N I f anaf f 90- I 25.-. I' p I' K No. 18788 87»Jaargang KEUILLETON. - Dinsdag 12 Juni 1828 lanten chines I 40 I 53, Gouda I thank I qORWEG. I NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Een Qemeentelljke Spaarbank annex Stortings- en Ophaaldienst, n. 1 (GEN: 1—4 receh 2.06, *11® regel meer IM Op en Uit de i men Ijjdt. Ilebt (Wordt vervolgd). Uy. b w HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden) Arbeids- ^ehouden e afge- I. iere gevallen, 90 IMO d. HEIJDEN, Gouda 3: r< Bidt niet am een taak evenredig aan uw krachten, bidt om krachten evenredig aan uw taak. „Wat nu? oof waai' te wordlen.’ „Ik> mag Het is uit het bekende manifest van IJ. W. gebleken dat dit' college niet alle „e- weld een eigen dienjst«wil doorzetten: de las ten daaraan verbonden zal zij moeten ca- moufleeren óf de dienfet zal met verlies wer ken. Dat is een onderneming die voor Gouda gewaagd is. Waar ftndere financieel veel krachtiger gemeenteh als Nijmegen, den Bosch, Leeuwarden, van deze riskante proef nemingen niets hebben willen weten, ge meenten, waar de kans van slagen dus veel 'grooter is dan deze hier kan zfln, daar is het onverdedigbaar alif Gouda, dat financieel ver beneden het gemiddelde stftat, zoowel wat inkomen als vermogen aangaat, zich aan dit experiment gaat wagen. zoo juist verschenen rangschik- liet heldhaftige leven en het hooge karakter van het volk van dat kleine land aan de Noonh&ee, wiens mannen en vrouwen zuik een grooten invloed op de were.d hebben uitgeoefend. De Nederlanders hebben ons g“- geven Van Buren en Roosevelt, presidenten van de Vereenigde Staten Frelinghuysens, staatslieden en, senatoren, Vanderinlts, groote financiers en bouwers, Voorhees se nator van Indiana en. naast hem, Schuj- lers, Van Rensselaers, Van Dykes en vele andere bekende namen in de Vereenigde Staten. .Nederland heeft nog andere groote din- 8 In tal van gemeenten zyn de laatste ja ren pogingen aangewend om een ophaal- en stortingsdienst te vestigen. En by het on derzoek dat daarnaar dan is ingesteld heeft telkens weer het voorbeeld van Zwolle met zyn immer grooter wordende papieren winst een groote attractie gevormd om er toe over te gaan dezen dienst te vestigen. Maar uit wat men elders zag, bleek dat de ophaal- en stortingsdienst, waar deze als op zichzelf staande instelling wordt beheerd, steeds be duidende verliezen heeft opgeleverd en dat om dit verlies te dekken een depositobank als te Zwolle noodig is, waarbij dan door hooge rente te geven en door de gemeente hoogere rente te laten betalen de situatie wordt gered. In deze richting werkend, kan onder leiding van iemand, die de kunst ver staat de cyfers te groepeeren, naar het il lustere voorbeeld Van Zwolle wellicht ook aan Gouda een gemeentelijke instelling wor den geschonken, welker uitkomsten zó 5 frappant zyn, dat Bamberg, ware hij him, over zulk een goochelkunst verstomd zou staan. kingslyst der gemeenten, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat het gemiddeld inkomen per aange slagene voor alle gemeenten tezamen over 1926/27 bedroeg 2304.ert het gemiddeld vermogen per aangeslagene 78000. Voor Goüda zy,n deze bedragen 2013.— aan inkomen en 59.000 aan veftnogen. Voor Nijmegen zyn deze bedragen resp. 2656. en 87.000, voor den Bosch resp. 2369. en 84.000 en voor Leeuwarden resp. 2374 en f 72.000.