K'5 IE MEE it KEEL VROOP it blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, WUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, «O. 18782 87e Jaargang Dinsdag' 5 Jz ni 1028 bergambacht, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHO INHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ew. Djt blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen N, GOUDA -1 i - I i in dit Blad. KEUILLETON. t HET geheime speelhol (Nadruk verbaden; 1 I n ilvraagstuk Da vergadering van den Rnnd vnn den Volkenbond. jdei»; DJjxVyXZXJ.TxATXXV'XJl X TT VTJJL/XJj »VFJL/AAJrXV/X T 1U1DvüIlVvl i IVV» JL-'JLUIVXXAX, xm_CiUX4*x^v*AXj xt* w*w*^*w—-- ID HOLLAND: otaJU»,12.75. H.50 heb HOOFDSTUK XXVIII. 52 ■wat gij (Wordt vervolgd) 1 een 65-jarig man, weduwna r en grootvader, en een twintigjarig man, d dongen naar de il in arm en naar het rie- rerd werd ge- nengebracht oogluikend d ft- de douane ambtenaren toegelaten. Tv e speciale agen ten, die een onderzoek inst den, zouden heb ben vastgesteld dat de d< ane-ambtenaren omkoopgelden van tien do irs en meer per kist gesmokkelden drank itvingen. Een duel om een ■i 901 40 Den Haag. lat zij niet de luel, daar zij •keur had uit- lenden; prtkkeWr- *t, zonder te weten mensch, die baby ts één vraagstuk bselkwestie b de hulp van (indermeel tante veretend- re en verpleegstar. enboekje a» 0. - W1S1WLX. BUITENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. De drankemokkelartf. Veertien ambtenaren geschorst. Het departement van Financiën, waaron der de douanedienst ressorteert, heeft veer tien New-Yorksche douane-ambtenaren ge schorst en ihen formeel in staat van beschul diging gesteld wegens medeplichtigheid wat NOORWEGE» De opsporing van dof*, De noodseinen van Fres De centrale commissie voii van Nobile en de „Italia” te' aanleiding vau het opgeval W- NdNJé, W «Xadtfi hulpen ”‘2_ 2J, _.i Noordkust van Nova Zembla Jozef land zal begeven. Het draadloos bericht uit Moskou, dat al daar is opgevangen, bevat, wij melden het gisteren, een mededeeling van Oensjlicht, den voorzitter van de Russische vereani- ging van vrienden van de luchtscheepvaart, dat een Russisch draadloos amateurs-station te Wosnessenitsj aan hot Onegameer nood seinen van de Italia” heeft ontvangen. De seinen waren afkomstig van Frans Jozef- land, maar de plek waar het luchtschip zich bevomi, moest niet te verstaan zijn geweest; andere radioamateurs moeten deze seinen eveneens hebben ontvangen. De golflengte was 33 a 35 M. wat, volgens Wolïf met die van de „Italia” avereen kan komen. Het Moskousche comité tot .hulp van de expedi tie houdt de berichten voor echt en gelooft, dat Nobiié ergens op Frans Jozefhind te recht moet zijn gekomen. f k idde haar, zonder iets te - ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT' 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. se voor honderden 1 kost per flacon 2. Italia”. l Jozelfslund. de opsporing j brio zal nhar [en noodsein -- - - --..Mlfc lul'pexpeditie uitzenden, die zich langs de naar Frans en noemt die ijsbeer op de aardglobe, het firmamerk dezer fabriek, die namen ads Asta Nielsen en Psilander wereldkundig heeft gemaakt, is jammerlijk verdronken. FRANKRIJK. L De Berlijnsche aapjeekoetaier te Parjjb aangekomen. De Ber lyrische aapjeskoetsier, Gustav Hartmann, kwam op zyn 60sten verjaardag te Pa-rijn atn\ Overal in Frankryk is hy vriendelyk ingehaald. Daar hyzelf geen Fransch spreekt, komt hem de Duitache journalist Therbald te pas. Deze vergezelt hem in zyn rijtuig. Aan de