•n I* u I t 99'1.1. 100.- uw- MINGEN en zich te n als het zwakt is. algehecle zal daji iberi. H-Tamina ijn in hun bijzonder ar z»j het len zuive- cle zenuw enkrach- )e vitami heilzaam, ei een doo»® enuwgestcl nderdadige betalen wij ug na ont dige doos Coaten van 1 2.50 bij da othekera en tn p lil M H. ft LHE1D NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. k Nieuwe Abonné’s ekbank 8/ HG’S IMINI TTEN ï<x»DsrruK xxxiii. go. 16791-Vrijdag IS Juni 192897* Jaargang BERKENWOUDK, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Tl V WI J, VJMJCA11V2X V JCll^lDU0I1VUL VIWJL7JulVZK.lv, UUV1OAAVKZVJLR A1UVVAVU1V1UVMx9 avmvfjl4a*v/a* ’1. 21.-. 1056 sol Den Haag. Amerika. LTJIES in den TELDEN kunnen soorten HAAR- n. dddelen voor 21 plekken ontslaan vet of te droog i MAANDAG en HTERDAM. enaar. 4 BUITENLANDSCH NIEUWS. en bereikten U en, r«u» 1Z HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verheden). i, zoodat hun alles ien komen; die te het weerstandsve.-- jblad -iedt. oe eu jke middelen vèr van bovengenoem- met dankbaarheid die zich met ingung Van 1 JULI voor minstens 3 maanden' op de GOUD- SCHE COURANT abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij- Hiemde nummers GRATIS. -ormen door D. Fr. 1HE KHACHTPIL- erbare Bustes. Ook wakken. Bekroond i eere-diploma's. Ip I toeneming. Gega- >oor Artsen aanbe- e dankbetuigingen. 0 stuks 1.50, 200 lis onder rembours stwissel. str. 21. Den Haag. e HOORWEG. CHINA. Wie wordt president? Uit Nanking wordt gemeld, <lat de Pre sident van de Nanking-regeering, Ohang Gheng Clp, aan journalisten heefit ver klaard, «lat de Nanking-regéering de ont slagaanvrage van Shang Kei Sjek heefit in- ^«willagd. Gemeld wordt dat Gheng Keu Sjek op 1 Juli van al zyn posten zal aftreden, em het ambt van President der Ghineqsche repu bliek te aanvaarden. De troepen van Chili en Kwangsi zouden evenwel Generaal Feng tot President van de republiek willen procameeren. Feng heeft zijn toestemming tot deze regeling gegeven. De toestand wordt vooral daardoor gecom pliceerd, «laar Generaal Feng het opper bevel van Sjang Kei Sjek niet erkent. te Westminster, de zaal naiby Westminster Abbey, waarin godsdienstige samenkomsten werden gehouden, is een kind gedood werden zeven personen zwaar gewond. Het geval-Slater. Slater volkomen van de wijs. Hei ounicht,» dat Uh-kut ölater heelt gezegu-, zijn verzoek oun hopgejr be roep *e wiÜOh intmckeui, heeft bij zijj» ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bahoorende tot den beaorgkring) 1—6 regels L80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 tegêla j 1.55, elke regel meer 0.80. AdrertentiSn in bet Zaterdagnummer M tt by slag op den prijs. Uefdadigheide-êdveitentiin de helft van den prtfa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer IM Op de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen btf contract tot zaer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tnasrhém komst van ©oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en önxe agenten en moeten daags vóór de plaaUing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te atfn. ireetia op gewezen heeit, hoe verkeerd het betuuii is Slater met zelf als ge tuige te wUien nooren, wijdt thans weer een artikel er aan on zegt dat deze ongelukkige raak nu toen een» zoo volledig mogevijk behandelt dient te woorden. vrienden» en helpers groote consterna tie veroorzaakt, bloter is», naar de N. K. t. vewteomt, in een zwr geprik- Kelden toestand en bij een bezoek uat hij Maandag aam