MOOIES-HOEDEN bêatrIjs srat maK vMrai,n°B W" Gemeenteraad van Gouda. DRAAGT CAREL KROPMAN. BETER zijn er niet. Do Olympische Spelen. LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. SCHOUWBURG BIOSCOOP j ïiïeen T»egang »w pmuen torn 14 jaar Vergadering van Woensdag 13 Juni 1928, 's avonds 8 uur. In do gisterenavond onder voorzitterschap van Burgemeester Gaarlandt gehouden openbare vergadering van den Gemeente raad waren alle leden tegenwoordig. De notulen van de vergaderingen van 2 April worden gearresteerd, die van 3, 4, 11, 12 en 30 April en 15 en 24 Mei aangehou- oen. De heer OVERHAND (ad.) maakt be zwaar tegen het layge uitbleven der steno grammen, waardoor de notulen worden aan gehouden. VOORZITTER deelt mede dat B. en W. zich reeds tot de stenografen hebben gewend en aangedrongen hebben op spoe dige toezending, volgt deze niet, dan zullen B. en W. tot andere maatregelen moeten overgaan. Ingekomen Stukken. 1. Van den heer P. A. Vingerling een schrijven, waarbij hij ontslag neemt ais lid van den Gemeenteraad. Gesteld in handen van B. en W. om advies, «aifc II» Van A. J. M. Jansen, hoofd der open bare school no. 4 een verzoek om ontslag met ingang van 1 September a.s. Wordt eervol verleend. Van het Timmerbedrijf v.h. C. Middelkoop een verzoek namens P. Jansen, Groenendaal no. 33 om hem alsnog bouwvergunning te verleenen met dispensatie van art. 36 der Bouw- en Woningverordening voor de ge meente Gouda voor de onbewoonbaar ver klaarde woning Achter de Vischmarkt no. 4. Gesteld in handen van B. en W. om advies. De h*>er KAMlPHUIZEN meent dat het j hier eer> grensgeval betreft, spr. zou meenen dat het goed zou zyn indien de Raad zyn toestemming hier zou geven. Spr. meent dat de verbouwing mogelyk is. Besloten wordt de bespreking aan te hou den tot de volgende vergadering. Voorts is nog ingekomen een. achry ven van den lieer H. P. C. M. de Witfc Wynen, waarin deze mededeelt zyn standpunt te handhaven dat hy de benoe ming tot lid der commissie van bijstand voor het onderwys niet aanvaardt. De VOORZITTER is door dit besluit te leurgesteld. Spr. had gehoopt dat de heer de Witt Wynen op zyn besluit zou zyn terug gekomen. De nieuwe benoeming zal thans in de vol gende vergadering aan de orde worden ge steld. De heer DE WITT WIJNEN verklaart waaróm hy deze benoeming niet aanvaardt. Spr, begrypt niet de teleurstelling van den Voorzitter daar hy zyn standpunt heeft dtenbhar gemaakt. Spr. verklaart dat ^yn houding in deze niets praejudicieert op het geen in de toekomst kan gebeuren. Spr. wil er op wyzen dat Mevr. Riesz wel bereid is in deze commissie zitting te nemen. Zy maakte reeds eerder deel daarvan uit, maar de Raad heeft het gewenscht geacht, niet tegenstaande er geen enkele geldige reden was om haar niet te herkiezen, denr heer Bokhoven deze functie op te dragen, die daarmede niet ingenomen was. Dat was on juist. De Raad kan thans deze fout herstel len. Spr. verklaart ten slotte nog dat spr.'s houding in geen enkel opzicht verband houdt met den persoon van den Wethouder van Onderwys. De VOORZITTER herhaalt dat het hem spijt dat de heer de, Witt Wynen dit stand punt heeft ingénomen. Benoeming directeur Handelscursus. Aanbevolen worden de heeren K. Bouma en W. den Hoed. Benoemd wordt den heer K. BOUMA, met 19 stemmen. De heer den Hoed verkreeg 2 stemmen. Vervulling vacature commissie voor het stedelijk museum van oudheden, tevens librljemeesters. Aanbevolen worden de heeren B. G. J. Evers en P. B. Sips. Benoemd wordt dhr. Dr. B. G. J. EVERS met 14 stemmen. De heer Sips verkreeg 1 stem, terwyl op •den heer R. A. v. d. Putte 6 stemmen zyn uitgebracht. Benoeming onderwijzer school voor bui tengewoon lager onderwijs. Voorgedragen worden de heeren: D. Dullemond, hoofd eener school te Stol wijk, P. C. van Deyk, onderwijzer te Rotter dam en P. van der Mei,onderwijzer te Assen. Benoemd wordt met algemeene stemmen de heer D. DULLEMOND. Oprichting van een Gemeentelijke Stor tings- en Ophaaldienst, annex Spaar bank De VOORZITTER deelt mede dat is inge komen een voorstel van de heeren Kamphui zen, Mevr. RieszNoothoven van Goor, Dr. Hoffman en Mr. de Witt Wynen luidende: „Ondergeteekenden stellen voor B. en W. te verzoeken aan den Raad afschrift te verschaffen van de exploitatie-reke ning der Stortings- en Ophaaldienst te Zwolle over de laatste drie jaren." De beraadslagingen worden geopend. (■edocumenteerd betoog van Mr. de Witt Wijnen tegen den Gemeentelijken Stortings- en Ophaaldienst. - -s. De heer Mr. DE WITT WIJNEN (v.\) wijst er op dat uit het voorstel blykt, dat B. en W. uitsluitend en alleen hun oogen ge-\ richt hebben op den Gemeentelijken Stor-\ tingsdienpb in Zwolle, die echter in wezen meer is een Gemeentelijke Depositobank. Uit het voorstel blijkt niet, dat B. en W. hebben nagegaan: a. de Gemeenten, waar dezelfde dienst bestaat .althans heeft bestaan, doch met be langrijke verliezen werkt of gewerkt heeft. i b. de Gemeenten, waar de Raad vaak met een overstelpende meerderheid, na uit stekende voorbereiding van het betreffende College van B. en W. en gehoord de Com missie van Financiën deze dienst is ver worpen. Spr. wyst er ook op dat B. en W. geen gedetailleerde exploitatierekening hebben overgelegd, noch een rapport daarover "an een erkend deskundige. Uit de aan spr. verschafte gegevens uit verschillende Gemeenten blykt, dat byna zonder uitzondering al deze gemeentebestu ren uiterst sceptisch staan tegenover Zwolle, ja zelfs in de desbetreffende verhandelingen gesproken wordt van het Zwolsche camou flage-systeem. De Gemeenten waar de dienst met belang rijke verliezen werkt of gewerkt heeft zyn Zaandam ,den Helder, Arnhem, Maassluis, Enkhuizen. Allereerst wyet spr. op Zaandam, de gemeente met een soc.-democratisch, dus in de oogen van den Raad vermoedelijk zeer goed bewind. In Zaandam, een gemeente van 30.000 inwoners, waar de dienst stond onder leiding van een aparten directeur, is deze dienst opgeheven. Volgens de Zaanlandsche Cou rant van 24 November 1926 heeft de wet houder Fermia, die de opheffing verdedigde, verklaard dat het sociale nut van dezen dienst niet wordt ontkend, doch dat de zeer hooge kosten dwingen tot opheffing. I De verliescijfers in Zaandam bedroegen: 1919: 4.823.—; 1923: 6.892.—; 1920: 11.390.—; 1924: 3.457.—; 1921: 11.511.—; 1925: 12.036.—. 1922: 7.283.—; Door den dienst was voor 1926 een ver lies geraamd van 9.664.