poort van Parijs werd hy> door verscheidene „aapjes” ont vangen, benevens door de vertegenwoordi gers van de. Duitsche ambassade en studen ten. Langs den weg werd hij rykelyk in de bloemetjes gezet, die het open rijtuigje weldra vulden. Op de groote boulevard was het een wane zegetocht. Op het drukke uur van zessen was de sympathie onverdeeld. Overal voor de venster» en op de balkons verdrongen zich de menschen. Het doei was het redactiebureau van Paris Midi, midden in de wijk van de modehuizen. De stoet, waar zich intiisachen vele studenten by aangeslo ten, bracht het heele verkeer in de war. De koetsier en kyn gezellen warden feestelijk op het bureau ontvangen .terwijl de menig te buiten niet ophield om hem te roepen. LlEO NOOIT! Eén korrel zaad in d’ aard gestrooid Brengt duizendvoudig korrels voort: LIEG NOOIT! Hoor. Was dat met zijn tred m de gang Zij wilde opspringen van haar stpel, doch zijn bliK deed haar cp- n «uw velfstijvmi, Devereux had ue deur geopend éo bleef verwonderd zijn schoone vrouw aanaien. „Vida, vrouwrlief, wat doet ge hier? I'ot>er(, zei het nnj, dloch ik begreep b.*n niet goed.” laar zag hij haar starende oog en, haar vreemd en ontdaan voorkomen tn lag dadelijk aan baar zijde ge knield. Zijn arm sloeg hij om maar middel en lliuieitetrd’e zacht en feeder: „Wat is er toch gebeurd kind? Wat heeft je zoo aangegrepen, mdjn schat-” ..Och, n.eta, Dare, t is nu alweer voorbij Je kimt mij toch niet helpen O, t was voor dien sterken man zoo hard', zich zelf zoo machteloios te ge voelen bij 't zielverteerend1 leed van zijn vrouw, die hij boven alles be- i inde. Ook nu mocht hij niet verder aanjringen, want zijn gwocl van eer verbood hem haar t gctieinn te ont lokken, waarvan hij vrijwillig afstand had gedaan. Hij kon niets anders doen nan h®t aanvallig kopje naar rich toe ti ekkep, het streolen en> daarbij woor den spreken van bemoediging, van troost en van liefdie Zij was hem in nig dankbaar en vdrweet zich zelf te gelijkertijd, «Hat ze zooveel goedl&idl niet verdiende. Toch onttrok zij zich niet aan de zoete liefldoaangen, info gendeel, ze was zelfinahtig genoeg, het arme kind, om' veel van zullje BINNENLAND. Restitutie van gestorte bijdragen. Aan onderwijzers. ingediena a oen. w«*MHUw«rp tot Wijziging van nootdstuK V' A. a^r feLaateb^ropting voor 1927. Van de suppletore aangeviraogde gelden bie- i en onnierscheiuenlijK 1 doü.üdO en 1 33ti.bb4 nioomg te zijn ter bestrijding tan ue uitgaven eis gevolg van uitvoering uer l.q -weii 1920 en de pen sioenwet! 10^2, terwijl de wachtgelden 1 2ol 000 meer heb|beni gevorderd. Ook ‘•e post ten behoeve van kasgeldvoor- sdiouen aan besturen van bijzondere i’oogere burgerscholen en lycea on .er- giiig een „ïormeiele” stijging van I 4o0.000. Niettemin ken 'tegenover d“ze en oe overige verhoogingen, in tilaal tot een bedrag van 1 1.715.432 door verminderingen van verschillen de begrootingsartikelen een gelijk be drag aan compensatie gesteld worden, zoociat ten slotte geen nieuwe gelden aangevraagd behoeven te worden, en het edndcijter der beg rooting voor 1927 ongewijzigd blijft. De minister herinnert er aan, ^t enkele onderwijzers zMciti voör eecugen tijd hebben gewend tot de Tweede Kamer met verzoek te bevorderen, dat hun restitutie worde verleend van de bijdragen, welke zij ingevolge art. 156, eerste lid, der Pensioenwet 1922 ter zake van inkoop van pensioen voor hun na te laten oefcrekfcingen hebben vaagt eai handel dan, zooals u goed dunkt.” Vaalbleek s.ond Hester Ransomite gunover haar