Had. :oox. LKEN anten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 67*Jaargang Donderdag^?! mi !I828 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I shines 40 13, Gouda i mf f 90- Het Poelsch-Liteueeh geschil. EEUIUuETON. 4iet geheime speelhol BERGAMBACHT,''BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT,^MOl®C^ELLE, ^NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, az. 1 soorten HAAR- Het rapport van de commissie van drie (Wordt vervolgd) foor lijke •rd istenaars: ie weken der keel. de stem klinken, eestdriftig hoorders. ddelen voor 21 lekken ontslaan et of te droog jeneesmidde- i vragen aan i de Medicjj- ?te Markt 7, inzake tie onder- Szent-Gotthard- rre door het secae- oor Cham- aarbjj <le ten ire gevallen. MAANDAG en 0 j voor- r bezoek zich zal 18.— leekzucht - Maag of zwaarten in Itslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- ziekten van tem voi- en klank registers, het forto, ispanning. begint met een diepgaande bespreking den toestand van het riaal. Daarin wordt b derljjke machinegewee munitiefabriek Schwki Deze onderdeden wari dig, dat het samenstel trailleuses on mogelijk materiaal, dat deels v wereldoorlog jein met siaapwa- Sefcl Uit Berlijn Al uur s avonoj /om acht uur des bijzonder visun ia («t noodig. «chzndaaL en de openbare Ir de commissie >ns de ziekte Amerika. .TJES in den ELDEN kunnen ’iioegaaanv hetateM* tuameai bewegen. Minnen optreden, tq 1 erdivail Claremont en zdfmoord te b< kind’ Voorde ik niet y eten gekomen of k. God) geve, dlat h wat zou er va-. D- l. omén onHer eene lending vaki Hestor Het talrjjke publiek ging van sensatie in sensatie en het bleek al spoedig dat men met den meest schandelijken en cynisch volbrachten roofmoord had te doen. Mestorino, die een Italiaan is, heeft klaarblijkelijk den moord vooraf beraamd en van de bedienden, die de deken en het touw hebben gekocht om het lijk te binden, hebben drie thans verklaard, dat het (in den val gelokte slachtoffer geroepen heeft: „Neem alles, vermoord mjj niet, dat is het geld toch niet waard!” en dart hij tot de schaar gasteijl Van den moordenaar heeft geroepen: „Ik heb ook een zuster, als hij, laat hjj todh medelijden met liaar hebben!” Zijn verdediger heeft wel de meest wan hopige taak, die een advocaat kan hebben, en er is .dan ook niemand, die niet over tuigd is, «lat Mjestorino onder de valbijl zal sterven. hiuir niet k<*r overtrekkenban en, sterk herinnert aan een autobus, liet schip ia 16% lau6 en heeft plaats oor 100 reizigers. Het kan een snel heid van 20 |K.M. stroomopwaarts en van 35 K.M. stroomafwaarts bereiken, vaart dus even snel als een groote stoomboot. De ondiernietning is van plan nog tien der gel ijk o booten in be drijf te nemen. Slaapwagen BerlijnDantzig. 'Dussehcn Berlijn en Danzig riidt sinds 1 Juni een*1 gen». De trein ver rnodriKiiBilrasse om en komt to Danzig, ochtenrlfa aan. »oor dezo reis Zevende Mozart feest te Wurzburg. Het zevende Mozartfe&l zal van 28 tot 30 Juni wordien gehouden to Wurz burg en wel in <te „Kemdeoz*', een van de fraaiste gebouwen in barok stijl. dat Europa beril. Een reeks be kende kunstenaressen en kunstenaars hebben hun medewerking toegezegd, iet leest begun op 23 Juni met een nacht uitvoering in den tuin van i-e ..Residtenn.” Tannie in den Harz. Tamnei, liet bekende badplaatsje in den. llarz, gelegen aam net eindpunt van de spoorlijn Hadberstadt Blankeii-- burg on van de Zuid-llarz spoorlijn is .n den laats