sir Aitötmn U n i oyle jracht, protesteerde hij heftig regen lii't bealuit van liet hof om hem. mei ails getuige op te roepen. Hij is ervan overtuigd, dat er een samen zw enng tegen hem bestaat en dat zijn appel een fiasco zal worden. Zijn ad vocaat Ajtchison zegt, dat zijn kansen 100 tegen 1 zijn osn het beroep te winnen en een belangrijke schadever goeding te krijgen en dat hij dwaas zou doen er nu mee uit te scheiden. Slater, die meer dan 18 jaireii in gevangenis heeft doorgebracht hoogst waarschijnlijk onschuldig iets, wat de mees ten menschen bun verstand) zou doen verliezen, is ach terdochtig en tobberig geworden. Hij is moeilijk te ovcttuigen, dat er t - d«rdaad| geen samenzwering tegen hem beslaat. Conan Doyle gelooft, dat hij geheel van de wijs is, oondlat diet ho! hem ail thans naar zijn nieening nu weer dwarsboomt. De Star, die eMinate dq Daily News er indertijd I t’Uan LIANDSCHE JUSTRIE Ml) tatl Vil«~> - O»n I1U| ,.bn ad was dit het geval gaf West ten antwoord, ,,dan nog zou men de werking niet kunnen ontgaan. Doch stel je gerust, de dirank, dden ik je zal geven is zonder reuk of stnaak, de uitwerking is langzaam, onmerkbaar en eindigt in een vol'tonien bewuste- loo/.en toestand; die ongeveer vier uur aanhoudt. Bij ’t ontwaken vermoedt man niet, iets te hebben ingenomen en is alsdan even helder als na een rusJigen slaap. Binnen tien minuten kan ik je mijn slaapmiddel geven en zal er voorz.ich- tiglieidshalvö de gebruiköaanwijzing bijvoegem”. De arts verwijderde zich en kwam in den bepaalden tijdl terug met twee zeer kleine flesohjes, die lüj aan De vereux en Louise Claremont ter hand stelde. „Wat wij verder te doen hebben zei Devereux, „za'l afhangen van het geen wij morgen onidla'iken. Dat er nog eenige aanwijzingen omtrent <len moord moeten bestaian, meen ik 41 Ftiiuhelte’s woorden (q mogen atlei- den, en is dlit het geval, dan heeL ma dame Ransome ze natuurlijk onder eigen berusting.’’ ,,Maar t zou immers krankzinnigen werk zijn”, meende West, „om denke lijke dboumenten te gaan bewaren.’ „Dat stem ik je toe, en toch zien wij dlagelijkb dat zulk een krankzinni- gen-werk, znoals je ’t noemt, door booswichten als Hester Ransome wordt NOORWEGEN. De bemanning van de Italia”. Maddalena te Vadwö. Het Norsk Telogramiburan seinde giater- i avond uit O®lo: De Italiaansche commandant Ma<kla-lena is met zijn watervliegtuig te Vadt«ö aange komen op weg maar Spitsbergen. Geen Amerikaansche hulp. Op een vraag van het BerlijnMche „8 Uhr Abendblatt” heeft hét Amerikaansche de partement van Marine geantwoord, dat het luchftschip „Los Angeles” niet aan het red dingswerk kan deelnemen. Hondensleden en vliegtuigen. Een bericht van1- het Norsk Telegram Bu ran uit Kingsbay meldt, dat de „Braganza” aan. boord waarvan zich de Nederlamlsche hondenmenner van Dongen en luit Varming bevinden, in den nacht van Woensdag op Donderdag vertrokken ia Het stoomschip zal de „Hobby” ontmoeten by het Noorde lijk einde van Straat Hinlopen. De „Bra ganza” zal daar de vliegtuigen aan boord nemen en naar Kaap Noord (Noordoost- landj opstoomen. De avnateurs zullen met de hondenmen ners bijstaan door depots met levensmid- delen en .andere benoodigdheden op het (js te laten vallen en tevens trachten de drie mannen van de „ftalia” op te sporen, die zich naar Noordoostland op weg hebben begeven. Het welslagen van deze plannen zal er van afhangen of het ijs niet slechter wordt. oorzaak van ontsporing van den D-trein 47 bij Siegel*k>rf nog alttfd niet is gevon den. Tot