hrnuluins billikken ei Modtlpersei Stoomen en Modelpersen Beurs van Amsterdam Uit den Goudachen Raad. LAATSTE BËRIGtimi. t Engelscbman, die zich daarop te water be gaf, slaagde er slechts met de grootste moeite in het strand weer te bereiken. De mecanicien en het Engelse he meisje kwa men jammerlijk om het leven- him lijken zijn gisteravond aangespoeld. ENGELAND. Ernstig ongeluk in een Lunapark. Drie dooden en 5 gewonden. Drie personen zijn Zaterdagmiddag te Margate om het leven gekomen bij een on geluk met een z.g. vliegtuig-draaimolen in een Lunapark aldaar. Voorts* zijn vjjtf per sonen gewond, van wie twee vrouwen in levensgevaar verkeer en. De oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld. VER. STATEN, Miss Earhart opgestegen met de „Friendship". Miss Earhart, de Amerikaansche pilote, is gisteren met den Amerikaansohen vlieger, Stuk, opgestegen te Trepaan* in New Foundland voor een vliegtocht over don Oceaan. Het vliegtuig, een drie motorig Fokke vliegtuig, zette koers naar de Azoren. Het vliegtuig heeft slechts ongeveer 3400 1 benzine aan boord, als mondvoorraad zjjr. medegenomen 7 Liter soep, een liter melk en koffie. Een later bericht meldt: Blijkens een radiogram van het s.s. Roo sevelt is het vliegtuig „Vriemdship" op 700 mijl afstand van New Foundland gesigna leerd. De motor werkte uitstekend. Miss Boll zal eveneens vertrekken. M'iss Boll heeft haar bewondering voor de. bemanning van de „Friendship" uitge sproken. Zij hoopt morgenochtend tegen het aanbreken van den dag te vertrekken. Hevige tornado in Oklahoma. Een stad nagenoeg geheel verwoest. Het Zuidelijke gedeelte van Oklahoma werd gisteren door een hevige tornado ge teisterd, vooral de steden Blair Mountain Park eh Snyder. Nog voor de verbindingen alle werden verbroken, konden de bewoners vain Blair om hulp vragen; het schijnt dat de stad nagenoeg geheel is verwoest. 200 vrijwilligere zjjn giezonden voor de voorloo- pige hulpverleening. Omtrent het aantal slachtoffers is weinig bekend; vooiioopig wordt melding gemaakt van dj-ie dooden en 15 gewonden. In Snyder werdén 50 huizen verwoest. De tornado trof een gebied valt zes mjjlen breedte in Z. W. Oklahoma. BINNENLAND. De „Edelweis".. RotterdamLucern in twaalf uren. Met ingang van 30 Juni zul een nieuwe i'uiiniamn-Hrein rijden Va>u Am sterdam naar Lucern. en deze trein 'M ever dit traject 2/ uur korter rij den dan tot nu toe gebruikelijK was. Leae Pullman-tredm die den naaiu draagt „Edelweiss is Vrijdag begon nen te loopen, en bij zul dat doeu tot 15 September, als nieuwe Pullman- trejji die voor den ouden zomertrem in de plaats is gekomen. Een broertje van den Pullman-trein naar darijs, a© Etoile du Nord' die het lieelejaar loopt, en evenals deze in exploitatie bij de Compagnie Internationaiq les W ugons-Lits voorts een vriendschap pelijke concurrent van de Duitsche Rheingodd-Express, die over de Rijn route naar Zwitserland gaa). (Van Ba zei tot Lurern rijden ze gecombineerd tot een trein). Roomkleurig van boveai, blauw ge schilderdl onder den rand) van de ven sters, ziet de „Eddl'weiss van buiten al er aantrekkelijk uit, bij al zijn ge wichtigheid van grooten internationa len trein- Maar de verrass ngen zitten' van binnen. Eerste klas eerst een k'lein salonnetje voor vier personen, vier behagelijke leunstoelen om de tafel geschaard. Dan komt de groote salon, eigenlijk eein complex van twee „vertrekken''' die door een, glazen deur zijn gescheiden een ruime en gezel lige doorkijk 1 e stoelen staan los, het gezelschap beschikt er over naair welgevallen: go zit eenvoudig in een» rollend hotel. De maaltijden worden in deze comparti menten ook geserveerd. En de tweede klas is maar weinig anders. Alleen zijn er geen kleine sailons bij deze compartimenten en rijn de fauteuils (wont dat zijn het tochi, die hailve ban ken me zij- en rugleuningen) er vast; wel zijn ze opklapbaar. Overigens is er i«n inrichting, bethumeriug, verlich ting en a, de vdrdere aarigename din gen tusschen eetste' en tweede klasse geen verschil. Men verlaat AmMterdiaim om 6.50, den Haaig oin 7.43, Rotterdam om 8 09, Roosendaail omr 9.16 ejn, men is in Ant werpen obi» 9 46, in Brussel (Noordj Om 10.20 en 's avonds om 8.23 in Lu- zem. Wie dus 's ochtends vroeg in den treii] plaats neemt, kan 's avonds nog genieten van hie* itótzietw op den Rigi. En men heeft dfesgewensdit nog aan sluiting op Bern en Genève De „Edelweiss" naar NedierJand, ver trekt 's morgens om, 9.32 u. uit Bazel (uw t ingang van 1 Ju.i om 7 50 uur üt Luzern) en kouv 's avonds om ze ven minuten over tienen te Amster dam. Een prettige tijdpasseering, e©ni- t»e uren in zijn salons door te bren gen. Frankrijk op de Nenijto. Minister Bokanowski opende de Fransche afdeeling. Do Fransche afdeeling op de Nijver heid ton toonstelling in Rotterdam heeft fiartr deuren Zaterdagmorgen voor het publitff oeopemd. nadat de heer Bako- tiows'1. de Fraoscb© minister van Han del ©u Nijverheddi, het opeuingtecer© monieel badi verr.oht, Te ei! uur arri veerde de minister uit Amsterdam '1 ©vetos waren meegekomen de senator Serre en die Kamerleden Durand en Barety, benevens de lieer Moutlfer, vice-prteddent van de ereenigiug van KraiiLsohe ingenieurs, etn die heer Ni- cault. consul van Frankrijk te Rotter dam. Tezelfdertijd arriveerden .Minis ter Slotenraketr de Bruine en mr. A de Jong waarnememd-burgemeester van Rotterdam liet Rot.erdamsdie potlitietnuzitok- corps, dal op het terrein stond) opgc steid, begroette de gasten met het ,Wil'©Imus'' en de „Maiseillaisse". Op het voorplein vain hal B, die de Frainsdbe afdeeling huisvest, hadden zich die leden van den raad van he ldeer der tentoonstelling, tal van be kende persoonlijkheden uit handeis- on schoepvaartkringen., leden van den Genteen teraadi en anderen opgesteld. Dt heer Paul Kempf. voorzitter van het Fransche tetntoanstöllina^comité, sprak een kort woord» ter ve.welko uiing van minister Bokanowski, wion (bij dianik zegde voor zijn aanwezigheid! Na deze toespraak knipte de Minister liet lint door, dat dien toegang lot de afdeel ing afsloot. Na een wandeling langs de stands begaf het gezelschap zich naar liet restailramt, dat uitsluitend voor geftoo- digden gereserveerd was. Daar zijn aan de lunch door do beererv Paul Kempf, Hanegraaff. voorzitter van don raad van behoer, mr. A. d© Jong 1 ooo-burgei1i ©ester van Rotterdam, Mi nister Bokanoiiiski tafelredevoor ngen i (gesproken. Nadht de Fransche minister geruimen tijd op de Nenijto ad vertoefd, heeft hij zich, per auto naar bidt vliegterrein Waalhaven begeven, vairtvraar hij om 7 uur 12 met de „Goliath" van de Fannian naair Frankrijk is tejrugge keerd. heer Bokanowski werd uitge lei o gedaan o.m. door den heer Gla hamdelsattaché. en don heer Txiu bryder. directeur van dé Falnmtan-maa' schappij. Uniforme regeling van de winkelsluiting. Een wetsontwerp ingediend. