KEN' I IOON. J us IER iekenhuis) IDA NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD |VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JOU OER AK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, B7* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. KEUILLETON. HET GEHEIME SPEELHOL Zachtheid. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, ---- NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Is 8 Dit nummer bestaat uit twee bladen. «grepen. men tam. en van nam. overeen- nog wat tegenhouden fl. 21.-—. HOOFDSTUK XXX. „Mag ik binnenkomen, Beatrice T' Vijdstraat 20, isa’s, dagelijks lijke middelen vèr van bovengenoem- met dankbaarheid avonds 8 uur. avonds 8 uur. ^(Nadruk ^erbeden) Het is altijd de hoofdzaak of hetgeen men doet goed is, om het even of het een groote of een kleine zaak geldt. i ocnevenmgen, i wel bekend, n.l. alle uitbreidings- sprak naar dit veld terug kreeg. Het ia haar eigendom maar zjj gaf het in bruikleen zoolang de kazerne er tegenover staat en die gaat niet weg als er geen flank terrein by (beschik baar wordt gesteld. Hopen wij dat die heele boel spoedig verdwijnt. Het vertrek zal gewin zyn. HAGENAAR. Schoonste deugd van schoone zielen, Liefste trek in t lief gelaat! Mannentrots en hartstocht knielen, Waar ge uw vriendelyke oogen slaat. Zachtheid is de kracht der zwakken, Is haar schepter en haar zwaard; ’t Bloempje, dat een zucht zou knakken, Beeft en buigt en blijft gespaard. 'gen, het volle- ma. in de matinees zen. Madestein, Valkenbosch, nog made-Concert i richtingen 140 1849 oor ijke •rd. daaraan toe past de insluiting heel ge makkelijk. De hoofdader van het 1056 50 Den Haag. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. cMxxm. Alhoewel, gelyk wy in onzen voorlaatsten brief constateerden, de snelle, aanwas der be volking schijnt terug te loopen, een ver schijnsel dat zich ook te Amsterdam voor doet en dus misschien meer dan toevallig is, is het gemeentebestuur er nog steeds mee bezig nieuwe terreinen bouw-rijp te maken. Thans is een uitvoerig plan gereed voor een iwaldig le groote telling. lam. en van ieuwe terrein sluit zich aan by den vervoersweg Utrecht— Goixia—-Voorburg—Scb Wdngen. Het wel interessant, dat dergelijke terreinen men .bedacht is i lilllDSUIE (01 HIM. n, zoodat hun alles nen komen; die te het woerstandsvar- Sommigen vinden zachtheid niet eepzol; men acht het een bewijs van zwakheid. Zoo is het nie|. Zy is niet synoniem met ver- wyfdheid of lafhartigheid, gy vindt haar biet by menschen, voor aandoeningen on verschillig, maar juist by hen, die een man- nelylk karakter bezitten. Hardheid wondt, zachtheid heelt. Dit begreep reeds een spreukenschryver van den ouden tijd, toen hij deze wijze op merking ten beste gaf: „Een zacht woord keert de grimmigheid af, maar een kwet send, een grievend woord doet den toorn op stijgen.” Velen zoeken hun kracht in harde scherpe woorden. Zoodra iemand iets doet, wat hun onaangenaam is, dan hebben ze een scherp gezegde op de lippen, ook, al was de daad nu eigenlyk niet zoo gemeend, als zy het hebben opgevat. Dat scherpe woord lokt een bittere.getigpedMdammuy groote smart; in het eerste geval wordt wederwoord nog scherper en in ’t tweede geval wordt zwaar geleden. Een scherp woord is de mildvloeiende bron van twist en tweedracht.' Ik herinner my, hoe eens twee broeders, die elkander goed gezind waren, by het deelen van ’s vaders erfenis vyanden zyn