r I :i f p P'i. I!' ft fel I it blad. r itl dagen f NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, IÜEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ho. 16788 machines Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. i Bg 53, Gouda i vanaf f 90- ■f RB.—, I Woensdag 13 Juni 1828 87» Jaargang n len :lo BUITENLANDSCH NIEUWS. J tl. 21.—. 1056 50 Den Haag. 'beke. een HOOFDSTUK XXXII. arai, be ns tenaars: in den vroeg de (Wordt vervolgd). de weken der keel. i de stem 40 klinken, geestdriftig ïhoorders. Amerika. EITJES in den (STELDEN kunnen HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden) Bidt niet om makkelijke levens, bidt om flinkere menschen te worden. Morgein moei ik one operatie-plan niet Louise Claremont vaststellen. kle soorten HAAR* ren. middelen vopr 21 Ie plekken ontslaan e vet of té droog Borgen. Madahue en haar ka- weiten ten minste één nacht dig slapen rustig en vast. stem vol ren klank i registers. i het forto, ^spanning. gelijke mkklelen vèr ik van bovengenoem* met dankbaarheid ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de Iiezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—0 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. :en MAANDAG en ‘De nieuwe rijkskanselier Hermann Mül ler, meestal ter verduidelijking, er zyn in Duitschland zoovele MÜllers, Müller Fran ken genoemd, werd geboren te Mann heim, hy is 52 jaar oud. Alg vele andere socialiisten behoort hij niet meer tot eenig kerkgenootschap. Na de volksschool in Mannheim, het gymnasium aldaar en in Dresden-Neustadt bezocht te hebben, werd hij leerling-koopman in FrankforteMain en Breslau; sociaal-democraat, organisator in de plaatselijke vakvereeniging zyner be roepscollega’s, beschermeling van Bebel, redacteur van de „Giirlitzer Volkszeitung” (1899), lid van het bestuur der Sociaal- Democratische Party (1906) en van af 1919 voorziitter van de ryksdagfractie dezer par ty. In Juni 1919 zag hy zich benoemd tot minister van buitenlandsche zaken in het in Berlijn "zijn de officieele onderhande- iingen over de kabinetsformatie in vollen gang. Reeds heeft Muller geconfereerd met vertegenwoordigers van het Centrum, Beiersche Volkspartij, Duitsche. Volkspartij en Econ. Vereeniging. Vooropgesteld, flat men tot overeenstem ming komt, zal het nieuwe kabinet er on geveer als volgt uitzien: rijkskanselier Hermann Müller, vice-kanselier, tevens mi nister van Justitie en van het bezette ge bied von Guérard (centr.), Hinnenlandsche Zaken Severing (soc.-dem.), Buitenland- sche Zaken Stresemantn (D. V. P.), Defen- sie Groner, Arbeid Brauns. iDeze zetels staan reeds geheel vast, |sind» Brauns verklaard heeft, zyn bezwaren te hebber, overwonnen en het ministerie van Arbeid ook verder te willen waarnemen. Voor Financiën komt in de eerste plaats de sociaal-democraat Hilfering in aanmer king, maar tegen hem maken sommige leden van de Duitsche Volkspartij nog eer.ig bezwaar. De candidatuur Reinhold is van <le baan. Economische Zaken zal waar schijnlijk door Curtiüs (D. V. P.) worden bekleed, zoo niet, dan komt een lid van de Economische Party in aanmerking. Voor Posterijen zal Schatzle blijven, als tenmin ste de. Beiersche Volkspartij het met de an dere partyen een» kan worden over de voi- ming van de groote coalitie. Voor Ver keerswezen zal een lid tan de Economische Vereeniging of een sociaal-democraat be noemd worden, voor