dochter. Zij wist, dat Vidiar geen ijdele woforden sprak', maar letter]ijk zou (toon, hetgeen zij dreig de te 'doen ,,'t Is misschien n,iet kwaad”, sprakl 11‘Ster langzaam, na lang te hebben gezwegen op de uitdlagende taal van v ida. ,,'t is nnssohien niet kiwaad, zoo ijuist te weten, wat ik te duchten heb'. Kan ik all niet dadelijk met open vizier in ’t strijdperk treden, een maal gebeurt dnt zeker en de angst voor dat oogenblik zal reeds van nu al, elk uur van uw onzalig leven ver bitteren.” Zij wendde zich naar de deur en V’da liet, zonder een woord meer te zegg^p, een bel Over gaan. De étikettê moest voor t oog der ondergeschikten bewaard olijven’ James verecheen on- niiddellijk., Vida bracht met een schier onmerkbare hoofdbeweging de vreem de* bezoekster haar afscheidsgroet toe en haar ongelukkige dochter bleef al leen in de kleine ontvangkamen achtel Zij gai’ zich niet over aan de smart, maar zat als verstelend naar de vlam men in den haard te staren. Haar hart beefde nog van t leed. dW haar be wogen had, doch tnteriijk was va.» dit alles niets te bemerken. Zij sid derde inwendig bij de gedachte aan den blik van baar echtgenoot, zoo deze de verschrikkelijke waarteid vernam. man, een zekere William istan, had zjjn rivaal, Charles Seiwert, tl verstaan gege ven dat hij maar wat uit e buurt moest blijven, als hy niet'het i ichtoffer wilde worden van zyn sqjjietvaai Igheid. Seiwert verklaarde dat hy ook nog i 1 wat presteer de en zoo kwamen de tiwe verliefde man nen overeen, elkaar tegen 2 sondergang op een eenzamen weg te onti eten. Op hon derd pas afstands schoten y tegelijk hun jachtgeweer af. Rustan maag getroffen neer en m< kenhuis worden vervoerd, f arrest eerd. Het jonge meisje verielae minste schuld heeft aan h voor geen van (beiden haar gesproken. In een wijden mantel gehuld, met een dichten sluier voor ’t gelaat, be- trazf madame Merviflc op het aange wezen uur de woning van de graat de •ia Chanx. Waarschijnlijk was men op haar komst voorbereid of wals de graaf g - a oon mln ol meer geheimzinnige be zoeken te ontvaaigen, wrant nauwelijks had de bediende de huisdeur voor de vreemde dame geopend, of hij ge- x3 vragen, naar een goed gemeujjileerd salon, b<od haar een. stoel aan en verzocht haar een oogenblik te willen plaats Kernen, daar de graaf wel dadelijk verschijnen zou. Madame Merville za?. alleen geble v«n. het salon rond. Niets kenmerkte naar het ^arak^er van den betron en ’t geheel gaf den indruk, alsof er weinig gebruik van werd gemaakt. Ongeveer tien minuten had de Fran chise gewacht, toen een deur van het salon we-d geopend, tegenover die, waarvan de Chineesche generaals het ge heim kennen. In schoone. pathetische be woordingen verklaart hij hoe zyndoei is ge weest om de bolsjewistische wanorde te keeren en hoe zyn geweten zuiver is, tegen over de wereld en tegenover het toekomstig geslacht. Men zou hieruit den indruk kun nen krygen dat Tsjarug Tso Lin voor goed het veld ruimt, maar dat is niet het geval. Hy heeft nu al een achterdeur opengezet voor een toekomstigen terugkeer en schijnt, het voornemen te hebben, zich in den herfst weer op het oorlogsterren te laten zien ongetwijfeld als dat hetm lukt met een ver sterkte macht. De voornaamste kwestie is dus, hoe sterk de macht der Zuidelijken is, die het bestuur van de stad binnen enkele dagen zullen over nemen. Zyn zij innerlijk en uiterlijk krach tig genoeg om Peking te blyven bezetten en de langbegeerde rust in China te doen terug keeren? Veel hangt hieraf van de