tem tijd) zeer gemoder- iii&eKrd. Een groot zwembad is ont staan, met bijzondere afdeelingen voor Kinderen en voor niet-zwemnuers. Na bij bet zwembad ligt een weide met .7 Z. 1 van het Kurhaus is een nieuwe tennisbaan aangelegd. Sinds het vorigp seizoen is Tane ook aangesloten bij de gasdus- tributie, zoodat in eikei woning op gas kan worden gekookt. PORTUGAL. Het uitgeven van een leening buiten den v Volkenbond om. Naar uit Moskou gemeld) wordt dbe’l du Regeering otficieei mede, dat :j het secretariaat-geheraal van den ol- keiibond ervan in kennis gesteld, heelt aal Portugal geen belang heeft bij het uifgeven van een leening ander aus piöti van eten Volkenbond daar d© door den Volkenbond gestcSdb confro- -floor de vele aanwezige rechters, getuigen, lemaMregelen voor Portugal! tc vèr 1 gaat. men Ijjdt. Ransome Zij bedekte 't. gelaat met beide han den ei? sidderde oker heft g&heele lichaam. Schijnbaar rustig had Devereux ge luisterd naar die geschiedenis van jam mer en ellende, en toch was zijn hart vervuld geraakt met het innigste mei- delijden. Haremont 'had ontegenaeggelijk zwaar gezondigd, veel meer dan zijn vrleno had vermoed, maar vreeselijk was ook zijn straf geweest. En de liefde van difi vrouw was zelfs na ziau dool niet geheel uitgedbofd, hoewel hij haar als een verrader had) verlaten en haar het dierbare pand had ontroofd.-': „Maar zajt g© wel zeker vroeg Devoreux bij wijze van bemoediging. .,da4 PerciVal uw kind bij Hester Ban some heeft gebracht ..Ik we°t het niet. Dikwijls hoop ik d°: hij het niet heeft gedaan. Na jareji la-ig zoeken heb ik haar eindlelijk te Landen, als dbor een toekral gevon den. maar nooit sproöekt zij van een kind.” ,,En»gij hebt u bij die vrouw aan gesloten. om u op haar te kunnen wre ken zeide Devereux. ,,0. niet daarom alleen bekenae Louise Clatremont. ..maqr vooral om de vodle waarheid te leeren kennen. Ik kon niet begrijpen dat mijn man door eigen Itand. een eind’ geimaakt zou hebben aan rijn bestaan ,,En ik weet, dat het niet zoo is," van den. VolkenbondsraW zoekingen, ingesteld in-jle affaire, hetwelk tot dimden tariaat-generaal van deft VaHrnnbond streng geheim gehouden werd en eerst bjj den aan vang- van de bespreking van het rapport in den Raad gepubliceerd zou worden, i« tot aller groote verwondering woordetük in een der Geneefeche bladen- verschenen. Hier door is ongetwijfeld voor het secretariaat- generaal een uiterst pijnlijke situatie ont slaan, daar IXinsdag dA rapport n°K »zeer geheim" verklaard we^l. Van alle aan- wessig bladen is gezegd Geneefsch blad het eenige, dat <len tekst ontvangen heeft. FRANKRIJK De moord op den juwelier Truphème. Eeft sensationeele dag voor de jury. Het proces van den diamanthandelaar Mestorino, die viftr maanden geleden den juwelier Truphème heeft vermoord en het lijk naar de Parjjsehe banlieu heeft weten over te brengen om het daar te verbranden, heeft den eersten dag wel ’t meest drama tische verloop gehad, dat processen sinds lang gehad hebben. waren geopend hij wa» voornemens tot rijn (Dubbelen plicht aisjmensch en als vader terug te keerenhüj wilde ook weder zijn vroegere vriendschap t'uldiigen ew het was dts haar hand die hém uen dood' gaf en rij. ze zal dat boelen met haar leven.’ ,.Ja bi«iinnidie Devereux, ..zoo God ons helpt. Van dit uur ai alau, willen wij de vrouw en die vriend met vereende kraefiten wekken, om dfe moordenares van l’wival Claremont aan l gerech# over te leveren Hebt gij tol lieden itiets kunnen ontdekken ..Niels. I'- heb het evenwel ook nog n-.dt gewaagd om naar papieren en bewijzen te zoeken ik weet niet hoe ik mij het verlroiuwen van Fanchett© r-oet koopen, want die vrouw is, ik ben ör yan overtufigd, in alle» de me- dqpjicidige van Hester Ransome ©n even gemloten rils rij zelf-’’ „Ja. voor u. doch niet voot mij. Ik reken juist op l'ancbette. Gij, die ge wis haar grofste «4wak, namelijk haar ijddihedd. zult otitdWd hebben, Ku«t wel begrijpenhoe ik Fanchette lot spreken kan bewegen. Laat haar ge- n.et aan mij over b et zon mij zaer v€rba7x>n, als ik. doc,r habr in haar xwak te tasten, niet alles int haer kreeg. Gij moet, indien ge naar mijn raad wilt luisteren, uw rol zonder (•enige wijziging Idijven doorspeleö. Laat u dbor niets verleidieu. om een oogwenk1 slechts uit uw rol te val'en. Als de zaak haar» beslag heeft gekre- Het St. Gotherd incident. teerst ‘al bitter gestemd. Dat de minister zich nu ook nog speciaal tot Woklemaras gewend had met jiet verzoek om medewer king tot een gunstig verloop der besprekin gen was Woldemares een tweede doom in het oog en scherp voegde h(j onzen minister toe, dat hjj, Woldemaras, er met van hield om in de gedachten van andere menschen te lezen, doch dat hij nu toph wel meende te mogen veronderstellen, dat minister B^e- laerts zijn .beroep op Woldemaras ook mede bedoeld had tot Polen te richten. Woldema- ra<s richtte nog een ander verwijt tot minis ter Beelaerts, dat deze in ztfn rapport aan den raad alleen had melding gemaakt van de van Poolsche zjjde ontvangen inlichtin gen over den loop der besprekingen. Het overzicht was dus volledig, vond Woldema ras. Hij wees er vervolgens op, dat het pro tocol inzake de Koningsbergsche conferen tie nog niet door beide regeertngen is on- derteékend en deelde aan den Raad mede, dat zich aan de Poolsch-Litausche grenzen gewapende benden ophouden, die trachten de Litausehe regeering ten val en een revo lutionaire regeering op het kussen te bren gen. Minister Chamberlain antwoordde, dat deze door Woldemaras vermelde feiten een reden te meer ajjn om de onderhandel in gen tusschen Polen en Litauen te bespoedigen. De Poolsche minister van buitenlandsche zaken Zaleski protesteerde tegen de mede deel ing van Woldemaras inzake de aanwe zigheid van benden gewapende lieden aan de Litausche grenzen. Hjj verklaarde, dat dergelijke benden met bestaan. Woldemaras legde daarna foto’s van d© Poolsche benden over. Het is moeilijk, zeide hij, fantasieën te fotografeeren. Als Za leski in zijn omgeving rondkeek, zou hjj personen vinden, die omtrent deze benden nauwkeurige mededeelingen kunnen doen. Woldemaras stelde voor, dat de Raad een vertegenwoordiger zal benoemen, die aan de Poolsch-Litausche besprekingen zal deelnemen, alle documenten zal doorlezen en zich van den stand deV on«lerhanttelin gen zal overtuigen. De Litausche. quaestie, zegt hjj, is niet alleen met de Poolsche, maar ook met de Russische en de Duitsche geschiedenis ten nauwste verbonden. Woldemaras ging voort met allerlei fata liteiten naar voren te brengenx Ten slotte nam de Raad een ooi berlain ingediende motie aan, wa quaiestie tusschen Polen en Litauen tot de volgende zitting wordt verdaagd en er bij de partijen nogmaals op wordt aangedron gen, in jiet belang van den vrede in Oost— Europa zoo spoedig mogelijk de tusschen ■hen hangende quacyties te regelen en aan jhr. Beelaerts wordt verzocht in Septeml>er weer rapport