S 53 hl ii na NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN kïOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Iib Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 3 J iüi FEUILLETON. HET GEHEIME SPEELHOL bergambacht, berkenwoude, bodegraven, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEU Mr. D. FOCK. EK. D- ':t I’ Nieuwe Abonné’s n i i ie Jeugd. 1 1,16793 niws le blad.) Ide van vrucht- 3 tegelyk. was alten wat Da- 33 32 37, 39, 43, 39, 44 dam op 26, 28, 31, 32, stand, een huldiging sympathie heeft. cerkerk. komt men door (Nadruk verboden; Kleine zaken verwaarloozen is niet de weg om groote te volbrengen. _i heb ben zyn bemoeiingen r Bschien iets uitge- ie Volkspartij heeft de d r niet voorgoed in .i-x tJ. laten uitkomen ér bben, dat reeds nu Strese er ten jongen en ten slotte legde de vader een be kentenis af. Hij verklaarde, dat zyn zoon ondeugend was geweest en hij hem had af gerost De jongen was toen bewusteloos ge worden. Meenend, zijn zoon gedood te heb ben, had h(j den knaap in den ketel gewor pen. Deze verklaring wordt echter niet ge loofd. Het schijnt, dat de man den jongen kwijt wilde. No. 654. 12—28,48 30, 38—32, 424. Nb. 553. 38—33, 33 4, etters, waarvan en mijn laatste k een kleeÜing- tald soort man de geheel goede ïr de inzenders volgende week het 3<po- zich --- Hij deed dit met een min of meter verlicni erken Den slOpetz tters. Ie Redactie van 31. en liOUISIH L COURANT je. is. n. aangehouden ze- Alg. Politieblad ondergaan van Bij is naar het itterdam overgc- nge geweest van Lehman, zjj .heeft spreidt bij de groote muzikali- dezelfde hardnek ighöid vasthouden zij alleen voor Is. t hier: f w b k. d in den regel? eel menschen. ren graag, hoe- iene talen, zingt •ootste gemak de m oorspronkely- en met welk een liederen van ii en Dom-Para- e anderen in het eren van Gustav eindelijk werken ignon en Chaus- mhandeld over het Hermann Mr. Fock zal morgen zijn geboortedag voor zyn groote verdien ten jegens land en volk worden gehuldigd döor een Comité van Nederlanders van allerlj richting, rang en’ ie ook onze volle Morgen, 19 Juni, is Mr. D. Fock 70 jaar. Deze gedenkdag van den nog energieke/» 70-jarigen Nederlander, geeft ons aanlei ding in korte trekken te memoreeren de le vensloop van dezen staatsman, op wien de gansche natie trotsch mag zijn. Dirk Fock werd in 1858 te Wijk bij Duur stede geboren. Op 22-jarigen leeftijd promo- verde hij in de rechts- en staatswetenschap pen, waarna hij naar Indië vertrok en zich' te Batavia' als advocaat vestigde. Gedurende twintig jaar bijna heeft Mr. Fock de advo catuur in Indië uitgeoefend, waar hij zich een veelzijdige kennis van Indische aangele genheden verwierf. In 1898 keerde hij naar Nederland terug. Vanaf dien tijd dateert zijn optreden in het politieke leven. In Rotterdam werd hij lid van den Gemeenteraad, Rotterdam bracht hem in de Staten van Zuid-Holland, die hem vervolgens tot Gedeputeerde verkozen en Rotterdam bracht hem in 1901 ook in de Tweede Kamer. In 1905 werd hij door de Rotterdamsche tlnie-liberalen wederom tot lid van de Kamer verkozen. In merkwaardig snel tempo heeft Mr. Fock zjjn politieke loopbaan daarna ver volgd, die hem tot de voor een Nederlander hoogst bereikbare ambten heeft gevoerd. In 1905 n.l trad hij in het toen door Mr. Goe man Borgesius gevormde liberale kabinet- de Meester als Minister van Koloniën op, aan welk Ministerschap door den val van het kabinet, na de verwerping van de oor- logsbegrooting van Minister van Rappard op 24 Dec. 1907, ontijdig een eind werd ge maakt; het geheele kabinet trad naar aan- nclub „Gouda”, lokaal der club landdagfracties der andere partijen. De be stuursleden hiervan zijn echter ail met va- canitie gegaan, -doqh, omdat de zaaik, waai het om gaat, van zoo groot belang is, zui len zy telegrafisch naar Berly’n wonden teruggeroepen. Er wordt du» thans van twee kanten gewerkt aan die oplossing der kabinetscrisis, zoodat de hoop nog steeds niet behoeft te worden opgegeven, dat ook de D. V. P. weer vertegenwoordigd zal zijr- in de Duitsche regeerirng. In sommige Fran-. sche kringen hoopt men van harte, dat dit zal geschieden, omdat men anders vreest, dat de socialisten izich te buiten zullen gaan aan een financieele demagogie, waardoor de strikte uitvoering van het plart-Dawes in het gedrang zou kunnen raken. 