.EIS FFIE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, 18785 87»Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen lachines f EEUILLETON. ekbank >8 53, Gouda i wuif f80- if ff 85. L Vrijdag 8 Juni 1928 99 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. en Italia en LO f fl. 21.—. 55 >2 inai (Wordt vervolgd) doen, zooais- gij hei In de ROTTERDAM. dienaar- i 40 HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbeden). IEH IOPE :KOP JBEN WEN IÖ56 50 Den Haag. Wij zjjn als overwinnaar! uit den oorlog te voorschip eiken Moedigen strijd staat winnaars de hand te reik tef met elyke middelen vèr k van bovêngenoem- met dankbaarheid l, Amerika. JELTJES in den RSTELDBN kunnen gezeten, mocht zij heengaan moeder opgeroepen. Haar Patrick Hastings echter yn/zoodat hun alles nnen, komen; die te a het weerstandsWf' overwin- moete’i 6.vtQ~--- ..jnïMÜr zich weder ge heel kan opheffen, indien |iet allen elkaar invoering van moreel verklaringen was’ opgemaakt, onjuist ren, en niet overeen kwamen met wat ze had gezegd, en verder, dat de officieren van politie haar woonden in den mond hadden gelegd, die zij niet bedoeld had, dat het haar na een verhoor van bijna vyf uur niet meer had kunnen scheien, wat zy zeiide of onder- teekende, en dat de inspecteurs haar her- haaldelyk hadden verzekerd, dat het rap port vertrouwelyk was en niet het licht zou tien. maar bloedend gekomen.- *Na iet aan de over- xto ..«w v- n aan de over- wonnelingen, indien deze béreid zjjn eerlijk de verdragen in adht te nonnen en de her innering* aan de vyandeljjkwlen niet eeuwig te laten voortduren. Maar alle naars, overwonnenen en n&tralen begrjjpen, dat geen hunnej- zi-u heel kan opheffen, indien tiet helj.en door een geleidelykï in een economijrh, inteJleclJti'l bo ’d genootschap. Vandaag zullen in Berljjp gen over de te vormei» Regct den president der repubbèk, Loebe, de voorzitter van er. Hermann Muller een tem Aan laatstgenoemde zal 'Kn Tevredenheid bestaat niet in het bezit van groote rijkdommen, maar in weinig behoeften. nemen. vermoedelfK j eener erstrekt. In kit, zullen de l coalitiepolitiek Nalmiriyk zijn kgeslofcen, daar lenwerken in de i politieke en ven, zuodat met !t worden ge- Hlnn, dat alle n. De sotiaal- B stembusover- llli'r, natuurlijk feinde bepaalde ialistische pro- nen leggen. Het fere partyen tot izpllen zijn. NIEUWS. GO IIISCHE COURANT Hat St. Gatthard incidant. liet financieel herstel van Frankrijk. De nieuwe rijksregeering in Duitsehland. Het rapport van Jhr. Beelaerts- van Blok land over het St. Gotthard-incklent is in de geheime zitting van den Volkenbond te Genève gisteren langdurig besproken, daar na werd de quaestie in de openbare zitting behandeld. Ondanks het feit, dat sommige sprekers en vooral de vertegenwoordiger van Ts.jp- eho-Slowakjje Vaverka vrij scherpe critiek op den arbeid van de commissie Beelaerts en nog meer op dien van de door hen ge raadpleegde deskundigen hadden geoefend, is het eind-resultaat voor Beelaerts en zyn beide collega’s onverdeeld gunstig. Hoewel het ecnerzyds begrijpelijk is, dat het inci dent, dat ongetwijfeld ernstig is, door de vertegenwoordigers van de Kleine Entente in de zitting van heden is opgeblazen, zoo mocht dit toch geen reden zijn om het man daat, dat de Raad aan de commissie-Bee- laerts had gegeven, geheel uit het oog te verliezen. Terecht zette Beelaerts dit