:oon. IKEN :n NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD* VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ’lanten Ho. 16781 Maandag' 4 Ju 67a Jaargang 1628 INHOVEN, STOLWIJK, WAüDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen aohines EEUILLETON. 3 53, Gouda vanaf f 80- 1 ff 2S._. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, IgOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOO -- n .O de uw 51 (Wordt vervolgd) voor lijke '•rd. 40 voor honderden per flacon ƒ.2. HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbcden; ise x 5 kost 901 40 Den Haag. lenden; prikkelbaar st, zonder te weten voor een» waar generaal van de jn staat van be- 9 aanklacht luidt valschheid in ge- 1 vertrouwen. Zoo- 'aantal andere per- verricht. I te Hamburg. |en ex-keizer onder BINNENLAND. Uitveter van vee. Zaterdag is aan het dep. van Bin nen!. Zaken en Landbouw onder lei ding van Hen directeur van den Vee artsenijkundige Dienst, dr. Berger, *en bespreking gehouden met bel§ng- bielbbenden bij den uitvoer van vee naa|r het buitenland, vertegenwoordi gers van de centrale landbouworgani saties, van den veehandel en eenige toffer der te Hamburg. W jn het ziekenhuis van de gasvergif- ;de gevolgen over- tantal dooden tot I caekenhuazen van t oogenblik nog 12 fiftiging verpleegd, he Oceaanviiegers overgebleven haar kind. Zij met is de vroegere directe U. F. A., Sigmund Ji schuldigiijg gesteld, verduistering, oplichti schrift© en misbruik wei bij Jacob als bij e sonen zijn Jiumoekiiq Stahlhem-betdogin Drie zonen va de demofnatra Ruim 100 eXtra-trefe honderdduizend, leden lands naar Hamburg j tei-dag en Zondag del Evenals variedien jl demonstraties in Berl der de Staihlhelmüüedd ex-keizer, namelijk de Friedrich en Augusj oudst© zoon van dén| prinsen van dien bloed de organisatie en maa andere Stahl'hcLmLedea De rijks minister 1 Zaken Von Keudedi, leider graaf Westarp Du itsch-nationale rijki demonstratie als gust Nog een sl» Fosgeenvergiftiffi Gisteren is nog een verpleegde slachteffaj tiging te Hamburg ta leden. Daardoor is hé1 zeven gestegen. In <h Hamburg worden ojtj slachtoffers van de'jj Ontvangst der Dtejj l hebben een dikke alle dealen des tracht, waar ze Za- ustreerden. by de Stahlhelm- bevondenjxilch on- rie zonen van den rinsen Oskar, Eitel rilhelm, evenals de jonprins. Al deze yn gewoon lid van jerden üusschen de i het gelid mee. n Binnenlandsche Duitsch-nationale i .een groot aantal gleden maakten de ■kten men lijdt. Otters; en noemt die ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «o omMnAan (heboomida tot dan beaorikrin<): 1—6 regda L80, elke regel meer f 0J5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regela 1^6, elke regel meer 0A0. Advertentiün in het Zaterdagaummer M h&slag op den prjjs. Liefd^iigheide-adveitefitiBn de helft van den prga. INGEZONDEN MEDEDRELLNGEN: 1—4 regela f 106, elke regel meer 14». Op .de voorpagina 60 booger, - Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot «eer gereduceerd» prya. Groote^letters^en randen worden j^kend^nw^ laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de piMtoinff aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. (illHISCHE COURANT. ie «reneesmidde- n te vragen aan >r in de Medicij- ïroote Markt 7. Oe Volkanbondsraad bijaea. Heden begint te Genève de Juni-zitting van den Volkenbond, en welde 