5^ 1 het geheel niet i styfhoofdligheid --„j nog zeer die zich niet ingang van 1 JULI voor minstens 3 maanden op de GOUD- SCHE COURANT abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers GRATIS. O* K binatsoriais in Duitaohland. In de onderhandeling ii, webke gevoerd de Duitsche kabi- 1 veel schot, zoodat val de volgende ’t slot gegooid; zij hee geen bezwaar tegen té door de partijen, die daa roor in aanmerking komen, zal worden x»n r^eringsprogiramma.-^ Het .schijnt, dat ook Hermann Müller voorstander is van een oplossing in dezer, geest, waarvan het .gevolg is, dat by de onderhandelingen, die worden voortgezet, voorloopig geen dsicussies zullen worden gevoerd over de verbreedipg der regeerings- basis in Prui«pn. Maar men kan er van op aan, dat oök, wat de samenstelling van ’t regeeringsprogramma betreft, zeer uiteen- loopentle opvattingen a^in den dag zullen treden, waaruit de gevolgtrekking kan wor den gemaakt, dat Hermann Müller, de soc. dem. kabinetsformateur, nog voor heete vuren kan komen te staan. Slaagt hij er echter in op dit stuk van zaken de Duitsche Volkspartij meer of minder te bevredigen en ook tot overeenstemming te komen met Centrum en democraten, dan is tie politieke sfeer misschien intusschen zoo gunstig ge worden, <lat ook het vraagstuk der groote coalitie in Pruisen met meer vrucht kan worden behandeld. Deze kwestie blijft or.- dertusschen niet geheel en al rusten, want de Duitsche Volkspartij heeft, nu zy zag. dat noch het Centrum, noch de sociaal democraten er zich mee konden vereenigen, dat van de zytle tier rykspartyen pressie op de Pruisische regeering werd geoefend, order gegeven, dat leden harer landdagfrac- tie voeling zullen zoeken met leden van de »7. 19, 23 30, 38, leiding van deze verwerping op 11 Febr. 1908 af. Door het daarop aan de Regeering ge komen Ministerie-Heemskerk werd echter onmiddellyk op Mr. Fock beslag gelegd door hem te benoemen tot Gouverneur van Suri name. Na eenige jaren dit gouverneurschap te hebben bekleed, werd Mr. Fock in 1903 op nieuw naar de Tweede Kamer afgevaardigd, nu door het district Haarlem en toen Mr. Goeman Borgesius overleed, werd Fock tot voorzitter der Tweede Kamer gekozen. Op welk een eminente wyze Mr. Fock het pre sidium der Tweede Kamer heeft vervuld, is wel gebleken uit het feit, dat toen in 1918 de Kamer een rechtsche meerderheid kreeg, Mr. Fock, niettegenstaande hy tot de Unie- liberalen behoorde opnieuw tot Kamervoor zitter werd gekozen. Slechts korten tya heeft hy onder het Ministerie-Ruys de Beerenbrouck dit moei- lyk en verantwoprdelyk ambt Vervuld, daar hem in 1920 de hooge waardigheid van Gou- verneur-Generaal van Nederlandsch Oost- Indië werd opgedragen. Dat in de moeilyke omstandigheden waar in Néd-Lndië op dat oogenblik verkeerde als gevolg van den wereldoorlog, die zich daar evenzeer ernstig heeft doen gevoelen als hier te lande, aan Mr. Fock dit hoogst ge wichtig ambt werd' toeverbrouwd, getuigt van het groote vertrouwen dat in hem als bekwaam, beleidvol en met de toestanden en verhoudingen in Indië volkomen bekend be stuurder werd gesteld. Getorende S^jaar heeft de gouverneur Fock op den Buitenzorgsohen troon het Ne derlandsch gezag uitgeoefend. Voor de wyze waarop hy dit heeft gedaan, komt hem alle waardeering toe. Felle critiek op zijn beleid is hem niet gespaard, wyl de ijzeren nood zakelijkheid hem dwong tot ingrijpen, tot het treffen van maatregelen tot herstel van een gezonden financieelen basis, zonder ver zwaring der lasten van de inlandsche bevol king. Maar