heden staat alleen vast, dat de hoofd as van het draaibhre onderstel van tie loco motief het eerst is ontspoord en wel tegen de wet van de middelpunt vliedende kracht in naar dtf binnenzijde van de bocht, verder, dat er geen enkele dienstfout is begaan en dat noch een mankement aan de veiligheids'- installatieg of aan de rails, noch een onvol doend vaste ondergrond <le ontleding kun nen hebben veroorzaakt. Wat de medejteelingen van reizigers aan de pers betreft, «fat zy den d)ag vóór de ontsporing op de plaats van de ramp den brein, waarin zij zaten, voelden stooten en slingeren, dienaangaande verklaart de di rectie, dat zich zulke verschijnselen bfj een snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur wel meer voordoen, doch dat deose geensains gevaarlijk zyn. Het onderzoek wordt voort gezet. Het wonlt mogelijk geacht, dat bij den bergingsarbeid nog za| blijken, hoe het ongeluk is ontstaan. ENGELAND. Plafond ingestorl. Een kind gedood, zeven personen gewond. Ten gevolge van de instorting van een gedeelte <ler zoldering van de Central Hall ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent,'met Zoi per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper j Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. latere. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. diwingen, mtij de walarhiead öintrent het 1 in*1 vain Percival Claremont le beaen- neu. Waanneer alleen diit doel bereikt is, heb ik Mrtiuere reeds veel gewon nen.” „Do hemel sta je bij om alles wat |iog in hjet duister schuilt aan het licht te brengen”, zeidie West. „Genade verdient Hester Ransome waarlijk niet Zij setbajut geen enkele goede eigen* scha]) te betalten en de geringste bal rer misdaden js nog die, waarmede zij liet dagelijktech brood verdien O, hoe wreed- woirdt niet de inensch, die uit misdaad, een beuftum maakt.” Devereux en Louise Claremout ver loten niet gelijktijdig d)e dokterswo ning. Eerst verwijderde zich madame Claremont en spoedde zich naar de Duke-Strëet terug, daarna giiig Dare Devereux naar huis, wear V-ida een musica-le soiree had, weinig vermoe dend, hoe spoedig dö vulkaan zou uit breken, die haar leven kon verstoren. 1 ion volgenden avond vertoonde zich graaf de la, Chaux weder in de Duke- Stir°et en bet spel aldaar ging leven diger en gean(jneerder dan ooit. Madame Merville won door valsclk spel van den graaf over de honderd pond sterling en Hester Ransome ver kreeg op deoeifde wijze een winst van vijftig pond Toen de spelers zirii verwijdlerdep, bleef de graaf toevallig liet meest ach- GOIDSCHÉ ÖMJRANT. 51 - „Nog verdere bewijzen bijbrengen Hiertoe hebben wij de hulp van on zen dokter noodig. Wij moeten <lrank hebben die een langen en vas ten slaap veroorzatakt. Durft gij op u nemen, ntadaane; onv morgenavbnu Hester Ransome zulk een drank in te geven „Ik geloof niet, dat daaraan vele HKjeiilijkheden verbondlen zijn, (want ij .gebruikt, na ’t vertrek der gasten, 'altijd, oen- glas rood^n wijn bij haar j Mvondetein. Ik zelf ben gewoon om dnn mi kop chocolade te drinken en zie wel kaïw dien wijn voor haar te men- i Sen’’ „En ik neem Fanchelte voor mijn i rekening”, zeid© Devereux. „De drank I moet sterk zijn West, want bedenk, dat d)ie twee vrouwen niet ongewoon' I zijn spiritus te gebruiken. Als ’t mo- I gelijk is, zag ik ook galame, dat de i slaapdrank niet oogenbiitufielijk, maar I bijvoorbeeld een half uur nai het ge- bmik zipi werking deed, opdat rij' niet een kwaad vermoeden krijgen.” DoiMterdag was he,t mooi, helder