—, doch door den wethouder werd dit 50 'A hooger geraamd. Met de verkapte subsidie medegerekend heeft de wethouder aangetoond bjjna 100.000.verlies in acht jaar of 12.000 per jaar. Dit feit is ook bevestigd door den direc teur te Zwolle, den heer Zandbergen, in een lezing die door hem te Leiden op 27 Novem ber 1926 is gehouden. Burgemeester K. ter Laan heeft ook ver klaard dat hy wel wist, toen de dienst werd ingesteld, dat deze geld zou kosten. Geld ophalen zal altyd geld kosten. Spr. wyst op deze mededeelingen tegen over het standpunt van B. en W. hier. Dan noemt spr. als 2e gemeente Den Helde r. Daar vond men in Januari 1927 noodig een vast inningsrecht te heffen. Volgens de Hel dersche Courant I van 27 Januari 1927 werd in den Raad van I Den Helder voorgesteld en aangenomen een vaste heffing van 2% cent per week, voor het ophalen, zulks ter dekking van het ver lies. Het kunstje van Zwolle kende men r.iet. Er werd ook gewezen op Zwolle, maar een ver gelijking daarmede werd door B. en W. ver- I worpen, omdat Zwolle een omzet had van 4 I millioen. Meerdere raadsleden hebben zich vóór op- I heffing uitgesproken, als, ondanks de hef- I fing het verlies bleef. Als derde gemeente noemt spr. A r n- I hem. Volgens de Arnhemsche C o u- I rant van 29 September 1926, leverde de I dienst over het dienstjaar 1925 een verlies- I saldo op van 11.660.54%. Ook daar had I reeds terstond een overschrijding plaats van I de begrooting der jaarwedden met 4400.I Oorspronkelijk had de Arnhemsche dienst I een Rijkssubsidie, doch deze is ingetrokken. I De verwachting van den directeur is dat I nog meerdere jaren verlies zullen opleveren. I Spr. haalt dan Enkhuizen aan, een I stadje van 8000 inwoners. Daar is nog een I verliessaldo van 700.—. Van de gemeenten, waar een gemeente lijke stortings- en ophaaldienst met groote meerderheid werd verworpen noemt spr. den Bosch, Nijmegen, Zalt-Bommel .Middelburg, Leeuwarden, Utrecht, Leiden en den Haag. Allereerst 's-H er to g e n b o s c h, een gemeente van 40.000 inwoners. Spr. Wjjst er op hoe elders by de behandeling dezer aan gelegenheid rekening js gehouden met wat verschillende gemeenten als resultaten doen zien. Vooral het praeadvies van B. en W. van den Bosch is zeer uitvoerig. Daaraan ont leent spr .de volgende salariscyfers: Zaan dam 13.913.10; Arnhem 14.288.47; den Helder 10.241.67; Enkhuizen 3.578.—. Zwolle boekt alles op Gemeente-ontvanger of andere diensten. In Zwolle worden 1 loo- per voor een week, plus één voor een halve week, op onderwys geboekt, omdat deze vroeger schoolgeld ophaalden. Kosten van vuur, licht, lokaalhuur, worden niet geboekt. Het is daarom misleidend, dat Zwolle slechts een salarispost van 1500.in rekening brengt. Voorts wyzen B. en W. van den Bosch er opdat Zwolle boekt een rentevergoeding door de Gemeente 5 4% r/<hetgeen,volgens hem hooger is, dan den Bosch op de vrye j markt betaalt, n.l. 3% FA Het afwijzende prae-advies van B. en W. van den Bosch, dat spr. ontleent aan de Prov. Noord-Brab. Courant van 20 Novem ber 1926 ,is vernietigend. De conclusie is dan ook dat zy voor den Bosch calculeeren j een verlies van 8250. Dit bedrag stemt overeen, zöo zeggen B. en W. ,met de verliessaldi van andere plaat sen: Zaandam 9.664.05; Arnhem 9.500. Den Helder 7000.— en Enkhuizen (8000 inw.) 700.—. De bezwaren tegen Zwolle, zyn aldus saamgevat: a. Geen zuivere boekhouding; b. te hooge rentevergoeding door de Ge meente; c. bovendien in wezen geworden: Gemeentelijke Depositobank. B. en W. van den Bosch wyzen er op dat by een omzet van 5 millioen niet alleen de lus- I ten maar ook de lasten moeten worden ge nomen en deze zijn niet gering, aldus aan geduid: 1. gevaren voor fraude; 2. gevaar voor minder soliede belegging; 3. gevaar dat I men kapitaalsuitgaven der Gemeente uit vlottende middelen financiert; 4. gevaar I voor de liquiditeit der gemeente. Omtrent N y me gen zegt spr. dat de I ophaaldienst volgens de Gelde rsche en I Njjmeegsche Courant, 20 Januari I 1927 verworpen werd. De voorsteller Corde- I wener heeft daarby gezegd niet te willen I treden in het particulier initiatief, waar- I mede Nymegen ryk gezegend is, doch dat I de particuliere ophaaldiensten slecht werken. I B. en W. van Nymegen hebben verklaard I dat met het oog op den belastingdruk geen I proefnemingen moeten worden genomen die I geld kosten. In Middelburg, een gemeente van I 20.000 inwoners, werd volgens de M i d d e I- I burgsche Courant, 25 Maart 1926 I het voorstel tot oprichting eveneens ver- I worpen. Daar was de wethouder de Veer te- gen rentevergoeding en is gewezen op de Rijkspostspaarbank en Girodienst. Ook in Middelburg was men van oordeel dat de Zwolsche dienst is gecamoufleerd. Men oordeelde dat een Gemeentelijke Depo sito niet ligt op hot gemeentelijk terrein. Zelfs de minderheid van B. en W. achtte het Zwolsche systeem voor Middelburg niet ver antwoord. Ook Leeuw ar den, een gemeente van 45.000 inwoners^rerwierp het voorstel. Vol gens de Overyselache en Zwolsche Courant van 15 Juli 1927 wezen B. en W. van Leeu warden er ook op ,dat de rentevergoeding door de gemeente-Zwolle a 4% te hoog is. Leeuwarden betaalt, provisie inbegrepen, 3% op de vrye markt. Het voorstel werd daar verworpen met 22 tegen 2 stemmen. Ook in Zal tiBo m m e 1 en U trec)ht werden de voorstellen verworpen. Wat Leiden aangaat, blijkens het prae advies van B. en W. d.d. 7 Februari 1928, adviseeren B. en W. afwijzend. In Leiden was inmiddels door de vakvereenigingen een particuliere ophaaldienst opgericht. B. en W. adviseerden toen dat door de stichting van een particuliere ophaaldienst het in den Raad ingediende voorstel daar- I door zyn practische beteekenis had verlo- I ren. Nu immers door particulier initiatief I voor het publiek de gelegenheid is geopend, I om op de wyze, door den heer Groeneveld I bedoeld, de belastinggelden per week te be- I talen, en de gemeente hieraan zelfs, by aan- I neming van ons voorstel, haren steuq ver- I leent. B. en W. geven dan ook als hun mee- I ning dat het ongetwijfeld ook niet den I wensch van den voorsteller zal zyn naast I de bestaanden «Jienst nog eens een gemeen- I telyken ophaal- en stortingsdienst in het le- I ven te roepen. I In Leiden is toen dat praeadvies zonder I gefundeerden tqgens|and aanvaard. Hier doet men juist het tegendeel. I Spr. wyst dan ook op Den H aa g.'Uit I de zeer uitvoerde debatten wil spr. alleen I memoreeren, dat een door den S. D. A. P.'er I Hoe jen bos ingediende motie s-trekte tot het I plegen van overleg met de Nutsspaarbank. Spr. vestigt fit de aandacht op dat uit alle genoemde cijfers blykt, dat, met uitzonde ring van Zwolle, bykans alle gemeenten óf I de grootst mogelyke schade hebben van de- I zen dienst, óf vfijs geworden door deze voor beelden, de organisatie van Zwolle critisch hebben bezien, hetwelk B. en W. van Gouda niet doen, en zoo hun gemeente voor oen I nieuwe strop hebben behoed. Spr. noemt het wel buitengewoon merk waardig, hoe B. en W. van Nymegen, een stad die steed» vooruitgaat, bijzondere zorg hebben voor debelastingbetalers. terwyl daar tegenover staat het cynisme van B. en W. van Gouda te dien opzichte. By een vergelijking der gemiddelde aan slagen komt men volgens de cijfers van het I Centraal Bureau van de Statistiek voor het dienstjaar 1926/27 tot de volgende cyfers, waarbij Gouda vèr staat beneden het gem id- I delde: Inkomen Vermogen I Nymegen ƒ2655.