50ste zitting, die de tolkenbondsraad arrangeert. Op de agenda staan tal van belangrijke en netelige aangelegenheden, zooals de Roemeensch-Hongaarsche optantenstrijd, talryke minderheklsvragen, de wapensmok- kelliandel van Szent Gotthand, een aantal rapporten van commissies betreffende de economie, de financiën, de hygiëne en de opium. Vervolgens zullen er stemmingen .moeten plaats hébben die van beteekenis zijn. Een eigenaardig belang zal deze zitting bovendien krijgen <looi- het feit dat van den Raad een beslissing gevraagd wordt inzake de uitvoering van: het ontwerp voor het nieuwe Volkenbondsgebouw. Misschien zal oe Raad ten deze niet anders dan een for- meele handeling heibben te verrichten. Wan neer hy kennis genomen heeft van het ge kozen plan, zal ca- niets meer te doen zijn dan dat de secretarisgeneraal de opdrach ten tot den bouw onderteekent. Wie de keuze van ontwerp minder geluk kig vindt en den Volkenbond zou willen terughouden van een woning, die in stijil geen enkele gedachte met dezen tijd gemeen heeft, zal thans .geen succes meer kur.nen hebben. De zaak is zoo goed 'ais in kruiken en kannen. De Raad zal wel geen motieven vinden om zich tegen de plannen te ver zetten. Daarmee is de arbeid van den Raad nog niet opgesomd. Wij wijzen op het Chineesch- Japansch conflict dat weliswaar op formeele gronden riet officieel behandeld zal kunnen vjorden, maar in particuliere gauprekken woordie» toch zeker een belangrijk element zal vor men, en op andere problemen die eveneens de conversatie kunnen kruiden en verleven digen. De Frankf. Zeitung, die de komende ge beurtenissen bespreekt, wijst er op, dat één belangrijke vraag niet aan de orde komt, volgens haar de belangrijkste, die niet alleen g in Duitsohland' de brandendste kwestie, I maar een kernprobleem voor den Duropee- I schen vrede lis, namelijk'de vraag van de ontruiming van het Rijnland. J Deze kwestie zou reeds in Juni van het vorig jaar behandeld worden, maar werd toen uitgesteld, daar de Franschen' onover komelijke bezwaren opwierpen, .gegrond in het feit dat 'het deelnemen van Duitsch- uationalen aan die regeering door hen als een bedreiging gevoeld werd. Thans, zoo merkt het blad terecht op, ia het met die deelneming van de reactie aan de regeering gedaan. De Duitsche minister van buitenlandsche zaken heeft in Januari aan den Rijksdag meeigiedeeld, dat die kwestie van de ontrui ming door de geallieerden ter hand geno-' men zou worden. Doch nadien zyn zoowel Stresiemann als Briand ziek geworden. De belangrijkste figuren zullen dus niet op het Het is niet het verdriet dat een rnensch vernietigt, het is het toegeven er aan, dat hem doet ondergaan. De vliegers van de (Bremen zullen 20 of 21 Juni a.s. per vliegmachine op het vlieg veld Tempelhof by Berlijn aankomen. Hun vliegtuig zal door een. hxfcteskader bege leid worden. Op het vliegveld zullen zij door de auto riteiten officieel worden ontvangen. Daar na zullen zjj in open Auto’s naai- het paleis van den Rykskan-selier rjjdén. Des avonds zijn de vliegers dé gasten van den Rijksmin. voor het verkeerswezen. Verder zal er deH avonds een fakkeloptocht hun ter eere worden georganiseerd. Den volgenden mid dag zal de Rijkspresident de vliegers ont vangen. Daarne biedt de stad Berlijn hun een maaltijd in het Raadhuis aan. ’s Mid dags zyn smj de gasten van de Berlynscba Pers, en ’s avonds