Deve reux. „Zeker een mensch met een fatsoenlijken bedelbrief”, dacht James, het vertrek ver latende. „Een dhvaas idéé van mylady om z.ich met zulke schepsels in te laten. Ik houd vol, dat zij veel -te goedhartig is en derge- I lijke oplichters weten dadelijk van zulk een zwak partij te trekken”. Hester Ransome behoefde niet lang te wachten. Zjj had geen naderende schreden gehoord, doch Vida stond op een® voor haar. Welke angst of schrik de arme Vida ook mocht getroffen hebben bij het ontvangen en het lezen van den brief barer moeder, nu was zij zich zelve volkomen meester; zij sloeg haar schoone, groote oogen met naar den grond, maar zag haar bezoekster rustig in ’t gelaat, terwjjf op het hare geen zweem van blijdschap was te bespeuren bjj ’t we derzien van haar moeder. Vida sloot de deur. Zjj stak niet ééns haar hand uit en zeide op koelen toon: „Wat voert u hierheen, moeder? t1» niet verstandig van u om in dit huis te komen". Op den avond, wanneer madame Merville gevolg moest geven aan hare belofte, be treffende haar komst ten huize van den graaf de la Chaux, zat Hester Ransome al- 'Wn te huis. Haar lippen waren vast geslo ten haar handen gevouwen en haar geheele hen zeer getroffen. Ze was verre boven hun verwachting geweest. De ontvangst door de Regeering in de Ridderzaal was ais altijd weer voor de gas ten indrukwekkend door de bekoring wélke van deze ongeëvenaarde zaaJ uitgaat. Voor hen die gevoelig zijn voor mooie kunst moet het binnenkomen in deze zaal aJtjjd een emotie zijn. Zoowel overdag als het zonne licht door de prachtige gebrandschilderde ramen valt als 's avonds wanneer deze be licht worden van binnen-uit is het zeldzaam mooi. Vele van de gasten waren uitermate verrast door de fraaie zaalandere die min der gevoelig ervoor bleken, meenden dat het alles te nieuw en te mooi was om heusch echt te kunnen zyn.. De beoordeeling van dit bouwwerk is wel een criterium voor iemand’e kunstzinnigheid. In auto's hebben wjj een tocht door de stad gemaakt waarbij een bezoek is ge bracht aan het Vredespaleis, dat als mu seum een internationaal! karakter heeft On getwijfeld bevat het heel veel moois maar het geheel is altijd wat te pompeus. In een der kamers hangen thans de por tretten van den eersten en den tweeden voorzitter van het Permanente Hof van Ju stitie, de heeren Loder en Huber. Dat van den laatste is van Toorop’s hand en onge twijfeld een kunststuk; dat van den eerste van Van Welie is stellig veel en veel min der. Jammer dat zoo’n weinig artistiek stuk hier ten eeuwigedage zal pareeren. Men mocht toch wel eens een beteren adviseur daarvoor aanstellen. Schitterend is de tuin om het Vredes paleis. Alléén reeds om dien te bezichtigen gemakkelijk gezeten wai dat in de auto’s minste veel zit. Als er plaats ia juist vijf in. Trouwens alles is op di en dat kan ook niet andi richten op een dusdanig, komt dat zeer velen ongei vertrekken en terug leséren. Gewandeld wordt er niet veel meer: j wie de afgelegen paden, die niet per wiel zoekt, vindt daar vrijwel de eenzaamheid. Maar men moet dan want het aantal van ring. Het aardigst vü.^. Westland tusschen de lai men vrij kan loopen op d< voor de auto onberjjdbai fietsers ook gemeden woi op kaarten voorkomeri.. Eigenaardig is op die dagen de groote trek uit den Haag naar K tingen en daartegenover gnootere trek naar den 1 terdam en het Westland voer van dagjes-menseben den per trein, per auto» wjjils pas heel laat we was 's avonds aan de van luuutjmi - zijn; men liet op vertoon van een kaartje de mensdhen door die onafgebroken van acht tot twaalf hebben gestroomd. Op den Leidschen Straatweg is het wel het drukst; het is ongelooflijk hoe het daar in den namiddag een onafgebroken optocht is die uren aanhoudt. Gelukkig hoeft die massa niet meer door het Haagsche Bosch heen sedert aan weers kanten daarvan breede wegjen zijn aangelegd. Als dat alles midden door ’t bosch moest zou dit wel on genietbaar worden. Alle verkeer van Leiden komend voor Scheveningen vindt