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot regeling der win luisl uiting. In die 'Memorie van Toelichting wordt er o.oi. op gewezen, dat do minister thans het oogenblik gekomen acht deae materie van overheidswege te regelen, gerien de veie bezwaren, ver bonden aan de tegenwoordige regeling waarbij een en andpr aan he. inzicht van het gemeentebestuur is overgela ten, zoodat eenheid! ten eelnenmale ontbreekt. II»et ontwerp stemt in hoofd punten overeen met h»et concept-ont werp van de Staatscommissie 1904. Een van de bezwaren van belangheb benden tegen de huidige regeering is dof invoering van een werktijdenre geling ten behoeve van het winkel personeel, zonder dat doze mot eon welt Olijke regeling der winkelsluiting gepaard zou gaan, bepaaldelijk in A© gemeenten, waar geen sluitingsuur is voorgeschreven, of waar de gemeente lijk© wetgever zich ie dien opzichte bijzondier vrijgevig toonde ongelijk heid in concurrentievoorwaarden „oc te weeg brengen tussdioo winkeliers die niet, en andere die wel zonder hulp van winkelpersoneel het bedrijf kunnen uitoefenen. Zondagssluiting regel. Van het zoo juist genoemde ontwerp verschilt dit wetsvoorstel, dat dit la'a». Ut© ook de) Zondagssiu-ttin^ regelt. Trouwens, waar het thans in ontwerp gereed zijnde werktijdenbesluit voor winkels naar 's ministers bedoeling den arbeid op Zondag als regei zal verbieden, ligi het reedt» daarom voor die hand, dat ook aan de winkeliers in lipt algemeen de verplichting van sluiting gedurende den Zondlag woedt opgelegd. Vijftig-jarijr bestaan van de glasfabriek Leerdam. Huldiging van de directie. De glasfabriek Leerdam heeft Za terdag haar vijftigjarig bestaan ge kierd I >at was een feest voor geheel Leerdam. De straten, die naar dfe fa briek Ie«d©n waren bijna htuis aan huis revlagd. Het Iwofid'nfoment van de feestviering was een bijeenkomst Van d li recti e en cotmiawsarissen der fabriek met het personeel irt een groo- tqn!. die voor deze. gelegenheid1 op I bij het diner, terwijl het dienstmeisje bovendien waB verplicht, deae katten 's avonds een nachtzoen te* geven. Als getuigen werdlen drte vroegere I dienstmeisjes gehoord, die allen ver klaard-en, dat de kal ten van mevrouw steeds met onderscheiding behandeld werden. Een dame merkte op, dat mevrouw meende, dat in de diereu wel eens de ai-el van een overledene zou kunnen touizan. Vandaar alle plicJitpieglngen. Nadat tot in de klein ste finesse» de fa its et gestes dezer 1 attenhistiorie was behapCPld, werd bes-loten na de /omervacantie de ge tuigen, die mevrod-w ao»u dagvaarden, I te lioören. Een avontuurlijke ballonvaart. Zaterdagmorgen! zouden enkele trechtenaren ©en pjeiziervaart maken -met een lucfolfbation, die daartoe op het terrein achter de gasfabriek werd gevuld. Bij de voorbereiding' verleen den, zooals gebruikelijk, eenige- mili tairen assistentie Plotseling s.ceg de ballon door e-dh rukwindi uit het net sbeeg omhoog. Tot hun grooten schrik zagen de omstanders, dat de adjudant De Vries, uit Soestdrberu in de touwen verward wls geraakt en mee de lucht werd in gevoerd. Tij een tocht 'boven d»e stad op circa honderd meter daalde die ballon lang zamerhand, zoodat de onvrijwillige ballonvaarder hel er op een gegeven oogenblik op durfdie wagen, zich op e'en van de daken der woning© aan de Willem Barendsstraat te laten val len Hij kwam in telefoondroden te recht, waardoor zijn va-I werd gebro ken. slechts weinig letsel opliep. De ballon dreef verder, schrompelde meer en meer in en wierd, ten slotte teruggevonden op het landjgoed van den heer Van Dijk, aap de Oosten- broeksehelaan. Een l<»-jarige jongen verdronken. Op dien Rijn nabij Arnhem maakten gistermiddag Iwee jongens een tochtje iniet, een roeibootje. Het tweetal had de onvoorzichtigheid m'et het bootje te gaan schommelen, een van de jongens geraakte bij dit spelletje te water en vendrowk. Het was de 16-jarige van Ingen uit Klarendal. Een gtonrnketel gesprongen. Vier arbeiders over boord geslingerd. Zaterdagavond lag aan de Kousha \&h te Rotterdam de sleepboot „Mid deilbuig' van dp^ firma Sknit Jr., waar op zidli verschillende werklieden be vonden die gebracht zouden worden naar een boot in de Waalhaven Op eens sprong door ta nu toe on bakende oorzaak de persstoompijp die op het peilglas staat van den ketel Een geweldige massa sloonn ontsnap te toen uit het gat döit door dit onge Val ontstond! en, door do kradht die de stootn ontwikkelde, geraakte vier man over boord». Alle%ier komide-n spoedi" op den wa'l wardien- gebracht, maar twee van hen hadden» ernstige brand wonden bekomend Druk bezoek op de Nenijto. Gisteriiii/Wag heeft de 200.000ste be talende betooeker d© controle van He Nenijto in -Rotterdam gepasseerd. Een huis ingestort. Zaterdagmiddag is in Amsterdam een huis in! de Valkenburgerstraat, ''at ■men betaig wtis te stoopen, ingestort. I le slooners ko»nidlein zich nog juist bij- tijds redden. WISSELKOERSEN. GO U-DA, 18 Juni 1928. Drankwet. Burgemeester en Wethouders der ge meente Gouda brengen t»r openbare ken nis dat op 21 Mei 1928 bjj hen is ingekor,: een verzoekschrift van de. afd. Gouda vdn den Ned. R.