toekomstige houding van Feng You Siaiig. Op het oogenblik werkt hij ten nauwste sa men met dep nationalistischen commandant, maar men vraagt ®toh af wat zyn streven zal zyn zoodra hyi meester is van de. situatie in de groote city van het Noorden. De Fransche bladen, die de mogelijkhe den van de toekomst bespreken, herinneren er aan, hoe hy met Moskou heeft gecoquet- teerd. Hij zal hebben te toonen, dat hij bij zijn samenwerking met de nationalisten voBedig ontsmet .is van communistische in vloeden. Ofschoon de dag nog niet is geko men om zich met eenige kaps van zekerheid aan voorspellingen te wagen, ligt dé con clusie toch voor de hand, dat de Chineesche crisis op een keerpunt is gekomen, dat van blijvenden aard zal zijn wanneer in Peking Waarlijk een gouvernement gevestigd wordt dat in naam van geheel China kan spreken en welks gezag zoo groot is, dat de Chinee sche eenheid méér is dan een enkele fictie. Wordt dit eenmaal het geval, dan breekt een nieuw licht voor China aan. De verwoe de burgeroorlog met zyn verwarringen en zyn hopelooze ontwrichting van de economi sche basis vari dit mil! ioenenvolk zal dan eindelijk voorbij zyn, en men zal rustig de wijziging der verdragen onder de oogen kunnen zien met alle noodige garanties voor de rechten en belangen der verschillende partyen. betreft het- binnensmokkelen van sterken drank van transatlantische passagiers in New-York. Men verwacht dat nog tweeën twintig andere douane-ambtenaren eveneens geschorst zullen worden. De actie van het departement van Justitie is het gevolg van de bewering in het congres veertien dagen geleden door Fiorella la Guardia, die New- York in het Representantenhuis vertegen woordigt, dat elke week voor millioenen dol lars sterke drank in New-York wordt bin- GOIDSCHE COIRANT. „Zoo gek aal ik niet ajn Ik heb u ZOO even reel's geaegd, diat ik hem whrijven ia! en weet gij, hoe ik mijd •■riej' zal inrichten Ik z»4 hem zoo danig schrijven, dat hij je dwingen ,liOet. hem de veile waarheid op te biechten Laar brak Vidia los „Doe dat. Doe het toch. Doe het frgste, daa,). gjj ge^ grein van wdelijden getoond hebt voor mij. zal ik meedoogenloos rijn voor u. Alle» zal ik hem zeggen, u zal ik ont maskeren en hem bekend maken, dat Russell en Heeler Ransome een wi dezelfde persoon i». Gij meent dat "’h ter wille van rijn eigen eer, de "•osder zijnejr vrouw ongemoeid ^al laten, miaar daarin vergist ge je. Het een nieuwe strijdl worden, noeder, f met geen enkel woord zal ik hem 4 tnatWan teffbghoudenr Oog om oog en 1 om tand! Bedenk wei, wat gij" ADVERTENTIEPRUS: Uit Goods en omstiMun (behoorende tot den beseigjoinf) 1—4 regels L30, elke regel meer 0«25. Vsd buiten Goods en den bezoigkrmg: 1—5 regels f L56, elke re«el meer DA4). Advertsntün in het Zsterdsgnummer 28 bijslag op den prijs. Uefdadigheide-sdreitcntiin de helft vsn den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels L06, elke regel meer IM Op de voorpsgins 50 hooger. Gewone sdrertentiën en ingezonden mededeeiingen btf contract tot neer geredoceerdes prijs- Groote letters en renden worden berekend naar plastsraimto. Advertentita kunnen worden ingezonden door tiieerhriikomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daagp vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Koningsbaai aangekomen en is terstond be gonnen met het aan wal brengen van het vliegtuig van Luetzow Holm, die van plan was onmiddellyk, gezien het goede weder, een tocht van een paar uur te ondernemen. De organisatie van de Italiaansche. expe