aar het slot der discussies recht. Mee.r objec tieve raadsleden als Boncour, Chamberlain en von Schubert erkenden dan ook volmon dig, dat de commissie Beelaerts haar taak naar behooren en met volkomen onpartijdig heid had verricht. Wat de deskundigen be treft, merkte Beelaerts op, dat hy deze niet in bescherming behoefde te nemen. Deze waren door den secretaris-generaal aange wezen en het staat absoluut vast, dat men de meest deskundige adviezen gehad heeft, die men had kunnen krijgen. Zooals te verwachten was, legde de ver- tegenwoordigiers der Kleine Entente en vertyuid tusscben. het incident. en de algemeene ontwapening. Daartegen voorat nam de Duitsche gedelegeeija-von Schubert stelling, die betoogde, day ook al heeft de Raadsprocedure in een enkèd geval gefaald, dit dan nog geen reden is W’ aan ,te nemen, dat de Bond in volgende getallen jok niet zal slagen om de volledige wpar- l heid bloot te leggen. de besprek! n- <Ccring tusschen gk, Hindenburg, den rijksdag invang officieel de opdracht tot Worm ng rieuwe rijksregeering wori diei. dit werkelijk gesel cnderhandelingen over (U weldra kunnen beginnen j moeilijkheden geenszins i de partyen, die moeten saj toekomst, van verschillen^ economische principes uit omzichtigheid en beleid mj tracht een program on te partyen kunnen aanvaard democraten, die zoo’n ferj winning hebben 'behaald, i zekere eischen sbellèn, U onderdeden van hun st gramma ten uitvoor te <ku is nu de vraag, of de al voldoende concessies bereü kegrootinn, welke «eer binawkort «U BUITENI. ANTIs/t 1_. i: .1 .1 .1,. NOORWEGEN. Een draadloos bericht van de „Italia”. ivtuair ii ümigsbay geinoid won't Deelt hett (iipauuloos station op de ita de Miiano’ j jondlaruag een zeer zw.au draadloos i bericht opgevaiigun dat naar het oordeel van deskundigen unvoarwaaruelijiK van den zenuer van de Italia afKOinsligCnoet zijn. De draadlooa» beKchten schijnen va i brans Joaeilauid te komen. Zaj'waren echter zoo zwak, dial definitieve vast stellw niet mogelijK wan. D© „Cita <’e Aiiiano veraoctit daarptn de draa t- looze betrichltn om 17 uur te her/a- len. Iirterdaad werden toen Donuer- dagiimiddag om 5 uur opnieuw dïaad- !ooze berichtej) ontvangen. 1 >e atmosterisehe onisUiuidiighcueii waren, echter opnieuw zoo ongunstig dat ontcijfering dier beirictiften- onmoge I jk was Door de „Cita de, Mikmo worden alle pogingen in hel/werk gewield om ae verbinding le ly-rsteHen. Larsen met zjjn watervliegtuig Kingsbey aangekomen. I Jonderdiagiriiddag is Larseji f100.- ie: l. hoorweg. ten MAANDAG en zich voor de herkregen gebieden het recht voorbehoudt, het regiem van het godsdienst onderwijs zoo lang ongewijzigd te. laten, als zij dit zelf wenscht. Herinnerende aan den financieelen arbeid van het kabinet van nationale eenheid, her nieuwt de regeei'ingsverklaring de waar schuwing tegen een onvoorzichtigheid of een „faitx pas”, „die zou meesleepen in een afgrond, waaruit niemand het land zou kunnen verlossen.” Wijsheid of financieel gebied -blijft een hoofdvoorwaarde voor allo wensèhelijke hervormingen. Indien wij zoo woMt gezegd binnen korten tijd de valuta volkomen statriliseeren en zonder «en te groote schok het eindigen van den gedwon gen koers en de inwisselbaarheid der biljet ten in goud willen voorbereiden, moeten wy de wettelyke bepalingen groepeeren on handhaven, alsmede de factoren, welker blijvende samenwerking