Voedselvoorziening komt een sociaal-democraat in aanmerking en anders hetgeen de sociaal-demoaraten gaarne zouden zien het lid van de Boe renpartij prof. Sehr. In dat geval zou ook do Boerenbond zich bereid moeten verkla ren tot de coalitie toe te treden. Als candi- daat voor het staatssecretariaat van de rijikskanselarij wordt in de eerste plaats de bekende democraat Brecht genoemd, die indertijd door von Keudell uit zijn ambt Is verwijderd en toen’door Pruisen is overge nomen. yn, zoodat hun alles innen komen; die te n het weérstandsver- De regeerïngsorïsis in Duitechland. Hermann Müller onderhandelt. De strijd in China, kabinet van zyn vriend en piartygenoot Bauer, dien hij van Maart tot Juni 1920 als rijkskanselier opvolgde. Voor dien tijd was hy van 1903 tot 1906 lid van den gemeente raad vap Görlitz, van 1916 tot ’18 lid van den Ryksdag voor Reitfhenbach, na de revo lutie lid van den „Vollzugsrat”, dan van den „Zentralrat der deutschen Republik", van de Nationale Vergadering en ten slotte tot heden weer van den Rijksdag. komen, zaak meer be- ite spjjsverte- lusteloosheid oor ’t gebruik de ware toedracht te weten daar er zieker van de geheele Inilet het geringde bewijs mes staat.” „(leen bewijzen, monsieur? Oneen, natuurlijk niet. Weg neep, daar L- staan volstrekt geien tewijzen. De toon, waarop de eerste uitroep werd gedaan en de diaarop volgende ontkenning, gavén den graaf do la Phaux Je zefcerheiu, dat behalve het medeweten vpn Fanohette, ook nog andere bewijzen moeteen bestaan. „Deai te beter, dtes te beter”, zeide de gralaf en greep weder Fanchette’s hand. „We zullen over die lang ver geten geschiedeniiH geen grijze haren ■rijgen. Wat zegt ge er van Wij verdiepen ons niet meer in ’t verle- dene, maar staren op de toekohnst. „|ÏW op onze villa in Antepil’ voeg de Fatichette er vleiend bij'. .,En op uw fraaii span paarden van edel ras. Wel zeker Als ik dat alles kon vergëten. zou ik ook onze liefde vergeten, niet waar?’ En aldus scheidden die twee in de beste ftiarmionie. Blaar toen hij een maal yop straat waM, baalde Dare De vereux diep adetn. /t Spel loopt ten einde”, zei hii inQieJi zelf. ,,Voor de laatste troec kaaft hebben wij de hulp van West iMxxlig^die ons óen Hinken slaapdrank «moet b meinier eens n ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 1—-6 regels 1J0, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1A5, elke regel meer 0.30. Adverteotiën in bet Zaterdagnummer 80 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertectiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels f 2.06, elke regel meer f BAfl. Op fie voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen b# contract tot zeer gereduceerden pftfs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tu—chenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. 59 - Fanchette had vreeselijk opgewon den, nagenoeg buiten adieai, het ver schrikkelijk feit vdrmeld. Hoe ernstig het geval ook mocht wegen, daar w;as niets in het verhaal van eigen schuld en de graaf daarvan was zij over tuigd was veel te verliefd op haar, dan dat hij haar voor de rechtbank wu kunnen dagen. Ook de wijze, waarop bjj alles opnam, stelde haar volkomen gerust. Wel was hij vörechrikt terufegetre- de docht ijet volgende oogenblik, had hij zich iwjedier bedaard e(n vriéndelijk tegen luw getxxMid1. -.Gelooft ge mij au?’ ‘rouw angstig. .,Ja, P'anchette, want nu dragen je woorden het stempel der waarheid. Wie was die ongelukkige Engelscb man Hoe heette' hij Fandhette had in ’t geheel niet van ^n Engelschman gesproken, doch in naar opgewondenftufd lette zij dna wnauwernoiodi op en zeide zonder «Mraelen aflg-do die Eago, en een monteur. De weersgesteldheid) in het noorden van Spitsbergen is onzeker. Het Itali aansche vliegtuig, dat tte hulp komt, kan pas Vrijdag of Zaterdlag op Spits bergen aankomen. DUITSCHLAND. De spoorwegramp bij Siegelsdotlf. Het Ijjdën va,n één der vrouwelyke passagiers. In een bericht over de hulpverleening by het bergen der dooden en zwaargewonden, deelt een Wolff-telegram uit Neurenberg nog mede dat het lyden van de intusschen overleden mejuffrouw Erika von Laffert vreeselyk geweest is. De ongelukkige had twee verbrijzelde dyheenen. Zij hing met het bovenlyf be klemd tusschen machinedeelen, vrjj in de lucht en moest urenlang door personen van den ambulance-diienst in deze verschrikke lijke positie ondersteund worden. Ondanks haar groote pijnen, hield zy, züch dapper. Eerst tusschen acht en negen uur kon zij uit haar ongelukkigen toestand be vrijd worden. De door de spoorwegen naar de plaats des onAeils bij Neurenberg gezonden be- s Pillen - Bjjt ge binnen :e maar eens, ring. Overal Le tijd w«s nu aalngebroktm om Loiuisie) Claremont de geheele waarheid onitrent dleat dood van haar echtge noot bekend te maken. We) had Devereux reeds gezegd, overtuigd' te zijn, dat Ptercival Clare- 'moht geen zelfmoord' liiad) gepleegd, en veeleer door anderen o.n’ het leven iwias gebracht, doch voor (lesje meening had hij geen andere bewijzen bijge- braohf daar een brief, waaruit overtui -d bleek, dat de schrijver, althans op dat ©ogenblik er oliën aan döcht omi zie’ i aedf het leven te benemen. Deivereuk meende dd WreChrikkelij- Re waarheid niet langen të mogen ver zwijgen en had daarop madame Cla remonl langzanwrliand voorbereid, zoo dat hij haar nu sterk1 genoeg ach'te om alles te kiuinen aanhooren. Den vorig en nadut had hij in het speelsalon van Mre. Russell de Fran cais® onbemerkt toegeflufeterd om den volgenden avond zonder verzuim zich naar die woning te begdven van dok ter Gifford West in Cavendish-Square en zij hadl het hem1 beloofd. allen l om de Noordelijken gen, zijn reeds in or kekf. Bij hun argi Men wist vun hem, dat hy een zeer be trouwbaar man was, en nóg is dat hy verdiensten had als organisator, en dat hij... Fransch sprak. Hij werd in 1919 partü-voorzitter en wist inderdaad met veel talent de party bijeen te houden, ondhnks de Splitsing in meerder- heidssocialisten en oiiafbankelyken. Muller was een man van beteekenis geworden en zat in Weimar met de grooten der partij aan de stamtafel, toen Scheidemann als rijkskanselier aftrad, omdat hy de vredes voorwaarden niet wensbhte te teekenen. Toen werd Müller naar^’ersailles gezonden en Müller werd rykskaiiselier. En nu is Muller opdouw kanselier van het Duitsch’e Ryk. Mieir heeft hem intus schen als leider van de sterkste fractie Ir» den Ryksdag leeren kennen, als man iin de oppositie, als bemiddelaar, als politicus op het eerste plan. En het beste wat men eigenlijk van hem zeggen, kan ,is, dat er wel slechtere zyn. Als voorzitter van zyn party schynt hij op het oogenblik vrijwel onmisbaar te zijn. iuir «vu TOBnoes, me m geen twee eeuwen voor zulk een doel is «gebruikt en waarvan de waarde op by'kans een