ditie wordt met kracht voortgezet. Het vliegtuig zou vanavond gereed rijn. Het zal o-a. .35 parachutes vooy menschen en goede ren meenemen. Maddalena zou vanmiddag te Milaan aankomen. Een tweede vlieger zou vandaag nog aangewezen worden. De burgemeester van Milaan heeft 100.000 lire ter (beschikking van de commissie gesteld. Binnen enkele dagen zouden drie Russi sche ijsbrekers met vliegtuigen aan boord naar Nova Zembla en de Oostkust van Spitsbergen vertrekken. Deze zuilen nu wel naar Frans Jozefland gedirigeerd worden. DENEMARKEN. Prof. Otto Nordenskjöld. t Te Gothenburg is op 59-jarigen leeftyd overleden professor Otto Nordenskjöld, een bekend onderzoeker in het Noord- en het Zuidpoolgebied. Otto Nordenskjöld, een neef van den be roemde Noordpool reiriger, die de Noord oostelijke doorvaart volbracht, werd' den 6den December 1869 geboren. Hy studeerde te Upsala in de geologie. Met den botanicus Dusen orwlemam hij in 1895 een expeditie naar de Straat van Magelhaen» en naar Vuurland, deed in 1898 een reis naar Britsch Noord-Amerika, nam in 1900 deel aan een Deensche expeditie op Oost-Groenland en leidde van 1901 tot 1903 een Zweedsche Zuidpool -expeditie op de „Antarctica”, wwarbjf hö mst-wM tegenspoed te kampen had. Aan de Oostkust van Grahamland ver- liet hy jn Februari 1902 met vjjf reiagenoo- ten het schip, dat by Zuid-Georgia zou overwinteren om op Snow-Hill-eiland een station te vestigen. Het schip leed in Februari 1903 schipbreuk en de verschillen de afdeelingen der expeditie werden eerst in November 1903 door een 'hulpexpeditie op het Angentijnsche oorlogschip ,iUra- guay” ontzet. In 1909 ondernam Otto Nordenskjöld een tocht naar het Zuidwesten van Groenland, om de ijstoestanden en de bevolking te be studeer en. In 1920 ten slotte deed hjj een reia naar Westelijk Zuid-Amerika. Over al deze reizen verschenen werken van zijn hand. In 1905 weid Nordenskjöld benoemd tot hoogieeraar in de aardrijkskunde en de land1- en volkenkunde aan de hoogeschool to Gothenburg en ook aan de handelsdiooge- schoo] aldlaar, waarvan hij de eerste rector is geweest, heeft hy geografie gedoceerd. Hij was lid van de Zweedsche Academie, van ettelyke buitenlandsche genootschappen en had zitting in het bestuur der interna tionale Pool-commisrie. De „Nordiske Film” failliet. De eens zoo beroemde Deensche film maatschappij, ,,Nordiske Film”, heeft haar faillissement aangevnaagd. De wiegelende De strjjd in China. Na een geheime zitting van den Raad, waarin op voorstel van Scialoja aan dr. Stresemann en Briand telegrammen wer den gezonden om hen geluk te wenschen met hun herstel, werd de openbare zitting door den vertegenwoordiger van Cuba, Bethencourt, die den Raad presideert, ge opend. De president sprak een korte rede uit, waarin hy het vertrouwen uitsprak dat Quinones de Léon weer spoedig in den Raad zitting zou hebben. Spanje heeft, zeide hy, door weer ia den Volkenbond zitting te ne men, zijn önwankeïbare trouw in het ideaal van den vrede en der internationale samen werking bewezen. Daarna weid van de rapporten over kin derbescherming en de werkzaamheden der. commissie voor de hygiëne kennis genomen. Deze commissie constateert dot voor het eerst praktisch ten bate der tuberculeuze Grieksche vluchtelingen werd ingegrepen en verder dat de hukp door de hygiënische afdeeling van den Volkenbond ten behoeve van de Bulgaren, wier land' door aardbe vingen geteisterd werd hulp werd verleend. De quaestie der Hongaarsche mitrailleu ses komt venmoedelyk eerst in de tweede