uit te brengen. Het rapport van dft commissie van drie van vonden wapemmate- x>gd, dat de afzon- onderdeelen uit de ose afkomstig zijn, echter zoo onvoltc- n van complete mi- fts. Het betreft hier ir, deels tijdens den vervaardigd wend. Talrijke doelen bevinden zich iri goeden staat, andere daarentegen zjjn reeds aanzienlijk versle ten en volkomen onbruikbaar. Het rapport constateert, dat loyal* pogingen onderno men zijn het mitirail'leuremateriaal volkome» vernietiging ten eenepmale ónmogelijk zijn gebleken. Dit alleen verklaart reeds, dat in derdaad enkele, deelen »og niet vernietigd werden; echter dient geconstateerd te wor den, dat het mitrailleusemateriaa! zoodanig vernield is, dat» practici gebruik voor oor logsdoeleinden niet me® mogeltfk is. Voorts Stelt het ragpmt ffUMM Itfg- ^g! tani>wteii«,'i’''ïii "hei "pert spoorwegformaliteitien naar benomen ver- vifld zjjn. Tenslotte wordt in het rapport leedwezen uitgesproken over het feit, dat de commissie een geheime wapenzen- ding heeft moeten constateeren, hoewel deze zending van niet groote militaire beteeke- iris is geweest. In de Fransche pers is het rapport fel bscritiseert, de Raad van den Volkenbond heeft het in een langdurige geheime zit ting besproken. De besprekingen leidden nog niet tot een resultaat en zouden hedenochtend opnieuw in geheime bijeenkomst worden voortgezet. Intusschen uitten verschillende raqft|- leden het vertrouwen, dat het mogelijk zal zyn deze aangei egenjiedd daarna In - openbare raadsvergadering tot een goed einde te brengen. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Nieuwe motor-snelbooten op den Rijn. 1>^ ,.Kölii-l>üsseilidoT^r Dampf^ctur- lahrtsgeweillschiaftlaat Hinde enkele I >gm tuHHchjen Bonn en Remag|eia een motor-snelbool varen. De „Mück mg heet dit schip, wordt reeds als Ijjn-autobus bestempeld, dnar rij, door STERDAM. iaar. 42 Diet een niet te ondterdrukkeai gil sprong Mrs. Clarennont van haar stoel op. „Gij weet dat, zegt ge? Is dat waar? O spreek toch, Hoe weet gij 1 ei. Zeg mij alles-en alles. ..Bedaar.’ Zijn 'vaste hftnd' greep haar bkwrinde ingers. ..Trrichl bedaard te blijven. Bedenk, dal uw doel nog niet bereikt is, da; gij nog altijd een roj hebt te vervul len en dat ons geheim voorloopig lx> waard moet blijven. Leies dit eens.’ Devereux scheen het niet raadzaam te achten de reed<s ovrirspaijneur vro.jw op di oogenblik met die volI0 waar heid in kennis te stelle», een waar Ik id, die aan hem1 en ook aan dokter West bekend was. Hij haalde een trieventasch uit rijn borstzak en I racht den laatsten brief van Percival Claremont te voorseiiijn Met oogen. verduisterd door tranen, lat» de Vrouw van Claremont diens half raadfaelachtig schrijven en kuste zelfs bij hrirhnling den, brief- Doch toen zij met heit'lezen geS-dndigd was. legde rij den brief op tafel en wischte haar cogen af. „De regels’’, zêi ae met gedwongen kalmte, ..behelzen een beschuldiging legen Hcbter Ransonie. want zij zijn iwet geschreven door iemand, die op ‘<?t punt stant afti afschel, te nemen van het leven. Integendeel. De nood* l< ttigö band was verbroken; rijn oogen ZWITSERLAND. Bergon geluk. Zondag is een troep toeristen, die <l<‘ Ratalhorn wilde bestijgen onder den top door een lawine overvallen. Den gi<ls gekikte het zich jn veiligheid te stellen, en den tweeden man te houden. On gelukkigerwijs brak het touw tusschen den tweeden en den derden man, zoodat laatst genoemde door de lawine werd meegesleurd