weer. De „Braganza” op weg. Het Norsk Telegrambèrun meldt nader uit Kingsbay, dut de „braganza” heden morgen, na de eilandjes juin Noordwest kust van Oost-Spitsbergen te hebben ge passeerd, ten Noordetl van het Moffen eiland de reis heeft vóoitgezet in Ooste lijke richting, te mi<Ullen van dryfys, waar bet schip by,na niet door heen kan komen. BELGIS. Mr. Alberic de Bwarte. t Te Brussel is gisteriuiclit overleden mr. Alberic de Swarte. Mr. de Swarte, «lie af komstig was van Nieuwpooit. in West Vlaanderen, had sinds 1921 als sociaal democratisch afgevaanligdv ♦oor het arron dissement Ib-ussvl zitting in den Belgischen Senaat, waar hij vooral een werkzaam aan deel nam aan de <lebetten betreffende, rechtskundige, onderwyiHen cultuurvnaag- stukken. 7x>er onlangs peg venledÜgde hij met klem het Nederlandgoh-Belgische intel lectueel© aceoord en verwcht hij den mi nister van kunsten en wetenschappen zoo veel mogely-k alle Nedofjandsch sprekende leeraren uit te wisselenden aldus mede te werken tot het herstel Iran het in België verbroken evenwicht tuaedien de Neder- landsche en Franache' b^havingen. Tjjdens den oorlog veiÈiiof mr. de Swarte in Nederland waar hij eerst één der redac teuren was van de Vlaamsche Stem en later in allerlei comité’s ten bate van de gevan genen, de voedselvoorziening der bevolking van het bezette gébied in België en het Roode Kruis werkzaam was. In de Vlaam- sche beweging speelde dieze knappe advo caat een voorname en gezaghebbende rol. Steeds was hij een beslist en vurig voor stander van de vernederlandschlng der Gentsche universiteit en de bevordering der Nederlandsche cultuur in het Vlaamsche land. By de jongste Vlaamsche wetenschap pelijke congressen te 1/euven hield hij nog een groote rede voor de cultureeel toenade ring en samenwerking van Noord en Zuid. ^Hij was ook redttictie-secretaris van het Vlaarfisch rechtskundig tijdschrift en één der oprichters van de Vlaamsche vereeni- ging vanrechtsgeleeiden. De gestorvene was slechts 53 jaar oud. DUITSCHLAND. De treinramp bij Siegelsdorf. De oorzaak nog altijd niet bekend. De directie van de rijksspoorwegen publi ceert een communiqué, waarin tegenover de vele veronderstellingen verklaard Wordt, dat, niettegenstaande het onderzoek reeds eenfige dagen heeft geduurd, een bepaalde Het wordt nu hoe langer hoe duidelijker, dut degenen, die het voorstekten, alsof de Duitsche kabinetscrisis in een minimum S vul) tyd door «ten sociaal-democratischen jabinetslormateur Hermann Muller zou kunnen worden opgelost, zich leelijk hebben ntisrekend en «lat het misschien nog heei wat voeten in de aarde zal hebben .voonlac uan een Duïtsche nrinistêrie op «len gtond- slag «Ier groote coalitie het aanzijn is ge geven. Hot zyn niet de democraten, die door eischer te stellen, den arbeid van Heiman MüUer bemoeilijken. De bezwaren komen van de ^ij<le van het centrum en van de Duitsche Voikspifc-tij. Wat eerstgenoemde politieke groep betreft, moeten wel tusschen he socialistische onderhandelaars en die der Katholieke party eenige vorderingen zyn gemaakt, die een oplossing der crisis in -le hand kunnen werken, maar er bestaat nog I steeds geen overeenstemming ten waanzien van de kwestie, hoe het schoolvraagstuk en het nliet minder delicate probleem van de financieel© regeling tusschen het rijk en de afzonderlijke landen in «ie op te stellen re- geeringsverklaring zal worden geformu leerd. Alleen met betrekking tot deze on derwerpen verwacht men reeds moeizame onderhandelingen. die uit den aard