— ƒ87.000.- I Het Ryk 2304.— ƒ78.000.— I Gouda ƒ2013.— ƒ59.000.— I Leeuwarden ƒ2374.— ƒ72:000.- I Middelburg ...Lƒ2331.— ƒ67.000.— I Leiden Jf.ƒ2234.— ƒ77.000.- I Zaandam ƒ2115.— ƒ72.000.— I Spr. wyst er«hierbij opnieuw op hoe het I wederom treft by dit voorstel, dat B. en W. 1 noch aan den Raad cyfers verstrekken om trent de exploitatie van Zwolle, noch een rapport van een „technisch Hoofdambtenaar overleggen, noch een rapport vtft een be kend deskundig? op dat gebied van buiten de stad, die deze Zwolsche cyfers eens cri tisch bekjjkt, zélfs niet een advies van de Commissie van Wnanciën hebben gevraagd. Dit is de wtfaw van regeeren van het zich ten onrechte noemende „democratische" col lege. In elke stad wordt de Commissie van Financiën gehoord en adviseert dus. Hier is dat niet geschied! Het heeft spr. zoo bijzonder getroffen dat hier niet een onbevooroordeeld deskundige is gehoord, omdat blijkens mededeeling van Mevr. Riese aan spr. de destijds geraad pleegde deskundige, de heer Veenstra, tegen zoodanigen dienst heeft geadviseerd. Spr. heeft vernomen dat de Zwolsche I dienst sedert 1923 geen exploitatie-rekening I meer heeft gepubliceerd. Dat is dan zeker I op grond hiervan dat de gepubliceerde ex- I ploitatierekeningen den toets der critiek I niet konden verdragen. Wethouder VAN STAAL (s.d.): merkt op J dat deze exploitatierekeningen in druk zyn verschenen en aan de belanghebbenden zijn uitgereikt. De heer DE WITT WIJNEN (v.b.) deelt j mede dat deze dan toch niet in handen zijn I gekomen van wie zich tot taak hebben ge- I steltf controle op deze spaarbanken te oefe- I nen. Spr. citeerde dan de cyfers der rekening 1923 van Zwolle. Uit het prae-advies van den Bosch blykt I reeds, hoe men alle onkosten wegwerkt. Spr. wyst dan op de werkelyke kaspositie die is inderdaad slechts 30.94. De dienst heeft een vordering op de gemeente van 660.800.-j-. Het nadeel'voor elke Spaar- en Deposito- bank, dat gelegen is in het voortdurend be schikbaar hebben van groote' bedragen in I contanten wordt op den dienst van den ge- I meente-ontyanger afgewenteld. Een tweede punt, dat uit deze cyfers blykt is dat deze bank de aan haar toevertrouwde I gelden niet belegt op de wyze van een solide bankinstelling, n.l. in verschillende objecten, I hypotheken enz., maar slechts in de gemeen- I telyke instellingen en bouwvereenigingen, I een hoogst eenzydige belegging. Hieruit vloeit als derde punt voort, dat I deze niet terstond liquide te maken zijn. Een vierde punt, dat hieruit mede voort- I vloeit is, dat de Gemeente kennelijk gedwon- I gen ia al dit geld te aanvaarden, onverschil- I lig of zy het noodig heeft of niet. De Gemeente betaalt dan 4% doch I heeft geen profyten. Aan spr. is medege- I deeld, dat de Gemeente Zwolle vaak zeer I groote bedragen, zelfs IOOjOOO.— aan stor- I tingen ontvangt. Dit is zeer wel mogelyk, I waar de rentevoet hooger is, dan de parti- I culiere deposito-rente. Spr. vraagt of de I wethouder onderzocht heeft of er een li I miet is voor de stortingen? Voorts of de gemeente constant in staat I is deze bedragen terug te betalen En zoo I ja, op welke wjjfce 1 Hieruit vloeit ook voort, als zesde punt, dat rente-verlagmg een gevaarlijk experi ment is, omdat dit terugbetalingen ver haast. Een zevende punt, en spr. mag wel gerust zeggen, het laatste is een der belangrijkste punten: De gemeente Zwolle reserveert niets bij dezen dienst. Wanneer men in aanmerking neemt, dat zelfs gemeentelijke spaarbanken een reserve voorschrijven van 10 der inleggelden by de veel solleder Nutsspaarbank, alhier, is deze veel hooger, bijna 35 dan vloeit daaruit voort, dat de Zwolsche dienst geen solide beleggingspol itiek voert en zeer ge makkelijk door het ontbreken van een re- I serve winst kan maken, wyl er gew cent gereserveerd wordt. I Als minimum eisch kan gesteld worden, j dat Zwolle eèn reserve heeft van 500.000. Als er eens een krach mocht komen, moet de gemeente Zwolle het volle pond betalen. Ten slotte bespreekt spr. nu nog drie al gemeene punten. Allereerst wy&t spr. er op dat door de instelling van dezen dienst art. 194a der Gemeentewet illusoir wordt. Het toezicht van Ged. Staten op het aan gaan van leeningen kan gemakkelijk ontdo ken worden, door deze gelden te leenen van dezen diehst. Nu gaan B. en W. van Gouda zelfs zoo ver, zonder een bepaald omlynd voorstel, algemeene volmacht te vragen, zonder een uitgewerkt plan aan den Raad voor te leg den. f Voorts zal het noodig blyken, dat de cre- I dietovereenkomst met den kassier der Ge- I meente bèstendigd blyft. De ophaaldienst I moet in noodgevallen kunnen terugvallen op I de gemeente en deze weer op den kassier. I Spr. vraagt of onderzocht is of de kassier I van de gemeente, ondanks deze dienst, be- I reid is op dezelfde voorwaarden de crediet- I overeenkomst te bestendigen? I Ten slotte komt elke instelling, die door I banken gefinancierd wordt, terecht by de I Nederlandsche Bank. Daarom vraagt spr. I ook: Is geïnformeerd of de Nederlandsche I Bank dezelfde faciliteiten verleent aan Ge- I meenten, die zich aan «dergelijke financiaele I experimenten blootstellen, als aan gemeen- I ten, die zulks niet doen? Alvorens'zyn betoog te eindigen wil spr. I nog iets zeggen over het personeel. Wat dit I benoodigde personeel aangaat, stelt spr. te genover de Zwolsche gecamoufleerde opgaaf het personeel dat de Nutsspaarbank m Amersfoort noodig heeft. Daar zijn 8000 aangeslotenen, terwyl het bedrag der toe vertrouwde gelden is 3.000.000.