|L II r li i it- I II Ié ’I ira I Zn. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ïh |r' 1 r r .Hl q ■I1 87*Jaargang 16790 Donderdag 14 Juni 1928 lo> GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, charlois Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen KEUnJJETON. Nieuwe Al die zich met ingang M minstens 3 maanden SCHE COURANT a| vangen de tot dien iiiemde nummers GRi lonné’s BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, I S| i M nieuwerkerk’, ouderkerk, oudewater, REEUWIJK, schoonhoven, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eni. IR :iA* Moeilijkheden bij de vorming van de nieuwe in MAANDAG 1. 21.- NIEUWS. au nie sdi VOOR (Wordt vervolgd) Ik OTTERDAM. genaar. zoodat hun alles en komen; die te iet weeratandsve-- HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verboden) Amerika. ELTJKS in den STELDEN kunnen jke middelen vèr van bovengenoem- net dankbaarheid ten ff ad PS {otterdam in, Braukbandan lacaurant gratia ie soorten HA A li en. middelen voor 21 plekken ontslaan vet of te droog 1056 5J Oen Haag. In 1 .lull voor top de GOUD- jbnneeren, ont- Btum verschij- h’is. «>ne Waschmachines Telefoon No, 5811. 1 >e iBraigainza rapporteert, dat zij ten Oosten van Noorilkatap (Oost land) groote moeilijkheden ondlervindt om vérder naa|r Oostwaarts door te drin gen, dalar het oudo pakijs hier zeer sterk Is. mn usciie nu him Lützaw Halm en zijn mecanicien heb ben toen zij bij» dfr Brandybaai lagen verscheidene ijsbeeren. gezien, die op die lucht van de rendierliiuiden der slaaipzakkeii afkiwatme». Zij waren daar om genocxlfcaaM des n«efüs de «nchl te iMniden. tomug op Spils- ftlhuys, ntet ver ft), itij gal er ft Nopule en zijn komen. •dochten vroeg wacht wwd, aal Ésleden en hon- 4b laden voor de* iur de Noordkust Bring heelt gis- Mi van de Cilia Bat een water- ïttiiei m^oren het ft om de schip- De aiaur de Zweed dll de (iplainI, pieren, tol haar wat geschiet’ mnen de expo* ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan om Bureau: MARKT 81, GOUDA, l by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. KERKNIEUWS. Vrijzinnige Hervormden in Nederland. niets bekend was go»n«aikt,was r toch veel belangstelling. Hei publiek juichte de prinses warm too. De nationaliteit van de gehuwde vrouw. De Neaerlandsdie afoeeling van don Internationalen rouw entend voor Vrede en Vrijheid, heeft onder ue aandacht van den ra-ad van ministers gebracht dal de huw‘‘lijkswetten in (ie verschillende landen der wereld, zulke legenstnjdóghiedien bevatten, dat daaruit stellig zeer groote moeihjkhe Uen voor de gehuwde vrouw zijn voort gekomen, zoowel in vredestijd) ajs lij- (Kffifï dien oorlog. De «enige oplossing om dezen diaotisehen toestand op be vredigemdt» wijze tot oplossing te oren gen, ligt in een internadfinaie regeling (Mider leiding van dteh Volkenbond reden waarom met den meeaten aandrang wordt verdocht te wil len bevorderen dat op de as. Na tioiiaiiueitHioaiferentie te Genève, ai» basi» van de internationale regeling Mier nationaliteit va« die gehuwde vrouw worde vastgesüeld, dut aan haar bij huwelijk de vrije keuze ziil gelaten worden haar eigen national» teit vast te stollen. Indiien zich daarbij inoeiWijkhedea kunnen voordoen van publSekteicnielij- ken en