der zaak wel eemf lang kunnen duren en in beginsel op niets kunnen uitloopen. Maar de ergste hinderpalen legt de Duit sche Volksparty ditmaal in den weg; niet alleen schynt zij te verlangen, $it het rc- f»eeringspr<>lP’Kmma der te vormen coalitie- L rogeerjng in overeenstemming wonlt ge- bracht met de ©lachen, die de Duitsche Volksparty op economisch gebried stelt, inaar van groote? belang is, dat zij de deel neming aan een door de socialisten geleide regoering afhankelijk stellen van de inwilli ging van een geheel anderen eisch. De rijksdag- en- landdagfract'ies der D. V. 1’. hebben namelijk gisteren gemeenschappe lijk vergaderd en het resultaat van déze be spreking is o.a. geweest, dat men overeen kwam tegenover den soc.-dem. kabinetsfor mateur te doen uitkomen, dat de -D. V. P. wel in de nieuwe regeea-ir.g vertegenwoor digd wi’l zijn, maar alleen, indien ook in den voornaamsten Duitschen bondsstaat, Pruisen,' waar momenteel de coalitie van Weimar (-Centrum, democraten en sociaal democraten)’ aan het bewind is, de regee- ringsbasis wordt verbreed en wel in dier voege, dat ook D.V-P.-ers als ministers tot de Pruisi-sche regiering kunnen toetreden. M. a. w.: de Duitsche Volkspartij wenscht de groote coalitie zoowel voor Pruisen als voor het ryk en verlangt bovendien, dat deze eischen terstond gerealiseerd zullen worden. In beginsel schijnen de sociaal democraten er geen bezwaar tegen te heb- ben, <|at ook <le D.V.P. in de Pruisische re- geeriiy wordt opgenomen, doch zy willen Alles te hebben, wat men verlangt, noemt men geluk. Maar gelukkiger is het, niet meer te verlangen, dan men heeft. FRANKRIJK. De stabilisatie van dén Franc. Uit de Fransche bladen blijkt, «lat «te sta bilisatie van den franc bhans als een zoo goed als voldongen feit wordt beschouwd. Moret, eer. hoofdambtenaar van het mi nisterie van financiën, is sedert twee dagen met «le deskundigen van de Bank van Frankrijk en het ministerie van financiën bezig om de laatste hand aan de wetsont werpen on verordeningen te leggen, die het kabinet aan de financieel© commissie van de Kamer wil voorleggen, om dan by de Kamer in te dienen. De financieel© commis sie zal het desbetreffende wetsontwerp waarschijnlijk 20 Juni in behandeling ne men, zoodat het 22 Juni en uiterlijk 29 Juni aan «Ie Kamer kan worden voorgele-gd. Ter stond na «Ie aanneming van «leze wet zal de Kamer mt‘t vacantie gaan. Sommige bladen verwachten, «lat -de wet binnen 24 uur dooi de Kamer en dén Senaat afgedaan zal zyn. I’oincaré zal er op aandringen, dat het debat zoo kort mogelyk is. Omtrent den koers, waartegen de franc gestabiliseerd, zalwordén, zal Poincaré waarschijnlijk eerst op het laatste oogenblik mededeeiingen doen. Ongelukken tengevolge van den storm. Een en twintig. Fransche bombardements vliegtuigen izyn gisteren -bij Parijs door den storen overvalen. Steehts vier tnesteUen Bourget. Een machine stortte neder, de vlieger werd gedood. iDrie andere vliegtuigen werden vernield zonder persoonlijke ongelukken. De overige toestellen landden behouden op verschillen de vliegvelden. teraf en sloop eindelijk dóór niemand geaien, naar de kamer van Fanchetlc. waar hij zich wel behagelijk op eert «loei bij het haardvuur uitstrexte. „Wat ifc het komdl”, zed hij en school zijn zetel iets dieliter bij liet vuur. „Koud met znlk een dil ken pels a«n vroeg Fanchette, terwijl zij het zware en kostbare kleedingstuk met bewonderend oog aanzag. En bij zich zelf dacht zij „Ik geloof, dat hij er warmpjes in zit, ’die