ieën O ra KEN □ON. OOR GOUDA EN OMSTREKEN •UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, [HOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Io. 18783 87" Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. het geheime speelhol (Nadruk yerbedeu; anten lesten !ln ge- voor- vrowm Woensdagse Juni ;i828 lillIIISCHE MANT bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop. N1EUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCH< tv brigheden hebben van I !Qt or grenzende aan men Ijjdt. S3 4 noemt die en (Wordt vervolgd) 4» a; prikkelbaar- iider te weten voortreffelijk en buiter tot dusver niet plaats j <e d. 901 40 Haag. re gevallen. itterdam Br.ukkind.ii i.urant gratis «7.2 over de btiilen- len daarbij in het iny*, M1 .‘>u- et quota gegolden heeft bet jurd, doch de maatregel p Tactisch g Broken Italië verschillig kan Jaten. Wi fvorpt' rlirv zyn, uic „weten aavi als Amerikanen en dug al Italië, maar toch hoopt 1 trotsch zullen blijven op 1 Ten aanzien van de 1 Frankrijk verklaarde spx4 beterd zijn, hetgeen ook de betrekkingen met Dudl is. Ten einde dit te kuM men op de laatste toen Itaüï W hot-dff benadeeld wend. Daarna ging Mussolini tot beperking derde de onder- eneesmidde- vragen aan i de Medicjj- •te Markt 7, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de I>e surging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. x betrekkingen mogelijk zyn, hetzij van vriendschappelijke!! dan wel van vijandiger, aard. Sprekende over <1^ vriendschappelijke be trekkingen met Engeland, zeide de (luce: Lndien ik van de vriendschap tusschen Italië en Engeland spreek, wil ik daarmede zeg- gen, dat dit gevoel niet tot de kleine krin gen der regeerirugen beperkt is, dodh dat het zich tot de breede lagen der .bevolking uitstrekt. In strijd met zekere beweringen kan ik verklaren,, dat Italië een volkomen zelfstandige buitenlandsohe politiek voert. Met betrekking tot de vredesverdragen herhaalde Mussolini, dat geen enkel ver drag aanwezig is, men zich er dan ook niet over moet verwonderen, wanneer Italië, naar het voorbeeld van andere staten, een gewapende macht wenacht te bezitten, welke noodzakelijk is voor het verdedigen van zyn bestaan en zijn toekomst. iFIPS i nad FIPS tiheid .\WW B. leekzucht Maag of zwaarten in itslag, roode enz. op elke Rheumatiek, jï, leverstee- ziekten van Kleine zielen slechts misgunnen, Wèl hen die bewonderen kunnen. Tsjang Tso Lin, de dictator der Noorde lijken, heeft, zooals men weet, het veld moeten ruimen, dank zij het energiek op rukken der Zuidelijken, aan wie hij. Peking heeft moeten afstaan. Zelf heeft hij zich teruggetrokken naar Moekden om zjjn lijf te bergen. Het heeft anders een haartje ge scheeld, of h(j zou toch nog het slachtoffer zijn geworden van politieke hartstochten. Met enkele woorden is reeds gemeld, dat er een bomaanslag op hem is gepleegd. Uit voerige berichten, - opgenomen in de. buiten- landsche pers, lichten er over in, hoe eer. en andfer in zyn werk ging. De berichten stemmen hierin overeen, dat de daders na tionalistische spionnen waren, die den ge- pantserden trein van Tsjang Tso Lin' be stookten, toen deze even voor Moekden over de Lao Tao Kao-brug reed. Tsjang Mussolini heeft zyn landsche politiek gehot bijzonder gewezen op de. eer vriendschap pelijke betrekkingen mei; apan, Abessind^ alle Zuid- en MliddfenrAn) sikaansche rej blieken. g Ten aanzien van de bei ekkingen met je