i te ,*A NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD TOOR GOUDA EN OMSTREKEN IOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, INHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. -Cbj No. 18787 Maandag II Ji 87»Jaargang 1828 Djt blad verschijnt dagelijks behalve‘op Zon- en Fei «5 FEUILLETON. bergambacht, berkenwoude, bodeg NIEUW ERKERK, OUDERKERK, OUDEWATI .VEN, BOSKOOP, REEUWUK, SCH( waagen n—- J~sr i h r de Jeugd, de vorige week. S7 - deli/k. den •UDA, 82; Spaarbank lie drMen im. itobus. ’gei R-kJ? jn aan X D> BUITENLANDSCH NIEUWS. Uit met 21, 27, 31, 33/35, 33, ns jnc 28, 82, 34/86. 37, 42/44, 47, 50. Jio. 556. raad. kun je hier van ma- ‘ENNIS. lort Tiod I |n HET GEHEIME SPEELHOL (N.druk verboden). en óij de nieuwe igemeente-tielg. cy rizontaal en verticaal, urg. sgel: een voertuig, op op de 4e: wat vaak 5e: heeft een mensch de 6e: iets van een niet gisteren, op de ker. I ui? kii oe BRIEK le Damclub „Gouda”, g 23, lokaal der clüb ieft goud netten, iblad dedt. ih-alen mond.'1 ho^d, dons, Pi i)dt!r fêWeidjivan tóer&ht, r«ep lutbt1 i^rnwar‘ 'üJJijn V. aan laiBide I de mrba ik, 1 kunt ‘ïlflt. van -’ÖT-™Jtelli g; iftsd gffifaakt op <H is its ie gemeen ;e- ontvanger, die directeur ;S van dien «lier st, aan 5|fo.497.—En Voor patio, [illioe kos te wa- mfc jegens ypoegd by n opnieuw m scrupu- Kpten een irtzich als fllyk liet ii.liee nicht 8wvan| de bleem No. 551., 32,32 23,47 43. bleem No. 552. 1—41,37—31,32:21, frnie, „mr 1 n vrouw vinden als u> da’s tenminste één HOOFDSTUK XXXI Half Januari, op’ een stormadlil’igen nacht, verlidl de graaf de lai Chaux hel speelsalon vain Mrs. Hussel I en teen Fanchette de huisdeur voor hem opende, sloeg hom de sneeuw in I gezicht. Met een veer naar lillHISClIE COURANT. d. ad kt .en i l.n. dier? n kleedingstuk, mijn isgenoot, myn derde it. Mijn geheel zijn kleedingstuk maken, i aan de redactie van Markt 31, Gouda. Sapristi” trok hij ’I. hoofd binnen en Fanduettc vroeg op haar wijs koketteerend ..Als gc soms op mijn kamertje wilt wachten, monsieur le oomte, tot het weer wat bedaard* is...?” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per weak 17 cent, met Zol per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de lieiorging per looper I j Franco, per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. 1 Abonnementen worden dagelijks'aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3h’ bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. fi Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. In ook eldèrs En zoo t regen over Iers ijyn van duidelijk wordt m in Nederland 'rgaan'aulk een goud- i t4 «tellen. In 1923 stort 3.690.006, jaAgd dooi- de in- ^>olgekl, gas, hingen, huren en Doet gij iets goeds, dat u moeite kost, de moeite gaat voorbij, het goetje blijft. No. 555. an dezen dwn 'gulden is omge- a vermeklu sala- ■"“'■Pi en’ qjjjfter. en adver- iok nog eenUost afschrijving. Erj Lilian '16.339.— Mrechjl «Ier i^lite- l Mf? ll°n nft’aan de E $7 u.,w „-..._ dat de gbifyéente aan haar eigendienst eerAoogere vergoedt dan die, welke zij voor kas- I te betalen, en Ut er wel eerei gc om een rep 6, *8, 12, 16, 18, 19, •s=e 4 Hoe is men in Zwolle aan die winst go rt daarover.. Het Een Gemeentelijke Minex en Ophaeldlenet. msdagayond te houien ver ten gemeenteraad kom|t o. nu Jt dezejj Jlagen gepmjliceerde Jster en Wethouders, 1 vanudit cfplfege den stelling van t eft Ophaaldienst roorstel woi^ gevraagd 'al I die ter verdei BEL. te en Braakensiek.» a'kéhsiök meldt aan N.V. „Het Nieuw «IV*dat per 1 Juni het. He en Braakonsipk. «r aal optredende de, als zakielijk 1 b Is Braakensiek. staat uit d,e damoa 5 BraakeURiei'.i, He Verstrakte en de ■Mo. Clihr/en Braa- ijik'. Adolf Rijken* iter van Heesen.. j«en heeren wordt werd Vida de W van haar geheim zwaarder en omerdiragelijker, niet ’•deren dag gedoelde znj haar geluk minder waardig. 