-K. Volksbond te Gouda om ver lof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank voor gebruiik ter plaatse van verkoop in de benedenlokaliteite-n van het perceel Westhaven no. 35 alhier; dat binnen twee weken na de dagteekenj-ng dezer bekendma king een ieder tegen het venlaenen van dit verlof schriftelijk bezwaren kan inbreng?». Benoeming. Bjj Kon. Besl-uit is onze oud-stadgenoot, de eerste luitenant G. A. van Driem, over geplaatst van het Reg. Infanterie naar htt Keg. Veldartillerie. Een 5e prijs behaald. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de afd. Utrecht van het Roode Krms werden gisteren wedstrijden gehouden waarbij de afd. Gouda Van het Ned. Roode Kruis een 5e prjjs behaalde met 46 punten. Het hoogste aantal was 54 punten. Soc. „Ons Genoegen". Alg. Ledenvergadering. Het bestuur van de Soc. „Ons Genoegen" heeft de leden ongeroepen tot een ledenver gadering op Maandag 25 Juni, des avonds te 8 uur. Aan de orde konlt o.a.: Rekening en verantwoording van den Pen ningmeester over het Societeitsjaar 1927/28. enoeming van 2 bestuursleden wegéns periodieke aftreding van de -heeren A. J. IJsselstjjn Aizn. en Mr. H. P. C. de Witt Wijnen; de aftredenden zijn herkiesbaar. Het*kaasbesluit. Een verzoek van de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melk hygiëne, om het Kaasbesluit in te 15 Juni. 18 Juni. Officieel. Londen 12.10 12.10'/,. Berlijn 59.23% 59.26% Parjjs 9.74% 9.74% Brussel 34.63% 34.63% Zwitserland 47.77 47.80 Weenen 34.90 34.90 Kopenhagen 66.60 66.50 Stockholm 66.52% 66.55 Oslo 66.40 2.47"// 66.42% New-York 2.47"/» Niet-officieel Praag 7.35 7.35 Madrid 41.12% 40.95 Milaan 13.04 13.05 het voetbailte-rpöiii nabij de fabriek opgeslagen en van binnen zoowel als k 'buiten van eind tof ein»d| m©t vlag gen versierd was. AH» bebv.ij» van erkentelijkheid! je gens den heer Ooohius heeft de ge meenteraad' van Leerdam1 besloten een bedlrag van f 1500 ter beschikking va de diireet-ie te stellen teneinde de ver- vitll'ing van een door deze lang ge koesterde wensoh de stichting van een fllas-niameuni mogelijk te maken. GEMENGDE BERICHTEN. De dame met de katten. VooF het kantongerecht te Utrecht is behandeld de quaeötie van het dienstmeisje dat haar betrekking piot- stelling had verlaten wegens bet moe ten verrichten van allerlei bezigheden die niet geacht kunnen word-en van een gedienstige te mogen worden ge Vergd. Het betrof hier de dame met aohl poesen, die aan tafel eten, met allerlei égards behandeld! moesten worden, die gekookte, eitjes kregen bij het déjeuner en soélp en dessert J Beursoverzicht. De handel op de beurs was van geringe afmetingen. Zwak in de markt lagen de op den voorgrond tredende ïaidustriepapjieTen. De kunstzijde-aan deel en led-en een vrij groot verlies, en eveneens was dit het geval met cie Philipsaandeelen. De buitentalndscne soorten zooals ZweedSphe lucifers, seperators en linoleums waren prijs houdend. Op die suiker afdeeling waren H.V. A.'s aan groote schomtmelingen onder hevig. Aanvankelijk had een scherpe inzinking plaats, doch deze werd ge volgd ddctr een overeenkomstig -herstel Scheepvaa-rtwaarden waren aan den luien kant. Rubberfondsen bewogen zich bij kal- •ii-em omzet op een verlaagd niveau. Tabakken warén daarentegen prijs houdend. Van de petroleum-waardlen gaven Ko ninklijken een kleine affaire te aan schouwen, waaiibij zij zich gemakke lijk op peil konden houden. Mijnwaarden trokkert geringe atten- ti A mierikaonsdie fondben lagen groo fendeels buiten de belangstelling. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Matige tot zwakke, later weer toenemende Z. tot Z.W. wind. zwaar bewolkt tot betrokken m©t tijdfeliite opklarfflg. Waafrachijn- lijk aanvankelijk nog en later weer eenjge regen. Zachter. De Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne heeft in een adres aan den mi nister van arbeid, njjveiheid en ham-del ver zocht zijn invloed aan te wenden, opdat het Kaasbesluit worde ingetrokken^ Adressarvte schrijft in haar «adres, dat het noodzakelijk is dat t.o.v. besluiten ter uit voering van de Warenwet zeer goed wordt overwogen, of er een junste venlioudimg staat tuisschen het nuttig effect tlat daa, vaiu te verwachten is en dé bezwaren, welke enmaal uit ieder speciaal besluit voort vloeien. Deze bezwaren richten zich in eerste plaats tegen het doel van die Waren wet zelve, aangezien toch ieder uitvoering, besluit bepaalde aanduidingen en/ofmerken, voorschrijft, welk© op gebruiksartikelen of eetwaren moeten worden aangebracht en het is nu eenmaal een feit dat de aandacht, welke het publiek aan dergelijke aanddjdir. gen of merkteekens schenkt, kleiner wordt naar gelang hun aantal en defferentiatie grooter is of wórdt. Dit bezwaar noopt tot het betrachten van beperking, omdat an- het bereiken van hét doel in de hoog noodige gevallen leidt onder het toepassen van het middel in niet, of minder belang rijke gevallen. Bovendien is iedere belasting <ler uitvoerende organen met de controle op de nakoming van nieuwe besluiten onge- wenscht, indien daarvan niet een groot nut tig effect te verwachten is. Het opleggen van bijzondere lasten en verplichtingen aan groote bevolkingsgroepen is niet te verded' gen, indien de noodzakelijkheid daarvan niet bestaat of het effect ervan problematiek is. Naar het oordeel van 'adressante nu vol doet het Kaasbesluit niet aan den hier aan gegeven eisch. Dit besluit zal h.i., zooal eenig, dan toch zeer gering praktisch effect opleveren. De strekking van het besluit is dat op iedere kaas, dae in den kleinhandel komt. het vetgehalte in de droge'stof eenige malen in procenten moet worden vermeld. Zulks geschiedt echter praktisch reeds sedert eenige jaren op bijna alle kais welke in Nederland geproduceerd wordt, door dt aanbrenging onder rijkstoezieht, van rijks- kaasmerken. In de praktjj-k is evenwel dui- deljj-k gebleken, dat deze kaaamerken tlie hun groot nut als hulpmiddel in