mfMioen gulden geschat wordt. Voor het eerst deed»een altaar dienst waar men twaalf jaar aan ge werkt en dat zes ton gekost heeft. Het is versierd met goud, zilver en koper. bruid, droeg een Venetiaansche japon vfLmuvoorkleurig satyoi, de rok ervan was aan den onderkant versierd met een bor duursel van zilver en paarlen. Haar sluier en lange sleep tzjjn van Brusselsche kant, die een erfstuk der famtilie is. De bruid wilde op het eiland tróuwen, omdat zij in de kapel bevestigd is en er voor het eerst het avondmaal gebruikt heeft. Een van Lady Jean’s mooiste huwe lijksgeschenken is een tapijt van ruim 13 by 7 M., dat een jachttafereel voorstelt. Er is twaalf jaar aam gewerkt. Acht mannen waren begonnen het te weven, toen de oor log uitbrak. Twee van hen sneuvelden en hun voorletters en de data van hun over lijden zyn op het’ tapijt aangegeven op de plaatsen, waar zy het laatst aan gewerkt hadden. Tusschen hun initialen is de levens draad verzinnebeeld, dlie door een schaar wordt doorgeknipt. De Noordelijken in China hebben wel-is- waar zoo geducht klop (gekregen, dat zij Peking hebben* moeten opggven, waai- de zegevierende tegenstanders thans zyn bin nengerukt, doch het beteekent nog niet ter stond, dat de overwinning der Zuiidëlyken tevens een periode van rust en consolidatie inluidt. Integendeel: de jfriachthebbers, die het hunne ertoe hebben bijgedragen jam-1 ftederijjag. te bezor- irijngen stryd gewlk- entatie gebruiken zij digitrailleurs, en gg-, wéren,' rhaar dat kan vandaag of morgen n°g gebeuren. Elk hunner wil de lakens uft- deelen, doch het meest 'brutaal schijnt de houding te zijn van den z.g. christen-gene- raal Feng Yoe Hsliang, wiens bolsjewisti sche sympathieën bekend zijn en die ten zeerste tegen de vreemdelingen is gekant. Uit de verschillende berichten schijnt men te kunnen opmaken, dat hy voornemens is al het gezag aan zich te trekken. Wel waren het de troepen van den gouverneur van Sjansi, Yn© Sj«i Sjan, die Peking bezetten, maar de strijdkrachten -van Feng zijn in de buurt der stad gelegerd en blijkbaar nume riek %oo sterk, dat Yen Sji Sjan niet tegen Feng durft ingaan. Ook ia het rtiet ónmoge lijk dat generaal Yen Sji Sjan een gedweeë uitvoerder is van Feng’s krachtigen wil. Laatstgenoemde moet zelfs den eisch heb ben gesteld aan dé nationalistische regee- ring, die haar zetel te Nanking heeft, dat hem het opperbevelhebberschap over het mi litaire district Peking zal worden opgedra gen. Dit zou dus kunnen -beteekenen, dat Feng de terugroeping van Yen Sji Sjans troepen ’t Peking verlangt, teneinde er zich zelf te kunnen nestelen. Men ziet uit een en ander, dat de toestand in China nog uiterst verward is en dat botsingen tusschen de overwinnaars geenszins uitgesloten zyn. NOORWEGEN. Be kans op leddmA va» <<eneraal Nohilé en zyn iotgenooten. BhjLwis b^richi uil hon'ngsbaai is liet we®r op Spiteoergen veranderd. Er waait een scerxe noordwesteinwindj en w valt bij lijden sneeuw. Men vreeat dut de leden van de expedii.d van Nobile uaarvfati groote moeilijkhe den aiwlervjwieii, vooral degenen, die volgern de berichten tranbten land te b drenken. De deskundigen zijn nog geneigd' den toestana van de bomamning van Italia als tamelijK kribieiK te be schouwen. Daar het drijjfijs benoorden Spitsbergen iederen dag van drift ver andert, bestaat weinig hoop, dat No bile eat de süjnen, zqnoiek ludp het land Kunnen