't Was reedfe veir over middernacht, toen Vida haar vriendin verliet. Zij begaf zjich niet naiar haar eigen ver- llrek, maar in döó van 1 ievereux;, waar zij nog licht zag branden. Vreemd toch, alb zaj ’t meest gekweld wern door het onrecht, ’t welk zij haar man had aangedaan, zocht zij juist naar troost bij hem. Zij vond Dare lezend in een tijdschrift. Zij knielde bij hem neder, vleide zich* tegen hem aan, doch sprak geen woerd. Hij vroeg ibaar niets, sprak slechts een paar har- «elijke woorden en streeldie het "el- v^ndie haar. Weder kwam er een straal van licht in haar ziel, doch de scha duw bleef bestaan. Die schaduw vietrduisteirde het gehik van twee wezens, die één hadd - kunnen zijn in denken en gevoelen en ’t misschien daardoor nooit zouden worden. i i I NOORWEGEN. De „Citta di Afilano” in rechtstreek- sche verbinding met de „Italia”. Ook een Russische ijsbreker in verbinding met de „Italia”. Zooals wij, Zaterdag reeds hebben ge meld heeft de kapitein van de „Citta «li Mïlano” rechtstreeksche verbinding gehad met de „Italia”, dia zich op een punt tus- schen 80 graden en 81 graden NjB, en tusschen 25 graden en 30 graden O.L. be vindt. De seinen zjjn ook gehoord door twee an dere (vekN) stations en, hoewel men ver trouwen had in de geloofwaardigheid’ van de opgevangen seinen, heeft men getracht nadere bevestiging te krüigen. Hierini i« men inderdaad geslaagd, nietnand anders dan de marconist van de „Italia” heeft op verschillende vragen van de „Citta di Mi lano” antwoord gegeven. De „Hobby” zoo meldt de officieele mede- deoling verder, vortlert langzaam in «le richting van de aangewezen plaats, van waar men sleden naar het binnenland zal zenden ter opsporing van de bemanning van de „Italia”. Kapitein Larssen opgestegen. Kapitein Larssen is gisterenmorgen op- Zidli niet al te zeer op dit glh^m gen, het feit van deze qualified den Voorzitter van het college Sa* het hiervoren genoemde, wü'st/1 cp dut dezé wethouder waariyk nj. leus is in zjjn methoden o.n te kromme rec^t te triumphator te doen kennen, i W thoumrs, Mojllkfm in deie atmosfeer vni fege den zeggénU^ajy er algemean ju-euiBM een* Ge- iA hetjp raadsgezin over de kwil aaldienst nieuwe «gemeente-telg. 1 ondtvin,] -,L i A''\l 1L» i die ji Waniwer wjj hierboven I deffiMÏM nwvuor- mjlienst1 CojK^va agLttdenl J <l’<? wRet ^jBreeds. i is' pat inpu^koi <nttt vamo 1 jspjkin-l. j'huft vdi l ‘yin óverilawpmi stiohtir^gl’ji I Sever 5gWM loprichtetf tj wjlien dM in c|e genfel daar w^r<Bjfeenbeduid^®éwij dezen gemeentel ij ker. tridnst wal B. en^V. Ijjkt. De Zyols^hi j ontvanger, die directeur ih van uien «wei av, laat een geheel antler geluid klinken dan van afidere, minder enthousiaste zjjde over deiopriahltin®' van dit nieuwe overheidskind wordt gehoord. Het lijkt .bijzonder aantrekkelijk: de ge meente richt in het belang van de 'burgetü* een stortings- en ophaaldienst ir., de bur gerij betaalt zoo gemakke'ijker met kleine vaste bedragen haar beladingen van ver schillenden aard en de gemeente krjjgt daardoor ook vlotter baar geld binnen. En dan verbindt men daaraan de gelegenheid voor de groote massa om den dienst als spaarbank te benutten en het geld vloeit toe. Met wat samen voegen van perso neel van bestaande diensten, voor welke de te vorderen gelden worden geïncasseerd en een enkel mannetje er bü, zoo wordt het voorgesteld, kan zoo’n