den groot handel en speciaal t. a. v. den export be wezen hebben bjj het publiek niet Je minste belangsteiling vinden. De nïeiken welke het Kaasbesluit voorschrijft, ziullei} ongetwjjfeid dit Jot deelen, waarniedte de mogelijkheid tot het bereiken van eenig re sultaat van beteekenis met dit besluit reeds Onder deze omstandigheden zjjn de lasten, welke direct aan, den kleinhandel en indirect aan den groothandel ut kaas dbor het Kaas- beeluit worden opgelegd, niet gemotiveerd. Bovendien is de grondslag van het Kaas besluit: nd. het vetgehalte in tie droge stof, niet een, juiste want «eer eenzijdige basis voor het d»oen kennen aan het publiek van voedingswaarde der verschillende kaas soorten. Verwijzing in dit verband naar de kaascontrole gaat niet op, omdat deze een geheel ander d-oel heeft dan het Kaasbesluit. Een bezoek aan de Stichting Bisdom van- Vliet te Haastrecht. In aansluiting met die Vogelcursus ike dezen winter gehouden 4-werd voor de afd. Gouda van de Rott. Volksuniveraiteit door iDr. J, H. van Buirkom, is er IJ. Zaterdag een excursie gehouden naar den tuin van de Stichting Biad-om van Vliet te Haastrecht, onder leiding van de. Ornithologische Club „Harundo". Met groote belangstelling volg den de cursisten de wekeljjksche inspectie' dei- taJrijke nesten van allerlei soorten zang- ogels, die op alle mogelijke en onmogelijk plaatsen in het groen verscholen zaten. Ook de nestkastje» warden nagezien en jonge 'ogeltjes geringd, waarbij ook enkele oudere exemplaren. Na deze interessante tocht door den mooien tuin werd tot besluit door het gezel schap een bezoek gebracht aan het Museum waar de vele antMpiiteiten ieders bewonde- ring wekte. Zeer voldaan keer^ij;"^.,, waarts. 1,18 Volks- en Schoolbad. Gataremte de «fgeloopen week wenlen in het Volks- en Schoolbad verbruikt Uil kuipbaden, 219 «proeibaden en 973 aohoj! baden, totaal 1355 baden. Excnrale op de IteMiwijksvhe l>l,swn Gisteren maakten 61 leden van de V» eeniging voor- Vogelbescherming vo„ 's-Gravenhage en omarteken een excuse op lie 'Reeuwutoche en Sluipwtfksche pias sen. De excuralsten werden in een tweetal motorschuiten rondgevaren en hebben onder leiding van Dr. W. Zuydam een praohn™ rondvaart op de Plassen gemaakt On V. Clubgebouw van ,le Roei- en Ze!lyeree„igi„g werd koffie gedronken, en tevens geschuila tegen de geweldige stortbui die omstreeks elf uur Viel. Daarna werd de tocht begun stigd door een heerlijk zonnetje. Langs de Groene Ree en op verschillende andere plaatsen werd gebotaniseerd en vele aardige vondsten maakten de deelnemers enthuusi» voor al het moois van onze Plassen. Het kleine reigertje, het Wouwaapje Uet zich ook nog een oogenblik zien, Futen waren zeer talrjjk, vooral in het kleine plasje langs den „Karsendijk". Een aardige vondst was ook -het nest'van één Boschrie.tzanger, dat aan de deelnemers kon worden gedemon streerd. De mooiste waarneming was ech ter diie van een overvliegende Lepelaar, een zeldzame verschijning in onze omgeving. De boottocht werd talken® door kleine wandelingen onderbraken o.a. werd de wel haast beroemd geworden „welvarende" pol der Vettenbroek en het punt van den door braak bezichtigd. De vele cleelnemeifc aan deze excursie, waren opgetogen over de schoonheid van de Plassen. Een Prov. Landdag van de afd. Zuid.Holl. van „Pro Rege". Bovengenoemde afd. heeft besloten om '2 Aug. te Loosduinen een Prov. Landdag t» organiseeren. Ala sprekers zullen worden aangezocht de heeren- Ds. I. Voorsteegh te Gouda; Ds. W. M. A. Kalkman te Katwjjk aan Zee en Dr. Joh. de Groot te 's-Graven hage, allen Ned. Herv. Predikant; de Twee de Kamerleden J. Schouten; Mr. j. A. de Wilde en Dr. J. Hoek, Geref. Pred. te Den Haag-<West en de Chr. Geref. Pred. Ds. L. H. v. d. Meiden te 's-Gravenhage; Ds. D. Driessen en Ds. A. Mi. Berkhoff, beiden te Amsterdam. f Een landdag van de afd. Zuid-Holland v. d. Bond v. Ned. Herv. Jongelingsvereenigingcn. De Prov. Afd. Z.-HoItand van den Bond van Ne<l. Herv. J. V. op Geref. Grondslag hoopt Zaterdag 30 Juni nam. 3 uur een Landdag te houden te Waxkfinxveen op het terrein van den heer Krabbendam aan de brug. De heer Z. H. de Groot 2e voorz. dbr Prov. Afd. zal de Landdag openen. Al» apre- kfers treden <laama op Da. iH. A. de Qeua van Huazen met het onderwerp: „D© zomlen der jonkheid"; Ds. H. A. Leenmans van Delft spreekt ov©r „De koperen schilden van Rehabeam"; Ds. J. Koolhaas wan Oud-Bejjerland over „Zaaien en maaien". Het slotwoord zal gesproken wowlen door Da. L. G. Brain van Bergschenhoek. Agenda. 19 Juni, 7% uur St. Janskerk. Orgelconcert door den heer H. C. J. de Man. 25 Juni 8 uur Soc. „Ons Genoegen" Alg. Ledenvergadering. Apotheken. De apotheek van de firma A. Wejjer, Gouwe, is tot en met Vrjj<tag 22 Juni, benevens tien daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. ALPHEN a. d. RIJN. Het water heeft alhiier wederom eenige slachtoffers geëischf. Zaterdagmorgen is uit de Hejjmanswetering het 6-jarig doch tertje van tien heer W. levenloos opjgehaald, terwjjl een honderd meter verder hét 3-jarig zoontje van den heer B. spelenderwijs in een sloot geraakte en verdronk. BOSKOOP. ^Bij de door Burg. eai Wethouders op 16 dezer gehoudleti aanbesteding voor het maken van vier ophaalbrug- fHh en een vaste brug in die ZuidwiiK- sehen weg is ingeschreven als volgt van Lent te Boskoop uo45 C. Ver.wey, 1617.) Loei f böf)ü A. Mooten te Moordrecht 169JÏ 1). Kranenburg te Boskoop f 7200 Adten Ouden te loud a I 7200 fa. Bo ijvmeesi er Liesihoiut te Lopik f 7400 Vink Zn. te Moordtrecht t 7490 P. de Pater le Wadtdinxiveen f 9500 GOUDERAK. In de Zaterdagavond' gehouden vergade ring der afdeeling Goudprak van het Ned. Verbond van Ziekenkassen werd besloten deel te nemen aan de provinciale vergade ring, welke gehouden zal worden op Zater dag 30 Juni a.s. te Alphen a. d. Rjjn. Als afgevaardigde werd benoemd L. Vïeggeert. De agendh voor de vergadering werd be handeld en den afgevaardigde werd opge dragen over enkele punten de meening der afdeeling Gouderak te doen hooren. HAASTRECHT. Vergadering van den Gemeenteraad «P Woensdag 20 Jurti a.s., voormiddags 10 uur. De agenda vermeldt: lw Nadere vaststellfing vermenigvuldi- gingBcijfer voor de plaatselijke inkomsten belasting 1928/1929. 