voor zyn krachtig beleid is hem ook van vele zijden warme hulde gebracht. De moeilijke jaren in het tropisch kli maat hebben het noodig gemaakt dat de oud-gouvemeur by zyn terugkeer in patria herstel van zyn gezondheid in het zonnige zuiden heeft moeten zoeken. Na een kort verbluf daar is de oude veerkracht terug gekeerd en heeft Mr. Fock de leiding aan vaard van de Liberale Staatsparty, de Vrij heidsbond. Thans, op zyn ,70e jaar is hy wederom de krachtige energieke persoonlijkheid, die zich met groote liefde en warme belangstelling geeft aan wat hy zich tot levenstaak heeft gesteld: op de bres te staan voor de belan gen van Nederland en Indië, als goed vader lander land en volk te dienen. Mevrouw Haag en viool, *dj in een critiek den, de „Middi” i een zeer mooie net buitengewone els van vorige I hoop van vroegeren trots aan zja voe len te schreien. „Godi, o mijn GoJ' zij vermochl te stamelen. „Vida”,. V oor een oogenblik was Devereux door dit tooneel te- hevig gvschokt om lo kunnejn denken ol spreien. Ilij zag Op de gebroken gestalte als in droom. Wal had Vidla te maken die Hester Ransome? Wat had vreeselijk aangegrepen En „Je moeder? Is zij, is de moorde nares van Perctlvail Glairemlont jo-u moe der „Een mook'denared...” Wild sprong Vila otp en staarde haar echtgenoot met bestorven lippen en verglaiasde oogen aan en riep nog eens „iZij eeai- moordenares. Neen, re, uat is ónmogelijk.’’ ,,Todb> is het de waarheid. GoJ' zij dank, dait die vrouw je ten nrinsty van dat gruwelstuk onkund g heeft gela ten. Dat was dus jou geheim en Hes ster s wraak. Ik moest mijn naam ge ven aan haar kind.” „Stil, neen, neen, dat is niet waar”, gild» Vida en wierp zich andermaal aan ®ijn voeten. „Zij bracht mij in je» kbingesi, om j^ tot mij te lokken, len wanneer ik je geheel in mijn miicht waande, wanneer je mij je bart ge heel en al had overgegeven, moest ik je van mij stooten en smadelijk afwij zen Zij vertelde mij een verzonnen gesdhiedesuis. Zij zeiidle, dat gij baar jarenlang als een wild' dier had ach tervolgd, om een daad, die zij nooit begin, dat zij geheel onschuldig was aan dten ondergang en den zelfmoord n Percival Claremont en ik gelooide alles, wat zij mij zeiue. ik ondeknam, hetgeen zij nt j bad oipgeuragen, maar Iret was een krankzinnig vernieten, van mijn zijde, olif zoo met mijn eigen har; te durven spelen. Ik moest je lief- ADVERTENTIHPRUS: Uit Gouda en omatrekeo (betraorende tot den beaorfkrinr) 1—6 regele L80, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den beiorgkring: 1—5 regel* L55, elke regel meer 04M). Advertentiën in het Zaterdagaummer 20 byslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtya. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regela 2.06. elke regel meer M2. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bü contract tot zeer gereduceerden prüs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaateruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te z{jn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 11.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uui-. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. worden ter oplossing vl netscrisis, zit niet bijsti pa# in het gunstigste week aan een nieuwe Duitsche regeering het aanzijn kan worde» gegeven. De Duitsche VolkspaJ Jj blijft nog steeds met 1 aan haar standpunt, dB medewerking jk te vinde u, wanneer de groo te coalitie in Pruisen ■tfce'Ük met die van het rijk een feit iwordtj Stresemann, die, in ingenomen is met r zijner fractie, heeft, ófjhoon hij xiuak is, niettemin getrj ht een bemiickltoten- de rol te spelen. Maar-, pe groot mann’s gezag ook mo® zyn, hij mocht nochtans niet in slagqp zyn partygenoot< te bewegen om op hun esluit terug te ko- mem. Hij heeft dus e i vry vruchtelooze rei# naar den rijksdd^ emaakt. Toch werkt. Immers: de frictie <ler Duitech< POLEN. Zeven spoorwegarbeiders gedood. Op den spoorweg tusschen Bendzin