—. Zyn deze cyfers geen waarschuwende tee- kenen dat in alles de uiterste voorzichtig heid en waakzaamheid moet worden be tracht? Expert inenten als thans worden voorgedragen, kan Gouda niet vend ragen. umkixuxi T! VUJUli, IWIACJUMWI. U V U JU JLIVILLHX9 IHVVIUJlWVUlj nivmvvm De Gemeentelijke Stortings- en Ophaal dienst annex Spaarbank welke te Gouda naar het model van Zwolle wordt voorge steld en welke als de teekenen zich niet be driegen, er wel komen zal ook, kan zich waarlyk buiten het voorbeeld van Zwolle niet beroepen op resultaten van uiterly k zoo gunstigen aard, dat deze animeeren om in Gouda zoo’n instelling te vestigen. Blykt uit de exploitatie van den ,Zw.»l- sohen dienst dat deze vanaf de oprichting winsten heeft opgeleverd, opklimmend van 6000.— in 1922 tot 26000.— in 1927, de juichtoon daarover kan achterwege bly’ven als men weet dat het de gemeente zelf is, die zich met hoogere kasgeldrente belast, en de onkosten -op bedrijven en andere diensten afwentelt, om dan met groot gebaar gra cieus zich de gouden schijven te (Loen voor tellen als de zoete winst die deze instelling heeft gemaakt. En de juichtoon moet overgaan in een klaaglied, wanneer men kennis neemt van de ervaringen, die men elders met een op haal- en stortingsdienst heeft opgedaan. Het blykt dut deze instelling o.a. in den Helder, Zaandam en Arnhem met verlies werkt, dat zelfs Zaandam gedwongen is door de hooge kosten, die deze dienst vergde meer dan een halve ton verlies in enkele jaren tot opheffing heeft utoeten-benigitMM' Het is geen wonder dat dergelyke zoo aan Zwolle tegengestelde resultaten worden be reikt, wanneer men vergelijkt de salaris posten b.v., welke in de hier genoemde ge meenten op dezen dienst drukken. Tegen over de 1500.van Zwolle plaatsen Zaan dam en Arnhem rond 14000.en den Hel der 10.000.terwyl zelfs een kleine ge meente als Enkhuizen voor salarissen rond 3500.op rekening stelt. Deze bedragen bevestigen wel dat er eenige hocus-pocus politiek voor noodig om voor ’n dienst als in Zwolle, waar vijfmaal meer omgaat dan in Arnhem en Zaandam het geval is, met oer. salarispost van 1500.te kunnen vol staan. En daar komt nog by dat Zwolle meer rente vergoedt dan de hier genoemde gemeenten, ten rente van 3.6 welke uit gaat boven de deposito-rente welke door de bankinstellingen wordt gegeven. Door deze rente juist wordt van de depositobank in Zwolle een zoo druk gebruik gemaakt. Maar deze hoogere rente is mogelyk wyl de ge meente 4% betaalt voor het te harer be schikking komende bedrag, terwijl zy het benoodigde kasgeld voor 3% betrekken kan op de vry'e markt. Op deze wyze is het i Eeneesmidde- te vragen aan in de Medicjj- oote Markt 7, ite. Bleekzucht i Maag of zwaarten in uitslag, roode i enz. op elke Rheumatiek, ver, leverstee- le ziekten van ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Ijeaoïgiag per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, tien boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. volkomen verklaarbaar dat de dienst der ge meente Zwolle favoriet is boven de andere elders, die niet zulke weeldekinderen zyn en ook de lasten hebben te dragen. Nederland en de Ver. Staten. De sticiitini; der eerste Ned. Hervormde Kerk in Amerika. Het Engel- sche vnoi'sitpl int JuM'V.foninO' ftai- Dniivanlia vnn W<iukin<rinn invalt. (|(*H tte „Ik 00 ersch begin1 Dezer dagen heeft Sir William Davison in het Britsche Lagerhui- enke'e vragen gestekt over de communistische propagan da, en de herkomst van