—. Dit personeel heeft dus niets met ont vangers-werkzaamheden te maken en werkt I hard. De hoeveelheid werkzaamheden ko- I men met Zwolle vrijwel overeen. In Amers- foort zyn: 1 directeur, 1 boekhouder, 4 kler- ken en 2 boden. Nu wil de wethouder van Gouda soortge lijke werkzaamheden doen verrichten dbor zelfs geen enkele arbeidskracht meer aan i te stellen, immers de eerste ambtenaar plus jongste bediende zyn onafhankelijk van de reorganisatie volgens pag. 8 yan het voor stel. Het is spr. een raadsel! Daar het ge- heeje systeem van den wethouder van Fi nanciën is opgebouwd op het Zwolsche sy steem, heeft spr. gemeend de gevaren van dit systeem te moeten aantasten. Wat willen B. en W. van den Raad? zoo vraagt spr. Het college wil een onbe- I perkte volmacht, doch dit voorstel raakt in I de eerste plaats het budgetrecht ven <len I Raad en in de tweede plaats zou -de uitvoe- I ring van dit besluit, die B. en W. voor zich I opvragen, neerkomen op het aangaan van I tallooze geldleeningen, zonder eenige con- I trole van den Raad, die daartoe moet beslui- I ten terwyl nota bene een zoodanig besluit I nog moet goedgekèurd worden door Gedepte- teerde Staten. Spr. wyst er op dat de gevraagde machti- ging dus volkomen in stryd is met de .vet. Voorloopig wil spr. het by deze opmer kingen laten. De heer KAMPHUIZEN (c.h.) is van oordeel dat het gewenscht is de motie eerst te doen behandelen. By aanneming daarvan zullen eerst de cijfers^worden qvergelegd en kan éérst daarna een bespreking plaats hebben. Wethouder VAN STAAL acht het onnoo- dig dat de bespreking van 'het voorstel wordt verdaagd. Spr. ziet in het opvragen dezer cijfers een wantrouwen in het college I tan B. en W. Deze cyfers zijn voorts in het I beriit van den ouden Raad daar ze voor- I komen in het rapport door den secretaris I eertijds uitgebracht. I De VOORZITTER merkt op dat waar I aan de motie wordt vastgekoppeld de ge dachte dat by aanvaarding de bespreking over het voorstel moet worden verdaagd, het gewenscht is dat de Raad zich daarover uitspreekt. De motie wordt in stemming gebracht en verworpen met 13 tegen 8 stemmen. Vóór de heeren Muylwyk, MLr. de Witt Wynen, Van Wynen, Verkerk, Kamphuizen, Dr. Hoffman, Mevr. Riesz eri Vingerling. De heer KAMPHUIZEN (c.h.) zegt dat J van wantrouwen zooals dat hier door tien 1 wethouder gebezigd is, geen sprake is. j Wantrouwen zooals door den heer Van Staal geuit, beschouwt spr. als de grootste beleediiging. Spr. wyst er op dat in het door den heea* V an Staal genoemde rapport geen woord I te vintien is hoe de winst van 26000.in Zwolle is verkregen. Spr. wyst op de aanduidig vpor den func tionaris van dezen dienst en Vraagt of de wethouder tien ontvanger, den heer Kroon daarvoor de geschikte man acht. Wethouder VAN STAAL: Acht u den ontvanger daarvoor de geschikte man? De heer KAMPHUIZEN: Ik wel! Spr. wyst er ook op dat de gemeente-ontvanger I nooit meer personeel heeft gevraagd. Wat I thans van den gemeente-ontvanger wordt I verlangd, is wahrlyk niet gering. Spr. gaat tie verdere details in het rap- I port genoemd na en stelt eenige vragen I daaromtrent. Spr. wyst er ook op dat de financieele I draagkracht van Gouda zóó is dat niet zoo'n I experiment mag worden genomen. De heer HOFFMAN (r.k.) wyst er op I dat, naar allerwegen gewaarschuwd wordt I op grond van objectieve beoordeeling, deze I gemeentelijke dienst niet te aanvaarden. I Deze aangelegenheid is niet een sodalis- I tisch experiment. Waar geen beginsel I quaestie hierby is betrokken zal spr. zyn I stem bepalen na alle motieven te hebben I gehoord. Wanneer naar voorwaarden van I wenschelyke zekerheid wordt voldaan, heeft I spr. geen bezwaar er tégen. Vooralsnog ont- I breken the voorwaarden. De heer VAN WIJNEN wflat er op dat I het njet aangaat dat de Commiaaie van Fi nanciën over deze zaak niet ia gehoord. Voort, a spr. van oonleel dat de Raad meer voorlichting noodtg heeft, de Raad heeft I thans nieuwe voorlichting noodig. I Spr. komt tot de zelfde coneluaie ala I door Mr. Van de Witt Wijnen zoo voortref- I felijk naar voren la gebracht. De Raad heeft noodig een objectieve kijk op de zaak; f noemdS a"een hrt Prc kft l0orate"il«- Spn stelt de vraag oo welke wjjze men op deze spaarbank wtnst „il m^ I ^"i M" i de sP»»Aanlt voldoen- de liggende middelen hebben Spr. begrijpt dat niet. Wat den ontvanger pr',, °°k daaromtrent nadere inlichtingen. De vraag moet nu wordeï ateid of de huidige ontvanger dL™™^ geschikte man wordt geacht. Voorts of het mogelpk zoti zpn, wat voor apr. nog aan tastbaar ia, dat de ontvanger op wachtgeld zou kunnen worden gesteld. Geschiedt d,i dan;zal dit de enploitltie zeer C.™.""' Lit het voorstel heeft apr. de indruk ee- gMft" reorganisatie geen besparing .Spr. geeft zjjn verbazing te kennen over dezeTdEr' PerSS'v«n Ook de bouw van het kantoor brengt spr ter sprake. Den Raad is daarover nofnieta Spr. noemt het onjuist dat onder de baten is opgenomen het wachtgeld van een am" ïanchïtrge,dlLt.mUn "Verlij'" me" M De heel FOKKERS (s.d.) wüst er op d tf natuurlek door den Vrijheidsbond alleen S I gekeken naar de wmst en niet naar de so ciale zyde der zaak. Spr. verwijst naar het rapport van de secretaris van eenige jaren terug en vraag of men in Zwolle nu zoo we'i- mg begrip heeft dat men na jaren deze I dienst handhaaft. Spr. citeert enkele gedeelten uit het rap port van den secretaris, waaruit zou blijken dat naar het Zwolsche systeem opgebouwd deze zaak wel zal kunnen slagen. Spr. zegt dat tie ophaaldienst van het Nut nu opgericht wordt, wyl de gemeente er mee wil beginnen. Daarom is spr. voor den ge meentedienst. Ware de Nutsdienst vroeger opgericht, er ware zeker niet op aangedron gen thans een gemeentedienst in te steil an De heer VERKERK (a.r.) noemt het voor- I stel uitbreiding der overheidstaak. Dat wensch jqir. als a.r. niet. Het voorstel wordt aangediend als op haal- en stortingsdienst, d. w. z. spaardienst en bankwezen. Uit ethisch oogpunt be schouwd noemt spr. het ophalen verslap ping van het eigen verantwoordelijkheidsge voel. Het geldelijk gedeelte besprekend, wyst spr. er op dat er een millioen boekin gen moeten plaats hebben. Dat zal geld kos ten, dat kan niet antlers. De overheid moet eerst dan optreden als het particulier initia tief te kort schiet. Dat is hiér niet het geval Mevr. RliESZ (V.b.) deelt mede dat re.nis drie jaar geleden hier voor Commissarissen van het Nut een lezing is gehouden om een ophaaldienst in te stellen. Enkele commis sarissen waren er toen tegen. De beschuldi ging tegen den heer de Balbian noemt spr. onjuist. De heer v. Staal mag in deze nieis anders dan de waarheid zeggen. Interrupties. Mevr. RIESZ (v.b.) wyst er op dat wan neer vroeger de wethouder IJsselslyn ver zuimd zou hebben de Commissie van Finan ciën te hooren, de heer van Staal fel ée keer zon gaan. Spr. zegt met nadruk dat wat toen door wetheuder van Stqal