graaf, in atie beteekenis van het woord.” „Wat geeft een pels tegen inwendi ge koude, kind”, vroeg de la Chaux .Jlebt ge hier niets,. «Kal de maag ver- warmt ,,0f ik iet» heb? Ik heb een deli- cieusen Claratlwijn. Ge kunt ijrel den ken, dat madame mij geen ndnde,- soort w-ijn durft geven, den dien zij zelf drinkt.” Zij ging naar een hoek buff et en bracht daaru't een fleBdr met twee glazen te voorschijn, vulde de beide glazen en op het oogenblik. waarin Ij zich omwendtie, om do flesch in et buffet te bergen, wierp de graaf blik semsnel den inhoud van hef fk&chje, hem door dokter Wew gegeven, in e dor glazen, terwijl hij h«t andere naar zich toeBchioof. Fandiet e kwam weer bij de tafel en wette zich, stond er het minste vermoeden te hebben van hetgeen eir gebeurd wau, nevens den galanten graaf (Wordt vervolgd). gedaan Neem- hierbij in aanmerking I dat voor zoover haar bekend is, nooit eenige- vermoeden op haar is, gevallen bn dat zrj zich- dus zoo öeilig mogelijk waant. Allicht staat er in dezen of geinen brief een zin, die onbegrijpe lijk schijnt aan hem, die onbewust is van, de zaak, doch die eerste voile beteekenis erlangt voor beun, die op de hopgte dier toeslandon is. ,,En als nu eens”, vroeg West, geen enkel bewijs, geen enkele aanwijzing meer gevonden snocht worden-, k-wi. gij dan met hetgeen wij weten, die vrouw van moord' gaan aanklagen Wij hebben op het oogenbiik alben mijn geneeskundig attest, waajb j ik constateer, dat Percival OHremont ge storven is tengevolge van vergift, be staande uit die en die bestanddeelen en de verklaring van Fanchette aan jou on Ier vier oogen, dat zij haar meesteres heeft geholpen bij het uit den weg ruimen van het lij’*’. Als nu Hester Ransome alles hardnekkig ont- denkt, wat, dan „Dan blijft mij nog de macht, om haar zetle'.-i'jk te vernietigen u van die madit »ail ik gebruik maken, als mij niets anders overftfijft. leder zal het weten, dat de vrouw, die zich hier ondier «-en valscheni naam geves tigd heieft, oen va'lsriie speelster n «iftjiuengster is, al ontbreken dan ook de getuigen om het sdielmsrf.uk gerecii lelijk te bewijzen. Ook dit kan mij dienstig zijn om Herster Ransome te Oe Duitsche Kabinetscrisis. erschillende moeilijkheden. vooriooplg een anderen weg bewandelen: n.l. eerst eens Zien, of «le -bestaanskansen voor de groote «Joalitie in het ryk gunstig zijn er. op grond van eventueel© gunstige ervaringen te dezen.- za^e naderhand luiar ook tot Pruisen uitbreiden. Dit zou uitstei der inwilligtn-g beteekenen en het is “de vraag, of de D.V.P. zoo lang wil watohten. Ln elk geval wordt een vlotte oplossir«g der crisis thans door de houding der D.V.P. gehandicapt, zoodat Hermann Miiller in een moeiljjk parket verkeert. Vandaag zal hjj overleg plegen met den Pruisischen pre mier Braun en wanneer deze besprekingen zyn af-gjeloopen, zal de kabinetsformateur zich opnieuw met de kopstukken «ter D.V.P. in verbinding stellen. Overigens is laatst genoemde politieke groep wel op <*en zeer ongelegen tijdstlip met eischen voor den dag gekomen /laar de Pruiisiache landdag op reces gaat en pas in 't begin van Juli op nieuw vergadert, terwijl Braun vacantie neemt. Daar er voor dé arelere partijen «Ier te vormen groote coalitie derhalve geen ge legenheid meer is om de zaak te bespreken, is het uit den aaax! der -zaak niet doenlyk op staanden voet een beslissing te nemen mét betrekking tot de gelyktydige vorming der groote coalitie in het rjjk en in Pruisen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1