gekten daarvoor. De Minister van Binntnlandsche Zaken heeft than» op tieze vragen geantwoord, n medegedeeld dat gedurende de laatste zes of acht maanden, de chef v an de Londensehe politie nasporingen heeft gedaan naar de kanalen, waardoor een deel van deze gol den .binnenstroomden. De gegevens, d'ie hy dientengevolge liad ontvangen, waren wel iswaar nog niet volledig, maar toonden met ontwijfelbare zeerheid aan, dat de Moskou sdie Narodnibank het kanaal was, waardoor in de laatste zes tot acht maanden groote geldsommen waren binnengekomen voor de communistische organisaties in Engeland. BLITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De Italia”. De bemanning in drie groepen ge scheiden. Gistermkldag heeft het Maliaansche ge zantschap te Oslo een nieuw bericht van. de Met een voorstel, waarby niets over de werking en de werkelijke uitkomsten van elders dan Zwolle gevestigde ophaul- en stortingsdiensten wordt gezegd, vragen B. U‘y>^puchtiging iuu Raad alles te doen wat zy noodig achten om in Gouda zuik een dienst te vestigen. En deze zal dus zonder een rustige beoordeeling der feiten en cijfers voor de beslissing worden gesteld. Hoewel wij niet verwachten, gezien de verhoudingen in den Raad, dat dit zoo goed als welk ander voorstel ook, op grond van zakelyke bestrijding, niet zal worden aange nomen, meenen wy er toch op te moeten wijzen dat met deze nieuwe stap der gemeen telijke overheid ’t belang der ge meerite niet wordt gediend, al wordt dit nog zoo schoon schijnend voorgesteld. De gemeente begeeft zich bovendien op een terrein, waarop zij hare bemoeienis niet moet uitstrekken, wijl het particulier initiatief daarin voldoende voorziet. Er zyn spaarbanken voldoende ih Gouda, aan een nieuwe is waarlyk geen be hoefte. Nu het Nut van ’t Algemeen een ophaaldienst is begonnen, moest de gemeen te, instede van deze op zeer deloyale wijze te bestrijden, daaraan alle mogelyke steun verleenen, wyl deze dienst in ’t algemeen belang werkt en de kosten daarvan door het Nut worden gedragen. Het gemeentebestuur moest zich in deze oprichting verheugen. ricnv w „iwnm oU de landing op het ijs in drie deelen geschei den. De middelste groep, waarby Nobilé zelf zich bevindt, bestaat uit zeven men schel». Twee mannen van deze groep zyi» gewond. Een van hen heeft een gebroken been. De tweede groep bestaat uit twee, Ie derde uit drie man. De laatsten hebben geen veibinding met de overigen en hebben geen levensmiddelen en ook geen Poolkleedingt Zij hebben getracht Smith te bereiken. Waar Uy zich op het ©ogenblik bevinden, is niet bekend. De radiogramme'’ van de „Italia” zyn veel zwakker geworden en bevatten nog slechts korte berichten over den toe stand van de „Italia Deze zou zeer kritiek zijn, daar men bevreesd is dat de ysschot- sen, waarop de mannen zich bevinden, naar de open zee drijven. De groep, waartoe Nobilé zelf behoort, bestaat uit negen nan. Zeven man, twee geleerden, een> monteur, 3 mecaniciens en de journalist dr. Lago, van de Populo d’Ltalia, weiden met het omhulsel van het luchtschip verder meegesleept, nadat reeds één gondel verloren was. Nobilé heef* van den scheeps dokter van de Citta di Milano telegrafische aanwijzingen gekregea voor de. behande ling van de gewonden. Het dryfys met de schipbreukelingen dryft noord-westwaarts. ADVERTENTIEPRIJS»-Uit Gouda en omMiekau (behooiende tot den bexorffcring) 1—5 regels f L80, elke regel meer 0J6. Van bulten Gouda en den bexorgkring: 1—5 regel* 1A6, elke regel meer 0A0. Adverteotita in het Zatexdagnummer 95 tt bijslag op den prijk Liefd^ügheids-advertentita de helft van den prü*. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel* 9.06, elke regel t de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiin en ingezonden mededelingen htf contract tot neer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te z(jn. een natie, gewijd aan den vrede. De aanvaaixling bepleitend van het ver drag om den oorlog buiten de wet te stellen, zeide. Kellog, dat er bemoedigende antwoorden ontvangen zijn van vier mo gendheden, die uitgenoodigd zijn ©n de Britsche’ Dominions. Andere regeerir.gen hebben op finformeale wyze blijk gegeven van hun verlangeji om toj te treden en hij hoopt vurig, dat het spoedig zal gelukken een overeenkomst te bereiken over dan juisten tekst. Hij is overtuigd, dat alle ver anderingen in de betrekkingen tusschen de. volkeren enkel door vreedfcame middelen moeten worden nagestreefd en dat elke natie, die de nationale belangen zou trachten te bevorderen, door haar toevlucht te .nemen tot oorlog, uitgesloten moet wor den van de voordeelen en waarborgen, die het voorgestelde verdrag zal opleveren. In de bijeenkomst van de Irrt. conferentie welke te Genève ge wordt, heeft gisteren de Engelsclie vaardigde, Wqlfe, nadere mededeelingen gedaan over het Enigelsche voorstel tot her ziening der conventie van Washington in zake den achturendag Hij gaf daarbyi den anbeiders de verzekering, dat de Engelsch? regeering het beginsel van den acbturendag niet wil aantasten, doch voortbouwend op de conferentie van ministers van arbeid te Londen het beginsel nader wil omiynen, ten einda een uniformen grondslag voor de. in ternationale toepassing te vinden en ratifi catie mogeiyk te maken. Het Engel sche revisievoorstel zal nailer worden, toegelicht, wanneer overeenkomstig de door den be heersraad aangenomen herzieningsproce- dyure de regeeringen worden geraadpleegd. Wolfe sprak de hoop uit, dat de vree» en de bedenkingen in arbeiderskringen l^er door weggevaagd zouden worden. al ie dingen vorder ik opeDliarnpneid en geen terughouding. „Zoo sprekend stond hij op en deed, als wilde hij de kamer verlatejn, maar l,anchetle plaatste zaehi voot de deur en riep, bijna louiten adem „Gjraiatf, ik bezweer u, dat ik mets slechts heb gedaan. Alleen madame hCK*ft het gedaan, ik niet, ik wis' er nier van. Het eenige wat mij ver wc- te kan worden, is, dat ik baar ge holpen heb, nadat alles is afgeloopen Voor vele jaren had matterne een min naar in huis - hij was van zijn vrouw weggeloopen. Eindelijk begon hij een ‘afkeer va madame te krijgen, gaf da. met onduidelijk te kennen en wil”e naar de zijnen terugkeeren. Al zijn geld had madame roette van hem af gewonnen en ze was woedend, toen ze begreep, wa hij in zijn schild voer dt>. Ze wilde heün niet lateii gaan ik geloondat zij hem werkelijk lief hifti ion daarf>iij kwam de vrees, dait hij aa" de hqele wereld zou uitbazuinen, boe hij bedrogen en bestolen was. Ze heeft hem vergiftigd.... Ik hdb met de heele* geschiedenis niets te nteken gehad, maar hielp aileen .madame om het lijk in de Seine te wer|pen, waaruit men ben» den valgendlen dag heeft opge- vischt. Iedereen geloofde aan een zelf moord. Bij mijn eer, dat is alles, graaf, dat is alles”. 