privaatrechteiijken aard, be hooren dezie ernstig tall studlie geno tmjen, doch niet als een) hinderpaal be schouwd te worden. kond heeft, blijkt hij bij zijn dood X 9168, dus ongeveer 110.000 gulden, bezeten te hóbbeu.. De rente van dit kapitaal alleen kon hem natuurlijk niet veroorloven zyn staat als pair op te houden, maar »»jn v’rouw was vermogend. Van d<r/e Nalatenschap krygt zijn weduwe Margaret (alias „Margot”) Asquith slechts 300 benevens zijn hoeken-, meubelen, rij tuigen, paarden, porselein, tafelzilver, wij ven enz. (voor zoover hij die niet aan zyn dochter vermaakt heeft) en zyn dochter Lady Violet Bonham Carter alle sieraden en de dingen die van haar overleden moe der zijn geweest. De rest van zijn nalatenschap wordt ver deeld tusschen alle kinderen uit zyn eerste huwelyk. In het testament verklaart hy dat hij geen andere voorzieningen getroffen heeft voor zyn vrouw of hun kind prinses Btbesco, aangezien zij behoorlijk verzorgd zijn door de regeling die bij Asquith's tweede huwelyk was getroffen en door latere beschikkingen van- zyn schoonvader Sir Charles Tennant. Onthulling van een oorlogsmonument door den Prins van Wales. De Prins van Wales heeft Dinsdag te Car diff het nationale oorlogsgedpnkteeken ont huld voor de 35.000 mannen uit Wales, die in den oorlog gevallen zijn, 50.000 personen woonden de plechtigheid by. Aan het einde van zyn rede sprak de prins eenige woorden in de taal van Wales. VER. STATEN. Een tornado richt groote verwoestingen aan. Naar uit New-York wordt gemeld, heeft gisteren een wervelstorm in het Westen van den staat Kansas en in Nebraska belangrijke bijna luersteld, de ajiuere, <ï?e aan Li t been onuck de knie werdi gcwomd, zal binnen eenigen tijd geiiAoen zdjn. Het ijs, waar Noioito zich op bejvindt, loont verscheticlleinci scheuren, die z cli hier en daar tot kanalen verbreeden. Ndbilo zqlf schijnt ook gewond te zijn. (Jmltreot hel lot van de aeven leden der b«|ii4an^toig, diiei miet het liwhtschip zijn weggedu'evdn. is nog altijd1 niets bekend'. het groote begint door het kleine. Een reus is ook zuigeling geweest. BUITENLANDSd engelaI De nalatenschap van Voor een man van zyn Asquith een helrekkelyte li Asqqith, dtie was ‘Llyd 50 - „Komi bij den dokter”, had Deve reux er bij gevoegd1, alsof gij hem kwanr raadplegen. Geef aian dieai be diende niHair den een of andetreh naam op en zeg hen», dial de dlokter u wach tende is.” vanaf f 31.50 vanaf f iq.qq i vanaf de straat in f 100—, 125.-, 'laar om op de lacht- udst en vertrouwdst verplichting. Toen de bediende zich verwijderd ha openile Devereux do göinoen- schap«<ie|ur van wacht- en studeerka mer en vewpcht madtome Claremont in de laatstgenoemde kamer tekopieo. „Madame Clareimont”, begon Deve reux, nadat <le beasoekstor had plaats genomen ,,gij herinnert u nog, dat ik u alls mijn mOening hleb te kennen gegeven, dal.” uw echtgenoot niet een ■zelfmo|arj heeft begaian, dloch <Ioor an- ilieren vermoord werd." ..De brief, dien ik u bij diie ge]e- genhieiidi loonde, .was het eerste, zooa' niet hei volkomen b<wijs van luel feit, maar de lijkschouwing op mijn ver yjoek in Londen door Dr. West ver richt, gaf het (momstootelijk bewijs, dat mijn verfhiQeden juist, was geweest. De Francaise werd doodsbleek en h»ar lippen stanu'kh’n