onmisbaar is voor het duurzaam succes der geheel© monetaire regeling. Alles zou weer op losse schroeven worden gesteld, wanneer na de door het parlement genomen maatregelen het even- widht in de begroeting weer zou worden verbroken, indien de politiek der bezuini ging, de vereenvoudiging in het bestuur, niet krachtig weiden uitgevoerd, indien de aandacht niet maanden, jaren lang onafge*- broken gespannen bleef. De regeering is voornemens een actieve politiek te voeren en geleidelijke hervor mingen tot stand te. brengen op het gebied der belastingen, der productie en der sociale wetten. Minister Poincarré heeft gisteren in de Fransche Kamer de Regeeringsverklaring voorgelezen. In deze verklaring wordt de Kamer verzocht de juiste beteekenis der verinezingen vast te stellen en te verklaren of zij bereid is door haar medewerking het noodzakenyke gezag der regeering te ver sterken. Zy geeft den wensch te kennen om aan de demoeiutische instellingen de mkklelen te vragen voor het voltooien van -het economisch en financieel herstel en- het lot stand brengen der veibeteringenj op so ciaal gebied. De regeering noemt het stakingsrecht voor de ambtenaren ontoelaatbaar. De verklaring wyst op de onaantastbaar heid der republdreinsche wetten, met name der leekenwetteyr De regeering bevestigt opnieuw, dat zjj kleine eassetie waren geen papieren van waarde. Ik zelf lieu dikwij.» et liaar HieUewelen ipgpier en enveloppen uil dje cassette genomen, doch, /e’n verborgen hokje arin gevonden, even- .hin. als eenig gesdirin, dat voor ons uiMd van nu. kan zijn. Ook die andere* meubelstukken dier slaapkawér ziener zeer gewoon uil, doch tiarneeml niet weg, dat de bewuste decumeaiten, ciaarin kunnen verborgen zijn, en wel goed verborgen, want aij is een veel ie geslepene vrouw om eompraniitt-ee- rende papieren voeg de liand te le«- „Dat is zoo stemde Devereux toe. anneter de tijdi van luiandielen daar is. moet zij dioor een slaiapdrank be dwelmd wordien, «n terwijl ik i*a»- Ue le bezig lïoud, moet door u.ailes nauwkeurig ondterzocht warden. Beter Incg zou t zijn, beide vrouwen een slaapdrank m te geven.’ „Iloe zotzei Mre. Claremont, die onwillekeurig moest lachen, „dal gij door dn amstairtdllghedien) in de noodza kelijkheid zijl, om een wezen als Fan- chette hel hot te maken. Daarin, hebt ge gelijk, zoo iels is nagenoeg een reuzenwerk, doch ik Leb steekik mijn doel voor oogen, en dat geeft mij kracht, zelfs voor het meest lerugstootende gedeelte van mijn taak. Hebt gij mij iels belangrijks n ede le doelen, zend mij dian een brief naar mijn buitenverblijf, maar veiliger ware be<, voorloopig niete van VER. StATEN. Radium vergiftiging. Te Newark, in New Jersey, werd Maan dag een merkwaardige regeling getroffen van een ensch, door vyf jonge arbeidsters ingjesteld tegen de United States Radiuir/ Corporation, waarbij zy vroeger in dienst waren. De arbeidsters lijden alle aan radium- vergafitiging, verscheidene jaren geleden opgedaan toen zy radium naar binnen kre gen van penseelen, die Zy met haar üppen vochtig maakten by het beschilderen van w'y'zerplatien met lichtende figuren. Geen harer wist wat er met haar gebeurd was totdat verscheidene jaren later, toen zy den dienst der maatschappij reeds ha«lden verlaten, bij toeval een juiste diagnose tier ziekte werd vastgesteld. Zy waren toen zóó ernstig ziek, dait de dood er mede gemoeid