Ver. St. zeide Mjussolim t Itahë’.s betrek kingen met dit land de» Ratsten tijd zyn gekenmerkt door drie g< jurtenissen bijzonder belang. De eerste was de regi ng van de Itali- aansche oorlogsschuld ,de weede het initia tief inzake de conferentt van de wapening ter zee, i teekening in April van hét verdrag van ar bitrage en verzoening. Ten aanzien van de beperking van het aantal ucv xauioeiiu, nuttiUiMci ue u>uluiuiuSkiuc„'; «kigevaaiUugue uoiiimuui, op neu nouiiu*u- reau vernoora. iuen ouicieeie vascsteuring van den loop oer gebeurtenissen wordt eerst vandaag verwacht. Met geval had zich aldus toegedragen. By de begratems van een communist, die bij een relletje, door de poliiitie was doodge schoten, ontstond weer een gevecht met de politie. Het Rijksdaglid Hoffmann had den heer Weiss verzocht ter plaatse te komen, daar het optreden der politie by de begra fenis hem al te ba^ toescheen. Toen dr. Weiss aan het verzoek gevolg gaf, kreeg hij van de al te ijverige agenten, per abuis, een deel van de klappen, die onder de steeds meer opdringende betoo- gers werden rondgedeeld. Aan het straat gevecht namen een groot aantal Schupo’s deel, die met vier vrachtauto's waren aan gevoerd. BUITENLANDSCH NIEUWS. duitschland. De vergoeding aan de ex-vorsten. De regeling in Hessen in eerste lezing aangenomen. Nadat te Darmstadt in de zitting van gisteren dep financieele commissie het re- geeringsvoorstel omtrent de definitieve fi nancieel© regeling met het vroegere groot hertogelijke huis met 8—5 stemmen en 2 blanco verworpen was, is in de zitting van den Hessiacher Landag het voorstel van tie regeering die aan een minnelijke schikking met het vroeger regeerende vorstenhuis de voorkeur geeft boven een gerechtelyke re geling, met 29 stemmen van de Duituehe volkspartij, democraten en valorisatrie- partü tegen 25 stemmen der communisten, soeiaal-democraten en Duitsch-nationalen met stem-ontihouding van den boerenbond in eerste lening aangenomen. De tweede lezing zal nog hdeenavond of anders morgen -plaats vinden. Hermann Muller rijkskanselier? Blijken berichten uit Berlijn staat het thans zoo goed als vast, dat rykspresident von Hindenburg onmiddellijk na de demis sie van het kabinet-Marx, die op 12 Juni kan worden verwacht, den sociaal-democr^, tischen leider Hermann Muller tot kabinejB- formateiur zal benoemen. De Pruisische minister-president (S. D.) heeft definitief verzocht m een candidatuur in aanmerking te lp Naar het W. B. nog mededeel! de „B. Z. a. M.”, dat de benpeminj Severing tot minister van zaken overwogen is. Mishandeling van een politie-commissaris. door zyn eigen agenten. De vice-president van politie te Berlijn, dr. Weiss, is Zaterdag bij de communisten demonstratie door zyn eigen agenten met den gummistok afgeranseld. Een streng on derzoek naar dit incident is geopend. Reeds op Zondag werden ooggetuigen van Tso Lin liep een verwonding aan zijn hoofd op. Verscheidene ambtenaren werden gedood en gewond en tal van personen uit het ge volg van den maarschalk, o.a. de minister van landbouw, dé gouverneur der provincie Heiloengkiang en de Japansche militaire attaché majoor Giga liepen meen- of minder ernstige kwetsuren op. De Lao Tao Kao-brug bevindt zich op het ■punt,waar de Zuid-Mandsjoerijsche spoor lijn de lyn Peking-Moekden, even voor laatstgenoemde stad, kruist. Toen de spe ciale trein van den maarschalk gisteroch tend in de vroegte de brug passeerde, brach