werd ver oordeeld, nu door hem zelf wordt verzuimd. Spr. wyst er ook op dat het onmogelijk is een oordeel te geven over belangrijke zaken, ,als den Raad lyet voldoend? gelegenheidiie- geven Wordt ze te 'bestudeeren. Beraadsla gingen houdt men niet meer. De VOORZITTER noemt dat niet juist. Mevr. RIESZ (v.b.). Die beraadslagingen zyn mafer schyn. De VOORZITTER: Dan hecht ik toch aan den schijn. Wethouder VAN STAAL (s.d.) interrum peert heftig en zegt dat mevrouw Riesz mis bruik maakt van haar positie als vrouw. Mevr. RIESZ (v.b.) zegt zich alleen te gevoelen raadslid. Spr. heeft toestemming gevraagd aan den heer de Balbian om hier te zeggen dat de wethouder van Staal nooit met den heer de Balbian over 1iet voor en tegen van den stortingsdienst heeft gespro ken. De heer.de Bal bifti heeft spr. medegedeeld da; de wethouder van Staal by hem zynde I na een gesprek over andere zaken heeft ge- I zegd: ik kom wel eens met u spreken over I een ophaaldienst. De wethouder van Staa! I heeft er daarna geen woord met den heer I de Balbian over gerept. De heer KOEMANS (r.k.) beeft de voor- I geschiedenis dezer zaak medegemaakt. Spr. I is zelf in Zwolle geweest en heeft daar alles I gezien. Aanvankelijk was spr. zeer sceptisch I gestemd, na de inzage was spr. overtuigd voorstander. Het moet hier dan ook worden ingevoerd zooals het te Zwolle is. Spr. noemt het een mooi sociaal werk, dat veler zorgen verlicht. In Leiden betaalt men 5 cent per week per lid. Was er zoo'n dienst hier, dan zou de gemeente er niet aan denken zelf een dienst in te stellen. Over de concurrentie van dezen gemeente dienst met de banken maakt »pr. zich niet ongerust. Wat de concurrentie met het Nut aangaat, daaraan hecht spr. niet. Ziet de Nutsspaarbank geen voordeel in dezen dienst, dan begrypt spr. het niet. Het zal wel niet de beoeling zyn er geld by te leg- gen. Wat tie kosten betreft die zyn in Zwolle juiste door concentratie der werkzaamheden. Zwolle haalt b.v. quitanties tegelyk op van gas, electrisch licht en water, dat geeft be langrijke besparing. De heer VINGERLING (a.r.) vraagt hoe het komt dat dit voorstel gedateerd is 12 Mei en zoo kont voor deze vergadering in handen van den 'Raad is gesteld. Spr. wyst er op dat ook de heer Koemans en anderen het wel noodig hebben geoordeeld van Zwolle nadere "inlichtingen in te winnen. Waarom worden deze den Raad onthouden? Spr. klaagt over te weinig cijfermateriaal door B. en W. verstrekt. Een stem: 't Zou een boekdeel wor den! De heer VINGERLING drukt zyn spyt uit, niet te hebben gelezen in het voorstel hoe men tot de winst van 26000.i« ge komen. Spreker gelooft niet vopr het voorstel te kunnen stemmen. Wethouder VAN STAAL; Er is ook niet op gerekend! Ile heer OVERHAND (sjd.) deelt mede dat de houding van Mevr. Riesz ongemoti veerd is, daar het optreden van het Nut heeft verhinderd dat Weth. v. Staal een onderhoud met den heer de Balbian kon heb- 12.09% 12.10% 59.24 59.23 9.74% 9.74% 34.64 34.63% 47.76 47.76 34.87% 34.90 66.50 66.50 66j52% 66.52% 66.40 66.40 2.47% 2.47"/. Niét-officieel. 7.34% 725 41.20 41.21 13.04 13.04% komt er tegen op dat hier niet beraadslaagd. is nog nooit zooveel beraadslaagd als September. houder VAN STAAL: Juiat, smds wy zijn! VOORZITTER verzocht met nadruk - interrupties ruu irn te laten. Wethouder VAN STAAL interrumpeert De VOORZITTER: Wilt U zwygen De heer OVERHAND wyst op andere «laatsen en, hoe het hier vroeger was toen Lr*» fractie in de minderheid wa». Niet- tojeijstaande ernstige venledüging weid (jeie totaal genegeerd. Daarom noemt spr. de redeneering en het protest van Mevr. giesz onjuist. (Mevrouw VAN DiANTZIG M/ELLES <a.d.) zegt dat het niet te pas komt vun den hjèx Van Wynen te klagen dat de commis sie voor de Financiën niet ie géhoord, daar de heer .Van Wynen niet komt. De heer VAN WIJNEN: Éénmaal niet! Mevr. VAN DANTZIGM1ELLESDe beer Van Wijnen was niet aanwezig bij het Vaststellen van den factor, een toch belang- r(jke zaak. Ook protesteert spr. tegen de houding van Mevr. Riesz. iDat ia geen methode voor een vrouw om een zoodanige vraag aan de beer de Balbian te stellen, daar. deze niet door den wethouder Van Staal is gedaan. Mevr. RIESZ komt tegen deze aantyging met nadruk op en zegt het stenografisch verslag te zullen afwachten om te zien wat de wetihouner Van Staal dan wèl heeft ge zegd. Mevr.. VAN DANTZIG interrumpeert heftig. De VOORZITTER hamert. De heer VAN WIJNEN (e.g.): Ik laat me hier niet «oo door myn buurvrouw aan blaffen! Wethouder rtrJERKENuS betreurt het dat hier niet gezegd Ls dat de Coöperatie, di' een dienst heeft willen brengen, deze niét heeft aangedurfd. Spr. meent dat nu het Nut aangevan gen met de. Gemeentedienst spoed moet wor sen betracht. Het initiatief van de Nuts spaarbank noemt spr. geen initiatief, dat roiloopen van B. en W. Spr. heeft zich er aan geërgerd dat hy meermalen, in de Commissie voor de Finan ciën leden heeft gemist, Wethouder DONKER (rik.) heeft tegen de motie gestemd, daar er toch voorschrif ten moeten worden gesteld. De. zaak moet op de meest voordeelige wijze worden handeld. Wethouder SANDERS (s.d.) noemt het hetoog van den heer de Witt Wynen zóó zakelyk, dat het hem bevreemd heeft dat 4e tegenstanders zich daarby niét hebhm nbergelegd. Nu men zoo breed in herhaling is getreden wekt het den schijn dat men onder eiken vorm oppositie voert. Spr. heeft zich voor dit voorstel verklaard uit overtuiging dat het voqj- de gemeenschap verlichting geeft van zorg en last. Spr .vraagt waarom de gemeente niet zou kunnen wat anderen wèl kunnen doen? De VOORZITTER licht nog even toe het woord schijn, dat door hem is gebezigd1. Naar buiten moet niet den indruk worden gewekt dat de minderheid niet mag worden gehoord. Wat de heer Overhand heeft gezegd is een te sterke uiting. Spr. wijst er op dat er 6 voor en 6 tegenstanders hebben gesproken. Die geest moet er uit, maar het is niet juist dat de minderheid geen gelegenheid krygt zich te uiten. Spr, vraagt daarom bteun en zal zijnerzijds daartoe medewerken. Interrupties van persoonlijken aard mo gen niet plaats hebben, deze verbitteren, dat mag niet. hpr. zet thans zijn minderheidsstandpunt in het college uiteen. Spr. is niet een prin cipieel tegenstander van zulk een dienst; daaiom deelt spr. niet de meening van den heer Verkerk dat dit zorgeloosheid kweekt. Zulk een dienst is van sociale beteekenis. Maai spr. meent dat deze dienst niet komt op het goede oogen blik, nu de Nutsspaar bank, die de zaken goed doet, daarmede aanvangt. Die omstandigheid is voor spr. een reden om