2. Voorstel van Burgemeester ei) Wet houders tot het opdragen van het opnemen van boeken en kas van den Gemeente-Ont vanger door het Centraal Bureau voor veri ficatie en financieel e adviezen der Vereeni ging van Nederlandse he Gemeenten. Af- en overschrijvingen op de begroo ting, dienst 1927. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Uitslagen van Zondag 17 Juni 1928. G. V. B. Promotiecompetitie 3e klasse. Waddinxveen 2-nGouda 5 7—*3 Waddimxveen 2 promoveert nuar tie twee de klasse. 3e klasse Moordrecht OjN.A. 5 03 Lekker kerk 2—Ólympia 5 6—3 WATERPOLO. Uitslagen van Zaterdag gespeelde wedstrjjden. Ie kja»se. Amstefrd'airi AZ I—U I 5—4 Reserve lp klaeae. Amsterdam AZ II—DJK II 2—1 Reserve 2e klasse. Amstordtem IJ III—AZ PC II 2-3 Zafctondlalm': Neptunus I—Nerems 2—1 Zondag. G. Z. C. II—U. Z. C. II 9-5 G. t. C. I—U. Z. C. I 5—1 Nauwelijks is bet vaetbajSiJiswjien ge- eiiridigdi of zwenisport, tennüiisie voor ons ouw«naairs, vietrt lner we der hoogtij. Voor d© üoudsche Zwem- olub luidtl'öii gistereai twete ontiuoe.in- gen praats in de Stoyedijke zwemin- riclutiug tegen de Utrechtenaren (l .Z. C.) He belangstelling lidervoür is nog niet wat men bij voetbad ziet, maar vergeleken bij andere plaatsen tooli bevredigend te noemen, vanwege de populariteit die d© G.Z.C in onze»au /l^niet. De eerste ontmoeting ging tusschen d© reserves der beid© genoemde. Al hoewel onder de Goudsobe reserves enkele goed belovend© kraciilen schui len, moesten ze in 'to Utrechlenaren hun meerdeire erlfennen. I >e Goudscfie doelman moest, niettegenstaaaide zijn goedl yontledigen, toch nog vijf maal visschen. Inde G.Z.C.-voorhoede vlo- te hei niet erg, wel kreeg An en mat en van Hulzen eenige kansen, maar het goede schol was bij beiden zoek, zóod'al bij het eindsigmaal d© eer niet was gered. Beter bracht het eerste zevental er af, dait blijkbaar m©t ^ijn beproetfdé krachten nog niet gemakkelijk is te kloppen. De ops el ling diitv ploegen was als volgt G. Z. C. Slop. De Boer, van Willigen, van Essen De Jong, (iabry, Bokhoven. Scheidsrechter Plant inga. Daemons, van Meerten, Rijnkerk<*n Wollcirs, van Dijk, A. Miones Teitenburg. U. Z. C. Reeds» in tl© eerste oogenb,likken was het overwicht der Gouwenaars merkbtelar. Nadat den ba] door de l keeper eenige malen was gestop:, be landde deze bij Cïabry, die naar Bok hoven plaatste, welke thans mei een sclilot in den hook Totenburg voor 'e eerste maal lied visschen, 1—0 Een minuut later ontving 'Bokhoven vrij liggend- van Den Boer den bal toege speeld en wederom 'vjansohalkte hij den doelwachter, door listig het leder over dien» hoofd to te werpen, 2—0. De I .Z.C.-ers kwamen daarop even m (ten aantal, maar het scuiot kwam ach ter. Slop plaatste naar vap Essen, deze naar Boklipveii, eni dten stand was 3—0. Uit een worsteling voor het Goudsche doel bemachtigde de Utrech lenaren den bal er werd opgezwom- «i©n, t Inenten» lost van de zijlijn een schot en ditmaal kon Slop eens nakij ken, 3—1. Met dozen stand kwam. de mst. Na de hervatting g'jig het spel even gelifk op, maar legem het goede piaat sen dier Gouwenaars bleken cl© l trech tenaren niet bestand. Bokhoven h^d tot partnor A. MMines en telkens w°r" liij door deze gehinderd, waardoor hem het schieten werd» belet. Temslotic v\©ixi Minnes» dan ook uitgestuurd. De Htraiwörp biervoor door Bokhoven ge nomen ging over. 't Was echter uit stel, want een vrije worp aan Gabry kort diaarop toegekenw plaa»tste deze naar Bokhoven en het werd 4—1. liet spel ging daarop hoofdzakelijk tus schen I )©n Boer en d© achterhoede en, Bokhoven voor. Nogmaals doelpuntte deze, doch juist had de scheidsrechter voor e©n overttredtag getioten, aoodat dit punt niet werd toegekend]. De vrije worp hiervoor aam G.Z.C. toegekend verhuisde naar die overzijde, waar een doel worsteling ontstond Slop maakte hieraan een eind©, gaf over aan Den Boer, detae aan Gabry w©ïk© doorwond naar Bokhoven, die het vijftal daar mede volmaakte, waarna eind© werd gefloten. Het U. D. zegt in zijn verslag over deae wedblrijdi (tót bij Goudai de kracht geheel uitging van 3 spelers. Wannee- men weet, zoo schrijft het U. D., dat de?jb zwemmers gemiddeld! iionderd kilo wegen, dan behoeft het geien ver wondering te wekketn dlat d© over het algemeen lichte U.Z.C.-ere tegen deze zware spefers ni©t vael in te brengen lieb»ben. De U.Z.C.-ers zullen dan ook goed' doen tegen Goud® een geheel aparte speel method© t« gebruiken, waardoor hef eenigszins mogelijk zal aijn. vooral Bokhoven, d» gevaarlijke ashutter, onschadelijk t© makén. Want is bij U.Z.G alleen H Minnes welke d©ze spelter op afdoend© wijze kan dekken, zoodot w© maar zullen hopen, dat hij woer gauw hersteld ®ag zip. Arend Mimves, zoo advijft hel bladl voorts, toomde zaoh weer de echte oud© waterrat, dlcuor zoowel in het ©drate als in het tweede zevental /mede te spelen. Hij mocht het genoegen smaken 3 doelpunten t© scoren, ter wijl i-aatselaar er een tweetal aam toevoegde. VAWNTENNIS. K am pioenswedst rijden. iweecu klasse. Groep l. i oril recht Dordt 1—Leiden i 3—2 Den Haag Deuce 11— Oud Wassenaar l 3—4 Gouda TUOD I-THOR II 7-1) Internationale kampioenschappen. De u.tslagtn zfjn iieeireu-eniKeJspel kj.v)art eindstrijd; Borolra si. Boyp (Arg.) 4-6, 6 3, t»-i, Dames-enkelspel, halve eindstrijd: Mej. Bouiman sl m©vr. tluyot 6-1, 6-1. 11oerenKtu»jbeGpeilialve eindstrijd: Bprotra en Boussuis sl. Vaiu Lonnep en Dieiner Kool 4-6, 6-3, 6-2, 6-2. D-aiues-dubbelspel, halve eindstrijd: Mej. Mclliqulian em mej. Ridley slaan inievr. I )rieboek en mevr. Aiïscnliuvann 6-4, 6-2. Eindstrijd Mej. Bauman en mej. Rollin, Cauiquerquo sl. mevr. Mcllquhan en mej. Ridley 6-1, 4-6, ll)-8. Gemeuigd dubbelspel, eindstrijd 'Mej. Aussem en Hunter s»l. mej. Can tors en Boydr 8-6, 6-3 De uitslagen van gisteren zijn Heeren-enkelspel, eiiKtetrijdl: Hunter sl. Borolra 6-0, 6-3, 7-5. Daiiues-enkelspel, eindstrijd m©j- Bonmam sJ. mej. Auaseun 2*6, 6 4, 6-2. lleeren-diubbelspel, eindstrijd»Bo- rotra» en Bouasus si. Boyd en Robson 7-9, 7-5, 6-2. 