58 - Zi.i geloofde niet aileon, dat dik- fijne arMokraat dood olijk op haar gechar meerd was, maar meende tevens, dat chette en wierp trotschi het hoofd in hij volkomen gelijk had met te spre- d<n nek. „Nu ja. monsieur le comt Ken, zooals bij deed1. i dat is aoo. doch niet zoo geheel in „Vooir mij bloeit geen geiluk” zucht- den «in. waarin gij ’t bedoelt. te zij. „Sedert mijn tiende jaar heb „O, ik twijfel er niet aan. dat Mrs. ik mijn eigen brood moeten vgrdue- Russell uwe hooge waarde erkent en «ui meer als vriendin dan als dienstbo de beschouwt. Hoe kan dit ook an ders) zijn? Maar bedenk toch, Fan- ct.effce, dat. weiticht. een gering ver zuim. een misverstand zielfs, aanleid‘‘ig kan worden, dat madame u zonder vorm van proces die deur wijst.” .,Zoo, meent ge dat? Ik gelpof °r geen woord van. Daartoe is madame v^el te verstandig.” „Ha1 zoo. ik versta u, en gij zijt niet minder verstandig, Fanchette.” „Kom, Kom, ik wil er niets meer van zeggen, ge zult mij wel begrijpen graaf. ,,O zeker’ vfiH de graaf opkonden toon en schoof daarbij zijn stoel terug. Liefdesgeschiedenissen, niet waar, sche voorstel tot «herziening der conventie van Washington inzake itehturendag. De communistische propaganda in Engeland; Ter gelegcAhdtl vun <le herdenking van «Ie stichting van <le ebrste Heirvurmde Ne- «lerlandsche Ke.rk in lj628 op het eiland Manhatten, (New York City) heeft Zondag te Washington Staatssecretaris Kellog ge sproken over den luvlöed van Nederland op de ontwikkeling vhn dfe Ver. Staten. Wij herdenken, zoo zei hy, een zeer be langrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Ainerikaansche kerk, een gebeurte nis, welke een groote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de Ameirikaansche beschaving. Het staat niet aan my te spre ken over de ontwikkeling en den igroei van’, de Ned. Hervormde :*hyle VerjBtatem "liüa'r fwlood *n’ ue liJn^FwP1 zende staten, of over haar verspreiding ten Oosten en ten Westen van het Manliattan- eilamü en ten Noorden daarvan lanigs de Hudson. De geschiedenis van de Kerk moex worden overgelaten aan hen, die .meer be voegd zyn over dit ‘onderwerp te spreken, dan ik. Drie vermeldingswaardige feiten hebbtn zioh voorgedaan, by den aan vang van Je Amerikaansche geschiedenis: de stichting van Jamestown, de aank>*nst van de pel grims in Massachusetts en de stichting van hetgeen thans New York is. Onafhankelijk heid van^geest, vrijheidsliefde en een chris telijk enthousiasme gingen elk dezer drie migraties, welke den grondslag vormden, waarop onze republiek is gesticht, verge zeld. Wy xyi) onze voorvaderen veetl ver schuldigd. De kolonisten in Virginië heb ben ons vele genieën gegeven; de pelgrims lieten ons een ryke erfenis na de Neder* 1 anders, die New York stichtten, hebben veel bijgediugen tot karaktersterkte, vrij heidsgevoel en godsdienstvrijheid. Wy weten, dat de vormers van onze con stitutie zeer veel hebben overgenomen van de instellingen en de idealen van het Neder- landsche stelsel, zyn grondwet, zyn wetten, zyn beginsel van zelfbestuur en zyn scho len. Men moet met bewondering kijken naar ik mijn eigen brood moeten vgrdae- ien, dochi mijn ziel was nooit bij het nederige werk, manr zweefde steeds in hoogere sferen. ..