nu een zeer gemakkelyken weg ter rechterzijde van het bosch eni alle verkeer uit het noorden voor Delft, Rotterdam en verder, kan zonder iets van den Haag te zien zijn weg vinden. Dit alles heeft er toe geleid dat het door gaand verkeer niet meer in de Haagsche straten verward raakt. Over de Pinksterdagen zijn wy dus dubbel tevreden en wij hopen dat het vervolg van het seizoen in overeenstemming met deze dagen zal zyn. Veel nieuws is er in de residentie verder niet te boekstaven. Wjj hebben ook het be zoek der buitenlandsche joumaisten gehad en zij waren over hun reis die op een einde liep zeer tevreden en voldaan. De schoon heid van ons land, vooral in Zeeland, had 3 I Aardige modellen voor Zomerstof jen. De nieuwe stofjes voor den zomer zijn bijzonder suggestief van patroon. Er is eene uitgesproken voorliefde voor moezen en stippen en deze varieeren zoodanig van ka rakter dat voor elk soort stip een ander model gewenseht is. Blauw fond met witte moezen, rood fond met dito witte balletjes, is erop aangewezen om zeer eenvoudig ver werkt te worden. Een gewoon blouse-lyfjo met ruim rokje, een kort schortje, stempe len het fa^on tot imitatie deux-pièces. Wit kraagje en witte manchetjes, liefst van fyngeplisseerd nansouck, een wit leeren ceintuurtje, blauwe of roode stropdas, zie daar het gewenschte model voor de mouse line jurk met polka-stippen. Een kleine variatie is natuurlijk gemak- kelyk te bedenken. Als men de deux-pièces idee teat varen en een puntig oploopend vóórpand aanbrengt, kan een aardig model letje verkregen worden door de oploopende punt in te vullen met eenige fijne inhaal- sels. Eenige malen ingehaalde schouders aan een kort schouderstukje, een effen kraagje met lange lintrfierten in plaat» van het geplisseerde. met cravatte, en het mo delletje wordt heel anders, heeft zelfs eene zekere gekleedheid, die de mouselinen deux- pièces vreemd blijft. Ai het zwierige, losse der huidige zomermode kan gelegd woeden in-wn wiofWtistje van gwwowntr vvu*. Indien men zich houdt aan de modieuse porselaintinten, .lichtblauwe, hemelsblauwe en Saksisch-blauwe bloemen op wit fond, dan is er voorzeker niets anders noodig dan een blouselyfje, een rokje met heupstuk en een paar uitspringende plooien, een ovaal- diepe hals met breede wit zijden bies en eene lange, elegante strik, om tot een zeer modieus, zeer zorpersch en zeer coquet toiletje te geraken. Ook voor „artificielie” in aardbeientin ten zou dit een uitstekend fa^on zyn, dat alle gratie van ©ene fleurige zomerdracht in zich vereenigd. Voor Shantung, honan- siek en toiie-de-soie moet een fa$on weer heel anders, meer geconpliceerd en toch strenger zijn. In effen kleuren hebben deze zjjdestoffen een geraffineerd model en wat fleurige afbiezingnoodig, zoodat het puntig oploopende, weer glad ingevulde en kleurig afgebiesde bolero-snit goed zal doen voor het lijfje, waarbjj een puntig opgezet schou derstuk, met diep-ovaal décolleté het uit stekend zal doen. Het rokje, bezijden aangeplooid, van vo ren in een omlaag loopenden punt uitgegne- den, wordt afgemaakt met een gioort getrok ken ceintuur, met dien verstande, dat alleen op de heup wat strakgetrokken wjjdte is aangebracht Hierbij behoort een. lange bereiken zjjn be- i wel heel vér weg gaan dergelyke wegen is ge- 'indt men ze nog in het derjjen in, waar ‘smalle wegen die r zjjn en door de ten omdat ze niet ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de 'lezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad :|.fr0. Abonnementen a orden dagelijks aangenomen aan ons Rui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postk <ud oren. Onze bureaux sjjn ilageltfkF geopend van ft—5 uur. Adnunfetratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. In de stad zelf 'was het'op de brandpunten druk, vooral van j het autoverkeer, het aantal auto- voor deze is dienst doen, pt zaten maar den waarop vier fauteuis stonden waarin’de reizigers zeer Opvallend is i één persoon te »r vier, zitten er (lOniSCHE Uil IBM. I5 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnünuner 20 bijslag op den prjja Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer O.M. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerde» prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. De heer Braat en de Ambtenaren De heer Braai heeft bjj de debatten naar aanleiding van de motie-Sannes eens weer aan zyn ergernis uiting gegeven over de bevoorrechting der ambtenaren, door hem in het vuur van het debat de „lintwormen” van de maatschappij genoemd. Hjj wil aan ieder burger recht geven op een Staatspen sioen van 5.per week en dan de ambte naarspensioenen afschaffen. Wie meer pen sioen wil hebben, moet dit maar zelf be talen. Deze regeling zou de afschaffing der ge hate en voor het bedrjjf funeste zegeltjes- plakkerjj mogedyk maken, zonder dat de be lastingen zouden behoeven te worden ver hoogd. De kosten zouden kunnen worden ge vonden in de besparing op de ambtenaars- pensioenen eiwvoorts door vermindering van bet aantal ambtenaren en van de salarissen, voor zoover deze meer dan 2500.be dragen. Het is in dezen geest, dat de heer Braat reeds vroeger een motie heeft ingediend, die het zal den lezer zeker niet verwonderen absoluut geen kans op verwezenlijking heeft. Wy kennen den heer Braat persoonlijk niet. Zjjn wjjze van optreden in de Kamer en zjjn overdrijven wekt menigmaal de lachlust en doet veel kwaad aan de erken ning van het goede, dat er aan zijne denk beelden ten grondslag ligt. Zjj bevatten naar onze meening inderdaad een goeie kern, waaraan de ambtenaren en zjj, die eenzjjdig hunne belangen voorstaan, wel wat meer aandacht mochten schenken. Het standpunt van den heer Braat wordt in mindere oï meerdere mate door velen te plattelande gedteeld. En dit is niet het gevolg van een reactionnaire, conservatieve gezind heid, maar eer van het tegengestelde. Wie te plattenlande om zich heen ziet kan de oogen niet sluiten voor het feit, dat, ver geleken met het andere deel der bevolking, de ambtenaren in eene buitengewoon gun stige positie verkeeren. Dit blijkt ook wel hieruit, dat voor het meest onbenullige over heidsbaantje zich dikwijl® niet tientallen, maar honderdtallen sollicitanten aanbieden. Het zjjn vooral twee omstandigheden, die dit veroorzaken. In de eerste plaats naast de hoogte der belooning vooral de vastheid der positie. En in de tweede plaats de ver zekerde oude dag. Vooral deze laatste speelt een groote rol. Men weet heel goed, dat den ambtenaar op zjjn ouden dag een inkomen houden, wilde zjj niet, dat zjj jammer en ellende over haar zou brengen. Neen. Zoo kon zjj niet langer voortleven. Zij had lang, ze had veel gedragen, en nu wilde zij wraak nemen, wraak nemen tot eiken prijs...! Zij stond op, hulde zich in een schamele Weeding, trok een sluier voor ’t gezicht en verliet het huis in de Duke-iStreet. Weldra bereikte zjj de woning van Mr. Devereux en belde aan. De verwonderde portier riep een bediende er bjj, die de ar moedig gekleede vrouw naar haar verlan gen vroeg en de verwaande manier, waar op hjj dit deed, droeg er niet toe bjj om Hester Ransome in een betere stemming te brengen. Waren het niet zjjn lakeien, die het waagden om de moeder zjjner vrouw zoo uit de hoogte te behandelen? „Is Mr. Devereux te huis?” vroeg zjj. „Neen”, zeide James. JHadt gij hem misschien willen spreken?” voegde hjj met een spotlach er bjj. „Breng dit briefje aan zjjn vrouw”, zei de vreemdelinge kortaf. „Ik zal op antwoord wachten”. Zjj overhandigde, dit zeggende, den knecht een gecachetteerden brief. James nam het papier onverschillig aan en slenterde heen, terwijl hjj de vrouw in de jfroote vestibule tusschen bee’den en planten liet staan. Hester Ransome beet zich op de lippen. Zjj, de geminachte vrouw, die door elkeen in dat groote huis met den nek werd aangezien, had immers de macht in handen om al 't g4luk van den heer des huizes met één flag te vernietigen!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1