en verplettend. Het slachtoffer is een koop man Gysy uit Bern. Een reddingsbrigade is vertrokken. ROF.ME»lë. Koningin Marie vfl* Roeknenië. Koningin-weduwe Miarie van Roemenië heeft aan Leon Fischer, den voorzitter van de vereeniging van Roemeensche Joden in de Ver. Staten, meegedeeld, dat/zjj nemens is dit jaar nog een nümvr aan Amerika te brengen. Naar men j herinneren heeft de koningin fn 1926 haar bezoek af moeten breken weg van wijlen koning Ferdinand. ENGELAND. Het Londenache politie. Gistermorgen is te Londe behandeling begonnen, vo<|: van 8 in de zaakiSavidge. Behalve mej. Savijige en 'haar ouders waren aanwezig sir Leo Money en verschil lende hooggeplaatste ambtenaren van het ministerie van binnenlandsche zaken en van de\Londen«che politie, ook de hoofd-ambte- naar van het O. M., sir Archibald Bodkin, floor de vele aanwezige rechters, getuigen, jperslaggevers enz. waren er nog slechts 35 J^aatsen voor het publiek over. Sir^tatrick Hastings, éën van de advokaten van mej. Savüdge, gaf een overzicht van haar visie op de zaak. Zjj legde er den nadruk op, dat er van haar kant geen klacht was ingediend tegen de politie over de wjjze, waarop deze haar tnj haar arrestatie heeft bejegend. Sir Patrick Hastings had op '17 '’Mei, een dag nadat mej. Savidge op'Scotland YanI was ondervraagd, een brief ontvangen van sir Archibald Bodkin, waarin deze zeide, dat hjj den commissioner of police in het gen. wil «net genoegen aan de fr* zoekers van t speelhuas het door u afgewonnen geld, weder ier hand stel ler. We rijn denkelijk nu nog ver van ons doel, maar wij sullen het er in den In de zitting van den Raad van den Vol kenbond heeft Jhr. Beelaerts van Blokland zjjn rapport uitgeforacht over het geschil tusschen Polen en Litauen. De rapporteur begint met te zeggen dat in weerwil van het verheugend begin bij de jongste onderhandelingen helaas moest? worden geconstateerd, dat deze nog niet tot een resultaat hebben geleid. Hjj deelt mede dat de heer Zaleski hem verschillende gegevens hèeft verschaft, maar dat hjj van de Lfitausöhe Regeering geaiZ'gegeviens heeft kunnen krijgen. jpWat betreft den terugkeer in Polen van personen, die in October j.l. waren uitgewe- zen, was den rapporteur opgedragten, in ge val van moeilijkheden rijn diensten te ver kenen om deze uit den weg te ruimen. Ik acht mjj gelukkig zoo zegt Jhr. B. den Raad te kunnen mededeelen, dat vier pries ters, die behoorden tot de elf uitgewezen personen, .gebruik makend van de maat regelen, door de Poolsche regeering getrof fen om den terugkeer dezer uitgewezenen mogelijk te maken, op hun eigen verzoek naar Polen zjjn teruggekeerd, zonder moei lijkheden te ontmoeten. De Rftad zal onge twijfeld met voldoening van de^e geste der Poolsche regeering kennis nemen en haar dank brengen voor den goeden wil, welken zjj heeft betoond bij de uitvoering der aan beveling van den Raad. De Minister' maakte vervolgens’ een dui- delyk? zinspeling in den zin van afkeuring in verband met de nieuwste onvriendelijk heid van Woldemaras aan het adres van Polende uitdrukkelijke vermelding in de grondwet van Litauen, dat Wilna de hoofd stad van dit land is. Minister Beelaerts verklaarde, dat dfc Volier.bondsraad wi>wr.i in zjjn resolu tie van 10 December verklaard had, dat deze in geene deele zich wilde bemoeien met strijdvragen tusschen de beide regee- ringen, doch dat de raad met die verklaring geenszins heeft willen zeggen, dat-één der partijen