ten dé aanvallers een helsche machine t »t ontploffing. Van de vijftien wagens dit is de lezing, die de correspondent, der Frankfurter Zeiiüung te Moekden van den aanslag geeft werden er een drietal, o.a. de salonwagen van Tsjang Tso Lin volko men vernield. Er ontstond een ontzetten Ie paniek. Alle machinegeweren van den ge- pantserden trein openden in allerijl een levendig vuur en de spoorwegbrug zelf be gon te branden. De Japansche biugwacht schoot toe en het kwam tot een scherp vuurgevecht tusschen de aanvallers en de inzittenden van denr trein, totdat tenslotte een girooter afdeeling Japansche troepen aankwam, die de daders verjoeg en met den reddingsarbeid begon. (Volgens andere berichten hebben de Japansche troepen geenszins aan den strijd, die terstond na de explosie begon, deelgenomen, doch er zich slechts to© bepaald de oxide te herstellen.'- De maarschalk zette, nadat hem een nood verband was aangelegd, met een inmiddels aangekomen hulptrein de reis voort en is inmiddels in zyn residentie, welke zich «n die ommuurde binnenstad van Moekden be vindt, aangekomen. Naar de geneesheeren zeggen, zyn de verwondingen, diie Tsjang Tso Lin heeft opgeioopen, niet ongevaarlijk en zelfs zijn er reeds berichten, die behel zen, dat de maarschalk is overleden. Het gebeurde, heeft in Moekden een pa niek doen ontstaan en de opgewondenheid der bevolking doen toenemen. De telefoon dienst werd gedeeltelijk stop gezet en het tienduizend man sterke Japansche garni zoen houdt zich klaar om te kunnen ingrij pen, wanneer onlusten mochten uitbreken. Sterke militaire patrouilles trekken door de straten en arresteeren alle verdachte indi viduen. In de binnenstad werden twee Chl- neezen, klaarblykelyk nationalistische spi onnen, op wie bommen werden gevonden, door een patrouille op staanden voet neer geschoten. Tsjang Tso IJn’s verblijfplaats wordt bovendien, daar men verdere aanval len op hem verwacht, zoo scherp mogelijk bewaakt. Ondertusschen wordt uit Peking gemeld, dat het aldaar volstrekt rustig is. De vei ligheidsdienst functionneert klaarblijkelijk zeer grondig op de Tangerkwestie in, die hij van alle kan ten belichtte en waarbij hy -«uitvoerig Ita- lië’s eischen en rechten uitèenzette. Wat de betrekkingen met Oostenrijk aangaat, verklaarde hyj, dat deze in diplo matiek opzicht correct zyn en dat zij zelfs hartelyk kunnen worden, indien de goede wil van Oostenrijk evengroot als die van Italië is. Aangaande de betrekkingen met Joego slavië betoogde de duce o.m.: Sinds drie jaar wacht het Italiaansch-Joegoslavisch vriendsohapspact op ratificatie dopr de Skoepsjtina. Itadië wil zich niet in de inge wikkelde parlementaire wisselvalligheden van een nabuurstaat mengen, doch het kan zyn buitenlandsdhe politiek evenmin van die wisselvalligheden afhankelijk maken. Italië zal zyn vredelievende politiek ten opzichte van Joegoslavnëë voortzetten, doch al diegenen, die aan gene zijde der grens het volk opstoken, mogen wel bedenken, dat Italië een groote natie van veertig m’l- fioen zielen is, waarmede het verstandiger, is vriendschap te onderhouden dan vijand schap te stichten. Dit te meer het geval, waar tusschen Italië en Joegoslavië geen onverschilligheid kan bestaan, doch slechts ,Hebi gij u bij die gelegenheid als zijn wediuwe fioe< kennen ,,Neen, ons huwelijk was in het ge heim gestoten, in Italië. Ik woonde bij fiamjie in de nabijheid vaan Rooie. Mijn vader, de burggraaf