en Dombrowa heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. Een goederentrein reed met groote snelheid op een groep spoorwegarbeiders, die voor uit tegenovergestelde richting kamenden trein uitweken. Zes arbeider» werden op slag gedood; een zevende werd zoo ernstig gewond, dat hy op weg naar het ziekenhuis overleed. DU1TSCHLAND. Ernstig ongeval te Leipzig. Zondagavond laat ha^i te Leipzig een ern stig verkeersongeluk plaats. De chauffeur van een zwaren.auto reed in de Eisenbahn- strasse een waarschuwingsbord omver, dat daar was geplaatst omdat de straat was op- gebroken. In plaats van te remmen, gooide hij met een ruk zyn stuur om, en wel zot» scherp, dat de auto het trottoir opreed, waar hy de ruit van een horlbgemakers- winkel vernielde. Hierdoor verloor de chauffeur geheel het hoofd en liet hy zyn auto over het trottoir doorrazen. Ongelukkigerwijze kwam juist een dichte menschenmenigte uit een nabijgelegen bios coop. Negen voorbijgangers werden' door den auto ovemreden. Twee vrouwen, beiden gehuwd, bleken op slag gedood te zyn. 'Twee andere personen waren er met betrekkelyk lichte kwetsuren afgekomen, doch vyf gewonden waren er zoo ernstig aan toe, dat zy in een zieken huis moesten worden opgenomen. Een hun ner overleed in den loop van den nacht. Voorts verkeert nog een man in levens gevaar, terwijl ook de toestand van den echtgenoot van een der gedoode vrouwen en van nog een dier gewonden zeer bedenkelyk ifi. Het onderzoek naar die schuldkwestie wordt bemoeilijkt, doordat de chauffeur ontkent, dat by het waarschuwingsbord een lantaarn was geplaatst, hetgeen volgens voorbijgangers en een politierapport wei het geval was. FRANKRIJK. Drama op een Fransche badplaat». Aan het strand te Boulogne-sur-Mer heeft zich Zondag een aangrijpend drama afgespeeld. Een jonge mecanicien wilde zyn hond, die zich te ver in zee had gewaagd, te hulp komen. Daan- h(j echter niet tegen de golven en de trekking op kon, kwam hy zelf in levensgevaar te verkeeren. Een jeugdige Eogelsche, die het gevaar zag, sprong in zee om den drenkeling t9 redden, doch ook zy was tegen de golven niet bestand. Een Hebben tegen wil en danK, en haat ent wraak stierven weg in mijn ziel. O, je weet, hoe zoor ik gestreden heb Je 'weet, dat ik gevlticht ben, omdat ik mij Zeilf te zwak wist, qm je beden te wederstaan, maar je volgde mij je wilde niet naar mi) hooren, je liet 0njj niet handejen, zooals ik dat aReeu in jou belang wilde doen en ik werd tenslotte betooverd.- Ik nam luet be sluit, o m het ontzettende gehem “iep in mijn hart te bewaren Wd drukte mij dat geheim als een ondraagbare last, maar ik beminde je te zeer, om liet te openbaren en je liefde te ver- lietaen. Nu is de zware last van mijn geweten gewenteld, maar sta ik wee** alleen op de wereld, »vant ik weet, dd; je niet anders kunt doen dan mij verstoetenDare, o Dare, heb mede lijden met mij. Niet om genade smeek ik je, want daarvoor ben ik te schul dig, h»aar laat je oordeel over mijj niet Ie hard weacn. O, bedenk' toch in wel ke zware verzoeking je mij gebracht hebt en beproef om, zoo niet in lie,- de, dan toch met zachtheid je mijner te herinneren bedenk ook, hoe mijn opvoeding is geweest, hoe weinig mij geleerd werd van alles, wat goed, e'* •’i en rechtvaardig is. Met jou lief de begon eerst mijn leren, wj was mij een openbaring, een paradijs. Date, mijn jnan, oh laat ik je nog eenmaal zoo mogen noemen (Wordt vervolgd) Alles werd weder opgeborgen en op zijn plaats gezet, zoodat geen spoor van de gehouden huiszoeking over bleef en dadelijk daarop verliet d graaf de la Ohaux hêl huis in de Du- ke-Street om nooit weder onder die zelfde vermomming te betreden. Na verloop van e.n uur werd speelhuis van Mrs. Russell door de litae bewaakt en kon Devereux üindelijk huiswaarts i begeven (Ltwwl rlü nX .Mökw «r hart, want nu reeds zoif hij Vida kun nen zeggen, wat hem zoo dikwijls van haar zijdle had gerukt. Iet ontbijt liep