vrjj zou zjjn de één of andere maat regel te treffen, die den vooruitgang der onderhandelingen zou kunnen belemmeren. De partjj, die dergeljjke maatregelen zou treffen, plaatst zichzelf in het ongeljjk. De tweede aansporing tot Litauen deed minister Beelaerts aan het slot zijner eigen 1 jjke rede, toen hjj een beroep deed niet slechts op goeden wil, maar ook en vooral op de vaderlandsliefde van Woldemaras om krachtig ertoe mee te helpen, dat de raad in zijn volgende zitting in September zal kunnen constateeren, dat er inderdaad be langrijke vooruitgang was vërkregen. Woldmaras vond deze wjjze woorden van den minister klaarblijkelijk heelemaal niet prettig. Dat de minister op een weinig on schuldige wijze zjjn afkeuring over de uit tartende woorden der nieuwe Litausche grondwet inzake Wilna geuit had, had hem Als wij doen wat wij kutinen, doet Go$ wat wij niet kunnen. (Nadpik verheden) 54 - Kort na do geboorte van mijn eenig kind, leerde ik rijn tJrouweloosihiPid kennen, docb ik had Wem Mies kun nen vergeven, want ik/ had fgpm zieL- hef. Ik wist, dat hij streed tegen den heilloozen invloed, dale hem van t ij trok en tenlaaisto do zege behaalde Lp zekeren dag liad Thij mij lieimelijt Walen en ons kind met zich geno men. 'Ik wist, tall wie hij gega-an *vas, doii wist niet! waar die vrouw bevond. De dubbele slag bracht "ij op den rand' van het graf. Mjaandew lang doljfeerde ik tusBchen dood en leven en hoen ik weder ge was. om mij t? Dm handelend te ien vernam ik, at geëindigd bad met «gaan. Van mijn tal Nooit ben ik te ifet leeït of doo^ leet laatste waar is. rijn terecht ge- GOÏDSCHE (01 RAM. ADVBBTENTIBPBUS: Olt Goud* «n OMtnta (WwoMOda tot don b*«orfkrin<) 1—S rogelo UO, elke regd moor 046. V*n buiten Goud* on d*n betorgtamr 1—4 rejd* f U>6, elke regel meer 04». Ad-reitenWn in OM Z*terd*gnumn»r M UjaUg on den prijs. UeldodigheidMdrertenüën do helft T*n dM prü*. INGEZONDEN MBDEDBEUNGENs 1—4 regel* f M6, *U» regel nieer M«. O» de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen Mj contract tot aoor gereduceerde» prjjs. Groote letten en nnden worden prekend w^aaterolmte. Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatatag aan bet Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en looper&den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjflh geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intern. 82; Redactie Telef. 88. Postrekehbg 48400. We rijn denkelijk nu nog eenmaal bereiken, zoo zeker, als oen zon aan den hemel staat. Louise Claremont gevoelde rich ver sterkt door zijn overtuiging. Wie ook hfd kunnen twijfelen aan den uitsla^ bij zooveel wilskracht, zooveel geduld, zooveel vastberadietnheidi, waar Wet uitvoering gold en vooral bij zoovele rijk» lulpmiddelen. als waarover Mr. 1 evereux te befiduikken had Wat zou Hester ftaneome, hoe ge slepen zij ook nrocht wezen, kunnen uitrichten tegen de vereenigde krach ten harer vijanden, wier moed en l:st zeker niet onder deden voor de hare. Het as reeds laat, toen die vrouw en d!e vriend' van Percival Claremont van elkander afscheid namen. Dien nacht verscheen die graaf de la Chaux niet in het speelshlon van de Duteéttreet. maar den volgenden avond was hij dlaar en verloor een annrienlijk© som geld aan dieHbetoo- verepriie madame Merville. en nadar bir zidi verwijderd had, waUFanchet- te wederom een halve souVerein en e n tweeden kus rijker. Die arme zottin.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1