van de Cha- teiard was van ouden adel, gij ault dien naam wel eens gehoord hebben, iij was wegens lejgUimistiBciu 1 egripjien verbawen en stierf als bal ling in Itailië. Mijn bloedverwanten behandelden, wij zeer onvriendelijk toen' ik Per cival •Cbare'miont leerde kennen en hij naer mijn hand dong, nam ik mis schien wat al te snel zijn aanbod met blijdschap aan. Hij aaide, dat hij aan ons huwelijk geen ruchtbaarheid kon g ,ven, ter wille eener erfenis, die hem moest ontgaan, indien hij buiten be williging van z jn vader in het nuwc- liik trad en ik geloofde, zonder aar zelen. alles wat hij mij vertelde. Ik vluchtte met iieirr en vernam te laat de ware oorzaak der geheimhouding. 1. vjds toen was hij in de boeien van Hester Ransome en was hi j -)evree?-d v«x)r haar doodelijke jaloezie. Het was niet te verwonderen, dat hij mij onder die onBtandighedeci ook uw naanr vérzweeg. jipaiaime' ivierviilie had haar sluier teiuggeisilageni, eo den spreker m^t si èeds klimmende verwondering aan gezien. Hem geiooven Ja, dai moest zij‘wel, doch uem omgrijpen was na genoeg ónmogelijk ,,Üij de graait dj© la Ctoaux?'’ vroeg ztj, „oat is iete, wat iK niet vatten kan.” „Maar gij twijfelt er toch nie‘ aan. Ik zou u eix woord kunnen herhalen, ’t wejk tusschen ons gewisseld werd. Als gij t verlangt, zal ik mij binnen een paar minuten weder als graaf de lai Chaux «an u vertoone<n.'’ „Neen, dat is jonnoodig monsieur, ik twijfel niet. Want gij hebt allen tvijfeU 'opgehesen. Dit neemt evenwel- niet weg, dat mij de geheele ver- vjeieidpartij, onbegrijpelijk olijft. Niet alleen vind ik uw gezicht geen zweem van overeenkomst met het andere voorkomen, maar ook 't geluid der stem klinkt geheel anders.” „Ja, het veranderen; der stem is ook veel laistigefc dan het verwisselen van gedaante, vooral, omdat ik met hee- r,. te doen hadi, die dagelijks met mij omgaan’ zeide Devereux. „Hes ter Ransome had' mij wet in tal van jaren niet gezien of gesproken, maar ik wist, dat zij een vrouw is, die zier niet' laat bedriegen en voor haar moest ik mij daarom dubbel' in aebtnepnen. Fn nu, madame....” Hij schoof bij dteae woorden een stoel ter zijde, op welke hij plaats Devereux strekte zijn hand naar Francaise ujt. „Danae voor dat blijk van vertrou wen madam»’ spraju hij. ,Wilt ”e mij altijd' en in alles als een vriend en raadsman bcschiouwen Percival Claremont was voor mij meer dan een oudere broeder. Zijn vrouw zal mij steeds een zuster zijn.” Zij kon niet spreken van aandce nrng, legde zwijgend haar hand in 04e van haar beschermer en lid toe, dat hij die eerbiedig en tevens hartelijk aan ajn lippen bracht. „Ik heb noodt geweten”, hernam bij, „dat Percival Claremont gehuwd wJl Lange jaren had ik hem' uit het oog verloren ejx’ toen ik weder iets van liem te weten kwam, was het om zijn lijL te herkennen. Ho» komt h t, madame, dat ge mijn naam niet wist? „Mijn man had maj nooit over u gesprok en. Ik vermant zijn dood eers vele maanden later. Ik was destijds z ek en lag in ijlkoorts. Toen ik g noegzaam herspeld was om de vreese- lijke tijd ng te kunnen vernemen, ver leide men mij ook det een he.r u’t Engeland} was dipgeroepen, om de iden titeit van den drenkeling te oonsta- leeren. doch nienrand noemde mij uw naam. De beambtefa vap, de Morgue tot wie ik mij later wendde, hielden f'en heeH- dïe uit Londen was over- ge’ Omen,’ voor een Franschman, doch konden mij geen verdere inlichtingen gwm./ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gotóa en onutnkan (bebooraude tot den benorikrinf 1—4 regel» U0, elke regel meer 0J6. Van buiten Gouda an dm beiorgkring: 1—6 regel» LH, alk» n«el mear 0.30. AdautontSta in hrt Zaterd»gaummer M K t O» de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen btf contract tot zeer gereduceerdea prjis. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMcbenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór da plaataing aan bat Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. fraun voor en. verrtie’dt ng van tnenlandsche Jhr. Beelaerts van Blokland gehuldigd. Critiek van de Grieksche afgevaardigde Politis. De aanslag op Tsjang Tso Lin. Een rede van Mussolini. In de gisteren gehouden raadszitting van den Volkenbond is «Jhr. Beelaeits van Blok land op voorstel van Urutia benoemd tvt |«1 van het raadscomité voor het onderzoek der petities van de Duitsche minderheden in Opper-Sileaië. Onmiddellyk daarop vroeg Chamberlain het woortl. Hy zeide het te betreuren, dat door een toéval in de raadsverkiezingen de. heer Beelaerts binnenkort gedwongen zal zjjn den Raad te verlaten. Twee jaar is hy raadslid geweest en heeft hy ons, zoo sprak de Britsche Minister, -de kostbaarste dien sten bewezen. Het zal voor ons een groot verlies zyn, na September niet meer op zijn steun te kunnen rekenen. 1 In dezelfde zitting is dé kwestie der min derheden wederom naar voren gebracht door de Grieksche afgevaardigde Politis, die beweerde dat Griekenland de rechten der in Griekenland wonende Albaneesche minderheden zou hebben geschonden. Politis ontkende dat Albanië het recht zou hebben op grond van artikel 11 van h jt Pact van den Volkenbond, den Volkenbond in deze minderhedenaangelegenheid te be trekken. Na een korte verklaring van den gedele- geeide van Albanië besloot de Raad der. Poolschen Minister van ^uitenlandsche. Zaken Zaleski te belasten met het opstellen van een rapport in deze aangelegenheid en wel nog gedurende deze zitting van den Raad. De Duitsche delegatie noemde dit besluit van den Raad al zeer ongelukkig omdat op het oogenblik tegen Polen zelf verscheidene, ilergelyke kladhten aanhangig zijn. Polen zou op deze wjjze tot rechter wor den benoemd in minderhedenkwesties, waarin het zelf de rol van beschuldigde speelt. De verklaring van den Griekschon I afgevaardigde Politis wordt van Duitsche zjjde eveneens ten stelligste van de hand gewezen. ,.Wat beteekent grap sir? vroeg udt de hetogte. I» g“en grap miaclatme, ’t is Iuhk ge ernst. Ik zie alleen, dM ik mij uit- Nuntendl gemabkeeird heb, daar ge graaf <te la Obaiu» im mij volstrekt terug ziet. Nejenu plaats, madame, ^18 ik u verzoeken mag eui laat mij u ie verzeikering geuren, dat voor zoover bekuid is want men moet voor achtig zijn met het géven vanvreeviv- w namen en titefls er geen, graaf O® la Chaux op die wereld bestaat, «oen dat ik den naam' alleen tijdielijk Wam om onder een vermomming ’ot het speelhuis van Hester Ransome e ware naam van M|rs. Rujsselli, te b*rden toegelaten. Ik ben het dus, gij beloo'di had, hier te komen ’5.