van de Vereeniging voer de I-uohtvaart. Verder maakt men nog plannen voor feestelijkheden in het Stadion waaraan een openbare demonstratie ver bonden zal zyn. RUSLAND. Een nieuwe omkoopingsaffaire in Sovjet-Ruaiand. Uit Moskou wondt gemeld, dat de Gpoe te iRostof aan dén Don eena’ge verantwoor delijke medewerker^ aan flinancieele instel lingen heeft gearresteerd'. In totaal zijn Kam hier om u te bevölen, aan man die waarheid te bekennen „Pat kan, dat wil ik niet. Ais ik haar inrilertijd niet bjekennen kon aan oen iivumaar, luoe zou ik het dan nu aan den echtgenoot kunnen dlqen Zeker, omdat gij hem thans, zqo i< «gelijk, nog liever hebt daïi toen vroeg die vrouw met een honende» üaehi. ,.Wat gaat mij dat allee aan? Voor mij is hij een meedOogenlooze vijand geweest en denkt gij, dat ik met bedaardheid zal toetóen, hoe ge lukkig hiij is? Waarom zou ik u toe slaan, mij mijn wraak te Ontnemen? Missdhien. omdat uw wraak ook mij zou treffen en gij mijne nioedei z’ijt. ,.Dat kan ik evengoed vergeten, als gij het deed”, aniwoorddé madöme Paneono wrevelig. „Nu ben ik geluk kig dloor de onistanciaglieden in «taai, om een stap te wagen, d'en ik vroe ger niet kon doen. Als gij halsstarrig b-ijft weigeren om' te dioeu. wat je plicNI is tegenover je echtgenoot en tegenover mij. jé unoeder, dan zal mijn pen hen> met die waarheid in kennis stellen.” Geen oogenblik van tweestrijd ken de Vida. Reeds meennaien, toen het nog tiijd was, had zij reeds gepoogd tm aan Dare betvereux haar afkomst bekend' te maken., maar nu töou. 't haar nog nuindfer doenlijk zijn dan toen. Zij wilde thans beproeven of bij de vrouw die dan toch op haar wijze herhaalde- lekte. Bleekzucht itis Maag of 1st, zwaarten in (uitslag, roode ten enz. op elke Rheumatiek, lever, leverstee- Alle ziekten van BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De hulpactie voor de „Italia”. Naar ^Politiken” meldt, is men 09k in Denemarken voornemens, een hulpexpeditie voor Nobile en zyn mannen uit te rusten. Amundsen, die Vrijdag door een vertegen- Jtat.btad geïat^iawa «wd, heeft verklaard, dat men eigenlyk in het ge heel niet met zekerheid kan zeggen waar Nobile geland, of verongelukt is- Een expe- ditig van Groenland uit zou derhalve even veel of even weinig kunnen uitrichten al a iedere andere. Naar zyn meeninig is het gewenscht, dat men ook de. Noordelijke gebieden van Groenland en de kusten naar de „Italia’’ af zoekt. Men kan b.v. depots aanleggen, die den vliegers van buitengewoon groot nut kunnen zyn. Het ideë iis niet kwaad' en zal dus uitgevoerd moeten worden. Wat zyn eigen plannen betreft, verklaar de Amundsen, dat hy zoo spoedig mogelyk naar het Noorden zal vertrekken. Hjj zal ook kapitein Wilking trachten te bewegen aan de expeditie deel te nemen. Zyn actie heeft echter niets uit te staan met de offi cieels Noorsche hulpexpeditie. Indien het mocht gelukken, een interna tionale hulpactie onder leiding van Fritjof Nansen in het leven te roepen, zou deze expeditie natuurlijk van de groot mogelyke beteekenis zyn. DUITSCHLAND. Oud-directeur van de U. F. A. in staat van beschuldiging. Naar het „Berljner Tageblatt” verneemt, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal j 2.90, per week 22 pent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad U.SO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. OnzeJfcuteaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; RedactieJPef. 