geworden door een scherp woord, dat een hunner sprak. Hy meende, dat men hem te kort wilde doen; hy uitte zeer kras een 'leelyke gedachte; de ander, daardoor boos, liet het niet onder zich en gaf hem op dezelfde wijze bescheid, met het droevig gevolg, dat de deeling der erfenis later door advocaten van beide partyen moest plaats grijpen en de broeders elkan der niet aanzagen. Hoe menigmaal wordt de huiselyke vrede bedorven door een hard woord! Dit of dat lid der familie komt ’s morgens binnen, na misschien wat slecht geslapen te hebben, en uit zijne humeurigheid in eene onaangename uitdrukking. Dat ontstemt de overigen; vol komen natuurlyk. Maar hoe nu? Zal men hem dadelijk antwoorden op denzeifden toon of is het niet bovenal wenschelyk, dat hy aanstonds ontwapend worde door een ant- MODEPRAATJE. Zomersche Avondjaponnen. Ongemerkt want zeer geleidelijk heeft de mode enkele wijzigingen onder gaan, die, alle bij elkaar genomen, haar beeld veranderd hebben, die dus een nieuw silhouet hebben doen ontstaan. Aan de avondkleeding is dat het beste te bespeuren. Zy heeft meerdere lengte, meerdere vrouwelijke zwierigheid, wat meer gevulde vormen gekregen, zoodat men met recht mag «eggen: „de slanke lijn heeft af gedaan”. Zy heeft plaats gemaakt voor de lossere, wydere vorm, die de vrouw van oud» zoo goed kleedde, zy heeft draperieën, atroo- ken en tierelantijntjes gekregen, die haar een aparte chic geven. De mode is begonnen de rechtlijnige japon op Grieksche wyze aan te kleeden met schouder- en heupdraperieën. Daardoor ont stonden vormen van welhaast klassieke zware zijden Mofifm uiSteÉmS’ tot hun recht kwamen. De grondidee van deze modellen is het uit- gansgpunt geworden voor de vollere vor men en de meer uitgewerkte garneeringen, die wy thans overal zien opduiken. Zwart satijn, nog altijd «eer geliefd, ziet zich nog alanklynig gecoupeerd, doch deze prachtige coupe wordt gemaskeerd met de draperie der rechterheup, terwijl links eene enorme heupstrik het eerste toeken der ver wijding van het silhouet aangeeft. Sober als de mode is, geeft zy het gladde zwart-satjjnen lijfje, vaak niets dan een straalsgewyae gameering van similérdia- mant, welke hare spil by de heupdraperie vindt en hare schitterstralen in afloopende hoogte uitzendt over het heele borstdeel. Voor dunnere stoffen als crêpe Georgette wordt de draperie nog ampeler van wijdte genomen, met sterk klokkend en ongelyk verloop. Zy wordt aan weerskanten geplaatst en daar het korte rokdeel van achteren lang afhangt en van voren optrekt tot nagenoeg aan de knie, wordt het onregelmatige lengte- effect verkregen, dat zulk een gracieusen indruk maakt. Ruimte en wydte in horizon tale richting worden niet meer geschuwd. Ze worden integendeel overvloedig toege past, en soms in rimpels bijeengenomen, wat ,jj 'T' duinterrein ten noorden van Scheveningen, het terrein bij alle militairen wel bekend, n.l. de Waalsdorper-vlakte. In alle uitbreidings plannen is dat terrein a ,yd theoretisch een belangrijke pl« ts gegeven, maar praktisch kwam er niet veel van terecht, omdat het departement an oorlog dit veld in gebruik heeft als oefenterrein en het na tuurlijk niet gemakkelyfc afstaat. Vroeger konden de soldaten zooveel in de duinen zich vermaken met hun kinderlijke spelen ais ze wilden; in den loop del tijden heeft echter het vrije gebruik daarvan ingeperkt en het eenige wat ze o er hebben is deze vlakte by Waaledorp. ’oen de Oranje