dienst uitstekend worden geregeld en beheerd. De gemeente krijgt dan geld in overvloed om haar uitga ven te bekostigen, ze kan omdat er meer geld komt dan voor den gewonen dienst en voor terugbetalingen aan spaarders noodig is, woningbouiwvereeniigiingen ook nog aan geld helpen en ten slotte blijft er nog eer. zoet winstje over! Zwolle 26.000. ’t Is prachtig! ’t Is een klein kunstje om zich rijk te rekenen, maar daarom is men het nog niet. En zoo gaat het in Zwolle. Voor dezen dienst i$ een kantoorgebouw noodig met inrichting, is personeel noodig, zijn ook bureaukosten noodig en kosten voor recla me en nog zooveel meer. Tot welk bedrag alle voor dezen dienst noodige uitgaven zijn uitgetrokken, daarover spreekt het voorstel van B. en W. niet. We weten alleen dat er veel werk door dezen dienst wordt verricht, en dat het totaal der credit-saldi over 1927( der 7000 aangeslotenen 5 millioen gulden bedraagt eh daarop 26.000.winst is gemaakt. Den volgenden dag hoorde Beatrice de lang verwachte woorden, die tiaar geluk bevestigden, en zoodra ziij kon, ijlde aij raar Vida en deelde t vol trote oe lieugctlijk© mare mee. Vida kuste haar en wensoMe haar al n t denkbar geluk en eindigde wet te zeggen ,,Je geluk zall grenzenlcxx zijn, lief kind, als ge blijft, zlooals gefbanszijt, beminnend1, trouw en vodnal opredit- dienst en de rent^wèlk« de dien, deelnemers heeft' vergoei Wanneer men nu woei Zwolle aan l rente geldleeningen elders beho men neemt in aarinaerkinj I virtuositeit voor wxMg J|. om een dienst als «Tournet pertem^Wi 1500.- sala ris te kuanen doen functionneeren, dan kan men toch waarlijk een winstbeiekening van- 16 mille niet ernstig beschouwen. Dat is waarlijk zich ryk rekenen... ten deèl gövpliei phen a d. Rijn. aadsels. A er: O tan }|jep. schen de werkgeversgroep en de ai’beiders- groep in «le internationale arbeidsconferen- tie. HU bracht in herinnering, dat hy, toen hy in 1926 de eer had de internationale arboidaconferenltie te\presideeren, zich reeds veroorloofd had eenige aanduidingen te fceven omtrent de oorzaak, waarom een nog zoo groot verschil bestond tusschen de wer kelijkheid en he.t ideaal. Mgr. Nolens heeft tk'n verkladixl, dat het Iwm toescheen dat men vooral de reden van dit onderscheid moest zoeken in de onvolledigheden en in de junktische onzekerheden van de bepalin- gen Van deel 13 van het venlrag van Ver sailles en in de eerste plaatsen het bekende artikel 405. 'J Intusschen had nigr. Nolms toen evqn- eejts reeds gewezen Op «t- ^noodzakelijkheid, di|t er een atmosfeer moet! bestaan, die i^n wil naqjr wedeitaij^lsWlkaaü' verstaan schép- 'pen moet. Hy had jjr toenL^an toegevoegd, dat de omstandigheid, dat menigmaal de. ge delegeerde irift vaste insirtbties papr Ge nève komt, nieit altüd geschud was om een lergelyke atmosfeer te ^cheppén, Met vreugde kon ijhgr, Nolpns ef thans $p wij" zenjftdat in verschillende landen en ook in Nedprland $en strekking bdfetaat, een poli- tiekr die er naar streeft om de sameniwer- Dingxvan de voornaamste groepen ui^ het- cclnomisch, productieve leven, 1 n.ï. de werkgevers en de arbeiders, te bevorderen, eenl streven dat zich .geldend maakt In Je wetjogpving, in jhet bestuur en zelfs in de rechtspraak. Mgr. Nolens eindigde met het u its preken van de overtuiging, dat het in het belang zou zijn Van don socialen vrede, van den industrieelten vrede, in het belang van de Werkgevers, zoowel nis van <le arbeiders en ook in het belang van de juiste werking van de internationale arbeidsorganisatie, dat de twee groepen, die van dte werkgevers en die van de arbeiders althans trachten met el kaar tot overeenstemming