88. Postrekening 48400. >udere gevallen. ijk getoond hadi, V,da lie»f te hebbeto, net eenig gevoel was ;oor het geluk van krtte zich' aan Hester’s voeten nu hartstochtelijken uitroep ..Moeder. Om Godh wil, heb toch wdelijden Waarom kunt gij ’t ver- e en niet vergeten in een geJukki’’ luiden? Niemand' vervolgt u meer. Care vermoedt niet, dat gij te Londen Jjt. Bedenk toch, hoe schrikkelijk de slag, die hem mfoet treffen, ook o, jn j zal terugslaan. Bedenk toch dat mijn geheele leven, hoe weelderig semtj ook. altijd' arm geweest is aan geluk En nu, terwijl ik zoo gelukkig kon zijn, lijd ik zoozeer door e stem van mijn geweten. O, ik ben reeds genoeg gestraft, zielfs indien gij alle® blijft verzwijgen. Z«gt gij hem echt°T de waarheid, dan moet hij mi) van zich stoeten als een bedriegster, da iroet hij mij den rog toekeeren en vt rechten. Wat heb ik toch gedaan om zo >ets te werdlienen Moeder, ik smeek u. heb toch medelijden met irij” Een oogwenk scheen Hester inder daad bCwogen te zijn een vonk d-'t vroegere 'iefde voo* ’t arme, schoon© k d gloorde even in haar hart, om even sDOedjg te veTdooven. en wel voor altijd Een scherpe trek feeken <te ziich om den mond en tussdien de wenkbrauwen, en bitter klonk haar int woord „AH'efe tevergeefs Gij Het>tuw eigen Dij haar laatste samenkomst had Vida wel allen schijn van teederheid en verfrouwe^ latten varen, maar had toch niet den band verbroken, 'i« haar beider bestaan verbond. Nu liet dj diujidlejijk merken, dat beide wegen voorlaten geheel wilden liepen, t Was de vrouw van Dare Devereux, die ge sproken nad, niet de dochter van Hes D' 'Ransome. In haar.moeder zag znj niet haar oudere vriendin, doch wel 'ie vijandin van haar man en büjge- 'olg ook de hare. dl ester Ransome zag scherp *.aai «•tt bloeiend, sshoone gelaat, t welk tij liflBr aanblik geen spier vertrok, ^'as heit niet, alfeof Vida’ die krachten harer tegenpartij zocht te meten? Het plan waarmdde Hester gekomen was, scheen hia ir moeilijker te vol voeren. 21ij gedacht had. Waarom ik hier koin?” sprak j ten laatste. „Randt gij t niet? k wil u van de hoogte rukken, waarop ge döar mijn hulp gekomen rijt.” drie medewerkers en 20 particuliere perso nen gearresteerd. Uit het onderzoek van het instituut i» gebleken, dat ongeveer 60 van de medewerkers omkoopingagelden ontvingen, en daarvan zelfs leefden. De omkoopingen loopen terug tot in de jaren 1924 en 1925. FRANKRIJK. Het Anastasia-mysterie. Een gezelschap deskundigen naar New-York. Groothertog Andreas van Rusland, een neef van wylen den tsaar, en zijn echtgenoote prinses Kraasinskaja, zyn te Parijn aangekomen om spoedig daar na naar New-York te vertrekken, waar zij op uitnoodiging van mms. William B. Leeds, vroeger prinses Xenia van. Griekenland, de thans in de Vareenigde Staten vertoevende geheimzinnige vrouw zullen identificeeren, die voorgeeft groothertogin Anastasia, jongste dochter van den tsaar, te zjjn. CHINA. De Witte vlag boven Peking. De Chineesche ministers verlaten Peking. Uit Peking wordt gemeld, dat sedert Za terdagmorgen <fe witte vlag boven Peking ■waait. Tsjang-Tao-Lin zou in den afgeloo- pen nacht Peking verlaten, hebben. Nog slechts weinig Chaneesche troepenafdedin gen liggen in de stad. Deze schijnen ge neigd te zyn by den intocht van de duide lijke troepen over te loopen naar