kazerne in vlammen Was opgegaan heeft men hier barakken gebowwd en zoo zoetjes aan is hier een geheel kalnp ontstaan. De gemeente wou di^ soldaten -gemeente daar .wei weg kijken m lar dat gaat niet. Thans is echter een MÉ» van een stemming verkregen w irdoor een gedeel te tot het civiele behee* zal komen en ge leidelijk tot stad zal wedden gemaakt Ge deeltelijk ligt dat tertein ook op het grondgebied van Waas^aar, maar deze is zoo verstandig haar uitbreidingsplan vast te knoopen aan dat van den Haag. Tot op zekere hoogte zal dit béwrtueele annexatie nog wat tegenhouden I als het eenmaal zóó ver is’ en het kómt natuurlijk eens Op derj duur moet die soldaten-boel ook hier vandaan. Waarheen moet men maar zoeken en ads ze en passant de beide kazer nes ook meenemen, hebben wy daartegen geen bezwaar. Dan kwam ook het prachtige Alexanderveld vrjj dat nu of eer. woestijn 56 Gelooft gij niet, dat gij te oretrhaast bereid rijt geweest, <w te denken dat het zou gestorven zijn „O, gij weet niet, boe dikwijls de hóóp bij mij opkomt,, dat het nog in teven mocht zijn, dloöh als ik daarbij Md enk, hoe ellendig en jamnnervol dat jeugdig leven thans kan zijn, dan Koop ik ook wetteer, dat de dood' net daaruit verlost heeft.” „Was ’t een meisje, madame?” „Ja, monsieur, ’t .was An meisje. „Als zij nog in leven is, gelooft ge dan, dat ge haar herkennen zou? „Ik vrees van neen. Het was een beeld van een kind, toen het van mijn zijde werdi weggenikt, doch nog zeer jong. Waaraan zou ik het nu nog her- kjnnen?” „Weflke namen hladt gij ’t kind ge geven „Anna, Theresa, Vilna.” De laatst naam komt hoogst zelden voor. Wanneer eenmaal Hester Ran some het kind bömachfigd heeft, zal ’i Was de zoete stem van Vida, die deze vraag deed en het antwoord, be stond in het oiuniudeHijk openen der deur eerier lieve logeerkamer op het buitenverblijf van Devereux. Vida trad; binnen en de beid© dansjes namen plaats op lage, gemakkelijke stoeltjes oij een knappen^!, vroolijk haardvuur. Wings Royal, zoo heetie bet landgoed had gedurende de heristdiagen een schitterend ge-zejscbap binnen zijn mu ren vereejnigdi, jwaattoe dokter Gifford Wast en natuurlijk ook de aanvallige Beatrice Mansveld! behoorden. Buiten viel de sneeuw on gierde de noordenwind en het onstuimige weder maakte de aangename warmte en al de gemakkelijke weelde van, het vertrek, waarin de beide vrien dinnen gezeten waren, des te behage lijker. De 'We Bggtrice lachte dam recht gOxiOÓgelijk, terwijl zij zidi prettig ncervleide in c gemakkelijke stoeltje, al luisterend naar den wind, die door d-eji schoorsteen blies en de klein© takjes der bladerloos» benomen telkens tegen de vensterruiten deed tikken. „Wat is ’t daar buiten bar”, anrak zij lachend, haar kleine voetjes het haardvuur witstrekkond Ook Vide lachte, doch niet met die zelfde embezorg eid als haar kleine vriendin, maar veeteer met een ,ach, waaruit meer weemoed dan vroolijk heid sprak. „Zeer bar”, stemde rij toe, „en zij het voorzeker andere namen heb- btp gegeven. Hop oud zou ’tnu zijn.’’ „Bijna twintig jaar. „En gij hebt niet het flauwste v«.r- moetiJen omtrent haar tegenwoordig bestaan, gesteld! voor een oogenblik, aat uw dochter nog leelt.” „Neen. Ik‘ vermoed integendeel, da', indien het kind in leven ware geble ven, het zich nog bij Hester Ransome rio^t bevinden.” „Voorat, indien het schoon is opge- groedd..