te komen, in plaats van eenzijdig,? beslissingen te nemen. Internationale Arbeideconferentle te Bendve. In de internationale arbeidsconferentie te Genève heeft Zaterdag onze eerste Ne- derlandsche regeeringsgedtelegeerde, mgr. Nolens, de hoop uitgesproken, dat de moei lijkheden met de conventie van Washington over den 8-urigen werkdag, weldra zullen overwonnen zün. Tegenover hen, die onge duldig worden en dat zijn er Velen, meende mgr. Nolens in herinnering te moeten .bren gen, dat verschillende staten tientallen jaren noodig hebben gehad om soliede te worden opgebouwd en om zijn organen meer of minder regelmatig te doen werken. Mgr. Nolens herinnerde er hierna aan, dat men zich tot dusverre het meest heeft beziggehouden met de materieele zy'de van het internationale arbeidsrecht. Geleidelijk komt er echter ook belangstelling voor de meer formeele gedeelten voor de controle en voor de sancties, die ten grondslag heb ben de rapporten van artikel 408 van bet verdrag van Versailles en waarin een zoo belangryke rol is gereserveerd voor «te or ganisatie der arbeiders en werkgevers, evenals voor de staten, die leden van de in ternationale arbeidsorganisaties zyn, indien zy slechts de rechten, die hun op dezen grondslag toekomen, wenschen te gebrui ken. Na deze algemeene 'beschouwingen ging mgr. Nolens over tot de bespreking van een by zonder punt, n.l. de samenwerking tus- lyn. n8. i Dat ben ik met je °ens”, muen'te Beatrice, ’t Meet «huikt me, verschrik kelijk zijn als er tusschen man en 'touw niet oen wederaijdschi vertrou wen bestaat. Stel je eens voor. ViHa, dal gij voor je lieven mtwi een zaak va groot getwicht moest geheim hou den. dat zou imnuers verschrikkelijk zijn. Zou je je zelf niet vreeselijk s.echt vinden en vergahn van schaam te 0, hoe wreed greep dat onschuldig snappende kind in de zoo pijnlijke wonde van Vida’s hart. Beatrice nad onwetend een sdberp, maar waar •oor deel uitgesproken. Met lederen dag Startlngtj Iii de a.s. IJteei I gadAring van per I Handde orde Wet I v^oilstel van ffiurgeiri I .vliarin de meeixlerhi I ll'iia.i'1 adviseert tot S I mpentelyken I afinex Spaarbank. In Wat v< I <l|n Raad machtigim I maatregelen te trefféL I bm'ekfing ehopriclwl^g vAl dézen jllenst j 'lij I nöodig zyn. 1 f 1 ij I yDit Voorstel heeft^piv/renls het s I Raad ter beslissing Wordt v<>orgeleg«Elreed.s< I ih dat college óp 24 3*Ioi j.l, aanleid I geven tot lahgdurigejin heftige besprekin-i.ii,l,u I gen. Weliswaar bewften deze hiitLhet yin I thans aan dep Raad ‘aangeboden vótffttel, I doch het opzienbarend en om zyn inhodd oolc I zo<} afkeurênpwaardig manifest, dat onder I i de signatuuTAvan het college var. B. on W. I was vmftclie/ien naar aanleiding van de kent I nisgievtng vïm het bestuur der Nutsspaar- I bank dat deze instelling een Stortings- ón I Ophaaldienst opent, mattr bij deze b',sprê- I kingen toch kwam reed.4 tot Uiting dat een, I deel van don Raad zyn hart al had verpand I aan het voorstel van B. en W. dat eerst op I 2 Juni j.l. door de bladen kon worden gcJ- I publiceerd. Die bespreking jn den Raad van 24 Mei I was wel heel morkwaardiig. Dat een college I van B. en W. bij meerderheid besluit tot I het richten van een manifest tot de bur- I gerij, dat huis aan huis wordt bezorgd, is I al iets niet-alledaagsch, maar dat de Voor- I zitter van dat college in den 'Raad met de verklaring komt dat hoewel deze publicatie zyn onderteekening draagt namens B. en W., hy deze èn om den inhoud èn om de wijze waarop ze is geschied, afkeurt, is zeker een unicum. En even opvallend is het ook dat de Wethouder van Financiën het oinbaar acht den