Tsjang- Kai-Sjek. Vandaag wordt de intocht van de Zuidelyken verwacht. Behalve de Japanr ners zyn alle andere vreemdelingen in de hoofdstad gebleven. Tsjang-Tso-Lin heeft afstand gedaan van zijn waardigheid van dictator ten gun ste van den voormaligen president Toean- tsji-Joe, die geheel onder Japansche invloed staat. Van dezen wondt verteld, dat hy in dertijd van Japan 50.000.000 heeft ont vangen voor het voeren van een vriend schappelijke politiek tegenover Japan. Uit Nanking wordt gemeld, dat Tsjang- Kai-Sjek zijn hoofdkwartier naar Peking zal verplaatsen, om in contact te komen met ’t Corps Diplomatique. Nanking zal echter uit overwegingen van veiligheid de hoof d'Zetel blijven van de Chineesiche Natio nalistische beweging. Tsjang-K^i-Sjek zou trachten te veikrygen^ dat ook te Nanking diplomatieke vertegenwoordigers benoemd zullen worden. tooneel verschijnen. Zonder hen, de eigen lijke vertegenwoordigers van de Duitsch- Fransche verzoeningspolitiek, heeft het aansnyden van de zaak geen zin. Het Duit sche blad betoogt dus dat de kwestie tot September moet warden uitgesteld. Maar juist in dat uitstel vindt het blad alle reden om den losprys dien Stresemann voorgesteld heeft, en die neer zou komen op oen nieuwen druk op het Duitsche volk van een of twee milliard goudmark, veel te hoog te noemen. De geallieerden zijn verplicht den lOen Januari 1930 tweederde van het Rijnland te ontruimen. De nieuwe lasten zouden dus gevorderd worden voor een ver vroeging van anderhalf jaar. Wordt de zaak tot September uitgesteld, dan wordt die vervroeging nog veel geringer. De lust om dien zwaren finanoieelen last op zich te nemen 'daalt daarmee evenzeer. Het genoemde blad meent, dat het aan de Franschen (en Belgen) ligt een elegant gebaar te maken en het Rijnland te verla ten, vóórdat de verdragsverplichtingen hen daartoe dwingen. Het Duitsche volk heeft niet meer noodng te hopen, het kan eischen. De moreele wapenen die het bezit zijn sterk genoeg om zich de ontruiming van het Rijn land te bevechten. v co-exporteurs. Ook waren aanwezig de ebef van den buulenlandsaheB vo - l'chtingsdienst aan net departemem, (fe inspecteur van den Landbouw, ir. Mansholt, de directeur van de Rijks seruanjnriehtbig en eenige inspecteurs van den veearlsenijkiuidigen dienst. Uit die besprekingen bleek, dat de directe oorzaak van die sluiting van Italië voor onzen ve)e-invoer was teru te brengen tot onverantwoordelijke handelwijzen van veehouders, die be wust vee met besmette hoeven luid den verhandeld. De vergadering vereenigde zich una mem met de door den directeur van den ve(e^rtsenijku)ndagew dienst ontwik kelde denkbeelden inzake in te voe rt strenge maatregelen om zooveel mogelijk den afzet van onbeanet vee (e waarborgen. De nieuwe maatrege len zullen eerlang ter algemeens ken nis worden gebracht. De landbouworganisaties zullen met den veehandel overleg plegen om ge- tfamenlijk de beribeilde maatregelen op krachtige wijze te steunen. Een groot bloemencorso in den Haag. De 70e verjaardag van Koningin Emma. Hel Haagsch Comité voor Volksfees ten wil op 2 Augustus, ter eere van deu zeventigsten verjaardag van onze iJem benunue Koruiigji-Moeder, pen grootsch opgezet bloemeneorso orga- iiiseeren, waarvan de heelo stad en alle vreemdelingen, die haar te <ner tijd» zullen bezoeken, vervuld zullen mpetee zjj». Het Comité verkreeg voor dit corso, waarmee het onze Koningm-Moeder wil eeren, de medewerking van alle vereeuigingen, die daarvoor in aan merking kwamen de Koninklijke Ne- éerlandsehe Automobdelaiub, de Ko ninklijke Nederl. Motorwielrijdmver- et-Jging, die ’s-Gravenhaiagsche Wiei- ii.