het woord' ver gif. „Juist, maldlanic”, hernam Devereux, „vergif. Door den brief van uw man op het vermoeden gebralcht, voerde* ik schade aangericht. Te Cook zyn tal van personen gewond en ruim 100 huizen ver woest. Ook in de steden Ludell en Elsworth zyn groote verwoestingen aangericht. Het telefonische en telegrafische verkeer is ge stoord, zoodat volledige inlichtingen nog niet te verkrygen zyn. OOSTENRIJK. Noodlottige twist tusschen huiseigenaar en huurder. Maandag is de kleine plaats Schrau in Opper-Silezië het tooneel geweest van een bloedige twist. Een huiseigenaar had reeds lang twist gehad met één van zyn huurders over den huurprijs en de betaling van de huur. In den loop van een hernieuwde woor denwisseling greep hy naar een revolver en loste verscheidene schoten op «yn huurder en op diens echtgenoot»1. De vrouw kreeg slechts een lichte verwonding aan het hoofd door een schampschot, maar de man werd door twee schoten in den buik en een schot in den arm zoo zwaar gewond, dat men hem in het ziekenhuis moest opnemen, waar zyn toestand hopeloos bleek. Toen de huiseige naar zich rekenschap had gegeven van wat hij gedaan had, ging hij naar zijn eigen wo ning, nam een dynamietpatroon in den mond en bracht deze met 'behulp van een lont tot ontploffing. Het dak van het huis werd door de ontploffing verbrijzeld en de ruiten van deomliggende woningen sprongen. Het li chaam van den huiseigenaar werd in stukken gereten. 1 levoreux. was iots vroeger da*n Lou ise Claireimont na®r Cavendish-Square gewandeld) on wery' dkx>r zijn vriend da'Mijk naar diens studeerkamer ge- ,,Nu Dbyoreux”, vroeg Gifford! Weet na die deur vim het vertrek te luebben gesloten, „hoe ver zijn wij op het oogepblik ,;,Dat zult ge Indoken vrienflief. van de Ncd. inijuonigl M'rgem', de beer i lo>( i^aor Holland konil echter de voorkeur aal loigenoolen te hulp te De Braganza, aio 1 in do Ktoii'iigsbaai vel Van Dongen met zipij den overncmH’n.. bunzH vliegtuigen on dan nai terugkeciren. De Zweedsohe reg« leroclvlesid een ledegrï di Milano ontvange®», j vliegtuig met veiseQeid boste -nijidctol zou bretikelingt n ie hulp to komen', regeeifing l#eef. daaraT sche lucliil vaalrtiii'ij. ver eeni .Junkers Jiuet drie'; ■besctfiikikiiig Xe steldé is. Men is dadelijk be dütie uil te rusteo. i De ijslbreker Krafesin gtfat volgens een draadloos bericht uiil Moskou mor gen in 7XM1, bemand met een expedi tie van ongeveer 140 map, waaronder ariitRussische geieerdén. liet stoomschip Svalbard (Svallwrd; is d<> Noorsche nüaim voor del Spitsber- genl-greop) is gisteren van de Groene Haven of de Groene Herberg, gelijk de oude Hollanders Green Harbour noemden, in de Koningsbaan aangeko men met sleden en honden ean bbord. De honden zijn vergjeizeld van den No- derlandbcben honden leider Van Don gen, een 21 jarige Rotlerdalmnier, die reota eenige jaren op Spitsberg»^ werkt. D© jonge man zou met den direoeur be;n a] zjoo ver gekomen, dat ik de aanbiddeilijke Faneliettei een heerlijke villa en een* sch|i.terende( equipage heb toegeaegd. Doch die zaak is veel te ernstig om schertsend behandeld te worden. In vollen urnst du»; ik heb gemakikelijker dan ik kerwachl had, ■een volteidige bekentenis, omtrent het igruwielijke, misdrijf uiö ixaar mond ver nomen.” „Is ’t mogelijk?7’ ,,’t Is zoo als ik je zeg, vriend. Jo zult aH de bizondenhe<iieinj vernemen, zoodra niaiktme Claremont lifier zial zijn, Daar is zij waalrschijnlijk reed»...” Er w»rd op het oogenblik, waarin Devereux spra^. aan die huisdeur ge beld en werkelijk *vettn)elddlei de knecht met zijn onverstoorbare deftigheid de konrdHt van een dame döei zich Danne- thon had genoemd en die opgaf, door (Mr. Wes-’ beid eld ld zijn. J>e| bediende had de dame, zooal» zijn gewoonte was, in die wachtkamer gelaten. „Heel goed’ zeide de dlokter, „ik zal dadielijk bij haar komen.” moet alle» weten.” Daarop verhaalde Dare ’t geheele voorval met Fancheite en voegde er bij „Die vrouw liegt natuurlijk, als zij zegt wiets van dien moord te hebben gewelton, voor haar werd verzocht om hulp to wrleemen bij het opruimen van hefc doöde lichaam. Zij moet van te voren in den arm «ijn genomen en al blijkt later, dat desie vergissing niet bevestigd wordt, dan toch blijft zij medeplichtig en de Frahsche Wet veroordeelt haar als: zoodanig, hoehvel ’t menseb zidi ver beeldt, dat alleen, die den slag geelt, ter zake van moordt kan terecht staan. Een geweten heeft zij niet en geld, acht ik haar tot elke misdttad in staat ,vWat hebben wij thans, te doen?” vroeg madame Claremont verwonder lijk bedaard. Rijksregaering in Duitschland. Het lot van de „Italia”. Sneeuwstormen op Spitsbergen. De vorming van oen nieuw kabinet in Duitschkmd schijnt toch niet zoo vlai van stapel te loopen a& men wel verwadii heeft. Was liet aanvankelijk alleen het Centrum, later kwam oo1’ do Duilsche Volkspartij met eisohen voor den dag, die den kabinesl'ormateur Muller nog al hoofdbrekens kosten Gistermiddag hebben de Rijksdag fractie en de Landdagfractie van du Duitsciie Volkspartij een gecombineer de vefrgadoring gehoupleu, waarih m-ca nn langdurige besprekingen tot de conclusie is gekomen, da»t' liet on» staatspolitieke redenen nopdtakehjk i» dut in liet Rijk on in Pruisen tegelijk een regeering op grond van dle> groote coa'litie wordt gevormd. Onderhandelaars van de DuiUchc Volkspartij liebben deze eisohen aan Herman Müller voorgelegd en na am pele besprekingen heeft deze verklaard zich nog eens mlet den Pruisischen ininisier-presidtont Braun in verbinding te zuli en stellen, iwomnw* de bespre kingen met de Dufitoehe Volksparlij zullen worden voortgezet. Uit, Rome k'omt het bericht dat de Citta»«de Milano gisteren een uitvoerig bericht van Nobilé heeft opgevangen. Volgens dat bericht bdVond het lucht- achrp zich op 25 Klei op den terugweg* naar Spi «bergen toen het op 80 gr. 38 min. N B- on 26 gr. 55 niin. Q.L., fllï‘fWktls (MStiTge urefi irr een dilonten mist te hebben gezwiorven, met hetijs in contact kwalm, zich even weer ver hief maar 2 ininiuton later op het dien te pakijs neerkwam. De kajuit én een deel van het va«t omhulsel braken 'door dien schok af waardoor het lucht schip zich weer verhief en in Oo»tol j ke richting verder dreef. Onder den wrakluoop van de kajuit kropen na enkele ogenblikken allb kajuiipassa- giers uit, waarbij bleek dafl twee hun ner verwondingen aan dé beehen en een waarschijnlijk een breuk onder de knie, hadden opgeloopeu. Ook do meeste gereedkcluippfti' en de levens- madHeletn konden spoedig uit den w rak hoop gehaald