Voorzitter te betichten van onoprechtheid in het weergeven van de wQze waarop dit manifest tot stand is ge komen. En alsof dit alles nog niet genoeg is, mag het tocih zeker ook wel merkwaar dig heeten dat uit den Raad den Voorzitter- de vraag ig voorgelegd waarom deze niet gebruik heeft gemaakt van zyn beyoegd- heid hem by art. 70 der Gemeentewet toe gekend om dit besluit van het college, waar van da wettigheid zeer aanvechtbaar is ge noemd en dat zeker niet is in het algemeen belang, niet tot uitvoering te brengen, een beslissing, die door den Wethouder- v. Finan ciën wel was verwacht, maar desniettemin door dezen als een ./iormne diaad” werd ge kwalificeerd. Die daad ig door den Wethouder van Staal als „dom’’ aangeduid met een beroep op art. 179v der Gemeentewet, waarin staat dat aan /B. en W. is opgedragen „het houden van een gedurig toezicht op al wat de gemeente aangaat”, een beroep dat in ver band ook met de anderb bepalingen van ge noemd artikel zeker niet opgaat. De Wet houder moge zoo verstandig zyn geweest ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beeorgkrinf 1—5 regele 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dm bezorgkring: 1—5 regels 1J>5, elke regel meer DJ0. Advertentie in het Zatardagnummer 28 bjjslag op den prys. luefdadigheida-adveitentito de helft van den prtja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer M8. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bü contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. gestegen en ia naar het stoomschip „Hob by” gevlogen. Hy zal met Luetzow Holin trachten om de „Italia” te vinden, wier po sitie door het telegram aan Citta di Miilano definitief vastgesteld is. Volgens jëen bericht uit Archangel heeft ook de Rusisische ysbreker „Maliqin” draad- looze verbinding gekregen met de „Italia”, en zich vervolgens) in verbinding gesteld niet de kapitein van (le Citta di Miilano. Nobilé tech vroeg de hulp van een sterke Russische ysbreker in te roepen. De bemanning op twee ijsschotsen. Do draadlooze meldt j óns verder nog hedenmorgen te 10 uur «lat de kapitein van de Citta di Milano draadloos vernam dató de bemanning van de „Italia” zich op twee?' ysschotsen bevindt. De twee groepen, waar onder een tweetal 'eden van de bemanning ernstig gewond is, zjjn geheel van elkaar 4esqheiden, kunnen elkaar niet zien. Beide ysschotsen zyn ver van het land verwüderd, de eene drijft landwaarts. Ni^ar uit die radio-berichten blykt, zal de bemannnig van liet luchtschip dat blykbaar geheel vorhiel4i is, alle pogingen in het werk stellen, om in de rjchting van het land 1 te komen. De kans van slagen is evenwel zeer gering. De bemanning heeft gebrek aan uitrustingsstukken, levensmiddelen zyn er Voldoende voor zes weken. Kapitein Maddelena van Milaan vertrokken. De ook in Nederland bekende Italaaansche vlieger Maddelena ig gisteren met zyn wa tervliegtuig van Milaan vertrokken met be stemming naar de „Hobby”, om Kapitein Larssen, die slechts over een kleine eendek ker beschikt by te staaij. Men gelooft dat het zeer groote vliegtuig, waarin zich mot Kapitein Maddelena nog vier officieren be vinden nuttig werk zal kunnen doen by de redding van Nobilé en zyn mannen. DUITSCHLAND. Een spoorwegramp bij Neurenberg. 