te zeggen dat de gemeente zich moet terugtrekken. De overheid brengt niet alle zegeningen. De kracht uit de burgery moet worden gesteund. Spr. deelt niet het bezwaar van den heer Fokkers, het doet niet ter zake Jat deze dienst eerst kort er is. De nadere ter sprake gebrachte punten zullen nader aan den Raad worden voorge legd. Neemt de Raad dit voorstel aan, Jan zal spreker zeker medewerken de dienst goed te doen slangen. Houd de gemeente zich hierbuiten, dan blyft de gemeente buiten de risico's want die zyn er, daar elders tot opheffing werd besloten. Er iblyft voor de gemeente veel te werken over dat dit aan haar gerust kan voorbij- gajDvnu anderen dit doen. Wy hebben geen kwaad er mee en bovendjero: ik ben er zelf by en U ook! Spr. stelt voor de vergadering te verdu- gen tot Donderdagavond. De VOORZITTER zegt zelf de vengade- j ring te zullen bepalen. Mevr. RIESZ (v.b.) komt op tegen de aantijgingen van Wethouder van-Staal. (Heftige Interrupties). De heer VAN WIJNEN (é.g.) zegt in tweede instantie op de meer dan onbehoor lijke beschuldigingen van den wethouder van Staal te zullen antwoorden. Indien. Mevr. van Darttzrig zegt dé" dingen zoo fyn aan te voelen, dan had 'zij niet moeten spre ken op de wyize zooals zy dat tegen spr. heeft gedaan. De heer Mr. DE WITT WIJNEN (v.b.) vraagt nu ter vi si el egging van de exploita tierekeningen van den Zwol9chen dienst, teneinde daaraan vóór de eerstvolgende zit ting kennis te kunnen nemen. Wethouder VAN STAAL (s.d.) heeft ilaartegen geen bezwaar. De vergadering wordt daarop te half twaalf verdaagd tot Vrijdagavond 8 uur. VAM 088 15 STADSNIEUWS. der VAN STAAL zal hedenavond niet ineer ingaan op de geuitte -bezwaren, doch slechts enkele opmerkingen maken. De klachten over de late toezending van het voorstel zyn niet juist: het voorstel is 14 dagen in het bezjit. van den. Raad. Spr. neemt stelling tegen Mevr. Riese in zake haar vraag aan den heer de Balbian. Mevr. Riesz had die vraag niet zóó mogen stellen. Zy maakt misbruik van haar positie als vrouw in den Raad. Spr. verklaart dat het door liet optreden van het Nut onmogelyk voor spr. is gewor den om met den heer dé Balbian nader te komlen spreken. Met felheid keert spr. zich tot Jen heer Van Wynep, die hier den gebraden haan maar uithangt en de mooie meneer speelt. Noch de heer Van Wynen noch de heer Vin gerling waren in de Commissie aanwezig op het juiste oogenblik. Met drie leden, die de zaak kenden had bespreking geen reden. Het ware plicht geweest van den heer Van Wij nen te verschynen. Spr. haalt nog de zj. dwaze opvattingen aan van den vertegenwoordiger der Econo- nomische groep inzake het politie-voorstel. Spr. komt er tegen op dat de Voorzitter de uitdrukking van den heer van Wy nen dat hy zich door zyn buurvrouw niet laat afblaffen, laat passeeren.. De VOORZITTER: Dat heb ik niet ge hoord. Wethouder VAN STA'AL (s.d.): U hoort ff'tyd alleen de interrupties van onze zijde! GOUDA, 14 Juni 1928. De Gemeentelijke Ophaal- en Stort kigsdienst. De Gemeenteraad heeft gisteravond den geheelen avond gewijd aait de besprekin," vaa het voorstel tot oprichting van een ge meentelijken ophaal- en stoi*tengsdien»t. De besprekingen zyn niet geëindigd; de zitting is verdaagd tot Vrijdagavond 8 muf, dan komt Wethouder van Staal aan het woord tot verdediging van zyn voorstel. De storm. Eenige boomen omgewaaid. Door den hevigen wind is hedenmorgen op de Nieuwe Markt een groote boom omge waaid. Wonder boven wonder zonder iemand te treffen. Het gevaarte kwam bijna terecht op de kaasbrik van een landbouwer, die daar juist stond, gelukkig kon de man zich nog bytyd» in veiligheid brengen. Naar wy> vernemen zyn door den storm nog een groote boom in het Houtmansplant soen en een op de Houtmansgracht omge waaid. 4 Afd. Gouda Ned. Ver. van Huisvrouwen. De leden van de afd. Gouda van de Ned. Ver. voor Huisvrouwen zullen op Dinsdag' Juni een gemeenschappelyk bezoek bren gen uan het Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht. In voorbereiding is verder een gezamenlijke tocht naar de 'tentoonstelling Oost- en West-lndië te Arnhem op Donder dag 28 Juni per auto of trein. De excursie naar de meubelfabriek te Waddinxveep is uitgesteld tot eind Juli. De houding vïin de kerk tegenover ?iet Evangelie. Een lezing van d». Borger. Het genootschap tot verkondiging v: het Evangelie in het licht van het zuiver begrap had gisteravond in de Sociëteit „de Réunie" een openbare bijeenkomst belegd, waar ds. J. Borger gesproken heeft over „De houding van de kerk tegenover hei Evangelie". De groote zaa.1 wa» heel goed bezet. Ds. J. liörger zette eerst uiteen, dat d« houding van de kerk tot het Evangelie voorkomt uit haar verhouding daarmee Wat is nu de laatste? In de 11 jaren dat in Gouda is heelt men hem wel eens gezegd dat hy zijn houding moest verande ren, doch dat was hem onmogelyk omdat de verhouding van de kerk niet anders wus. Het eenige waartoe de keik het brengt is een vriendelijke houding tot het Evangelie, -welke een noodwendigheid is en tegelyk uitwijst dat zy met de door het Evangel! geteekende absolute wereld niets te maken heelt. Die vriendelyk», noodwendige houding vloeit voort uit allerlei psychische overwo gingen, zooals angst. Angst voor spoken, van bang zyn om in de hel te komen af tot ontzag voor het verhevene toe. Van rechts naar links, van christelijk gereformeerd tot Religieus Boe. Verbond, is alles een vrien delijke houding, maar van de verhouding bemerkt men niets. Deze noodwendigheid teekent de inliouds- loosheid van de kerk. De kerk is concreet, het Evangelie abstract. Daarmee is alles gezegd. Maar met respect en met ontzag heeft men nog geen verhouding met het Evangelie. Daarom ia spr. de kerk maar uit gegaan. Spr. heeft er lang naar gezocht in de kerk, maar. het is er niet. Het zyn in- dividueele indrukken die het Evangelie op den mensch maakt. Daarom is hy vriende lijk gezind er tegenover, 't Vloeit alles uit subjectieve motieven voort. Spr. gaat de kerk uiit omdat er niets te doen is. Als de zaak afgeloopen is wordt het nutteloos te blyven. Vandaar dat de kerk ia leeggeloopen. Er is .niets aan dé hand, behalve een hoop geleuter. Allerlei belangen of men op een politieke of op een kerkeraadsvergadering komt, dat maakt geen verschil. De kerk komt e.r niet aan de beurt. „Christelijke" kerk! Daar stap je op af. Men verwacht er het Evangelie, geen vrien delijkheid ten opzichte daaraan, geen ont zag, geaidder of gebibber. Die. er uit liepen hebben er nog het meesit van begrepen, al snapten ze er misschien dan