ten huize van'. Dare bevereux nagenoeg stilzwijgend aï. Een somber voorgevoel drukte Vida, toeer (dan. zij zou kunnen zeggen,; toen haar echtvriend opstond en haat vrién delijk vetzocht, hem naar de biólio- tbeek te volgen, gevoelde zij rich ais versteend. Zij begreep, dat haar iets gewich- tigs zou worden medegedeeld en zij voelde, dat h*t „iets.” met haar eigen eei' met aar zoo vreeselijk aangegrepen En eer iiiij nog zijn gedaditen verzamelen kon blikte Vida. omhoog, hief zi»h wanke le” op, slrexte de gevouwen handen biddenJi naar hem ud, liet gelaat, ver tw rongen door de smart. „Dare”, riep zij met heesjch gelui*4 „hare, wat heb je geilean Zeg mij om Gods wil, wat heb je toch ge daan?” „Zeg maj lieven”, sprak Devereux ernstig, „wal die vrouw voor je kan zijn, dat alleen het noemen van haar naam zulk een verschrikkelijke uit werking op je heeft?' ,Ja, nu moet je ’t weten, Dare. Dood mij als je wilt. Ik had je zoc lief en neen, wepld je hoofd rfiet .van miij af. Ik kan niet neen, ik kan niet.. Heft schoone hoofd boog zich, tot het bijna den grand raakte en onder een hevig snikken kwamen afgebroken de woorden van haar lippen „Hester Ransome is mijn moeder. BUITENLANDSCH NIEUWS. ZWEDEN. 'h Koning» zeventigste verjaardag. Zweden schenkt Z. M. een fond» voor kanker-owderzoek. De zeventigste verjaardag van koning Gustaaf V is zaterdag in heet Zweden een voudig doch plechtig gevierd. Voor de herdenking is een bedrag van meer dan 4% millnoen kronen gedurnede. de laatste vier maanden by openbare inschrij ving bijeengebracht. Deze som is aan den koning overhandigd en zal naar zyn wensch worden bestemd voor wetenschappelijk kanker-onderzoek. Alle bladen zonder onderscheid van poli tieke kleur, zoowel in Zweden als in de an dere Skandinaafsche staten, brengen hulde aan den koning voor zyn verstandige, rede- .ijke en nobele politieke gedragslijn en zyn hoogstaand oprecht karakter. De pers legt er den nadruk op. dat bij steeds heeft ge handeld naar zyn devies: „Met myn volk voor myn land”. Een afschuwelijk misdrijf te Stockholm. Zekere Sjoeström, een monteur te Stock holm, heeft na lang dralen bekend, zijn tienjartgen zoon Karl in den stoomketel van een melkfabriek te Stockholm om het leven te hebben gebracjit. De jongen weid sedert Finfcsteren ver mast. Op grond van een anonjemeiï brief werd de vader, die voor de tweede maal ge huwd was, in hechtenis genomen. Hy moest echter later weer op vrye voeten worden gesteld, daar men geen bewijs tegen hem kon vinden. Sjoeström diende zelfs een aan klacht in tegen een blad te Stockholm, dat de zaak uitvoerig had behandeld. Bij het voortgezette onderzoek vond men echter in (ie melkery een schoen van den geheim in verbinding moest staan. Devereux sloot de dleur en «eerde aidh tot ida. Lieidevol slax bij naar de beid, handen- toe em rij legde haar handjes in de zijnen, maar het ontging hgin niet, diat zij daarbij, merkbaar van kleur veranderde. „Vidiabegon, hij bedaard, „je hebt wellicht reeds geraden, waarom ik je verzocht iiielr te komen 't Is om je té sprefcen over mijn gedrag ge- durendtei de laatje weken Nooit h^n Sk je gezegd1, wat mij zoo dikwijls van je zijde riep, om je niet te bemoei lij hen, daar ik wist, dat je ook je eigen leed |e dragen had. Je hebt mij ten volle vertrouwd en daaraan dleed je wel, doch het werk, waaraan ik al daen tijd, z/mder je medeweten, gear beid heb. moet ja thamw weten. Wan neer ik zweeg, zou hei je door dui zend andere menseben verteld worden en daarom is het 'billijk, dat je uit mijn mond de zaaik h®t eerst ver neemt.” Bleeker en bleeker werden Vida s wangen en nagenoeg werktuigelijk zq „Spreek, Dare. „Heb je wel eens vroeg nevereux „den naam' van Heater Ransome hoo I ren noemen Mei een hevigen ruk trok Vida haar handen terug, viel op haar knieën, be dekte zich het gelaat en lag, gebro ken naar lichaam en aiel, als 'n puin- eerst ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1