|diersvereenigiing ,,Veiq’ den Haag- schen Kunstkring, hett, Schilderkundig Genootsctep „Pulchri Studio’ e s-Gravenhaagsche 1 Tuinbouw vereem- ging, de BloeiiPistenpptroonsvereeini ging, de V.V.V de Mij. „Zeebad Scheveningen het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap, de drie plaatselijke nndk denstandfevereenigingen e» de afkoe ling Den Haag van „Ilorecaf Deze oiganisatios werken hard samen, om de voorbereiding Voor een grootsdh bloemeufeest te treffen. In de aller eerste plaats is een propaganda-oam- missie benoemd, waarvan de sctilDer J H. van Mastenbroek, voorzitter, werd, terwijl het secretariaat (voor alle inlichtingen) gevestigd is Nach- tegalalplein 9 Defce commissie is bezig aan een intense propaganda in de l.eele stad. Verder is, eveneens onder voonaittersctiap van den’ heer v. Mas lenbroek, egu commissie van advies wil gevolgd, gij hebt gehandeld f ik met in de wereld bestond' en u et te laat is, gaat ge smeeken om gena de Gij hebt m^j getrotseerd, toen gij u veilig waande voor mijn armoede, •e 1 nu gij hoort, dat ik in de gOiegen ..eid b«n om iedereen wieder T hoofd tc bieden, wordt ge bevreest; kruipt gij aan mijn voeten en bidt gi: om medelijden Neen, Vid®, nu is het te laat.” Als door een schok stond Vidte recht Gp en hoorde met gekruiste armen en met vonkelend! oog naar de hard vochtige vrouw, die aldus voortging ,,Tk zeg je, dat het thans te laat ;s. Eens hen ie liefgehad, doch dat is voorbij. Het eenige. wat mij bad faHV nen terughouden van den stap, dien ik voornemens ben te doen, is a’tijd uit mij vetrbanneni. Nog Zoo g'j' weigert Devereux de «uu. beid te zeggen, zal hij die hooren van n.ij. Nog altijd stond Vidla met de armen over haar borst, rij wafe doodsbleek t eworden. maar uit baar gelaat sprak geen angst meer. Beteekent dat’, vroeg zij, ..datgij lot Devereux zult gaan en hem allee zult mededeelen „Bedenk, moeder, dat gij mi| niet zoo hopg hebt gebralcht om mij we' te doen, maar alleen om mij te kunnen gebruiken als een w-e|rktuig bij uwe w raakoefening’ „Juist, mijn wraak. Gij erkent dus, dat gij wraak moest nemen voor mij, oa't gij aelf in den aanvang mij wilde wreken „Ja, Omdat ik deatijds het sprookje geloofde, hetwelk !mij, zoo dikwijls was verteidl.” „Mater nu> gelooft gij het niet meer. ..Neieh.” Hester Ransome knarste met haar tanden, hieRdl jiïdt goed en aeide al leen op spottend^n toon ,,'t Verheugt me, dat we zoo, zon de omwegen, met elkander kunnen spreken. Ik wil u in ’t geheel niet) vragen, wat ge op ’t oogenblik ge boft- Het spreekt van zelf, d!at die )afe Devereux thans in uw oögen een ridder is zonriier smet of biaair en diat gij een echtgenoüte rijt, ailk ee echtvriend waardig. Jammer, dat ge daarbij een der grootste plichten, die het huwelijk u heeft opgelegd, over ’t hoofd kunt zien, namelijk dt iprechtheid ..Spaar die woorden, moeder’ zei Vida trotseh', ,.en zeg eenvoudig, wat gij hier komt doen.’ „Wat ik hiier kom doeïi herbaal ie Hester miet schril geluid, „wat ik hie” kom doen Wraak nemen over r’j wreedheid en uw ontroof, Ik

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1