3-6, 6-3. Z. K. 11. Hrins Hendrik kwam te ongeve©r drie uur en bleef ,ot laat m den namiddag, blijkbaar gehoed door het spel. KORFBAL. De ontmoeting Ter Gouw 1—Trek vogels II ia in een 3—1 nederlaag voor onze stadgenokxen geëindigd. t (oor vertraging kwhmen d© Rotter- daiumeirs later, zoodal in plaats van ell uur, de w edstrijd ball één aanving eu er miear één uur is gespeeld ge worden. Ondjer leiding yan diep. lieer Dat Sr. wordt begonnen De eerste aanvaille a'.jji voor Trekvogels, dan komt Ter («ouw er beter in. Mbode» aanvallen worden ondernomen, diodn tot schieten komt het niet. Uit een sdnermuoseliiig rond den paa] doelpunt Tlrokvogels (0—1). Er is dan 10 n^in. gespeeld, 'i'er Gouw vélt fanatie1' aan, doch heelt peelt. Twee zekere doelpu"ten va»n BaaSman springen uit de mand. liet spel gaat over en weer, docb to wederzijdschen aanvallen, toveren voor rust uieidi op. Wanneer weer 5 minuten gespeeld is vergrooten, de bezoekers met fraai- én worp dén voorsprong (0—2). Dan komt Lafeber c.s in d»en aanval, doch doelen blijft vooreelrst e©n illusie. Als een bezoeker handig zdjn bewaker passeert is het 0—3. 5 minuten oor liet einde redt Cor Bennis met een ve"© worp do traditioneel eer (1 ATHLETIKK. Die eerste compettitiedlag van den G.A.K., uie vastgesteld wa® op 11 en 17 Juni, is door den regen, die deathletiiekers bjj ,1e opening van het seizoen royaal verwelkom de, slechts half afeewerkt kunnen worden. Zaterdagmiddag hadden de deelneemsters van D.OkK. Reeuwjj»k en de deelnemers van T.HLO.R. Bergambacht, eri Vites et Celeri- tas, Gouda, diie in hun keurige pakjes qen goeden indruk maken, de diverse nummers, zjj het met veel hinder van dien wind, afge werkt Zondagmorgen precies op het aan- vangsuur van de wedstrijden plaste de regen met stroomen neer. Noodgedwongen gingen de leiders tot het uitstellen van de wedstrij den over. Later, toen die zon de regenwolken - had verdreven en het terrein weer zoo goed als droog was, hebben de Damesploegen, die alle nog aanwezig waren, het groote pro gramma afgewerkt, waarmed© men. na ge- ruimen tjjd gereed was. De teleurstelling over het mislukken van den eersten' competitiedag werd hierdoor dua nog eenigazins verdreven. Tot de beste resultaten behooren de prestaties van: 1O0 M. Hardlloopen: Mie.vr. Slobbe— Mallon, Quick, 13k sec.; Mej. A. J. MaJlon, Quick, 13.4 sea.; Mej. M. Boeie, Excelsior, •14.8 aec. s* Hoogspringen: Mevr. SlobbeMallon, 1.315 M.; Mej. M. Boere, L25 M. VerspringenMevr. SlobbeMailen, 4.5Ö M.; Mej. A. J. Mallon, 4.24 M.; Mej. M. Boere, 4.17 M. Balwerpen: Mevr. Slobbe—Mallon. 18.95 M.; Mej. M Boere, 18.92 M. Speerwerpen: Mevr. Wiezer—Mallon, Quick, 19.57 M.; Mej. Lena Snel, Excelsior, 18.08 M. Estafette 4 x 100 M!.: Quick 59.1 sec.; D.O.K. 64 sec.; Excelsior 66.8 sec. MARKTBERICHTEN. Kotterdamsche Veemarkt. 18 Juini. Aanvoer 123 vett© rund©reai, 340 vette kalveren, 1080 varken», 367 scha pen en la«mi©re«i. Prijoen Koeien 1© ki 51—56, 2e k 47—49, 9e kw. 35—40. G*sen te '•w. 50-52 2e kw 46-48, 3e- kw. 43. Kalveren le kw. 68—74, 2e kw. 55— 60, 3e kw. 42%—47. Schapen le' kw. 22—23, Varken» te kw. 33, 2© kw. 32%, 3e khv. 32. Handed in koeien en ossen gewoon, prijzen w©inig veranderd. Vette kal veren en lamineren gedrukt© liandel, zelfde prijzen, oud© prijzen konden moeilijk bedongen worden. Aardappelprijzen Rotterdam. 18 Juni. iBriel«oh© eigenlt. 2.50—5 00, WesL- landscih© nieuw© 20—23, Webtl. bl. 18 —20, industrie 7—>8, Roodl star 9— 10%Italië 14—18, Malta »pr. 17—20. 18 Juni. Vlasbeurg Rotterdam. 20() kg. blauw 1.20—1.70, 4000 kg. Holt. geel 1.30—1.75, 7000 kg. gr. 1.30 —l 75, 900 kg. wit 1.00—1.35. Kaasmarkt Groot-Ammers. 16 Juni. Aam de markt alhier warftn aangevoerd: 77 pasrtjjcn met t*\zamen 3002 ,stukö kazen, wegende 19355 KjG. Prjja met Iijjksmerk le soort 4862, 2e soort 46 —4». Ongestempelde 4246. Handel flauw. Kaasmarkt Oudewater. 18 Juni. Aangevoerd 169 partijen, 7605 stuks, 38025 K.G. Pfjjw Goudsche kaas le soort met Rijksmeric 5063M», 2e soort 4648. Zonder Rjjkamerk 4348. Coop. Ver. „De Boakoopsche Velling" te Boakoop. Razen, 1© k,v. Op|heliia 56 —60, Gol- d Ophelia al60, Moreel Rouyer 60 -H), uadlty lUO, tlaiwiu» t ernet t»9bO, caiuinbia 75—91, Butterily bo kti, Mac Keiletr 70 bU, Wilh. Kor de» t»0, Mme Jules Baudu- 96 -99, "o- saliitoia 55—59, Polyantliarozeii 94— 123, v> Roösum 07—,76. Diversen: Dahlia a graatbioiemig 70, Giaaioleni 66—110, Laauyrus 25—30, PioOT.en 46—7», Violieren 82—84, "y- rethrum 6, Campanula 15—20, Anjers 16, lelie s 77, Asparagus 25. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Dé Iteeuwijkse en Sluiwjjkse Plassen. Met grote voldoening las ak in de Goud sche Courant" van 1.1. Zaterdagavond in het uitvoerig verslag van de interpellatie-V Be lander in de Provinciale Staten ovtr (ie drooglegging der Reeuwjjkse en Sluipiwjjkse Plassen, dat Gedeputeerde ijjtaten gaarne willen overwegen óf er misschien aanleiding bestaat om opnieuw met het Rjjk over deze kwestie (de verdeling (ter kosten van droog making) in onderhandeling te treden, maar dat zjj,zoals die zaken nü staan er nog niet aan kunnen denken om met een voprstel toe droogmaking te komen. De mededeling in (ie pers verschenen, dat Gedeputeerde Sta ten zonder meer in meerderheid voor droog legging zjj»n, geeft dua ben geheel verkeerde voorstelling van de werkelike toestand. De tegenstanders der drooglegging kunnen wel met genoegen terugzien op hun tot heden met zoveel jjver en kennis van zaken ge voerde aktie. Moge het zo bljjven! I)e heer van Staat bljjkt, tezamen met Dr. Hoffman e.a., een motie te hebben in gediend, waarin Gedeputeerde Staten wor den uitgenodigd, na hét; daarvoor