bereiken. De Noorsehie deskiuuligen zijn net erover eens dat Noorwegen in de ge geven omstandigliedien h©t nvenscheiij kerwija mdeelijke gedaan beeft, maar Leggen er nen nadruk op, dat do groo te buitenlandbcbe vliegtuigen en ijs brekers, die te hulp geaonden worden veel vroeger ter plaatse hadden moe ten ziijn. Volgen» de taaiste berichten uit Koningsbaaii schijnt thans wd vast te staan dat geen betrouwbare berichten ’bekend zijn over de zeven leden van Me bemanning, die met het luchtschip en zijn. Hei zijn de journalist, tocht meeknaakte, die tain- ,,Ge wilt ook alle» weten. Wat doev hier een naam ter zalke? Hij heette lareiinont.” „Glaire|mont riep de graaf. „Vele jaren geleden weren zijn lijk in de Seine gevonden, dat is zoo. ik was destijds le Parijs en hoorde het oan- srhie verhaal. Maar de naam van de minnares was Ransome en niet Pus sell. Hester Ransome, zij was ook een Engelsche, Dus is je meesteres dan met Mrs. Russell maar diezelfde Hes ter Ransome? Stil. Blijf bedaard. Het geheim is bij mij veilig Wat gaan mij al die dingen aan W elk belang zou ik stellen in een vreemden Engelsch- niflïi,? Was ik zijn hoeder? Komaa.., I'anéhette, het hoofd onnhoog. Vergeef n.ij maar, ik zal nooit weer jaloersd» zijh.” Hij nakn haa: hand en drukte er een kus op, bracht haar weer naar de stoel aan zijn zijde en begon te praten over een allereharmanste villa in Anteui], die hij haar wilde ver- eeren en eerst toen Fanehiette weder volkomen rustig was g iwordlen, kwam hij op den Engelschiman en Hester Rp some terug. „,’t Is toeh inderdaad sprak hij, „een verscfirikikeilijke maai afcd van dp vrouw. Had zij zich vroeger nooit te gen u uitgelaten dver haar voorne men „Nooit. Wdl heb ik haar herhaalde malen luooren zëggen, dat zij niet zou dulden, dat Claremont tot zijn vrouw De Berlynsohe corr. van het Hibkl. ver telt dat Müller voor een niet gering deel zyn positie t© danken heeft aan het feit, dat hy de Fransche taal tamelijk goed be- heerscht! Om zooiets te begrijpen, zegt hy, moet men zich voor oogen stellen, dat vreemde talen voof den oorlog in Duitschland slechts döor betrelckelyk kleine kringen (diploma ten, groote kooplui, geleerden, enkele offi cieren met bepaalde opdrachten) werkelijk verstaanbaar gesproken werden. Nog heden staat; men er versteld van, dat de meeste Duitschers die uniiversitalire studie achter zich hebben, weliswaar Latijn, maar meestal geen moderne talen beheerschen. iDat is na den oorlog in vele kringen al heel anders geworden. Maar het is toch opmerkelijk, dat bijvoorbeeld een zooveel beteekenend man met groote algemeëne ontwikkeling als dr. Gustav S t resem an n rijktJkanselier en daarna tot heden rjjks- nnnister van Burtenlandsche Zaken kon zijn met eenige zeer oppervlakkige kennis van het Engelsch, terwyl het mondje Fransch, dat hjL tegenwoordig splieekt, zyn minmersdiap er met ijzeren energie ingepompt is! Onder zulke omstandigheden begrijpt men, dat in het leger der Duitsche sociaal democraten, waarin het intellectueele ge deelte toch al zoo gering was, een kleine beambte als Hermann Müller, die Fransch sprak en schreef, al was het dan ook niet zoo fraai, dat hij aan de Comédfie Fran cais© «gastrollen zou hebben kunnen geven, den maarschalkstaf in zyn ransel meedroeg. Na den dood van Singer was Müller door zyn „talenkennis” de groote man in het partijbestuur en werd de vertegenwoordiger der Duitsche