worden, waarbij bleek dat ze 'weinig schade hadden opgeloo- pen. Op d«i avond von 30 Mei, toen men 12 K.M. ten noordoofdeni van het eiland Foyn wa« aangekomen, scheidden de Itailiaansche majoors Mariano en Zap- pi en dte Zweedhdto geleerde Malgtin van hun kameraden en begaven zich, van levensmiddelen voorzien bpmarschi in de richting* van dq Noordkaap (Noordoostland). Zij wilden tracjiten tien kilometer per dag af te leggen. Bij Nobil© bleveni do 'lh$echo-8lo- waaknohe onderzoeker Benuk, de lui tenant ter zee Viglieri, die ingenieur Troiani on de mecaniciens Cocino en Biagi. De andere leden der bomanmug. die in het luchischip zijn achtergeble ven, moeten levensmiddelen voor ndn- stens drie maanden en hun volledige uitrusting, bij zich hebben. Van de groep van Nobile zijn twee man gewond een van hen is AAids Blijkens een Wolff-bericht uit Oslo gaf Amundsen te kdUioii, dat hij zijn plan om hun hulpexpeditie to organi- leeren had' moeten opgeven, daar zijn Aimer 1 kaai»xscho \|riende«i) slechts dan bqreid bleken zich daapvoor moeite te geven als een reigeering duarloe hel verzoek dged. - wMa^man. -*y® x Ten slotte wordt nog gemeld dat foolgen» de laatste uit Spitsbergen ont vangen berfditem, Ivévigo sneeuwslor- n.ien zijn ingetreden, waardoor mep vooral zeer bezorgd is over liet lot vah die van generaal Nubile gescheiden expeditieleden. Behalve de drie man, die zich van de groep-Nobile hebben afgescheiden om te Iraehlen over net ijs Nooru-Oostland te bereiken, "zijn dit du» de zeven man, die werden mee gevoerd met de „Italia”, toen deze weer omhoog ging nadat die gondel van den ballon was losgerukt. Naar gissing Vian Nobile kwab'1 bet lucht schip ongeveer 30 K.M. verder neer. GéJjjk vroeger eyeneen» hl is meege deeld, behooren tot dleoe zeven man professor l’enlremoli, de 'Psecho-Slo- waak Besousiek, professor Ugo Lago en drie maduintolens, onder wie Al- lessalndlriiii (in hel reisverhaal van de Norge” Allexandrini genoemd) Vrijz. ffervarind^ff liouden, waaraan gisteravond in de Pepmgasthuiiskerk een g<xis<i ienatoefe- ning onder leiding vart d». H. N. IJs brandy voorganger dier afd. Gronin gen, en een ontvangst in de „Harmo nie”, wuren -voorafgegaan. TVs ruft» 10 uur opende de voorzit ter, de heer G. R. de Ridder, djever- ga<lering en begon met er zijn blijd schap over uit to spreken, dat deze vergadering te Groningen is, waar juist in Het. afgeloopen jaar ds. IJs brand! al» eigen voorganger is aange- steld- van waar de afdeeling zich in grooten bloei mag verheugen. De secretaris, dis. K. A. Beversluis, bracht het jaarverslag uit. In de al<£ beschouwingen <-oo«latoert da secreta ris dat de vrijzinnigheid! door haar minderheidspositie met de kracht had tot werkelijk opbouiwende kterkèiljk- organisatorischeu arbeid te komen; de mieerderheidsgroep van wat men or thodox pleegt te noetmen is door in nerlijke tegenstrijdigheid niet in staat tot de door haar begeerde reorgantofl lie in confessiomeelen zijn. De Vereeniging teit thans 184 ajfdeo Jingen tegen 170 verttedew jaalr. Voorts zijn aatigesloten 172 gemeenten, 37 kérkeraden en 62 kerkvoogdijen, be nevens 21 afdieelingen van den N. Prot. Bond. Voorts telt de Ver. 1187 ver spreide leden, terwijl er 21 gemeen ten genoemd worden, waar grootere groepen van verspreide leden wonen. Zijn de finan|ctf n voor het H. B. niet gunstig, tengevolge van de groote uit gaven, die offervaardiighefd der Vrij zinnig Hervormden wordt srteeds groo- ter. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot dan Imorfkrini) 1—5 regela f 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgtatog: 1-5 regel* 1.55, elke regel meer OM. Adrertwküta in het Zatwdagaummer 30 b^NGl^^ENl^E^ÈÏNG^ï3 regebi 2.05^11» r^el meer f OM. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentie» en ingezonden mededeeiingen htf contract tot ster gereduceerde» prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertcntiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatoing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. auWtoitoiteiu, dlamew en heeren uit Apel doorn, Amiiemi en omgeving. 'l uit de genopicliigdlefi to'hoorden o a. voorzitter van die Eerste Kamer, barons Van Voorst lot Voorst,; de coimman- dieur der Duiitsche'ordc van de Balije, baron Van Nagell die presidieint van het geredifshoit te Arnhem, jhr. mr. au <i«r Do|Cs (fe W»lto|bois> «tel den proóureur-geReraal, mr. Cuopius de burgemeester van Apeldoorn, mr. Roomnnte Neppen de rijksins!p^ecteu,• van het lager onderwijs, dr. Stroot man de inspecteur der belastingen, baron Van der Feit®; d»' commannani van luit depot der Kou. marechaussee, kapitein Boeillaartde directrice van de particuUerei zaken van de Konin gin, mejuffrouw Sd»ochde burge meester van Voorst, baron Van der Feltzdiet van Ede, baron (’reutz; die van Brupimen, graaf Van Limburg Sti- ruiu benevens vcrsduMkw) led«n van dl», Jiofhoiuiing van de Koningin, dm Prinb en de Prinses. Zoowel (te Koningin als d« Prins en de Prinses onderhielden zch ge- nhmeji tijd met de genoodigdleii. Prinses Juliana deelt versnaperingen uit. Gistermiddag werden die leerling n van de Prime» Juliana-belwaörschool te Katwijk aan Zee bij hiel veria feu der school door prinses JuliUnu opge wacht, waarop de tóndleren haar een lied |pe0ongen' en een rondledlaiiiMl maak ten, waarna allen een klein* gtwehenk van d.e prinses ontvingen en op lek kernijen werden gelracteerd. Van het bestuur waren aanwezig de voorzitter d«. Rutgers en de secrefteresae mevr. Meerbrug. Hoewel van liet gebeurde het lij1- naar Engeland en voor ik het aan de familie overgaf, deed ik hot door mijn vriend West onderzoeken, liet resultaat tier iijkscliouwing was, det Percival CJeremiont door een snel werkend ‘vergift, waarvan de dokter de hoofdbestandd'eele*i hooft opgege ven, van het leven beroofd werd. Ik wilde u die vreeseftjke tijding niet eer mjeedleeleu, Vóór gij ster!' genoeg zou zijn, om haar te kunnen oonhoo- ren. Nu mocht ik evenwel (te waar he»d niet langer vefbergetti, daar de tijd i» aangebroken om onze laatste kaart uit te spelen tegen de vrouw, die Itorcival heeft vermooird tegen Hester Ramsome. De bevestiging van een reeds lang etui merend vermoeden treft ons zel den harder dan d'e angstige onzeker heid doet. Zoo zal ook Louise Clare mont sprakeloos ter neder, met. de bede liunden voor l gezicht. Na een poos héét zij het hoofd* op en sprak met vaste stem „Zeg mij allee, Mr. Devereux, ik' BINNENLAND. Een thee ten hove. De 'koningin tneeft ^gistermü

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1