noodza- kölik overleg met het fejjk, de reeds uitge brachte rapporten in dfuk ter kennis te brengen van de Provinciale Staten, daar een grondige bestudeering ervan gewenst is. Immers eenige tjjd geleden antwoordde de zelfde heer van Staal aan de heren Ir. Smit en Scheygrond, dïe opkwamen tegen de be weringen des heren van Staal in een Tede- graaf-arbikel, dat hjj uit een oogpunt van taktiek niet op hun beschouwingen wilde ingaan, maar dat er een machtig, goedr gedokumenteerd materiaal aanwezig is, waarin droogmaking bls een dringende noodaakelikheid wordt aanbevolen. Hoe zit dat nu? De rapporten heeft de heer van Staal niet kunnen inzjen, ze waren immers strikt geheim; wat voor „machtig" en „goed-igedokumenteerd" materiaal daarin wellicht verscholen zou liggen is aan de heer van Staal dus nog onbekend. Waarin bestond dus zjjn materiaal? Waren het soms dé artikelen van Simon van Tol en dergtelike atleten, of bestond het slechts in de machtige verbeelding van het geachte Statenlid Het is m jj tans volkomen duideli»k, dat er een grote dosia van Staal-taktiek, nodig was om het eerlik© antwoord: ,Jk weet er niets tegen in te brengen" te kunnen onitzeülen. Van harte hoop ik, dat d© drooglegging zelf ook slechte in 'a heren van Staal's ver beelding zal blijven voortbestaan; wjj. Gou wenaars, zullen er niet om treuren. B. S. RADIO-NIEUWS» Programma voor heden. Hilversum: 6 u. Omroeporkest. 8 u. 16 Kuriiaua-concert 10 u. 30 Persberichten. Huizen: 8 u. N. C. R. V.-avond Alphen a/d Rijn. 10 u. Persberichten. Daventry: 8 u. 20 Bariton, viool, piano. 9 u. 55 Tenor en piano. 10 u. 20 Een „hoorsped". 11 u. 2012 u. 20 Dansmuziek. LUCHTVAART. „Stervluchten". Gasteren zij'n in verscheidene plaatsen van Europa verkeersvliegtuigen gestart voor een z.g. stervlucht naar Reims, waar vliegfeesten worden gehouden. Zoo is in de vroegte te Amsterdam een Fairman ver trokken naar Parijs, vamvaar hij omstreeks elf uur 's ochtend!» al aankwam, om een minuut of twintig later weer op to stijgen met bestemming Keulen. Daar is het vliegtuig, dat bestuurd werd door Rasser en acht menschen aan boord had, tegen half één getand. Uit Londen vertrok een toestel van de koninklijke Luchtvaartmaatschappij, be stuurd door Geijsendorffer. Onder die pas sagiers ook dit vliegtuig had acht men- sche naan boordl was de bekende 'heer Van Lear Black. De Gemeentelijke Stortings- en Ophaal dienst annex Spaarbank komt er. Mr. de Witt Wjjaen acht dit instituut een gevaarlijk experiment voor de Gemeente. Burgemeester Gaaf- landt acht een gemeente-instelling als deze naast die van het Nut overbodig. Wethouder van Staal noemt degi* gemeentelijke dienst eew belangrj|kc sociale en financieel voordeel opleve rende instelling. Na twee volte avondzittingen welke ui sluitend gewijd waren aan de behandel mg van het voorstel van de meerderheid van het college van Burgemeester en Wethou ders tot het instellen van een gemeentelij ken stortings- en ophaaldienst annex spaar bank ia het pleit beslist dat Gouda buwiön korten tjjd zulk een gemeentelijken dienst gaat openen. Met groote meerderheid is (fit voorstel aanvaard: behalve de 8 sociaal democraten stemden ook de 6 roomseh- katholieke leden voor, met 14 tegen 6 stem men werd-tie wethouder van Staal een ge makkelijke overwinning geschonken. Zooals uit het voorstel i8 gebleken heeft de meerderheid van B. en W. voorgesteld den dienst in te richten naar het voorbeeld van Zwolle, wijl deze tegenover alle. andere gemeenten waar een ophaal- en stortings- dienst bestaat de eenige uitzondering maakt, dat er geen verlies wordt geleden, maar winst wordt igemaakt. We hebben er reeds op gewezen dat het geheim van den Zwolsohen dienst hierin bestaat dat deze tevens fungeert als depo sit obank, dat de gemeente hooger rente be taalt dan op dfe vrjje markt moet worden betaahl en dat de. verschillende uitgaaiTs- posten zoodanig worden verdeeld oveir an dere gemeentelijke diensten en bedrijven dat de ophaal- en atortrngsdienst mot een luttel bedrag aan onkosten kan volataan niettegenstaande ©r wel 5 mdllioen per jaar wordt omgezet. Op dezen merkwaardige» opzet, op het feit dat in de gemeenten', waar geen diepo- sitobank aan den dienst is verbonden, waar men "ook de lasten» heeft gelegd op den dienst waarop z© behooren, waardoor aan merkelijke verliezen izjjn geleden, op het gevaar dat deze gemeentelijke dienst loopt door zijn eenzijdige belegging van <le m-i komende gelden, op het gemis aan voldoen de liquiditeit' voor het geval belangrijke posten ineens worden opgevraagd, is door Mir. de Watt Wjjnen met een*stroom van ar gumenten en voorbeelden gewezen. Noch' de met verlies wericenide diensten in Zaan-' dam, die intusschen is opgeheven, noch den Helder, Arnhem en rinkhuizen, en evenmin» de ernstige bezwaren, die bjj de pogingen, tot het vestigen van zulk een dienst in den Bosch, Njjmegen, Zaltbommel, Middelburg, Leeuwarden, Utrecht, Ledden en den Haag ajjn geuit, zijn voor den wethouder van Staal ook maar eenige reden geweest om daaraan ernstige aandacht te schenken en de inderdaad bestaande bezwaren te weer leggen. Weliswaar heeft de wethouder van Staal in de zitting van Vrijdagavond jJ. ge- ruimen t(jtd (gesproken maar vani oen geargu menteerde weerlegging van de geopperde bezwaren was geen sprake. Burgemeester Gaarlandt moge aan het eind der bespre kingen hebben gezegd dat het voorstel knap is aangevallen en knap is verdedigd, we zjjn van oordeel dat de verdediging meer ge tuigde van een zeer groote. handigheid! van een welbespraakte» politieken demonstrant, dan van de gedegen studie van een knap financier. En deze laatste alleen had hier aan 't woord mogen komen. Het gaat hier voor een belangrijk deel om de financie- ringspolitiek dei- gemeente, een zaak van het grootst gewicht, dae niet een speelbal behoort te zjjn voor de politieke machts verhouding in den Raad. Van de klemmende argumenten van Mc. de Witt Wjjnen heeft de wethouder van Staal zich afl heed