•Ja riep dte graaf pathetisch, „ja, de natuur is onbillijk. Hoe veie vrou wen ontmoet ik niet in de voorriaam- ste kringen van Londen, Parijs. Romö en Florence, gehuld in satijn eni zijde, «Ie met u. mijn lieve, niet in verge lijking kunnen komen? Z!j allen l'ee U® vorstinnen, hertoginnen, markie- zL.nen, terwijl gij, arm kind, zoo gij in haar pla is waart en je mocht ver- toonetn, getooid zooate zij, voorzeker iedlelrs blikken tot u zou trejkken, zoo- Hat men. geen oog meer bad voor al die anderen Alle lorgnetten zouden op u gericht worden on >van mon3 tot Hierop oegon Fandiette van lactie le veranderen, zij wilde den graat een geheim verféïie», maar hij moe&t be loven, ailes voor zich to houden e dam zoji hij z.ien, dat de kieinc I-' (heller zmji>onschuldig wae als een p^s gehoreiy kind. Nadat Je gevraagde vetfzekerh.g ge geven was, begon zij „Nu, ito geschiedenis zit zoo in el- ki.aider Jaren geleden was madame gehuwd, en haar man beging valrch hei'1 in geschriften, wefd lot dwang arbeid veroordeeld en... ,.En”, zei de groot, de vertelster korlaf in de rede vallende, „en verstaal, de kunst niet onu 'n dergelijk baaltje uit ,ucht te grijpen en met cw schijn van waarhei'1 op te dte schcn. Neen, ik geloof geen syllabe Aan hot heeie fabeltje. Best. I tear zijn genoeg andere meisjes, en al zijn zö dan ook niet zoo lief als gij, Fanchet re. ze -uilen misschien oprechter z in di geen geheimen hebben over hun verleden.’’ graaf, wait denkt gij van mij?” ..Hoe moet ik van u denken, alls gij zegt, dat gij geltomuii ttozit en mij met wilt toevertrouwen Gij waart (hls haar medeplichtige? Waarom biecht ge niet alles eerlijk op? Denkt go soms, dat ik u, als ik alles weet, minder goed zal behandelen Nooit. Zoolang mijn eigen leven vlekkeloos is gebleven. Fanchette, zult gij in nvt( een beschermer vinden, maar voor doolde. MaJa«me kan mij niet de deur wijzen, omdat zij haak gehidimen b-eeit, die ook aan mij bekend zijn, zonder c'at ik aan haar daden? heb deel gen men. \at gij dat?” ..Dat wil zeggen, ik begrijp er van rat ge van nij Itot volste vertrouwen oischt, terwijl gij z®|f zoo achterhou dend mogelijk zijt. „Da. te wieed gezegd, graaf. We mogen toch geen gehflteien van ande ren gaan verklappend ,/toheimen van anderen? Wie be wijst mij dat?” Fanehette begon tegen diie meeniag irel kracht te protosteeran, maar de graaf liet zich niet zoo gemakkelij’- bépre\eti en bleef in zijn aangenomen stugleid volharden. Hij was bereid veel, zeer veel voor Fanehette te doen, hij zinspeelde zeer duidelijk op een villa, op een équipage en op al let moois, wat Fanehette mocht ver langen, doch van haar kent eischte hij vertro’wen, een vol vertrouwen. (ilHIlSÜIE (01 RAM. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, lij welke Fanehette een rol heeft ie vervullen)? hn dit zeggende, Het „ijn h„ud de hare los. riep Fanehette irlijk, dal ge jafloeu... sn.’ i 'iet niet ontkennen. ge ooit gehoord van een- jnnige heide zonder jaloezie?” „Heel goed, doch daarvoor behoolt ge u bij mij niet ongerust te maken 11 zal u zeggen, wat ik zooeven - ntotijd zou de vraag wordien herliaal'*': ,Wie is zij? Wie te zij toch?’’ „Gij vleit mij, graaf’ zei ze met gemaakte naïveteit, terwijl zij haar oogen neersloeg en als bedeesd met uien rand van haar boezelaar speek’e. „Neen1, :k spreek de waarheid ant woordde de graaf hoog ernstig. „Hei is hnrd voor een meisje, als gij zijt, om in een dienstbaren stand te moe ten wezen en nog wel bij een mees teres ate Mrs Russell.’ „In dienstbaarheid?” herhialailde,Fan chette en wierp trotschi het hoofd in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1