— want dan ware het meisje haar veel te voordeelig geweest om er rich van ie ontdoen. Öw het kind zelt, hoop ik met u, madame, dat 1 et een vroegtijdige» dood mocht beftben gevonden, want wat zou er van haar geworden zijn in een speelhol? Doch ook dit zal spoedig tot klaarheid ko men, als Hester Ransome in onze meebt is. Dan zriUen wij haar dwin gen, Jmadatr©, om ons omtrent dat kind niets te verzwijgen.'1 ’t Was wedler laat geworden voor de beide samenzweerders uiteen gin gen en met een moedig hart keerde Louise Claremont tot haar zware taak terug. Het kwam haar voor, dlat De vereux rijn doel moest bereiken, want het was imfiners een heilige zaak, wparvoor de sterke man al rijn krach ten samettspande. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Good* «n onwtrekm (brijooreocto tot <ton bMOixfcrin«) 1-4 regel* L80, elke regel meer 0.25. V*a buiten Goud* en den bexorgkring: 1—5 regel* f L55, elke regel meer f 0A0. Advertentün in het Zotordagnummer 20 bOelag op den prijel I .irfdBdigheide-ertvexUntün de helft v*n den prije. INGEZONDEN MEDEDEÈLINGENi 1-4 regel* 2.06, elke regel meer MO. Op de voorpogin* 50 94> hooger. Gewone ndvertentün en ingeaonden mededelingen htf contract tot M*r gereduceerden prij*. Groote lettere en randen worden berekend naar plaataruimte. laren, Advertentiebureau! en ome agenten «t moeten daag* vóór de plaataing aan het Bureau «jjn ingekomen, teneinde van opname veraekerd te a^n. ia >y den aanleg van Br vooruitziet dat Waalsdorp verkregen zal worden voor bouwterreinen; het ligt geheel in de dui nen en dus op den prettigsten grond dien men zich voor woningbouw kan denken. ■Het andere terrein ligt dn het zuidelijk deel der stad nabij den weg naar Loosdui- nen. In oude tyden waren hier ook buiten- j of een modderpoel is jn dienst der soldaten, goederen waar van niet veel over is; alleen i Het zou een aanwinst zyn als de gemeente de namen bleven. dit va1<1 io hn<*>. D>m*nAz>m Eén dier buitengronden was Rustenburg. Wie wat thuis is in de schilderkunst, her innert zich stellig het bruggetje van Rus tenburg dat honderden maden door de schil ders op het doek is gebracht .Thans is het niet meer te vinden. 'Rustenburg, Kraagen stein, Eik en Duinen, Westeibeek, het zyn altegader namen die nog voort leven maar van de kasteelen of sloten is met veel meer te vinden. Een der groote, BLoemendaal, ia het bekende kranlczinnige- gesticht. Een ander Meer en Bosch heeft alleen nog het park dat nu is aangekocht doch den Haag en park zal blyven. Het landgoed Ockemburg is door de eerste vlieg- demonstratie's nogal bekend geworden. Op Westenbeek een fraai kasteel werd de eerste Haagsche krant gedrukt. Rustenburg i® de naam die een maat schappij tot exploitatie van onroerende goederen draagt. Een maatschappij dus die in bouwgrond handelt. De gemeente heeft met deze nu een plan opgezet dat ook al weer zeer groot is en dient voor de stich ting van arbeiderswoningen en kleinere burger-wondngen. By den opzet van deze terreinen wjjst men niet alleen aanstonds de groote en klei nere - verkeerswegen aan maar reserveert woord, dat ware liefde ingeeft en tengevolge waarvan de opkomende storm gestild wordt 1 Andere komt het eene woord over het an dere en is het einde van den Arijd niet te overzien. Maar we kunnen ons toch niet alles liften aanleuneri, niet alles laten zeggen? Daar hebt ge volkomen gelyk in; dat moet ge ook niet; een antwoord moet gegeven worden, maar een, waardoor het u mogeiyk zal zjjn uw recht te handhaven en dat kan