was. Zy eischten van de maatschappij een schadievergoedinig tot een gezamenlijk be drag van 1.250.000, dollar». De Radium Corporation betwistte den eisch. De bondsrechter echter, voor wien de eisch van één der vrouwen kwam, legde zyn toga ter zijde en bewerkstelligde buitejl de rechtbank een regeling. Krachtens deze re geling zal de Radium Corporation aan elk der eischeiwnen tiendwizepd dollar in con tant geld uitkeeren, benevens pen jaar- lyksch pensdoen groot zeshonderd dollar, en daarboven een som groot 15.000 dollar voor de honoreering van hun advocaten, 4500 dollars voor andere rechtsposten en een bedrag tot 7500 dollar ter bekostiging van de medische behandeling. Verder be paalt de regeling <lat drie artsen, deskun digen in de behandeling van radium^lacht- offers, de vrouwen zullei^behandelen zoo lang dit noodig Wykt, terwyl een dezer artsen wordt aangewezen door de vrouwen, één door de maatschappij en de derde door de beide andeme artsen. duitschland. Noodweer boven München. Gistermiddag lieeft boven München omgeving een buitengewoon hevig onweer gewoed, hetwelk gepaard ging met wolk breuken. Het noodweer duurde ongeveer twee uur. Binnen korten tyd stonden'de straten on der water, zoodat elk verkeer onmogelyk werd. Tengevolge vali Ifortsluiting in een der centralen, kon de electrische tram in een groot deel tier stad gedurende anderhalf uur niet rijden. Hoewel de blfksenT op vele plaatsen insloeg, is nergens bpapd ont staan. ENGELAND. De zaak-Savidge. Een verhoor van 5'/i uur. Miss Savidge is gisteren voor de com missie van onderzoek door den advocaat van de politie Norman Bennett weer aan een langdurig kruisverhoor onderworpen. Nadat zy in het geheel, gisteren meege- rekend, 5‘A uur in de getuigenbank had en werd haar advocaat Silj Patrick Hastings echter verklaarde, dat haar moeder bij haar moest blyven, daar miss Savidge na het verlaten der zaal een aanval van acute hjnrterie had gekregen. Zij had tijdens het verhoor te ‘kennen ge- geven, dat verschillende passages in het rapport, dat door Scotland Yard uit haar HOOFDSTUK XXIX. De kerstdagen, wairen Ongebroken en moöBten ^oodiwondig eönigcn stil stand brengen in do opelratia-plannen van Mr. 1 )ev©rewc. Tal van gasten waren bitgenioodigd om het kerstfeest m<?de te vieren en den nieuwjaars dag te komen doorbrengen Op het I landgoed van Dare Dovoreux en ook meest© steunpilaren van ’t spe°I- liuis van Mrs. Russell luidden zach m- en derwaarts verspreid. 1 *are an ziju vrouw waren niet voor nenem om lang buiten te blijven, f aar rekendten in dé tweede week van Januari wed«lr in die staid te zul len zijn Intatadien had d!e gewaande graaf kKobaux Jïijn tijd bij de minzieke «•andietrkniet ongebruikt laten voor- mjgaan, haar voortdurend MOedU, rijkere giften had toegestopt en jeh had aangesteld, alsof hij zonder naar lieïde niet leven kon. u l,e laten hooien. Niet dat een ander dan ik den brief zou openbreken, doe’* bij pen samenspanning 91» de OW is I beter om alle schrijverij te vermijden. Als ge moet telégrafeeren, doe bet dan als „Maria „Maar is een telegram niet veel te gevaarlijk*^ vroeg Louise Claretoont. Bij afwezigheid, van -den geadresseer de, wordt zoo licht een telegram ge opend en indi.en uw vrouw deoncter- kek^ing las....” Zij hield, op met een ongerust ge- iicht, doelt Devereux voerde haar la ’tiend legen ,.Vidn steil voikooten vertrouwend