gemakkelijk afgemaakt door te zeggen dat hij met de diensten i»n de gemeenten, waar verlies was geleden -geen rekening had te houden, daar deze een' an deren opzet hebben dan de Zwolsche dienst, welke Gouda tot voorbeeld strekt. En welke bezwaren er ook in andere gemeenten zjjn geuit, welke argumenten er in prae-advie- zen tegen de. instelling van zuflk een gemeen telijken dienst zijn aangevoerd, het heeft den webhouder volmaakt onverschillig gela ten; ze hebben hem niet8 gezegd daar ze alleen het uitvloeisel zijn van een andere machtsverhouding dan die welke te Gouda bestaat! Dat standpunt klopt ook volkomen met do éénzijdige belichting van het vraag stuk waarbjj alleen van het Zwolsche systeem is gewag gemaakt, en dus alleen het pro ia géhoord. Terecht is er èn door Mr. de Wiitt Wijnen èn door den heer van Wjjnen op gewézen dat de Raad toch zeker de beschikking moet hebben over alle ge gevens. die terzake kunnen idienen, om na die objectieve voorlichting hun besluit te bepalen. Wethouder van Staal heeft er wat om ge lachen dat diaarop werd gewezen, het leek hem de eenvoudigste zaak ter wereld dat B. en W. niet de zwarte plekken die er zijn, naar vorm brengen, maar alleen wjjzen op hetgeen zjj wcnachen. Dat beteekent dus dat de geheele opzet en voorbereiding dezer zaak in eene politieke machtsfeer is ont staan en thahu door de willige meerderheid van den Raad tot uitvoering is gebraèht. De verdediging van wethouder van Staal heeft zich er grooten dee In op geconcentreerd om> zooveel mogedjjk den inrimik te wek ken dat de storting»- en ophaaldienst welke door de Nutsspaarbanfk is ingesteld niet naar behooren kón werken en dat alle heil In deze van den gemeentelijken dienst wordt verwacht. Het is toch wal heel kin derachtig van iemand, van wieti men een serieuse beschouwing verwachten mag, te zeggen dat ómdat er op den effectenpost van het Gemeentepensioenfomls, eén koers verlies is 'geleden van 60.000, dat even goed het (geval kan zjjn op het etffectenibezit van de Nubsspoanbank, dat thans 360,000 bedraagt, daar ook 'de Gemeente-Ontvanger en anderen leiding 'geven aan het bestuur dier instelling. Die opmerking beoogde dus om de liquiditeit dfer' Nutsspaarbank aan te vechten! En zulks terwjji Mr. de Witt Wjj- nesn den wethouder een gedrukt overzicht van de laatste 5 jaren van de Nutsspear - bank in handen gaf, waaruit hem kon blij ken dat die liquiditeit niets te wensohen overlaat, terwjjl het hem toch ook bekend moet zjjn dat het effectenbezit ven jaar tot jaar wordt gewaandeeni naar de werkelijke waarde. Het is ook wat kinderachtig niet te willen zien dat de reserve dier instelling over de laatste 5 jaar gestaag is toegeno men met gemiddeld 25.000 30.000 per jaar, waardoor die spaarbank haar 'gestich ten ophaal- en stortangsdienst zeker wel behoorljjk kan inrichten en nog wel een stootje hebben kan ook, zonder dat het haar Iets hindert, 't Ia waairlijjk wei heel klein gedoe ala een gemeente op zoodanige wijze de belangstelling van de ingezetenen voor haar eigen dienst trekken moet! Het besluit is thans gevallen als gevolg van de machtsverhoudingen in het college van B. en W. en in den Raad. H©t is dus een gevolg van den uitslag van de stembus van 1927. Het is alweder. De meerderheid van de kiezers hebben het zoo gewild I DHAADI.OOZE DIENST. De Oeeaanvliegers zullen In begin van Juli naar Ierland vliegen. Morgen worden de Oceaanvliegers te Bre men verwacht. De stad Bremen treft op grootsche schaal voorbereidingen voor de ontvangst van de Bremenviliegers. BERLIJN, 18 Juni. Koehl en von Hiine- feld zullen in het begin van de maarte Juli met Fitschmaurice naar Dublin vliegen. Amundsen op weg naar Spitsbergen. Het Fransche watervliegtuig met kapi tein Amundsen en luit. Dtetriéhson, is Zon dagavond te kwart over acht via Tromsoe naar Spitsbergen vertrokken om Nobilé te hulp. te komen. Op zoek naar Nobilé. Uit Oslo wordt gemeld: Lansen en Boller» hebben Zaterdag een orienteeringHvlucht gemaakt. Het Zweed- sche watervliegtuig UppJand is te Tromsoe geland. D? door majoor Maddelena bestuur de machine i» Zondag opnieuw gestart, doch moest wegens aware mist naar Vadsoe terugkeer en. KONINGSÖAY, 18 Juni. De beide vliegers Larson, en HotUern rijn van hun ee-rste vludht teruggekeerd. Ze hébben van de schipbreukelingen van de Italia geen spoor kuun©n ontdek- kein, De voonritziohtefi voor dia red- ding rijn evenwel gunstiger gewor den, daar onmiddlellijk nadiat de vlieg tuigen boven het botreifendie gobien- waren geweest, een (radiobericht van Nobilé gekomen is, meldende dlat hij"' de vliegers gezien had. Hij gal rijn' pobitie heel duidelijk op, 80 gr. 33 min. noorderbreedte en 27 gr. ooster lengte, due ongeveer 5 mijle** ten oob- ten van het Foynedland. Miss Earhardt met haar vliegtuig „Vriend schap" in het graafschap Wales geland. LONDEN, 18 Juni. Hedenmiddag te 12.40 i» Miss Earhardt m©t haar vlieg tuig „Vriendschap" in de haven van 'Llanelly in het graafschap Wales aan- g©kotm©n. Doodgevallen. Uit Zeist wordt ons gemeld: Toen de 77-jarige heer Wekeling, gepens. ambtenaar van één der ministeries, Zater dagavond, teawjjl hjj bij buren op een ver- jaarpartijtje was, even van <ie W.C. gebruik wilde maken, heeft hjj zich in de duisternis ip d© gang vergist en de kelderdeur ge opend, waarbjj hjj in den kelder viel. Even .later werd hjj dood gevonden, met gebroken nek en verbrijzelden schedel. H. M. de Koningin en Prinses Juliana te Stockholm aangekomen. STOCKHOLM, 18 Juni. Hedenmorgen 8 Vur zjjn H. M. de Koningin en H. K. H. Prirases Juliana t© Stockholm aangekomen. Het legatiegebouw wend bezocht, de lunch werd gébruikt met den Koning en de Ko ningin van Zweden. Hedenavond wordt de feig voortgezet naar Abieko. I, S.SO aflaverlnfi dlraet. I 4.- Allc Costuums worden machinist vóór geperst en met de hand nA-geperit, waardoor een onberispelijke-afwerklng verzekerd „DE PELIKAAN" TILCFOOH Isa. lilO 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2