22 dooden, 7 zwaar gewonden. Hedennacht te half drie is de sneltrein MünchenFrankfortNederland nabü Sie- gelsdorf ontspoord. De locomotief stortte van een hoogte van tien meter en sloeg over den kop; de daaropvolgende bagage wagen bleef op de lyn staan, terwyl de vol gende vyf personen wagens omivieJen en in elkaar schoven of geheel versplinterden. De laatste wagen is alleen onbeschadigd gebleven. Omtrent het aantal dooden en gewonden werden eerst, zooals begi’üpelyk is, ver schillende opgaven gedaan, volgens de laat ste gegevens moeten er 22 menschen gedood zyn 7 zwaar gewond, waarvan 4 levensge- vaarlyk en meer dan 100 licht gewonden. Reeds werd' de naamlyst van de dooden en gewonden gepubliceerd, onder de. onge- lukkilgen zyn geen Hollanders. Het terrein van de ramp levert een ontzettend beeld van verwoesting op. De politie heeft het terrein afgezet; het wordt belegerd door duizenden personen, die de verwoestin gen willen bezichtigen^ Wagens van de geneeskundige dienst der Rijksspoorwegen zyn aanwezig om hulp te verleenen, de verwondingen der slachtoffers moeten verschrikkelijk zyn. De Brentenvliegers. Per s.s. „Columbus” uit New-York vertrokken. New-York wordt gemeld, dat de doch de graal' de la Chaux zei de- ..Wel zoo, Fanchette, zijt ge op het InM geboren? Ja, wat afcl ik je daar op antwoordden Er zijn niensclie,,. die uit hutten alfkloRiötig, en toch waard zijn om een koningskroon le dragon. Hoe volbloed aristokraat ik ouk mag wezen, toch kan ik dlie wa ir- heid niet loochenen. Ik weet, dat er vrouwen bestaan, die ijard moeten werken op het veto' of achter een loonbaink of wel met de naald, en die als voorbestemd schijnen om fluweel w zijde te 'ragen, om over anderen te heem' en en om den toon aan le geven in die groote wereftd Alleen de blinde ijdelheid, dom ste verwaandheid kan misleid worden door zulke lioogdravende woorden, die met gloeiende pathos werden uit gesproken, maar de graaf kende zijn menschen, hij wist wel. hoever hij ga«n Won en die uitkomst bewees, dat hii gelijk had, want het breede ge laat van Fanchette straalde vam geluk (Wordt vervolgd). komen? Het voorstel zwygt is toch vyel van belang dafcronilient iels te weten, Waar het voorstel ons (laaromtreyifeiniet ^niichttel hebben we in Zt ■ons Hwt 'eens opgea hebben ,Jwe o.a. cyfer de|en ilwnst in 1923. Dei dien'aa»l, dat het waitt'^m’’1 nidt alle onnriddellyk er boe| i nhreng^ijdendiem wdttl'in i’onde bed wéW'vant w^er wf r lejufcrs '1)791.fd wa» bet^ kn '4' fnil ienWortinl pjj 1582.^ kamooil: orl^mt'i femi hrt waw'van w kuiers ele&riciSeit pacqtenK wc de geieel». iwa®- toch Inns gaan zyn .ul^ vo4 tent$ër^A7.9!l vaij o75.v( is in 1923 een J nagenoeg gehec bethling door de ..Heel graag antwoordde monsiev.r le comte, ,,en dan hoop ik, dat het noodweer aanhoudt, totdat de dag aanbreekt, (le biedt me dalar een schuil plaats aan, die ik zeilfs bij het fraaiste weer niet zou versmaden." ,,Als u dian ifHamir sSop vriéndelijk wilt z'jn om mij te volgen.” Eanclt^tte geleiddle den graaf naar een goed verwarmde en niet onbetn- golijke kamer. Zij plaatste een stoel bij den l aard vóór den, ga'.anten be zoeker en een ander, vlak er naast, voor zich zelf, terwijl de la Chaux^de iXthopoffaring zoover dreef, dat hij I anebetle’s grove handen tdabebeu zijn i.ris»okratische vingers nam. ,,1'it handje", vleide hij. „is geschapen voor harden arbeid.” ..Ja, graaf, daar z'jn tal van men- se''en. diie, evenalls ik, hunne bestem- rnng hebben misgeloopen. En zou ge n wel zeggen, dat ik slechts °en eenvoudig dorpskind, ben?” Devereux dacht, dat men dit w°l op t eerste gezicht moest ontdekken, ilke djóoj de |^van B.(en W. worst, j j v01gorileW hebbat1 et voorstel ffi s aangdL onder opzet gefchiedï/ dat ile itit^ die helAiók gereven niqO ig is. J. fen W. ,11$ cxnJ gespen tel ykejjffi| (kmosit^tmrAc oi^'w Mn stwtinggl»n‘ophaa^ lloen paar h'ÜL vó«jisba|ld iante Zwolk'^ytaatglet^ Lfeen beduidf*J,J Bentel y ker.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1