ook niets van Spr. denkt er niet aan een nieuwe ge meente te stichten; hy heeft wel wat an ders te doen. Wat gaat spr. dan doen? Niets. Of hy dominee af is? Dik ook. Waa om hy de kerk heeft verlaten? omdat er nrets te doen was. Een nieuwe gemeente brengt nieuw ge knoei. Is <ie mensch vatbaar voor een ver houding met het Evangelie? daar gaat het om; spr. meent van ja. De kerk ont breekt die verhouding doch de mensch kan met het Evangelie, dat de absolute wereld teekent, een verhouding hebben, om dat hy abstract lis. Dus i« en- een christe lijke kerk mogelyk, al kan men het adres er niet van opgeven, een gemeenschap van de verhouding-hebbenden; Christus, als ab solute geest, als het volslagen abstracte, staat in het midden van het Evangelie. Spr. wil de abstracte wereld, zooals het Evange lie die teekent, neerleggen en de mensch en houding met de abstracte wereld ontbreekt, gaat het beestachtig toe. De Bergrede, welke spr. geschreven heeft, en die niet te weerleggen is, teekent dat contact. De filosofie van Hqgel kan het ook; Evangelie en, filosofie zyn twee polen an, eenzelfde zaak. De mensch, in wie de waarheid ligt als gevoel, staat dichter bij het Evangelie dan by het andere, de duizel van het alleen maar begiypen. De meeste mensohen hebben den aanleg voor het laat ste ook niet. In vale inenschen maakt de waarheid zich voelbaar. Dat is het Evangelie, de abstrac te waarheid bij wijze van verhaal. Daarom kan men het Evangelie niet laten vallen. De slonzigheid waarmee de'kerk ermee omgaat j troosteloos. Spr. heeft alles bij elkiu»,- eef. half jaar college geloopen. Toen is hy maai weggegaan. Door de verklaring van het Evangell komt men boven den ontróerenden invloed van het Evangelie uit. Die verklaring én erheldering &il spr. geven aan de hand het zuiver begrip, omdat het zonder dal zuivere begrip alleen maar voelbaar wordt in den mensfch, voor zoover hij aanleg heeft voor de waarheid. Dat heeft spr. in de kerk geprobeerd, doch daar gihg het niet. Spr, wil het nu daarbuiten probeeren. Gaat het daar ook niet, dan zegt spr.: adieu. Na de pauze was er gelegenheid tot het setllen van, vragen. Ds. Boer, uit den Haag, zei liet Sri hoofd zaak niet Kien spr. e«ms te zyn. Hy is ook jaren dominee geweest en is ermee opge houden. De gemeensoliap van de memschen (fie een verhqudirfg hebben met het Evan gelie/ zyn niet in de kerk, maar ook elder zal spr. geen adres van hen vinden. Het koninkrijk Gods heelt geen adres. Ds. Bor ger begaat een fout als hij het adres wil zoeken. Maar wel geen adres heeft kan er laarom toch wel zijn. In. wezen behoeft on: het adreslouze niet te veróntrusten. Ds. Borger antwoordde dat de kerk zich christelijke kerk noemt, dat men er daar om ook de verhouding tot 'het Evangelie wel In mag zpeken. Als raeri dan tracht de ver houding, die er niet blykt te zyn, te bren gen, en men stuit op verzet, dan gaat men eruit. iMt. Itijkse zei dat ds. Borger niet uit de kerk had moeten gaan, en had moeten bren gen wat'er ontbrak. Ds. liürgi'r is linksch- lioLlaixliaan, en volgens ür«f- De Sopper heeft het Bollandisme afgedaan. Over hei abstracte Evangelie heeft men vanavond niets gehoord. f)e spr. legde overal het gatieve accent. Dat heeft' niets met het Evangelie te maken, dat teert dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen zal waar gerechtigheid zal jieersohen. Ds. Borger staat niet op Christelijk, doch op Boeddhistisch standpunt. Ds. Börgeroiitkende dat hy in de kerk had kunnen doen wat mr. Rijkse hem als plicht voorschryft. De kerk beweert iets te repre- senteeren, doch daaraan blykt niets. Zy bedoeld als gemeenschap der heiligen, de gemeenschap van heli die een verhouding hebben met het absolute. De kerk is steeds meer verzakt. Zij heeft haar naam ver speeld. Wat prof. De Sopper betreft, de re geering heeft zich zwaar geblameerd door dezen te benoemen als plaatsvervanger van prof. Rolland. Als iemand geen veratand heeft van logica is het prof. De Sopper. Hy raakt Hegel noch Bolland aan,f beroept zich op Trenkelenburg, die van Hegel niets be grepen heeft. Spr. zette dit nader uiteenN Het doet er niet toe of het Bollandisme heeft afgedaan. Wy hebben met het orga nische denken te maken en daar vinden wy Hegel en Bolland en ook het? Evangelie,' de zuivere redelijkheid by wyze van verhaal. Laat men spr. aantoonen dat hy niet preekt uit het Evangelie, voor menschen, aan wie het Evangelie zich voelbaar maakt bij wijze van verhaal, om door dat verhaal duidelijk te maken dat «yzelf die wereld zyn waar door «y worden beroerd. Daarop bestreed apr. uitvoerig de bewe ring dat de wereld by iueim een negatief accent krygt* <lat standpunt staat. Burgerlijke Stand. GiBBGREN: 10 Juni: 'Wlillem, z. v. J- Scharioo en H. Veerman. '11 Juni: Hemlrina Cornelia, d. v. J. Jen Besten en J. Uittenbogaard. GETROUWD:'13 Juni: B. G. van Hooi en P. Boer. J. J. van Zuyllen en L. de Kleyn. H. P. Korevaar en J. J. Lam men!. J. Vink en J. Verdoold. A. van den Berge en P. M. Kaars. Agenda, 14 Juni, 8 uur, Openb. Verg. Bond van Marktkooplieden ,J)oov Eendracht Sterk". Uruguay Olympisch kampioen. Argentinië met 21 geslagen. w tustriju tasttenen i ruguay on irgtin.iMMj, gisteravond' op luti Radium gespeelu, tteefy een övemv üuiaiig ge» uracil voor i ruguay ue olltpllwfc wa ren ais volgt opleste Ui v r g n u ii i e Biipao BidiogUo, I'abqrniuuAeir Me- (iiche, .\tonti, EvurisLoCarripaberri, Turascqni. l'urera, l'erüuca, Orsi. ruguay; MaKaaJi Arispe, Nasaaza üesside, Piriz, Aiiuira/dwKigueroa, Co», Bor jat. Scairune, Arrooion \LutHTs, selkeiusre^bter. Ifc* begin was aoer soupatimvoel. Na en uiinuiut reeds zwtefi de Uruguay era op nog geem wielt* afstand van UtH uoeil, nadat Medici tevergeefs getracht had bet loer met de handel, te stui ten. Fugtieroa zet voor tin iu;t scheelt werkelijk niets oi <le bal zit 4n hei deel. Maar Bidluglio heeft wch op den bal laten vatton en ten slotte, boe liet gaat blijft ruadsolaototig, is die bal van het dool weg. Uoen tien seconden lu- tor komt liet gevaar van den anderen ta Arremou worp. Int leer voor doel en de bal belandt tegen d'eai paai. i »oor &ich op het leer te laten vallen, werkt B'ozio weg, ziflln been wringend tusschen verscheidene toestormende lilauwhiomden. Uit schiltorend staaltje heelt Qvatie-aeluig gejuich ten gevolge, De Argentijnen ladTi mets op lioli -ritten en. Komen woe|dlend| opzetten, om de heeren uit Uruguay met ge ij*e munt te betalen. Maar de Uruguay era zijn sterk ar en na 13 nuiiiiu ten gespeel' te hebbe-i maakt Uruguay bei .eerste doelpunt. Uruguay blijft