helft dezer week aan de orde, aangezien de Finsche minister van buitenkmdsche zaken Procope, die lid is van het raadscomité voor deze zaak, eerst Donderdag aankomt Men verwacht, dat deze zaak, waaa-over de heer Beelaents rapport zal uitbrengen, wel aanleiding zal geven tot critiek op Hon garije, ook al de commissierBeelaerte op grond van deskundige adviezen tot de con clusie gekomen, dat de Hongaarsche aut in vetten zich niet aan eenig verzuim hebben schuldig gemaakt. Boncaur en de vertegen woordigers der Kleine Entente zullen zeker het vreemdsoortige van het geval nogmaals in het licht stellen en aandringen op ener gieke maatregelen ter voorkoming van der- geljjke incidenten. De quaestie der Hon gaarsche optanten is door de onverzettelijke houding van Roemenië sinds de Maartzit- ting van den Raad' geen stap verder geko men. doeningen van de keel terke mate in het alge- oelen en verminderen eerstandsvermggen van een aandoening der keel iet begin met de juiste jdt, stelt zich aan ge- olgen bloot. Nceat ig de uit zuivere plan de Akker s Abdijsiroop, tn daarmee net alleen doodende. maar tevens ersterkende en dus het logen verhoogende mid- m. In enkele dagen kan ceelaandoening, heesch- rikktlhoest verdwijnen uik van de krachtige oor di Borst Hét is dus gebeurd zooals men de laat ste dagen kon verwachten. De Maarschalk van de Noordelijke iegers heeft de hoofd stad van China ontruimd en weer een van die manifesten aan zyn land gezonden, teedere herinneringen te verzaïneien fis een bron van troost voor de b.tte rt dagen, die komen moesten, als rij ti ileen zou staan op die wereld, O, deu zx. zij niet behoeven te zeggen Eenmaal kende ik de liefde en nu is alles verloren’', maar wel „ik heb mert tevergeefs geleefd, want ik heb '*e liefde gekend.” w.ardoor de beroekster genaderd was Een lange, vriéndelijke man iraa b nnen mrt goudblond haar en helde re blauwe oogen een gezicht, het welk men niet licht vergeert, als men het eenmaal bad gezien en de ver schrikte Francais© herkende dan ook cmniddellijK Dare Devereux Min of meer confuus stond zij op en sloot werktuigelift den sluier vas ter over ’t gelaat. „.Monsieur sprak rij, „daar moet hier een misverstand in bet spel zij Vergun mij....” „En rij maakte een beweging naa* de richting der deur waardoor zij was binnen getreden, doch hij kwam haar voor, deed bedaard de deur op het s’ot en ieir*'1 met een diepe buiging „Madame, ik kan tf de verzekering geven, dat hier van geen misverstand sprake is. Vergeef fmj den voorzorgs maatregeldie ik ook op de andere deur moet toepassen, want we mogen in ons onderhoud evenmin gestoord als beluisterd worden. Gij hebt aan den graaf de la Chaub een samen komst toegeaegd. n'et waar? Dat ge- seHedde m het speelsadon van Mrs. Russell, is 't niet.” „Vree^ niet madame. Gij spreekt nu met (lenzeifden man, wien ge uw woord gaf ten huize van Mrs. Russell. De Braganza gisterochtend het eiland Amsterdam gepasseerd en heeft koers in oostelijke richting genomen, alhoewel het y.s steeds dichter wordt kan het schip nog zonder moeite vooruit komen. Kapitein Sora heeft de alpenjagers, die zich aan boord van de Braganza bevonden, aan land gezet. De Hobby is gisterochtend zes. uur te *isje. Te Atlantic City, in Ne ►Jersey, hebben 65-jarig man, weduwna r en grootvader, hand van hetzelfde jonge m isje, met elkaar op het jachtgeweer geduel >erd. De jonge man, een zekere William istan, had zjjn rivaal, Charles Seiwert, tl verstaan gege-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1