socialisten op internationale congressen en bij belangrijke buitenland- sche besprekingen. Zoo went hij kort voor het uitbreken van den wereldoorlog naar Parijs gestuurd (28 Juli 1914) waar Jaurès hem verwachtte en de hoop had uitgespro ken, dat de partijen in 'beide landen den oorlog zouden weten te verhinderen. Maar op het oogenblik dat Müller de gren8 pas seerde, was Jaurès reeds vermoord, en eenige dagen later trokken de Duitsche troepen de Fransche grens over. Op avon tuurlijke wjjae wist Müller, telkens aan het gevaar van interneering ontsnappend, via België, naar Duitschland1 terug te keeren. Sindsdien zat Müller weer in den Ryksdag. ambten zjjn hedenmorgen naar Berlijn teruggekeerd. Naar het nieuwsbureau verneemt, héb ben zjj verklaard, dat omtrent de oorzaak der catastrofe nog steeds geen zekerheid bestaat. Het afgesprongen voorste onderstel der locomotief, dat eenige meters ver va» de machine verwijderd in de aarde begraven ligt, zal zorgvuldig onderzocht worden om eventueel© materiaal fouten of beschadigin gen te ontdekken, waaruit zou zyn vast te stellen, hoe het ongeluk gebeurd is. Evenzoo zal nog vastgesteld worden, of de bovenbouw der rails op het betrokken traject eenigerlei inzakkingen vertoonde. VER. STATEN. De „Miss Columbia” gestart. Het vliegtuig „Miss Columbia” met Mabel Bol, een piloot, een waarnemer en een mecanicien aan boord, is Dinsdagmid dag te 6 uur 15 mitn. op zyn eerste étappé te Harbour Grace New Foundland geland. De machine bevat voldoende brandstof voor den voorgenomen Oceaan-vliegtocht, doch zal te Harbour Grace nog meer «brand stof innemen. Het vliegtuig „Vriendschap” heeft zyn start tot hedenmiddag uitg^esteld. ENGELAND. Een huwelijksvoltrekking in „grooten stijl”. Gister is te Rothesay, op het eiland Bute, Lady Jean Crichton Stuart, dochter van den markies van Bute, wiens, geslacht afstamt van het koninklijke huis der Stuarts, in het huiwelyk verbonden met James Bertie, een zoon van Lord Abingdon. De huwelijks vol- (lOIINHE COURANT. terugkeerde. Ik wist ook, dat mada me weinig nauwgezet van geweten was, doch lot een daad, als aij toen bedreven heeft, achtte ik haar niet in staat. Toen alles was afgeloopen, ver. teldtei zij mij, w?t er gebeurd was, om dat zij mijn hulp noooig had. Bij hel souper, ’t welk Claremont met haar had geibru|ikt, had' zij ’t vergift in zijn wijn gemengd, waarop binnen tien minuten) de dood wab gevolgd. Daar op kwami madakne naar mij toeloopen. Het huis, t welk wij toen bewoon den, lag vlak bij de Setae. Wij moe en het lijk in de rivier werpen, z)ei ze tol mij Iedereen ’ad Man gejooven, dat de Engelsduman een zelfmoord heeft begaan. Zoo brachten wij hem, zij en ik, m ’t holst van den nacht, naar bui ten, doch ’t was ge«en gemakkelijke taak e<i wij stonden dloocteangsten int, dfat de politie ons reu betrappen. Wij wierpen, onni kort te gaat, het ’ijk -n t water, den volgenden dag werd het gevonden en in de „Morgue ten toon gesteld:. Men telegrafeerde daairop naar Londen aan zekeren Mr. Devereux, dlenzeljfden, die onlangs met del schoo- ne Viria Carolan gehuwd) is; hij kwam over, doch niemand ontdekte de wijze, waiarop Claremont gestorven was, nie mand kwam) op net vermoeden, dat hij niet in ’t water, maar wel aan vergift was omgekomen, die arme Claremiont.” ,,En waarschijnlijk zat wel niemand ROTTERDAM. igenaar. 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1