mii. Zij heeft zelfs noou naar r«l n<n gevraagd) van, mijA veelvuldige afwezigheid en wat andere mensclien mogen dénken of fluisteren, is mij vrij w* 1 onverschillig. Een mannelijke pseu doniem is‘ een »e afgebeten middel, dui dat. het gebruik daarvan niet evenzeer eiken achterdocht zou gaan de maken. „Goed, ik zal bt paalt. ,,fk diank u, madame. Voor wij even wel v'an elkander gaan, irtoet ik, he laas, nog een •pijnlijk punt aanroejren in deze geheinraaimigd geschiedenis, namelijk hel 'besaan van uw kind. /jju waterviiegtujL.' ie Kiiys^ay aan- geKoniien 1 hj was voornemens uog cenzelfden dag naar de Hobby te vlie gen, doen moest daarvan tengevolge van een hevige atzi&n. Zoqwel de Hooby als de Brazen^- .aie zich op het oogei’blik ten oosten en lem westen van Verlegen Hoex b«- v.niiien zijn in bet ijs vastgeraakt en loopen gevaar geheel ingesleten te wordje»i. Het slechte weer, sneeuw en mist, iel voor verdere onderzoekingen zeer ongunstig. Men hoopt echter dat spoedig verbetering zal uitreden. De Italiaansdhe hulpkrachteifr. te adsoe hebben bevel gekregen naar Ilaliö terug te keepen. Vijftiehi van hen ..ijn reeds qi> de terugreis Woensdag Gslo gepasseerd. S.OJS.-sproepen. De radio-wmateut Quamb.ücii te Ba den hoorde Donderdagavond, te 10.'y0 op korte goll 8.0.S.-signalen, welke aiiideiijk te verstwun waren*. Hij stel de hiervan het telegraafkantoor in kennid met het verzoek le willen luis teren. Vastges’letd wdrd' dat in ver schillende (alen oproepen werden go (laan, welke duiden op signalen af komstig/ va/n de „Ita'liiaDe S.0.8 werden het laatst Vrijdagmorgen te 2 20 nog ïeor duidelijk gehoord. BF.LGlë. Het lot vat» de „Italia”. Het sein van de „Italia”. j Het „Laatste Nieuws” bevat de mede- deeiing afkomstig van den heer iBlancquaert te Lokeren, naar aanleiding van de aldaar en te Huiatun in Friesland opgevangen telegrammen, dat ook nog een Ei^elsche zender dezelfde berichten had opgevangen van een zender, die zifh aanmeldde als ftNobilé Itailia”. Bedden waren echter sceptisch gestemd, omdat er door <le verzenders geen enkele plaatsaanduiding opgegeven werd ondanks het herhaald verzoêk. Intusschen kwamen de toon .en de zendwyze van den zender heelemanl -woreen met de manier, waarop vliegtuigen en ItMlTlschepen gewfoonlijk werken. onbekenden, „iemand!’ in zijn hart. „Adieu, Fanchetto. Nqen, geen adieu revoke. Hij kifeie haar hartelijkfer dia» ooit legde twee souvereins in tiaar dikke vingen en ijlde de straat op. Fanchette zou gewi» moeilijk haar aanbidder hebben luerkendl in den nog jeugdigen, blonden lieer, die in den cla aropvol gendfCi)) avond een onderhoud h&d ten iimzei vah den graaf de la Chaux, met madame Merville, anders en beter gezegd met Louis» Claremont „Binineij ee maand ben ik weder te Londen ^pralk Deveremx. ,,Ik oen nu niet Fanahette ver ge»>oeg gevor derd. om haar te gaan uMhooren. Evc i als alle om^eduideinde1 metnschen, iaat zij zich vrij wa,t voorstaan op de -die zij ovek- tiaar meesteres neent te bezitten en van dien hoo'g- moajjkan ik evenveel partij trekken haar ijdeUhed en schraap zuc’ t. Ilebt gij zelf intusschen al eetns nagegaan, waar Hester Ransome haar napieren kan hebben bewaard, als zij ze niet vernietigd heeft?” „Noch salon”, antwoordde ma da*- e Mjpr^B, ,.noch in eetkamer is een^KasWr een meubelstuk, waarin, zich diergelijke stukken bevindegi. In dien zij ze bezit, kunnen