alleen, als ge door zachtheid den toom hebt ont wapend, het boos humeur gedwongen hebt te wijken, het machteloos hëbt gemaakt. Gij wint er niete by, maar verliest aan kracht, als gij een kwetsend, een grievend woord gebruikt Daarom, als gij den vrede liefhebt en nog meer, als gy den mensch liefhebt, die, door zyn humeur of toorn verleid, kwade dingen zegt, beheersch. u zelf en tracht het zachte woord te spreken, waartegen de drift, de toom, het humeur zich machteloos gevoelt. Nu weet ik wel, dat de beste stuurlui aan wal staan, dat het gemakkelijk is een les te geven, doch dat het niet zoo licht gaat, die op te volgen, al heeft men het goede daarvan erkend, maar we zyn ook niet voor ons gemak in de wereld, maar wel om door de kunst der zelfbeheersching, elkander het leven zoo aangenaam mogeiyk te makenj het onaangename in alkanders karakter te bestryden. Wie grimmig is, aan de booze stemming van een oogenblik toegeeft en een hard woord tot ons spfeekt, is toch eigen- i'uit'of Voert 'tot ..JÜkjmnd,.ffet wien men ^ly.den moet ■ste geval wordt het hebben; als ny vooraf had nagedacht, hoe zeer hy wondt door zijn booze stemming of zijn scherp woord, zou die onvriendelijke uit lating achterwege gebleven zyn en vervan gen door een van vriendelyken aard. Welnu, dat uw medelyden met «oo’n mensch zich openbare door niet hem te stijven in het kwaad, hem nog verder te voeren op dien weg, maar door met uw zacht en vriénde lijk woord hem, zooals njen dat noemt, ko len vuure op het hoofd te stapelen en hem straks te doen «eggen: „‘Gij hebt my over wonnen, wat heb ik mij dwaas aangesteld!” Het zachte antwoord stilt den toorn, brengt tot schaamte. De zachtmoedjgen winnen het ten slotte, want zij oefenen de grootste kracht uit. Waarom men er aanstonds met voor gara ges ook aan wyst, die in de toekomst ook een puzzle zullen gaan vormen, begrypen we niet Met dit terrein nadert men het oude Loosduinen zeer dicht. Wij voorzien altijd dat dit oude plaatsje op den duur wel ge heel zal moeten worden afgebroken omdat het het verkeer in den w^g staat. Maar dat is van later zong. Als wy de grootte der terreinen eeng na gaan dan lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er weer een duizend zielen op geborgen zulleh kunnen worden. Zelfs als de aanwas voortging op delf voet der laatste jaren zou het zeker voor een zes jaar minstens vol doende zijn. Waarschijnlijk zal het terrein wel voor langer tyd genoeg zyn. Met de Waalsdorper vlakte verdwijnt weer een mooi terrein in de duinen. We zul len’ dat gemis echter nifet voelen want het werd toch in beslag genomen door de sol daten. In plaats van er bijvoorbeeld Zon dags de vry'e wandeling toe te laten, sloot men het af en wist men boeten opgelegd te krijgen aan hen die het waagde er eens te gaan wandelen. Men is echter altyd bang geweest dat men er militaire geheimen zou zien. Alsof daar nog iemand benieuwd naar is in den tegenwoordigen" tyd. wie weet, hoeveel arme stumpers in dit schrikkelijke weer ronddolen, dor te w«ten, waar zaj va» nacht het hoofd zuilen neeferieggen. Hoeveleoi zijn etr ook met, die ruiim met aard- sene goedleren ge®egen|d rijn en even als wij nu, bij' ee» helder vuurtje zit ten, en dfie gaarne al hun weelde zou- cieji missen om het zuivere geweten \an een armen daglooner te benden? O, in deze dagen vooral wordt menig een tot ernöiig nadenken gestemd. „O, o, wat is dat alle* somber en /iroevig, Vidla. Wilt ge wel