^ het die eens van Perci- Claremont hield als mijn besten en die. «ven als gij, een be- 1’®*“ «teel voor aogen heeft, met t omen op plaats, waar wij geen nJ* bedden thuis betiooren, madame ^Jpt en gelooft ge mij?” hpm. nu madame, brandt waars^hijit- i jk de vraag op uw lippen, waart. di,e geheele, looneelvertooning, waartoe dat misleiaen van mamame Ransome d'enstg kan zijn? Gij zijt benieuwd om te nooren., wat ik van haar weet, f|'i hoe ik dat ben te weten gefcomen» i/Jer ik u daarop antwoord!, moet i,r u dij vraag sleiien. of gij Mr. Devereux genoegzaam kent, al was het alieen va hooren zeggen, om hem uw ver trouwen Ie schenken „O ja, doch op mijn beurt moet i’T u vragen, hoe het komt, dat gij zoo veel vertrouwen in my stelt en u aan dvj Compagnon van. Mrs. Russell zoo- ve- durit bloot geven „Omdat ik mij laat leidien, half 'oor mijn instinkt en, grootendeels hoor mijn kennis van 't menscfaelijk hart. .Het kwam mij in dit speelhuis voor, dnt beiden een zelftte doel beoogën de naam van Percival Claremont scheen voor u geen vreemde naam te zijn.” Weder kleurde d» Francaise e» De vereux voegde er daarom haastig bij „Viergeef mij, madame, ik heb geen oogenlblik eeji minder goiede opiniê van u gehad en dacht alleen aan een verbin/enis, die u en hem waardig was. Mag ik u ronduit vragen of Me band werkelijk heeft bestaan, of gij de dchtgenloote waart van Percival Claremont „Ja”, sprak aij eTns^g, „ik was zijn wettige vrouw.” aor honderden per flacon 2. BELGIë. De koning en de koningin naar de Congo vertrokken. De koning en koningin, die zich naar de Congo begeven, hebben Antwerpen verlaten na een groote plechtigheid. Aan boord van de Thysville waren aanwezig de Prinsen Leopold en Karei, dé prinsessen Astrid en Marie José, ministers, senatoren, Kamer leden en andere autoriteiten. De. troepen brachten de eeibewijzen. De menigte was reusachtig. De burgemeester van Antwer pen, van Cauwelaert, sprak een rede uit om den koning goede reis te wenschen en de koning antwoordde met een rede, waar in hy de herinnering greep van het köloniale werk van Leopold II. ITALM. Een rechterlijk ambtenaar op «yn bureau vermoord. Te Milaan heeft een zonderling, die een aanklacht kjwam indienen by den officier van justitie, dezen in zyn bureau A bout portant neergeschoten. Vella, zoo heette de moordenaar, lag steeds met iedereen en vooral met hospita’s en portiersters over hoop en liep dan naar den rechter om zjjn beklag te doen. 'Deze, die al spoedig in de jj^fen had gekregen, dat de man niet geheel Aormaal was, praatte wat met hem mee, waarop die welgemoed placht weg te gaan. In het hoofd van den zonderling scheen zich echter het idee gevormd te hebben, dat de officier een van zijn vijandinnen zou aan houden. Toen dit niet geschiedde, heeft hy besloten „zich op het recht te wreken”, door den officier te vermoorden, hetgeen maar al te wel gelukt is. In de wachtkamer, grenzende aan de spreekkamer van den officier vertoefden op het oogenibliik van den moord een veld wachter en een burger, die dadelijk den moordenaar ontwapenden. De bode, die zich op de gang had bevonden, snelde dadelijk de spreekkamer binnen, waar hy nog juist zyn meester dood ter aarde zag storten. Het schot had den officier in de rechter borst getroffen en de long doorboord. i: jnjgranten en de J immigranten in Amerika, verklaarde Mus oJini dat hiy de motieven, die by het va btellen van de quota gegolden heeft bet surd, doch dat on- de Italianen be treft, die Amerikaansch jiderdiaan gewor den zijn, die moeten ziel ’terecht gedragen vreemden vo >r tussolini, dat zij In afkomst, trekkingen met er, dat de*e ver in opzichte van fehland het geval I beseffen, moet terugzien, toen ^vrédewverdragen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1