ze», volgens mijn meening, nergens anders dan in haar slaapkamer zijn geborgen.” ,,En hebt gij die kamer misschien ook onderzocht?” „Niet dlan tide soorten HAAR- tren. mi (Wel ervoor 21 le plekkén ontstaan te vet of te droog ADVEBTENT1EPBU8I Uit Good* M omMnkm (brfwownd. tot ito btoorxbin<): 1—* note f L30, telto nc^ 0-25- v“ kuiten Goud» en dm tmoritato*: 1—4 regete 1M, ullto regel meer M4. AdnrtantüB la bet ZtoereiugMimmer M bbalag w den prija. Uetdedighei<te-»dTeB«Uta de beUt na dn pr#u. INGEZONDEN MEDEDBEUNGENl 1—regete M4, albe ngto meer M O, de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiön en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot aear gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaateruimte. laren, Advertentiebureau» en onse agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname venekerd te zijn. worden ingediend, zal reeds de verbeterin gen (bevatten, bevolen door den geest van rechtvaardigheid, en welke in elke latege begroeting moeten worden voortgezet. Maatregelen op economisch gebied wor den in het vooruitzicht gesteld, gewezen wordt op het naderend einde van het her stel der verwoeste gebieden, op de voorbe reiding van den militairen dienst van een jaar, die naar de Regeering wensöht met spoed moet worden voortgezet, opdat de invoering op den vdstgesteklen£tyd kan ge schieden. De voorloopige maatregelen eischen be langrijke credieten. In 'het nog onrustige Europa mag de definitieve grens van een ('(én en ondeelbaar Frankrijk niet o)>en en onbewaakt ayn. en dit ds eveneens een bron van ons^ftnijdelijke uitga^n^ Mfcman<l ter wereld kan echter twijf«en aar. de vreed- zame bedoelingen. Frankryk is onder de belligerenten een dergenen, die het meest hebben geleden en dus van nature haakt naar vrede een vrede naai- binnen en buiten, want ^gatier de eerste zou de laatste nim mer volkomen verzekerd zijn. Nopens de communistische agitatie zegt de verklaring, dat geen enkel misdryf on gestraft zal blyven. Nutu'u|rlijk beihiieldi F-aincjtwiie mei a’ een de| groote geschenke», doch ook de zoele woordje® voor zich; zij w«b voorzichtig genoeg dm zich voor net oog van madame Ransome niet meer op te schijfeen dlan vroeger, opdat de libiige inéWtetres niet zou gewaar wor (ten, hoe zaj, Faaichelte, niet een der bezoekers van t Sdloin-Russeir ko- kelledrde. In een der laatste nachten voor z.ijtt afreis naar DevansJure zeide Deve reux tot [’’anchette bij hel verlaten van liet huis in de l)uke-iStiie^\ „(Mm Fanchette, in eien heel» maand zullen, wij..elkander niet zien, wanti1’ moet naar Parijs „O, dat is wreed van u”, zuchtte Fanchette met smachtend oog. .,Ja, wreed tegenover mij zelf. Of denkt ge, dat ik niet homderd'maal lie ver h er zou willen blijven, indien het van mijn wil afhankelijk was Door ‘Dingende zaken word ik van Londen geroepen, maar zoo spoedig mogclijK Lom ik ook terug.” „Och, wat zal mij de tijd' hier vreè- yeiijk lang vallen zonder u”, zuchtte Fanchette ten tweeden male, terwijl zij' dflanbij onlltoetotoli akelig haar oogen ronddiraaide. „En 4gij dan vleide die graaf, ttrwijl hij zijn arm om de .breede faille van Fanchette sloeg. .„Ik zal de dagen en uren lelie», ,die mij schel den van u. Stil, daa'r komt iemand. O. hoe zeef zegende de graaf dien ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de ïiezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1