die meea-dlerheid het veld behouden, en verwnlnllende attacks zijn eir het gevolg van. uüke gelegenheid grijpen d)e Argentijnen aan obit ta schieten. Na een dezer schoten wijst Mutters naar den hoek waarop eten lievig protest van. de iri Uunes volgt. Uil lioekseiioi op in uoe heeft «au gevaarlijk moment tengevol ge en MazzaJi kan hal leer nog net «jown da lal tippen. Mul tors laat deu hoekschop opnieuw niwnMeai, ais do Uju gtiayor» de regldmontjuiire n|egenmeter aisland niet ui ueht nomen. Wel pro hMteerdien do 'blauwheuidieii hevig ge slicu,toerend, dlpdh Mutters is niet vam zijn sIuk le brengen,. Niet. lamg na deze gebeurtenis koud woetf een aanval van Argentinië, goed gewoelttid1 doqr de- iniddienlinie gejuich) langs de dichte rjjon bezoekers uan kltnKt het Urogue<%che volk* led plechtig an ïimag optroerend )nder volkommen stilte eter ciluazeuden. En de drie vlaggen die Urugueo- ehe in het midden klimmen lang zaam langs do uruden, tot ze, toe bloks, uitwaaien in dim trimttm trma- wind. Uruguayj, Uruguay. Onder enorm göjuidi maken een o tal Uruguay era, nand: omhoog naar hot pubiieK, een «ere-rond|e dkx* hot Sta dion. Van de plek waar eemge hum luudgeuooten in vervoering met nationale vlaggen zwaaien, klinkt e?n on/benlaarlijk 'fcrahp dot voetballers danken mot h*tolijke kushanden. lian mar (ine eren de Argentijnen, dan brencon do Italianen hun armgroet en dan, onder de toom vaai hot ou^e Wilhelmus, lierp iMmïioo leeg. Oil] na- minu RADIONIEUWS. Programma voor heden. Hilversum: 5 u. 30. Concert (Omroeporkest). 8 u. Radio-tooneel. 10 u. Persberichten en dansmuziek. Huizen: 5 u. 30. Concert (viool, cello, orgel). 8 u. Delftache avond. MARKTBERICHTEN. 14 Juni. „Monti zit viuik achter den uiwival als hiij het Nifer vopr die voeien krijgt lost luj oeut schot. Het leer rolt van wei 25 mieter afstand onhoudbaar bo ven MazaaiLi ia lwat n«t. De stand is dhn t1 >orverdoovou|£l is het gebrul van ue tribunes, waar het enthousiasme geen gienzeui kent- Monti ontkomt nie„ aan zijn loon veile onuhdiawngen vau zijn mede&pe Iers en eep ovatie vaat diei tribune)». Zoo bo«iketn dus beide partijen op nieuw één doelpunt. Na de rust is Uruguay weder aan valiend1,Alle zeilen worden in de Ar- g( inti jnsdliei verdediging bijgewet telkeais1 vermogen de basks liét terrein te zuiveren. H«t spant w«e*r geweldig, nu het volle snelle tempo weer is te ruggevonden door bdidb partijen, dal hot spel in de eerste tóen i te., wat langzamer was geworden Bijzonder gevaarlijke aanvallen van Argentinië zijn weer aan den gang. Orai kiv Evaristo, banjeren den bal om beurten in de richttng van Mazzali jinnor lol doelpunten kimmen ze niet geraken. Als eeun blijksernflils schiet plotseling Soaron*i wanneer hij zijn kans schoon ziet, en het geweldig harde schot is onhoudbaar voor Bozip. De bal ver dwijnt in het doel De Urugueezen om'lielzen elkaar, de Argentijnen zijn diep verslagen. Zij doen nog eenig vergeHsehe po gingen maar het einde komt met 2 1 voor Uruguay. De huldiguix. rufluaiyem etl Aj'gMttijtai stellen aich op- tie Italianen «Wan daaaoe- ve«M de derde prijswinnaars. o,, klJilti hel luid) op: ..Hallo, hjj ei. Boeddhistisch j uallo Cérémonie prolocolaire olympi- que premier: Uruguay chasnptoen olympiquedeuxièénn Argentinië troisitij.'Italië". Bij elk draer klinkt een ont»tte«d Veemarkt Goada. Aangevoerd in totaal al®4 stuks, waarvan: 331 alachtvarkens. Vette van I 0.31 0.33 per 2 korting. Londensehe van O.dfr-AUO per po,»! lavend met 2 korting, douters van 0.310.32 per pond levend met 1 A kor ting. 553 magere varkei» 26-dOper stuk. 1117 biraen 3-14 p. at. 9 rundeven£275 —350 p. st. 10a nuchtere kalveren S—10 67 lammeren 14-18 p. st 11 bok ken en geilen a-6 p. st 4 paaaden 200 Harwlel in vette varkens, Londensehe, Zouters en nuchter? kalveren» vlug. In ae andere soorten matig. Kaasmarkt Gouda. 14 Juni. Aangevoerd 425 partyen kaas. Prijzen le kwal. met rykamerk 52-67, 2e kwal. m. r.m. 46—51; ie kwal. zonder r.m. 48—52. Zware 59. Handel matig. BOTER Aangevoerd 1309 pondeai bo ter. Goeboter 0.90—1.00 per pond. Wei- boter 0.85—0.95 per pond. Hande],vlug. EIEREN. Aangevoerd 452 partyen. Kipeieren 6.00—6.00 per 100 stuks. Eend eieren 5.00—5bO per 100 stuks. Handel vlug. Graanmarkt Gouda. 14 Juni. Tarwe 14.00-15.75; Rogge 14.25—14.75; Gerst 14.00—14.50^ id. Chev. 15.50—16.00 Haver 16.50—16.00; Erwten 24.00—30.00 per 100 K.G. SPORT EN WEDSTRIJDEN. WATERPOLO. Voor de waterpolo-competitie N. Z. B. worden Zondag u.s. gespeeld de wedstrij den: le klasse: G. Z. C. IU. Z. C. I, en Reserve le klasse: G. Z. C. H—U. Z. O. II. De voor Zondag 24 Juni a.s. vastgestelde wedstryd L. Z. C. II-hG. Z. C. II wordt ge speeld op Vrijdag 15 dezer nam. 8 uur. DRAADLOOZE DIENST. H.M. de Koningin en Prinses Juliana naar Noorwegen. APELDOORN, 14 Juni. HSM. de Konin gin en H.K.H. Prinses Juliana zulten Zater dag avond per extra treüi om 9.30 van het paleisperron naar Apeldoorn rydem IJe koninklijke trein zal dan aan de JMrem verbonden' worden en te 9.55 vertrekken op weg naar Noorwegen. WISSELKOERSEN. 13 Jomi 14 Juni Officieel. Londen 12.09% 12.10% Beriyn 59.24 59.23 Parijs 9.74% 9.74% Brussel 34.64 34.63% Zwitserland 47.76 47.76 Weenen 34.87% 34190 Kopenhagen 66.50 66.50 Stockholm 66J>2% 66.52% Oslo 66.40 66.40 New-York 2.47% 2.47"/ Niet-officieel. Praag 7.34% 7.35 Madrid 41.20 41.21 Milaan 13.04 13.04% Prolongatie 4 RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting: Zwakke tot maitige, later verder afnemende, zuid-qostelyke tot westra lyke of nooreteweötelyke wind. Aanvankelyk zwaar bewolkt tot betrokken. Later afne mende bewolking. Regen of onweersbuien. Koeler. UIT DEN OMTREK. «•mu aiieeii ue ïiircrrupues van oiwie „01. Maar dat hindert niet. U doet mij geen ermee m contact brengen. Waar de vei- GOUDEKAK. Bij de gisteren gehouden stemming ter benoeming van eèn Dijkgraaf van de Krin.- penerwaard is als zoodarilg herkozen den I heeq- A. J. Boogaerdt te Ouderkerk a. d. IJssel. Tot plaatsvervangers zijn gekoze.i de heeren H. J. Hailing te Stolwijk en D. Blanken te Bergambacht. De muaiekvereeniging „Caecilia" heeft besloten een Bazar te houden, waarvan opbrengst bestemd is ten bate van hare aan gekochte nieuwe instrumenten. GOUDA M Vanaf VRIJDAG 15 Juni het schitterende filmdrama naar de wereldberoemde legende uit de XlVe eeuw j],.ih.w.rking naar het bekende werk van FELIX RUTTEN In de hoofdrollen SANDRA MILOWANOFF ERIC BARCLAY «ls BEATRIJS IJN als VALENTi; Bratls Flitsanstalling 'uprttkt "lrjl plsateen M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2