ee«s han dig die dtoevige gedachten ja'en va ren, om je met iets vriéndelijke bezig te lumdfen Je bent veel te veel be zorgd voor hen, die te lijdend hebben *van| armoede of verdriet. Je Kunt toch waarlijk met de halhe wereld gjian meeden, voedten of opbeuren. Wat mij betreft, ik ben van daag alleen zelf zuchtig.” „Dat komt, omdat je gelukkig b^nt. „Denk Je Wordt men dan door het geluk zelfzuditig Ik heb w»l eem ‘tet tegendeel hoeren beweren. Gij zelf bijvoorbeeld!, gij rijt het bemj- denswaardigste schepseltje, dat er be staat en toch rijt gij verre van zelt- zuchtig. „Ben zoo benijdenswaardig „Nu, dat zou ik denken. Daar ïs geen mieisje in Magtair, dat niet, ik Wet niet wat, zou willen geven, om in je plaats te zijn.” ’„Je hebt toch waarlijk geen reden, Beatrice, om t gehne van andteron te benijden. Het je mij met iets meuwa omtrent je li te vertellen?” „L^? Ik zou met weten wat. wordt toch rood en wendt nel kopje af, kleine htocbeiaarsteT. „O, Vidla, weet je wei, dat je af schuwelijk rijt?’’ nen Beatrice, la chend, en met een kleur al» Hoed „Hij heeft in het geheel nog niec ge zegd, dat... ik bedtoei... ik... Beaitric» kon er niet uitkamen. „En a'iS hij nog niete in den getjk- ten vorm geaegd heeft, dan weet je heel goed', dat bet spoedig gebeuren zal, kleine hefcJs. Dare en ik zip vol komen op de hoogte van rijn bedoe lingen. Al is hij ook1 een weinig ouder dap de anderen, hij is er ook zooveel te beter om. „Niet waar riep Beatrice vol vuur. „En... en ik geloof dat. mama er ook niets tegen heeft, anders had ze mij wel iets gezegd, want ae moet toch gemerkt hebben, niet waar Vida? dat hij... dat ik... „Je mopdei denkt aille^n^aan het geen je gelukkig kan maken, beste meidT zei Vidla het lieve kopje stree tend, dat zich v^rtrouwelijk tegenhaar had gevleid. „Je moeder weet, dat je geluk bij Gifford Went in de beste handen ia. Beter een verschil van 2D teren in, 'leeftijd dan een verschil van hart.’’ (Wordt vervolgd) geleerd dat men dit moét doen omdat, alleen op die wyze vermeden wordt dat het inter communale verkeer waarvan alsnog een voortdurende ontwikkeling tegemoet kan worden gezien .niet vastloopt in de smalle wegen naiby de stad. Wat een geld het kost later die wegen aan te leggen weten wij maar al te goed. Wanneer deze verkeersweg gereed zal zijn kan men van Gouda via Voorburg in Sche veningen komen zonder ook maar even den Haag zelf aan te doen. Reeds ligt dwars door het Bosch een breede weg die aansluit bij den bekenden Laan van Nieuw Oost Indië, die. ieder kent die Van Voorburg naai den Haag gaat. Oorspronkelijk was deze weg een particuliere baan, uitgaande van Voorburg, Met Oost-Indaë had die laan niets uit te staan. Waarschijnlijk is die naam een verbastering van nieuw Oosteinde. Men kent in den Haag het Westeinde dat vroe ger het eindpunt was in de richting van het Westland en het Noordeinde dat de begren zing was in de richting van Scheveningen. Zoo was dan het Oosteinde het einde naar Voorburg. De volksmond heeft oosteinde tot oost- indië verbasterd en tenslotte heeft men dien naam maar aanvaard. Het is een mooi terrein dat thans in ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bMoiging per looper geschiedt Franco per port per kwartaal 8.15, met Zondagsblad «.M. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, btf onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend tan 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1